22.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 161/62


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 275/2015

2015 m. spalio 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XIII priedas (Transportas) [2017/1064]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007 (1);

(2)

todėl EEE susitarimo XIII priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo XIII priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

66d punkto (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010) tekstas pakeičiamas taip:

32010 R 0996: 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB (OL L 295, 2010 11 12, p. 35), su pakeitimais, padarytais:

32014 R 0376: 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 376/2014 (OL L 122, 2014 4 24, p. 18).

Reglamento nuostatos šio susitarimo tikslais pritaikomos taip:

18 straipsnio 5 dalis papildoma šia pastraipa:

„Lichtenšteinas ir Šveicarija turi bendrą nacionalinę civilinės aviacijos įvykių duomenų bazę. Atitinkami Lichtenšteino duomenys bus įtraukiami į centrinę saugyklą kartu su Šveicarijos duomenimis.““

2.

Po 66gb punkto (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1330/2007) įrašomas šis tekstas:

„66gc.

32014 R 0376: 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 376/2014 dėl pranešimo apie civilinės aviacijos įvykius, jų analizės ir tolesnės veiklos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 996/2010 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/42/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1321/2007 ir (EB) Nr. 1330/2007 (OL L 122, 2014 4 24, p. 18).

Reglamento nuostatos šio susitarimo tikslais pritaikomos taip:

Lichtenšteinas ir Šveicarija turi bendrą nacionalinę civilinės aviacijos įvykių duomenų bazę. Atitinkami Lichtenšteino duomenys bus įtraukiami į centrinę saugyklą kartu su Šveicarijos duomenimis. Atsižvelgiant į dvišalį bendradarbiavimą su Šveicarija dėl civilinės aviacijos įvykių Lichtenšteine, Lichtenšteinas svarstys pateikiamus prašymus pagal šį reglamentą glaudžiai bendradarbiaudamas su Šveicarija.“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Reglamento (ES) Nr. 376/2014 tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*1).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2015 m. spalio 30 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkė

Oda SLETNES


(1)  OL L 122, 2014 4 24, p. 18.

(*1)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.