29.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/18


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 53/2017

2017 m. kovo 17 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas) [2018/1817]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2016 m. lapkričio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1936, kuriuo kalcio oksidas (negesintos kalkės) patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga 2-o ir 3-io tipų biocidiniams produktams gaminti (1);

(2)

todėl EEE susitarimo II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo II priedo XV skyriuje po 12zzzzg punkto (Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1950) įterpiamas šis punktas:

„12zzzzh.

32016 R 1936: 2016 m. lapkričio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1936, kuriuo kalcio oksidas (negesintos kalkės) patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga 2-o ir 3-io tipų biocidiniams produktams gaminti (OL L 299, 2016 11 5, p. 48).“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1936 tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2017 m. kovo 18 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*1).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 17 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Claude MAERTEN


(1)  OL L 299, 2016 11 5, p. 48.

(*1)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.