29.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 23/79


ES IR ŠVEICARIJOS JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 2/2016

2015 m. gruodžio 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 3 protokolas dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų [2016/121]

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į 1972 m. liepos 22 d. Briuselyje pasirašytą Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą (1) (toliau – Susitarimas), ypač į jo 11 straipsnį,

atsižvelgdamas į Susitarimo 3 protokolą dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų (toliau – 3 protokolas),

kadangi:

(1)

Susitarimo 11 straipsnyje daroma nuoroda į 3 protokolą, kuriame nustatytos kilmės taisyklės ir numatoma kilmės kumuliacija tarp ES, Šveicarijos (įskaitant Lichtenšteiną), Islandijos, Norvegijos, Turkijos, Farerų salų ir Barselonos proceso dalyvių (2);

(2)

3 protokolo 39 straipsnyje nustatyta, kad Susitarimo 29 straipsnyje numatytas Jungtinis komitetas gali nuspręsti iš dalies pakeisti to protokolo nuostatas;

(3)

Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regionine konvencija (3) (toliau – Konvencija) kilmės taisyklių protokolus, kurie šiuo metu galioja visos Europos ir Viduržemio jūros regiono šalyse, siekiama pakeisti vienu teisės aktu;

(4)

Europos Sąjunga ir Šveicarija Konvenciją pasirašė 2011 m. birželio 15 d.;

(5)

Europos Sąjunga ir Šveicarija atitinkamai 2012 m. kovo 26 d. ir 2011 m. lapkričio 28 d. deponavo savo priėmimo dokumentus Konvencijos depozitarui. Todėl, taikant Konvencijos 10 straipsnio 3 dalį, ji Europos Sąjungoje ir Šveicarijoje įsigaliojo atitinkamai 2012 m. gegužės 1 d. ir 2012 m. sausio 1 d.;

(6)

pagal Konvenciją Stabilizacijos ir asociacijos proceso dalyviai ir Moldovos Respublika buvo įtraukti į visos Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių kilmės kumuliacijos zoną;

(7)

todėl Susitarimo 3 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų daroma nuoroda į Konvenciją,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Susitarimo 3 protokolas dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų pakeičiamas šio sprendimo priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2016 m. vasario 1 d.

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 3 d.

Jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Luc DEVIGNE


(1)  OL L 300, 1972 12 31, p. 189.

(2)  Alžyras, Egiptas, Izraelis, Jordanija, Libanas, Marokas, Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, Sirija ir Tunisas.

(3)  OL L 54, 2013 2 26, p. 4.


PRIEDAS

„3 PROTOKOLAS

dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų

1 straipsnis

Taikytinos kilmės taisyklės

Įgyvendinant šį Susitarimą, taikomas Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninės konvencijos (1) (toliau – Konvencija) I priedėlis ir atitinkamos II priedėlio nuostatos.

Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninės konvencijos I priedėlio ir atitinkamų II priedėlio nuostatų nuorodos į „atitinkamą susitarimą“ reiškia nuorodas į šį Susitarimą.

2 straipsnis

Ginčų sprendimas

Jeigu dėl Konvencijos I priedėlio 32 straipsnyje numatytų tikrinimo procedūrų kyla ginčų, kurių negali išspręsti tikrinimą atlikti prašanti muitinė ir tą tikrinimą atlikti turinti muitinė, tie ginčai perduodami Jungtiniam komitetui.

Visais atvejais ginčai tarp importuotojo ir importuojančios šalies muitinės sprendžiami pagal tos šalies įstatymus.

3 straipsnis

Protokolo pakeitimai

Jungtinis komitetas gali nuspręsti iš dalies pakeisti šio protokolo nuostatas.

4 straipsnis

Pasitraukimas iš Konvencijos

1.   Jeigu Europos Sąjunga arba Šveicarija Konvencijos depozitarui raštu praneša apie ketinimą pasitraukti iš Konvencijos pagal jos 9 straipsnį, Sąjunga ir Šveicarija nedelsdamos pradeda derybas dėl kilmės taisyklių įgyvendinant šį Susitarimą.

2.   Iki įsigalios naujomis derybomis sutartos kilmės taisyklės, šiam Susitarimui toliau taikomos pasitraukimo metu galiojančios Konvencijos I priedėlyje pateiktos kilmės taisyklės ir, jei taikytina, atitinkamos II priedėlio nuostatos. Tačiau nuo pasitraukimo momento bus laikoma, kad Konvencijos I priedėlyje pateiktomis kilmės taisyklėmis ir, jei taikytina, atitinkamomis II priedėlio nuostatomis leidžiama tik dvišalė Europos Sąjungos ir Šveicarijos kumuliacija.

5 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos. Kumuliacija

Nepaisant Konvencijos I priedėlio 16 straipsnio 5 dalies ir 21 straipsnio 3 dalies, jei kumuliacija susijusi tik su ELPA valstybėmis, Farerų salomis, Europos Sąjunga, Turkija, kitais stabilizacijos ir asociacijos proceso dalyviais ir Moldovos Respublika, kilmės įrodymu gali būti laikomas EUR.1 judėjimo sertifikatas arba kilmės deklaracija.“


(1)  OL L 54, 2013 2 26, p. 4.