19.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 73/44


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 9/2009

2009 m. vasario 5 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo VI priedą (Socialinė apsauga)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo VI priedas buvo iš dalies pakeistas 2008 m. lapkričio 7 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 113/2008 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 592/2008, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo VI priedo 1 punktas (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71) papildomas šia įtrauka:

„—

32008 R 0592: 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 592/2008 (OL L 177, 2008 7 4, p. 1).“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 592/2008 tekstas islandų ir norvegų kalbomis, kuris turi būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2009 m. vasario 6 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai, kurie numatyti Susitarimo 103 straipsnio 1 dalyje (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 5 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Alan SEATTER


(1)  OL L 339, 2008 12 18, p. 102.

(2)  OL L 177, 2008 7 4, p. 1.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.