30.7.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 202/12


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 167/2014

2014 m. rugsėjo 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) [2015/1235]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2013 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/503/ES, kuriuo Sąjungos dalys pripažįstamos neužkrėstomis bičių varoze ir nustatomos papildomos garantijos, reikalingos Sąjungos vidaus prekybai ir importui, kad būtų apsaugotas šių dalių kaip neužkrėstų varoze statusas (1);

(2)

šis sprendimas susijęs su teisės aktais dėl veterinarijos klausimų. Teisės aktai dėl veterinarijos klausimų netaikomi Lichtenšteinui tol, kol jam taikomas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais, kaip nustatyta EEE susitarimo I priedo sektorinėse adaptacijose. Todėl šis sprendimas netaikomas Lichtenšteinui;

(3)

todėl EEE susitarimo I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo I priedo I skyriaus 7.2 dalyje po 58 punkto (Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 233/2012) įterpiamas šis punktas:

„59.

32013 D 0503: 2013 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/503/ES, kuriuo Sąjungos dalys pripažįstamos neužkrėstomis bičių varoze ir nustatomos papildomos garantijos, reikalingos Sąjungos vidaus prekybai ir importui, kad būtų apsaugotas šių dalių kaip neužkrėstų varoze statusas (OL L 273, 2013 10 15, p. 38).“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Įgyvendinimo sprendimo 2013/503/ES tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2014 m. rugsėjo 26 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (2).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 25 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Kurt JÄGER


(1)  OL L 273, 2013 10 15, p. 38.

(2)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.