29.3.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/16


EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMU GARSO IR VAIZDO SRITYJE, NUSTATANČIU ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS DALYVAVIMO BENDRIJOS PROGRAMOJE„MEDIA 2007“SĄLYGAS IR REIKALAVIMUS, ĮSTEIGTO JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2011

2011 m. sausio 21 d.

dėl susitarimo I priedo 1 straipsnio atnaujinimo

(2011/193/ES)

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 11 d. Briuselyje pasirašytą Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą garso ir vaizdo srityje, nustatantį Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo Bendrijos programoje „MEDIA 2007“ sąlygas ir reikalavimus (1), (toliau – susitarimas) ir į tą pačią dieną Briuselyje pasirašytą susitarimo baigiamąjį aktą (2),

kadangi:

(1)

Šis susitarimas įsigaliojo 2010 m. rugpjūčio 1 d.

(2)

2007 m. gruodžio 19 d. įsigaliojus kodifikuotos redakcijos Tarybos direktyvai 89/552/EEB (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (3) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/65/EB (4), reikėtų, kad susitariančiosios šalys atitinkamai atnaujintų nuorodas į šią direktyvą, kaip nurodyta Bendros susitariančiųjų šalių deklaracijos dėl susitarimo pritaikymo prie naujos Bendrijos direktyvos susitarimo baigiamajame akte, ir, remdamosi susitarimo 8 straipsnio 7 dalimi, atnaujintų jo I priedo 1 straipsnį,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo I priedo 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Priėmimo ir retransliavimo laisvė

1.   Šveicarija užtikrina Sąjungos valstybės narės jurisdikcijai priklausančios televizijos laidų priėmimo ir retransliavimo laisvę savo teritorijoje, kaip nustatyta remiantis 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (5) (toliau – Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva), laikydamasi tokios tvarkos:

Šveicarija pasilieka teisę:

a)

sustabdyti Sąjungos valstybės narės jurisdikcijai priklausančių televizijos programų transliuotojų laidų, kuriose akivaizdžiai, rimtai ir sunkiai pažeidžiamos Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 27 straipsnio 1 arba 2 dalyje ir (arba) 6 straipsnyje nustatytos taisyklės dėl nepilnamečių ir žmogaus orumo apsaugos, retransliavimą;

b)

reikalauti, kad jos jurisdikcijai priklausantys transliuotojai laikytųsi išsamesnių arba griežtesnių taisyklių Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva koordinuojamose srityse su sąlyga, kad tokios taisyklės yra proporcingos ir nediskriminacinės.

2.   Tais atvejais, kai Šveicarija:

a)

pasinaudojo laisve pagal 1 dalies b punktą priimti išsamesnes ar griežtesnes bendro visuomenės intereso taisykles; ir

b)

nustato, kad Sąjungos valstybės narės jurisdikcijai priklausantis transliuotojas transliuoja televizijos programą, kuri visa arba didžioji dalis skirta jos teritorijai;

ji gali kreiptis į jurisdikciją turinčią valstybė narę siekdama abi puses tenkinančio iškeltos problemos sprendimo. Gavusi pagrįstą Šveicarijos prašymą, jurisdikciją turinti valstybė narė kreipiasi į transliuotoją su prašymu laikytis konkrečius bendrus visuomenės interesus ginančių taisyklių. Jurisdikciją turinti valstybė narė per du mėnesius nuo šio prašymo pateikimo praneša Šveicarijai apie pasiektus rezultatus. Siekdama ištirti konkretų atvejį, Šveicarija arba valstybė narė gali paprašyti Komisijos pakviesti susijusias šalis į ad hoc susitikimą su Komisija, kuriame dalyvautų ir Ryšių komitetas.

3.   Jei Šveicarija nustato:

a)

kad taikant 2 dalį pasiekti rezultatai nėra pakankami; ir

b)

kad konkretus transliuotojas įsisteigė jurisdikciją turinčioje valstybėje narėje siekdamas išvengti Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva koordinuojamose srityse galiojančių griežtesnių taisyklių, kurios jam būtų taikomos, jei jis būtų įsisteigęs Šveicarijoje;

ji gali imtis tinkamų priemonių prieš atitinkamą transliuotoją.

Tokios priemonės turi būti objektyviai būtinos, taikomos nediskriminuojant ir proporcingos tikslams, kurių jomis siekiama.

4.   Šveicarija gali taikyti priemones pagal šio straipsnio 1 dalies a punktą arba šio straipsnio 3 dalį tik tokiu atveju, jei įvykdomos šios sąlygos:

a)

ji pranešė Jungtiniam komitetui ir valstybei narei, kurioje įsisteigęs transliuotojas, apie ketinimą imtis minėtų priemonių, kartu nurodydama priežastis, kuriomis ji grindžia savo vertinimą; ir

b)

Jungtinis komitetas nusprendė, kad priemonės yra proporcingos ir nediskriminacinės, o svarbiausia – Šveicarijos pagal 2 ir 3 dalis atlikti vertinimai yra tinkamai pagrįsti.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pirmąją dieną po jo priėmimo dienos.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 21 d.

Jungtinio komiteto vardu

ES delegacijos vadovas

Jean-Eric DE COCKBORNE

Šveicarijos delegacijos vadovas

J.-F. JAUSLIN


(1)  OL L 303, 2007 11 21, p. 11.

(2)  OL L 303, 2007 11 21, p. 20.

(3)  OL L 298, 1989 10 17, p. 23.

(4)  OL L 332, 2007 12 18, p. 27

(5)  OL L 298, 1989 10 17, p. 23. Direktyva su pakeitimais, padarytais 1997 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/36/EB (OL L 202, 1997 7 30, p. 60), ir su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/65/EB (OL L 332, 2007 12 18, p. 27), ir kodifikuota 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1).“