6.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 258/4


VERTIMAS

Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų

DVIŠALIS SUSITARIMAS

dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių

Europos Sąjunga (ES) ir Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV), t. y. šio Susitarimo Šalys,

turėdamos bendrą tikslą apsaugoti draudimo ir perdraudimo liudijimų turėtojus ir kitus vartotojus atsižvelgiant į kiekvienos iš Šalių draudimo ir perdraudimo priežiūros ir reguliavimo sistemą;

patvirtindamos, kad Europos Sąjungoje taikomomis prudencinėmis priemonėmis kartu su šiame Susitarime numatytais reikalavimais ir įpareigojimais užtikrinamas toks draudėjų ir kitų vartotojų apsaugos, susijusios su perduotu perdraudimu ir grupių priežiūra, lygis, koks atitinka 2010 m. JAV federalinių draudimo įstaigų akto reikalavimus;

pripažindamos dėl platesnės draudimo ir perdraudimo rinkų globalizacijos didėjantį poreikį ES ir JAV priežiūros institucijoms bendradarbiauti, įskaitant keitimąsi konfidencialia informacija;

atsižvelgdamos į tai, kad esminis draudikų ir perdraudikų priežiūros tiek stabilumo, tiek krizės laikotarpiais elementas – praktinės tarpvalstybinio bendradarbiavimo priemonės;

atsižvelgdamos į pateiktą informaciją apie kiekvienos iš Šalių reguliavimo sistemas ir atidžiai apsvarsčiusios šias sistemas;

atkreipdamos dėmesį į naudą, kurios atneštų didesnis reguliavimo tikrumas taikant draudimo ir perdraudimo reguliavimo sistemas draudikams ir perdraudikams, veikiantiems kiekvienos iš Šalių teritorijoje;

pripažindamos perdraudimo sutarčių rizikos mažinimo poveikį tarpvalstybiniu mastu, jei laikomasi taikomų prudencinių sąlygų ir atsižvelgiama į draudėjų ir kitų vartotojų apsaugą;

pripažindamos, kad draudikų ir perdraudikų grupių priežiūra sudaro sąlygas priežiūros institucijoms susidaryti pagrįstą nuomonę apie šių grupių finansinę būklę;

pripažindamos, kad draudikams ir perdraudikams, priklausantiems abiejų Šalių teritorijoje veikiančiai grupei, reikia nustatyti grupės kapitalo reikalavimą arba vertinimą ir kad pasaulinės patronuojančiosios įmonės lygmens grupės kapitalo reikalavimas arba vertinimas gali būti grindžiamas buveinės Šalies metodu;

patvirtindamos, kad svarbu patikslinti grupės priežiūrai taikomą grupės kapitalo reikalavimą arba vertinimą ir pagrįstais atvejais priežiūros institucijoms imtis tuo reikalavimu arba vertinimu grindžiamų korekcinių, prevencinių arba kitų atsakomųjų priemonių; ir

skatindamos priežiūros institucijas keistis informacija draudikams ir perdraudikams prižiūrėti atsižvelgiant į draudėjų ir kitų vartotojų interesą;

SUSITARIA:

1 straipsnis

Tikslai

Šio Susitarimo dalykas:

a)

veikimo vietoje reikalavimų, kuriuos Šalis arba jos priežiūros institucijos perdraudžiančiajam perdraudikui, kurio pagrindinė buveinė arba buvimo vieta yra kitoje Šalyje, nustato kaip sąlygą, kad jis galėtų sudaryti perdraudimo sutartį su persidraudžiančiuoju draudiku, kurio pagrindinė buveinė ar buvimo vieta yra jos teritorijoje, arba kad persidraudžiančiajam draudikui būtų leidžiama pripažinti kreditą už perdraudimą arba kreditą už rizikos mažinimo poveikį pagal tokią perdraudimo sutartį, panaikinimas laikantis nurodytų sąlygų;

b)

užtikrinimo priemonės reikalavimų, kuriuos Šalis arba jos priežiūros institucijos perdraudžiančiajam perdraudikui, kurio pagrindinė buveinė arba buvimo vieta yra kitoje Šalyje, nustato kaip sąlygą, kad jis galėtų sudaryti perdraudimo sutartį su persidraudžiančiuoju draudiku, kurio pagrindinė buveinė ar buvimo vieta yra jos teritorijoje, arba kad persidraudžiančiajam draudikui būtų leidžiama pripažinti kreditą už perdraudimą arba kreditą už rizikos mažinimo poveikį pagal tokią perdraudimo sutartį, panaikinimas laikantis nurodytų sąlygų;

c)

priimančiosios ir buveinės Šalių priežiūros institucijų vaidmuo, susijęs su draudimo arba perdraudimo grupės, kurios pasaulinė patronuojančioji įmonė yra buveinės Šalyje, prudencine priežiūra, įskaitant, jei vykdomos nurodytos sąlygos: i) buveinės Šalies prudencinių draudimo mokumo ir kapitalo, valdymo ir informacijos teikimo reikalavimų panaikinimą pasaulinės patronuojančiosios įmonės lygmeniu ir ii) nustatymą, kad ne priimančiosios Šalies priežiūros institucija, o buveinės Šalies priežiūros institucija vykdys prudencinę pasaulinio masto draudimo grupės priežiūrą, nedarydama poveikio priimančiosios Šalies vykdomai draudimo arba perdraudimo grupės priežiūrai patronuojančiosios įmonės lygmeniu savo teritorijoje; ir

d)

Šalių abipusė parama Šalių priežiūros institucijų tarpusavio keitimuisi informacija ir tokio keitimosi informacija rekomenduojama praktika.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame Susitarime vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   persidraudžiantysis draudikas– draudikas arba perdraudikas, kuris pagal perdraudimo sutartį perdraudžiančiajam perdraudikui yra sutarties šalis;

b)   užtikrinimo priemonė– turtas, pvz., pinigai ir akredityvai, kurį perdraudikas įkeičia persidraudžiančiojo draudiko arba perdraudiko naudai ir garantuoja arba užtikrina perdraudžiančiojo perdraudiko įsipareigojimus persidraudžiančiajam draudikui, kylančius dėl perdraudimo sutarties;

c)   kreditas už perdraudimą arba kreditas už rizikos mažinimo poveikį pagal perdraudimo sutartis– persidraudžiančiojo draudiko teisė pagal prudencinę reguliavimo sistemą iš perdraudžiančiųjų perdraudikų gautinas sumas, susijusias su apmokėtais ir neapmokėtais nuostoliais dėl perduotos rizikos, pripažinti atitinkamai kaip turtą arba kaip įsipareigojimų sumažėjimą;

d)   grupė– dvi ar daugiau įmonių, iš kurių bent viena yra draudimo arba perdraudimo įmonė, kai viena kontroliuoja vieną ar daugiau draudimo arba perdraudimo įmonių arba kitą nereguliuojamą įmonę;

e)   grupės priežiūra– priežiūros institucijos vykdoma draudimo arba perdraudimo grupės reguliavimo ir prudencinė priežiūra, kurios tikslas yra draudėjų bei kitų vartotojų apsauga ir finansinio stabilumo bei visuotinio įsipareigojimo skatinimas;

f)   buveinės Šalis– Šalis, kurios teritorijoje yra draudimo arba perdraudimo grupės arba įmonės pasaulinės patronuojančiosios įmonės pagrindinė buveinė arba buvimo vieta;

g)   buveinės Šalies priežiūros institucija– buveinės Šalyje esanti priežiūros institucija;

h)   priimančioji Šalis– Šalis, kurioje draudimo arba perdraudimo grupė arba įmonė vykdo veiklą, bet ne teritorija, kurioje yra draudimo arba perdraudimo grupės arba įmonės pasaulinės patronuojančiosios įmonės pagrindinė buveinė arba buvimo vieta;

i)   priimančiosios Šalies priežiūros institucija– priimančiojoje Šalyje esanti priežiūros institucija;

j)   draudikas– įmonė, kuriai išduotas leidimas arba licencija pradėti arba vykdyti tiesioginio draudimo veiklą;

k)   patronuojančioji įmonė– reguliuojama arba nereguliuojama įmonė, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai valdo arba kontroliuoja kitą įmonę;

l)   asmens duomenys– bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta;

m)   perdraudikas– įmonė, kuriai išduotas leidimas arba licencija pradėti arba vykdyti perdraudimo veiklą;

n)   perdraudimo veikla– veikla, kuria prisiimama rizika, perduodama draudiko arba kito perdraudiko;

o)   perdraudimo sutartis– sutartis, pagal kurią perdraudžiantysis perdraudikas prisiėmė draudiko arba perdraudiko perduodamą riziką;

p)   priežiūros institucija– bet kuri Europos Sąjungoje arba JAV esanti draudimo ir perdraudimo priežiūros institucija;

q)   įmonė– bet kuris ekonominę veiklą vykdantis subjektas;

r)   JAV valstija– bet kuri JAV valstija, sandrauga, teritorija ar valda, Kolumbijos apygarda, Puerto Riko Sandrauga, Marianos Šiaurinių Salų Sandrauga, Amerikos Samoa, Guamas arba Jungtinių Valstijų Mergelių Salos;

s)   pasaulinis mastas– grupės visos veiklos, kad ir kur ji būtų vykdoma, mastas ir

t)   pasaulinė patronuojančioji įmonė– grupės pagrindinė patronuojančioji įmonė.

3 straipsnis

Perdraudimas

1.   Laikydamasi 4 dalies sąlygų, kaip sąlygos, kad perdraudžiantysis perdraudikas, kurio pagrindinė buveinė ar buvimo vieta yra kitos Šalies teritorijoje (taikant 3 straipsnį toliau – buveinės Šalies perdraudžiantysis perdraudikas), galėtų sudaryti perdraudimo sutartį su persidraudžiančiuoju draudiku, kurio pagrindinė buveinė ar buvimo vieta yra jos teritorijoje (taikant 3 straipsnį toliau – priimančiosios Šalies persidraudžiantysis draudikas), Šalis nesiima ir užtikrina, kad jos priežiūros institucijos ar kurios nors kitos kompetentingos institucijos nesiimtų:

a)

taikyti ar priimti reikalavimų dėl užtikrinimo priemonės pateikimo, susijusių su priimančiosios Šalies persidraudžiančiojo draudiko buveinės Šalies perdraudžiančiajam perdraudikui perduotu perdraudimu, ir susijusių informacijos teikimo reikalavimų, taikomų tokiai panaikintai užtikrinimo priemonei, arba

b)

taikyti arba priimti naujų reikalavimų, kurių reguliuojamasis poveikis buveinės Šalies perdraudžiančiajam perdraudikui iš esmės būtų toks pat kaip užtikrinimo priemonės reikalavimų, panaikintų pagal šį Susitarimą, arba informacijos teikimo reikalavimų, taikomų tokiai panaikintai užtikrinimo priemonei,

o dėl to, taikant arba a, arba b punktą, buveinės Šalies perdraudžiantiesiems perdraudikams taikomos mažiau palankios sąlygos nei perdraudžiantiesiems perdraudikams, kurių pagrindinė buveinė ar buvimo vieta yra tos pačios priežiūros institucijos kaip ir priimančiosios Šalies persidraudžiančiojo draudiko teritorijoje. Šia dalimi Šaliai, kurios teritorijoje yra persidraudžiančiojo draudiko pagrindinė buveinė ar buvimo vieta (taikant 3 straipsnį toliau – priimančioji Šalis), arba jos priežiūros institucijoms nedraudžiama taikyti reikalavimų, kaip sąlygos, kad buveinės Šalies perdraudžiantieji perdraudikai galėtų sudaryti perdraudimo sutartį su priimančiosios Šalies persidraudžiančiuoju draudiku, jei tie patys reikalavimai taikomi persidraudžiančiojo draudiko ir perdraudžiančiojo perdraudiko, kurių pagrindinė buveinė ar buvimo vieta yra tos pačios priežiūros institucijos teritorijoje, sudarytoms perdraudimo sutartims.

2.   Laikydamasi 4 dalies sąlygų, kaip sąlygos, kad priimančiosios Šalies persidraudžiantysis draudikas galėtų pripažinti kreditą už perdraudimą arba kreditą už rizikos mažinimo poveikį pagal perdraudimo sutartis, sudarytas su buveinės Šalies perdraudžiančiuoju perdraudiku, priimančioji Šalis nesiima ir užtikrina, kad jos priežiūros institucijos ar kurios nors kitos kompetentingos institucijos nesiimtų:

a)

taikyti ar priimti reikalavimų dėl užtikrinimo priemonės pateikimo, susijusių su priimančiosios Šalies persidraudžiančiojo draudiko buveinės Šalies perdraudžiančiajam perdraudikui perduotu perdraudimu, ir susijusių informacijos teikimo reikalavimų, taikomų tokiai panaikintai užtikrinimo priemonei, arba

b)

taikyti arba priimti naujų reikalavimų, kurių reguliuojamasis poveikis buveinės Šalies perdraudžiančiajam perdraudikui iš esmės būtų toks pat kaip užtikrinimo priemonės reikalavimų, panaikintų pagal šį Susitarimą, arba informacijos teikimo reikalavimų, taikomų tokiai panaikintai užtikrinimo priemonei,

o dėl to, taikant arba a, arba b punktą, buveinės Šalies perdraudžiantiesiems perdraudikams taikomos mažiau palankios sąlygos nei perdraudžiantiesiems perdraudikams, kurių pagrindinė buveinė ar buvimo vieta yra tos pačios priežiūros institucijos kaip ir priimančiosios Šalies persidraudžiančiojo draudiko teritorijoje. Šia dalimi priimančiajai Šaliai arba jos priežiūros institucijoms nedraudžiama taikyti reikalavimų, kaip sąlygos, kad priimančiosios Šalies persidraudžiantysis draudikas galėtų pripažinti kreditą už perdraudimą arba kreditą už rizikos mažinimo poveikį pagal perdraudimo sutartis, sudarytas su buveinės Šalies perdraudžiančiuoju perdraudiku, jei tie patys reikalavimai taikomi persidraudžiančiojo draudiko ir perdraudžiančiojo perdraudiko, kurių pagrindinė buveinė ar buvimo vieta yra tos pačios priežiūros institucijos teritorijoje, sudarytoms perdraudimo sutartims.

3.   Laikydamasi 4 dalies sąlygų, kaip sąlygos, kad būtų galima sudaryti perdraudimo sutartį su priimančiosios Šalies persidraudžiančiuoju draudiku, arba kaip sąlygos, kad priimančiosios Šalies persidraudžiantysis draudikas galėtų pripažinti kreditą už tokį perdraudimą arba kreditą už rizikos mažinimo poveikį pagal tokią perdraudimo sutartį, priimančioji Šalis nesiima ir užtikrina, kad atitinkamai jos priežiūros institucijos ar kurios nors kitos kompetentingos institucijos nesiimtų:

a)

taikyti ar priimti reikalavimų dėl buveinės Šalies perdraudžiančiojo perdraudiko veikimo vietoje arba

b)

taikyti ar priimti naujų reikalavimų, kurių reguliuojamasis poveikis buveinės Šalies perdraudžiančiajam perdraudikui iš esmės būtų toks pat kaip veikimo vietoje reikalavimų,

o dėl to, taikant arba a, arba b punktą, buveinės Šalies perdraudžiančiajam perdraudikui taikomos mažiau palankios sąlygos nei perdraudžiantiesiems perdraudikams, kurių pagrindinė buveinė ar buvimo vieta yra priimančiosios Šalies persidraudžiančiojo draudiko priežiūros institucijos teritorijoje arba kurių pagrindinė buveinė ar buvimo vieta yra priimančiosios Šalies teritorijoje ir kurie yra gavę licenciją ar leidimą veikti priimančiosios Šalies persidraudžiančiojo draudiko priežiūros institucijos teritorijoje. Taikant šią nuostatą, JAV valstijos atžvilgiu „gavę leidimą veikti“ reiškia turintys teisę veikti toje valstijoje.

4.   1–3 dalys taikomos laikantis šių sąlygų:

a)

perdraudžiantysis perdraudikas turi ir nuolat išlaiko:

i)

mažiausiai 226 mln. EUR, jei persidraudžiančiojo draudiko pagrindinė buveinė yra ES, arba 250 mln. USD, jei persidraudžiančiojo draudiko buvimo vieta yra JAV, nuosavų lėšų arba kapitalo ir perteklinių lėšų, apskaičiuotų pagal jo buveinės jurisdikcijos metodiką; arba

ii)

jei perdraudžiantysis perdraudikas yra asociacija, apimanti juridinio asmens statusą turinčius ir atskirus juridinio asmens statuso neturinčius draudikus:

A)

mažiausiai 226 mln. EUR, jei persidraudžiančiojo draudiko pagrindinė buveinė yra ES, arba 250 mln. USD, jei persidraudžiančiojo draudiko buvimo vieta yra JAV, minimalaus kapitalo ir perteklinių lėšų ekvivalentų (atmetus įsipareigojimus) arba nuosavų lėšų, apskaičiuotų pagal jo buveinės jurisdikcijoje taikomą metodiką; ir

B)

centrinį fondą, kurio likutis yra mažiausiai 226 mln. EUR, jei persidraudžiančiojo draudiko pagrindinė buveinė yra ES, arba 250 mln. USD, jei persidraudžiančiojo draudiko buvimo vieta yra JAV;

b)

perdraudžiantysis perdraudikas turi ir nuolat išlaiko:

i)

100 proc. mokumo koeficientą taikant mokumo kapitalo reikalavimą pagal direktyvą „Mokumas II“ arba leistosios kontrolės lygmens 300 proc. rizika grindžiamą kapitalą, taikomą teritorijoje, kurioje yra perdraudžiančiojo perdraudiko pagrindinė buveinė arba buvimo vieta; arba;

ii)

jei perdraudžiantysis perdraudikas yra asociacija, apimanti juridinio asmens statusą turinčius ir atskirus juridinio asmens statuso neturinčius draudikus, 100 proc. mokumo koeficientą taikant mokumo kapitalo reikalavimą pagal direktyvą „Mokumas II“ arba leistosios kontrolės lygmens 300 proc. rizika grindžiamą kapitalą, taikomą teritorijoje, kurioje yra perdraudžiančiojo perdraudiko pagrindinė buveinė arba buvimo vieta;

c)

perdraudžiantysis perdraudikas sutinka skubiai pateikti rašytinį pranešimą ir paaiškinimą persidraudžiančiojo draudiko teritorijoje esančiai priežiūros institucijai, jei:

i)

jo atitinkamai minimalus kapitalas ir perteklinės lėšos arba nuosavos lėšos arba atitinkamai mokumo arba kapitalo koeficientas yra mažesni už vertes, nurodytas a ir b punktuose; arba

ii)

jo atžvilgiu imtasi reguliavimo veiksmų dėl sunkaus taikytinos teisės pažeidimo;

d)

perdraudžiantysis perdraudikas raštu patvirtina priimančiosios Šalies priežiūros institucijai sutikimą, kad jam būtų taikoma teritorijos, kurioje yra persidraudžiančiojo draudiko pagrindinė buveinė arba buvimo vieta, teismų jurisdikcija, pagal toje teritorijoje taikomus tokio sutikimo suteikimo reikalavimus. Nė viena šio Susitarimo nuostata neribojama ir niekaip nekeičiama perdraudimo sutarties šalių galimybė susitarti dėl alternatyvaus ginčų sprendimo mechanizmų;

e)

kai taikoma teismo proceso dokumentų įteikimo tikslais, perdraudžiantysis perdraudikas raštu patvirtina priimančiosios Šalies priežiūros institucijai sutikimą, kad ta priežiūros institucija būtų paskirta kaip teismo proceso dokumentų įteikimo tarpininkė. Priimančiosios Šalies priežiūros institucija gali reikalauti, kad toks sutikimas būtų pateiktas jai ir įtrauktas į kiekvieną jos jurisdikcijai priklausančią perdraudimo sutartį;

f)

perdraudžiantysis perdraudikas raštu sutinka sumokėti visų galutinių sprendimų išlaidas, kad ir kur būtų užtikrinamas jų vykdymas, kurie skirti persidraudžiančiajam draudikui ir paskelbti vykdytinais teritorijoje, kurioje jie priimti;

g)

perdraudžiantysis perdraudikas kiekvienoje perdraudimo sutartyje, kuriai taikomas šis Susitarimas, sutinka pateikti užtikrinimo priemonę, kuri sudarys 100 proc. perdraudžiančiojo perdraudiko įsipareigojimų, siejamų su perdraudimu, perduotu pagal tą sutartį, jei perdraudžiantysis perdraudikas prieštaraus galutinio sprendimo, kuris vykdytinas pagal teritorijos, kurioje jis yra priimtas, teisę, arba tinkamai vykdytino arbitražo sprendimo, kuris skirtas atitinkamai persidraudžiančiajam draudikui arba jam pertvarkymo atveju atstovaujančiam subjektui, vykdymui;

h)

perdraudžiantysis perdraudikas arba atitinkamai jo teisinis pirmtakas ar teisių perėmėjas priimančiosios Šalies priežiūros institucijai jos prašymu pateikia šiuos dokumentus:

i)

dėl dvejų metų, einančių prieš perdraudimo sutarties sudarymą, o vėliau kasmet – savo metines audituotas finansines ataskaitas, parengtas pagal jo pagrindinės buveinės teritorijoje taikytiną teisę, įskaitant išorės audito ataskaitą;

ii)

dėl dvejų metų, einančių prieš perdraudimo sutarties sudarymą, – mokumo ir finansinės padėties ataskaitą arba aktuarinę nuomonę, jei jos pateiktos perdraudžiančiojo perdraudiko priežiūros institucijai;

iii)

prieš sudarant perdraudimo sutartį, o vėliau ne dažniau kaip kas pusmetį – atnaujintą visų ginčijamų ir 90 arba daugiau dienų neapmokėtų perdraudimo reikalavimų, susijusių su perdraudimu, prisiimtu iš persidraudžiančio draudiko jurisdikcijos persidraudžiančiųjų draudikų, sąrašą ir

iv)

prieš sudarant perdraudimo sutartį, o vėliau ne dažniau kaip kas pusmetį – informaciją apie perdraudžiančiojo perdraudiko prisiimtą perdraudimą pagal persidraudžiančiąsias bendroves, perdraudžiančiojo perdraudiko perduotą perdraudimą ir perdraudžiančiojo perdraudiko už apmokėtus ir neapmokėtus nuostolius susigrąžintinas perdraudimo sumas, kad būtų galima įvertinti atitiktį kriterijams, nustatytiems 4 dalies i punkte;

i)

perdraudžiantysis perdraudikas laiku išmoka išmokas pagal perdraudimo sutartis. Išmokų mokėjimą ne laiku rodytų tai, jei atitinkamas kuris nors iš šių kriterijų:

i)

pagal priežiūros institucijai pateiktą informaciją daugiau kaip 15 proc. perdraudimo susigrąžintinų sumų yra neapmokėtos ir ginčijamos;

ii)

daugiau kaip 15 proc. perdraudiko persidraudžiančiųjų draudikų ar perdraudikų turi su apmokėtais nuostoliais susijusių 90 ar daugiau dienų neapmokėtų perdraudimo susigrąžintinų sumų, kurios nėra ginčijamos ir kurios viršija 90 400 EUR kiekvienam persidraudžiančiajam draudikui, jei perdraudžiančiojo perdraudiko pagrindinė buveinė yra ES, arba 100 000 USD, jei perdraudžiančiojo perdraudiko buvimo vieta yra JAV; arba

iii)

bendra su apmokėtais nuostoliais susijusių ir neginčijamų, bet neapmokėtų 90 ar daugiau dienų perdraudimo susigrąžintinų sumų suma viršija 45 200 000 EUR, jei perdraudžiančiojo perdraudiko pagrindinė buveinė yra ES, arba 50 000 000 USD, jei perdraudžiančiojo perdraudiko buvimo vieta yra JAV;

j)

perdraudžiantysis perdraudikas patvirtina, kad einamuoju metu jis nedalyvauja jokioje mokioje restruktūrizavimo programoje, apimančioje priimančiosios Šalies persidraudžiančiuosius draudikus, taip pat sutinka pranešti persidraudžiančiajam draudikui bei jo priežiūros institucijai ir persidraudžiančiajam draudikui pateikti 100 proc. užtikrinimo priemonę pagal programos sąlygas, jei perdraudžiantysis perdraudikas pradėtų tokį restruktūrizavimą;

k)

jei atsižvelgiant į atitinkamai pertvarkymo, administravimo arba likvidavimo procedūrų teisinį procesą persidraudžiantysis draudikas ar jo atstovas gali prašyti ir, jei teismas, kuriame bus sprendžiama dėl pertvarkymo, administravimo ar likvidavimo procedūrų, leidžia, gali gauti nurodymą, kuriuo reikalaujama, kad perdraudžiantysis perdraudikas pateiktų užtikrinimo priemonę už visus neapmokėtus perduotus įsipareigojimus; ir

l)

perdraudžiančiojo perdraudiko buveinės Šalies priežiūros institucija priimančiosios Šalies priežiūros institucijai kasmet patvirtina, kad perdraudžiantysis perdraudikas laikosi b punkto.

5.   Nė viena šio Susitarimo nuostata perdraudžiančiajam perdraudikui netrukdoma priežiūros institucijoms informaciją pateikti savanoriškai.

6.   Kiekviena Šalis, būdama priimančiąja Šalimi, savo priežiūros institucijų atžvilgiu užtikrina, kad priimančiosios Šalies priežiūros institucijai nustačius, jog buveinės Šalies perdraudžiantysis perdraudikas nebeatitinka vienos iš 4 dalyje išvardytų sąlygų, priimančiosios Šalies priežiūros institucija 1–3 dalyse nurodytus reikalavimus nustatytų tik tuomet, jei ta priimančiosios Šalies priežiūros institucija laikosi a–c punktuose nustatytos tvarkos:

a)

prieš nustatydama kuriuos nors iš šių reikalavimų priimančiosios Šalies priežiūros institucija kreipiasi į perdraudžiantįjį perdraudiką ir per 30 dienų nuo pradinio kreipimosi perdraudžiančiojo perdraudiko paprašo pateikti pažeidimo ištaisymo planą, o per 90 dienų nuo pradinio kreipimosi tą pažeidimą ištaisyti, išskyrus išskirtines aplinkybes, kuriomis dėl draudėjų ir kitų vartotojų apsaugos būtinas trumpesnis laikotarpis, ir apie tai informuoja buveinės Šalies priežiūros instituciją;

b)

tik jei, pasibaigus šiam 90 dienų arba išskirtinėmis a punkte nustatytomis aplinkybėmis trumpesniam laikotarpiui, priimančiosios Šalies priežiūros institucija mano, kad perdraudžiantysis perdraudikas nesiėmė veiksmų arba ėmėsi nepakankamų veiksmų, priimančiosios Šalies priežiūros institucija gali nustatyti kuriuos nors iš 1–3 dalyse nustatytų reikalavimų ir

c)

kurių nors iš 1–3 dalyse nustatytų reikalavimų nustatymas raštu paaiškinamas atitinkamam perdraudžiančiajam perdraudikui.

7.   Laikantis taikytinos teisės ir šio Susitarimo sąlygų, nė viena šio straipsnio nuostata neribojama ir niekaip nekeičiama perdraudimo sutarties šalių galimybė susitarti dėl užtikrinimo priemonės reikalavimų arba kitų tos perdraudimo sutarties sąlygų.

8.   Šis Susitarimas taikomas tik toms perdraudimo sutartims, kurios sudarytos, iš dalies pakeistos arba atnaujintos tą datą, kai įsigalioja priemonė, kuria pagal šį straipsnį sumažinama užtikrinimo priemonė, arba vėliau, ir tik tiems nuostoliams ir rezervams, kurie patirti arba perkelti nuo ir po vėlesniosios iš šių datų: i) priemonės datos arba ii) tokios naujos perdraudimo sutarties, jos pakeitimo arba atnaujinimo įsigaliojimo datos. Nė viena šio Susitarimo nuostata neribojama ir niekaip nekeičiama perdraudimo sutarties šalių galimybė iš naujo derėtis dėl šios perdraudimo sutarties.

9.   Didesnio aiškumo sumetimais, jei šis Susitarimas būtų nutrauktas, nė viena šio Susitarimo nuostata netrukdoma priežiūros institucijoms arba kitoms kompetentingoms institucijoms iš priimančiosios Šalies perdraudžiančiųjų perdraudikų reikalauti veikti vietoje, taip pat reikalauti pateikti užtikrinimo priemonę arba laikytis susijusių reikalavimų arba kitų taikytinos teisės nuostatų šiame Susitarime aprašytų perdraudimo sutarčių įsipareigojimų atžvilgiu.

4 straipsnis

Grupės priežiūra

9 ir 10 straipsnių tikslais Šalys nustato šią grupės priežiūros praktiką:

a)

Nepažeidžiant c–h punktų ir nedarant įtakos dalyvavimui priežiūros institucijų kolegijose, buveinės Šalies draudimo arba perdraudimo grupei yra taikoma tik buveinės Šalies priežiūros institucijų vykdoma prudencinė pasaulinio masto draudimo grupės priežiūra, įskaitant atitinkamai pasaulinio masto grupės valdymo, mokumo bei kapitalo ir informacijos teikimo reikalavimus, ir nėra taikoma priimančiosios Šalies priežiūros institucijų vykdoma draudimo arba perdraudimo grupės priežiūra pasaulinės patronuojančiosios įmonės lygmeniu.

b)

Nepaisydamos a punkto, priimančiosios Šalies priežiūros institucijos gali vykdyti buveinės Šalies draudimo arba perdraudimo grupės priežiūrą, kaip nustatyta c–h punktuose. Priimančiosios Šalies priežiūros institucijos atitinkamais atvejais gali vykdyti buveinės Šalies draudimo arba perdraudimo grupės priežiūrą savo teritorijoje esančios patronuojančiosios įmonės lygmeniu. Priimančiosios Šalies priežiūros institucijos kitais atvejais nevykdo pasaulinio masto buveinės Šalies draudimo arba perdraudimo grupės priežiūros, nedarydamos įtakos draudimo arba perdraudimo grupės priežiūrai priimančiosios Šalies teritorijoje esančios patronuojančiosios įmonės lygmeniu.

c)

Jei pagal taikytiną teisę buveinės Šalies draudimo arba perdraudimo grupei taikoma pasaulinė rizikos valdymo sistema, kurios buvimas įrodomas pateikus pasaulinio masto grupės savo rizikos ir mokumo vertinimą (SRMV), buveinės Šalies priežiūros institucija, reikalaujanti SRMV, pasaulinio masto grupės SRMV santrauką pateikia:

i)

priimančiosios Šalies priežiūros institucijoms, jei jos yra draudimo arba perdraudimo grupės priežiūros institucijų kolegijos narės, nedelsdamos ir

ii)

priimančiojoje Šalyje esančių tos grupės svarbių patronuojamųjų įmonių arba filialų priežiūros institucijoms, toms priežiūros institucijoms paprašius.

Jei pagal taikytiną teisę buveinės Šalies draudimo arba perdraudimo grupei netaikomas pasaulinio masto grupės SRMV, atitinkamos JAV valstijos arba ES valstybės narės priežiūros institucija pateikia lygiaverčius dokumentus, parengtus pagal buveinės Šalies priežiūros institucijos taikytiną teisę, kaip nurodyta i ir ii punktuose pirmiau.

d)

Pasaulinio masto grupės SRMV santrauka arba lygiaverčiai dokumentai, kaip nustatyta c punkte, apima šiuos elementus:

i)

draudimo arba perdraudimo grupės rizikos valdymo sistemos aprašą;

ii)

draudimo arba perdraudimo grupės rizikos pozicijos vertinimą ir

iii)

rizikos kapitalo vertinimą grupės lygmeniu ir perspektyvinį mokumo vertinimą.

e)

Nepaisant a punkto, jei pasaulinio masto grupės SRMV santrauka arba atitinkamai lygiaverčiai dokumentai, kaip nustatyta c punkte, parodo didelę grėsmę draudėjų apsaugai arba finansiniam stabilumui priimančiosios Šalies priežiūros institucijos teritorijoje, ta priimančiosios Šalies priežiūros institucija gali imtis prevencinių, taisomųjų arba kitų atsakomųjų priemonių priimančiosios Šalies draudėjų arba perdraudėjų atžvilgiu.

Prieš imdamasi tokių priemonių priimančiosios Šalies priežiūros institucija pasikonsultuoja su draudimo arba perdraudimo grupės atitinkama buveinės Šalies priežiūros institucija. Šalys skatina priežiūros institucijas prudencinės draudimo grupių priežiūros klausimus ir toliau spręsti priežiūros institucijų kolegijose.

f)

Prudencinės draudimo grupių priežiūros informacijos teikimo reikalavimai, nustatyti pagal taikytiną teisę priimančiosios Šalies teritorijoje, nėra taikomi draudimo arba perdraudimo grupės pasaulinės patronuojančiosios įmonės lygmeniu, nebent jie yra tiesiogiai susiję su rizika, kad bus padarytas didelis poveikis draudimo arba perdraudimo grupei priklausančių įmonių gebėjimui apmokėti žalas priimančiosios Šalies teritorijoje.

g)

Priimančiosios Šalies priežiūros institucija pasilieka galimybę prudencinės draudimo grupės priežiūros tikslais prašyti informacijos ir ją gauti iš jos teritorijoje veiklą vykdančio draudiko arba perdraudiko, kurio pasaulinės patronuojančiosios įmonės pagrindinė buveinė yra priimančiosios Šalies teritorijoje, jei priimančiosios Šalies priežiūros institucija tokią informaciją laiko būtina siekiant apsisaugoti nuo didelės žalos draudėjams, didelės grėsmės finansiniam stabilumui arba didelio poveikio draudiko arba perdraudiko gebėjimui apmokėti žalas priimančiosios Šalies priežiūros institucijos teritorijoje. Priimančiosios Šalies priežiūros institucija tokį informacijos prašymą pagrindžia prudencinės priežiūros kriterijais ir, jei tik įmanoma, vengia didelę naštą sukuriančių ir besidubliuojančių prašymų. Prašymą teikianti priežiūros institucija apie tokį prašymą informuoja priežiūros institucijų kolegiją.

Nepaisant a punkto, draudikui arba perdraudikui nepateikus informacijos pagal tokį prašymą, priimančiosios Šalies priežiūros institucijos teritorijoje gali būti imtasi prevencinių, taisomųjų arba kitų atsakomųjų priemonių.

h)

Kiek tai susiję su buveinės Šalies draudimo arba perdraudimo grupe, kuri vykdo veiklą priimančiojoje Šalyje, bet kuriai taikomas grupės kapitalo vertinimas buveinės Šalyje ir kuri atitinka šias sąlygas:

i)

grupės kapitalo vertinimas apima pasaulinio masto grupės kapitalo skaičiavimą, kuriuo atsižvelgiama į visos grupės, įskaitant draudimo arba perdraudimo grupės pasaulinę patronuojančiąją įmonę, lygmens riziką, kuri gali turėti įtakos draudimo arba perdraudimo veiklai kitos Šalies teritorijoje; ir

ii)

priežiūros institucija, esanti Šalies, kurioje taikomas pirmiau i punkte nustatytas grupės kapitalo vertinimas, teritorijoje turi įgaliojimus remdamasi tuo vertinimu imtis prevencinių, taisomųjų arba kitų atsakomųjų priemonių, įskaitant kapitalo priemonių reikalavimą atitinkamais atvejais;

priimančiosios Šalies priežiūros institucija pagal savo teritorijoje taikytiną teisę nenustato grupės kapitalo vertinimo arba reikalavimo draudimo arba perdraudimo grupės pasaulinės patronuojančiosios įmonės lygmeniu.

Jei buveinės Šalies draudikui arba perdraudikui buveinės Šalies teritorijoje taikomas grupės kapitalo reikalavimas, priimančiosios Šalies priežiūros institucija nenustato grupės kapitalo reikalavimo arba vertinimo draudimo arba perdraudimo grupės pasaulinės patronuojančiosios įmonės lygmeniu.

i)

Nepaisant šio Susitarimo nuostatų, šiuo Susitarimu neribojama ir neketinama riboti ES priežiūros institucijų galimybės priežiūros arba reguliavimo įgaliojimus taikyti subjektams arba grupėms, kurie valdo arba kontroliuoja kredito įstaigas Europos Sąjungoje, kurie vykdo bankininkystės veiklą Europos Sąjungoje arba kurių atžvilgiu nustatyta, kad jų reikšmingi finansiniai sunkumai arba pobūdis, mastas, dydis, apimtis, koncentracija, tarpusavio ryšiai arba veiklos rūšių derinys galėtų kelti grėsmę ES finansiniam stabilumui, įskaitant toliau išvardytų teisės aktų taikymą: 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros, ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 79/267/EEB, 92/49/EEB, 92/96/EEB, 93/6/EEB ir 93/22/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 98/78/EB ir 2000/12/EB, 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (KRD IV), 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (KRR), 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012, 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas

Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, ir 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, arba kitų susijusių įstatymų ir kitų teisės aktų.

Nepaisant šio Susitarimo nuostatų, šiuo Susitarimu neribojama ir neketinama riboti atitinkamų JAV priežiūros institucijų galimybės priežiūros arba reguliavimo įgaliojimus taikyti subjektams arba grupėms, kurie valdo arba kontroliuoja depozitoriumus JAV, kurie vykdo bankininkystės veiklą JAV arba kurių atžvilgiu nustatyta, kad jų reikšmingi finansiniai sunkumai arba pobūdis, mastas, dydis, apimtis, koncentracija, tarpusavio ryšiai arba veiklos rūšių derinys galėtų kelti grėsmę JAV finansiniam stabilumui, įskaitant naudojimąsi įgaliojimais pagal Bankų kontroliuojančiųjų bendrovių aktą (JAV kodekso 12 antraštinės dalies 1841 straipsnis et seq.), Paskolų būsto savininkams aktą (JAV kodekso 12 antraštinės dalies 1461 straipsnis et seq.), Tarptautinės bankininkystės aktą (JAV kodekso 12 antraštinės dalies 3101 straipsnis et seq.), C. Doddo ir B. Franko Volstryto reformų ir vartotojų apsaugos aktą (JAV kodekso 12 antraštinės dalies 5301 straipsnis et seq.) arba kitus susijusius įstatymus ir kitus teisės aktus.

5 straipsnis

Keitimasis informacija

1.   Šalys savo atitinkamos jurisdikcijos priežiūros institucijas skatina bendradarbiauti keičiantis informacija pagal priede nustatytą praktiką. Šalys supranta, kad laikantis šios praktikos pagerės bendradarbiavimas ir keitimasis informacija, o kartu bus užtikrinamas aukštas konfidencialumo apsaugos standartas.

2.   Nė viena šio Susitarimo nuostata nėra skirta reikalavimams, kurie gali būti taikomi priežiūros institucijų vykdomam keitimuisi asmens duomenimis.

6 straipsnis

Priedas

Šio Susitarimo priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

7 straipsnis

Jungtinis komitetas

1.   Šalys įsteigia jungtinį komitetą, kurį sudaro JAV atstovai ir Europos Sąjungos atstovai ir kuris yra Šalių konsultacijų ir keitimosi informacija apie Susitarimo administravimą ir tinkamą įgyvendinimą forumas.

2.   Šalys jungtiniame komitete dėl šio Susitarimo konsultuojasi:

a)

bendru Šalių sutarimu, jei kuri nors iš Šalių pasiūlo konsultuotis;

b)

bent kartą per 180 dienų po šio Susitarimo įsigaliojimo arba laikino taikymo datos, žiūrint, kuri iš jų yra ankstesnė, o vėliau kartą per metus, nebent Šalys nusprendžia kitaip;

c)

jei kuri nors iš Šalių raštu paprašo privalomų konsultacijų ir

d)

jei kuri nors iš Šalių raštu praneša apie ketinimą Susitarimą nutraukti.

3.   Jungtinis komitetas gali nagrinėti:

a)

klausimus, susijusius su Susitarimo įgyvendinimu;

b)

Susitarimo poveikį Šalių jurisdikcijose draudimo ir perdraudimo vartotojams ir draudikų bei perdraudikų komercinei veiklai;

c)

kurios nors iš Šalių siūlomus šio Susitarimo pakeitimus;

d)

visus klausimus, dėl kurių reikia privalomų konsultacijų;

e)

pranešimą apie ketinimą nutraukti šį Susitarimą ir

f)

kitus klausimus Šalims nusprendus.

4.   Jungtinis komitetas gali priimti darbo tvarkos taisykles.

5.   Jungtiniam komitetui kasmet paeiliui pirmininkauja kiekviena iš Šalių, nebent nuspręsta kitaip. Jungtinį komitetą Šalių nustatytu laiku ir būdu gali sušaukti jo pirmininkas.

6.   Jungtinis komitetas savo darbui palengvinti gali sušaukti darbo grupes.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis Susitarimas įsigalioja praėjus septynioms dienoms po to, kai Šalys pasikeičia raštiškais pranešimais, kuriais patvirtinama, kad jos įvykdė savo atitinkamus vidinius reikalavimus ir procedūras, arba kitą Šalių sutartą dieną.

9 straipsnis

Susitarimo įgyvendinimas

1.   Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo arba laikino taikymo datos, žiūrint, kuri iš jų yra ankstesnė, Šalys skatina atitinkamas institucijas nesiimti priemonių, kurios neatitiktų Susitarimo sąlygų ar įpareigojimų, įskaitant tuos, kurie susiję su užtikrinimo priemonės ir veikimo vietoje reikalavimų panaikinimu pagal 3 straipsnį. Atitinkamais atvejais tai gali būti atitinkamų institucijų pasikeitimas laiškais su šiuo Susitarimu susijusiais klausimais.

2.   Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo arba laikino taikymo datos, žiūrint, kuri iš jų yra ankstesnė, Šalys imasi visų tinkamų priemonių šiam Susitarimui kuo greičiau įgyvendinti ir taikyti pagal 10 straipsnį.

3.   Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo arba laikino taikymo datos, žiūrint, kuri iš jų yra ankstesnė, JAV skatina kiekvieną JAV valstiją skubiai imtis šių priemonių:

a)

kiekvienais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo arba laikino taikymo datos užtikrinimo priemonės, kurios reikalauja kiekviena valstija, sumą, kad būtų galima visiškai pripažinti kreditą už persidraudimą, sumažinti 20 proc. užtikrinimo priemonės, kurios ta JAV valstija reikalavo sausio 1 d. prieš pasirašant šį Susitarimą; ir

b)

atitinkamus JAV valstijos kredito už persidraudimą įstatymus ir kitus teisės aktus pagal 3 straipsnį įgyvendinti kaip priemonių priėmimo laikantis to straipsnio 1 ir 2 dalių metodą.

4.   Jei šis Susitarimas įsigalioja, praėjus 42 mėnesiams po šio Susitarimo pasirašymo datos ne vėliau kaip pirmą mėnesio dieną JAV pagal savo įstatymus ir kitus teisės aktus pradeda vertinti nustatymą dėl JAV valstijų draudimo priemonių, kurias JAV nustato kaip neatitinkančias šio Susitarimo ir dėl kurių ES draudikui arba perdraudikui taikomos mažiau palankios sąlygos negu JAV draudikui arba perdraudikui, kurio buvimo vieta yra, kuriam licencija išduota arba kuris turi kitą teisę veikti toje JAV valstijoje, galimo panaikinimo. Jei šis Susitarimas įsigalioja, praėjus 60 mėnesių po šio Susitarimo pasirašymo datos ne vėliau kaip pirmą mėnesio dieną JAV pagal savo įstatymus ir kitus teisės aktus užbaigia nustatymą dėl JAV valstijų draudimo priemonių, kurių atžvilgiu atliktas toks vertinimas, būtino panaikinimo. Šios dalies tikslais JAV atlikdamos nustatymą dėl galimo panaikinimo pirmenybę teikia toms valstijoms, kuriose bendrojo perduoto perdraudimo apimtis didžiausia.

10 straipsnis

Susitarimo taikymas

1.   Jei nenurodyta kitaip, šis Susitarimas taikomas nuo šio Susitarimo įsigaliojimo datos arba praėjus 60 mėnesių nuo jo pasirašymo datos, žiūrint, kuri iš tų datų yra vėlesnė.

2.   Nepaisant 8 straipsnio ir šio straipsnio 1 dalies:

a)

Europos Sąjunga laikinai taiko šio Susitarimo 4 straipsnį iki šio Susitarimo įsigaliojimo datos, o vėliau 4 straipsnį taiko užtikrindama, kad priežiūros institucijos ir kitos kompetentingos institucijos laikytųsi jame nustatytos praktikos nuo mėnesio, einančio po datos, kurią Šalys viena kitai pranešė, kad įvykdė savo vidinius reikalavimus ir procedūras, būtinus siekiant laikinai taikyti šį Susitarimą, septintos dienos.

JAV laikinai taiko šio Susitarimo 4 straipsnį iki šio Susitarimo įsigaliojimo datos, o vėliau 4 straipsnį taiko dėdamos visas pastangas ir skatindamos priežiūros institucijas ir kitas kompetentingas institucijas laikytis jame nustatytos praktikos nuo mėnesio, einančio po datos, kurią Šalys viena kitai pranešė, kad įvykdė savo vidinius reikalavimus ir procedūras, būtinus siekiant laikinai taikyti šį Susitarimą, septintos dienos;

b)

šio Susitarimo įsigaliojimo datą arba praėjus 60 mėnesių nuo jo pasirašymo datos, žiūrint, kuri iš tų datų yra vėlesnė:

i)

Šalies įpareigojimai, nustatyti 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 9 straipsnyje, taikomi tik tuomet ir tik tol, kol kitos Šalies priežiūros institucijos vykdo priežiūrą, nustatytą 4 straipsnyje, ir laikosi 3 straipsnio 3 dalyje nustatytų įpareigojimų;

ii)

Šalies praktika, nustatyta 4 straipsnyje, ir įpareigojimai, nustatyti 3 straipsnio 3 dalyje, taikomi tik tuomet ir tik tol, kol kitos Šalies priežiūros institucijos laikosi 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų įpareigojimų; ir

iii)

Šalies įpareigojimai, nustatyti 3 straipsnio 3 dalyje, taikomi tik tuomet ir tik tol, kol kitos Šalies priežiūros institucijos vykdo priežiūrą, nustatytą 4 straipsnyje, ir laikosi 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų įpareigojimų;

c)

jei pagal 4 straipsnio i punktą atitinkamos JAV priežiūros institucijos taiko priemones ne JAV teritorijoje ES draudimo arba perdraudimo grupei, kurios sunkumai ar veikla, JAV finansinio stabilumo priežiūros tarybos vertinimu, galėtų kelti grėsmę JAV finansiniam stabilumui, taikydamos C. Doddo ir B. Franko Volstryto reformų ir vartotojų apsaugos aktą (JAV kodekso 12 antraštinės dalies 5301 straipsnis et seq.), bet kuri iš Šalių gali nutraukti šį Susitarimą pagreitinta privalomų konsultacijų ir nutraukimo tvarka. Jei pagal 4 straipsnio i punktą ES priežiūros institucija taiko priemones, susijusias su grėsme ES finansiniam stabilumui, ne ES teritorijoje JAV draudimo arba perdraudimo grupei, bet kuri iš Šalių gali nutraukti šį Susitarimą pagreitinta privalomų konsultacijų ir nutraukimo tvarka;

d)

iki b punkte nustatytos datos ir nedarant įtakos jame nustatytiems mechanizmams, 3 straipsnio 1 ir 2 dalių perdraudimo nuostatos taikomos JAV valstijoje esančiam ES perdraudikui nuo ankstesniosios iš šių datų:

i)

datos, kai JAV valstija priima priemonę pagal 3 straipsnio 1 ir 2 dalis; arba

ii)

faktinės datos, kai JAV pagal savo įstatymus ir kitus teisės aktus nustato, kad kokia nors JAV valstijos draudimo priemonė panaikinama, nes neatitinka šio Susitarimo ir dėl jos ES draudikui arba perdraudikui taikomos mažiau palankios sąlygos negu JAV draudikui arba perdraudikui, kurio buvimo vieta yra, kuriam licencija išduota arba kuris turi kitą teisę veikti toje JAV valstijoje;

e)

nuo a punkte nustatytos laikino taikymo datos, o vėliau 60 mėnesių taikydamos 4 straipsnio h punktą Europos Sąjungos priežiūros institucijos nenustato grupės kapitalo reikalavimo Europos Sąjungoje veikiančios JAV draudimo arba perdraudimo grupės pasaulinės patronuojančiosios įmonės lygmeniu;

f)

nuo šio Susitarimo pasirašymo datos 60 mėnesių laikotarpiu, nurodytu b punkte, jei Šalis nesilaiko 3 straipsnio įpareigojimų dėl veikimo vietoje reikalavimų, kitos Šalies priežiūros institucijos po privalomų konsultacijų gali draudimo arba perdraudimo grupei, kurios pagrindinė buveinė arba buvimo vieta yra kitoje Šalyje, nustatyti grupės kapitalo vertinimą arba grupės kapitalo reikalavimą pasaulinės patronuojančiosios įmonės lygmeniu;

g)

jei Susitarimas taikomas laikinai arba įsigaliojo, 3 straipsnio 3 dalis ES teritorijoje įgyvendinama ir taikoma praėjus ne daugiau kaip 24 mėnesiams nuo šio Susitarimo pasirašymo datos;

h)

jei Susitarimas įsigaliojo, laikantis b ir d punktų, 3 straipsnio 1 ir 2 dalys visoje abiejų Šalių teritorijoje įgyvendinamos ir visapusiškai taikomos praėjus ne daugiau kaip 60 mėnesių nuo tada, kai abi Šalys pasirašė šį Susitarimą; ir

i)

nuo šio Susitarimo įsigaliojimo arba laikino taikymo datos, žiūrint, kuri iš jų yra ankstesnė, abi šalys taiko 7, 11 ir 12 straipsnius.

3.   Jei Šalis nesilaiko 2 dalies iki joje nustatytų datų, kita Šalis gali prašyti privalomų konsultacijų jungtiniame komitete.

11 straipsnis

Nutraukimas ir privalomos konsultacijos

1.   Po privalomų konsultacijų bet kuri iš Šalių šiame straipsnyje nustatyta tvarka gali bet kada nutraukti šį Susitarimą kitai Šaliai pateikusi rašytinį pranešimą. Jei Šalys nėra raštiškai susitarusios kitaip, toks nutraukimas įsigalioja nuo tokio pranešimo datos praėjus 180 dienų arba 90 dienų, jei Susitarimas nutraukiamas 10 straipsnio 2 dalies c punkte aprašytu atveju. Konkrečiai, Šalys gali nutraukti šį Susitarimą, jei kuri nors iš Šalių nesilaikė įpareigojimų pagal šį Susitarimą arba ėmėsi priemonių, neatitinkančių šio Susitarimo tikslų.

2.   Prieš pranešdama apie sprendimą nutraukti šį Susitarimą, įskaitant nutraukimą pagal 10 straipsnio nuostatas, Šalis apie tai praneša jungtinio komiteto pirmininkui.

3.   Šalys imasi veiksmų, būtinų siekiant suinteresuotosioms šalims pranešti apie nutraukimo poveikį draudikams ir perdraudikams savo atitinkamose jurisdikcijose.

4.   Privalomos konsultacijos jungtiniame komitete turi vykti, jei kuri nors iš Šalių jų paprašo jungtinio komiteto primininko, ir prasideda nuo tokio prašymo praėjus ne daugiau kaip 30 dienų arba 7 dienoms, jei jų prašoma 10 straipsnio 2 dalies c punkte aprašytu atveju, nebent Šalys susitaria kitaip. Privalomų konsultacijų prašanti Šalis raštu pateikia privalomų konsultacijų pagrindą. Privalomos konsultacijos gali vykti Šalių nustatytoje vietoje, o jei Šalys dėl vietos negali susitarti, privalomų konsultacijų prašanti Šalis pasiūlo tris neutralias vietas, kurios nėra nė vienos iš Šalių teritorijoje, ir kita Šalis pasirenka vieną iš trijų siūlomų neutralių vietų.

5.   Privalomos konsultacijos turi vykti prieš nutraukiant šį Susitarimą, įskaitant nutraukimą pagal 10 straipsnio nuostatas.

6.   Jei Šalis atsisako dalyvauti šiame straipsnyje numatytose privalomose konsultacijose, šio Susitarimo nutraukimo siekianti Šalis jį nutraukia, kaip numatyta šio straipsnio 1 dalyje.

12 straipsnis

Pakeitimai

1.   Šalys gali raštu susitarti iš dalies pakeisti šį Susitarimą.

2.   Jei Šalis nori iš dalies pakeisti šį Susitarimą, ji kitos Šalies raštu paprašo pradėti derybas dėl Susitarimo pakeitimų.

3.   Apie prašymą pradėti derybas dėl Susitarimo pakeitimų pranešama jungtiniam komitetui.

Done at Washington on the twenty second day of September in the year two thousand and seventeen.

 


PRIEDAS

Pavyzdinės susitarimo memorandumo nuostatos dėl priežiūros institucijų keitimosi informacija

1 straipsnis

Tikslas

1.   (JAV valstijos) priežiūros institucija ir (ES valstybės narės) nacionalinė priežiūros institucija, t. y. šį susitarimo memorandumą pasirašančios institucijos, pripažįsta, kad reikia bendradarbiauti keičiantis informacija.

2.   Institucijos pripažįsta, kad esminis ir krizės laikotarpių, ir kasdienės priežiūros elementas – praktinės tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir keitimosi informacija priemonės.

3.   Šio susitarimo memorandumo tikslas – palengvinti institucijų bendradarbiavimą dėl keitimosi informacija, laikantis taikytinos teisės nustatytų ribų ir atsižvelgiant į priežiūros bei reguliavimo tikslus.

4.   Institucijos pripažįsta, kad nė viena šio susitarimo memorandumo nuostata nėra skirta reikalavimams, kurie gali būti taikomi priežiūros institucijų vykdomam keitimusi asmens duomenimis.

5.   Taikytina teisė dėl keitimosi konfidencialia informacija ir jos apsaugos yra taikoma institucijų teritorijoje siekiant apsaugoti duomenų, kuriais institucijos keičiasi pagal šį susitarimo memorandumą, konfidencialumą. Be kita ko, šia taikytina teise siekiama užtikrinti, kad:

a)

konfidencialia informacija būtų keičiamasi tik tiesiogiai su institucijų priežiūros funkcijų vykdymu susijusiais tikslais ir

b)

visi asmenys, prieigą prie tokios konfidencialios informacijos gavę dėl savo pareigų, tokios informacijos konfidencialumą išlaikys, išskyrus tam tikras apibrėžtas aplinkybes, kaip nustatyta 7 straipsnyje.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame susitarimo memorandume vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   taikytina teisė– institucijos teritorijoje taikomi įstatymai ir kiti teisės aktai, susiję su draudimo ir perdraudimo priežiūra, keitimusi priežiūros informacija, konfidencialumo apsauga ir informacijos tvarkymu bei atskleidimu;

b)   konfidenciali informacija– visa pateikta informacija, kuri pagal prašymą gavusios institucijos jurisdikciją laikoma konfidencialia;

c)   draudikas– įmonė, kuriai išduotas leidimas arba licencija pradėti arba vykdyti tiesioginio draudimo veiklą;

d)   asmuo– fizinis asmuo, juridinis asmuo, ūkinė bendrija arba juridinio asmens statuso neturinti asociacija;

e)   asmens duomenys– bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta;

f)   pateikta informacija– bet kokia informacija, kurią prašymą gavusi institucija pateikia institucijai, kuri pateikė prašymą pateikti informaciją;

g)   reguliuojamas subjektas– draudikas arba perdraudikas, kuriam veiklos leidimą išdavė arba kurį prižiūri ES arba JAV priežiūros institucija;

h)   perdraudikas– įmonė, kuriai išduotas leidimas arba licencija pradėti arba vykdyti perdraudimo veiklą;

i)   prašymą gavusi institucija– institucija, kuriai pateiktas prašymas pateikti informaciją;

j)   prašymą teikianti institucija– institucija, teikianti prašymą pateikti informaciją;

k)   priežiūros institucija– bet kuri Europos Sąjungoje arba JAV esanti draudimo ir perdraudimo priežiūros institucija ir

l)   įmonė– bet kuris ekonominę veiklą vykdantis subjektas.

3 straipsnis

Bendradarbiavimas

1.   Laikydamasi taikytinos teisės, prašymą gavusi institucija turėtų atidžiai apsvarstyti iš prašymą teikiančios institucijos gautus prašymus ir į juos laiku atsakyti. Prašymą teikiančiai institucijai pagal savo reguliavimo funkcijas ji turėtų pateikti kuo išsamesnį atsakymą į prašymą pateikti informaciją.

2.   Laikantis taikytinos teisės, prašymo pateikti informaciją pateikimo faktą ir turinį tiek prašymą teikianti, tiek jį gavusi institucijos turėtų laikyti konfidencialiais, nebent jos tarpusavyje nusprendžia kitaip.

4 straipsnis

Naudojimasis pateikta informacija

1.   Prašymą teikianti institucija prašymus pateikti informaciją teikia tik turėdama teisėtą reguliavimo arba priežiūros tikslą teikti prašymą, tiesiogiai susijusį su prašymą teikiančios institucijos teisėta reguliuojamo subjekto priežiūra. Apskritai laikoma, kad prašymą teikianti institucija neturi teisėto reguliavimo arba priežiūros tikslo prašyti informacijos apie fizinius asmenis, nebent prašymas tiesiogiai susijęs su priežiūros funkcijų vykdymu.

2.   Prašymą teikianti institucija pateiktą informaciją turėtų naudoti tik teisėtais tikslais, susijusiais su institucijos reguliavimo, priežiūros, finansinio stabilumo išsaugojimo arba prudencinėmis funkcijomis.

3.   Laikantis taikytinos teisės, visa pateikta informacija, kuria apsikeista, priklauso prašymą gavusiai institucijai ir lieka jos nuosavybė.

5 straipsnis

Prašymas pateikti informaciją

1.   Prašymą teikianti institucija prašymus pateikti informaciją turėtų pateikti raštu arba pagal 2 dalį, jei tai skubu, ir tie prašymai turėtų apimti:

a)

dalyvaujančias institucijas, atitinkamos priežiūros sritį ir tikslą, kuriuo prašoma informacijos;

b)

atitinkamo asmens arba reguliuojamo subjekto vardą, pavardę arba pavadinimą;

c)

informaciją apie prašymą, įskaitant pagrindinių prašymo faktų aprašą, nagrinėjamus konkrečius klausimus ir prašymo jautrumą;

d)

prašomą informaciją;

e)

datą, iki kurios prašoma pateikti informaciją, ir svarbius teisinius terminus ir;

f)

jei aktualu, ar, kaip ir kam informacija gali būti perduota pagal 7 straipsnį.

2.   Jei prašymas skubus, jis gali būti pateiktas žodžiu ir nepagrįstai nedelsiant patvirtinamas raštu.

3.   Prašymą gavusi institucija į jį turėtų reaguoti taip:

a)

prašymą gavusi institucija turėtų patvirtinti gavusi prašymą;

b)

prašymą gavusi institucija turėtų įvertinti kiekvieną prašymą atskirai, kad nustatytų, kokio išsamumo informaciją gali pateikti pagal šio susitarimo memorandumo sąlygas ir kokios procedūros taikytinos prašymą gavusios institucijos jurisdikcijoje. Nuspręsdama, ar ir kokiu mastu atsakyti į prašymą, prašymą gavusi institucija gali atsižvelgti į:

i)

tai, ar prašymas atitinka susitarimo memorandumą;

ii)

tai, ar atsakymas į prašymą būtų tokia didelė našta, kad sutrikdytų prašymą gavusios institucijos funkcijų tinkamą vykdymą;

iii)

tai, ar pateikiant prašomą informaciją būtų kitaip prieštaraujama esminiam prašymą gavusios institucijos jurisdikcijos interesui;

iv)

kitus klausimus, nurodytus prašymą gavusios institucijos jurisdikcijos taikytinoje teisėje (visų pirma susijusius su konfidencialumu ir profesine paslaptimi, duomenų apsauga bei privatumu ir proceso sąžiningumu); ir

v)

tai, ar atsakymas į prašymą galėtų kitaip trukdyti prašymą gavusiai institucijai vykdyti savo funkcijas;

c)

jei prašymą gavusi institucija atsisako arba negali pateikti visos arba dalies prašomos informacijos, prašymą gavusi institucija turėtų tiek, kiek įmanoma ir tinkama laikantis taikytinos teisės, paaiškinti informacijos neteikimo priežastis ir apsvarstyti galimus kitus būdus, kad prašymą teikianti institucija pasiektų priežiūros tikslą. Visų pirma, prašymą gavusi institucija gali atsisakyti atsakyti į prašymą pateikti informaciją, jei prašymą gavusi institucija dėl prašymo turėtų veikti taip, kad pažeistų savo taikytiną teisę.

6 straipsnis

Konfidencialios informacijos tvarkymas

1.   Paprastai visa informacija, gauta pagal šį susitarimo memorandumą, turėtų būti laikoma konfidencialia, nebent nurodyta kitaip.

2.   Prašymą teikianti institucija turėtų imtis visų teisėtų ir praktiškai pagrįstų veiksmų, kad apsaugotų konfidencialios informacijos konfidencialumą.

3.   Laikydamasi 7 straipsnio ir taikytinos teisės, prašymą teikianti institucija turėtų suteikti prieigą prie konfidencialios informacijos, gautos iš prašymą gavusios institucijos, tik dirbantiems prašymą teikiančioje institucijoje arba veikiantiems jos vardu asmenims:

a)

kuriems pagal prašymą teikiančios institucijos jurisdikciją taikomi įpareigojimai užkirsti kelią neteisėtam konfidencialios informacijos atskleidimui;

b)

kuriuos prižiūri ir kontroliuoja prašymą teikianti institucija;

c)

kurių tokios informacijos poreikis atitinka teisėtą reguliavimo arba priežiūros tikslą ir yra tiesiogiai su juo susijęs ir

d)

kuriems taikomi nuolatiniai konfidencialumo reikalavimai išėjus iš prašymą teikiančios institucijos.

7 straipsnis

Pateiktos informacijos atskleidimas trečiosioms šalims

1.   Išskyrus 7 straipsnio 2 dalyje aprašytus atvejus, prašymą teikianti institucija neturėtų trečiajai šaliai perduoti pateiktos informacijos, gautos iš prašymą gavusios šalies, nebent:

a)

prašymą teikianti institucija iš anksto gavo prašymą gavusios institucijos rašytinį sutikimą, kad tokia informacija būtų perduota trečiosioms šalims, nebent toks prašymas skubus – tokiu atveju jį galima pateikti žodžiu ir nedelsiant patvirtinti raštu; ir

b)

trečioji šalis įsipareigoja laikytis apribojimų, kuriais užtikrinamas konfidencialumo lygis panašus į tą, kuris taikomas prašymą teikiančiai institucijai, kaip nustatyta šiame susitarimo memorandume.

2.   Laikydamasi taikytinos teisės, jei prašymą teikiančiai institucijai pateikiamas teisiškai privalomas prašymas atskleisti pateiktą informaciją arba jai taikoma teisinė prievolė atskleisti pateiktą informaciją, prašymą teikianti institucija prašymą gavusiai institucijai, kiek pagrįstai įmanoma, turėtų pranešti apie tokį prašymą ir su juo susijusias procedūras, kad sudarytų geresnes sąlygas įsikišti ir apginti savo teises. Jei prašymą gavusi institucija neduoda sutikimo atskleisti pateiktą informaciją, prašymą teikianti institucija prireikus turėtų imtis visų pagrįstų veiksmų siekdama neatskleisti tos informacijos, įskaitant teisines priemones dėl tos informacijos neatskleidimo ir galimai atskleistinos konfidencialios informacijos konfidencialumo užtikrinimo bei apsaugos.


VERTIMAS

 

 

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 18 d.

Gerbiamam Ambasadoriui R. Lighthizeriui

Jungtinių Valstijų prekybos atstovui

Jungtinių Amerikos Valstijų prekybos atstovo biuras

600 17th Street NW

Washington, DC 20508

JAV

Gerbiamas Ambasadoriau R. Lighthizeri,

su pasitenkinimu pranešu, kad rengiamės pasirašyti Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalį susitarimą dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių (toliau – Susitarimas), kurio tekstas pridedamas prie šio laiško. Dėl galutinio teisės akto teksto anglų kalba Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos atstovai susitarė 2017 m. sausio 12 d.

Abi šalys užbaigė visas vidaus procedūras, reikalingas pasirašyti Susitarimą. Šalys pripažįsta Europos Sąjungos kalbų vartojimo tvarką. Europos Komisija atkreipė dėmesį į Tarybos sprendime, kuris buvo priimtas 2017 m. rugsėjo 15 d., išdėstytą tekstą dėl šio Susitarimo:

Šis Susitarimas pasirašomas anglų kalba Pagal Sąjungos teisę Sąjunga šį susitarimą parengia taip pat bulgarų, kroatų, čekų, danų, nyderlandų, estų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, latvių, lietuvių, maltiečių, lenkų, portugalų, rumunų, slovakų, slovėnų, ispanų ir švedų kalbomis. Šių papildomų teksto versijų kitomis kalbomis autentiškumas turėtų būti patvirtintas Europos Sąjungai ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms apsikeičiant diplomatinėmis notomis. Visos versijos, kurių autentiškumas buvo patvirtintas, turi vienodą vertę.

Jungtinės Amerikos Valstijos patvirtina savo įsipareigojimą dirbti kartu su Europos Sąjunga, atsižvelgiant į Tarybos sprendimą, sprendžiant prašymų dėl papildomų šio Susitarimo teksto versijų kitomis kalbomis autentiškumo patvirtinimo klausimą.

Su pasitenkinimu patvirtinu, kad šio Susitarimo anglų kalba pasirašymas yra pagrindas, kuriuo remdamosi Šalys pasikeičia laiškais siekdamos pradėti laikiną jo taikymą. Procedūros dėl šio Susitarimo įsigaliojimo, kaip ir procedūros dėl laikino taikymo po pasirašymo, ir versijų kitomis kalbomis autentiškumo patvirtinimas yra atskiri procesai.

Šį pasikeitimą laiškais Europos Sąjunga paskelbs kartu su Susitarimo tekstu.

Tokį patį laišką nusiunčiau ir Sekretoriui S. Mnuchinui

Pagarbiai

Valdis DOMBROVSKIS

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas

 

Briuselis, 2017 m. rugsėjo 18 d.

Gerbiamam Stevenui Mnuchinui

JAV iždo sekretoriui

1500 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20220

Gerb. Sekretoriau S. Mnuchinai.

su pasitenkinimu pranešu, kad rengiamės pasirašyti Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalį susitarimą dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių (toliau – Susitarimas), kurio tekstas pridedamas prie šio laiško. Dėl galutinio teisės akto teksto anglų kalba Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos atstovai susitarė 2017 m. sausio 12 d.

Abi šalys užbaigė visas vidaus procedūras, reikalingas pasirašyti Susitarimą. Šalys pripažįsta Europos Sąjungos kalbų vartojimo tvarką. Europos Komisija atkreipė dėmesį į Tarybos sprendime, kuris buvo priimtas 2017 m. rugsėjo 15 d., išdėstytą tekstą dėl šio Susitarimo:

Šis Susitarimas pasirašomas anglų kalba Pagal Sąjungos teisę Sąjunga šį susitarimą parengia taip pat bulgarų, kroatų, čekų, danų, nyderlandų, estų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, latvių, lietuvių, maltiečių, lenkų, portugalų, rumunų, slovakų, slovėnų, ispanų ir švedų kalbomis. Šių papildomų teksto versijų kitomis kalbomis autentiškumas turėtų būti patvirtintas Europos Sąjungai ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms apsikeičiant diplomatinėmis notomis. Visos versijos, kurių autentiškumas buvo patvirtintas, turi vienodą vertę.

Jungtinės Amerikos Valstijos patvirtina savo įsipareigojimą dirbti kartu su Europos Sąjunga, atsižvelgiant į Tarybos sprendimą, sprendžiant prašymų dėl papildomų šio Susitarimo teksto versijų kitomis kalbomis autentiškumo patvirtinimo klausimą.

Su pasitenkinimu patvirtinu, kad šio Susitarimo anglų kalba pasirašymas yra pagrindas, kuriuo remdamosi Šalys pasikeičia laiškais siekdamos pradėti laikiną jo taikymą. Procedūros dėl šio Susitarimo įsigaliojimo, kaip ir procedūros dėl laikino taikymo po pasirašymo, ir versijų kitomis kalbomis autentiškumo patvirtinimas yra atskiri procesai.

Šį pasikeitimą laiškais Europos Sąjunga paskelbs kartu su Susitarimo tekstu.

Tokį patį laišką nusiunčiau ir Ambasadoriui R. Lighthizeriui

Pagarbiai

Valdis DOMBROVSKIS

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas

 

2017 m. rugsėjo 22 d.

Valdžiui Dombrovskiui

Pirmininko pavaduotojui

Europos Komisija

Briuselis, Belgija

Gerb. Komisijos pirmininko pavaduotojau V. Dombrovski,

su pasitenkinimu pranešame, kad rengiamės pasirašyti Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos dvišalį susitarimą dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių (toliau – Susitarimas), kurio tekstas pridedamas prie šio laiško. Dėl galutinio teisės akto teksto anglų kalba Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos atstovai susitarė 2017 m. sausio 12 d.

Abi šalys užbaigė visas vidaus procedūras, reikalingas pasirašyti Susitarimą. Šalys pripažįsta Europos Sąjungos kalbų vartojimo tvarką. Europos Komisija atkreipė dėmesį į Tarybos sprendime, kuris buvo priimtas 2017 m. rugsėjo 15 d., išdėstytą tekstą dėl šio Susitarimo:

Šis Susitarimas pasirašomas anglų kalba Pagal Sąjungos teisę Sąjunga šį susitarimą parengia taip pat bulgarų, kroatų, čekų, danų, nyderlandų, estų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, latvių, lietuvių, maltiečių, lenkų, portugalų, rumunų, slovakų, slovėnų, ispanų ir švedų kalbomis. Šių papildomų teksto versijų kitomis kalbomis autentiškumas turėtų būti patvirtintas Europos Sąjungai ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms apsikeičiant diplomatinėmis notomis. Visos versijos, kurių autentiškumas buvo patvirtintas, turi vienodą vertę.

Jungtinės Amerikos Valstijos patvirtina savo įsipareigojimą dirbti kartu su Europos Sąjunga, atsižvelgiant į Tarybos sprendimą, sprendžiant prašymų dėl papildomų šio Susitarimo teksto versijų kitomis kalbomis autentiškumo patvirtinimo klausimą.

Su pasitenkinimu patvirtiname, kad šio Susitarimo anglų kalba pasirašymas yra pagrindas, kuriuo remdamosi Šalys pasikeičia laiškais siekdamos pradėti laikiną jo taikymą. Procedūros dėl šio Susitarimo įsigaliojimo, kaip ir procedūros dėl laikino taikymo po pasirašymo, ir versijų kitomis kalbomis autentiškumo patvirtinimas yra atskiri procesai.

Šį pasikeitimą laiškais Europos Sąjunga paskelbs kartu su Susitarimo tekstu.

Pagarbiai

Sekretorius Steven T. MNUCHIN

JAV iždo departamentas

Ambasadorius Robert E. LIGHTHIZER

Jungtinių Valstijų prekybos atstovas