5.12.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/70


ES IR GRUZIJOS ASOCIACIJOS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 2/2014

2014 m. lapkričio 17 d.

dėl dviejų pakomitečių įsteigimo [2015/2262]

ES IR GRUZIJOS ASOCIACIJOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimą (1) (toliau – Susitarimas), ypač į jo 409 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Susitarimo 431 straipsnį, Susitarimo dalys laikinai taikomos nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.;

(2)

pagal Susitarimo 409 straipsnio 2 dalį Asociacijos taryba gali nuspręsti steigti kitus Susitarimo įgyvendinimui būtinus konkrečioms sritims skirtus specialiuosius komitetus arba organus, kurie padėtų Asociacijos tarybai vykdyti pareigas;

(3)

siekiant sudaryti sąlygas vykti ekspertų diskusijoms svarbiausiose Susitarimo laikino taikymo srityse, turėtų būti įsteigti du pakomitečiai;

(4)

Šalių susitarimu turėtų būti galima pakeisti tiek pakomitečių sąrašą, tiek atskirų pakomitečių kompetencijos sritis;

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įsteigiami priede išvardyti pakomitečiai.

2 straipsnis

Priede išvardytų pakomitečių darbo tvarkos taisyklėms taikomas ES ir Gruzijos Asociacijos tarybos sprendimu Nr. 1/2014 priimtų Asociacijos komiteto ir pakomitečių darbo tvarkos taisyklių 16 straipsnis.

3 straipsnis

Šaliu sutarimu priede išvardytų pakomitečių sąrašas ir priede išvardytų atskirų pakomitečių kompetencijos sritys gali būti keičiamos.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 17 d.

Asociacijos tarybos vardu

Pirmininkė

F. MOGHERINI


(1)  OL L 261, 2014 8 30, p. 4.


PRIEDAS

PAKOMITEČIŲ SĄRAŠAS

1.

Laivės, saugumo ir teisingumo pakomitetis

2.

Ekonomikos ir kitų sektorių bendradarbiavimo pakomitetis