11.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 8/10


Europos Sąjungos pranešimas Andoros Kunigaikštystei apie Europos bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms 2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, I priedo techninį pakeitimą dėl Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo į ES 2007 m. sausio 1 d., o Kroatijos – 2013 m. liepos 1 d.

Gerbiamasis pone,

turiu garbę priminti Europos bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimą, numatantį priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo.

Dėl to, kad 2007 m. sausio 1 d. į ES įstojo Bulgarija ir Rumunija, o 2013 m. liepos 1 d. – Kroatija, reikia padaryti Europos bendrijos ir Andoros Kunigaikštystės susitarimo, numatančio priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, I priedo techninį pakeitimą Susitarimo 18 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje numatytu būdu.

Susitarimo 18 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje numatyta, kad I priede pateikiamas kompetentingų institucijų sąrašas gali būti iš dalies keičiamas nusiunčiant pranešimą kitai Susitariančiajai Šaliai: Andoros Kunigaikštystė praneša apie minėto priedo a punkte nurodytą instituciją, o Europos bendrija – apie kitas institucijas.

Sąjungos vardu pranešu, kad Bulgarijos, Rumunijos ir Kroatijos kompetentingos institucijos yra:

Bulgarijoje: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите arba įgaliotasis atstovas,

Rumunijoje: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală arba įgaliotasis atstovas,

Kroatijoje: Minister financií arba įgaliotasis atstovas.

Šios institucijos turi būti pridėtos Susitarimo I priedo atitinkamai aa, ab ir ac punktuose, po z punkte nurodytų kompetentingų institucijų.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą,

Europos Sąjungos vardu

Heinz ZOUREK

Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato generalinis direktorius