22.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 297/33


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 27/2017

2017 m. vasario 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas) [2018/1761]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2016 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/2235, kuriuo dėl bisfenolio A iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (1);

(2)

todėl EEE susitarimo II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo II priedo XV skyriaus 12zc punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006) papildomas šia įtrauka:

„—

32016 R 2235: 2016 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2016/2235 (OL L 337, 2016 12 13, p. 3).“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Reglamento (ES) 2016/2235 tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2017 m. vasario 4 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*1).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 3 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Claude MAERTEN


(1)  OL L 337, 2016 12 13, p. 3.

(*1)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.