19.7.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/23


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 154/2018

2018 m. liepos 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XI priedas (Elektroniniai ryšiai, audiovizualinės paslaugos ir informacinė visuomenė) ir 37 protokolas (kuriame pateikiamas 101 straipsnyje nurodytas sąrašas) [2018/1022]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (1);

(2)

pripažindamas, kad duomenų apsauga yra pagrindinė teisė, apsaugota įvairiuose tarptautiniuose žmogaus teisių susitarimuose;

(3)

pripažindamas, kaip svarbu užtikrinti lygias duomenų valdytojų ir tvarkytojų teises ir pareigas visoje EEE;

(4)

šiame sprendime nustatoma, kad ELPA valstybių priežiūros institucijos visapusiškai dalyvauja įgyvendinant vieno langelio ir nuoseklumo užtikrinimo mechanizmus ir, išskyrus teisę balsuoti ir kandidatuoti Reglamentu (ES) 2016/679 įsteigtos Europos duomenų apsaugos valdybos (toliau – Valdyba) pirmininko ar jo pavaduotojų rinkimuose, Valdyboje turi tas pačias teises ir pareigas, kaip ir ES valstybių narių priežiūros institucijos. Šiuo tikslu ELPA valstybių priežiūros institucijos turi būti įtrauktos į Valdybos veiklą, įskaitant visus pogrupius, kuriuos Valdyba gali įsteigti savo darbui atlikti, ir gauti visą informaciją, kurios reikia jų veiksmingam dalyvavimui užtikrinti, įskaitant prireikus visišką prieigą prie bet kurios elektroninės keitimosi informacija sistemos, kurią Valdyba gali įsteigti;

(5)

Reglamentu (ES) 2016/679 panaikinama į EEE susitarimą įtraukta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB (2), todėl ji turi būti iš EEE susitarimo išbraukta;

(6)

todėl EEE susitarimo XI priedas ir 37 protokolas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo XI priedo 5e punkto tekstas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB) pakeičiamas šiuo tekstu:

32016 R 0679: 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Reglamento nuostatos šio susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

a)

ELPA valstybių priežiūros institucijos dalyvauja Europos duomenų apsaugos valdybos (toliau – Valdyba) veikloje. Šiuo tikslu jos, išskyrus teisę balsuoti ir kandidatuoti Valdybos pirmininko ar jo pavaduotojų rinkimuose, Valdyboje turi tas pačias teises ir pareigas, kaip ir ES valstybių narių priežiūros institucijos, nebent šiame susitarime nenumatyta kitaip. ELPA valstybių priežiūros institucijų pozicijas Valdyba registruoja atskirai.

Valdybos darbo tvarkos taisyklėmis sudaromos sąlygos visateisiam ELPA valstybių priežiūros institucijų ir ELPA priežiūros institucijos dalyvavimui, išskyrus teises balsuoti ir kandidatuoti Valdybos pirmininko ar jo pavaduotojų rinkimuose;

b)

nepaisant šio susitarimo 1 protokolo ir jeigu šiame susitarime nenumatyta kitaip, sąvokos „valstybė (-s) narė (-s)“ ir „priežiūros institucijos“, be jų reikšmės reglamente, atitinkamai reiškia ir ELPA valstybes ir jų priežiūros institucijas;

c)

nuorodos į Sąjungos teisę arba Sąjungos duomenų apsaugos nuostatas atitinkamai laikomos nuorodomis į EEE susitarimą arba jame pateiktas duomenų apsaugos nuostatas;

d)

13 straipsnio 1 dalies f punkte ir 14 straipsnio 1 dalies f punkte, kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, po žodžių „Komisijos sprendimo dėl tinkamumo buvimą arba nebuvimą“ įterpiami žodžiai „pagal EEE susitarimą“;

e)

45 straipsnyje, kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, po 1 dalies įterpiamas šis tekstas:

„1a.   Kol bus priimtas EEE jungtinio komiteto sprendimas įtraukti į EEE susitarimą įgyvendinimo aktą, priimtą pagal šio straipsnio 3 ar 5 dalis, ELPA valstybės gali nuspręsti taikyti jame nustatytas priemones.

Prieš įsigaliojant bet kokiam įgyvendinimo aktui, priimtam pagal šio straipsnio 3 arba 5 dalį, kiekviena ELPA valstybė priima sprendimą ir informuoja Komisiją ir ELPA priežiūros instituciją, ar ji, kol bus priimtas EEE jungtinio komiteto sprendimas įtraukti į EEE susitarimą įgyvendinimo aktą, taikys jame nustatytas priemones tuo pačiu metu kaip ES valstybės narės, ar ne. Jeigu nusprendžiama kitaip, kiekviena ELPA valstybė taiko priemones, nustatytas įgyvendinimo aktu, priimtu pagal šio straipsnio 3 arba 5 dalį, tuo pačiu metu kaip ir ES valstybės narės.

Nepaisant susitarimo 102 straipsnio, jei susitarimas dėl įgyvendinimo akto, priimto pagal šio straipsnio 3 arba 5 dalį, įtraukimo į EEE susitarimą negali būti pasiektas EEE jungtiniame komitete per dvylika mėnesių nuo įgyvendinimo akto įsigaliojimo dienos, bet kuri ELPA valstybė gali nutraukti tokių priemonių taikymą ir apie tai nedelsdama praneša Komisijai ir ELPA priežiūros institucijai.

Kitos EEE susitarimo susitariančios šalys, nukrypdamos nuo 1 straipsnio 3 dalies, apriboja arba uždraudžia laisvą asmens duomenų judėjimą į ELPA valstybę, kuri netaiko įgyvendinimo aktu, priimtu pagal šio straipsnio 5 dalį, nustatytų priemonių tuo pačiu būdu, nes tos priemonės neleidžia perduoti asmens duomenis į trečiąją šalį arba tarptautinei organizacijai.“;

f)

jei ES pradeda konsultacijas su trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis, siekdama priimti sprendimą dėl tinkamumo pagal 45 straipsnį, ELPA valstybės tinkamai informuojamos. Tais atvejais, kai trečioji šalis arba tarptautinė organizacija prisiima konkrečius įsipareigojimus dėl valstybių narių asmens duomenų tvarkymo, ES atsižvelgs į ELPA valstybių padėtį ir aptars su trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis galimus mechanizmus, kuriuos vėliau galėtų taikyti ELPA valstybės;

g)

46 straipsnio 2 dalies d punktas papildomas taip:

„ELPA valstybių priežiūros institucijos turi tokią pačią teisę kaip ES priežiūros institucijos pateikti standartines duomenų apsaugos sąlygas Komisijai tvirtinti pagal 93 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.“;

h)

46 straipsnyje, kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, po 2 dalies įterpiama ši dalis:

„2a.   Kol bus priimtas EEE jungtinio komiteto sprendimas įtraukti į EEE susitarimą įgyvendinimo aktą, jei ELPA valstybė taiko jame nustatytas priemones, remiantis 46 straipsnio 2 dalies c ir d punktuose nurodytomis standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis gali būti numatytos 1 dalyje nurodytos tinkamos apsaugos priemonės.

Prieš įsigaliojant įgyvendinimo aktams, priimtiems pagal 46 straipsnio 2 dalies c ir d punktus, kiekviena ELPA valstybė priima sprendimą ir informuoja Komisiją ir ELPA priežiūros instituciją, ar ji, kol bus priimtas EEE jungtinio komiteto sprendimas įtraukti į EEE susitarimą įgyvendinimo aktą, taikys jame nustatytas priemones tuo pačiu metu kaip ES valstybės narės, ar ne. Jeigu nenusprendžiama priešingai, kiekviena ELPA valstybė taiko priemones, nustatytas įgyvendinimo aktu, priimtu pagal 46 straipsnio 2 dalies c ir d punktus, tuo pačiu metu kaip ir ES valstybės narės.

Nepaisant susitarimo 102 straipsnio, jei susitarimas dėl įgyvendinimo akto, priimto pagal 46 straipsnio 2 dalies c ir d punktus, įtraukimo į EEE susitarimą negali būti pasiektas EEE jungtiniame komitete per dvylika mėnesių nuo įgyvendinimo akto įsigaliojimo dienos, bet kuri ELPA valstybė gali nutraukti tokių priemonių taikymą ir apie tai nedelsdama praneša Komisijai ir ELPA priežiūros institucijai.“;

i)

58 straipsnio 4 dalyje, kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, žodžiai „laikantis Chartijos“ netaikomi;

j)

59 dalyje po žodžio „Komisijai“ įterpiami žodžiai „ELPA priežiūros institucijai“;

k)

ELPA priežiūros institucija turi teisę dalyvauti Valdybos posėdžiuose be balsavimo teisės. ELPA priežiūros institucija paskiria atstovą;

l)

ELPA priežiūros institucija, kai jai reikia vykdyti šio susitarimo 109 straipsniu nustatytas funkcijas, turi teisę prašyti Valdybos patarti ar pateikti nuomonę ir ją informuoti tam tikrais klausimais pagal 63 straipsnį, 64 straipsnio 2 dalį, 65 straipsnio 1 dalies c punktą ir 70 straipsnio 1 dalies e punktą. 63 straipsnyje, 64 straipsnio 2 dalyje, 65 straipsnio 1 dalies c punkte ir 70 straipsnio 1 dalies e punkte po žodžio „Komisija“ atitinkamu linksniu įterpiami žodžiai „ir prireikus ELPA priežiūros institucija“ atitinkamu linksniu;

m)

Valdybos pirmininkas arba sekretoriatas praneša ELPA priežiūros institucijai apie Valdybos veiklą atitinkamais atvejais pagal 64 straipsnio 5 dalies a ir b punktus, 65 straipsnio 5 dalį ir 75 straipsnio 6 dalies b punktą. 64 straipsnio 5 dalies a ir b punktuose, 65 straipsnio 5 dalyje ir 75 straipsnio 6 dalies b punkte po žodžio „Komisija“ atitinkamu linksniu įterpiami žodžiai „ir prireikus ELPA priežiūros institucija“ atitinkamu linksniu.

ELPA priežiūros institucija, kai jai reikia vykdyti šio susitarimo 109 straipsniu nustatytas funkcijas, pagal 66 straipsnio 1 dalį turi teisę gauti informaciją iš vienos iš susijusių ELPA valstybių priežiūros institucijos. 66 straipsnio 1 dalyje po žodžio „Komisijai“ įterpiami žodžiai „ir prireikus ELPA priežiūros institucijai“;

n)

71 straipsnio 1 dalyje po žodžio „Tarybai“ įterpiami žodžiai „ELPA valstybių nuolatiniam komitetui, ELPA priežiūros institucijai“;

o)

73 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Valdybos nariai iš ELPA valstybių negali būti renkami pirmininku arba jo pavaduotojais.““

2 straipsnis

EEE susitarimo 37 protokolo 13 punkto tekstas (Darbo grupė asmenų apsaugai tvarkant asmens duomenis) išbraukiamas.

3 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Reglamento (ES) 2016/679 tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*1).

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2018 m. liepos 6 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkė

Oda Helen SLETNES


(1)  OL L 119, 2016 5 4, p. 1.

(2)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(*1)  Konstituciniai reikalavimai nurodyti.


Bendra susitariančiųjų šalių deklaracija dėl 2018 m. liepos 6 d. Jungtinio komiteto sprendimo Nr. 154/2018, kuriuo į EEE susitarimą įtraukiamas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

Atsižvelgdamos į EEE susitarimo dviejų ramsčių sistemą ir tiesioginį privalomą Europos duomenų apsaugos valdybos sprendimų poveikį EEE narėmis esančių ELPA valstybių nacionalinėms priežiūros institucijoms, susitariančiosios šalys:

atkreipia dėmesį į tai, kad Europos duomenų apsaugos valdybos sprendimai yra skirti nacionalinėms priežiūros institucijoms,

pripažįsta, kad šiuo sprendimu nesukuriamas precedentas būsimoms ES aktų, kuriuos reikia įtraukti į EEE susitarimą, adaptacijoms.