16.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/45


ES IR MOLDOVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS PAKOMITEČIO SPRENDIMAS Nr. 1/2016

2016 m. spalio 6 d.

dėl Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo II protokolo dėl sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų pakeitimo [2017/266]

ES IR MOLDOVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS PAKOMITETIS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimą (1), ypač į jo II protokolo dėl sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų 38 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo (toliau – susitarimas) 144 straipsnio 2 dalyje daroma nuoroda į susitarimo II protokolą (toliau – II protokolas), kuriame nustatytos kilmės taisyklės ir numatyta kilmės kumuliacija tarp Sąjungos ir Moldovos Respublikos;

(2)

dauguma susitarimo nuostatų dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų, įskaitant II protokolą, laikinai taikomos nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.;

(3)

II protokolo 38 straipsnyje numatyta, kad susitarimo 200 straipsnyje nurodytas Muitinės pakomitetis gali priimti sprendimą iš dalies pakeisti to protokolo nuostatas;

(4)

Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regionine konvencija (2) (toliau – Konvencija) siekiama vienu teisės aktu pakeisti kilmės taisyklių protokolus, kurie šiuo metu galioja Europos ir Viduržemio jūros regiono šalyse;

(5)

Sąjunga Konvenciją pasirašė 2011 m. birželio 15 d. Konvencijos jungtinis komitetas 2014 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. 2 (3) nusprendė, kad Moldovos Respublika turėtų būti pakviesta prisijungti prie Konvencijos;

(6)

Sąjunga ir Moldovos Respublika savo priėmimo dokumentus Konvencijos depozitarui deponavo atitinkamai 2012 m. kovo 26 d. ir 2015 m. liepos 31 d. Todėl Konvencija pagal jos 10 straipsnio 3 dalį Sąjungai ir Moldovos Respublikai įsigaliojo atitinkamai 2012 m. gegužės 1 d. ir 2015 m. rugsėjo 1 d.;

(7)

todėl II protokolas turėtų būti pakeistas nauju protokolu, kuriame daroma nuoroda į Konvenciją,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo II protokolas dėl sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų pakeičiamas šio sprendimo priede išdėstytu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2016 m. gruodžio 1 d.

Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 6 d.

Muitinės pakomitečio vardu

Pirmininkas

P. KOVACS

Sekretoriai

O. ZIKUNA

N. CALENIC


(1)  OL L 260, 2014 8 30, p. 4.

(2)  OL L 54, 2013 2 26, p. 4.

(3)  OL L 217, 2014 7 23, p. 88.


PRIEDAS

„II PROTOKOLAS

DĖL SĄVOKOS „KILMĖS STATUSĄ TURINTYS PRODUKTAI“ APIBRĖŽTIES IR ADMINISTRACINIO BENDRADARBIAVIMO METODŲ

1 straipsnis

Taikytinos kilmės taisyklės

1.   Įgyvendinant šį susitarimą taikomas Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninės konvencijos (1) (toliau – Konvencija) I priedėlis ir atitinkamos II priedėlio nuostatos.

2.   Visos Konvencijos I priedėlyje ir atitinkamose II priedėlio nuostatose daromos nuorodos į „atitinkamą susitarimą“ reiškia nuorodas į šį susitarimą.

2 straipsnis

Ginčų sprendimas

1.   Jeigu dėl Konvencijos I priedėlio 32 straipsnyje numatytų tikrinimo procedūrų kyla ginčų, kurių tarpusavyje negali išspręsti tikrinimą atlikti prašanti muitinė ir tą tikrinimą atlikti turinti muitinė, tie ginčai perduodami spręsti Muitinės pakomitečiui. Šio susitarimo V antraštinės dalies („Prekyba ir su prekyba susiję klausimai“) 14 skyriaus („Ginčų sprendimas“) nuostatos dėl ginčų sprendimo tvarkos netaikomos.

2.   Importuotojo ir importuojančios šalies muitinės ginčai visais atvejais sprendžiami pagal tos šalies teisės aktus.

3 straipsnis

Protokolo pakeitimai

Muitinės pakomitetis gali priimti sprendimą iš dalies pakeisti šio protokolo nuostatas.

4 straipsnis

Pasitraukimas iš Konvencijos

1.   Jei Europos Sąjunga arba Moldovos Respublika raštu praneša Konvencijos depozitarui apie ketinimą pasitraukti iš Konvencijos pagal jos 9 straipsnį, Europos Sąjunga ir Moldovos Respublika nedelsdamos pradeda derybas dėl kilmės taisyklių, taikytinų siekiant įgyvendinti šį susitarimą.

2.   Iki tol, kol įsigalios tokios naujos derybomis sutartos kilmės taisyklės, šiam susitarimui toliau taikomos Konvencijos I priedėlyje nustatytos kilmės taisyklės ir, jei taikytina, atitinkamos II priedėlio nuostatos, galiojančios pasitraukimo metu. Tačiau nuo pasitraukimo momento laikoma, kad Konvencijos I priedėlyje nustatytomis kilmės taisyklėmis ir, jei taikytina, atitinkamomis II priedėlio nuostatomis leidžiama tik dvišalė kumuliacija tarp Europos Sąjungos ir Moldovos Respublikos.

5 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos. Kumuliacija

Nepaisant Konvencijos I priedėlio 16 straipsnio 5 dalies ir 21 straipsnio 3 dalies, jei kumuliacija susijusi tik su ELPA valstybėmis, Farerų salomis, Europos Sąjunga, Turkija, kitais stabilizacijos ir asociacijos proceso dalyviais ir Moldovos Respublika, kilmės įrodymas gali būti EUR.1 judėjimo sertifikatas arba kilmės deklaracija.“


(1)  OL L 54, 2013 2 26, p. 4.