30.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 233/6


ES IR JORDANIJOS ASOCIACIJOS KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2016

2016 m. liepos 19 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją, 3 protokolo nuostatos dėl kilmės statusą turinčių produktų apibrėžties ir apdirbimo ar perdirbimo procesų, kuriuos reikia atlikti su kilmės statuso neturinčiomis medžiagomis norint, kad tam tikrų kategorijų produktai, pagaminti nurodytose vystymosi zonose ir pramonės teritorijose, susiję su darbo vietų Sirijos pabėgėliams ir jordaniečiams sukūrimu, įgytų kilmės statusą, sąrašo [2016/1436]

ES IR JORDANIJOS ASOCIACIJOS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą, steigiantį Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją (toliau – Susitarimas), ypač į jo 94 straipsnį ir Susitarimo 3 protokolo 39 straipsnį,

kadangi:

(1)

Jordanijos Hašimitų Karalystė (toliau – Jordanija) pateikė pasiūlymų tarptautinei bendruomenei dėl holistiniu požiūriu pagrįstų ekonominių priemonių reaguojant į Sirijos pabėgėlių krizę, ir kaip šios iniciatyvos dalį 2015 m. gruodžio 12 d. pateikė konkretų prašymą sušvelninti pagal Susitarimą taikomas kilmės taisykles, kad būtų galima padidinti Jordanijos eksportą į Sąjungą ir sukurti papildomų darbo vietų, visų pirma Sirijos pabėgėliams ir jordaniečiams;

(2)

2016 m. vasario 4 d. Londone vykusioje Tarptautinėje konferencijoje dėl paramos Sirijai ir visam regionui Jordanija pareiškė ketinanti skatinti Sirijos pabėgėlių įtraukimą į oficialią Jordanijos darbo rinką ir per vienus metus nuo konferencijos sukurti 50 000 naujų darbo vietų Sirijos pabėgėliams, o iš viso per kelerius ateinančius metus sukurti apie 200 000 darbo vietų;

(3)

dėl laikino taikytinų kilmės taisyklių sušvelninimo tam tikroms Jordanijoje pagamintoms prekėms būtų galima taikyti ne tokias griežtas kilmės taisykles, siekiant nustatyti lengvatinį režimą importui į Sąjungą, nei būtų taikomos įprastai. Šis laikinas taikytinų kilmės taisyklių sušvelninimas būtų Sąjungos paramos Jordanijai dėl Sirijos krizės dalis, siekiant sumažinti dėl didelio priimtų Sirijos pabėgėlių skaičiaus susidariusias išlaidas;

(4)

Sąjunga mano, kad prašomu kilmės taisyklių sušvelninimu būtų prisidėta prie bendro tikslo – sukurti apie 200 000 naujų darbo vietų Sirijos pabėgėliams;

(5)

sušvelnintoms kilmės taisyklėms būtų taikomos tam tikros sąlygos, siekiant užtikrinti, kad tai būtų naudinga eksportuotojams, kurie prisideda prie Jordanijos pastangų įdarbinti Sirijos pabėgėlius;

(6)

šio sprendimo priedas taikomas nurodytose vystymosi zonose ir pramonės teritorijose Jordanijoje įsikūrusiose gamybos įmonėse, kuriomis prisidedama prie darbo vietų Sirijos pabėgėliams ir Jordanijos gyventojams kūrimo, pagamintoms prekėms;

(7)

šios iniciatyvos tikslas – skatinti prekybą ir investicijas tose vystymosi zonose ir pramonės teritorijose ir taip prisidėti prie geresnių ekonominių ir įdarbinimo galimybių Sirijos pabėgėliams ir Jordanijos gyventojams;

(8)

todėl Susitarimo 3 protokolo II priedas turėtų būti papildytas, siekiant nurodyti apdirbimo ar perdirbimo procesų, kuriuos reikia atlikti su kilmės statuso neturinčiomis medžiagomis norint, kad pagamintas produktas įgytų kilmės statusą, sąrašą. Šis papildomas apdorojimo arba perdirbimo procesų sąrašas turėtų būti grindžiamas kilmės taisyklėmis, kurias Sąjunga taiko importui iš mažiausiai išsivysčiusių šalių pagal bendrosios lengvatų sistemos „Viskas, išskyrus ginklus“ iniciatyvą;

(9)

turėtų būti numatyta galimybė laikinai sustabdyti šio sprendimo priedo, kuriuo nustatomas papildomas apdorojimo ir perdirbimo, susijusio su konkrečia gamybos įmone, procesų sąrašas, taikymą, jei ta gamybos įmonė neatitinka šio sprendimo priedo 1 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų;

(10)

taip pat turėtų būti numatyta galimybė laikinai sustabdyti šio sprendimo priedo taikymą bet kuriems šio sprendimo priedo 2 straipsnyje išvardytiems produktams, importuojamiems tokiais dideliais kiekiais ir tokiomis sąlygomis, kad tai daro ar gali daryti didelę žalą panašius arba tiesiogiai konkuruojančius produktus visoje arba dalyje Sąjungos teritorijos gaminantiems Sąjungos gamintojams arba labai trikdo ar gali trikdyti kurį nors Sąjungos ekonomikos sektorių pagal Susitarimo 24 ir 26 straipsnius;

(11)

šis sprendimas turėtų galioti nustatytą laiką, kurio pakaktų paskatinti papildomas investicijas ir darbo vietų kūrimą, ir turėtų nustoti galioti 2026 m. gruodžio 31 dieną. Sąjunga ir Jordanija atliks laikotarpio vidurio peržiūrą pagal šio sprendimo priedo 1 straipsnio 7 dalį ir Asociacijos komiteto sprendimu gali iš dalies keisti šio sprendimo priedą, atsižvelgdamos į įgyvendinant šį sprendimą įgytą patirtį;

(12)

Jordanijai pasiekus 2016 m. vasario 4 d. konferencijoje jos užsibrėžtą tikslą sukurti apie 200 000 darbo vietų Sirijos pabėgėliams, tai būtų taip pat svarbus žingsnis įgyvendinant šį sprendimą, todėl Sąjunga ir Jordanija svarstys galimybę dar labiau supaprastinti šią paramos priemonę. Tam reikėtų Asociacijos komiteto sprendimu iš dalies keisti šio sprendimo priedą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Susitarimo 3 protokolo II priedas, kuriame pateikiamas apdirbimo ar perdirbimo procesų, kuriuos reikia atlikti su kilmės statuso neturinčiomis medžiagomis norint, kad pagamintas produktas įgytų kilmės statusą, sąrašas, iš dalies keičiamas ir papildomas Susitarimo 3 protokolo IIa priedu, pateikiamu šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Susitarimo 3 protokolo IIa priede, pateikiamame šio sprendimo priede, nustatomi apdirbimo ar perdirbimo procesų, kuriuos reikia atlikti su kilmės statuso neturinčiomis medžiagomis norint, kad nurodytose geografinėse teritorijose, susijusiose su papildomomis darbo vietomis Sirijos pabėgėliams, pagaminti produktai įgytų kilmės statusą, taikymo sąlygos ir sąrašas.

3 straipsnis

Priedas yra neatskiriama šio sprendimo dalis.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja tą dieną, kai jį priima Asociacijos komitetas.

Jis taikomas iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Priimta Amane 2016 m. liepos 19 d.

ES ir Jordanijos asociacijos komiteto vardu

S. AL-KHARABSHEH


PRIEDAS

„IIa PRIEDAS

APDIRBIMO AR PERDIRBIMO PROCESŲ, KURIUOS REIKIA ATLIKTI SU KILMĖS STATUSO NETURINČIOMIS MEDŽIAGOMIS NORINT, KAD PAGAMINTAS PRODUKTAS ĮGYTŲ KILMĖS STATUSĄ, SĄRAŠO PAPILDYMAS

1 straipsnis

Bendrosios nuostatos

A.   Kilmės apibrėžtis

1.

2 straipsnyje išvardytiems produktams vietoj 3 protokolo II priede nustatytų taisyklių taip pat gali būti taikomos toliau nustatytos taisyklės, jei jie atitinka šias sąlygas:

a)

reikalaujami apdirbimo ar perdirbimo procesai, kuriuos reikia atlikti su kilmės statuso neturinčiomis medžiagomis norint, kad tie produktai įgytų kilmės statusą, vyksta gamybos įmonėse, įsikūrusiose vienoje iš toliau nurodytų vystymosi zonų ir pramonės teritorijų: Alhussein Bin Abdullah II pramonės miestas, Alkarak, Aljeeza pramonės teritorija, Amman, Alqastal I pramonės teritorija, Amman, Al Quwayrah pramonės teritorija, Aqaba, Al Tajamuat pramonės miestelis, Sahab, Dulail pramonės miestas, Zarqa, El-Hashmieh pramonės teritorija, Zarqa, El-Ressaiefeh pramonės teritorija, Zarqa, El-Sukhneh pramonės teritorija, Zarqa, Irbid vystymosi zona ir Irbid Alhassan pramonės miestas, King Abdullah II Bin Alhussein miestas, Sahab, King Hussein Bin Talal vystymosi zona, Mafraq (įskaitant Mafraq pramonės miestą), Ma'an vystymosi zona, Ma'an, Marka pramonės teritorija, Amman, Muwaqqar pramonės miestas, Amman, Wadi El-Eisheh pramonės teritorija, Zarqa; ir

b)

pirmaisiais ir antraisiais metais po šio priedo įsigaliojimo Sirijos pabėgėliai sudaro bent 15 % visų šiose vystymosi zonose ir pramonės teritorijose įsikūrusių gamybos įmonių, kuriose atitinkami produktai yra apdirbami arba perdirbami, darbuotojų, o nuo trečiųjų metų po šio priedo įsigaliojimo – bent 25 % darbuotojų. Atitinkama darbuotojų dalis turi būti apskaičiuojama bet kuriuo metu po šio priedo įsigaliojimo, o vėliau – kiekvienais metais, atsižvelgiant į oficialiai, deramomis sąlygomis, visu etatu įdarbintų Sirijos pabėgėlių, kuriems pagal taikomus Jordanijos teisės aktus suteiktas ne trumpiau kaip dvylika mėnesių galiojantis darbo leidimas, skaičių.

2.

Jordanijos kompetentingos institucijos stebi, kaip laikomasi 1 dalyje nustatytų sąlygų, suteikia tų sąlygų besilaikančiam eksportuotojui leidimo numerį ir nedelsdamos atšaukia leidimo numerį, jei tų sąlygų nebesilaikoma.

B.   Kilmės įrodymas

3.

Pagal šį priedą surašytame kilmės įrodymo dokumente pateikiamas toks įrašas anglų kalba: „Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 – name of the Development Zone or industrial area and authorisation number granted by the competent authorities of Jordan“.

C.   Administracinis bendradarbiavimas

4.

Jei pagal šio Protokolo 33 straipsnio 5 dalį su pakeitimais, padarytais ES ir Jordanijos asociacijos tarybos sprendimu Nr. 1/2006 (1), Jordanijos muitinė praneša Europos Komisijai ar prašymą pateikusioms Europos Sąjungos valstybių narių (toliau – valstybės narės) muitinėms patikrinimo rezultatus, ji nurodo, kad 2 straipsnyje išvardyti produktai atitinka 1 dalies sąlygas.

5.

Jeigu, remiantis patikrinimo procedūra arba kita turima informacija, manoma, kad nesilaikoma 1 dalies sąlygų, Jordanija savo iniciatyva arba Europos Komisijos ar valstybių narių muitinių prašymu atlieka atitinkamus tyrimus arba juos organizuoja, siekdama kuo skubiau nustatyti tokius pažeidimus ir užkirsti jiems kelią. Šiuo tikslu tyrimuose gali dalyvauti Europos Komisija arba valstybių narių muitinės.

D.   Ataskaitos, stebėsena ir peržiūra

6.

Kiekvienais metais po šio priedo įsigaliojimo Jordanija pateikia Europos Komisijai šio priedo veikimo ir poveikio ataskaitą, įskaitant gamybos ir eksporto statistiką 8 skaitmenų tikslumu arba tokiu tikslumu, koks turimas, ir vystymosi zonose ir pramonės teritorijose gamybą vykdančių įmonių sąrašą, nurodydama kiekvienoje jų kiekvienais metais įdarbintų Sirijos pabėgėlių procentinę dalį. Šalys kartu peržiūri šias ataskaitas ir bet kokius su šio priedo įgyvendinimu ir stebėsena susijusius klausimus pagal Asociacijos susitarimą sukurtose institucijose, visų pirma Pramonės, prekybos ir paslaugų pakomitetyje. Šalys taip pat svarsto galimą atitinkamų tarptautinių organizacijų, pvz., Tarptautinės darbo organizacijos ir Pasaulio banko dalyvavimą stebėsenos procese.

7.

Po ketverių metų nuo šio priedo įsigaliojimo Šalys atlieka laikotarpio vidurio peržiūrą, kad nustatytų, ar, atsižvelgiant į priedo įgyvendinimo patirtį ir konflikto Sirijoje eigą, reikėtų jį iš dalies keisti. Asociacijos komitetas, remdamasis ta laikotarpio vidurio peržiūra, gali svarstyti galimus šio priedo pakeitimus.

8.

Jordanijai įgyvendinus tikslą skatinti aktyvesnį Sirijos pabėgėlių dalyvavimą oficialioje darbo rinkoje, suteikiant iš viso apie 200 000 darbo leidimų Sirijos pabėgėliams, Šalys svarstys galimybę dar labiau paprastinti šio priedo nuostatas atsižvelgdamos į Sirijos pabėgėlių krizės pokyčius. Todėl Asociacijos komitetas gali šiuo tikslu iš dalies keisti šį priedą.

E.   Laikinas sustabdymas

9.

a)

Sąjunga gali kreiptis į Asociacijos komitetą, jei ji mano, jog nepakanka įrodymų, kad Jordanija ar konkreti gamybos įmonė atitinka 1 dalyje nustatytas sąlygas. Kreipimesi nurodoma, ar 1 dalyje nustatytų sąlygų nesilaiko Jordanija, ar konkreti gamybos įmonė.

b)

Jeigu per 90 dienų nuo kreipimosi į Asociacijos komitetą jis negali pareikšti, kad 1 dalyje nustatytų sąlygų laikymasis užtikrinamas, arba jei jis negali iš dalies pakeisti šio priedo, priedo taikymas laikinai sustabdomas. Laikinas taikymo sustabdymas galioja Sąjungos kreipimesi į Asociacijos komitetą nurodyta apimtimi.

c)

Asociacijos komitetas taip pat gali nuspręsti pratęsti 90 dienų laikotarpį; tokiu atveju laikinas taikymo sustabdymas įsigalioja tada, kai Asociacijos taryba per pratęstą laikotarpį nesiima jokių b dalyje nurodytų veiksmų.

d)

Asociacijos komitetas gali priimti sprendimą atnaujinti šio priedo taikymą.

e)

Jei šio priedo taikymas laikinai sustabdomas, jis 4 mėnesius toliau taikomas prekėms, kurios priedo laikino taikymo sustabdymo metu yra gabenamos tranzitu arba laikinai saugomos muitinės sandėliuose ar laisvosiose zonose Sąjungoje ir kurių kilmė tinkamai įrodyta pagal šio priedo nuostatas prieš laikino taikymo sustabdymą.

F.   Apsaugos sistema

10.

Jeigu 2 straipsnyje nurodytas produktas, kuriam taikomas šis priedas, importuojamas tokiais dideliais kiekiais ir tokiomis sąlygomis, kad tai daro ar gali daryti didelę žalą panašius arba tiesiogiai konkuruojančius produktus visoje Sąjungos teritorijoje ar dalyje Sąjungos teritorijos gaminantiems Sąjungos gamintojams arba labai trikdo ar gali trikdyti kurį nors Sąjungos ekonomikos sektorių, pagal Susitarimo 24 ir 26 straipsnius, Sąjunga dėl šio klausimo gali kreiptis į Asociacijos komitetą. Jei per 90 dienų nuo kreipimosi Asociacijos komitetas nepriima sprendimo, kuriuo būtų nutrauktas didelės žalos darymas, pašalinta tokios žalos grėsmė ar nutrauktas didelis trikdymas arba būtų rastas kitas priimtinas problemos sprendimas, šio priedo taikymas atitinkamam produktui laikinai sustabdomas, kol Asociacijos komitetas priima sprendimą, kuriuo paskelbiama, kad žalos darymas ar trikdymas baigėsi, arba šalys randa priimtiną sprendimą ir praneša apie tai Asociacijos komitetui.

D.   Įsigaliojimas ir taikymas

11.

Šis priedas taikomas nuo Asociacijos komiteto sprendimo, prie kurio jis yra pridedamas, įsigaliojimo dienos iki 2026 m. gruodžio 31 d.

2 straipsnis

Produktų ir reikalaujamų apdirbimo ir perdirbimo procesų sąrašas

Produktų, kuriems taikomas šis priedas, sąrašas ir apdirbimo ir perdirbimo procesų, kurie gali būti naudojami kaip alternatyva II priede nustatytiems atitinkamiems procesams, taisyklės išdėstyti toliau.

Susitarimo 3 Protokolo I priede pateiktos Susitarimo 3 protokolo II priedo sąrašo įvadinės pastabos taikomos mutatis mutandis toliau pateikiamam sąrašui, atsižvelgiant į šiuos dalinius pakeitimus:

 

5.2 pastabos antroje pastraipoje pridedamos šios pagrindinės medžiagos:

stiklo pluoštai,

metaliniai pluoštai.

 

7.3 pastabos tekstas pakeičiamas šiuo tekstu:

ex 2707 ir 2713 pozicijų atveju paprastos operacijos, pvz., valymas, dekantavimas, nudruskinimas, vandens atskyrimas, filtravimas, dažymas, žymėjimas, skirtingą sieros kiekį turinčių produktų sumaišymas sieros kiekiui nustatyti arba šių ar kitų panašių operacijų derinimas, nėra kilmės statuso suteikimo veiksniai.

ex 25 skirsnis

Druska; siera; žemės ir akmenys; tinkavimo medžiagos, kalkės ir cementas, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 2519

Susmulkintas gamtinis magnio karbonatas (magnezitas) hermetiškuose konteineriuose ir magnio oksidai, gryni arba negryni, išskyrus lydytą magneziją arba perdegtą (sukepintą) magneziją

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotas gamtinis magnio karbonatas (magnezitas).

ex 27 skirsnis

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 2707

Alyvos, kurių sudėtyje esančių aromatinių sudėtinių dalių masė didesnė už nearomatinių sudėtinių dalių masę, panašios į mineralines alyvas, gaunamas distiliuojant aukštoje temperatūroje akmens anglių dervas, kurių daugiau kaip 65 % tūrio distiliuojasi iki 250 °C temperatūroje (įskaitant ligroino ir benzolo mišinius), naudojamas kaip variklių degalai arba šildymo kuras

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (2)

arba

kitos operacijos, kurioms panaudotos visos medžiagos priskiriamos kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

2710

Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių medžiagų, išskyrus neapdorotas; produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių medžiagų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys; alyvų atliekos

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (3)

arba

kitos operacijos, kurioms panaudotos visos medžiagos priskiriamos kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

2711

Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų

arba

kitos operacijos, kurioms panaudotos visos medžiagos priskiriamos kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

2712

Vazelinas; parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglių dulkių vaškas, ozokeritas (kalnų vaškas), lignito (rusvųjų anglių) vaškas, durpių vaškas, kiti mineraliniai vaškai ir panašūs produktai, gauti naudojant sintezės arba kitus procesus, dažyti arba nedažyti

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (3)

arba

kitos operacijos, kurioms panaudotos visos medžiagos priskiriamos kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

2713

Naftos koksas, naftos bitumas ir kiti naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių medžiagų, likučiai

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (2)

arba

kitos operacijos, kurioms panaudotos visos medžiagos priskiriamos kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 28 skirsnis

Neorganiniai chemikalai; organiniai arba neorganiniai tauriųjų metalų, retųjų žemių metalų, radioaktyviųjų elementų arba izotopų junginiai, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 2811

Sieros trioksidas

Gamyba iš sieros dioksido

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 2840

Natrio perboratas

Gamyba iš dinatrio tetraborato pentahidrato

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

2843

Tauriųjų metalų koloidai; neorganiniai arba organiniai tauriųjų metalų junginiai, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti; tauriųjų metalų amalgamos

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, įskaitant 2843 pozicijai priskiriamas kitas medžiagas

ex 2852

Gyvsidabrio junginiai iš vidinių eterių ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų. Tačiau visų 2909 pozicijai priskiriamų panaudotų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Gyvsidabrio junginiai iš nukleino rūgščių ir jų druskų, chemijos atžvilgiu apibūdinti arba neapibūdinti; kiti heterocikliniai junginiai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų. Tačiau visų 2852 , 2932 , 2933 ir 2934 pozicijoms priskiriamų panaudotų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 29 skirsnis

Organiniai chemikalai, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 2905

Metalų alkoholiatai iš alkoholių, priskiriamų šiai pozicijai, ir etanolio, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, įskaitant kitas 2905 pozicijai priskiriamas medžiagas. Tačiau gali būti panaudoti šiai pozicijai priskiriami metalų alkoholiatai su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos);

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

2905 43 ; 2905 44 ; 2905 45

Manitolis; D-gliucitolis (sorbitolis); glicerolis

Gamyba iš bet kuriai subpozicijai, išskyrus subpoziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir to paties aprašymo medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos);

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

2915

Sočiosios alifatinės monokarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų. Tačiau visų 2915 ir 2916 pozicijoms priskiriamų panaudotų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos);

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 2932

Vidiniai eteriai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų. Tačiau visų 2909 pozicijai priskiriamų panaudotų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Cikliniai acetaliai ir vidiniai pusacetaliai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ar nitrozinti dariniai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

2933

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai)

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų. Tačiau visų 2932 ir 2933 pozicijoms priskiriamų panaudotų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos);

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

2934

Nukleino rūgštys (nukleorūgštys) ir jų druskos, chemijos atžvilgiu apibūdintos arba neapibūdintos; kiti heterocikliniai junginiai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų. Tačiau visų 2932 , 2933 ir 2934 pozicijoms priskiriamų panaudotų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos);

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

31 skirsnis

Trąšos

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

32 skirsnis

Rauginimo arba dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; dažikliai, pigmentai ir kitos dažiosios medžiagos; dažai ir lakai; glaistai ir kitos mastikos; rašalai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 33 skirsnis

Eteriniai aliejai ir kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 3301

Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti), įskaitant konkretus ir absoliutus; kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai); eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai pozicijai, įskaitant šiai pozicijai priskiriamas kitos grupės (4) medžiagas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai grupei, kaip ir produktas, priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos);

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 34 skirsnis

Muilas, organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, skalbikliai, tepimo priemonės, dirbtiniai vaškai, paruošti vaškai, blizginimo arba šveitimo priemonės, žvakės ir panašūs dirbiniai, modeliavimo pastos, stomatologiniai vaškai, taip pat stomatologijos preparatai, daugiausia iš gipso, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 3404

Dirbtiniai vaškai ir paruošti vaškai

Parafino, naftos vaškų, vaškų, gautų iš bituminių mineralų, anglių dulkių vaško arba nuodegų vaško pagrindu

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų

35 skirsnis

Albumininės medžiagos; modifikuoti krakmolai; klijai; fermentai (enzimai)

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

37 skirsnis

Fotografijos ir kinematografijos prekės

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 38 skirsnis

Įvairūs chemijos produktai, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 3803

Rafinuota talo alyva

Neapdorotos talo alyvos rafinavimas

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 3805

Sulfatinio terpentino spiritas, valytas

Valymas distiliuojant arba rafinuojant sulfatinio terpentino spirito žaliavą

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

3806 30

Esterinės dervos

Gamyba iš kanifolijos rūgščių

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 3807

Medienos pikis (deguto pikis)

Deguto distiliacija

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

3809 10

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, nenurodyti kitoje vietoje Daugiausia iš krakmolingų medžiagų

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

3823

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant; pramoniniai riebalų alkoholiai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, įskaitant 3823 pozicijai priskiriamas kitas medžiagas

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

3824 60

Gliucitolis (sorbitolis), išskyrus priskiriamą 2905 44 subpozicijai

Gamyba iš bet kuriai subpozicijai, išskyrus subpoziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų, išskyrus 2905 44 subpozicijai priskiriamas medžiagas. Tačiau gali būti panaudotos ir to paties aprašymo medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos);

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 39 skirsnis

Plastikai ir jų gaminiai, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų.

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 3907

Kopolimeras, pagamintas iš polikarbonato ir akrilnitrilbutadienstirenokopolimero (ABS)

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) (5).

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

 

Poliesteris

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

gamyba iš tetrabromo-(bisfenolio A) polikarbonato,

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 3920

Jonomeriniai lakštai arba plėvelė

Gamyba iš termoplastinių dalinių druskų, kurios yra etileno ir metakrilinės rūgšties kopolimeras, iš dalies neutralizuotas metalo jonais, daugiausia cinko ir natrio

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 3921

Metalizuotos plastiko folijos

Gamyba iš labai skaidrių poliesterio folijų, kurių storis mažesnis kaip 23 mikronai (6)

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 40 skirsnis

Kaučiukas ir jo gaminiai, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

4012

Restauruotos arba naudotos pneumatinės guminės padangos; padangos be kamerų (vientisos) arba su izoliuotu oro sluoksniu, padangų protektoriai ir padangų juostos, iš gumos:

 

 

Restauruotos pneumatinės, be kamerų (vientisos) arba su izoliuotu oro sluoksniu padangos, iš gumos

Naudotų padangų restauravimas

 

Kita

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus 4011 ir 4012 pozicijas, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 41 skirsnis

Žalios (neišdirbtos) odos (išskyrus kailius) ir išdirbta oda, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

4101 –4103

Žaliaminės galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą ir toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės; žaliaminės avių arba ėriukų odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą ir toliau neapdorotos), su vilna arba be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus nurodytas 41 skirsnio 1 pastabos c punkte kaip išimtis; kitos žaliaminės odos (šviežios, sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet ne raugintos, neišdirbtos į pergamentą arba kitaip neapdorotos), su plaukais arba be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus nurodytas 41 skirsnio 1 pastabos b arba c punkte kaip išimtis

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų

4104 –4106

Raugintos arba „krastas“ (angl. crust) odos, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet papildomai neapdorotos

Raugintų arba nevisiškai paraugintų odų, priskiriamų 1404 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 ar 4106 91 subpozicijai, papildomas rauginimas

arba

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

4107 , 4112 , 4113

Išdirbta oda, toliau apdorota po rauginimo arba „krasto“ pagaminimo (angl. crusting)

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 ir 4106 92 subpozicijoms priskiriamos medžiagos gali būti panaudotos tik tuomet, jeigu atliekamos sausų raugintų ar krastuotų odų parauginimo operacijos.

42 skirsnis

Odos dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas)

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 43 skirsnis

Kailiai ir dirbtiniai kailiai, ir jų gaminiai, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

4301

Neapdoroti kailiai (įskaitant galvenas, uodegenas, kojenas ir kitas dalis arba atraižas, tinkamas naudoti kailininkystei), išskyrus žalias (neišdirbtas) odas, priskiriamas 4101 , 4102 arba 4103 pozicijai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų

ex 4302

Rauginti arba išdirbti kailiai, sujungti iš dalių:

 

 

Plokščių, kryžių ir panašių formų

Raugintų arba išdirbtų kailių, nesujungtų iš dalių, sukirpimas ir sujungimas, taip pat balinimas arba dažymas

 

Kita

Gamyba iš raugintų arba išdirbtų kailių, nesujungtų iš dalių

4303

Drabužiai, drabužių priedai ir kiti kailių dirbiniai

Gamyba iš raugintų arba išdirbtų kailių, nesujungtų iš dalių, priskiriamų 4302 pozicijai

ex 44 skirsnis

Mediena ir medienos dirbiniai; medžio anglys, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 4407

Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota, šlifuota arba sujungta galais

Obliavimas, šlifavimas arba sujungimas galais

ex 4408

Vienasluoksnės faneros lakštai ir lakštai, skirti klijuotinei fanerai gaminti, kurių storis ne didesnis kaip 6 mm, sujungti, taip pat kita mediena, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, obliuota, šlifuota arba sujungta smaiginėmis sąlaidomis

Sujungimas, obliavimas, šlifavimas arba sujungimas galais

ex 4410 –ex 4413

Užkarpos ir bagetai, įskaitant profiliuotas grindjuostes ir kitas profiliuotas lentas

Užkarpų profiliavimas arba išpjovimas pagal šablonus

ex 4415

Medinės dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės, būgnai ir panaši tara

Gamyba iš lentų, kurios nėra supjaustytos reikiamais dydžiais

ex 4418

Statybiniai stalių ir dailidžių gaminiai iš medienos

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos akytosios medienos plokštės, malksnos ir skalos.

 

Užkarpos ir bagetai

Užkarpų profiliavimas arba išpjovimas pagal šablonus

ex 4421

Ruošiniai degtukams; medinės vinys arba kaišteliai avalynei

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus 4409 poziciją, priskiriamos medienos

ex 51 skirsnis

Vilna, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai; ašutų verpalai ir audiniai, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

5106 –5110

Vilnos verpalai, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, arba ašutų

Natūralių pluoštų verpimas arba cheminių pluoštų išspaudimas kartu su verpimu (7)

5111 –5113

Vilnos, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų ar ašutų audiniai:

Audimas (7)

arba

marginimas, po kurio atliekamos mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad audinys būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas) su sąlyga, kad panaudoto nemarginto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 47,5 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 52 skirsnis

Medvilnė, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

5204 –5207

Medvilnės verpalai ir siūlai

Natūralių pluoštų verpimas arba cheminių pluoštų išspaudimas kartu su verpimu (7)

5208 –5212

Medvilniniai audiniai:

Audimas (7)

arba

marginimas, po kurio atliekamos mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad audinys būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas) su sąlyga, kad panaudoto nemarginto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 47,5 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 53 skirsnis

Kiti augaliniai tekstilės pluoštai; popieriniai verpalai ir popierinių verpalų audiniai, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

5306 –5308

Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai; popieriniai verpalai

Natūralių pluoštų verpimas arba cheminių pluoštų išspaudimas kartu su verpimu (7)

5309 –5311

Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai; popieriaus verpalų audiniai:

Audimas (7)

marginimas, po kurio atliekamos mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad audinys būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas) su sąlyga, kad panaudoto nemarginto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 47,5 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

5401 –5406

Vienagijai siūlai ir siūlai iš cheminių gijų

Cheminių pluoštų išspaudimas kartu su verpimu arba natūralių pluoštų verpimu (7)

5407 ir 5408

Audiniai iš cheminių gijinių siūlų:

Audimas (7)

arba

marginimas, po kurio atliekamos mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad audinys būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas) su sąlyga, kad panaudoto nemarginto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 47,5 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

5501 –5507

Cheminiai kuokšteliniai pluoštai

Cheminių pluoštų išspaudimas

5508 –5511

Verpalai ir siuvimo siūlai iš cheminių kuokštelinių pluoštų

Natūralių pluoštų verpimas arba cheminių pluoštų išspaudimas kartu su verpimu (7)

5512 –5516

Audiniai iš cheminių štapelio pluoštų:

Audimas (7)

arba

marginimas, po kurio atliekamos mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad audinys būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas) su sąlyga, kad panaudoto nemarginto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 47,5 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 56 skirsnis

Vata, veltinys ir neaustinės medžiagos; specialieji siūlai; virvės, virvelės, lynai ir trosai bei jų dirbiniai, išskyrus:

Cheminių pluoštų išspaudimas kartu su verpimu arba natūralių pluoštų verpimu

arba

flokavimas kartu su dažymu arba marginimu (7)

5602

Veltinys, įmirkytas arba neįmirkytas, aptrauktas arba neaptrauktas, padengtas arba nepadengtas, laminuotas arba nelaminuotas:

 

 

Smaigstytinis veltinys

Cheminių pluoštų išspaudimas kartu su audinio formavimu

Tačiau gali būti panaudoti

polipropileno sintetiniai gijiniai siūlai, priskiriami 5402 pozicijai,

polipropileno pluoštai, priskiriami 5503 arba 5506 pozicijai, arba

polipropileno gijų gniūžtės, priskiriamos 5501 pozicijai,

kurių atskiros gijos arba pluošto ilginis tankis visais atvejais mažesnis kaip 9 deciteksai,

su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

arba

vien tik audinio formavimas, kai veltinys pagamintas iš natūralių pluoštų (7)

 

Kita

Cheminių pluoštų išspaudimas kartu su audinio formavimu

arba

vien tik audinio formavimas, kai kitas veltinys pagamintas iš natūralių pluoštų (7)

5603

Neaustinės medžiagos, įmirkytos arba neįmirkytos, aptrauktos arba neaptrauktos, padengtos arba nepadengtos, laminuotos arba nelaminuotos

Bet kokia neaustinių medžiagų technologija, įskaitant daigstymą

5604

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis; tekstilės siūlai, juostelės ir panašūs dirbiniai, priskiriami 5404 arba 5405 pozicijai, įmirkyti, aptraukti, padengti guma arba plastikais:

 

 

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis

Gamyba iš guminių siūlų arba kordo, neaptrauktų tekstilės medžiagomis

 

Kita

Cheminių pluoštų išspaudimas kartu su verpimu arba natūralių pluoštų verpimu (7)

5605

Metalizuoti siūlai, apvytiniai arba neapvytiniai, sudaryti iš tekstilinių siūlų, juostelių ar panašių dirbinių, priskiriamų 5404 arba 5405 pozicijai, kombinuoti su siūlų, juostelių arba miltelių pavidalo metalu arba padengti metalu

apskritai megztieji – kilpoti siūlai (loop wale-yarn) Cheminių pluoštų išspaudimas kartu su verpimu arba natūralių ir (arba) cheminių pluoštų verpimu (7)

5606

Apvytiniai siūlai, apvytosios juostelės arba panašūs dirbiniai, priskiriami 5404 arba 5405 pozicijai (išskyrus priskiriamus 5605 pozicijai ir apvytinius ašutų verpalus); šeniliniai siūlai (įskaitant plaušelių šenilinius (flock chenille) siūlus); apskritai megztieji – kilpoti siūlai (loop wale-yarn)

apskritai megztieji – kilpoti siūlai (loop wale-yarn) Cheminių pluoštų išspaudimas kartu su verpimu arba natūralių ir (arba) cheminių pluoštų verpimu

arba

verpimas kartu su flokavimu,

arba

flokavimas kartu su dažymu (7)

57 skirsnis

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga:

Natūralių ir (arba) cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas arba cheminių gijinių siūlų išspaudimas, abiem atvejais kartu su audimu

arba

gamyba iš kokoso pluošto (plaušų), sizalio pluošto arba džiuto pluošto verpalų,

arba

flokavimas kartu su dažymu arba marginimu,

arba

pūkų įsiuvimas kartu su dažymu arba marginimu.

Cheminių pluoštų išspaudimas kartu su neaustinių medžiagų technologijomis, įskaitant daigstymą (7)

Tačiau gali būti panaudoti

polipropileno sintetiniai gijiniai siūlai, priskiriami 5402 pozicijai,

polipropileno pluoštai, priskiriami 5503 arba 5506 pozicijai, arba

polipropileno gijų gniūžtės, priskiriamos 5501 pozicijai,

kurių atskiros gijos arba pluošto ilginis tankis visais atvejais mažesnis kaip 9 deciteksai, su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Džiuto pluoštas gali būti panaudotas kaip pagrindas.

ex 58 skirsnis

Specialieji audiniai; siūtiniai pūkiniai tekstilės audiniai; nėriniai; gobelenai; apsiuvai; siuvinėjimai, išskyrus:

Audimas (7)

arba

marginimas, po kurio atliekamos mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad audinys būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas) su sąlyga, kad panaudoto nemarginto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 47,5 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

5805

Rankomis austi Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ir panašių rūšių gobelenai, taip pat siuvinėti (pavyzdžiui, mažu dygsneliu, kryželiu) gobelenai, gatavi arba negatavi

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

5810

Siuvinėjimai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

5901

Tekstilės audiniai, padengti dervomis (gum) arba krakmolingomis medžiagomis, naudojami knygoms įrišti arba turintys panašią paskirtį; techninė audinio kalkė; paruoštos tapybai gruntuotos drobės; klijuotės, kolenkorai ir panašūs sustandinti tekstilės audiniai, naudojami skrybėlių pagrindams

Audimas kartu su dažymu arba flokavimu, arba padengimu,

arba

flokavimas kartu su dažymu arba marginimu

5902

Padangų kordo audinys iš labai atsparių tempimui nailono arba kitų poliamidų, poliesterių arba viskozės siūlų:

 

 

Kuriame tekstilės medžiagos sudaro ne daugiau kaip 90 % masės

Audimas

 

Kita

Cheminių pluoštų išspaudimas kartu su audimu

5903

Tekstilės audiniai, įmirkyti, apvilkti, padengti arba laminuoti plastikais, išskyrus priskiriamus 5902 pozicijai

audimas kartu su dažymu arba padengimu

arba

marginimas, po kurio atliekamos mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad audinys būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas) su sąlyga, kad panaudoto nemarginto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 47,5 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

5904

Linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų formų gabalais; grindų danga, sudaryta iš apvalkalo arba iš dangos, pritvirtintos prie tekstilinio pagrindo, supjaustytos arba nesupjaustytos reikiamų formų gabalais

audimas kartu su dažymu arba padengimu (7)

5905

Tekstilinė sienų danga:

 

 

Įmirkyta, aptraukta, padengta arba laminuota guma, plastikais arba kitomis medžiagomis

audimas kartu su dažymu arba padengimu

 

Kita

Natūralių ir (arba) cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas arba cheminių gijinių siūlų išspaudimas, abiem atvejais kartu su audimu

arba

audimas kartu su dažymu arba padengimu

arba

marginimas, po kurio atliekamos mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad audinys būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas) su sąlyga, kad panaudoto nemarginto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 47,5 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) (7):

5906

Gumuoti tekstilės audiniai, išskyrus priskiriamus 5902 pozicijai:

 

 

Megztinės arba nertinės medžiagos

Natūralių ir (arba) cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas arba cheminių gijų išspaudimas, abiem atvejais kartu su mezgimu

arba

mezgimas kartu su dažymu arba padengimu,

arba

natūralaus pluošto verpalų dažymas kartu su mezgimu (7)

 

Kiti audiniai, pagaminti iš sintetinių gijinių siūlų, kuriuose tekstilės medžiagos sudaro daugiau kaip 90 % masės

Cheminių pluoštų išspaudimas kartu su audimu

 

Kita

audimas kartu su dažymu arba padengimu

arba

natūralaus pluošto verpalų dažymas kartu su audimu

5907

Kitu būdu įmirkyti, aptraukti arba padengti tekstilės audiniai; tapybos būdu dekoruotos drobės, naudojamos kaip teatro dekoracijos, studijų fonai arba panašūs gaminiai

Audimas kartu su dažymu arba flokavimu, arba padengimu,

arba

flokavimas kartu su dažymu arba marginimu,

arba

marginimas, po kurio atliekamos mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad audinys būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, dekatiravimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas) su sąlyga, kad panaudoto nemarginto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 47,5 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

5908

Tekstiliniai dagčiai, austi, pinti arba megzti, skirti lempoms, viryklėms, žiebtuvėliams, žvakėms arba panašiems dirbiniams; dujų degiklių kaitinimo tinkleliai ir apskritai megztos medžiagos dujų degiklių kaitinimo tinkleliams, įmirkytos arba neįmirkytos:

 

 

Dujų degiklių kaitinimo tinkleliai, įmirkyti

Gamyba iš apskritai megztų medžiagų dujų degiklių kaitinimo tinkleliams

 

Kita

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

5909 –5911

Tekstilės dirbiniai, skirti pramoniniam naudojimui:

 

 

Blizginimo diskai ar žiedai, išskyrus diskus ar žiedus iš veltinio, priskiriamo 5911 pozicijai

Audimas

 

Audiniai, daugiausia naudojami popieriaus gamyboje ar turintys kitą techninę paskirtį, veltiniai arba neveltiniai, įmirkyti arba neįmirkyti, aptraukti arba neaptraukti, su apskritimo formos ar nesibaigiančiais vienasiūliais arba daugiasiūliais metmenimis ir (arba) ataudais, arba lygus audeklas su daugiasiūliais metmenimis ir (arba) ataudais, priskiriamais 5911 pozicijai

Audimas (7)

 

Kita

Cheminių gijinių siūlų išspaudimas arba natūralių ar cheminių pluoštų verpimas kartu su audimu (7)

arba

audimas kartu su dažymu arba padengimu

60 skirsnis

Megztinės arba nertinės medžiagos

Natūralių ir (arba) cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas arba cheminių gijų išspaudimas, abiem atvejais kartu su mezgimu

arba

mezgimas kartu su dažymu arba flokavimu, arba padengimu,

arba

flokavimas kartu su dažymu arba marginimu,

arba

natūralaus pluošto verpalų dažymas kartu su mezgimu,

arba

sukimas arba tekstūravimas kartu su mezgimu, su sąlyga, kad panaudotų nesusuktų (netekstūruotų) siūlų vertė sudaro ne daugiau kaip 47,5 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

61 skirsnis

Megzti arba nerti drabužiai ir jų priedai:

 

 

Pagaminti susiuvant arba kitaip sujungiant du ar daugiau megztų arba nertų medžiagų gabalus, kurie buvo sukirpti pagal formą arba numegzti (nunerti) reikiamos formos

Gamyba iš audinio

 

Kita

Natūralių ir (arba) cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas arba cheminių gijinių siūlų išspaudimas, abiem atvejais kartu su mezgimu (pagal formą megzti gaminiai)

arba

natūralaus pluošto verpalų dažymas kartu su mezgimu (pagal formą megzti gaminiai) (7)

ex 62 skirsnis

Drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus ir nertus, išskyrus:

Gamyba iš audinio

6213 ir 6214

Nosinės, šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai:

 

 

Išsiuvinėti

Audimas kartu su produkto užbaigimu (įskaitant sukirpimą)

arba

gamyba iš neišsiuvinėto audinio su sąlyga, kad panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) (8)

arba

produkto užbaigimas po marginimo kartu su mažiausiai dviem paruošiamosiomis arba baigiamosiomis operacijomis (pavyzdžiui, plovimu, balinimu, merserizavimu, terminiufiksavimu, šiaušimu, kalandravimu, apdorojimu netraukumui, permanentiniu užbaigimu, dekatavimu, įmirkymu, taisymu ir mazgų paslėpimu), su sąlyga, kad panaudoto nemarginto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 47,5 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) (7)  (8)

 

Kita

Audimas kartu su produkto užbaigimu (įskaitant sukirpimą)

arba

produkto užbaigimas, po to marginimas kartu su mažiausiai dviem paruošiamosiomis arba baigiamosiomis operacijomis (pavyzdžiui, plovimu, balinimu, merserizavimu, terminiufiksavimu, šiaušimu, kalandravimu, apdorojimu netraukumui, permanentiniu užbaigimu, dekatavimu, įmirkymu, taisymu ir mazgų paslėpimu), su sąlyga, kad panaudoto nemarginto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 47,5 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) (7)  (8)

6217

Kiti gatavi drabužių priedai; drabužių arba drabužių priedų dalys, išskyrus priskiriamus 6212 pozicijai:

 

 

Išsiuvinėti

Audimas kartu su produkto užbaigimu (įskaitant sukirpimą)

arba

gamyba iš neišsiuvinėto audinio su sąlyga, kad panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) (8)

 

Ugniai atspari įranga, pagaminta iš audinių, padengtų aliumininto poliesterio folija

Audimas kartu su produkto užbaigimu (įskaitant sukirpimą)

arba

padengimas, su sąlyga, kad nepadengto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos), kartu su produkto užbaigimu (įskaitant sukirpimą) (8)

 

Įdėklai apykaklėms ir rankogaliams, iškirpti

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 63 skirsnis

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai; rinkiniai; dėvėti drabužiai ir dėvėti tekstilės dirbiniai; skudurai, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

6301 –6304

Antklodės, kelioniniai pledai, lovos skalbiniai ir pan.; užuolaidos ir pan.; kiti patalpų įrengimui skirti dirbiniai:

 

 

Iš veltinių, iš neaustinių medžiagų

Bet kokia neaustinių medžiagų technologija, įskaitant daigstymą, kartu su produkto užbaigimu (įskaitant sukirpimą)

 

Kita:

 

 

– –

Išsiuvinėti

Audimas arba mezgimas kartu su produkto užbaigimas (įskaitant sukirpimą)

arba

gamyba iš neišsiuvinėto audinio su sąlyga, kad panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) (8)  (9)

 

– –

Kita

Audimas arba mezgimas kartu su produkto užbaigimas (įskaitant sukirpimą)

6305

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti

Audimas arba mezgimas ir produkto užbaigimas (įskaitant sukirpimą) (7)

6306

Dirbiniai iš brezento, tentai ir markizės; palapinės; laivų, burlenčių ir antžeminio transporto priemonių burės stovyklavimo įranga:

 

 

Iš neaustinių medžiagų

Bet kokia neaustinių medžiagų technologija, įskaitant daigstymą, kartu su produkto užbaigimu (įskaitant sukirpimą)

 

Kita

Audimas kartu su produkto užbaigimu (įskaitant sukirpimą) (7)  (8)

arba

padengimas, su sąlyga, kad nepadengto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos), kartu su produkto užbaigimu (įskaitant sukirpimą)

6307

Kiti gatavi dirbiniai, įskaitant drabužių iškarpas (lekalus)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

6308

Audinių ir verpalų rinkiniai su priedais arba be priedų, skirti kilimėlių, gobelenų, siuvinėtų staltiesių ar servetėlių arba panašių tekstilės dirbinių gamybai, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Kiekvienas rinkinio vienetas turi atitikti jam taikomą prekių kilmės taisyklę, kuri jam būtų taikoma, jei jis nebūtų įtrauktas į rinkinį. Tačiau į rinkinį gali įeiti ir kilmės statuso neturintys dirbiniai su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 25 % rinkinio gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 64 skirsnis

Avalynė, getrai ir panašūs dirbiniai; tokių dirbinių dalys, išskyrus:

Gamyba iš bet kurios pozicijos medžiagų, išskyrus sujungtas batviršių detales, pritvirtintas prie vidpadžių arba prie kitų pado dalių, priskiriamų 6406 pozicijai

6406

Avalynės dalys (įskaitant batviršius, pritvirtintus arba nepritvirtintus prie padų, išskyrus išorinius padus); išimami vidpadžiai, pakulnės ir panašūs dirbiniai; getrai, antblauzdžiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

65 skirsnis

Galvos apdangalai ir jų dalys,

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

ex 68 skirsnis

Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų, išskyrus toliau nurodytas prekes

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 6803

Dirbiniai iš skalūnų arba iš aglomeruotų skalūnų

Gamyba iš apdorotų skalūnų

ex 6812

Asbesto dirbiniai; mišinių, daugiausia sudarytų iš asbesto arba iš asbesto ir magnio karbonato, dirbiniai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų

ex 6814

Žėručio dirbiniai, įskaitant aglomeruotą arba regeneruotą žėrutį, pritvirtintą prie popieriaus, kartono arba kitų medžiagų pagrindo

Gamyba iš apdoroto žėručio (įskaitant aglomeruotą arba regeneruotą žėrutį)

69 skirsnis

Keramikos dirbiniai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 70 skirsnis

Stiklas ir stiklo dirbiniai, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

7006

Stiklas, priskiriamas 7003 , 7004 arba 7005 pozicijai, išlenktas, apdorotomis briaunomis, graviruotas, pragręžtas,

 

 

Pusiau laidus stiklo plokštės substratas, padengtas dialektrine plona plėvele pagal SEMII standartus (10)

Gamyba iš 7006 pozicijai priskiriamo nepadengto stiklo plokštės substrato

 

Kita

Gamyba iš 7001 pozicijai priskiriamų medžiagų

7010

Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

stiklo dirbinių raižymas, su sąlyga, kad neraižytų stiklo dirbinių bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos),

7013

Stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje, tualetui, biure, interjerams dekoruoti arba turintys panašią paskirtį (išskyrus dirbinius, priskiriamus 7010 arba 7018 pozicijai)

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

stiklo dirbinių raižymas, su sąlyga, kad neraižytų stiklo dirbinių bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos),

arba

rankų darbo pūsto stiklo dirbinių rankinis dekoravimas (išskyrus šilkografiją) su sąlyga, kad panaudotų rankų darbo pūsto stiklo dirbinių bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 7019

Stiklo pluoštų dirbiniai (išskyrus verpalus)

Gamyba iš:

nedažytų gijų, pusverpalių, verpalų ar kapotų sruogų, arba

stiklo vatos

ex 71 skirsnis

Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriuoju metalu, bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

7106 , 7108 ir 7110

Taurieji metalai:

 

 

Neapdoroti

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, išskyrus 7106 , 7108 ir 7110 pozicijoms priskiriamas medžiagas

arba

elektrolitinis, šiluminis arba cheminis 7106 , 7108 arba 7110 pozicijai priskiriamų tauriųjų metalų atskyrimas,

arba

7106 , 7108 arba 7110 pozicijai priskiriamų tauriųjų metalų sulydymas ir (arba) legiravimas vienų su kitais arba su netauriaisiais metalais

 

Pusiau apdoroti arba turintys miltelių pavidalą

Gamyba iš neapdorotų tauriųjų metalų

ex 7107 , ex 7109 ir ex 7111

Metalai, plakiruoti tauriaisiais metalais, pusiau apdoroti

Gamyba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais, neapdorotų

7115

Kiti dirbiniai iš tauriojo metalo arba iš metalo, plakiruoto tauriuoju metalu

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

7117

Dirbtinė bižuterija

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

gamyba iš netauriojo metalo dalių, nepadengtų ar neplakiruotų tauriaisiais metalais, su sąlyga, kad visų panaudotų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 73 skirsnis

Geležies arba plieno gaminiai, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

ex 7301

Lakštinės atraminės konstrukcijos

Gamyba iš 7207 pozicijai priskiriamų medžiagų

7302

Geležinkelių ir tramvajų kelių konstrukcijų sudedamosios dalys iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės

Gamyba iš 7206 pozicijai priskiriamų medžiagų

7304 , 7305 ir 7306

Besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies (išskyrus ketų) arba iš plieno

Gamyba iš 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 arba 7224 pozicijai priskiriamų medžiagų

ex 7307

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) iš nerūdijančio plieno

Kaltinių ruošinių tekinimas, gręžimas, praplatinimas, įsrieginimas, šerpetų pašalinimas ir šlifavimas smėlio srove, su sąlyga, kad bendra kaltinių ruošinių vertė sudaro ne daugiau kaip 35 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

7308

Metalinės konstrukcijos (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai) ir metalinių konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba iš plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba iš plieno

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau 7301 pozicijai priskiriami suvirintieji kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai negali būti panaudoti.

ex 7315

Apsaugos nuo slydimo grandinės, dedamos ant ratų

Gamyba, kuriai panaudotų visų 7315 pozicijai priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 74 skirsnis

Varis ir vario gaminiai, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

7403

Neapdorotas rafinuotasis varis ir neapdoroti vario lydiniai:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų

ex 76 skirsnis

Aliuminis ir aliuminio gaminiai, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

7601

Neapdorotas aliuminis

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų

7607

Aliumininė folija (su atspaudais ar įspaudais arba be atspaudų ir įspaudų, su popieriaus, kartono, plastikų ar panašių medžiagų pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (neįskaitant jokio pagrindo storio) ne didesnis kaip 0,2 mm

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, ir 7606 poziciją, priskiriamų medžiagų

ex 78 skirsnis

Švinas ir švino gaminiai, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

7801

Neapdorotas švinas

 

 

Rafinuotasis švinas

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų

 

Kita

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau negali būti panaudotos atliekos ir laužas, priskiriami 7802 pozicijai.

80 skirsnis

Alavas ir alavo gaminiai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

ex 82 skirsnis

Įrankiai, padargai, peiliai, šaukštai ir šakutės iš netauriųjų metalų; jų dalys iš netauriųjų metalų, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8206

Įrankiai, priskiriami ne mažiau kaip dviem pozicijoms, esančioms intervale nuo 8202 iki 8205 , sukomplektuoti į rinkinius, skirtus mažmeninei prekybai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai pozicijai, išskyrus medžiagas, priskiriamas 8202 –8205 pozicijoms. Tačiau į rinkinius gali būti įtraukti ir 8202 –8205 pozicijoms priskiriami įrankiai su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 15 % rinkinio gamintojo kainos (ex-works kainos).

8211

Peiliai su pjovimo geležtėmis, dantytomis arba nedantytomis (įskaitant šakelių pjaustymo arba genėjimo peilius), išskyrus peilius, priskiriamus 8208 pozicijai, ir jų geležtės

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau peilių geležtės ir rankenos iš netauriųjų metalų gali būti panaudotos.

8214

Kiti pjovimo įrankiai (pavyzdžiui, plaukų kirpimo mašinėlės, mėsininkų arba virtuvės kirviai, kapoklės, mėsmalių peiliukai, peiliai popieriui pjaustyti); manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir įrankiai (įskaitant nagų dildeles)

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau rankenos iš netauriųjų metalų gali būti panaudotos.

8215

Šaukštai, šakutės, samčiai, putų graibštai, torto mentelės, žuvų peiliai, sviesto peiliai, cukraus žnyplės ir panašūs virtuvės arba stalo įrankiai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau rankenos iš netauriųjų metalų gali būti panaudotos.

ex 83 skirsnis

Įvairūs gaminiai iš netauriųjų metalų, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 8302

Kiti aptaisai, tvirtinimo ir montavimo įtaisai bei panašūs dirbiniai, skirti pastatų įrangai, ir automatinės durų sklendės

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir kitos 8302 pozicijai priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 8306

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai, pagaminti iš netauriųjų metalų

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir kitos 8306 pozicijai priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 84 skirsnis

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8401

Branduoliniai reaktoriai; nepanaudoti (neapšvitinti) branduolinių reaktorių kuro elementai (kasetės); izotopų atskyrimo įrenginiai ir aparatūra

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8407

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8408

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8427

Šakiniai krautuvai; kitos gamyklose naudojamos važiuoklės su kėlimo arba pernešimo įtaisais

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8482

Rutuliniai arba ritininiai guoliai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 85 skirsnis

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizinio vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8501 , 8502

Elektros varikliai ir generatoriai; Elektros generatoriniai agregatai ir vieninkariai elektros keitikliai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, ir 8503 poziciją, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8513

Nešiojamieji elektriniai žibintai, maitinami iš nuosavojo elektros energijos šaltinio (pavyzdžiui, sausųjų baterijų, akumuliatorių, magnetų), išskyrus šviesos įrangą, priskiriamą 8512 pozicijai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8519

Garso įrašymo ir atkūrimo aparatai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, ir 8522 poziciją, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8521

Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai, sumontuoti kartu arba atskirai su imtuviniais vaizdo derintuvais (tiuneriais)

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, ir 8522 poziciją, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8523

Paruoštos neįrašytos laikmenos, skirtos garsui ar kitiems reiškiniams įrašyti, išskyrus gaminius, priskiriamus 37 skirsniui

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8525

Radijo transliacijos arba televizinio signalo perdavimo aparatūra, su priėmimo arba garso įrašymo ar atkūrimo aparatūra arba be jos; televizijos kameros, skaitmeniniai fotoaparatai ir kitos vaizdo kameros su vaizdo įrašymo įrenginiu

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, ir 8529 poziciją, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8526

Radarai, radionavigaciniai ir nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, ir 8529 poziciją, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8527

Radijo transliacijos priėmimo aparatūra, su kuria kartu viename korpuse sumontuota arba nesumontuota garso įrašymo ar garso atkūrimo aparatūra arba laikrodis

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, ir 8529 poziciją, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8528

Monitoriai ir projektoriai, be televizinio signalo priėmimo aparatūros; televizinio signalo priėmimo aparatūra, su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais arba be jų

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, ir 8529 poziciją, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8535 –8537

Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti, taip pat elektros grandinėms prijungti arba sujungti; šviesolaidžių, šviesolaidžių grįžčių arba kabelių jungtys; skydai, plokštės, pultai, stendai, skirstomosios spintos ir kiti konstrukcijų pagrindai, naudojami elektros srovės valdymui arba paskirstymui

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, ir 8538 poziciją, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8540 11 ir 8540 12

Katodinių spindulių kineskopai, įskaitant katodinių spindulių vaizdo monitorių kineskopus

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 8542 31 –ex 8542 33 ir ex 8542 39

Monolitiniai integriniai grandynai

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

arba

difuzija, kurioje integriniai grandynai yra formuojami ant puslaidininkio substrato, selektyviai įvedant atitinkamą difuzantą, taip pat kai surenkama ir (arba) išbandoma trečiojoje šalyje

8544

Izoliuotieji (įskaitant emaliuotuosius arba anoduotuosius) laidai, kabeliai (įskaitant bendraašius kabelius) ir kiti izoliuotieji elektros laidininkai, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų; šviesolaidžių kabeliai, sudaryti iš atskirų aptrauktų šviesolaidžių, sumontuoti arba nesumontuoti kartu su elektros laidininkais, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8545

Angliniai elektrodai, angliniai šepetėliai, lempų angliukai, baterijų angliukai ir kiti grafito arba kiti anglies gaminiai, turintys metalo arba jo neturintys, skirti naudoti elektrotechnikoje

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8546

Elektros izoliatoriai iš bet kurių medžiagų

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8547

Elektros mašinų, aparatų arba įrangos izoliaciniai įtaisai, išskyrus izoliatorius, priskiriamus 8546 pozicijai, pagaminti vien tik iš izoliacinių medžiagų, neįskaitant smulkių metalinių detalių (pavyzdžiui, lizdų su sriegiais), įdėtų formavimo metu ir skirtų tik dirbiniui surinkti; elektros grandinių izoliaciniai vamzdeliai ir jų jungtys, pagaminti iš netauriųjų metalų, padengtų izoliacinėmis medžiagomis

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8548

Galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir elektros akumuliatorių atliekos ir laužas; išeikvoti galvaniniai elementai, išeikvotos galvaninės baterijos ir išeikvoti elektros akumuliatoriai; mašinų arba aparatų elektros įrangos dalys, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

86 skirsnis

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvai, riedmenys ir jų dalys; geležinkelių arba tramvajaus bėgių įrenginiai ir įtaisai bei jų dalys; visų rūšių mechaniniai (įskaitant elektromechaninius) eismo signalizacijos įrenginiai,

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 87 skirsnis

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, išskyrus:

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

8711

Motociklai (įskaitant mopedus) ir dviračiai su pagalbiniais varikliais, su priekabomis arba be jų; priekabos:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 90 skirsnis

Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, tikrinimo, tikslieji, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; jų dalys ir reikmenys, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

9002

Aptaisyti lęšiai, prizmės, veidrodžiai ir kiti aptaisyti optiniai elementai iš bet kurių medžiagų, kurie yra prietaisų arba aparatų dalys ar priedai, išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

9033

Mašinų, aparatų, prietaisų arba įrankių, priskiriamų 90 skirsniui, dalys ir reikmenys (nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

91 skirsnis

Laikrodžiai ir jų dalys,

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

94 skirsnis

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, dekoratyvinės pagalvėlės ir panašūs kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 95 skirsnis

Žaislai, žaidimai ir sporto reikmenys; jų dalys ir reikmenys, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

ex 9506

Golfo lazdos ir jų dalys

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudoti grubiai apdoroti ruošiniai, skirti golfo lazdų galvučių gamybai.

ex 96 skirsnis

Įvairūs pramonės dirbiniai, išskyrus:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų

arba

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

9601 ir 9602

Apdorotas dramblio kaulas, apdoroti kaulai, vėžlių šarvai, ragai, elnių ragai, koralai, perlamutras ir kitos gyvūninės raižybos medžiagos bei šių medžiagų dirbiniai (įskaitant dirbinius, pagamintus formavimo būdu)

Apdorotos augalinės arba mineralinės raižybos medžiagos ir šių medžiagų dirbiniai; formuoti arba raižyti vaško, stearino, gamtinių lipų, gamtinių dervų dirbiniai arba dirbiniai iš modeliavimo pastų ir kiti formuoti arba raižyti dirbiniai, nenurodyti kitoje vietoje; apdorota nesukietinta želatina (išskyrus želatiną, priskiriamą 3503 pozicijai) ir dirbiniai iš nesukietintos želatinos

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų

9603

Šluotos, šepečiai (įskaitant šepečius – sudėtines mašinų, prietaisų arba transporto priemonių dalis), rankiniai mechaniniai grindų šlavimo įtaisai be variklio, plaušinės šluotos ir plunksninės dulkių šluostės; mazgeliai ir kuokšteliai, paruošti naudoti šluotų arba šepečių gamyboje; dažymo pagalvėlės ir voleliai; valytuvai su gumos sluoksniu, skirti langų stiklams, šaligatviams ir pan. valyti (išskyrus valytuvus su guminiu velenėliu)

Gamyba, kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

9605

Kelioniniai asmens tualeto, siuvimo, batų arba drabužių valymo rinkiniai

Kiekvienas rinkinio vienetas turi atitikti jam taikomą prekių kilmės taisyklę, kuri jam būtų taikoma, jei jis nebūtų įtrauktas į rinkinį. Tačiau į rinkinį gali įeiti ir kilmės statuso neturintys dirbiniai su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 15 % rinkinio gamintojo kainos (ex-works kainos).

9606

Sagos, spraustukai, spausteliai ir kniedinės spraustės, sagų formos ir kitos šių dirbinių dalys; sagų ruošiniai

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

9608

Tušinukai; rašymo priemonės ir žymekliai su antgaliais, pagamintais iš veltinio ir iš kitų akytųjų medžiagų; automatiniai plunksnakočiai, stilografai ir kiti plunksnakočiai; kopijavimo stilografai (rapidografai); automatiniai pieštukai su išstumiamomis arba išslystančiomis šerdelėmis; plunksnakočių koteliai, pieštukų koteliai ir panašūs koteliai; išvardytų dirbinių, išskyrus priskiriamus 9609 pozicijai, dalys (įskaitant antgalius ir spaustukus)

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos plunksnos arba plunksnų antgaliai.

9612

Rašomųjų mašinėlių juostelės arba panašios juostelės, įmirkytos rašalu ar kitu būdu paruoštos atspaudams gauti, suvyniotos arba nesuvyniotos ant ričių, sudėtos arba nesudėtos į kasetes; antspaudų pagalvėlės, įmirkytos arba neįmirkytos rašalu, su dėžutėmis arba be jų

Gamyba

iš bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų,

kuriai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

9613 20

Kišeniniai žiebtuvėliai, užpildyti dujomis ir iš naujo užpildomi

Gamyba, kuriai panaudotų visų 9613 pozicijai priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos)

9614

Pypkės (įskaitant pypkių kaušelius) ir cigarų arba cigarečių kandikliai bei jų dalys

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų


(1)  2006 m. birželio 15 d. ES ir Jordanijos asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/2006 iš dalies keičiantis Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo 3 protokolą dėl sąvokos produktų kilmė apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų (OL L 209, 2006 7 31, p. 30.

(2)  Dėl specialiųjų su specifiniais procesais susijusių reikalavimų žr. 7.1 ir 7.3 įvadines pastabas.

(3)  Dėl specialiųjų su specifiniais procesais susijusių reikalavimų žr. 7.2 įvadinę pastabą.

(4)  Grupe laikomos bet kuriai pozicijos prekių aprašymo daliai, atskirtai kabliataškiu, priskiriamos prekės.

(5)  Jei produktai sudaryti iš medžiagų, priskiriamų tiek 3901–3906 pozicijoms, tiek 3907–3911 pozicijoms, šis apribojimas taikomas tik tų medžiagų, kurios sudaro didžiausią dalį produkto masės, grupei.

(6)  Labai skaidriomis folijomis laikomos folijos, kurių optinis blausumas, nustatomas Gardnerio nefelometru pagal ASTM-D 1003–16 (t. y. drumstumo vertė), yra mažesnis kaip 2 %.

(7)  Dėl specialiųjų reikalavimų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę pastabą.

(8)  Žr. 6 įvadinę pastabą.

(9)  Dėl megztų arba nertų dirbinių, neelastinių ir negumuotų, pagamintų susiuvant arba sujungiant megztų arba nertų medžiagų gabalus (iškirptus arba numegztus pagal formą), žr. 6 įvadinę pastabą.

(10)  SEMII – Puslaidininkių įrangos ir medžiagų institutas.“