10.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 331/21


Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimas dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo

Tarybos sprendimu 2006/326/EB (1) sudaryto Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo (2) (toliau – Susitarimas) 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kiekvieną kartą priėmus Tarybos reglamento (EB) Nr. 1348/2000 (3) pakeitimus, Danija praneša Komisijai apie savo sprendimą įgyvendinti arba neįgyvendinti tokių pakeitimų turinį.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 (4) dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse („dokumentų įteikimas“) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 priimtas 2007 m. lapkričio 13 d.

Pagal Susitarimo 3 straipsnio 2 dalį Danija 2007 m. lapkričio 20 d. raštu Komisijai pranešė apie savo sprendimą įgyvendinti Reglamentą (EB) Nr. 1393/2007. Pagal Susitarimo 3 straipsnio 6 dalį Danijos pranešimas sukuria abipusius Danijos ir Bendrijos įsipareigojimus. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 yra Susitarimo pakeitimas ir yra laikomas jo priedu.

Pagal Susitarimo 3 straipsnio 4 dalį būtinos administracinės priemonės įsigalioja Reglamento (EB) Nr. 1393/2007 įsigaliojimo dieną.


(1)  OL L 120, 2006 5 5, p. 23.

(2)  OL L 300, 2005 11 17, p. 55.

(3)  OL L 160, 2000 6 30, p. 37.

(4)  OL L 324, 2007 12 10, p. 79.