11.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 62/56


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 153/2009

2009 m. gruodžio 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XXI priedas (Statistika) ir 30 protokolas dėl konkrečių bendradarbiavimo statistikos srityje organizavimo nuostatų

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas) su pakeitimais, padarytais Europos ekonominės erdvės susitarimą patikslinančiu protokolu, ypač į šio Susitarimo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XXI priedas buvo iš dalies pakeistas 2009 m. spalio 22 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 113/2009 (1).

(2)

Susitarimo 30 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2009 m. liepos 3 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 90/2009 (2).

(3)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (3).

(4)

Reglamentu (EB) Nr. 223/2009 panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 (4) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 322/97 (5), kurie yra įtraukti į Susitarimą ir todėl turi būti iš jo išbraukti.

(5)

Susitarimo 30 protokole visos nuorodos į Statistikos programų komitetą (SPK) turi būti keičiamos nuoroda į Europos statistikos sistemos komitetą (ESSK),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XXI priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

17 punkto (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008) tekstas keičiamas taip:

32009 R 0223:2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą.“

2.

17a punkto (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 322/97) tekstas išbraukiamas.

2 straipsnis

Susitarimo protokolas Nr. 30 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnio 6 dalies tekstas keičiamas taip:

„ELPA valstybių statistinių duomenų tvarkymą reglamentuoja 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos (OL L 87, 2009 3 31, p. 164).“

2.

1 straipsnio 1 dalyje žodžiai „Statistikos programų komitetas (SPK)“ keičiami žodžiais „Europos statistikos sistemos komitetas (ESSK)“.

3.

1 straipsnio 1 dalyje ir 1 straipsnio 7 dalyje žodžiai „SPK/EEE“ keičiami žodžiais „ESSK/EEE“.

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 223/2009 tekstas islandų ir norvegų kalbomis, kuris turi būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiškas.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2009 m. gruodžio 5 d., jei EEE jungtiniam komitetui pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (6).

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2009 m. gruodžio 4 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkė

Oda Helen SLETNES


(1)  OL L 334, 2009 12 17, p. 15.

(2)  OL L 277, 2009 10 22, p. 43.

(3)  OL L 87, 2009 3 31, p. 164.

(4)  OL L 304, 2008 11 14, p. 70.

(5)  OL L 52, 1997 2 22, p. 1.

(6)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.