22.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 297/44


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 35/2017

2017 m. vasario 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo IX priedas (Finansinės paslaugos) [2018/1769]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2014 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/752/ES dėl Japonijos pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (1);

(2)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2014 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/753/ES dėl Singapūro pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (2);

(3)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2014 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/754/ES dėl Honkongo pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (3);

(4)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2014 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/755/ES dėl Australijos pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (4);

(5)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2038 dėl Korėjos Respublikos pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (5);

(6)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2039 dėl Pietų Afrikos pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (6);

(7)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2040 dėl kai kurių Kanados provincijų pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (7);

(8)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2041 dėl Meksikos pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (8);

(9)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2042 dėl Šveicarijos pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (9);

(10)

todėl EEE susitarimo IX priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo IX priede po 31bc punkto (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012) įterpiami šie punktai:

„31bcaa

32014 D 0752: 2014 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/752/ES dėl Japonijos pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 311, 2014 10 31, p. 55);

31bcab

32014 D 0753: 2014 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/753/ES dėl Singapūro pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 311, 2014 10 31, p. 58);

31bcac

32014 D 0754: 2014 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/754/ES dėl Honkongo pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 311, 2014 10 31, p. 62);

31bcad

32014 D 0755: 2014 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/755/ES dėl Australijos pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 311, 2014 10 31, p. 66);

31bcae

32015 D 2038: 2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2038 dėl Korėjos Respublikos pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 298, 2015 11 14, p. 25);

31bcaf

32015 D 2039: 2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2039 dėl Pietų Afrikos pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 298, 2015 11 14, p. 29);

31bcag

32015 D 2040: 2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2040 dėl kai kurių Kanados provincijų pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 298, 2015 11 14, p. 32);

31bcah

32015 D 2041: 2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2041 dėl Meksikos pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 298, 2015 11 14, p. 38);

31bcai

32015 D 2042: 2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2042 dėl Šveicarijos pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 298, 2015 11 14, p. 42).“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini įgyvendinimo sprendimų 2014/752/ES, 2014/753/ES, 2014/754/ES, 2014/755/ES, (ES) 2015/2038, (ES) 2015/2039, (ES) 2015/2040, (ES) 2015/2041 ir (ES) 2015/2042 tekstai islandų ir norvegų kalbomis yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2017 m. vasario 4 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*1) arba 2016 m. rugsėjo 30 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 206/2016 įsigaliojimo dieną (10), iš šių datų pasirenkama vėlesnė.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 3 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Claude MAERTEN


(1)  OL L 311, 2014 10 31, p. 55.

(2)  OL L 311, 2014 10 31, p. 58.

(3)  OL L 311, 2014 10 31, p. 62.

(4)  OL L 311, 2014 10 31, p. 66.

(5)  OL L 298, 2015 11 14, p. 25.

(6)  OL L 298, 2015 11 14, p. 29.

(7)  OL L 298, 2015 11 14, p. 32.

(8)  OL L 298, 2015 11 14, p. 38.

(9)  OL L 298, 2015 11 14, p. 42.

(*1)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.

(10)  OL L 46, 2017 2 23, p. 53.