26.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 311/12


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 262/2014

2014 m. gruodžio 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) [2015/2129]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2014 m. balandžio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 418/2014, kuriuo dėl medžiagos ivermektino iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose priedas (1);

(2)

todėl EEE susitarimo II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo II priedo XIII skyriaus 13 punktas (Komisijos reglamentas (ES) Nr. 37/2010) papildomas šia įtrauka:

„—

32014 R 0418: 2014 m. balandžio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 418/2014 (OL L 124, 2014 4 25, p. 19).“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 418/2014 tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2014 m. gruodžio 13 d., jei buvo pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (2).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2014 m. gruodžio 12 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kurt JÄGER


(1)  OL L 124, 2014 4 25, p. 19.

(2)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.