30.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 144/12


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 8/2013

2013 m. vasario 1 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. kovo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 221/2012, kuriuo dėl medžiagos klosantelio iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose priedas (1);

(2)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2012 m. kovo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 222/2012, kuriuo dėl medžiagos triklabendazolo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose priedas (2);

(3)

todėl EEE susitarimo II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo II priedo XIII skyriaus 13 punktas (Komisijos reglamentas (ES) Nr. 37/2010) papildomas šiomis įtraukomis:

„—

32012 R 0221: 2012 m. kovo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 221/2012 (OL L 75, 2012 3 15, p. 7),

32012 R 0222: 2012 m. kovo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 222/2012 (OL L 75, 2012 3 15, p. 10).“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 221/2012 ir (ES) Nr. 222/2012 tekstai islandų ir norvegų kalbomis yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2013 m. vasario 2 d., jei buvo pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2013 m. vasario 1 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Gianluca GRIPPA


(1)  OL L 75, 2012 3 15, p. 7.

(2)  OL L 75, 2012 3 15, p. 10.

(3)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.