18.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 339/102


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 113/2008

2008 m. lapkričio 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo VI priedas (Socialinė apsauga)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo VI priedas buvo iš dalies pakeistas 2008 m. rugsėjo 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 103/2008 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2008 m. vasario 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 101/2008, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (2), su pataisymais, padarytais OL L 56, 2008 2 29, p. 65,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo VI priedo 2 punktas (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72) papildomas šia įtrauka:

„—

32008 R 0101: 2008 m. vasario 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 101/2008 (OL L 31, 2008 2 5, p. 15), su pataisymais, padarytais OL L 56, 2008 2 29, p. 65.“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 101/2008 tekstas su pataisymais, padarytais OL L 56, 2008 2 29, p. 65, islandų ir norvegų kalbomis, kuris turi būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2008 m. lapkričio 8 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai, kurie numatyti Susitarimo 103 straipsnio 1 dalyje (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 7 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

H. S. H. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  OL L 309, 2008 11 20, p. 29.

(2)  OL L 31, 2008 2 5, p. 15.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.