1.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/63


AKR IR EB MINISTRŲ TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1/2008

2008 m. birželio 13 d.

dėl eksporto pajamų trumpalaikių svyravimų finansavimo nuostatų ir sąlygų pakeitimo

(2008/494/EB)

AKR IR EB MINISTRŲ TARYBA,

atsižvelgdama į AKR ir EB partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu ir pataisytą 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge (toliau – AKR ir EB partnerystės susitarimas), ypač į jo 100 straipsnį,

kadangi:

(1)

AKR ir EB partnerystės susitarimą pasirašiusios šalys, pripažindamos, kad eksporto pajamų svyravimai gali pakenkti AKR valstybių vystymuisi, sukūrė papildomos paramos sistemą, skirtą sušvelninti eksporto pajamų, įskaitant pajamas, gaunamas iš žemės ūkio ir kasybos sektorių, nestabilumo neigiamus padarinius, ir patvirtina, kad šios paramos tikslas yra remti socialines ir ekonomines reformas ir politikos kryptis, kurias gali neigiamai paveikti eksporto pajamų sumažėjimas, ir sušvelninti eksporto pajamų, gaunamų iš žemės ūkio ir kasybos sektorių, nestabilumo neigiamus padarinius.

(2)

Pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo II priedo 11 straipsnį minimo priedo 3 skyriaus trumpalaikių eksporto pajamų svyravimų finansavimo nuostatos persvarstomos ne vėliau kaip po dvejų metų, o vėliau – bet kurios iš Šalių prašymu.

(3)

Paramos sistema, skirta mažinti neigiamus eksporto pajamų nestabilumo padarinius, pirmą kartą buvo iš dalies pakeista 2004 m. birželio 30 d. AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimu Nr. 2/2004.

(4)

2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pasirašant pataisytą AKR ir EB partnerystės susitarimą, Šalys paskelbė bendrą deklaraciją, kurioje teigiama, kad „AKR ir EB Ministrų Taryba išnagrinės, taikydama Kotonu susitarimo 100 straipsnio nuostatas, AKR pusės pasiūlymus dėl minėto susitarimo II priedo apie trumpalaikius eksporto pajamų svyravimus (FLEX)“.

(5)

Reikia pagerinti trumpalaikių eksporto pajamų svyravimų finansavimo sistemos veikimą, kad ji labiau atitiktų jai keliamus tikslus,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

AKR ir EB partnerystės susitarimo II priedo 3 skyrius iš dalies keičiamas taip:

1.

9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„Reikalavimų atitikimo kriterijai

1.   Teisė gauti papildomų lėšų įgyjama:

prekių eksporto pajamoms sumažėjus 10 % (2 % mažiausiai išsivysčiusių, neturinčių prieigos prie jūros valstybių, salų valstybių ir pokonfliktinių arba stichinę nelaimę patyrusių valstybių), palyginti su pajamų, gautų per ketverius metus prieš paraiškos pateikimo metus, aritmetiniu vidurkiu, kurį skaičiuojant neatsižvelgiama į labiausiai nuo vidurkio nutolusią vertę, arba

visų žemės ūkio ar kasybos produktų eksporto pajamoms sumažėjus 10 % (2 % mažiausiai išsivysčiusių, neturinčių prieigos prie jūros valstybių, salų valstybių ir pokonfliktinių arba stichinę nelaimę patyrusių valstybių), palyginti su pajamų, gautų per ketverius metus prieš paraiškos pateikimo metus, aritmetiniu vidurkiu, kurį skaičiuojant neatsižvelgiama į labiausiai nuo vidurkio nutolusią vertę šalyse, kuriose žemės ūkio ar kasybos produktų eksporto pajamos sudaro daugiau kaip 40 % bendrų prekių eksporto pajamų, arba

visų žemės ūkio ar kasybos produktų eksporto pajamoms sumažėjus 10 % (2 % mažiausiai išsivysčiusių, neturinčių prieigos prie jūros valstybių, salų valstybių ir pokonfliktinių arba stichinę nelaimę patyrusių valstybių), palyginti su pajamų, gautų per ketverius metus prieš paraiškos pateikimo metus, aritmetiniu vidurkiu, kurį skaičiuojant neatsižvelgiama į labiausiai nuo vidurkio nutolusią vertę šalyse, kurių žemės ūkio ar kasybos produktų eksporto pajamos sudaro 20 %–40 % bendrų prekių eksporto pajamų, su sąlyga, kad visos pajamos didėtų proporcingai žemės ūkio ar kasybos produktų eksporto pajamų sumažėjimo poveikiui.“

2.

9 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Teisė gauti papildomą paramą atsiranda, kai 1 dalyje nurodytas pajamų sumažėjimas yra didesnis arba lygus 0,5 % BVP. Papildomą paramą galima gauti ne ilgiau kaip trejus metus iš eilės.“

3.

9 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Papildomos lėšos nurodomos atitinkamos šalies valstybinėse sąskaitose. Jos naudojamos pagal programavimo taisykles ir metodus, įskaitant specialias IV priedo dėl įgyvendinimo ir valdymo procedūrų nuostatas, remiantis susitarimais, kuriuos iš anksto sudaro Bendrija ir atitinkama AKR valstybė kitais metais po paraiškos pateikimo. Abiejų šalių bendru susitarimu lėšos gali būti naudojamos į nacionalinį biudžetą įtrauktoms programoms finansuoti. Tačiau tam tikra dalis papildomų lėšų taip pat gali būti įrašyta į rezervus tam tikriems sektoriams, ypač rinka grindžiamoms draudimo sistemoms, skirtoms apsaugoti nuo eksporto pajamų svyravimų rizikos, plėtoti.“

4.

II priedo 3 skyrius papildomas šiuo straipsniu:

„9a straipsnis

1.   Papildomos finansinės paramos dydis lygus negautų eksporto pajamų dydžiui, padaugintam iš ketverių metų prieš paraiškos pateikimo metus Vyriausybės pajamų ir bendrojo vidaus produkto santykio aritmetinio vidurkio, kurį skaičiuojant neatsižvelgiama į labiausiai nuo vidurkio nutolusią vertę ir šį santykį apribojant 25 %.

2.   Nagrinėdama AKR valstybių pateiktus duomenis, reikalingus nustatant reikalavimų atitikimą 9 straipsnyje nurodytai papildomai paramai gauti, Komisija atlieka skaičiavimus vietos valiuta, pakoreguota pagal infliacijos koeficientą. Vėliau Komisija perskaičiuoja galimos papildomos finansinės paramos sumą eurais, laikydamasi savo procedūrų.

3.   Atsižvelgdama į nacionalinėms orientacinėms programoms finansuoti skiriamas lėšas Komisija kasmet nustato paketą, skirtą teikti paramą esant trumpalaikiams eksporto pajamų svyravimams visose AKR valstybėse. Jei pagal 9 straipsnyje nustatytus kriterijus apskaičiuota finansinės paramos suma viršija šio paketo sumą, dotacijos paskirstomos šalims proporcingai kiekvienos AKR valstybės gautinos papildomos finansinės paramos dydžiui, išreikštam eurais.“

5.

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„Pagal papildomų lėšų skirstymo sistemą nustatomi išankstiniai mokėjimai, kurie naudojami tais atvejais, kai konsoliduoti statistiniai prekybos duomenys pateikiami pavėluotai, taip pat užtikrinant, kad visos minėtos lėšos galėtų būti įtrauktos į ne vėlesnį nei antrųjų po paraiškos pateikimo einančių metų biudžetą. Gauti išankstinius mokėjimus turi teisę valstybės, kurioms FLEX finansinė parama gali būti skiriama kaip bendrojo biudžeto parama. Išankstiniai mokėjimai sutelkiami remiantis Vyriausybės parengtais negalutiniais eksporto statistiniais duomenimis, kurie pateikiami Komisijai. Didžiausio išankstinio mokėjimo suma yra 100 % numatomos papildomos finansinės paramos sumos paraiškos pateikimo metais. Taip sutelktos sumos patikslinamos pagal galutinius konsoliduotus eksporto statistinius duomenis. Šie statistiniai duomenys turi būti pateikiami ne vėliau kaip antrųjų po paraiškos pateikimo einančių metų gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Adis Abeboje, 2008 m. birželio 13 d.

AKR ir EB Ministrų Tarybos vardu

Pirmininkas

Mohamed Ahmed AWALEH