30.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 128/49


Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos

SUSITARIMAS

dėl vizų režimo supaprastinimo

EUROPOS SĄJUNGA, toliau – Sąjunga,

ir

AZERBAIDŽANO RESPUBLIKA,

(toliau – Šalys),

SIEKDAMOS palengvinti žmonių tarpusavio ryšius kaip svarbią sąlygą stabiliam ekonominių, humanitarinių, kultūrinių, mokslinių ir kitų ryšių vystymui, abipusiškumo pagrindu supaprastinant vizų išdavimo tvarką Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos piliečiams;

ATSIŽVELGDAMOS į Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo sukuriama Sąjungos bei jos valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos partnerystė, ir į 2010 m. pradėtas derybas dėl ES ir Azerbaidžano asociacijos susitarimo sudarymo;

ATSIŽVELGDAMOS į 2009 m. gegužės 7 d. Prahoje įvykusio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo bendrą deklaraciją, kuria pareikšta politinė parama vizų režimo liberalizavimui saugioje erdvėje;

PRIPAŽINDAMOS, kad toks vizų režimo supaprastinimas neturėtų skatinti neteisėtos migracijos, ir skirdamos ypatingą dėmesį saugumui ir readmisijai;

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės ir Protokolą dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Karalystei ir Airijai;

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos netaikomos Danijos Karalystei,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

Šio susitarimo tikslas – abipusiškumo pagrindu supaprastinti vizų ne ilgesniam kaip 90 dienų per 180 dienų buvimo laikotarpiui išdavimo tvarką Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos piliečiams.

2 straipsnis

Bendroji taisyklė

1.   Šiuo susitarimu numatomas vizų režimo supaprastinimas taikomas Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos piliečiams tik tais atvejais, kai jie neatleidžiami nuo vizos reikalavimo Azerbaidžano Respublikos, Sąjungos arba valstybių narių įstatymais ir kitais teisės aktais, šiuo susitarimu arba kitais tarptautiniais susitarimais.

2.   Šiame susitarime nenumatytiems klausimams, pvz., atsisakymui išduoti vizą, kelionės dokumentų pripažinimui, pragyvenimui pakankamų lėšų įrodymui ir draudimui atvykti bei išsiuntimo priemonėms, taikoma Azerbaidžano Respublikos, valstybių narių nacionalinė teisė arba Sąjungos teisė.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame susitarime:

a)

valstybė narė – bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Danijos Karalystę, Airijos Respubliką ir Jungtinę Karalystę;

b)

Sąjungos pilietis – valstybės narės, kaip apibrėžta a punkte, pilietis;

c)

Azerbaidžano Respublikos pilietis – bet kuris Azerbaidžano Respublikos pilietybę pagal joje galiojančius teisės aktus turintis asmuo;

d)

viza – valstybės narės arba Azerbaidžano Respublikos išduotas leidimas vykti tranzitu per valstybių narių arba Azerbaidžano Respublikos teritoriją arba per 180 dienų laikotarpį į tą teritoriją atvykti numatytam laikui, kuris yra ne ilgesnis kaip 90 dienų;

e)

teisėtai gyvenantis asmuo – tai:

Azerbaidžano Respublikos atveju – Sąjungos pilietis, gavęs laikiną arba nuolatinį leidimą gyventi Azerbaidžano Respublikos teritorijoje ilgiau kaip 90 dienų,

Sąjungos atveju – Azerbaidžano Respublikos pilietis, Sąjungos arba valstybių narių teisės aktų pagrindu turintis leidimą arba teisę valstybės narės teritorijoje būti ilgiau kaip 90 dienų.

4 straipsnis

Kelionės tikslą įrodantys dokumentai

1.   Šių kategorijų Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos piliečiams pakanka toliau išvardytų dokumentų vykimo į kitą susitariančiąją šalį tikslui pagrįsti:

a)

artimiems giminaičiams – sutuoktiniams, vaikams (įskaitant įvaikius), tėvams (įskaitant globėjus), seneliams ir vaikaičiams, lankantiems Europos Sąjungos piliečius, teisėtai gyvenančius Azerbaidžano Respublikos teritorijoje arba Azerbaidžano Respublikos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybėse narėse, arba Europos Sąjungos piliečius, gyvenančius valstybės narės, kurios piliečiai jie yra, teritorijoje, arba Azerbaidžano Respublikos piliečius, gyvenančius Azerbaidžano Respublikos teritorijoje:

priimančiojo asmens raštiško kvietimo;

b)

nedarant poveikio 10 straipsniui, oficialių delegacijų nariams, įskaitant šių delegacijų nuolatinius narius, kurie pagal oficialų valstybėms narėms, Europos Sąjungai ar Azerbaidžano Respublikai adresuotą kvietimą dalyvauja oficialiuose susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos Azerbaidžano Respublikos arba kurios nors iš valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

valstybės narės arba Azerbaidžano Respublikos kompetentingos institucijos arba Europos Sąjungos institucijos laiško, patvirtinančio, kad vizos prašantis asmuo yra atitinkamai jos delegacijos narys arba nuolatinis jos delegacijos narys, vykstantis į kitos Šalies teritoriją dalyvauti pirmiau minėtuose renginiuose, kartu su oficialaus kvietimo kopija;

c)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams:

priimančiojo juridinio asmens arba įmonės, organizacijos arba tokio juridinio asmens arba įmonės biuro arba filialo, Azerbaidžano Respublikos arba valstybių narių valstybinės ar vietos valdžios institucijos arba organizacinio komiteto arba prekybos ir pramonės parodų, konferencijų ir simpoziumų, rengiamų Azerbaidžano Respublikos arba vienos iš valstybių narių teritorijoje, raštiško kvietimo, patvirtinto kompetentingos valdžios institucijos pagal nacionalinės teisės aktus;

d)

vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus tarp Azerbaidžano Respublikos ir valstybių narių transporto priemonėmis, registruotomis valstybėse narėse arba Azerbaidžano Respublikoje:

raštiško Azerbaidžano Respublikos nacionalinės vežėjų įmonės arba asociacijos (sąjungos) arba valstybių narių nacionalinių vežėjų asociacijų kvietimo dėl tarptautinių pervežimų keliais, kuriame nurodomas kelionių tikslas, maršrutas, trukmė ir dažnumas;

e)

mokiniams, studentams, aukštesnių studijų pakopų studentams ir lydintiesiems mokytojams, kurie vyksta studijų arba mokymo tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su mokyklomis susijusią veiklą:

raštiško priimančiojo universiteto, akademijos, instituto, kolegijos arba mokyklos kvietimo arba pažymos dėl įtraukimo į studentų sąrašus, studento pažymėjimo arba lankytinų kursų pažymėjimo;

f)

mokslo, akademinėje, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantiems asmenims:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo dalyvauti tokioje veikloje;

g)

žurnalistams ir juos lydintiems techniniams darbuotojams, einantiems profesines pareigas:

profesinės organizacijos arba prašymą išduoti vizą teikiančio asmens darbdavio išduoto pažymėjimo arba kito dokumento, kuriuo patvirtinama, kad atitinkamas asmuo yra kvalifikuotas žurnalistas, ir kad kelionės tikslas – atlikti žurnalistinį darbą, arba kad šis asmuo yra žurnalistą lydintis techninis darbuotojas, einantis profesines pareigas;

h)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems asmenims, einantiems profesines pareigas:

priimančiosios organizacijos, kompetentingos institucijos, valstybės narės arba Azerbaidžano Respublikos nacionalinės sporto federacijos, arba Azerbaidžano Respublikos nacionalinio olimpinio komiteto arba valstybių narių nacionalinių olimpinių komitetų raštiško kvietimo;

i)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams:

šių miestų administracijų vadovų (merų) raštiško kvietimo;

j)

dėl medicininių priežasčių vykstantiems asmenims ir, jei reikia, juos lydintiems asmenims:

oficialaus medicinos įstaigos dokumento, patvirtinančio, kad būtina medicininė priežiūra šioje institucijoje ir būtinas lydintysis asmuo, taip pat pakankamų lėšų medicininiam gydymui apmokėti įrodymo;

k)

laisvųjų profesijų atstovams, dalyvaujantiems tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose, organizuojamuose Azerbaidžano Respublikos arba valstybių narių teritorijose:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo, kuriuo patvirtinama, kad atitinkamas asmuo dalyvauja renginyje;

l)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovams, kurie vyksta mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo, patvirtinimo, kad asmuo yra pilietinės visuomenės organizacijos atstovas ir tokios organizacijos įsteigimo pažymėjimo iš atitinkamo registro, išduoto valstybinės valdžios institucijos, laikantis nacionalinės teisės nuostatų;

m)

į laidotuves vykstantiems giminaičiams:

oficialaus dokumento, patvirtinančio mirties faktą, taip pat dokumento, kuriame nurodytas pareiškėjo ir palaidoto asmens giminystės arba kitoks ryšys;

n)

lankantiesiems kariškių arba civilių kapus:

oficialaus dokumento, patvirtinančio palaidojimo faktą ir tai, kad kapas yra išlikęs, taip pat pareiškėjo ir palaidoto asmens giminystės arba kitokio ryšio įrodymo.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimame raštiškame kvietime turi būti nurodyta tokia informacija:

a)

kviečiamojo asmens: vardas ir pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, paso numeris, kelionės laikas ir tikslas, atvykimų į šalį skaičius ir, tam tikrais atvejais, kartu su kviečiamuoju asmeniu vykstančių sutuoktinio ir vaikų vardai ir pavardės;

b)

kviečiančiojo asmens: vardas, pavardė ir adresas;

c)

kviečiančiojo juridinio asmens, įmonės ar organizacijos: visas pavadinimas, adresas ir,

jeigu kvietimą išduoda organizacija arba įstaiga, – kvietimą pasirašančio asmens vardas, pavardė ir pareigos;

jeigu kviečiantysis asmuo yra juridinis asmuo arba įmonė, arba tokio juridinio asmens arba įmonės biuras ar filialas, registruotas valstybės narės arba Azerbaidžano Respublikos teritorijoje, – registracijos numeris pagal atitinkamos valstybės narės arba Azerbaidžano nacionalinės teisės aktus.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje išvardytų kategorijų piliečiams visų kategorijų vizos išduodamos supaprastinta tvarka, nereikalaujant jokio kito kelionės tikslo pagrindimo, kvietimo arba patvirtinimo, numatyto Šalių teisės aktuose.

5 straipsnis

Daugkartinių vizų išdavimas

1.   Valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines vizas, kurios galioja ne ilgiau kaip penkerius metus, šių kategorijų piliečiams:

a)

sutuoktiniams, vaikams (įskaitant įvaikius), kuriems nėra suėję 21 metai arba išlaikomiems, tėvams (įskaitant globėjus), lankantiems Europos Sąjungos piliečius, teisėtai gyvenančius Azerbaidžano Respublikos teritorijoje arba Azerbaidžano Respublikos piliečiams, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje, arba Europos Sąjungos piliečius, gyvenančius valstybės narės, kurios piliečiai jie yra, teritorijoje, arba Azerbaidžano Respublikos piliečius, gyvenančius Azerbaidžano Respublikos teritorijoje;

b)

oficialių delegacijų nuolatiniams nariams, kurie pagal oficialų valstybėms narėms, Europos Sąjungai ar Azerbaidžano Respublikai adresuotą kvietimą reguliariai dalyvaus susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos Azerbaidžano Respublikos arba kurios nors iš valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

Kai akivaizdu, kad keliauti dažnai arba reguliariai būtina arba ketinama trumpesnį laikotarpį, nukrypstant nuo pirmo sakinio išduodama daugkartinė viza, galiojanti tik atitinkamą laikotarpį, ypač jeigu:

a punkte nurodytų asmenų atveju – teisėtai vienoje iš valstybių narių gyvenančių Azerbaidžano Respublikos piliečių, arba teisėtai Azerbaidžano Respublikoje gyvenančių Sąjungos piliečių leidimo teisėtai gyventi galiojimo trukmė,

b punkte nurodytų asmenų atveju – nuolatinio oficialios delegacijos nario statuso galiojimo trukmė,

yra trumpesnė nei penkeri metai.

2.   Valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda vienus metus galiojančias daugkartines vizas šių kategorijų piliečiams (su sąlyga, kad per praėjusius metus jie buvo gavę bent vieną vizą, pasinaudojo ja laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių atvykimą ir buvimą jos teritorijoje):

a)

studentams ir aukštesnių studijų pakopų studentams, kurie reguliariai vyksta studijų arba mokymosi tikslais, taip pat pagal mainų programas;

b)

žurnalistams ir juos lydintiems techniniams darbuotojams, einantiems profesines pareigas;

c)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams;

d)

vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus tarp Azerbaidžano Respublikos ir valstybių narių teritorijų transporto priemonėmis, registruotomis valstybėse narėse arba Azerbaidžano Respublikoje;

e)

asmenims, kuriems dėl medicininių priežasčių būtina reguliariai lankytis valstybėse narėse, ir, jei reikia, juos lydintiems asmenims;

f)

tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose dalyvaujantiems laisvųjų profesijų atstovams, kurie reguliariai vyksta į Azerbaidžano Respubliką arba valstybes nares;

g)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovams, kurie reguliariai vyksta į Azerbaidžano Respubliką arba valstybes nares mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas;

h)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokius mainus, dalyvaujantiems asmenims, kurie reguliariai vyksta į Azerbaidžano Respubliką arba valstybes nares;

i)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems asmenims, einantiems profesines pareigas:

j)

oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų valstybėms narėms, Europos Sąjungai ar Azerbaidžano Respublikai adresuotą kvietimą reguliariai dalyvaus susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos Azerbaidžano Respublikos arba kurios nors iš valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvalstybinės organizacijos;

k)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams, kurie reguliariai vyksta į Azerbaidžano Respubliką arba valstybes nares.

Kai akivaizdu, kad keliauti dažnai arba reguliariai būtina arba ketinama trumpesnį laikotarpį, nukrypstant nuo pirmo sakinio išduodama tik atitinkamą laikotarpį galiojanti daugkartinė viza.

3.   Valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos šio straipsnio 2 dalyje išvardytų kategorijų asmenims išduoda nuo 2 iki 5 metų galiojančias daugkartines vizas, su sąlyga, kad per praėjusius 2 metus jie pasinaudojo vienus metus galiojančia daugkartine viza laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių atvykimą ir buvimą jos teritorijoje, išskyrus tuos atvejus, kai akivaizdu, kad keliauti dažnai arba reguliariai būtina arba ketinama trumpesnį laikotarpį – tuomet išduodama tik atitinkamą laikotarpį galiojanti daugkartinė viza.

4.   Šio straipsnio 1–3 dalyse išvardytų asmenų visa buvimo valstybių narių arba Azerbaidžano Respublikos teritorijoje trukmė negali viršyti 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

6 straipsnis

Prašymo išduoti vizą tvarkymo mokestis

1.   Prašymo išduoti vizą tvarkymo mokestis yra 35 EUR.

Ši suma gali būti peržiūrėta 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

2.   Nedarant poveikio šio straipsnio 3 daliai, nuo prašymo išduoti vizą tvarkymo mokesčio atleidžiami šių kategorijų asmenys:

a)

Europos Sąjungos piliečių, teisėtai gyvenančių Azerbaidžano Respublikos teritorijoje arba Azerbaidžano Respublikos piliečių, teisėtai gyvenančių valstybių narių teritorijoje, arba Europos Sąjungos piliečių, gyvenančių valstybės narės, kurios piliečiai jie yra, teritorijoje, ir Azerbaidžano Respublikos piliečių, gyvenančių Azerbaidžano Respublikos teritorijoje, artimi giminaičiai – sutuoktiniai, vaikai (įskaitant įvaikius), tėvai (įskaitant globėjus), seneliai ir vaikaičiai;

b)

oficialių delegacijų nariai, įskaitant nuolatinius oficialių delegacijų narius, kurie pagal oficialų valstybėms narėms, Europos Sąjungai ar Azerbaidžano Respublikai adresuotą kvietimą dalyvaus oficialiuose susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos Azerbaidžano Respublikos arba kurios nors iš valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvalstybinės organizacijos;

c)

mokiniai, studentai, aukštesnių studijų pakopų studentai ir lydintieji mokytojai, kurie vyksta studijų arba mokymo tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su mokyklomis susijusią veiklą;

d)

neįgalieji ir, jei reikia, juos lydintys asmenys;

e)

tarptautinių sporto renginių dalyviai ir juos lydintys asmenys, einantys profesines pareigas;

f)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantys asmenys;

g)

asmenys, pateikę dokumentus, įrodančius jų kelionės būtinybę dėl humanitarinių priežasčių, įskaitant skubios medicininės pagalbos gavimą, ir tokį asmenį lydintis asmuo, arba asmenys, vykstantys į artimo giminaičio laidotuves arba norintys aplankyti sunkiai sergantį artimą giminaitį;

h)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, kai vykstama mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas;

i)

pensininkai;

j)

vaikai iki 12 metų;

k)

žurnalistai ir juos lydintys techniniai darbuotojai, einantys profesines pareigas.

3.   Jei išduodama vizas valstybė narė arba Azerbaidžano Respublika bendradarbiauja su išorės paslaugų teikėju, jis gali imti aptarnavimo mokestį. Šis mokestis proporcingas išorės paslaugų teikėjo sąnaudoms, patirtoms teikiant paslaugą, ir neviršija 30 EUR. Valstybės narės ir Azerbaidžano Respublika visiems prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims palieka galimybę tiesiogiai teikti prašymus jų konsulatuose.

Bendradarbiaudamas su Sąjunga išorės paslaugų teikėjas vykdo veiklą laikydamasis Vizų kodekso ir visapusiškai laikydamasis Azerbaidžano Respublikos teisės aktų.

Bendradarbiaudamas su Azerbaidžano Respublika, išorės paslaugų teikėjas vykdo veiklą laikydamasis Azerbaidžano Respublikos ir ES valstybių narių teisės aktų.

7 straipsnis

Prašymo išduoti vizą tvarkymo procedūrų trukmė

1.   Valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos priima sprendimą dėl prašymo išduoti vizą per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo ir vizai išduoti reikalingų dokumentų gavimo.

2.   Atskirais atvejais, t. y. jeigu reikalingas išsamesnis prašymo nagrinėjimas, sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų.

3.   Skubiais atvejais sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 2 arba mažiau darbo dienų.

Jei reikalaujama, kad prašymai išduoti vizą būtų pateikiami susitarus dėl susitikimo, toks susitikimas paprastai turi įvykti per dvi savaites nuo tos dienos, kai jo buvo paprašyta. Nepaisant ankstesnio sakinio, išorės paslaugų teikėjai užtikrina, kad vizos prašymą kaip taisyklė būtų galima pateikti nevilkinant.

Pagrįstais skubiais atvejais konsulatas gali leisti prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims pateikti jį nesusitarus dėl susitikimo arba susitikimas paskiriamas nedelsiant.

8 straipsnis

Išvykimas, jeigu buvo prarasti arba pavogti dokumentai

Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos piliečiai, pametę savo asmens tapatybės dokumentus arba iš kurių šie dokumentai buvo pavogti jiems lankantis Azerbaidžano Respublikos arba valstybių narių teritorijoje, gali išvykti iš Azerbaidžano Respublikos arba valstybių narių teritorijos be vizos arba kitokio leidimo, pateikę galiojančius asmens tapatybės dokumentus, suteikiančius teisę kirsti sieną, išduotus valstybių narių arba Azerbaidžano Respublikos diplomatinių atstovybių arba konsulinių įstaigų.

9 straipsnis

Vizos pratęsimas išskirtinėmis aplinkybėmis

Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos piliečiams, kurie neturi galimybės išvykti iš Azerbaidžano Respublikos arba valstybių narių teritorijos iki jų vizoje nurodytos datos dėl force majeure priežasčių, jiems išduotų vizų galiojimo ir (arba) buvimo terminas pratęsiamas nemokamai pagal Azerbaidžano Respublikos arba priimančiosios valstybės narės teisės aktus laikotarpiui, kuris reikalingas grįžimui į valstybę, kurioje jie gyvena.

10 straipsnis

Diplomatiniai pasai

1.   Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos piliečiai, turintys galiojančius diplomatinius pasus, gali atvykti, išvykti arba vykti tranzitu per Azerbaidžano Respublikos arba valstybių narių teritoriją be vizų.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje paminėti piliečiai Azerbaidžano Respublikos arba valstybių narių teritorijoje be vizos gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

11 straipsnis

Teritorinis vizų galiojimas

Atsižvelgiant į nacionalines Azerbaidžano Respublikos ir valstybių narių taisykles ir teisės aktus dėl nacionalinio saugumo ir ES normas dėl vizų, galiojančių ribotoje teritorijoje, Sąjungos ir Azerbaidžano piliečiai gali keliauti valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos teritorijoje tuo pačiu pagrindu kaip ir Azerbaidžano Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiai.

12 straipsnis

Jungtinis susitarimo valdymo komitetas

1.   Šalys įsteigia Jungtinį ekspertų komitetą (toliau – komitetas), sudarytą iš Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos atstovų. Sąjungai atstovauja Europos Komisija, kuriai padeda valstybių narių ekspertai.

2.   Komiteto užduotys visų pirma yra šios:

a)

prižiūrėti, kaip įgyvendinamas šis susitarimas;

b)

siūlyti šio susitarimo pakeitimus arba papildymus;

c)

spręsti ginčus, kylančius dėl šio susitarimo nuostatų aiškinimo ar taikymo.

3.   Komitetas susitinka pagal poreikį vienos iš Šalių prašymu bent kartą per metus.

4.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

13 straipsnis

Šio susitarimo ryšys su dvišaliais valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos susitarimais

Nuo šio susitarimo įsigaliojimo dienos jo nuostatos yra viršesnės už visų dvišalių arba daugiašalių sutarčių ar susitarimų, sudarytų tarp atskirų valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos, nuostatas tiek, kiek šių sutarčių ar susitarimų nuostatos apima klausimus, reglamentuojamus šiuo susitarimu.

14 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šį susitarimą Šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal savo atitinkamas procedūras ir jis įsigalioja kito mėnesio po dienos, kai Šalys pranešė viena kitai, kad atliko pirmiau minėtas procedūras, pirmą dieną.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, šis susitarimas įsigalioja tik Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos susitarimo dėl readmisijos įsigaliojimo dieną, jeigu ši diena yra vėlesnė už šio straipsnio 1 dalyje nurodytą datą.

3.   Šis susitarimas sudaromas neapibrėžtam laikotarpiui, nebent būtų nutrauktas pagal šio straipsnio 6 dalį.

4.   Šis susitarimas gali būti keičiamas raštišku Šalių susitarimu. Pakeitimai įsigalioja po to, kai Šalys viena kitai praneša, kad jos yra atlikusios tam reikalingas vidaus procedūras.

5.   Kiekviena Šalis gali visiškai arba iš dalies sustabdyti šio susitarimo taikymą viešosios tvarkos, nacionalinio saugumo užtikrinimo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais. Apie sprendimą dėl sustabdymo kitai Šaliai pranešama ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki tokio sprendimo įsigaliojimo. Šio susitarimo taikymą sustabdžiusi Šalis iš karto informuoja kitą Šalį, jeigu sustabdymo priežastys nustoja galioti.

6.   Kiekviena Šalis gali nutraukti šį susitarimą raštu pranešdama kitai Šaliai. Šis susitarimas netenka galios po 90 dienų nuo tokio pranešimo dienos.

Priimta Vilniuje du tūkstančiai tryliktųjų metų lapkričio dvidešimt devintą dieną dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir azerbaidžaniečių kalbomis; visi tekstai yra autentiški.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


SUSITARIMO PROTOKOLAS

dėl valstybių narių, kurios taiko ne visą Šengeno acquis

Valstybės narės, kurioms Šengeno acquis yra privalomas, tačiau kurios dar neišduoda Šengeno vizų, laukdamos atitinkamo Tarybos sprendimo dėl šio klausimo, išduoda nacionalines vizas, kurios galioja tik jų teritorijoje.

Atsižvelgiant į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 582/2008/EB, nustatantį supaprastintą asmenų kontrolės prie išorės sienų režimą, grindžiamą tam tikrų dokumentų Bulgarijos, Kipro ir Rumunijos vienašališku pripažinimu lygiaverčiais jų išduodamoms nacionalinėms vizoms tranzito per jų teritoriją tikslu (1), taikomos suderintos priemonės, siekiant supaprastinti Šengeno vizų ir leidimų gyventi turėtojų tranzitą per valstybių narių, kurios kol kas taiko ne visą Šengeno acquis, teritoriją.


(1)  OL L 161, 2008 6 20, p. 30.


BENDRA DEKLARACIJA

dėl 10 straipsnio, kuriuo reglamentuojami diplomatiniai pasai

Sąjunga arba Azerbaidžano Respublika gali iš dalies sustabdyti susitarimo, ypač jo 10 straipsnio, taikymą pagal susitarimo 14 straipsnio 5 dalyje nustatytą procedūrą, jeigu kita Šalis pažeidžia 10 straipsnio taikymą arba jo taikymas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

Jeigu 10 straipsnio įgyvendinimas sustabdomas, abi Šalys pradeda konsultacijas susitarimu įsteigtame Jungtiniame komitete, siekdamos išspręsti problemas, dėl kurių buvo sustabdytas įgyvendinimas.

Abi Šalys prioritetu laiko savo įsipareigojimus užtikrinti aukštą diplomatinių pasų saugumo lygį, visų pirma naudodamos biometrinius duomenis. Sąjunga tai užtikrins pagal reikalavimus, nustatytus 2004 m. gruodžio 13 d. Reglamente (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų (1).


(1)  OL L 385, 2004 12 29, p. 1.


BENDRA DEKLARACIJA

dėl Danijos

Šalys pažymi, kad šis susitarimas netaikomas Danijos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vizų išdavimo tvarkai.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Danijos ir Azerbaidžano Respublikos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalį susitarimą dėl trumpalaikių vizų režimo supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos susitarimu.


BENDRA DEKLARACIJA

dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos

Šalys pažymi, kad šis susitarimas netaikomas Jungtinės Karalystės ir Airijos teritorijoje.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Jungtinės Karalystės, Airijos ir Azerbaidžano Respublikos valdžios institucijos sudarytų dvišalius susitarimus dėl vizų režimo supaprastinimo.


BENDRA DEKLARACIJA

dėl Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino

Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos Sąjungos ir Šveicarijos, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. ir 2004 m. spalio 26 d. susitarimus dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Šveicarijos, Islandijos, Lichtenšteino bei Norvegijos ir Azerbaidžano Respublikos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalius susitarimus dėl trumpalaikių vizų režimo supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos Europos Sąjungos ir Azerbaidžano Respublikos susitarimu.


BENDRA DEKLARACIJA

dėl bendradarbiavimo kelionių dokumentų klausimais

Šalys susitaria, kad pagal 12 straipsnį įsteigtas Jungtinis komitetas prižiūrėdamas, kaip įgyvendinamas šis susitarimas, turėtų įvertinti atitinkamų kelionės dokumentų saugumo lygio poveikį šio susitarimo veikimui. Todėl Šalys susitaria nuolatos informuoti viena kitą apie priemones, kurių imtasi, siekiant, kad vienam asmeniui nebūtų išduodami keli kelionės dokumentai, ir kelionės dokumentų saugumo techniniams aspektams nustatyti, taip pat priemones, susijusias su kelionės dokumentų išdavimo personalizavimo procesu.


BENDRA DEKLARACIJA

dėl tarnybinių pasų

Atsižvelgdamos į šias derybas Šalys dar kartą patvirtina, kad šiuo susitarimu nedaroma poveikio atskirų valstybių narių ir Azerbaidžano Respublikos galimybei sudaryti dvišalius susitarimus, kuriuose būtų nustatyta, kad vizų reikalavimas netaikomas tarnybinių pasų turėtojams.