8.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 263/40


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 249/2014

2014 m. lapkričio 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis [2015/1808]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

tikslinga išplėsti EEE susitarimo Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą įtraukiant 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 377/2014, kuriuo nustatoma programa „Copernicus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 911/2010 (1);

(2)

tinkama, kad ELPA valstybės pradėtų dalyvauti su Reglamentu (ES) Nr. 377/2014 susijusioje veikloje nuo 2014 m. sausio 1 d., net jei šis sprendimas priimamas arba pranešama apie tai, kad laikomasi šiam sprendimui taikomų konstitucinių reikalavimų (jeigu tokių yra), po 2014 m. liepos 10 d.;

(3)

ELPA valstybėse įsisteigę subjektai turėtų turėti teisę dalyvauti veikloje, kuri pradedama iki šio sprendimo įsigaliojimo. Su tokia veikla, kuri pradedama vykdyti po 2014 m. sausio 1 d., susijusios sąnaudos gali būti laikomos tinkamomis finansuoti pagal tas pačias sąlygas, kokios taikomos ES valstybėse narėse įsteigtų įmonių patiriamoms sąnaudoms, jeigu šis sprendimas įsigalioja iki atitinkamos veiklos pabaigos;

(4)

todėl EEE susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad toks išplėstas bendradarbiavimas galėtų vykti nuo 2014 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo 31 protokolo 1 straipsnyje po 8c dalies įterpiama ši dalis:

„8d.

a)

Nuo 2014 m. sausio 1 d. ELPA valstybės dalyvauja su šiuo Sąjungos aktu susijusioje veikloje:

32014 R 0377. 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 377/2014, kuriuo nustatoma programa „Copernicus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 911/2010 (OL L 122, 2014 4 24, p. 44).

b)

Pagal Susitarimo 82 straipsnio 1 dalies a punktą ir 32 protokolą ELPA valstybės finansiškai prisideda prie a dalyje nurodytos veiklos finansavimo.

c)

Su tokia veikla, kuri pradedama vykdyti po 2014 m. sausio 1 d., susijusios sąnaudos gali būti laikomos tinkamomis finansuoti nuo veiklos pagal susijusį dotacijos susitarimą arba sprendimą dėl dotacijos pradžios, jeigu 2014 m. lapkričio 13 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 249/2014 įsigalioja iki atitinkamos veiklos pabaigos.

d)

ELPA valstybės visomis teisėmis, išskyrus balsavimo teisę, dalyvauja visuose Sąjungos komitetuose, kurie padeda Europos Komisijai valdyti, plėtoti ir vykdyti a punkte nurodytą veiklą.

e)

Ši dalis netaikoma Norvegijai ir Lichtenšteinui.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (2).

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2014 m. lapkričio 13 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kurt JÄGER


(1)  OL L 122, 2014 4 24, p. 44.

(2)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.