31.10.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 291/19


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 64/2013

2013 m. gegužės 3 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 788/2012 dėl 2013 m., 2014 m. ir 2015 m. suderintos daugiametės Sąjungos kontrolės programos, skirtos užtikrinti, kad nebūtų viršijama didžiausia leidžiamoji pesticidų likučių koncentracija augaliniuose ir gyvūniniuose maisto produktuose bei ant jų, ir įvertinti pesticidų likučių poveikį vartotojams (1);

(2)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 788/2012 panaikinamas į EEE susitarimą įtrauktas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1274/2011 (2), kuris dėl to turi būti iš EEE susitarimo išbrauktas;

(3)

šis sprendimas susijęs su teisės aktais dėl maisto produktų. Teisės aktai dėl maisto produktų netaikomi Lichtenšteinui tol, kol jam taikomas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais, kaip nustatyta EEE susitarimo II priedo XII skyriaus įžangoje. Todėl šis sprendimas netaikomas Lichtenšteinui;

(4)

todėl EEE susitarimo II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo II priedo XII skyrius iš dalies keičiamas taip:

1.

68 punktas (Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1274/2011) išbraukiamas.

2.

Po 73 punkto (Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1048/2012) įterpiama:

„74.

32012 R 0788: 2012 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 788/2012 dėl 2013 m., 2014 m. ir 2015 m. suderintos daugiametės Sąjungos kontrolės programos, skirtos užtikrinti, kad nebūtų viršijama didžiausia leidžiamoji pesticidų likučių koncentracija augaliniuose ir gyvūniniuose maisto produktuose bei ant jų, ir įvertinti pesticidų likučių poveikį vartotojams (OL L 235, 2012 9 1, p. 8).

Reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais pritaikomos taip:

a)

1 straipsnis papildomas taip:

„2013 m., 2014 m. ir 2015 m. Islandija gali toliau imti ir analizuoti to paties 61 pesticido, kurie jos rinkoje esančiuose maisto produktuose buvo stebimi 2012 m., mėginius.“

b)

II priedo 5 punktas papildomas taip:

„IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)““

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 788/2012 tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2013 m. gegužės 4 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 3 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Gianluca GRIPPA


(1)  OL L 235, 2012 9 1, p. 8.

(2)  OL L 325, 2011 12 8, p. 24.

(3)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.