30.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/20


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 15/2013

2013 m. vasario 1 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo VI priedas (Socialinė apsauga)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1244/2010 (1) iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009 (2); jie abu yra įtraukti į EEE susitarimą, todėl Reglamentas (ES) Nr. 1244/2010 turėtų būti nurodytas VI priedo 2 punkte;

(2)

todėl EEE susitarimo VI priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo VI priedo 2 punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009) papildomas šia įtrauka:

„—

32010 R 1244: 2010 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1244/2010 (OL L 338, 2010 12 22, p. 35).“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2013 m. vasario 2 d., jei buvo pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2013 m. vasario 1 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Gianluca GRIPPA


(1)  OL L 338, 2010 12 22, p. 35.

(2)  OL L 284, 2009 10 30, p. 1.

(3)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.