2.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 117/1


EB–NORVEGIJOS JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2005

2005 m. gruodžio 20 d.

iš dalies keičiantis Susitarimo 3 protokolą dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų

(2006/305/EB)

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į 1973 m. gegužės 14 d. Briuselyje pasirašytą Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimą (1) (toliau – Susitarimas), ypač į jo 3 protokolo 38 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo 3 protokolas numato Bendrijos ir Norvegijos, Bulgarijos, Islandijos, Rumunijos ir Šveicarijos (įskaitant Lichtenšteiną) kilmės kumuliaciją.

(2)

Pageidautina išplėsti kumuliacijos sistemą ir sudaryti galimybę naudoti Bendrijos, Bulgarijos, Rumunijos, Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos (įskaitant Lichtenšteiną), Farerų salų, Turkijos ar bet kurios kitos šalies, kuri dalyvauja Europos ir Viduržemio jūros regiono partnerystėje, kuri remiasi Barselonos deklaracija, priimta 1995 m. lapkričio 27 d. ir 28 d. vykusioje Europos ir Viduržemio jūros regiono konferencijoje (2), kilmės medžiagas siekiant plėtoti prekybą ir skatinti regionų integraciją.

(3)

Išplėstos kumuliacijos sistemos įgyvendinimo tik tarp tų šalių, kurios įvykdė būtinas sąlygas, tikslais ir siekiant išvengti su muitais susijusių apgavysčių, reikia įvesti naujas kilmės patvirtinimo nuostatas.

(4)

Prekėms, kurios tą dieną, kai pradedamas taikyti šis sprendimas, yra vežamos tranzitu arba saugomos sandėlyje, turėtų būti taikomos pereinamojo laikotarpio nuostatos, kurios leistų pasinaudoti išplėstos kumuliacijos sistemos teikiama nauda.

(5)

Reikia atlikti tam tikrus techninius pakeitimus, kad būtų ištaisytos klaidos, pasitaikančios skirtingomis kalbomis parengtose teksto redakcijose.

(6)

Todėl tikslinga, siekiant tinkamo Susitarimo veikimo ir palengvinti naudotojų bei muitinės administracijų darbą, į naująjį 3 protokolo tekstą įtraukti visas minėtas nuostatas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 3 protokolas dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų pakeičiamas prie šio sprendimo pridedamu tekstu, kartu su atitinkamomis bendromis deklaracijomis.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo pirmos mėnesio, einančio po jo priėmimo, dienos.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 20 d.

Jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

R. WRIGHT


(1)  OL L 171, 1973 6 27, p. 2.

(2)  Alžyras, Egiptas, Izraelis, Jordanija, Libanas, Marokas, Sirija, Tunisas, Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas.


3 PROTOKOLAS

dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų

TURINYS

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Apibrėžimai

II ANTRAŠTINĖ DALIS

SĄVOKOS „PRODUKTŲ KILMĖ“ APIBRĖŽIMAS

2 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

3 straipsnis

Kumuliacija Bendrijoje

4 straipsnis

Kumuliacija Norvegijoje

5 straipsnis

Visiškai gauti produktai

6 straipsnis

Pakankamai apdirbti arba perdirbti produktai

7 straipsnis

Nepakankamas apdirbimas arba perdirbimas

8 straipsnis

Kvalifikavimo vienetas

9 straipsnis

Priedai, atsarginės dalys ir įrankiai

10 straipsnis

Komplektai

11 straipsnis

Neutralūs elementai

III ANTRAŠTINĖ DALIS

TERITORINIAI REIKALAVIMAI

12 straipsnis

Teritoriškumo principas

13 straipsnis

Tiesioginis gabenimas

14 straipsnis

Parodos

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

MUITŲ GRĄŽINIMAS ARBA ATLEIDIMAS NUO JŲ

15 straipsnis

Draudimas grąžinti muitus arba atleisti nuo muitų

V ANTRAŠTINĖ DALIS

KILMĖS ĮRODYMAS

16 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

17 straipsnis

EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatų išdavimo tvarka

18 straipsnis

Retrospektyvusis EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatų išdavimas

19 straipsnis

EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikato dublikato išdavimas

20 straipsnis

EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatų išdavimas pagal anksčiau išduotą kilmės įrodymo dokumentą

21 straipsnis

Apskaitos atskyrimas

22 straipsnis

Sąskaitos faktūros deklaracijos arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracijos išrašymo sąlygos

23 straipsnis

Patvirtintas eksportuotojas

24 straipsnis

Kilmės įrodymo dokumento galiojimas

25 straipsnis

Kilmės įrodymo dokumento pateikimas

26 straipsnis

Importavimas dalimis

27 straipsnis

Atleidimas nuo kilmės įrodymo dokumento pateikimo

28 straipsnis

Patvirtinantieji dokumentai

29 straipsnis

Kilmės įrodymo ir patvirtinančiųjų dokumentų saugojimas

30 straipsnis

Neatitikimai ir formalios klaidos

31 straipsnis

Sumos, išreikštos eurais

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINIO BENDRADARBIAVIMO PRIEMONĖS

32 straipsnis

Tarpusavio pagalba

33 straipsnis

Kilmės įrodymo dokumentų patikrinimas

34 straipsnis

Ginčų sprendimas

35 straipsnis

Nuobaudos

36 straipsnis

Laisvosios zonos

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

SEUTA IR MELILIJA

37 straipsnis

Protokolo taikymas

38 straipsnis

Specialios sąlygos

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39 straipsnis

Protokolo pakeitimai

40 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl tranzitu gabenamų ar sandėliuojamų prekių

Priedų sąrašas

I priedas.

II priedo sąrašo įvadinės pastabos

II priedas.

Apdirbimo ar perdirbimo procesų, kuriuos reikia atlikti su kilmės neturinčiomis medžiagomis, norint, kad pagamintas produktas įgytų kilmės statusą, sąrašas

IIIa priedas.

EUR.1 judėjimo sertifikato ir prašymo išduoti EUR.1 judėjimo sertifikatą pavyzdžiai

IIIb priedas.

EUR-MED judėjimo sertifikato ir prašymo išduoti EUR-MED judėjimo sertifikatą pavyzdžiai

IVa priedas.

Sąskaitos faktūros deklaracijos tekstas

IVb priedas.

EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracijos tekstas

Bendros deklaracijos

Bendra deklaracija dėl Andoros Kunigaikštystės

Bendra deklaracija dėl San Marino Respublikos

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame protokole:

a)

gamyba – tai bet koks apdirbimas ar perdirbimas, įskaitant surinkimą ar konkrečias operacijas;

b)

medžiaga – tai bet kokia produkto gamybai panaudota sudedamoji dalis, žaliava, komponentas arba detalė ir t. t.;

c)

produktas – tai pagamintas produktas, netgi jei jis skirtas naudoti vėliau kitoje gamybinėje operacijoje;

d)

prekės – tai medžiagos ir produktai;

e)

muitinė vertė – tai pagal 1994 m. Susitarimą dėl Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos VII straipsnio įgyvendinimo (PPO susitarimas dėl muitinio įvertinimo) nustatyta vertė;

f)

ex-works kaina – kaina, sumokėta už produktą (ex-works) gamintojui Bendrijoje arba Norvegijoje, kurio įmonėje atliktas galutinis apdirbimas ar perdirbimas, jei į kainą įeina visų panaudotų medžiagų vertė, atskaičiavus vidaus mokesčius, kurie eksportuojant gautą produktą yra ar gali būti grąžinami;

g)

medžiagų vertė – tai panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų muitinė vertė importavimo metu arba, jei ji nežinoma ir negali būti nustatyta, pirmoji nustatyta kaina, sumokėta už medžiagas Bendrijoje arba Norvegijoje;

h)

kilmės statusą turinčių medžiagų vertė – tai tokių medžiagų vertė, kaip apibrėžta g punkte, taikoma mutatis mutandis;

i)

pridėtinė vertė – tai produktų ex-works kaina, atėmus visų panaudotų medžiagų, kilusių iš kitų 3 ir 4 straipsniuose nurodytų šalių, su kuriomis taikoma kumuliacija, muitinę vertę, arba, jeigu muitinė vertė nežinoma ir negali būti nustatyta – pirmąją patvirtintą kainą, sumokėtą už medžiagas Bendrijoje arba Norvegijoje;

j)

„skirsniai“ ir „pozicijos“ – tai skirsniai ir pozicijos (keturženkliai kodai), vartojami nomenklatūroje, sudarančioje suderintą prekių aprašymo ir kodavimo sistemą, toliau šiame protokole „Suderinta sistema“ arba „SS“;

k)

klasifikuojama – reiškia, kad produktas arba medžiaga yra priskirti tam tikrai pozicijai;

l)

siunta – tai naudojant vieną transporto dokumentą, kuriame nurodytas maršrutas nuo eksportuotojo iki gavėjo, arba, jei tokio dokumento nėra, naudojant vieną sąskaitą faktūrą vieno eksportuotojo vienam gavėjui tuo pat metu siunčiami produktai;

m)

teritorijos – apima teritorinius vandenis.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

SĄVOKOS „PRODUKTO KILMĖ“ APIBRĖŽIMAS

2 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1.   Siekiant įgyvendinti Susitarimą, šie produktai laikomi Bendrijos kilmės:

a)

produktai, visiškai gauti Bendrijoje, kaip apibrėžta 5 straipsnyje;

b)

Bendrijoje gauti produktai, kurių sudėtyje esančios medžiagos ne visiškai gautos Bendrijoje, jei tokios medžiagos buvo pakankamai apdirbtos arba perdirbtos Bendrijoje, kaip apibrėžta 6 straipsnyje;

c)

Europos ekonominės erdvės (EEE) kilmės prekės, kaip apibrėžta Europos ekonominės erdvės susitarimo 4 protokole.

2.   Siekiant įgyvendinti Susitarimą, šie produktai laikomi turinčiais Norvegijos kilmės statusą:

a)

produktai, visiškai gauti Norvegijoje, kaip apibrėžta 5 straipsnyje;

b)

Norvegijoje gauti produktai, kurių sudėtyje esančios medžiagos ne visiškai joje gautos, jei tokios medžiagos buvo pakankamai apdirbtos arba perdirbtos Norvegijoje, kaip apibrėžta 6 straipsnyje;

c)

Europos ekonominės erdvės (EEE) kilmės prekės, kaip apibrėžta Europos ekonominės erdvės susitarimo 4 protokole.

3 straipsnis

Kumuliacija Bendrijoje

1.   Nepažeidžiant 2 straipsnio 1 dalies, produktai yra laikomi Bendrijos kilmės, jeigu jie yra gauti Bendrijoje naudojant Bulgarijos, Šveicarijos (įskaitant Lichtenšteiną) (1), Islandijos, Norvegijos, Rumunijos, Turkijos ar Bendrijos kilmės medžiagas, ir jei produktai Bendrijoje buvo apdirbti arba perdirbti didesniu mastu nei nurodyta 7 straipsnyje. Tokios medžiagos nebūtinai turi būti pakankamai apdirbtos arba perdirbtos.

2.   Nepažeidžiant 2 straipsnio 1 dalies, produktai yra laikomi Bendrijos kilmės, jeigu jie yra gauti Bendrijoje naudojant Farerų salų arba bet kurios kitos šalies, dalyvaujančios ES ir Viduržemio jūros regiono partnerystėje pagal 1995 m. lapkričio 27 d. ir 28 d. ES ir Viduržemio jūros regiono konferencijoje priimtą Barselonos deklaraciją, išskyrus Turkiją (2), kilmės medžiagas ir jei produktai Bendrijoje buvo apdirbti arba perdirbti didesniu mastu nei nurodyta 7 straipsnyje. Tokios medžiagos nebūtinai turi būti pakankamai apdirbtos arba perdirbtos.

3.   Jeigu Bendrijoje atliktas apdirbimas arba perdirbimas nėra didesnio masto nei apibrėžta 7 straipsnyje, gautas produktas laikomas turinčiu Bendrijos kilmės statusą tik tuo atveju, jei čia sukurta pridėtinė vertė yra didesnė už panaudotų medžiagų, turinčių bet kurios kitos iš 1 ir 2 dalyse nurodytų šalių kilmės statusą, vertę. Priešingu atveju gautas produktas kildinamas iš tos šalies, kurios kilmės statusą turinčių medžiagų vertė sudaro didžiausią Bendrijoje pagaminto produkto vertės dalį.

4.   Produktai, turintys vienos iš 1 ir 2 dalyse nurodytų šalių kilmės statusą, kurie Bendrijoje nebuvo apdirbti arba perdirbti, išlaiko savo kilmę eksportuojant juos į vieną iš tų šalių.

5.   Šiame straipsnyje apibrėžta kumuliacija gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu:

a)

tarp šalių, siekiančių įgyti kilmės statusą, ir paskirties šalies yra taikomas susitarimas dėl preferencinio prekybos režimo pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnį;

b)

medžiagos ir produktai įgijo kilmės statusą taikant kilmės taisykles, tapačias nustatytosioms šiame protokole;

ir

c)

pranešimai dėl kumuliacijai taikyti būtinų reikalavimų įvykdymo buvo paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (C serijoje) ir Norvegijoje toje šalyje galiojančia tvarka.

Šiame straipsnyje apibrėžta kumuliacija taikoma nuo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (C serijoje) paskelbtame pranešime nurodytos datos.

Bendrija per Europos Bendrijų Komisiją informuoja Norvegiją apie susitarimus, nurodydama tokių susitarimų įsigaliojimo datas ir atitinkamas kilmės taisykles, taikomas susitarimuose su kitomis 1 ir 2 dalyse nurodytomis šalimis.

4 straipsnis

Kumuliacija Norvegijoje

1.   Nepažeidžiant 2 straipsnio 2 dalies, produktai yra laikomi Norvegijos kilmės, jeigu jie yra gauti Norvegijoje naudojant medžiagas, turinčias Bulgarijos, Šveicarijos (įskaitant Lichtenšteiną) (1), Islandijos, Norvegijos, Rumunijos, Turkijos ar Bendrijos kilmę, ir jei produktai Norvegijoje buvo apdirbti arba perdirbti didesniu mastu nei nurodyta 7 straipsnyje. Tokios medžiagos nebūtinai turi būti pakankamai apdirbtos arba perdirbtos.

2.   Nepažeidžiant 2 straipsnio 2 dalies, produktai yra laikomi Norvegijos kilmės, jeigu jie yra gauti Norvegijoje naudojant medžiagas, turinčias Farerų salų arba bet kurios kitos šalies, dalyvaujančioje ES ir Viduržemio jūros regiono partnerystėje pagal 1995 m. lapkričio 27 d. ir 28 d. ES ir Viduržemio jūros regiono konferencijoje priimtą Barselonos deklaraciją, išskyrus Turkiją (2), ir jei produktai Norvegijoje buvo apdirbti arba perdirbti didesniu mastu nei nurodyta 7 straipsnyje. Tokios medžiagos nebūtinai turi būti pakankamai apdirbtos arba perdirbtos.

3.   Jeigu Norvegijoje atliktas apdirbimas arba perdirbimas nėra didesnio masto nei apibrėžta 7 straipsnyje, gautas produktas laikomas turinčiu Norvegijos kilmės statusą tik tuo atveju, jei čia sukurta pridėtinė vertė yra didesnė už panaudotų medžiagų, turinčių bet kurios kitos iš 1 ir 2 dalyse nurodytų šalių kilmės statusą, vertę. Priešingu atveju gautas produktas kildinamas iš tos šalies, kurios kilmės statusą turinčių medžiagų vertė sudaro didžiausią Norvegijoje pagaminto produkto vertės dalį.

4.   Produktai, turintys vienos iš 1 ir 2 dalyse nurodytų šalių kilmę, kurie Norvegijoje nebuvo apdirbti arba perdirbti, išlaiko savo kilmę eksportuojant juos į vieną iš tų šalių.

5.   Šiame straipsnyje numatyta kumuliacija gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu:

a)

tarp šalių, siekiančių įgyti kilmės statusą, ir paskirties šalies yra taikomas susitarimas dėl preferencinio prekybos režimo pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnį;

b)

medžiagos ir produktai įgijo kilmės statusą taikant kilmės taisykles, tapačias nustatytosioms šiame Protokole;

ir

c)

pranešimai dėl kumuliacijai taikyti būtinų reikalavimų įvykdymo buvo paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (C serijoje) ir Norvegijoje toje šalyje galiojančia tvarka.

Šiame straipsnyje apibrėžta kumuliacija taikoma nuo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (C serijoje) paskelbtame pranešime nurodytos datos.

Norvegija per Europos Bendrijų Komisiją informuoja Bendriją apie susitarimus, nurodydama tokių susitarimų įsigaliojimo datas ir atitinkamas kilmės taisykles, taikomas susitarimuose su kitomis 1 ir 2 dalyse nurodytomis šalimis.

5 straipsnis

Visiškai gauti produktai

1.   Visiškai gautais Bendrijoje arba Norvegijoje laikomi:

a)

mineraliniai produktai, išgauti iš jų žemės gelmių arba jūros dugno;

b)

jose išauginti augaliniai produktai;

c)

jose gimę ir užauginti gyvūnai;

d)

produktai, pagaminti iš joje užaugintų gyvūnų;

e)

produktai, gauti iš jose vykdomos medžioklės ar žvejybos;

f)

jūrų žvejybos ir kiti jūros produktai ne iš Bendrijos ar Norvegijos teritorinių vandenų, gauti naudojantis jų laivais;

g)

jų žuvų perdirbimo laivuose pagaminti produktai tik iš produktų, nurodytų f punkte;

h)

jose surinkti naudoti daiktai, tinkami naudoti tik žaliavų regeneravimui, įskaitant naudotas padangas, tinkamas tik restauruoti arba panaudoti kaip atliekas;

i)

jose vykdomų gamybos procesų atliekos ir laužas;

j)

produktai, išgauti iš jūros dugno ar podugnio, esančio už jos teritorinių vandenų su sąlyga, jeigu ta šalis turi išimtinę teisę eksploatuoti šį jūros dugną ar podugnį;

k)

jose pagamintos prekės tik iš a–j punktuose išvardytų produktų.

2.   1 dalies f ir g punktuose minimos sąvokos „jų laivai“ ir jų „žuvų perdirbimo laivai“ yra taikomos tik laivams ar žuvų perdirbimo laivams, kurie:

a)

yra registruoti ar įtraukti į registrą Bendrijos valstybėje narėje arba Norvegijoje;

b)

plaukioja su Bendrijos valstybės narės arba Norvegijos vėliava;

c)

kurių ne mažiau kaip 50 % priklauso Bendrijos valstybių narių arba Norvegijos piliečiams arba bendrovei, turinčiai pagrindinę buveinę vienoje iš šių valstybių, kurios direktorius arba direktoriai, valdybos arba stebėtojų tarybos pirmininkas bei dauguma šios valdybos ir tarybos narių yra Bendrijos valstybių narių ar Norvegijos piliečiai, o jei tai – ūkinė bendrija arba ribotos turtinės atsakomybės akcinė bendrovė, mažiausiai pusė jos kapitalo priklauso toms valstybėms, viešosioms įstaigoms ar tų valstybių piliečiams;

d)

kurių kapitonas ir laivo komanda yra Bendrijos valstybių narių ar Norvegijos piliečiai;

ir

e)

kurių bent 75 % laivo įgulos narių yra Bendrijos valstybių narių ar Norvegijos piliečiai.

6 straipsnis

Pakankamai apdirbti arba perdirbti produktai

1.   Taikant 2 straipsnį produktai, kurie nėra visiškai gauti, laikomi pakankamai apdirbtais ir perdirbtais, įvykdžius II priedo sąraše nustatytas sąlygas.

Pirmiau nurodytos sąlygos numato būtiną visų produktų, kuriems taikomas Susitarimas, gamybai naudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų apdorojimą ar perdirbimą ir taikomos tik tokioms medžiagoms. Atitinkamai, jei produktas, kuris įgijo kilmės statusą įvykdžius sąraše nurodytas sąlygas, naudojamas kito produkto gamyboje, tai sąlygos, kurios taikomos gaminamam produktui, nėra taikomos ankstesniam produktui ir nėra įvertinamos kilmės neturinčios medžiagos, kurios galėjo būti panaudotos jį gaminant.

2.   Nepaisant 1 dalies, tos kilmės statuso neturinčios medžiagos, kurios vadovaujantis II priedo sąraše nustatytomis sąlygomis negali būti naudojamos tam produktui gaminti, vis dėlto gali būti panaudotos, jeigu:

a)

jų bendra vertė neviršija 10 % produkto ex-works kainos;

b)

taikant šią dalį neviršijama jokia sąraše pateikta kilmės statuso neturinčių medžiagų didžiausia vertės procentinė išraiška.

Ši dalis netaikoma produktams, klasifikuojamiems Suderintos sistemos 50–63 skirsniuose.

3.   1 ir 2 dalys taikomos atsižvelgiant į 7 straipsnio nuostatas.

7 straipsnis

Nepakankamas apdirbimas arba perdirbimas

1.   Nepažeidžiant 2 dalies ir nepriklausomai nuo to, įvykdyti ar neįvykdyti 6 straipsnio reikalavimai, kilmės statuso nesuteikia šios nepakankamo apdirbimo ar perdirbimo operacijos:

a)

operacijos, užtikrinančios, kad produktai bus išsaugoti transportuojant bei sandėliuojant;

b)

prekių pakuočių išardymas ir surinkimas;

c)

plovimas, valymas, dulkių, alyvos, dažų ar kitokių apnašų pašalinimas;

d)

tekstilės gaminių lyginimas ar presavimas;

e)

paprastos dažymo ar lakavimo operacijos;

f)

javų ir ryžių lukštenimas, dalinis ar visiškas balinimas, šlifavimas ir poliravimas;

g)

cukraus dažymas ar cukraus gabalėlių formavimas;

h)

vaisių, riešutų ar daržovių lupimas, kauliukų išėmimas ar lukštenimas;

i)

galandimas, paprastas šlifavimas ar pjovimas;

j)

sijojimas, pirminė atranka, rūšiavimas, klasifikavimas, suderinimas (įskaitant komplektų sudarymą);

k)

paprastas išpilstymas į butelius, bidonus, gertuves ar kitas talpyklas, dėjimas į maišus, dėklus, dėžes, kortelių ar lentelių tvirtinimas, kitos paprastos pakavimo operacijos;

l)

ženklų, etikečių ar kitų panašių atpažinimo ženklų tvirtinimas ant produktų ar jų pakuočių;

m)

paprastas vienos ar kelių rūšių produktų sumaišymas;

n)

paprastas produkto surinkimas iš dalių, sudarant užbaigtą gaminį arba gaminio išardymas į dalis;

o)

dviejų ar kelių operacijų, išvardytų a–n punktuose, derinys;

p)

gyvulių skerdimas.

2.   Sprendžiant, ar produkto apdirbimas arba perdirbimas yra laikytinas nepakankamu, kaip apibrėžta 1 dalyje, atsižvelgiama į visas kartu tiek Bendrijoje, tiek Norvegijoje su tuo produktu atliktas operacijas.

8 straipsnis

Kvalifikavimo vienetas

1.   Taikant šio Protokolo nuostatas kvalifikavimo vienetas yra tam tikras produktas, vertinamas kaip bazinis vienetas, apibrėžiant klasifikavimą pagal Suderintos sistemos nomenklatūrą.

Tuo vadovaujantis laikoma, kad:

a)

kai produktas, sudarytas iš gaminių grupės arba rinkinio, yra klasifikuojamas vienoje Suderintos sistemos pozicijoje, ta visuma sudaro kvalifikavimo vienetą;

b)

kai siuntą sudaro daug tapačių produktų, klasifikuojamų toje pačioje Suderintos sistemos pozicijoje, šio Protokolo nuostatos taikomos kiekvienam produktui.

2.   Jei pagal Suderintos sistemos 5 bendrąją taisyklę pakuotė klasifikuojama kartu su produktu, nustatant kilmę ji taip pat vertinama kartu su produktu.

9 straipsnis

Priedai, atsarginės dalys ir įrankiai

Priedai, atsarginės dalys ir įrankiai, siunčiami kartu su įrenginiu, mašina, aparatu ar transporto priemone, jei jie yra įprastinė įrenginio dalis ir įtraukti į jo kainą, ar kurie nėra atskirai įvertinti, laikomi viena preke kartu su įrenginiu, mašina, aparatu ar transporto priemone.

10 straipsnis

Komplektai

Komplektai, apibrėžti pagal Suderintos sistemos 3 bendrąją taisyklę, turi kilmės statusą, jei visi juos sudarantys produktai turi tokį statusą. Tačiau jei komplektą sudaro kilmės statusą turintys ir kilmės statuso neturintys produktai, visas komplektas laikomas turinčiu kilmės statusą, jei kilmės statuso neturintys produktai nesudaro daugiau kaip 15 % komplekto ex-works kainos.

11 straipsnis

Neutralūs elementai

Siekiant nustatyti, ar produktas turi kilmės statusą, nebūtina nustatyti jo gamybai naudojamų toliau nurodomų elementų kilmę:

a)

energijos ir kuro;

b)

gamyklų ir įrenginių;

c)

mašinų ir įrankių;

d)

prekių, kurios neįeina ir neįeis į galutinę produkto sudėtį.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

TERITORINIAI REIKALAVIMAI

12 straipsnis

Teritoriškumo principas

1.   Išskyrus, kaip numatyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte, 3 ir 4 straipsniuose bei šio straipsnio 3 dalyje, norint įgyti kilmės statusą, II antraštinėje dalyje apibrėžtos sąlygos turi būti įvykdytos nepertraukiamai Bendrijoje arba Norvegijoje.

2.   Išskyrus 3 ir 4 straipsniuose numatytus atvejus, kai iš Bendrijos arba Norvegijos eksportuotos kilmės statusą turinčios prekės grąžinamos, jos turi būti laikomos neturinčiomis kilmės statuso, nebent galima muitinės institucijoms įtikinamai įrodyti, kad:

a)

grąžinamos prekės yra tos pačios, kurios buvo eksportuotos;

ir

b)

jos nebuvo perdirbtos, išskyrus operacijas, būtinas jų kokybei išsaugoti toje šalyje arba eksportavimo metu.

3.   Įgyjant kilmės statusą II antraštinėje dalyje nustatytomis sąlygomis, įtakos neturi iš Bendrijos ar Norvegijos eksportuotų ir vėliau atgal įvežtų medžiagų apdirbimas ar perdirbimas ne Bendrijoje ar Norvegijoje, jeigu:

a)

tokios medžiagos buvo visiškai gautos Bendrijoje ar Norvegijoje, arba jos prieš jas eksportuojant buvo apdirbtos ar perdirbtos didesniu mastu nei apibrėžta 7 straipsnyje;

ir

b)

muitinės institucijoms galima įrodyti, kad:

i)

atgal įvežamos prekės buvo gautos apdirbant arba perdirbant eksportuotas medžiagas;

ir

ii)

bendra pridėtinė vertė, sukurta už Bendrijos ar Norvegijos ribų taikant šio straipsnio nuostatas, neviršija 10 % galutinio produkto, kuriam siekiama suteikti kilmės statusą, ex-works kainos.

4.   Taikant 3 dalį, kilmės statuso įgijimui taikomos sąlygos, nustatytos II antraštinėje dalyje, netaikomos už Bendrijos ar Norvegijos ribų atliekamam apdirbimui ar perdirbimui. Tačiau jeigu nustatant galutinio produkto kilmės statusą II priede nurodytame sąraše yra taisyklė, nustatanti didžiausią leistiną kilmės statuso neturinčių medžiagų vertę, bendra atitinkamos šalies teritorijoje panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė kartu su bendra pridėtine verte, įgyta ne Bendrijoje ar Norvegijoje taikant šio straipsnio nuostatas, negali viršyti nurodyto procentinio dydžio.

5.   Taikant 3 ir 4 dalių nuostatas „bendra pridėtinė vertė“ suprantama kaip visos sąnaudos, patirtos ne Bendrijoje ar Norvegijoje, įskaitant panaudotų medžiagų vertę.

6.   3 ir 4 dalių nuostatos netaikomos produktams, kurie netenkina II priedo sąraše nurodytų sąlygų, arba kurie gali būti laikomi pakankamai apdirbtais ar perdirbtais tik tuo atveju, jeigu taikomas 6 straipsnio 2 dalyje nustatytas bendras nuokrypis.

7.   3 ir 4 dalių nuostatos netaikomos produktams, klasifikuojamiems Suderintos sistemos 50–63 skirsniuose.

8.   Apdirbimas arba perdirbimas, kuriam taikomas šis straipsnis ir kuris atliekamas už Bendrijos ar Norvegijos ribų, yra atliekamas pagal susitarimus dėl laikinojo išvežimo perdirbti ar panašius susitarimus.

13 straipsnis

Tiesioginis gabenimas

1.   Preferencinis režimas pagal Susitarimą taikomas tik šio Protokolo reikalavimus atitinkantiems produktams, kurie tiesiogiai gabenami tarp Bendrijos ir Norvegijos arba per kitų šalių, nurodytų 3 ir 4 straipsniuose, su kuriomis taikoma kumuliacija, teritorijas. Tačiau produktai, sudarantys vieną atskirą siuntą, gali būti gabenami per kitas teritorijas, prireikus perkraunami arba laikinai sandėliuojami tose teritorijose su sąlyga, jeigu šie produktai lieka tranzito arba sandėliavimo šalies muitinės priežiūroje ir jeigu jų atžvilgiu netaikomos kitos operacijos, išskyrus iškrovimą, perkrovimą ar kurią nors kitą operaciją, skirtą gerai prekių būklei išsaugoti.

Kilmės statusą turintys produktai gali būti gabenami vamzdynais per kitą nei Bendrijos ar Norvegijos teritoriją.

2.   Kad būtų įrodyta, jog įvykdytos 1 dalyje nustatytos sąlygos, importuojančios šalies muitinei pateikiama:

a)

bendrasis transporto dokumentas, kuriame nurodytas maršrutas iš eksportuojančios šalies per tranzito šalį; arba

b)

tranzito šalies muitinės išduota pažyma, kurioje yra:

i)

tikslus produktų aprašymas;

ii)

produktų iškrovimo ir perkrovimo datos ir atitinkamais atvejais, laivų ar kitų naudotų transporto priemonių pavadinimai;

ir

iii)

sąlygų, kuriomis produktai buvo laikomi tranzito šalyje, patvirtinimas; arba

c)

jei šių nėra, kiti patvirtinantys dokumentai.

14 straipsnis

Parodos

1.   Kilmės statusą turintiems produktams, išsiunčiamiems eksponavimo tikslais į kitą šalį, išskyrus nurodytas 3 ir 4 straipsniuose, su kuriomis taikoma kumuliacija, ir po parodos parduodamiems tam, kad būtų importuoti į Bendriją arba Norvegiją, importo metu taikomos Susitarimo nuostatos, jeigu muitinei pateikiami įrodymai, kad:

a)

eksportuotojas išsiuntė šiuos produktus iš Bendrijos ar Norvegijos į šalį, kurioje vyko paroda, ir ten juos eksponavo;

b)

šis eksportuotojas pardavė ar kitaip perdavė produktus asmeniui Bendrijoje arba Norvegijoje;

c)

produktai buvo išsiųsti į Bendriją arba Norvegiją vykstant parodai ar tuoj po jos tokios būklės, kokios jie buvo išsiųsti į parodą;

ir

d)

nuo to laiko, kai produktai buvo išsiųsti į parodą, jie nebuvo naudojami jokiam kitam, išskyrus eksponavimą parodoje, tikslui.

2.   Kilmės įrodymo dokumentas išduodamas arba surašomas pagal V antraštinės dalies nuostatas ir turi būti pateiktas muitinei įprastine tvarka. Jame turi būti nurodytas parodos pavadinimas ir adresas. Prireikus gali būti reikalaujama pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius produktų eksponavimo sąlygas.

3.   1 dalis taikoma bet kokiai prekybos, pramonės, žemės ūkio ar amatų parodai, mugei ar panašiam visuomeniniam renginiui, kuris nėra privačiai organizuojamas parduotuvėse ar verslo patalpose, siekiant parduoti užsieninius produktus, ir kurio metu produktai lieka muitinės prižiūrimi.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

MUITŲ GRĄŽINIMAS ARBA ATLEIDIMAS NUO JŲ

15 straipsnis

Draudimas grąžinti muitus arba atleisti nuo muitų

1.

a)

Bendrijoje ar Norvegijoje neturi būti taikomas muito grąžinimas ar atleidimas nuo bet kokios rūšies muitų už neturinčias kilmės statuso medžiagas, panaudotas gaminant Bendrijos, Norvegijos ar vienos iš kitų 3 ir 4 straipsniuose nurodytų šalių kilmės produktus, kuriems pagal V antraštinės dalies nuostatas išduotas ar surašytas kilmės įrodymo dokumentas.

b)

Bendrijoje neturi būti taikomas muitų grąžinimas ar atleidimas nuo bet kurios rūšies muitų už produktus, nurodytus Suderintos sistemos 3 skirsnyje ir 1604–1605 pozicijose ir turinčius Bendrijos kilmės statusą, kaip numatyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte, kuriems pagal V antraštinę dalį išduotas ar surašytas kilmės įrodymo dokumentas.

2.   1 dalyje nurodytas draudimas taikomas bet kokiam muitų ar lygiaverčio poveikio mokėjimų, taikomų Bendrijoje arba Norvegijoje medžiagoms, panaudotoms gamyboje, ir produktams, kuriems taikomas 1 dalies b punktas, daliniam ar visiškam grąžinimui, atleidimui nuo mokesčių ar jų nemokėjimui, kai toks grąžinimas, atleidimas ar nemokėjimas yra taikomi, aiškiai ir veiksmingai, tuo atveju, jei iš nurodytų medžiagų pagaminti produktai yra eksportuojami, bet ne tuomet, kai jie lieka vidaus vartojimui.

3.   Produktų, kuriems išduotas kilmės įrodymo dokumentas, eksportuotojas turi būti pasiruošęs bet kuriuo metu muitinei reikalaujant pateikti visus reikalingus dokumentus, įrodančius, kad produktų gamybai naudotoms kilmės statuso neturinčioms medžiagoms nebuvo taikytas muito grąžinimas, ir kad visi šioms medžiagoms taikomi muitai ar lygiaverčio poveikio mokesčiai iš tikrųjų buvo sumokėti.

4.   1–3 dalių nuostatos taip pat taikomos pakuotėms, kaip apibrėžta 8 straipsnio 2 dalyje, priedams, atsarginėms dalims ir įrankiams, kaip apibrėžta 9 straipsnyje, bei komplektams, kaip apibrėžta 10 straipsnyje, jei jie neturi kilmės statuso.

5.   1–4 dalių nuostatos taikomos tik medžiagoms, kurioms taikomos Susitarimo nuostatos. Be to, jos netrukdo žemės ūkio produktams taikyti eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos, taikomos eksportui pagal Susitarimo nuostatas.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

KILMĖS ĮRODYMAS

16 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1.   Bendrijos kilmės produktams, importuojamiems į Norvegiją, ir Norvegijos kilmės produktams, importuojamiems į Bendriją, taikomos Susitarimu numatytos lengvatos pateikus bet kurį iš šių kilmės įrodymo dokumentų:

a)

EUR.1 judėjimo sertifikatą, kurio pavyzdys pateiktas IIIa priede;

b)

EUR-MED judėjimo sertifikatą, kurio pavyzdys pateiktas IIIb priede;

c)

22 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais – deklaraciją (toliau – sąskaitos faktūros deklaracija, arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracija), kurią pateikia eksportuotojas sąskaitoje faktūroje, pristatymo pranešime ar kitame komerciniame dokumente, kuriame produktai aprašomi pakankamai išsamiai, kad būtų galima juos identifikuoti; sąskaitos faktūros deklaracijų tekstai pateikti IVa ir IVb prieduose.

2.   Nepaisant 1 dalies, kilmės statusą turintiems produktams, kaip apibrėžta šiame protokole, 27 straipsnyje nurodytais atvejais taikomos Susitarimu numatytos lengvatos ir nepateikus 1 dalyje minėtų kilmės įrodymo dokumentų.

17 straipsnis

EUR.1 ir EUR-MED judėjimo sertifikatų išdavimo tvarka

1.   EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatą išduoda eksportuojančios šalies muitinė eksportuotojui arba eksportuotojo atsakomybe jo įgaliotam atstovui, pateikus prašymą raštu.

2.   Eksportuotojas arba jo įgaliotas atstovas užpildo EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatą ir prašymo formas, kurių pavyzdžiai pateikiami IIIa ir IIIb prieduose. Šios formos pildomos viena iš kalbų, kuria sudarytas Susitarimas, ir pagal eksportuojančios šalies nacionalinės teisės nuostatas. Jei formos pildomos ranka, rašoma rašalu spausdintinėmis raidėmis. Produktų aprašymas tam skirtame langelyje pateikiamas nepaliekant tuščių eilučių. Jei prirašytas ne visas langelis, po paskutine įrašo eilute braukiama horizontali linija, o tuščia erdvė perbraukiama.

3.   Kreipdamasis dėl EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikato išdavimo eksportuotojas turi būti pasirengęs EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatą išduodančios eksportuojančios šalies muitinės pareigūnų reikalavimu bet kuriuo metu pateikti visus reikalingus dokumentus, įrodančius atitinkamų produktų kilmę bei kitų šio Protokolo reikalavimų įvykdymą.

4.   Nepažeidžiant 5 dalies, Bendrijos valstybės narės arba Norvegijos muitinės išduoda EUR.1 judėjimo sertifikatą šiais atvejais:

jeigu atitinkamas produktas gali būti laikomas kilusiu iš Bendrijos, Norvegijos ar vienos iš kitų 3 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų šalių, su kuriomis taikoma kumuliacija, netaikant kumuliacijos su medžiagomis, kilusiomis vienoje iš šalių, minimų 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje, ir atitinka kitus šio protokolo reikalavimus,

jeigu atitinkamas produktas gali būti laikomas produktu, turinčiu vienos iš 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų šalių, su kuriomis taikoma kumuliacija, kilmės statusą, netaikant kumuliacijos su medžiagomis, turinčiomis vienos iš 3 ir 4 straipsniuose nurodytų šalių kilmės statusą, ir atitinka kitus šio Protokolo reikalavimus, jeigu EUR-MED sertifikatas arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracija buvo išduota kilmės šalyje.

5.   EUR–MED judėjimo sertifikatą išduoda Bendrijos valstybės narės arba Norvegijos muitinės, jei atitinkami produktai gali būti laikomi produktais, turinčiais Bendrijos, Norvegijos arba vienos iš kitų 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių, su kuriomis taikoma kumuliacija, kilmės statusą, atitinka šio protokolo reikalavimus ir:

buvo taikoma kumuliacija su medžiagomis, turinčiomis vienos iš 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje minimų šalių kilmės statusą, arba

produktai gali būti naudojami kaip medžiagos, taikant kumuliaciją, skirtos gaminti produktus, skirtus eksportuoti į vieną iš 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje minimų šalių, arba

produktai gali būti reeksportuoti iš paskirties šalies į vieną iš 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje minimų šalių.

6.   EUR-MED judėjimo sertifikato 7 langelyje nurodoma anglų kalba:

jeigu kilmės statusas buvo įgytas taikant kumuliaciją su medžiagomis, turinčiomis vienos arba daugiau iš 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių kilmę:

CUMULATION APPLIED WITH ……(šalies/šalių pavadinimas),

jeigu kilmės statusas buvo įgytas netaikant kumuliacijos su medžiagomis, turinčiomis vienos arba daugiau iš 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių kilmę:

NO CUMULATION APPLIED

7.   EUR.1 ar EUR-MED judėjimo sertifikatus išduodanti muitinė imasi visų būtinų priemonių produktų kilmei ir kitų šio Protokolo reikalavimų vykdymui patikrinti. Tuo tikslu ji turi teisę pareikalauti bet kurių įrodymų ir atlikti bet kurį eksportuotojo sąskaitų patikrinimą ar bet kurį kitą, jos manymu, būtiną patikrinimą. Ji taip pat užtikrina, kad būtų tinkamai užpildytos 2 dalyje nurodytos formos. Visų pirma ji tikrina, ar produktų aprašymui skirta vieta užpildyta taip, kad neliktų vietos apgaulingiems papildomiems įrašams.

8.   EUR.1 ar EUR-MED judėjimo sertifikatų išdavimo data nurodoma sertifikato 11 langelyje.

9.   EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatą išduoda muitinės pareigūnai ir perduoda eksportuotojui, kai eksportas faktiškai yra vykdomas arba garantuotas.

18 straipsnis

Retrospektyvusis EUR.1 arba EUR–MED judėjimo sertifikatų išdavimas

1.   Nepaisant 17 straipsnio 9 dalies, išskirtiniais atvejais EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatas gali būti išduotas jau eksportavus jame nurodytus produktus, jei:

a)

jis nebuvo išduotas eksportavimo metu dėl klaidų, netyčinio aplaidumo ar esant ypatingoms aplinkybėms;

arba

b)

muitinei įtikinamai įrodoma, kad EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatas buvo išduotas, bet dėl techninių priežasčių nebuvo priimtas importuojant.

2.   Nepaisant 17 straipsnio 9 dalies, EUR-MED judėjimo sertifikatas gali būti išduodamas po produktų, kuriems jis išduodamas, eksporto, ir kuriems eksporto metu buvo išduotas EUR.1 judėjimo sertifikatas, jeigu tik muitinei įtikinamai įrodoma, kad buvo įvykdytos 17 straipsnio 5 dalies sąlygos.

3.   Vykdydamas 1 ir 2 dalių reikalavimus, eksportuotojas prašyme išduoti EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatą turi nurodyti produktų eksportavimo vietą bei datą ir nurodyti prašymo pateikimo priežastis.

4.   Muitinės pareigūnai gali išduoti EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatą atgaline data tik patikrinę, ar eksportuotojo prašyme pateikti duomenys atitinka atitinkamoje byloje turimus duomenis.

5.   Atgaline data išduodami EUR.1 arba EUR–MED judėjimo sertifikatai patvirtinami tokiu įrašu anglų kalba:

ISSUED RETROSPECTIVELY

Taikant 2 dalį atgaline data išduodami EUR-MED judėjimo sertifikatai patvirtinami tokiu įrašu anglų kalba:

ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No. ………. (išdavimo data ir vieta)

6.   5 dalyje minimas patvirtinimas įrašomas EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatų 7 langelyje.

19 straipsnis

EUR.1 arba EUR–MED judėjimo sertifikato dublikato išdavimas

1.   EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikato vagystės, pametimo ar sunaikinimo atveju eksportuotojas gali kreiptis į jį išdavusią muitinę, kad pagal joje saugomus eksporto dokumentus būtų išduotas dublikatas.

2.   Išduotas dublikatas patvirtinamas tokiu įrašu anglų kalba:

DUPLICATE

3.   2 dalyje nurodytas patvirtinimas įrašomas EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikato 7 langelyje.

4.   Dublikatas, kuriame nurodoma EUR.1 arba EUR–MED judėjimo sertifikato originalo išdavimo data, įsigalioja nuo tos datos.

20 straipsnis

EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatų išdavimas pagal anksčiau išduotą kilmės įrodymo dokumentą

Kai kilmės statusą turintys produktai yra Bendrijos arba Norvegijos muitinės įstaigos priežiūroje, norint persiųsti visus ar dalį šių produktų kitur Bendrijos arba Norvegijos teritorijoje, kilmės įrodymo dokumento originalą galima pakeisti vienu ar keliais EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatais. Pakaitinis EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatas (-ai) išduodamas (-i) muitinės įstaigoje, kuri prižiūri produktus.

21 straipsnis

Apskaitos atskyrimas

1.   Jeigu atskirai laikant iš esmės vienodas ir vienos kitą pakeičiančias kilmės statusą turinčias ir tokio statuso neturinčias medžiagas susidaro nemažos sąnaudos, suinteresuotų šalių raštišku prašymu muitinė gali leisti tokias atsargas tvarkant taikyti taip vadinamą „apskaitos atskyrimo“ metodą (toliau – metodas).

2.   Metodas turi būti pakankamas užtikrinti, kad per tam tikrą nustatytą laikotarpį produktų, kurie gali būti laikomi turinčiais kilmės statusą, kiekis būtų toks pats, koks būtų gautas atskyrus tokias atsargas fiziškai.

3.   Muitinės 1 dalyje minėtų leidimų išdavimui gali taikyti atitinkamas sąlygas.

4.   Metodas taikomas ir jo taikymas registruojamas pagal bendruosius apskaitos principus, taikomus šalyje, kurioje produktas buvo pagamintas.

5.   Asmuo, kuriam taikomas metodas, gali surašyti kilmės įrodymo dokumentus arba kreiptis dėl jų išdavimo tokiam produktų kiekiui, kuris gali būti laikomas turinčiu kilmės statusą. Muitinės prašymu toks asmuo pateikia ataskaitą, kaip tokie kiekiai yra apskaitomi.

6.   Muitinės kontroliuoja, kaip naudojamasi tokiu leidimu ir gali jį panaikinti, jeigu toks asmuo netinkamai juo naudojasi arba nevykdo bet kurių kitų šiuo Protokolu nustatytų sąlygų.

22 straipsnis

Sąskaitos faktūros deklaracijos arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracijos išrašymo sąlygos

1.   16 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą sąskaitos faktūros deklaraciją arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaraciją gali išrašyti:

a)

patvirtintas eksportuotojas, kaip apibrėžta 23 straipsnyje,

arba

b)

bet kurios siuntos, kurią sudaro viena ar daugiau pakuočių su kilmės statusą turinčiais produktais, kurių bendra vertė neviršija 6 000 EUR, eksportuotojas.

2.   Nepažeidžiant 3 dalies, sąskaitos faktūros deklaracija gali būti pildoma tokiais atvejais:

jeigu atitinkamas produktas gali būti laikomas kilusiu iš Bendrijos, Norvegijos ar vienos iš kitų 3 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų šalių, su kuriomis taikoma kumuliacija, netaikant kumuliacijos su medžiagomis, kilusiomis vienoje iš šalių, minimų 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje, ir atitinka kitus šio protokolo reikalavimus,

jeigu atitinkamas produktas gali būti laikomas produktu, turinčiu vienos iš 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje minimų šalių, su kuriomis taikoma kumuliacija, kilmės statusą, netaikant kumuliacijos su medžiagomis, turinčiomis vienos iš 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių kilmės statusą, ir atitinka kitus šio protokolo reikalavimus, jeigu EUR-MED sertifikatas arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracija buvo išduota kilmės šalyje.

3.   EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracija gali būti išrašyta, jeigu atitinkami produktai gali būti laikomi turinčiais Bendrijos, Norvegijos arba vienos iš kitų 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių, su kuriomis taikoma kumuliacija, kilmės statusą, atitinka šio Protokolo reikalavimus ir:

buvo taikoma kumuliacija su medžiagomis, turinčiomis vienos iš 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje minimų šalių kilmės statusą, arba

produktai gali būti naudojami kaip medžiagos, taikant kumuliaciją, skirtos gaminti produktus, skirtus eksportuoti į vieną iš 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje minimų šalių, arba

produktai gali būti reeksportuoti iš paskirties šalies į vieną iš 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje minimų šalių.

4.   EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracijoje daromas vienas iš įrašų anglų kalba:

jeigu kilmės statusas buvo įgytas taikant kumuliaciją su medžiagomis, turinčiomis vienos arba daugiau iš 3 arba 4 straipsniuose minimų šalių kilmę:

CUMULATION APPLIED WITH ……(šalies/šalių pavadinimas),

jeigu kilmės statusas buvo įgytas netaikant kumuliacijos su medžiagomis, turinčiomis vienos arba daugiau iš 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių kilmę:

NO CUMULATION APPLIED

5.   Sąskaitos faktūros deklaraciją arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaraciją išrašantis eksportuotojas turi būti pasirengęs bet kuriuo metu muitinės prašymu pateikti visus atitinkamus dokumentus, įrodančius atitinkamų produktų kilmės statusą, bei įrodančius, kad buvo įvykdytos kitos šio protokolo sąlygos.

6.   Sąskaitos faktūros deklaraciją arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaraciją, kurių tekstai išdėstyti IVa ir IVb prieduose, eksportuotojas išspausdina rašomąja mašinėle, įspaudžia ar atspausdina kompiuteriu sąskaitoje faktūroje, pristatymo pranešime ar kuriame nors kitame komerciniame dokumente vartodamas vieną iš tuose prieduose nurodytų kalbų ir laikydamasis eksportuojančios šalies nacionalinės teisės nuostatų. Deklaracija taip pat gali būti užpildyta ranka, rašant rašalu spausdintinėmis raidėmis.

7.   Sąskaitos faktūros deklaracija ir EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracija turi būti pasirašyta originaliu eksportuotojo parašu. Tačiau patvirtintas eksportuotojas, apibrėžtas 23 straipsnyje, neprivalo tokio dokumento pasirašyti, jeigu jis pateikia eksportuojančios šalies muitinėms rašytinį įsipareigojimą prisiimti visą atsakomybę už jo vardu išrašytą sąskaitos faktūros deklaraciją, lyg ji būtų buvusi jo pasirašyta ranka.

8.   Sąskaitos faktūros deklaraciją arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaraciją gali išrašyti eksportuotojas, kai produktai, kuriems ji išduodama, eksportuojami arba juos eksportavus, jeigu ji yra pateikiama importo šalyje ne vėliau kaip per du metus po produkto, kuriam ji išduota, importo.

23 straipsnis

Patvirtintas eksportuotojas

1.   Eksportuojančios šalies muitinė gali suteikti teisę bet kuriam eksportuotojui (toliau – patvirtintas eksportuotojas), dažnai eksportuojančiam Susitarime numatytus produktus, išrašyti sąskaitos faktūros deklaraciją arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaraciją nepriklausomai nuo siunčiamų produktų vertės. Šių teisių siekiantis eksportuotojas turi pateikti muitinei visas garantijas, reikalingas patikrinti produktų kilmės statusą bei kitų šio Protokolo reikalavimų vykdymą.

2.   Muitinė gali suteikti patvirtinto eksportuotojo statusą vadovaudamasi sąlygomis, kurias ji mano esant būtinas.

3.   Muitinė suteikia patvirtintam eksportuotojui muitinės įgaliojimo numerį, kuris nurodomas sąskaitos faktūros deklaracijoje arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracijoje.

4.   Muitinė stebi, kaip patvirtintas eksportuotojas naudojasi jam suteiktu leidimu.

5.   Muitinė gali bet kuriuo metu atšaukti duotą leidimą. Ji tai padaro, jei patvirtintas eksportuotojas nebeteikia 1 dalyje nurodytų garantijų, nevykdo 2 dalyje nurodytų sąlygų ar kitaip netinkamai naudojasi įgaliojimais.

24 straipsnis

Kilmės įrodymo dokumento galiojimas

1.   Kilmės įrodymo dokumentas galioja keturis mėnesius nuo išdavimo eksporto šalyje datos ir per nurodytą laikotarpį turi būti pateiktas importo šalies muitinei.

2.   Kilmės įrodymo dokumentai, pateikiami importuojančios šalies muitinei po 1 dalyje nurodytos galutinės pateikimo datos, gali būti priimti taikant preferencinį režimą, jei kilmės įrodymo dokumentai nebuvo pateikti iki nustatytos galutinės datos tik dėl išskirtinių aplinkybių.

3.   Kitais pavėluoto pateikimo atvejais importuojančios šalies muitinė gali pripažinti kilmės įrodymo dokumentus, jei produktai buvo pateikti iki nurodytos galutinės datos.

25 straipsnis

Kilmės įrodymo dokumento pateikimas

Kilmės įrodymo dokumentai pateikiami importuojančios šalies muitinei toje šalyje nustatyta tvarka. Nurodyta muitinė gali reikalauti kilmės įrodymo dokumentų vertimo, taip pat gali reikalauti, kad importuotojas kartu su importo deklaracija pateiktų įrodymus, kad produktai atitinka sąlygas, būtinas Susitarimui įgyvendinti.

26 straipsnis

Importavimas dalimis

Importuotojo prašymu ir pagal importuojančios šalies muitinės nurodytas sąlygas, jeigu, kaip nurodyta Suderintos sistemos 2a bendrojoje taisyklėje, išmontuoti ar nesurinkti produktai, kurie klasifikuojami Suderintos sistemos XVI ir XVII skyriuose arba 7308 ir 9406 pozicijose, yra importuojami dalimis, importuojant pirmąją dalį, muitinei pateikiamas bendras tokių produktų kilmės įrodymo dokumentas.

27 straipsnis

Atleidimas nuo kilmės įrodymo dokumento pateikimo

1.   Produktai, kuriuos mažais paketais fiziniai asmenys siunčia kitiems fiziniams asmenims, arba kurie sudaro keleivių asmeninio bagažo dalį, laikomi turinčiais kilmės statusą, ir nereikalaujama pateikti kilmės įrodymo dokumento tuo atveju, kai šie produktai nėra importuojami prekybos tikslais ir buvo deklaruoti kaip atitinkantys šio Protokolo reikalavimus, ir jei nėra abejonių dėl tokios deklaracijos teisingumo. Kai produktai siunčiami paštu, ši deklaracija gali būti įrašyta muitinės deklaracijoje CN22/CN23 arba popieriaus lape, pridedamame prie to dokumento.

2.   Atsitiktinis importas, kurį sudaro tik asmeniniam gavėjų ar keleivių, ar jų šeimų naudojimui skirti produktai, nėra laikomas prekybiniu importu, jei iš produktų rūšies ir kiekio akivaizdu, kad jie nėra importuojami komerciniais tikslais.

3.   Bendra šių produktų vertė neturi būti didesnė kaip 500 EUR, kai jie siunčiami mažais paketais, arba ne didesnė kaip 1 200 EUR, kai jie sudaro keleivių asmeninio bagažo dalį.

28 straipsnis

Patvirtinantieji dokumentai

17 straipsnio 3 dalyje ir 22 straipsnio 5 dalyje nurodyti dokumentai, reikalingi įrodyti, kad produktai, kuriems išduodamas EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatas, sąskaitos faktūros deklaracija arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracija, gali būti laikomi turinčiais Bendrijos, Norvegijos arba vienos iš kitų 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių kilmės statusą ir atitinka kitus šio Protokolo reikalavimus, inter alia, gali būti šie:

a)

eksportuotojo arba tiekėjo veiklos įsigyjant nurodytas prekes aiškus pagrindimas, kuris, pavyzdžiui, yra jo buhalterinėse knygose arba sąskaitose;

b)

Bendrijoje arba Norvegijoje išduoti ar parengti dokumentai, įrodantys gamyboje panaudotų medžiagų kilmę, jei pagal šalies nacionalinę teisę tokie dokumentai naudojami;

c)

dokumentai, įrodantys medžiagų apdirbimą ar perdirbimą Bendrijoje arba Norvegijoje, išduoti ar parengti Bendrijoje arba Norvegijoje, jei pagal šalies nacionalinę teisę tokie dokumentai naudojami;

d)

EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatai, sąskaitos faktūros deklaracijos arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracijos, įrodančios panaudotų medžiagų kilmę, išduotos ar parengtos Bendrijoje arba Norvegijoje pagal šį Protokolą, arba vienoje iš kitų šalių, nurodytų 3 ir 4 straipsniuose, pagal tapačias nustatytosioms šiame Protokole kilmės taisykles;

e)

atitinkamai dokumentai, kad produktai buvo apdirbti arba perdirbti už Bendrijos ar Norvegijos ribų taikant 12 straipsnį, įrodantys, kad to straipsnio reikalavimai buvo įvykdyti.

29 straipsnis

Kilmės įrodymo ir patvirtinančiųjų dokumentų saugojimas

1.   EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikato prašantis eksportuotojas mažiausiai trejus metus saugo 17 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus.

2.   Sąskaitos faktūros deklaraciją arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaraciją išrašantis eksportuotojas mažiausiai trejus metus saugo jos kopiją ir 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus dokumentus.

3.   EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatus išduodanti eksportuojančios šalies muitinė mažiausiai trejus metus saugo prašymo formą, nurodytą 17 straipsnio 2 dalyje.

4.   Importuojančios šalies muitinė jai pateiktus EUR.1 ir EUR-MED judėjimo sertifikatus bei sąskaitos faktūros ir EUR–MED sąskaitos faktūros deklaracijas saugo mažiausiai trejus metus.

30 straipsnis

Neatitikimai ir formalios klaidos

1.   Vien nedideli įrašų skirtumai, pastebėti kilmės įrodymo dokumente ir muitinei pateiktuose dokumentuose produktų importo formalumams atlikti, neturėtų ipso facto paversti kilmės įrodymo dokumento niekiniu, jei deramai nustatoma, kad šis dokumentas tikrai atitinka pateiktus produktus.

2.   Akivaizdžiai formalios klaidos, pavyzdžiui, spausdinimo klaidos kilmės įrodymo dokumente, nekeliančios abejonių dėl dokumento įrašų teisingumo, neturi būti dokumento atmetimo priežastimi.

31 straipsnis

Sumos, išreikštos eurais

1.   Tais atvejais, kai produktų sąskaitose faktūrose produktų kainos nurodomos ne eurais, o kita valiuta, taikant 22 straipsnio 1 dalies b punkto ir 27 straipsnio 3 dalies nuostatas, sumos, nurodytos nacionaline Bendrijos valstybės narės, Norvegijos ar bet kurios kitos 3 ir 4 straipsniuose minimos šalies valiuta ir lygiavertės eurais nurodytoms sumoms, yra kiekvienais metais nustatomos atitinkamų šalių.

2.   Siuntai gali būti taikomos 22 straipsnio 1 dalies b punkto ir 27 straipsnio 3 dalies nuostatos, atsižvelgiant į valiutą, kuria sudaroma sąskaita faktūra pagal atitinkamos šalies nustatytą sumą.

3.   Sumos bet kokia nacionaline valiuta turi būti lygiavertės sumoms, išreikštoms eurais pirmą kiekvienų metų spalio mėnesio darbo dieną. Apie tokias sumas pranešama Europos Bendrijų Komisijai iki spalio 15 d. ir jos taikomos nuo kitų metų sausio 1 d. Europos Bendrijų Komisija informuoja visas susijusias šalis apie atitinkamas sumas.

4.   Šalis gali suapvalinti arba sumažinti sumą, gautą konvertavus sumą, nurodytą eurais į sumą nacionaline valiuta. Suapvalinta suma negali skirtis nuo konvertavimo būdu gautos sumos daugiau nei 5 %. Šalis gali palikti eurais išreikštos sumos nacionalinį ekvivalentą, jeigu 3 dalyje nurodyto metinio koregavimo metu konvertuojant tą sumą prieš ją suapvalinant ekvivalentas nacionaline valiuta padidėja mažiau nei 15 %. Ekvivalentas nacionaline valiuta gali būti paliekamas nepakeistu, jeigu po konvertavimo ta ekvivalentiška vertė sumažėtų.

5.   Bendrijos ar Norvegijos prašymu eurais išreikštas sumas peržiūri Jungtinis komitetas. Atlikdamas tokią peržiūrą, Jungtinis komitetas įvertina, ar pageidautina faktiškai išlaikyti apribojimų poveikį. Šiuo tikslu Komitetas gali nuspręsti sumas, išreikštas eurais, pakeisti.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINIO BENDRADARBIAVIMO PRIEMONĖS

32 straipsnis

Tarpusavio pagalba

1.   Bendrijos valstybių narių ir Norvegijos muitinės per Europos Bendrijų Komisiją pateikia vienos kitoms EUR.1 ir EUR-MED judėjimo sertifikatų tvirtinimui jų muitinėse naudojamų spaudų pavyzdžius ir perduoda už šių sertifikatų, sąskaitų faktūrų deklaracijų, EUR-MED sąskaitų faktūrų deklaracijų ir šiuose dokumentuose pateiktų duomenų teisingumo patikrinimą atsakingų muitinės įstaigų adresus.

2.   Stengdamosi užtikrinti tinkamą šio Protokolo taikymą, Bendrija ir Norvegija padeda vienas kitam įgaliodamos muitines tikrinti EUR.1 ir EUR-MED judėjimo sertifikatų, sąskaitų faktūrų ir EUR-MED sąskaitų faktūrų deklaracijų autentiškumą bei šiuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą.

33 straipsnis

Kilmės įrodymo dokumentų patikrinimas

1.   Kilmės įrodymo dokumentų patikrinimai vėliau atliekami atsitiktinai arba kai importuojančios valstybės narės muitinės turi pagrįstų abejonių dėl šių dokumentų autentiškumo, juose išvardytų produktų kilmės statuso arba dėl kitų šio Protokolo reikalavimų vykdymo.

2.   Įgyvendinant 1 dalį, importuojančios šalies muitinės eksportuojančios šalies muitinei grąžina EUR.1 ar EUR-MED judėjimo sertifikatą bei sąskaitą faktūrą, jei ji buvo pateikta, sąskaitos faktūros ar EUR-MED sąskaitos faktūros deklaraciją arba šių dokumentų kopijas, prireikus nurodydamos prašymo patikrinti priežastis. Bet kurie gauti dokumentai ir informacija, leidžiantys daryti prielaidą, kad kilmės įrodymo dokumente pateikta informacija yra neteisinga, persiunčiami kartu su prašymu atlikti patikrinimą.

3.   Patikrinimą atlieka eksportuojančios šalies muitinė. Ji turi teisę pareikalauti bet kurių įrodymų ir atlikti bet kurį eksportuotojo sąskaitų patikrinimą ar bet kurį kitą, jos manymu, būtiną patikrinimą.

4.   Jei importuojančios šalies muitinė nusprendžia laikinai sustabdyti preferencinio režimo taikymą atitinkamiems produktams iki to laiko, kol bus gauti patikrinimo rezultatai, importuotojui pasiūloma išleisti produktus, panaudojant atsargumo priemones, kokios atitinkamai laikomos būtinomis.

5.   Patikrinimo prašanti muitinė apie jo rezultatus informuojama kuo greičiau. Šie rezultatai turi aiškiai parodyti, ar dokumentai autentiški, ar atitinkami produktai gali būti laikomi turinčiais Bendrijos, Norvegijos arba vienos iš kitų 3 ir 4 straipsniuose nurodytų šalių kilmės statusą ir ar jie atitinka kitus šio protokolo reikalavimus.

6.   Jei, esant pagrįstoms abejonėms, per 10 mėnesių nuo prašymo atlikti patikrinimą atsakymas negaunamas arba jei atsakyme nepakanka informacijos reikiamo dokumento autentiškumui arba tikrajai produktų kilmei nustatyti, prašymą pateikusi muitinė, išskyrus ypatingus atvejus, atsisako teikti lengvatas.

34 straipsnis

Ginčų sprendimas

Jei dėl 33 straipsnyje numatyto patikrinimo kyla ginčų, kurių negali tarpusavyje išspręsti patikrinimo prašanti muitinė bei atsakinga už šio patikrinimo vykdymą muitinė, arba kai jos nesutaria dėl šio Protokolo aiškinimo, ginčai perduodami Jungtiniam komitetui.

Visais atvejais ginčai tarp importuotojo ir importuojančios šalies muitinės sprendžiami pagal tos šalies teisės aktus.

35 straipsnis

Nuobaudos

Nuobaudos skiriamos bet kuriam asmeniui, kuris, siekdamas pasinaudoti produktams suteiktu preferenciniu režimu, neteisingai užpildo dokumentą arba dėl jo kaltės dokumente pateikiama neteisinga informacija.

36 straipsnis

Laisvosios zonos

1.   Bendrija ir Norvegija imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad produktai, kuriais prekiaujama naudojantis kilmės statuso įrodymu, transportavimo metu laikomi šalių teritorijoje esančioje laisvojoje zonoje, nebūtų pakeičiami kitais ir nebūtų kitaip apdorojami, išskyrus apsaugą nuo gedimo.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, kai turintys Bendrijos arba Norvegijos kilmės statusą produktai su kilmės įrodymo dokumentu importuojami į laisvąją zoną ir yra apdirbami ar perdirbami, atitinkamos muitinės eksportuotojo prašymu išduoda naują EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatą, jei atliktas apdirbimas ar perdirbimas atitinka šio Protokolo nuostatas.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

SEUTA IR MELILIJA

37 straipsnis

Protokolo taikymas

1.   2 straipsnyje naudojamas terminas „Bendrija“ neapima Seutos ir Melilijos.

2.   Kai produktai, turintys Norvegijos kilmės statusą, yra importuojami į Seutą ar Meliliją, jiems taikomas toks pats muitinės režimas, kaip ir produktams, turintiems Bendrijos muitų teritorijos kilmės statusą pagal Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimo į Europos Bendrijas akto 2 protokolą. Pagal Susitarimą importuojamiems Seutos ar Melilijos kilmės produktams Norvegija taiko tokį patį muitų režimą, koks yra suteikiamas importuojamiems Bendrijos kilmės produktams.

3.   Taikant 2 dalį, Seutos ar Melilijos kilmės produktams šis Protokolas taikomas mutatis mutandis, atsižvelgiant į specialias sąlygas, išdėstytas 38 straipsnyje.

38 straipsnis

Specialios sąlygos

1.   Jeigu buvo transportuojami tiesiogiai pagal 13 straipsnį, toliau nurodyti produktai laikomi:

1)

produktais, kilusiais Seutoje ir Melilijoje:

a)

produktai, visiškai gauti Seutoje ir Melilijoje;

b)

produktai, gauti Seutoje ir Melilijoje, kurių gamyboje buvo naudojami kiti nei a punkte nurodyti produktai, jeigu:

i)

minėtieji produktai buvo pakankamai apdirbti ar perdirbti, kaip apibrėžta 6 straipsnyje;

arba

ii)

tokie produktai yra kilę Norvegijoje arba Bendrijoje, jeigu jie buvo pateikti apdirbimui ar perdirbimui didesniu mastu nei nurodyta 7 straipsnyje;

2)

produktais, kilusiais Norvegijoje:

a)

produktai, visiškai gauti Norvegijoje;

b)

produktai, gauti Norvegijoje, kurių gamyboje buvo naudojami kiti nei a punkte nurodyti produktai, jeigu:

i)

minėtieji produktai buvo pakankamai apdirbti ar perdirbti, kaip apibrėžta 6 straipsnyje;

arba

ii)

tokie produktai yra Seutos, Melilijos arba Bendrijos kilmės, jeigu jie buvo pateikti apdirbimui ar perdirbimui didesniu mastu nei nurodyta 7 straipsnyje.

2.   Seuta ir Melilija laikomos viena teritorija.

3.   EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatų 2 langelyje arba sąskaitų faktūrų ar EUR-MED sąskaitų faktūrų deklaracijose eksportuotojas arba jo įgaliotas atstovas įrašo žodžius „Norvegija“ ir „Seuta ir Melilija“. Be to, jeigu produktai yra Seutos ar Melilijos kilmės, tai atitinkamai nurodoma EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatų 4 langelyje arba sąskaitų faktūrų ar EUR-MED sąskaitų faktūrų deklaracijose.

4.   Ispanijos muitinė yra atsakinga už šio Protokolo taikymą Seutoje ir Melilijoje.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39 straipsnis

Protokolo pakeitimai

Jungtinis komitetas gali nuspręsti iš dalies pakeisti šio protokolo nuostatas.

40 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl tranzitu gabenamų arba sandėliuojamų prekių

Susitarimo nuostatos gali būti taikomos prekėms, kurios atitinka šio Protokolo nuostatas ir kurios šio Protokolo įsigaliojimo dieną yra gabenamos tranzitu arba yra laikinai sandėliuojamos Bendrijos ar Norvegijos muitinės sandėliuose ar laisvosiose zonose, jeigu importuojančios šalies muitinei per keturis mėnesius nuo minėtosios datos pateikiamas eksportuojančios šalies muitinės atgaline data išduotas EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatas kartu su dokumentais, įrodančiais, kad prekės buvo gabenamos tiesiogiai pagal 13 straipsnį.


(1)  Lichtenšteino Kunigaikštystė yra sudariusi muitų sąjungą su Šveicarija ir yra Europos ekonominės erdvės susitarimo Susitariančioji Šalis.

(2)  Alžyras, Egiptas, Izraelis, Jordanija, Libanas, Marokas, Sirija, Tunisas, Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas.

I PRIEDAS

II PRIEDO SĄRAŠO ĮVADINĖS PASTABOS

1 pastaba

Sąraše išdėstyti reikalavimai visiems produktams, kad jie būtų laikomi pakankamai apdorotais ar perdirbtais, kaip apibrėžta Protokolo 6 straipsnyje.

2 pastaba

2.1.

Pirmosios dvi sąrašo skiltys apibūdina gautą produktą. Pirmoje skiltyje nurodomas Suderintos sistemos pozicijos arba skirsnio numeris, o antrojoje – toje sistemoje naudojamas tos pozicijos arba to skirsnio prekių aprašymas. Kiekvienam pirmųjų dviejų skilčių įrašui 3 arba 4 skiltyje nurodoma taisyklė. Jeigu tam tikrais atvejais prieš įrašą pirmojoje skiltyje nurodyta „ex“, tai reiškia, kad 3 arba 4 skiltyje nurodyta taisyklė taikoma tik 2 skiltyje aprašytai pozicijos daliai.

2.2.

Jeigu kelių pozicijų numeriai sugrupuoti 1 skiltyje arba nurodytas skirsnio numeris ir todėl 2 skiltyje pateikiamas bendras produktų aprašymas, atitinkamos 3 ar 4 skiltyse nurodytos taisyklės taikomos visiems produktams, kurie pagal Suderintą sistemą klasifikuojami skirsnio pozicijose arba bet kurioje iš 1 skiltyje sugrupuotų pozicijų.

2.3.

Jeigu sąraše pateikiamos skirtingos taisyklės, taikomos skirtingiems vienoje pozicijoje klasifikuojamiems produktams, kiekvienoje įtraukoje pateikiamas tos pozicijos dalies, kuriai taikomos 3 ar 4 skiltyje greta pateikiamos taisyklės, aprašymas.

2.4.

Jeigu prie įrašo pirmose dviejose skiltyse nurodytos taisyklės 3 ir 4 skiltyse, eksportuotojas gali taikyti 3 skiltyje nurodytą taisyklę arba 4 skiltyje nurodytą taisyklę. Jeigu 4 skiltyje nenurodyta jokia kilmės taisyklė, turi būti taikoma 3 skiltyje nurodyta taisyklė.

3 pastaba

3.1.

Protokolo 6 straipsnio nuostatos dėl įgyjančių kilmės statusą produktų, kurie naudojami gaminant kitus produktus, taikomos nepaisant to, ar šis statusas įgytas toje gamykloje, kurioje naudojami šie produktai, ar kitoje susitariančiosios šalies gamykloje.

Pavyzdys:

Variklis, klasifikuojamas pozicijoje 8407, kurio taisyklėje sakoma, kad panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė negali viršyti 40 % gamintojo kainos, yra pagamintas iš „neapdoroto kaltinio arba valcuoto kito legiruotojo plieno“, klasifikuojamo ex 7224 pozicijoje.

Jeigu šis kaltinis dirbinys buvo pagamintas Bendrijoje naudojant kilmės statuso neturintį luitą, jis jau įgijo kilmės statusą pagal sąraše pateiktą ex 7224 pozicijos taisyklę. Tokiu atveju apskaičiuojant variklio vertę kaltinis dirbinys gali būti laikomas turinčiu kilmės statusą, neatsižvelgiant į tai, ar jis buvo pagamintas toje pačioje gamykloje, ar kitoje Bendrijos gamykloje. Taigi apskaičiuojant kilmės statuso neturinčių medžiagų vertę į kilmės statuso neturinčio luito vertę neatsižvelgiama.

3.2.

Sąraše pateikiama taisyklė nurodo mažiausią privalomą apdorojimo ar perdirbimo mastą, o didesnio masto apdorojimas ir perdirbimas taip pat suteikia kilmės statusą; priešingai, mažesnio masto apdorojimas ar perdirbimas negali suteikti kilmės statuso. Taigi, jeigu taisyklėje numatyta, kad tam tikrame gamybos etape gali būti naudojama kilmės statuso neturinti medžiaga, leidžiamas tokios medžiagos naudojimas ankstesniame gamybos etape ir neleidžiamas tokios medžiagos naudojimas vėlesniame etape.

3.3.

Nepažeidžiant 3.2 pastabos, kai taisyklėje yra vartojama frazė „gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje“, tuomet gali būti naudojamos bet kurioje (-iose) pozicijoje (-ose) klasifikuojamos medžiagos (netgi to paties aprašymo ir toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas klasifikuojamos medžiagos), tačiau laikantis visų konkrečių apribojimų, kurie taip pat gali būti išdėstyti taisyklėje.

Tačiau frazė „gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas …. pozicijoje“ arba „gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas“ reiškia, kad bet kurioje (-iose) pozicijoje (-ose) klasifikuojamos medžiagos gali būti naudojamos, išskyrus tas, kurios yra to paties aprašymo, kaip ir sąrašo 2 skiltyje nurodytas produktas.

3.4.

Jeigu sąrašo taisyklėje nurodyta, kad produktas gali būti gaminamas iš daugiau kaip vienos medžiagos, tai reiškia, kad gali būti naudojama viena medžiaga arba kelios medžiagos. Nėra privaloma naudoti jas visas.

Pavyzdys:

5208–5212 pozicijose klasifikuojamiems audiniams skirtoje taisyklėje numatyta, kad gali būti naudojami natūralūs pluoštai ir kad be kitų medžiagų gali būti panaudotos ir cheminės medžiagos. Tai nereiškia, kad turi būti panaudotos abi rūšys; galima naudoti vieną ar kitą, arba abi rūšis kartu.

3.5.

Jei sąrašo taisyklė nurodo, kad produktas turi būti pagamintas iš tam tikros medžiagos, ši sąlyga nedraudžia naudoti kitų medžiagų, kurios dėl joms būdingos prigimties negali atitikti taisyklės. (Taip pat žr.6.2 pastabą, skirtą tekstilei.)

Pavyzdys:

Taisyklė paruoštiems maisto produktams, klasifikuojamiems 1904 pozicijoje, tiksliai nurodo nenaudoti grūdų arba jų darinių, bet nedraudžia naudoti mineralinių druskų, cheminių medžiagų ar kitų priedų, kurie nėra grūdų gaminiai.

Tačiau tai netaikoma produktams, kurie, nors ir negali būti pagaminti iš tam tikrų sąraše nurodytų medžiagų, gali būti pagaminti iš tos pačios prigimties medžiagos ankstesniame gamybos etape.

Pavyzdys:

Jei drabužis, klasifikuojamas ex 62 skirsnyje, yra pagamintas iš neaustinių medžiagų ir jei šios rūšies gaminiams leidžiama naudoti tik kilmės statuso neturinčius verpalus, tai negalima pradėti gamybos nuo kilmės statuso neturinčios neaustinės medžiagos, net jei neaustinės medžiagos paprastai negali būti gaminamos iš verpalų. Tokiu atveju pradinė medžiaga paprastai turėtų būti ankstesnio nei verpalai gamybos etapo gaminys, t. y. pluoštas.

3.6.

Jeigu sąrašo taisyklėje nurodyti du galimi kilmės statuso neturinčių medžiagų didžiausios vertės procentiniai dydžiai, šių dydžių negalima sudėti. Kitaip tariant, didžiausia kilmės statuso neturinčių produktų vertė niekada negali viršyti didesniojo iš nurodytų procentinių dydžių. Be to, negali būti viršijami atskiri konkrečioms medžiagoms nurodyti procentiniai dydžiai.

4 pastaba

4.1.

Sąvoka „natūralūs pluoštai“ sąraše nurodo pluoštus, išskyrus dirbtinius ar sintetinius pluoštus. Ji skirta tik pluoštams, įskaitant atliekas, gamybos etapuose prieš verpimą apibūdinti ir, jei kitaip nenurodyta, apima sukarštą, šukuotą arba kitaip perdirbtą, bet nesuverptą pluoštą.

4.2.

Sąvoka „natūralūs pluoštai“ apima ašutus, klasifikuojamus 0503 pozicijoje, šilką, klasifikuojamą 5002 ir 5003 pozicijoje, taip pat vilnos pluoštus, švelniavilnius ir šiurkščiavilnius gyvūnų plaukus, klasifikuojamus 5101–5105 pozicijose, medvilnės pluoštus, klasifikuojamus 5201–5203 pozicijose, ir kitus augalinius pluoštus, klasifikuojamus 5301–5305 pozicijose.

4.3.

Sąvokos „tekstilinė masė“, „cheminės medžiagos“ ir „medžiagos popieriui gaminti“ sąraše vartojamos 50–63 skirsniuose neklasifikuojamoms medžiagoms, kurios gali būti naudojamos dirbtiniam, sintetiniam ar popieriaus pluoštui arba verpalams gaminti, apibūdinti.

4.4.

Sąvoka „cheminis kuokštelinis pluoštas“ sąraše vartojamas sintetinių ar dirbtinių gijų gniūžtėms, kuokšteliniams pluoštams ar atliekoms, klasifikuojamoms 5501–5507 pozicijose, apibūdinti.

5 pastaba

5.1.

Jeigu prie tam tikro produkto sąraše yra nuoroda į šią pastabą, 3 skiltyje pateiktos sąlygos netaikomos jokioms pagrindinėms tekstilės medžiagoms, naudojamoms šio produkto gamybai, kurios kartu sudaro 10 % arba mažiau bendro visų panaudotų pagrindinių tekstilės medžiagų svorio. (Žr. taip pat 5.3 ir 5.4 pastabas.)

5.2.

Tačiau 5.1 pastaboje minėta paklaida gali būti taikoma tik mišriems produktams, pagamintiems iš dviejų ar daugiau pagrindinių tekstilės medžiagų.

Pagrindinės tekstilės medžiagos yra šios:

šilkas,

vilna,

šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai,

švelniavilnių gyvūnų plaukai,

ašutai,

medvilnė,

medžiagos popieriui gaminti ir popierius,

linai,

sėjamosios kanapės,

džiutas ir kiti tekstilės pluoštai iš karnienos,

sizalis ir kiti Agave genties augalų tekstilės pluoštai,

kokoso, abakos, ramės ir kiti augaliniai tekstilės pluoštai,

sintetinės cheminės gijos,

dirbtinės cheminės gijos,

pralaidžios srovei gijos,

sintetinis cheminis kuokštelinis pluoštas iš polipropileno,

sintetinis cheminis kuokštelinis pluoštas iš poliesterio,

sintetinis cheminis kuokštelinis pluoštas iš poliamido,

sintetinis cheminis kuokštelinis pluoštas iš poliakrilnitrilo,

sintetinis cheminis kuokštelinis pluoštas iš poliamido,

sintetinis cheminis kuokštelinis pluoštas iš politetrafluoretileno,

sintetinis cheminis kuokštelinis pluoštas iš poli(fenileno sulfido),

sintetinis cheminis kuokštelinis pluoštas iš poli(vinilchlorido),

kiti sintetiniai cheminiai kuokšteliniai pluoštai,

dirbtinis cheminis kuokštelinis pluoštas iš viskozės,

kiti dirbtiniai cheminiai kuokšteliniai pluoštai,

verpalai iš poliuretano, segmentuoti su elastingais poliesterio segmentais, pozumentiniai arba ne,

verpalai iš poliuretano, segmentuoti su elastingais poliesterio segmentais, pozumentiniai arba ne,

produktai, klasifikuojami 5605 pozicijoje (metalizuotieji siūlai), su ne platesne kaip 5 mm aliuminio folijos ar plastikinės plėvelės, padengtos arba nepadengtos aliuminio milteliais, juostele, įtvirtinta tarp dviejų plastikinės plėvelės sluoksnių skaidriais arba spalvotais klijais,

kiti 5605 pozicijoje klasifikuojami produktai.

Pavyzdys:

Verpalai, klasifikuojami 5205 pozicijoje, pagaminti iš medvilnės pluoštų, klasifikuojamų 5203 pozicijoje, ir iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, klasifikuojamų 5506 pozicijoje, yra mišrūs verpalai. Todėl kilmės statuso neturintys sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, neatitinkantys kilmės taisyklių (taisyklės reikalauja gaminti iš cheminių medžiagų arba tekstilinės masės) gali būti panaudoti, jei jų bendras svoris verpaluose sudaro ne daugiau kaip 10 % verpalų svorio.

Pavyzdys:

Vilnonis audinys, klasifikuojamas 5112 pozicijoje, pagamintas iš vilnonių verpalų, klasifikuojamų 5107 pozicijoje, ir iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, klasifikuojamų 5509 pozicijoje, yra mišrus audinys. Todėl sintetiniai verpalai, neatitinkantys kilmės taisyklių (taisyklės reikalauja gaminti iš cheminių medžiagų arba tekstilinės masės), arba vilnoniai verpalai, neatitinkantys kilmės taisyklių (taisyklės reikalauja gaminti iš nesukaršto, nešukuoto ar kitaip verpimui neparuošto natūralaus pluošto), arba jų abiejų mišinys gali būti panaudoti, jei jų bendras svoris audinyje sudaro ne daugiau kaip 10 % audinio svorio.

Pavyzdys:

Siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos, klasifikuojamos 5802 pozicijoje, pagamintos iš medvilnės verpalų, klasifikuojamų 5205 pozicijoje, ir medvilninio audinio, klasifikuojamo 5210 pozicijoje, tik tada yra mišrus produktas, kai pats medvilninis audinys yra mišrus, t.y. pagamintas iš verpalų, klasifikuojamų dviejose skirtingose pozicijose, arba jei panaudoti medvilnės verpalai yra mišrūs.

Pavyzdys:

Jeigu siūtinis pūkinės tekstilės audinys yra pagamintas iš medvilnės verpalų, klasifikuojamų 5205 pozicijoje ir sintetinio audinio, klasifikuojamo 5407 pozicijoje, akivaizdu, kad naudoti verpalai yra dvi skirtingos pagrindinės tekstilės medžiagos ir todėl siūtinis pūkinės tekstilės audinys yra mišrus produktas.

5.3.

Kai produktų sudėtyje yra „verpalų, pagamintų iš poliuretano, segmentuotų su elastingais polieterio segmentais, pozumentinių arba ne“ leidžiama paklaida šiems verpalams yra 20 %.

5.4.

Produktų, kurių sudėtyje yra „ne platesnė kaip 5 mm aliuminio folijos ar plastikinės plėvelės, padengtos arba nepadengtos aliuminio milteliais, juostelė, įtvirtinta tarp dviejų plastikinės plėvelės sluoksnių skaidriais arba spalvotais klijais“, šiai juostelei taikoma paklaida yra 30 %.

6 pastaba

6.1.

Jeigu sąraše daroma nuoroda į šią pastabą, tekstilės medžiagos (išskyrus pamušalus ir intarpus), neatitinkančios sąrašo 3 skiltyje konkrečiam gatavam produktui nurodytos taisyklės, gali būti panaudotos, jeigu jos klasifikuojamos kitoje nei produktas pozicijoje, o jų vertė neviršija 8 % produkto gamintojo kainos.

6.2.

Nepažeidžiant 6.3 pastabos, medžiagos, kurios nėra klasifikuojamos 50–63 skirsniuose, tekstilės produktų gamyboje gali būti naudojamos be apribojimų, neatsižvelgiant į tai, ar jų sudėtyje yra tekstilės.

Pavyzdys:

Jei sąrašo taisyklė nurodo, kad tam tikram tekstilės gaminiui, pavyzdžiui, kelnėms, turi būti naudojami verpalai, tai nedraudžia naudoti ir metalo gaminių, pavyzdžiui, sagų, nes sagos nėra klasifikuojamos 50–63 skirsniuose. Dėl tos pačios priežasties taisyklė nedraudžia naudoti užtrauktukų, nors ir užtrauktukų sudėtyje paprastai yra tekstilės.

6.3.

Jei apskaičiuojant kilmės statuso neturinčių panaudotų medžiagų vertę taikoma procentinio dydžio taisyklė, tuomet turi būti įskaityta ir medžiagų, kurios nėra klasifikuojamos 50–63 skirsniuose, vertė.

7 pastaba

7.1.

ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 ir ex 3403 pozicijose terminas „specifinis procesas“ įvardija šias operacijas:

a)

vakuuminį distiliavimą;

b)

perdistiliavimą, naudojant giluminį frakcinį distiliavimo procesą;

c)

krekingą;

d)

riformingą;

e)

ekstrakciją naudojant selektyviuosius tirpiklius;

f)

procesą, kurį sudaro visos toliau išvardytos operacijos: apdorojimas koncentruota sieros rūgštimi (sulfato rūgštimi), oleumu arba sieros rūgšties anhidridu; neutralizacija šarminiais agentais; spalvos pašalinimas (balinimas) ir valymas gamtinėmis aktyviosiomis žemėmis, aktyvintomis žemėmis, aktyvintomis medžio anglimis arba boksitais;

g)

polimerizacija;

h)

alkilinimas;

i)

izomerizacija.

7.2.

2710, 2711 ir 2712 pozicijose terminas „specifinis procesas“ įvardija šias operacijas:

a)

vakuuminį distiliavimą;

b)

perdistiliavimą, naudojant giluminį frakcinį distiliavimo procesą;

c)

krekingą;

d)

riformingą;

e)

ekstrakciją naudojant selektyviuosius tirpiklius;

f)

procesą, kurį sudaro visos toliau išvardytos operacijos: apdorojimas koncentruota sieros rūgštimi (sulfato rūgštimi), oleumu arba sieros rūgšties anhidridu; neutralizacija šarminiais agentais; spalvos pašalinimas (balinimas) ir valymas gamtinėmis aktyviosiomis žemėmis, aktyvintomis žemėmis, aktyvintomis medžio anglimis arba boksitais;

g)

polimerizacija;

h)

alkilinimas;

ij)

izomerizacija;

k)

tik ex 2710 pozicijoje klasifikuojamų sunkiųjų alyvų atveju, desulfuraciją (sieros šalinimą) vandeniliu, kurią atliekant redukuojama ne mažiau kaip 85 % sieros, esančios apdorojamuose produktuose (ASTM D 1266–59 T metodu);

l)

tik 2710 pozicijoje klasifikuojamų produktų atveju, deparafinavimą naudojant bet kurį procesą, išskyrus filtravimą;

m)

tik ex 2710 pozicijoje klasifikuojamų sunkiųjų alyvų atveju, veikimą vandeniliu esant didesniam kaip 20 barų slėgiui ir aukštesnei kaip 250 °C temperatūrai, naudojant katalizatorių, nesukeliantį desulfuracijos, kai vandenilis yra aktyvusis cheminės reakcijos elementas. Tolesnis tepalinių alyvų, klasifikuojamų ex 2710 pozicijoje, veikimas vandeniliu (pavyzdžiui, vandenilinis valymas arba blukinimas (spalvos pašalinimas)), ypač siekiant pagerinti spalvą arba padidinti stabilumą, nelaikomas specifiniu procesu;

n)

tik ex 2710 pozicijoje klasifikuojamo mazuto atveju, distiliavimą esant atmosferos slėgiui, jeigu mažiau kaip 30 % šių produktų tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 300 °C temperatūroje, taikant ASTM D 86 metodą;

o)

tik ex 2710 subpozicijose klasifikuojamų sunkiųjų alyvų, išskyrus gazolį ir mazutą, atveju, apdorojimą aukšto dažnio elektros iškrovomis;

p)

tik ex 2712 subpozicijose klasifikuojami nevalyti produktai (išskyrus vazeliną, ozokeritą (kalnų vašką), lignito vašką arba durpių vašką, parafiną, kurių masė mažesnė nei 0,75 %), nuriebalinimą frakcinės kristalizacijos metodu.

7.3.

Pozicijose ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 ir ex 3403 paprastos operacijos – valymas, dekantavimas, nudruskinimas, vandens atskyrimas, filtravimas, dažymas, žymėjimas, skirtingą sieros kiekį turinčių produktų sumaišymas sieros kiekiui nustatyti arba šių ar panašių operacijų derinimas tarpusavyje kilmės statuso nesuteikia.

II PRIEDAS

APDIRBIMO AR PERDIRBIMO PROCESŲ, KURIUOS REIKIA ATLIKTI SU KILMĖS STATUSO NETURINČIOMIS MEDŽIAGOMIS, NORINT, KAD PAGAMINTAS PRODUKTAS ĮGYTŲ KILMĖS STATUSĄ, SĄRAŠAS

Susitarime gali būti numatyti ne visi šiame sąraše išvardyti produktai. Todėl būtina atsižvelgti į kitas Susitarimo dalis.

SS pozicijos Nr.

Produkto aprašymas

Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimas ir perdirbimas, suteikiantis prekei kilmę

(1)

(2)

(3) arba (4)

1 skirsnis

Gyvi gyvūnai

Visi gyvūnai, klasifikuojami 1 skirsnyje, turi būti visiškai gauti

 

2 skirsnis

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 1 ir 2 skirsniuose, turi būti visiškai gautos

 

3 skirsnis

Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 3 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

 

ex 4 skirsnis

Pienas ir pieno produktai, paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje, išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 4 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

 

0403

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos

Gamyba, kurioje:

visos medžiagos, klasifikuojamos 4 skirsnyje, turi būti visiškai gautos,

bet kurios panaudotos vaisių sultys (išskyrus ananasų, laimų arba greipfrutų), klasifikuojamos 2009 pozicijoje, turi turėti kilmę,

visų 17 skirsnyje klasifikuojamų medžiagų vertė neviršija 30 % produktų ex-works kainos

 

ex 5 skirsnis

Gyvūninės kilmės produktai, nenurodyti kitoje vietoje, išskyrus

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 5 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

 

ex 0502

Kiaulių arba šernų šeriai ir plaukai

Šerių ir plaukų valymas, dezinfekavimas, rūšiavimas ir ištiesinimas

 

6 skirsnis

Augantys medžiai ir kiti augalai; svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios augalų dalys; skintos gėlės ir dekoratyviniai žalumynai

Gamyba, kurioje:

visos medžiagos, klasifikuojamos 6 skirsnyje, turi būti visiškai gautos,

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

7 skirsnis

Valgomosios daržovės ir kai kurie šakniavaisiai bei gumbavaisiai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 7 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

 

8 skirsnis

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos

Gamyba, kurioje:

visi panaudoti vaisiai ir riešutai turi būti visiškai gauti, ir

bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

 

ex 9 skirsnis

Kava, arbata, matė ir prieskoniai, išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 9 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

 

0901

Kava, skrudinta arba neskrudinta, be kofeino arba su kofeinu; kavos išaižos ir luobelės; kavos pakaitalai, turintys bet kokį kiekį kavos

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje

 

0902

Arbata, aromatinta arba nearomatinta

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje

 

ex 0910

Prieskonių mišiniai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje

 

10 skirsnis

Javai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 10 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

 

ex 11 skirsnis

Malybos produkcija; salyklas; krakmolas; inulinas; kviečių glitimas, išskyrus:

Gamyba, kurioje visi panaudoti javai, valgomosios daržovės, šakniavaisiai ir gumbavaisiai, klasifikuojami 0714 pozicijoje, arba panaudoti vaisiai turi būti visiškai gauti

 

ex 1106

Džiovintų ankštinių daržovių, klasifikuojamų 0713 pozicijoje miltai, rupiniai ir milteliai

Ankštinių daržovių, klasifikuojamų 0708 pozicijoje, džiovinimas ir malimas

 

12 skirsnis

Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; augalai, naudojami pramonėje ir medicinoje; šiaudai ir pašarai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 12 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

 

1301

Šelakas; gamtinės dervos, sakai, lipai ir aliejingosios dervos (oleorezinai) (pavyzdžiui, balzamai)

Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 1301 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

1302

Augalų syvai ir ekstraktai; pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai; agaras ir kitos augalinės gleivės bei tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti:

 

 

Augalinės gleivės ir tirštikliai, modifikuoti

Gamyba iš nemodifikuotų gleivių ir tirštiklių

Kiti

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

14 skirsnis

Augalinės pynimo medžiagos; augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 14 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

 

ex 15 skirsnis

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas; išskyrus:

Gamyba, kuria visos naudojamos medžiagos klasifikuojamos pozicijoje, išskyrus šio produkto

 

1501

Kiauliniai riebalai (įskaitant kiaulinius taukus) ir naminių paukščių taukai, išskyrus klasifikuojamus 0209 arba 1503 pozicijose:

 

 

Riebalai iš kaulų arba atliekų

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 0203, 0206 arba 0207 pozicijas, arba kaulų, klasifikuojamų 0506 pozicijoje

Kiti

Gamyba iš kiaulienos arba kiaulienos valgomųjų subproduktų, klasifikuojamų 0203 ar 0206 pozicijose, arba naminių paukščių mėsos ir valgomųjų subproduktų, klasifikuojamų 0207 pozicijoje

1502

Galvijų, avių arba ožkų taukai, išskyrus klasifikuojamus 1503 pozicijoje

 

 

Taukai iš kaulų ar atliekų

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 0201, 0202, 0204 arba 0206 pozicijas, arba kaulų, klasifikuojamų 0506 pozicijoje

Kiti

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

1504

Žuvų arba jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti:

 

 

Kietos frakcijos

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 1504 pozicijoje

Kiti

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 3 skirsniuose, turi būti visiškai gautos

ex 1505

Rafinuotas lanolinas

Gamyba iš neapdorotų avių prakaitinių riebalų, klasifikuojamų 1505 pozicijoje

 

1506

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

 

 

Kietos frakcijos

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 1506 pozicijoje

Kiti

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

Nuo 1507 iki 1515

Augaliniai aliejai ir jų frakcijos:

 

 

Sojos, žemės riešutų, palmių, kokosų, palmių sėklų branduolių, babasų, tungo, oiticikų aliejus, mirtų vaškas ir japoniškas vaškas, jojobų aliejaus frakcijos ir aliejai, skirti naudoti technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

Kitos, išskyrus simonsidijų aliejus, frakcijos

Gamyba iš kitų medžiagų, klasifikuojamų nuo 1507 iki 1515 pozicijos

Kiti

Gamyba, kurioje visos panaudotos augalinės medžiagos turi būti visiškai gautos

1516

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti

Gamyba, kurioje:

visos medžiagos, klasifikuojamos 2 skirsnyje, turi būti visiškai gautos, ir

visos panaudotos augalinės medžiagos turi būti visiškai gautos. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 1507, 1508, 1511 ir 1513 pozicijose, gali būti panaudotos

 

1517

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 4 skirsniuose, turi būti visiškai gautos, ir

visos panaudotos augalinės medžiagos turi būti visiškai gautos. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 1507, 1508, 1511 ir 1513 pozicijose, gali būti panaudotos

 

16 skirsnis

Gaminiai iš mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių

Gamyba

iš gyvūnų, klasifikuojamų 1 skirsnyje, ir (arba)

visos medžiagos, klasifikuojamos 3 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

 

ex 17 skirsnis

Cukrus ir konditerijos gaminiai iš cukraus; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 1701

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas, į kuriuos pridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų

Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

 

1702

Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė:

 

 

Chemiškai gryna maltozė ir fruktozė

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 1702 pozicijoje

Kiti cukrūs, kurių būvis kietas, į kuriuos pridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų

Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

Kiti

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos turi turėti kilmę

ex 1703

Melasa, gauta ekstrahuojant arba rafinuojant cukrų

Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

 

1704

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

 

18 skirsnis

Kakava ir gaminiai iš kakavos

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

 

1901

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti kitoje vietoje:

 

 

Salyklo ekstraktas

Gamyba iš javų, klasifikuojamų 10 skirsnyje

Kiti

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

1902

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spageti, makaronai, vermišeliai, lazanja, gnocchi, ravioliai (koldūnai), cannelloni; kuskusas, paruoštas arba neparuoštas:

 

 

Kurių sudėtyje yra 20 % arba mažiau masės mėsos, mėsos subproduktų, žuvies, vėžiagyvių arba moliuskų

Gamyba, kurioje visi panaudoti javai ir jų dariniai (išskyrus durum kviečius ir jų darinius) turi būti visiškai gauti

Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės mėsos, mėsos subproduktų, žuvies, vėžiagyvių arba moliuskų

Gamyba, kurioje:

visi panaudoti javai ir jų dariniai (išskyrus durum kviečius ir jų darinius) turi būti visiškai gauti, ir

visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 3 skirsniuose, turi būti visiškai gautos

1903

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus bulvių krakmolą, klasifikuojamą 1108 pozicijoje

 

1904

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsnius); javai (išskyrus kukurūzus), turintys grūdų, dribsnių arba kitaip apdorotų grūdų pavidalą (išskyrus miltus, kruopas ir rupinius), apvirti arba paruošti kitu būdu, nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba:

iš bet kurių medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 1806,

kurioje visi naudojami javai ir miltai (išskyrus kietuosius kviečius ir Zea indurate miežiai ir jų išvediniai) yra visiškai gauti, ir

kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % prekės ex-works kainos

 

1905

Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus medžiagas, klasifikuojamas 11 skirsnyje

 

ex 20 skirsnis

Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių produktai, išskyrus:

Gamyba, kurioje visi panaudoti vaisiai, riešutai ar daržovės turi būti visiškai gauti

 

ex 2001

Batatai, saldžiosios bulvės ir panašios valgomosios augalų dalys, kuriose krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 2004 ir ex 2005

Bulvės, turinčios miltų, rūpinių arba dribsnių pavidalą, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

2006

Daržovės, vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys, konservuotos cukruje (nusausintos, apcukruotos (glacé) arba cukruotos)

Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

 

2007

Džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, vaisių arba riešutų tyrės ir pastos, gauti virimo būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

 

ex 2008

Riešutai, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus arba alkoholio

Gamyba, kurioje panaudotų kilmę turinčių riešutų ir aliejinių augalų sėklų, klasifikuojamų 0801, 0802 ir nuo 1202 iki 1207 pozicijos, vertė didesnė kaip 60 % prekės ex-works kainos

 

Žemės riešutų sviestas; grūdų mišiniai, palmių šerdys; kukurūzai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

Kiti, išskyrus vaisius ir riešutus, išvirtus kitaip nei verdant garuose ar verdant vandenyje, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, sušaldyti

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

2009

Nefermentuotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą) ir daržovių sultys, į kurias nepridėta alkoholio, ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

 

ex 21 skirsnis

Įvairūs maisto produktai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

2101

Kavos, arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių produktų arba iš kavos, arbatos arba matės; skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visos panaudotos trūkažolės (cikorijos) turi būti visiškai gautos

 

2103

Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios:

 

 

Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau garstyčių miltai ar rupiniai arba paruoštos garstyčios gali būti panaudoti

Garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje

ex 2104

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai); homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus paruoštas ar konservuotas daržoves, klasifikuojamas nuo 2002 iki 2005 pozicijos

 

2106

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

 

ex 22 skirsnis

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; išskyrus:

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visos vynuogės arba bet kurie vynuogių produktai turi būti visiškai gauti

 

2202

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, klasifikuojamas 2009 pozicijoje

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,

bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos, ir

bet kurios panaudotos vaisių sultys (išskyrus ananasų, laimų ir greipfrutų sultis) turi turėti kilmę

 

2207

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio; denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kurio stiprumo spiritai

Gamyba:

iš medžiagų, neklasifikuojamų 2207 arba 2208 pozicijose, ir

kurioje visos panaudotos vynuogės arba bet kurie vynuogių produktai yra visiškai gauti arba, jeigu visos kitos panaudotos medžiagos turi kilmę, arakas gali būti panaudotas iki 5 % tūrio

 

2208

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai

Gamyba:

iš medžiagų, neklasifikuojamų 2207 arba 2208 pozicijose, ir

kurioje visos panaudotos vynuogės arba bet kurie vynuogių produktai yra visiškai gauti arba, jeigu visos kitos panaudotos medžiagos turi kilmę, arakas gali būti panaudotas iki 5 % tūrio

 

ex 23 skirsnis

Maisto pramonės liekanos ir atliekos; paruošti pašarai gyvūnams; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 2301

Banginio rupiniai; miltai, rupiniai ir granulės iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių, netinkami vartoti žmonių maistui

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 3 skirsniuose, turi būti visiškai gautos

 

ex 2303

Kukurūzų krakmolo gamybos liekanos (išskyrus koncentruotus mirkymo skysčius), kurių sudėtyje baltymai sudaro daugiau kaip 40 % sausojo produkto masės

Gamyba, kurioje visi panaudoti kukurūzai turi būti visiškai gauti

 

ex 2306

Išspaudos ir kitos kietos alyvuogių aliejaus ekstrakcijos liekanos, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 3 % alyvuogių aliejaus

Gamyba, kurioje visos panaudotos alyvuogės turi būti visiškai gautos

 

2309

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams

Gamyba, kurioje:

visi panaudoti javai, cukrus ar melasa, mėsa ar pienas turi turėti kilmę, ir

visos medžiagos, klasifikuojamos 3 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

 

ex 24 skirsnis

Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 24 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

 

2402

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais

Gamyba, kurioje panaudotų ne mažiau kaip 70 % masės neperdirbto tabako ar tabako liekanų, klasifikuojamų 2401 pozicijoje, turi turėti kilmę

 

ex 2403

Rūkomasis tabakas

Gamyba, kurioje panaudotų ne mažiau kaip 70 % masės neperdirbto tabako ar tabako liekanų, klasifikuojamų 2401 pozicijoje, turi turėti kilmę

 

ex 25 skirsnis

Druska; siera; žemės ir akmenys; tinkavimo medžiagos, kalkės ir cementas; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 2504

Gamtinis kristalų grafitas, praturtintas anglimi, valytas ir šlifuotas

Neapdoroto grafito praturtinimas anglimi, valymas ir šlifavimas

 

ex 2515

Marmuras, tiktai supjaustytas ar kitu būdu suskaldytas į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes, ne didesnio kaip 25 cm storio

Marmuro (net jau supjaustyto) didesnio kaip 25 cm storio skaldymas pjaustant arba kitokiu būdu

 

ex 2516

Granitas, porfyras, bazaltas, smiltainis ir kiti paminklams ar statybai skirti akmenys, grubiai aplyginti ar neaplyginti, arba tik suskaldyti arba nesuskaldyti pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes, ne didesnio kaip 25 cm

Akmenų (net jau supjaustytų) didesnio kaip 25 cm storio skaldymas pjaustant arba kitokiu būdu

 

ex 2518

Degtas dolomitas

Nedegto dolomito degimas

 

ex 2519

Susmulkintas gamtinis magnio karbonatas (magnezitas) hermetiškuose konteineriuose ir magnio oksidai, gryni arba negryni, išskyrus lydytą magneziją arba perdegtą (sukepintą) magneziją

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau gamtinis magnio karbonatas (magnezitas) gali būti panaudotas

 

ex 2520

Tinkai, specialiai paruošti stomatologijai

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

ex 2524

Gamtinio asbesto pluoštai

Gamyba iš asbesto koncentrato

 

ex 2525

Žėručio milteliai

Žėručio ar jo atliekų susmulkinimas

 

ex 2530

Žemės dažai, degti arba susmulkinti į miltelius

Žemės dažų degimas arba susmulkinimas

 

26 skirsnis

Rūdos, šlakai ir pelenai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 27 skirsnis

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 2707

Alyvos, kurių sudėtyje esančių aromatinių sudėtinių dalių masė viršija nearomatinių sudėtinių dalių masę, būdamos alyvos, panašios į mineralines alyvas, gaunamas destiliuojant aukštoje temperatūroje akmens anglių dervas, kurių daugiau kaip 65 % tūrio distiliuojasi temperatūroje iki 250 oC (įskaitant petroleterio ir benzolo mišinius), naudojamos kaip variklių degalai arba šildymo kuras

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (1)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

ex 2709

Neapdorotos alyvos, gautos iš bituminių mineralų

Sausoji distiliacija iš bituminių medžiagų

 

2710

Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus neapdorotas; produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos

arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys, alyvos atliekos

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (2)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

2711

Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (2)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

2712

Vazelinas; parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglies dulkių vaškas, ozokeritas (kalnų vaškas), lignito (rusvųjų anglių) vaškas, durpių vaškas, kiti mineraliniai vaškai ir panašūs produktai, gauti naudojant sintezės arba kitus procesus, dažyti arba nedažyti

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (2)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

2713

Naftos koksas, naftos bitumas ir kiti naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių mineralų, likučiai

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (3)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

2714

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; bituminiai arba naftingieji skalūnai ir gudroniniai smėliai; asfaltitai ir asfaltinės uolienos

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (3)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

2715

Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinio asfalto, gamtinio bitumo, naftos bitumo, mineralinės dervos arba mineralinės dervos pikio (pavyzdžiui, bitumo mastikos, cut-backs)

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (3)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

ex 28 skirsnis

Neorganiniai chemikalai; organiniai arba neorganiniai tauriųjų metalų, retųjų žemių metalų, radioaktyviųjų elementų arba izotopų junginiai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex 2805

„Mišmetalas“

Gamyba elektrolitiniu ar terminiu rėžimu, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

ex 2811

Sieros trioksidas

Gamyba iš sieros dioksido

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex 2833

Aliuminio sulfatas

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

ex 2840

Natrio peroksoboratas

Gamyba iš dinatrio tetraborato pentahidrato

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex 29 skirsnis

Organiniai chemijos produktai, išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex 2901

Alifatiniai angliavandeniliai, skirti naudoti kaip variklių degalai arba šildymo kuras

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (3)

arba

 

 

kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

ex 2902

Cikloalkanai ir cikloaklenai (išskyrus azulenus), benzenas, toluenas, ksilenas, skirti naudoti kaip variklių degalai arba šildymo kuras

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (3)

arba

kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

ex 2905

Metalų alkoholiatai iš alkoholių, klasifikuojamų šioje pozicijoje, ir iš etanolio

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 2905 pozicijoje. Tačiau metalų alkoholiatai, klasifikuojami šioje pozicijoje, gali būti panaudoti, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

2915

Sočiosios alifatinės monokarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2915 ir 2916 pozicijose, vertė negali būti didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex 2932

Vidiniai eteriai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2909 pozicijoje, vertė negali būti didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

Cikliniai acetaliai ir vidiniai pusacetaliai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ar nitrozinti dariniai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

2933

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai)

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2932 ir 2933 pozicijose, vertė negali būti didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

2934

Nukleino rūgštys (nukleo rūgštys) ir jų druskos, kiti heterocikliniai junginiai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2932, 2933 ir 2934 pozicijose, vertė negali būti didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex 2939

Aguonų šiaudų koncentratai, kurių ne daugiau 50 % svorio sudaro alkaloidai

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

ex 30 skirsnis

Farmacijos produktai, išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

 

3002

Žmonių kraujas; gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje, profilaktikoje arba diagnostikoje; imuniniai serumai ir kitos kraujo frakcijos bei modifikuoti imunologijos produktai, gauti naudojant biotechnologinius metodus arba jų nenaudojant; vakcinos, toksinai, mikroorganizmų kultūros (išskyrus mieles) ir panašūs produktai:

 

 

Produktai, sudaryti iš dviejų ar daugiau komponentų, sumaišytų arba nesumaišytų, skirtų naudoti terapijoje arba profilaktikoje, sudozuoti, suformuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Medžiagos, klasifikuojamos šiame aprašyme, taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Kiti

 

– –

Žmonių kraujas

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Medžiagos, klasifikuojamos šiame aprašyme, taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

– –

Gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje arba profilaktikoje

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Medžiagos, klasifikuojamos šiame aprašyme, taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

– –

Kraujo frakcijos išskyrus imuninius serumus, hemaglobiną, kraujo globulinus ir serumo globulinus

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Medžiagos, klasifikuojamos šiame aprašyme, taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

– –

Hemoglobinas, kraujo globulinas ir serumo globulinas

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Medžiagos, klasifikuojamos šiame aprašyme, taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

– –

Kiti

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Medžiagos, klasifikuojamos šiame aprašyme, taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

3003 ir 3004

Medikamentai (išskyrus prekes, klasifikuojamas 3002, 3005 arba 3006 pozicijose):

 

 

Gauti iš amikacino, klasifikuojamo 2941 pozicijoje

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3003 arba 3004 pozicijose, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Kiti

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3003 arba 3004 pozicijose, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

ex 3006

Medikamentų atliekos, nurodytos šio skirsnio 4k punkte

Išlaikoma pirminės klasifikacijos produkto kilmė

 

ex 31 skirsnis

Trąšos, išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex 3105

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis; kitos trąšos; prekės, klasifikuojamos šiame skirsnyje, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, išskyrus:

natrio nitratą

kalcio cianamidą

kalio sulfatą

magnio kalio sulfatą

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex 32 skirsnis

Rauginimo arba dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; dažikliai, pigmentai ir kitos dažiosios medžiagos; dažai ir lakai; glaistai ir kitos mastikos; rašalai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex 3201

Taninai ir jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai

Gamyba iš augalinių rauginimo ekstraktų

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

3205

Spalvotieji lakai; preparatai, nurodyti šio skirsnio 3 pastaboje, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra spalvotieji lakai (4)

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus medžiagas, klasifikuojamas 3203, 3204 ir 3205 pozicijose. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3205 pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex 33 skirsnis

Eteriniai aliejai ir kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai, išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

3301

Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti), įskaitant konkretus ir absoliutus;

kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai);

eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant šios pozicijos skirtingos „grupės“ (5) medžiagos. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje grupėje, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 20 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex 34 skirsnis

Muilas, organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, skalbikliai, tepimo priemonės, dirbtiniai vaškai, paruošti vaškai, blizginimo arba šveitimo priemonės, žvakės ir panašūs dirbiniai, modeliavimo pastos, „stomatologiniai“ vaškai, taip pat stomatologijos preparatai, daugiausia iš gipso, išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex 3403

Tepimo priemonės, kuriuose naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro mažiau kaip 70 % masės

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (3)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

3404

Dirbtiniai vaškai ir paruošti vaškai:

 

 

Parafino, naftos vaškų, vaškų, gautų iš bituminių mineralų, anglies dulkių vaško arba nuodegų vaško pagrindu

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

Kiti

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus:

hidrogeninius aliejus, turinčius 1516 pozicijoje klasifikuojamų vaškų savybes,

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

chemiškai nenustatytas riebalų rūgštis arba pramoninius riebalų alkoholius, turinčius 3823 pozicijoje klasifikuojamų vaškų savybes, ir

 

 

medžiagas, klasifikuojamas 3404 pozicijoje

 

 

Tačiau šios medžiagos gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

 

ex 35 skirsnis

Albumininės medžiagos; modifikuoti krakmolai; klijai; fermentai (enzimai); išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

3505

Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai (pavyzdžiui, preželatinuoti arba esterinti krakmolai); klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolų, dekstrinų arba kitų modifikuotų krakmolų:

 

 

Eterinti ir esterinti krakmolai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3505 pozicijoje

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

Kiti

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus medžiagas, klasifikuojamas 1108 pozicijoje

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex 3507

Paruošti fermentai (enzimai), nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

36 skirsnis

Sprogmenys; pirotechnikos produktai; degtukai; piroforiniai lydiniai; tam tikros degiosios medžiagos

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex 37 skirsnis

Fotografijos ir kinematografijos prekės; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

3701

Fotoplokštelės ir fotojuostos, plokščiosios, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas; momentinės fotografijos juostos, plokščios, įjautrintos, neeksponuotos, įdėtos arba neįdėtos į kasetes:

 

 

Momentinės fotografijos juostos, spalvotosios fotografijos, įdėtos į kasetes

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 3701 arba 3702 pozicijos. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3702 pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

Kiti

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 3701 arba 3702 pozicijos. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3702 arba 3702 pozicijose, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

3702

Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas; ritinėlių pavidalo momentinės fotografijos juostos, įjautrintos, neeksponuotos

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 3701 arba 3702 pozicija

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

3704

Fotografijos plokštelės, juostos, popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos, eksponuotos, bet neišryškintos

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu nuo 3701 iki 3704 pozicijos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex 38 skirsnis

Įvairūs chemijos produktai, išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex 3801

Koloidinis grafitas, turintis aliejinės suspensijos pavidalą; pusiau koloidinis grafitas; anglinės pastos elektrodams

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

Grafitas, turintis pastos pavidalą, kurio mišinį sudaro daugiau kaip 30 % grafito ir mineralinių alyvų masės

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 3403 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex 3803

Rafinuota talo alyva

Neapdorotos talo alyvos rafinavimas

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex 3805

Spiritas iš sulfatinio terpentino, valytas

Nevalyto spirito iš sulfatinio terpentino valymas distiliuojant arba rafinuojant

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex 3806

Esterinės dervos

Gamyba iš dervinių rūgščių

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex 3807

Medžio deguto pikis

Medžio deguto distiliacija

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

3808

Insekticidai, rodenticidai, fungicidai, herbicidai, augalų dygimo lėtikliai ir augalų augimo reguliatoriai, dezinfekcijos priemonės ir panašūs produktai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą (pavyzdžiui, siera apdorotos juostos, dagčiai ir žvakės bei lipnūs musgaudžiai)

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

3809

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

3810

Metalo paviršių ėsdinimo preparatai (beicai); fliusai ir kiti pagalbiniai preparatai, skirti litavimui, litavimui kietuoju lydmetaliu arba virinimui; litavimo, litavimo kietuoju lydmetaliu arba suvirinimo milteliai ir pastos iš metalų ir iš kitų medžiagų; preparatai, naudojami suvirinimo elektrodų arba strypų šerdims ar apvalkalams

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

3811

Antidetonaciniai preparatai, oksidacijos inhibitoriai, dervų susidarymo inhibitoriai, tirštikliai, antikoroziniai preparatai ir kiti paruošti alyvų (įskaitant benziną) arba kitų skysčių, naudojamų tiems patiems tikslams kaip ir alyvos, priedai:

 

 

Paruošti tepalinių alyvų priedai, kurių sudėtyje yra naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 3811 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

Kiti

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

3812

Paruošti vulkanizacijos greitikliai; sudėtiniai kaučiuko arba plastikų plastifikatoriai, nenurodyti kitoje vietoje; antioksidacijos preparatai ir kiti sudėtiniai kaučiuko arba plastikų stabilizatoriai

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

3813

Gesintuvų preparatai ir užpildai; užpildytos gesinimo granatos:

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 3811 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

3814

Sudėtiniai organiniai tirpikliai ir skiedikliai, nenurodyti kitoje vietoje; paruoštos dažų arba lakų šalinimo priemonės

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

3818

Cheminiai elementai su priedais, skirti naudoti elektronikoje, turintys diskų, plokštelių arba panašių formų pavidalą; cheminiai junginiai, su priedais, skirti naudoti elektronikoje

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

3819

Hidraulinių stabdžių skysčiai ir kiti paruošti hidraulinių pavarų skysčiai, kurių sudėtyje nėra arba yra mažiau kaip 70 % masės naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 3811 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

3820

Antifriziniai preparatai ir paruošti apsaugos nuo apledėjimo skysčiai

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

3822

Diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai su laikmenomis, paruošti diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai, su laikmenomis arba be laikmenų, išskyrus klasifikuojamus 3002 arba 3006 pozicijose; sertifikuotos etaloninės medžiagos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

3823

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant; pramoniniai riebalų alkoholiai:

 

 

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

Pramoniniai riebalų alkoholiai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3823 pozicijoje

3824

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti kitoje vietoje; chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje:

 

 

Šioje pozicijoje:

– –

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra gamtiniai dervingi produktai

– –

Naftenų rūgštys, jų vandenyje netirpstančios druskos ir jų esteriai

– –

Sorbitolis išskyrus klasifikuojamą 2905 pozicijoje

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

– –

Naftos sulfonatai, išskyrus šarminių metalų, amonio arba etanolaminų naftos sulfonatus; tiofenintos alyvų, gautų iš bituminių mineralų, sulfonrūgštys ir jų druskos

– –

Jonų keitikliai

– –

Geteris vakuminiams vamzdžiams

 

 

– –

Šarminis geležies oksidas dujų gryninimui

– –

Amoniakiniai dujiniai skysčiai ir akmens anglies dujų valymo metu išlaisvintas oksidas

– –

Sulfanetatinės rūgštys, jų vandenyje netirpstančios druskos ir esteriai

– –

Fuzelis ir Dipelio alyva

– –

Druskų su skirtingais anijonais mišiniai

– –

Želatino pagrindo kopijavimo pastos su popieriaus ar tekstiliniu pagrindu, arba be jo

 

 

Kiti

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

Nuo 3901 iki 3915

Pirminės formos plastikai, plastikų atliekos, atraižos ir laužas, išskyrus klasifikuojamus ex 3907 ir 3912 pozicijose, kuriems taisyklės yra nurodytos toliau

 

 

Adityviosios homopolimerizacijos produktai, kuriuose vienas monomeras sudaro daugiau kaip 99 % masės viso polimero kiekio

Gamyba, kurioje:

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % prekės ex-works kainos (6)

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

Kiti

bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % prekės ex-works kainos (6)

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

ex 3907

Kopolimeras, pagamintas iš polikarbonato ir akrilbutadienstireno kopolimero (ABS)

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos (6)

 

Poliesteris

Gamyba, kurioje visų medžiagų, nurodytų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos ir/arba gamyba iš tetrabromo polikarbonato (A bisfenolio)

3912

Celiuliozė ir jos cheminiai dariniai, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos

Gamyba, kurioje bet kurių medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

 

Nuo 3916 iki 3921

Pusfabrikačiai ir dirbiniai iš plastikų, išskyrus klasifikuojamus ex 3916, ex 3917, ex 3920 ir ex 3921 pozicijose, kuriems taisyklės yra nurodytos toliau:

 

 

Plokštieji produktai, kurių apdorotas ne tik paviršius ar sukarpyti į kitas nei stačiakampio (įskaitant kvadrato) formas; kiti produktai, kurių apdorotas ne tik paviršius

Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

Kiti:

 

 

– –

Adityviosios homopolimerizacijos produktai, kuriuose vienas monomeras sudaro daugiau kaip 99 % masės viso polimero kiekio

Gamyba, kurioje:

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos, ir

bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % prekės ex-works kainos (6)

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

– –

Kiti

Gamyba, kurioje bet kokių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % prekės ex-works kainos (6)

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

ex 3916 ir ex 3917

Profiliai ir vamzdžiai

Gamyba, kurioje:

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos, ir

bet kurių medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

ex 3920

Jonomeriniai lakštai arba plėvelė

Gamyba iš termoplastinių dalinių druskų, kurios yra etileno metakrilinės rūgšties kopolimeras, iš dalies neutralizuotas metalo jonais, daugiausia cinko ir natrio

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

Lakštai iš regeneruotos celiuliozės, poliamidų ar polietileno

Gamyba, kurioje bet kurių medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

ex 3921

Folijos iš plastikų, metalizuotos

Gamyba iš labai permatomų poliesterio folijų, kurių storis mažesnis kaip 23 mikronai (7)

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

3922 iki 3926

Dirbiniai iš plastikų

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

ex 40 skirsnis

Kaučiukas ir jo dirbiniai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 4001

Laminuotos natūralaus kaučiuko plokštelės ar krepas, skirti avalynei

Natūralaus kaučiuko lakštų laminavimas

 

4005

Nevulkanizuotas kaučiukas, į kurį primaišyta kitų medžiagų, turintis pirminių formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, išskyrus natūralų kaučiuką, vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

4012

Restauruotos arba naudotos pneumatinės guminės padangos; padangos be kamerų

(vientisos) arba su izoliuotu oro sluoksniu, padangų protektoriai ir padangų juostos, iš gumos

 

 

Restauruotos pneumatinės, be kamerų (vientisos) arba su izoliuotu oro sluoksniu guminės padangos

Naudotų padangų restauravimas

Kiti

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus medžiagas, klasifikuojamas 4011 arba 4012 pozicijose

ex 4017

Dirbiniai iš kietos gumos

Gamyba iš kietos gumos

 

ex 41 skirsnis

Žalios (neišdirbtos) odos (išskyrus kailius) ir išdirbta oda; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 4102

Žalios (neišdirbtos) avių arba ėriukų odos, be vilnos

Vilnos pašalinimas nuo avių ar ėriukų odos su vilna

 

Nuo 4104 iki 4106

Išdirbtos odos, be plaukų arba vilnos, smulkintoas arba ne, daugiau neapdorotos

Paraugtos odos pakartotinas rauginimas

arba

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

4107, 4112 ir 4113

Išdirbtos odos, be plaukų arba vilnos, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje

Gamyba iš medžiagų bet kurioje pozicijoje, išskyrus pozicijas nou 4101 iki 4113

 

ex 4114

Zomšinės odos (įskaitant kombinuotas zomšines odas); lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos

Gamyba iš medžiagų klasifikuojamų pozicijose nuo 4104 iki 4106, 4107, 4112 arba 4113, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

42 skirsnis

Odos dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas)

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 43 skirsnis

Kailiai ir dirbtiniai kailiai; jų dirbiniai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 4302

Rauginti arba išdirbti kailiai, sujungti iš dalių:

 

 

Plokščių, kryžių ir panašių formų

Nesujungtų iš dalių raugintų arba išdirbtų kailių balinimas arba dažymas, be to kirpimas ir sujungimas

Kiti

Gamyba iš nesujungtų iš dalių, raugintų arba išdirbtų kailių

4303

Drabužiai, drabužių priedai ir kiti kailių dirbiniai

Gamyba iš nesujungtų iš dalių raugintų arba išdirbtų kailių, klasifikuojamų 4302 pozicijoje

 

ex 44 skirsnis

Mediena ir medienos dirbiniai; medžio anglys; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 4403

Mediena, grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį

Gamyba iš žaliavinės medienos, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė arba tiktai aplyginta

 

ex 4407

Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais

Sujungimas, obliavimas, šlifavimas arba sujungimas galais

 

ex 4408

Vienasluoksnės faneros lakštai ir lakštai, skirti klijuotinei fanerai gaminti, kurių storis ne didesnis kaip 6 mm, sujungti, taip pat kita mediena, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, obliuota, šlifuota arba sujungta galais

Sujungimas, obliavimas, šlifavimas arba sujungimas galais

 

ex 4409

Mediena, ištisai profiliuota išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais:

 

 

Šlifuota nesujungta arba sujungta galais

Šlifavimas arba sujungimas galais

Lentjuostės ir bagetai

Ornamento formavimas arba profiliavimas

Nuo ex 4410 iki ex 4413

Lentjuostės ir bagetai, įskaitant profiliuotas grindjuostes ir kitas profiliuotas lentas

Ornamento formavimas arba profiliavimas

 

ex 4415

Medinės dėžės, dėžutės, rėminė tara, būgnai ir panaši tara

Gamyba iš nesupjaustytų nustatyto dydžio lentų

 

ex 4416

Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilų gaminiai bei jų dalys

Gamyba iš skaldytų statinių šulų, toliau neapdorotų, tiktai perpjautų per du pagrindinius paviršius

 

ex 4418

Statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai iš medienos:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau akytosios medienos plokštės, malksnos ir skalos gali būti panaudoti

 

Lentjuostės ir bagetai

Ornamento formavimas arba profiliavimas

ex 4421

Ruošiniai degtukams; medinės vinys arba kaišteliai avalynei

Gamyba iš medienos, klasifikuojamos bet kurioje pozicijoje, išskyrus medieną, klasifikuojamą 4409 pozicijoje

 

ex 45 skirsnis

Kamštiena ir kamštienos dirbiniai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

4503

Gamtinės kamštienos dirbiniai

Gamyba iš kamštienos, klasifikuojamos 4501 pozicijoje

 

46 skirsnis

Dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir pinti dirbiniai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

47 skirsnis

Medienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena, perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos)

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 48 skirsnis

Popierius ir kartonas; popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono dirbiniai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 4811

Popierius ir kartonas, tik grafuotas, liniuotas arba sužymėtas kvadratėliais

Gamyba iš popieriaus gamybos medžiagų, klasifikuojamų 47 skirsnyje

 

4816

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo

arba atspaudimo popierius (išskyrus klasifikuojamus 4809 pozicijoje), popierinės kopijavimo aparatų matricos ir popierinės ofsetinės plokštės, supakuoti arba nesupakuoti dėžėse

Gamyba iš popieriaus gamybos medžiagų, klasifikuojamų 47 skirsnyje

 

4817

Vokai, kortelės laiškams, paprastieji atvirlaiškiai ir susirašinėjimo kortelės iš popieriaus arba kartono; dėžutės, maišeliai, aplankai ir rašymo rinkiniai iš popieriaus arba kartono su popieriniais raštinės reikmenimis

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

ex 4818

Tualetinis popierius

Gamyba iš popieriaus gamybos medžiagų, klasifikuojamų 47 skirsnyje

 

ex 4819

Dėžės, dėžutės, dėklai, krepšiai ir kitos pakavimo talpyklos iš popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

ex 4820

Laiškinio popieriaus bloknotai

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

ex 4823

Kitas popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai, supjaustyti pagal nustatytus matmenis arba formą

Gamyba iš popieriaus gamybos medžiagų, klasifikuojamų 47 skirsnyje

 

ex 49 skirsnis

Spausdintos knygos, laikraščiai, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai; rankraščiai, mašinraščiai ir brėžiniai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

4909

Spausdinti arba iliustruoti pašto atvirukai; spausdintos kortelės su asmeniniais sveikinimais, pranešimais arba kvietimais, iliustruotos arba neiliustruotos, su vokais arba be vokų, su papuošimais arba be papuošimų

Gamyba iš medžiagų, neklasifikuojamų 4909 arba 4911 pozicijose

 

4910

Spausdinti visų rūšių kalendoriai, įskaitant bloknotų pavidalo kalendorius

 

 

„Amžinieji“ kalendoriai arba kalendoriai su pakeičiamaisiais bloknotais, turintys bet kokį pagrindą išskyrus popieriaus ar kartono

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

Kiti

Gamyba iš medžiagų, neklasifikuojamų 4909 arba 4911 pozicijose

ex 50 skirsnis

Šilkas; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 5003

Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą), karštos arba šukuotos

Šilko atliekų karšimas arba šukavimas

 

Nuo 5004 iki ex 5006

Šilko verpalai ir šilko atliekų verpalai

Gamyba iš (8):

šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,

kitų natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų arba kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba

popieriaus gamybos medžiagų

 

5007

Šilko arba šilko atliekų audiniai:

 

 

Kurių sudėtyje yra guminiai siūlai

Gamyba iš vienasiūlių verpalų (8)

Kiti

Gamyba iš (8):

kokoso pluošto verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba

popieriaus

arba

 

Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos

ex 51 skirsnis

Vilna, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai; ašutų verpalai ir audiniai, išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

Nuo 5106 iki 5110

Vilnos verpalai, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, arba ašutų

Gamyba iš (8):

šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,

natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba

popieriaus gamybos medžiagų

 

Nuo 5111 iki 5113

Vilnos, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, arba ašutų audiniai:

 

 

Kurių sudėtyje yra guminiai siūlai

Gamyba iš pirminių siūlų (8)

Kiti

Gamyba iš (8):

kokoso pluošto verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba

popieriaus

arba

Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos

ex 52 skirsnis

Medvilnė; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

Nuo 5204 iki 5207

Medvilnės verpalai ir siūlai

Gamyba iš (8):

šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,

natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba

popieriaus gamybos medžiagų

 

Nuo 5208 iki 5212

Medvilniniai audiniai:

 

 

Kurių sudėtyje yra guminiai siūlai

Gamyba iš vienasiūlių audinių (8)

Kiti

Gamyba iš (8):

 

kokoso pluošto verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba

popieriaus

arba

Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos

ex 53 skirsnis

Kiti augaliniai tekstilės pluoštai; popieriniai verpalai ir popierinių verpalų audiniai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

Nuo 5306 iki 5308

Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai; popieriniai verpalai

Gamyba iš (8):

šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,

natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba

popieriaus gamybos medžiagų

 

Nuo 5309 iki 5311

Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai; popierinių verpalų audiniai:

 

 

Kurių sudėtyje yra guminiai siūlai

Gamyba iš pirminių siūlų (8)

Kiti

Gamyba iš (8):

kokoso pluošto verpalų,

džiuto verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba

popieriaus

arba

 

Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos

Nuo 5401 iki 5406

Verpalai, vienagijai siūlai ir siūlai iš cheminių gijų

Gamyba iš (8):

šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,

natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba

popieriaus gamybos medžiagų

 

5407 ir 5408

Audiniai iš cheminių gijinių siūlų:

 

 

Kurių sudėtyje yra guminiai siūlai

Gamyba iš vienasiūlių verpalų (8)

Kiti

Gamyba iš (8):

kokoso pluošto verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba

popieriaus

arba

 

Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos

Nuo 5501 iki 5507

Cheminiai kuokšteliniai pluoštai

Gamyba iš cheminių medžiagų ar tekstilės masės

 

Nuo 5508 iki 5511

Verpalai ir siuvimo siūlai iš cheminių kuokštelinių pluoštų

Gamyba iš (8):

šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,

natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba

popieriaus gamybos medžiagų

 

Nuo 5512 iki 5516

Cheminių kuokštelinių pluoštų audiniai:

 

 

Kurių sudėtyje yra guminiai siūlai

Gamyba iš vienasiūlių verpalų (8)

Kiti

Gamyba iš (8):

kokoso pluošto verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba

popieriaus

arba

 

Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos

ex 56 skirsnis

Vata, veltinys ir neaustinės medžiagos; specialieji verpalai; virvės, virvelės, lynai ir trosai bei jų dirbiniai; išskyrus:

Gamyba iš (8):

kokoso pluošto verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba

popieriaus gamybos medžiagų

 

5602

Veltinys, įmirkytas arba neįmirkytas, aptrauktas arba neaptrauktas, padengtas arba nepadengtas, laminuotasis arba nelaminuotasis:

 

 

Smaigstytinis veltinys

Gamyba iš (8):

natūralių pluoštų, arba

cheminių medžiagų arba tekstilės masės

Tačiau:

polipropileno gijos, klasifikuojamos 5402 pozicijoje,

polipropileno pluoštai, klasifikuojami 5503 arba 5506 pozicijose, arba

polipropileno gijų gniūžtės, klasifikuojamos 5501 pozicijoje,

kurių atskiros gijos arba pluošto storis visais atvejais yra mažesnis kaip 9 deciteksai, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

Kiti

Gamyba iš (8):

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, pagamintų iš kazeino, arba

cheminių medžiagų arba tekstilės masės

5604

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis; tekstilės verpalai, juostelės ir panašūs dirbiniai, klasifikuojami 5404 arba 5405 pozicijose, įmirkyti, aptraukti, padengti guma arba plastikais:

 

 

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis

Gamyba iš guminių siūlų arba kordo, neaptrauktų tekstilės medžiagomis

Kiti

Gamyba iš (8):

natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba

popieriaus gamybos medžiagų

5605

Metalizuotieji siūlai, apsuktieji arba neapsuktieji, turintys tekstilės siūlų, juostelių arba panašių dirbinių, klasifikuojamų 5404 arba 5405 pozicijose, pavidalą, kombinuoti su metaliniais siūlais, juostelėmis arba milteliais arba padengti metalu

Gamyba iš (8):

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba

popieriaus gamybos medžiagų

 

5606

Apsuktieji siūlai, apsuktosios juostelės arba panašūs dirbiniai, klasifikuojami 5404 arba 5405 pozicijose (išskyrus klasifikuojamus 5605 pozicijoje ir apsuktuosius ašutų verpalus); pūkiniai (chenille) siūlus (įskaitant plaušelių pūkinius (flock chenille) verpalus); apskritai megztieji siūlai (loop wale-yarn)

Gamyba iš (8):

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės, arba

popieriaus gamybos medžiagų

 

57 skirsnis

Kilimai ir kitos tekstilinės grindų dangos:

 

 

Iš smaigstytinio veltinio

Gamyba iš (8):

natūralių pluoštų, arba

cheminių medžiagų arba tekstilės masės

Tačiau:

 

polipropileno gijos, klasifikuojamos 5402 pozicijoje,

polipropileno pluoštai, klasifikuojami 5503 arba 5506 pozicijose, arba

polipropileno gijų gniūžtės, klasifikuojamos 5501 pozicijoje,

kurių atskiros gijos arba pluošto storis visais atvejais yra mažesnis kaip 9 deciteksai, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

Džiutas gali būti naudojamas kaip pagrindas

Iš kito veltinio

Gamyba iš (8):

natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų arba kitaip neparuoštų verpimui, arba

cheminių medžiagų arba tekstilės masės

Kiti

Gamyba iš (8):

kokoso arba džiuto pluošto verpalų,

sintetinių arba dirbtinių gijinių siūlų,

natūralių pluoštų, arba

cheminio kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui

Džiutas gali būti naudojamas kaip pagrindas

ex 58 skirsnis

Specialieji audiniai; siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos; nėriniai; gobelenai; apsiuvai; siuvinėjimai; išskyrus:

 

 

Kombinuoti su guminiais siūlais

Gamyba iš vienasiūlių verpalų (8)

Kiti

Gamyba iš (8):

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arba

cheminių medžiagų arba tekstilės masės

arba

 

Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos

5805

Rankomis austi Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ir panašių rūšių gobelenai, taip pat siuvinėti (pavyzdžiui, mažu dygsneliu, kryželiu) gobelenai, gatavi arba negatavi

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

5810

Siuvinėjimai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

5901

Tekstilės medžiagos, padengtos dervomis (gum) arba krakmolingomis medžiagomis, naudojamos knygoms įrišti arba turintys panašią paskirtį; techninė audinio kalkė; paruoštos tapybai gruntuotos drobės; klijuotės, kolenkorai ir panašūs sustandinantys tekstilės medžiagos, tokios kaip naudojamos skrybėlių pagrindams

Gamyba iš verpalų

 

5902

Padangų kordo audinys iš labai atsparių tempimui nailono arba kitų poliamidų, poliesterių arba viskozės verpalų:

 

 

Kuriame tekstilės medžiagos sudaro ne daugiau kaip 90 % masės

Gamyba iš verpalų

Kiti

Gamyba iš cheminių medžiagų ar tekstilės masės

5903

Tekstilės medžiagos, įmirkytos, apvilktos, padengtos arba laminuotos plastikais, išskyrus klasifikuojamus 5902 pozicijoje

Gamyba iš verpalų

arba

Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % prekės ex-works kainos

 

5904

Linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų formų gabalais; grindų dangos, sudarytos iš apvalkalo arba iš dangos ir iš tekstilės medžiagos pagrindo, supjaustytos arba nesupjaustytos reikiamų formų gabalais

Gamyba iš verpalų (8)

 

5905

Tekstilinės sienų dangos:

 

 

Įmirkytos, apvilktos, padengtos arba laminuotos guma, plastikais arba kitomis medžiagomis

Gamyba iš verpalų

Kiti

Gamyba iš (8):

kokoso verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arba

gamyba iš cheminių medžiagų ar tekstilės masės

arba

 

marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos

5906

Gumuoti tekstilės medžiagos, išskyrus klasifikuojamas 5902 pozicijoje

 

 

Megztinės arba nertinės medžiagos

Gamyba iš (8):

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, ar

cheminių medžiagų arba tekstilės masės

Kiti audiniai, pagaminti iš sintetinių gijinių siūlų, kuriuose tekstilės medžiagos sudaro daugiau kaip 90 % masės

Gamyba iš cheminių medžiagų

Kiti

Gamyba iš verpalų

5907

Kitu būdu įmirkytos, aptrauktos arba padengtos tekstilės medžiagos; tapybos būdu dekoruotos drobės, naudojamos kaip teatro dekoracijos, studijų fonai arba panašūs dirbiniai

Gamyba iš verpalų

arba

Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % prekės ex-works kainos

 

5908

Tekstiliniai dagčiai, austi, pinti arba megzti, skirti lempoms, viryklėms, žiebtuvėliams, žvakėms arba panašiems dirbiniams; dujų degiklių kaitinimo tinkleliai ir apskritai megztos medžiagos dujų degiklių kaitinimo tinkleliams, įmirkytos arba neįmirkytos:

 

 

Dujų degiklių kaitinimo tinkleliai, įmirkyti

Gamyba iš apskritai megztų medžiagų dujų degiklių kaitinimo tinkleliams

Kiti

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

Nuo 5909 iki 5911

Tekstilės dirbiniai, skirti pramoniniam naudojimu:

 

 

Šlifavimo diskai ar žiedai, išskyrus veltinį, klasifikuojamą 5911 pozicijoje

Gamyba iš verpalų arba audinių atliekų arba skudurų, klasifikuojamų 6310 pozicijoje

Audiniai, dažniausiai naudojami popieriaus gamyboje ar kitokioms techninėms reikmėms, veltiniai arba neveltiniai, įmirkyti ar apvilkti arba ne, su cilindriniais ar nesibaigiančiais vienasiūliais arba daugiasiūliais apmatais ir (ar) ataudais, arba lygus audeklas su daugiasiūliais apmatais arba/ir ataudais, klasifikuojamais 5911 pozicijoje

Gamyba iš (8):

kokoso pluošto verpalų,

šių medžiagų:

– –

politetrafluoroetileno verpalų (9),

– –

daugiasiūlių poliamido verpalų, įmirkytų, apvilktų ar padengtų fenolio derva,

– –

aromatinio poliamido sintetinio tekstilės pluošto, gauto m-feledia-mino ir izoptalinės rūgšties polikondensacijos procese,

 

– –

politetrafluoroetileno monofilas (9),

– –

poli-p-fenilen tereftalamido sintetinių tekstilės pluoštų verpalų),

– –

stiklo pluošto verpalų, padengtų fenolio derva ir su akriliniu pluoštu (9),

– –

iš kopoliesterio vienagijų siūlų iš poliesterio, dervos iš tereftalio rugšties, 1,4-cikloheksandietanolio ir izoftalines rūgšties

 

– –

natūralių pluoštų,

– –

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, arba

– –

cheminių medžiagų arba tekstilės masės

Kiti

Gamyba iš (8):

kokoso pluošto verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, ar

cheminių medžiagų arba tekstilės masės

60 skirsnis

Megztinės arba nertinės medžiagos

Gamyba iš (8):

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, ar

cheminių medžiagų arba tekstilės masės

 

61 skirsnis

Megzti arba nerti drabužiai ir jų priedai:

 

 

Gauti susiuvant arba kitaip sujungiant 2 ar daugiau megztų ar nertų gaminių audinių gabalus, kurie arba yra sukirpti pagal formą, arba numegzti reikiamos formos

Gamyba iš verpalų (8)  (10)

Kiti

Gamyba iš (8):

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, ar

cheminių medžiagų arba tekstilės masės

ex 62 skirsnis

Drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus ir nertus; išskyrus

Gamyba iš verpalų (8)  (10)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ir ex 6211

Moteriški, mergaičių, kūdikių drabužiai ir kūdikių drabužių priedai, išsiuvinėti

Gamyba iš verpalų (10)

arba

Gamyba iš neišsiuvinėto audinio, jei panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos (10)

 

ex 6210 ir ex 6216

Ugniai atspari įranga, iš audinių, padengta aliuminizuoto poliesterio folija

Gamyba iš verpalų (10)

arba

Gamyba iš nepadengto audinio, jei panaudoto nepadengto audinio vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos (10)

 

6213 ir 6214

Nosinės, šaliai, kaklaskarės, šalikai, mantilijos, vualiai ir panašūs dirbiniai:

 

 

Išsiuvinėti

Gamyba iš nebalintų pirminių siūlų (8)  (10)

arba

Gamyba iš neišsiuvinėto audinio, jei panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos (10)

Kiti

Gamyba iš nebalintų pirminių siūlų (8)  (10)

arba

 

Dažymas marginimo būdu, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudotos nemargintos prekės, klasifikuojamos 6213 ir 6214 pozicijose, vertė ne didesnė kaip 47,5 % prekės ex-works kainos

6217

Kiti gatavų drabužių priedai; drabužių arba drabužių priedų dalys, išskyrus klasifikuojamas 6212 pozicijoje:

 

 

Išsiuvinėti

Gamyba iš verpalų (10)

arba

Gamyba iš neišsiuvinėto audinio, jei panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos (10)

Ugniai atspari įranga, iš audinių, padengta aliuminizuoto poliesterio folija

Gamyba iš verpalų (10)

arba

Gamyba iš nepadengto audinio, jei panaudoto nepadengto audinio vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos (10)

Įdėklai apykaklėms ir rankogaliams, iškirpti

Gamyba:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

Kiti

Gamyba iš verpalų (10)

ex 63 skirsnis

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai; rinkiniai; dėvėti drabužiai ir dėvėti tekstilės dirbiniai; skudurai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

Nuo 6301 iki 6304

Antklodės, kelioniniai pledai, patalynė ir pan.; užuolaidos, etc.; kiti baldams ir būstui dekoruoti naudojami dirbiniai:

 

 

Iš veltinio, iš neaustinių

medžiagų

Gamyba iš (8):

natūralių pluoštų, arba

cheminių medžiagų arba tekstilės masės

Kiti:

 

– –

Išsiuvinėti

Gamyba iš nebalintų pirminių siūlų (10)  (11)

arba

Gamyba iš neišsiuvinėto audinio (išskyrus megzto arba nerto), jei panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

– –

Kiti

Gamyba iš nebalintų pirminių siūlų (10)  (11)

6305

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti

Gamyba iš (8):

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui, ar

cheminių medžiagų arba tekstilės masės

 

6306

Dirbiniai iš brezento, tentai ir markizės; palapinės; laivų, burlenčių ir antžeminio transporto priemonių burės; kempingų įranga:

 

 

Iš neaustinių medžiagų

Gamyba iš (8)  (10):

natūralių pluoštų, arba

cheminių medžiagų arba tekstilės masės

Kiti

Gamyba iš nebalintų pirminių siūlų (8)  (10)

6307

Kiti gatavi dirbiniai, įskaitant drabužių iškarpas (lekalus)

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

6308

Audinių ir verpalų rinkiniai su priedais arba be priedų, skirti kilimėlių, gobelenų, siuvinėtų staltiesių ar servetėlių arba panašių tekstilės dirbinių gamybai, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Kiekviena rinkinio prekė turi atitikti taisyklę, kuri būtų jai taikoma, jei ji nebūtų įtraukta į rinkinį. Tačiau prekės, neturinčios kilmės, gali būti įtrauktos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 15 % rinkinio ex-works kainos

 

ex 64 skirsnis

Avalynė, getrai ir panašūs dirbiniai, išskyrus:

Gamyba iš bet kurioje pozicijoje klasifikuojamų medžiagų, išskyrus batviršius, pritvirtintus prie vidpadžių ar kitų padų komponentų, klasifikuojamų 6406 pozicijoje

 

6406

Avalynės dalys (įskaitant batviršius, pritvirtintus arba nepritvirtintus prie padų, išskyrus išorinius padus); išimami vidpadžiai, pakulnės ir panašūs dirbiniai; getrai, antblauzdžiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 65 skirsnis

Galvos apdangalai ir jų dalys, išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

6503

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai iš veltinio, pagaminti iš skrybėlių korpusų, gaubtų arba plokščių skrybėlių ruošinių, klasifikuojamų 6501 pozicijoje, su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais arba neapdailintais kraštais:

Gamyba iš verpalų arba tekstilės pluoštų (10)

 

6505

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, megzti arba nerti ar pagaminti iš nėrinių, veltinio arba iš kitų tekstilės medžiagų rietime (bet ne juostelių pavidalo), su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais arba neapdailintais kraštais; tinkleliai plaukams iš bet kurios medžiagos, su pamušalu arba be pamušalo

Gamyba iš verpalų arba tekstilės pluoštų (10)

 

ex 66 skirsnis

Skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir jų dalys; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

6601

Skėčiai, skėčiai nuo saulės (įskaitant skėčius-lazdas, sodo skėčius ir panašius skėčius)

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

67 skirsnis

Paruoštos naudoti plunksnos ir pūkai bei dirbiniai iš plunksnų arba iš pūkų; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių plaukų

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 68 skirsnis

Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 6803

Dirbiniai iš skalūnų arba iš aglomeruotų skalūnų

Gamyba iš apdorotų skalūnų

 

ex 6812

Asbesto dirbiniai; mišinių dirbiniai, daugiausia sudaryti iš asbesto arba iš asbesto ir magnio karbonato

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje

 

ex 6814

Žėručio dirbiniai, įskaitant aglomeruotą arba regeneruotą žėrutį, pritvirtintą prie popieriaus, kartono arba kitų medžiagų pagrindo

Gamyba iš apdoroto žėručio (įskaitant aglomeruotą arba regeneruotą žėrutį)

 

69 skirsnis

Keramikos dirbiniai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 70 skirsnis

Stiklas ir stiklo dirbiniai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 7003, ex 7004 ir ex 7005

Stiklas, padengtas neatspindinčiu sluoksniu

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7001 pozicijoje

 

7006

Stiklas, klasifikuojamas 7003, 7004 arba 7005 pozicijose, išlenktas, apdorotomis briaunomis, graviruotas, pragręžtas, emaliuotas arba kitu būdu apdorotas, bet neįrėmintas ir neaptaisytas kitomis medžiagomis

 

 

pusiau laidus stiklo plokštės substratas, padengtas dielektrine plona plėvele pagal SEMII standartus (12)

Gamyba iš nepadengto stiklo plokštės substrato, klasifikuojamo 7006 pozicijoje

Kiti

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7001 pozicijoje

7007

Beskeveldris stiklas, sudarytas iš grūdintojo (temperuotojo) arba sluoksniuotojo stiklo

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7001 pozicijoje

 

7008

Daugiasieniai izoliacijos elementai iš stiklo

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7001 pozicijoje

 

7009

Stikliniai veidrodžiai, įrėminti arba neįrėminti, įskaitant užpakalinio vaizdo veidrodžius

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7001 pozicijoje

 

7010

Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

arba

Stiklo dirbinių raižymas, jei neraižytų stiklo dirbinių vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

7013

Stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje, tualetui, biure, interjerams dekoruoti arba turintys panašią paskirtį (išskyrus dirbinius, klasifikuojamus 7010 arba 7018 pozicijose)

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

arba

Stiklo dirbinių raižymas, jei neraižytų stiklo dirbinių vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

arba

Pūsto stiklo dirbinių rankinis dekoravimas (išskyrus šilkografiją), jei pūsto stiklo dirbinių vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

ex 7019

Stiklo pluoštų dirbiniai (išskyrus verpalus)

Gamyba iš:

nedažytų gijų, pusverpalių, verpalų arba kapotų sruogų, arba

stiklo vatos

 

ex 71 skirsnis

Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriuoju metalu, bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 7101

Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, surūšiuoti ir laikinai suverti gabenimo patogumui

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

ex 7102, ex 7103 ir ex 7104

Apdoroti brangakmeniai ar pusbrangiai akmenys (gamtiniai, sintetiniai arba regeneruoti)

Gamyba iš neapdorotų brangakmenių ar pusbrangių akmenų

 

7106, 7108 ir 7110

Taurieji metalai:

 

 

Neapdoroti

Gamyba iš medžiagų, neklasifikuojamų 7106,7108 arba 7110 pozicijose

arba

7106, 7108 arba 7110 pozicijose klasifikuoajamų tauriųjų metalų elektrolitinis, terminis ir cheminis sodrinimas

arba

tauriųjų metalų, klasifikuojamų 7106, 7108 arba 7110 pozicijose, sulydymas vienų su kitais arba su netauriaisiais metalais

Pusiau apdoroti arba turintys miltelių pavidalą

Gamyba iš neapdorotų tauriųjų metalų

ex 7107, ex 7109 ir ex 7111

Metalai, plakiruoti tauriaisiais metalais, pusiau apdoroti

Gamyba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais, neapdorotų

 

7116

Dirbiniai iš gamtinių arba iš dirbtiniu būdu išaugintų perlų, brangakmenių arba pusbrangių akmenų (gamtinių, sintetinių arba regeneruotų)

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

7117

Dirbtinė bižuterija

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

arba

Gamyba iš netauriųjų metalų detalių, nepadengtų arba neuždengtų tauriaisiais metalais, jei visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

ex 72 skirsnis

Geležis ir plienas; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

7207

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7201, 7202, 7203, 7204 ar 7205 pozicijose

 

Nuo 7208 iki 7216

Plokšti valcavimo produktai, strypai ir juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno

Gamyba iš luitų arba kitų pirminių formų pavidalų, klasifikuojamų 7206 pozicijoje

 

7217

Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno

Gamyba iš pusiau apdirbtų medžiagų, klasifikuojamų 7207 pozicijoje

 

ex 7218, nuo 7219 iki 7222

Pusgaminiai, plokšti valcavimo produktai, strypai ir juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančio plieno

Gamyba iš luitų arba kitų pirminių formų pavidalų, klasifikuojamų 7218 pozicijoje

 

7223

Viela iš nerūdijančio plieno

Gamyba iš pusiau apdirbtų medžiagų, klasifikuojamų 7218 pozicijoje

 

ex 7224, nuo 7225 iki 7228

Pusgaminiai, plokšti valcavimo produktai, karštai valcuoti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš kito legiruotojo plieno; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno

Gamyba iš luitų arba kitų pirminių formų pavidalų, klasifikuojamų 7206, 7218 arba 7224 pozicijose

 

7229

Viela iš kito legiruotojo plieno

Gamyba iš pusiau apdirbtų medžiagų, klasifikuojamų 7224 pozicijoje

 

ex 73 skirsnis

Dirbiniai iš geležies arba iš plieno; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 7301

Lakštinės atraminės konstrukcijos

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7206 pozicijoje

 

7302

Geležinkelių ir tramvajaus kelių konstrukcijų sudedamosios dalys iš geležies arba iš plieno: bėgiai, greitbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7206 pozicijoje

 

7304, 7305 ir 7306

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies (išskyrus ketų) arba iš plieno

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų 7206, 7207, 7218 arba 7224 pozicijose

 

ex 7307

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančio plieno (ISO Nr. X5CrNiMo 1712), susidedančios iš kelių dalių

Ruošinių tekinimas, gręžimas, praplėtimas, sriegimas, šlifavimas smėliasroviu, jei jų vertė ne didesnė kaip 35 % prekės ex-works kainos

 

7308

Metalinės konstrukcijos (išskyrus surenkamuosius statinius, klasifikuojamus 9406 pozicijoje) ir metalinių konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba iš plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs dirbiniai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba iš plieno

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau suvirintieji kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, klasifikuojami 7301 pozicijoje, negali būti panaudoti

 

ex 7315

Apsaugos nuo slydimo grandinės, dedamos ant ratų

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 7315 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

ex 74 skirsnis

Varis ir vario dirbiniai; išskyrus:

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

7401

Vario šteinai; cementacinis varis (nusodintasis varis)

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

7402

Nerafinuotasis varis; variniai anodai, skirti elektrocheminiam rafinavimui

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

7403

Neapdorotas rafinuotasis varis ir neapdoroti vario lydiniai

 

 

Rafinuotasis varis

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

Vario lydiniai ir rafinuotasis varis, turintys kitų elementų

Gamyba iš neapdoroto rafinuotojo vario ar vario atliekų ir laužo

7404

Vario atliekos ir laužas

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

7405

Vario ligatūros

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 75 skirsnis

Nikelis ir nikelio dirbiniai; išskyrus:

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

Nuo 7501 iki 7503

Nikelio šteinai, nikelio oksido aglomeratai ir kiti tarpiniai nikelio metalurgijos produktai; neapdorotas nikelis; nikelio atliekos ir laužas

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 76 skirsnis

Aliuminis ir aliuminio dirbiniai; išskyrus:

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

7601

Neapdorotas aliuminis

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos,

arba

Gamyba terminio arba elektrolitinio apdorojimo būdu iš nelydyto aliuminio arba aliuminio atliekų ir laužo

 

7602

Aliuminio atliekos ir laužas

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 7616

Aliuminio dirbiniai, išskyrus tinklelius, audinius, groteles, tinklus, aptvarus, sutvirtinančius audinius ir panašias medžiagas (įskaitant transporterių juostas) iš aliumininės vielos ir prakirtinėti išplėstiniai metalo lakštai iš aliuminio

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau tinkleliai, audiniai, grotelės, tinklai, aptvarai, sutvirtinantys audiniai ir panašios medžiagos (įskaitant transporterių juostas) iš aliumininės vielos arba prakirtinėti išplėstiniai metalo lakštai iš aliuminio gali būti panaudoti, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

77 skirsnis

Rezervuotas galimam būsimam SS naudojimui

 

 

ex 78 skirsnis

Švinas ir švino dirbiniai; išskyrus:

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

7801

Neapdorotas švinas:

 

 

Rafinuotasis švinas

Gamyba iš sidabringojo arba apdorotojo švino

Kiti

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau atliekos ir laužas, klasifikuojami 7802 pozicijoje, negali būti panaudoti

7802

Švino atliekos ir laužas

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 79 skirsnis

Cinkas ir cinko dirbiniai; išskyrus:

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

7901

Neapdorotas cinkas

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau atliekos ir laužas, klasifikuojami 7902 pozicijoje, negali būti panaudoti

 

7902

Cinko atliekos ir laužas

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 80 skirsnis

Alavas ir alavo dirbiniai; išskyrus::

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje, negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

8001

Neapdorotas alavas

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau atliekos ir laužas, klasifikuojami 8002 pozicijoje, negali būti panaudoti

 

8002 ir 8007

Alavo atliekos ir laužas; kiti alavo dirbiniai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

81 skirsnis

Kiti netaurieji metalai; kermetai; dirbiniai iš šių medžiagų:

 

 

Kiti netaurieji metalai, apdoroti; jų dirbiniai

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir prekė, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

Kiti

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

ex 82 skirsnis

Įrankiai, padargai, peiliai, šaukštai ir šakutės iš netauriųjų metalų; jų dalys iš netauriųjų metalų; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

8206

Įrankiai, klasifikuojami ne mažiau kaip dviejose pozicijose, esančiose intervale nuo 8202 iki 8205, sukomplektuoti į rinkinius, skirtus parduoti mažmeninėje prekyboje

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu nuo 8202 iki 8205 pozicijos. Tačiau įrankiai, klasifikuojami nuo 8202 iki 8205 pozicijos, gali būti įtraukti į rinkinius, jei jų vertė ne didesnė kaip 15 % rinkinio ex-works kainos

 

8207

Rankinių įtaisų, su varikliu arba be variklio, arba staklių (pavyzdžiui, presavimo, štampavimo, perforavimo, išorinių arba vidinių sriegių sriegimo, gręžimo, tekinimo, pratraukimo, frezavimo, tekinimo arba veržimo) keičiamieji įrankiai, įskaitant metalo tempimo arba išspaudimo (ekstruzijos) štampus (matricas), uolienų arba grunto gręžimo įrankius

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

 

8208

Staklių arba mechaninių įrenginių peiliai ir pjovimo geležtės

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

 

ex 8211

Peiliai su pjovimo geležtėmis, dantytomis arba nedantytomis (įskaitant šakelių pjaustymo arba genėjimo peilius), išskyrus peilius, klasifikuojamus 8208 pozicijoje

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau peilių geležtės ir rankenos iš netauriųjų metalų gali būti panaudoti

 

8214

Kiti pjovimo įrankiai (pavyzdžiui, plaukų kirpimo mašinėlės, mėsininkų arba virtuvės kirviai, kapoklės, mėsmalių peiliukai, peiliai popieriui pjaustyti); manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir įrankiai (įskaitant nagų dildeles)

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau rankenos iš netauriųjų metalų gali būti panaudotos

 

8215

Šaukštai, šakutės, samčiai, putų graibštai, torto mentelės, žuvų peiliai, sviesto peiliai, cukraus žnyplės ir panašūs virtuvės arba stalo įrankiai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau rankenos iš netauriųjų metalų gali būti panaudotos

 

ex 83 skirsnis

Įvairūs dirbiniai iš netauriųjų metalų; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 8302

Kiti aptaisai, tvirtinimo ir montavimo įtaisai bei panašūs dirbiniai, skirti pastatų įrangai ir automatinėms durų sklendėms

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau kitos medžiagos, klasifikuojamos 8302 pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

 

ex 8306

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai netauriųjų metalų dirbiniai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau kitos medžiagos, klasifikuojamos 8306 pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

 

ex 84 skirsnis

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys; išskyrus:

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

ex 8401

Branduolinių reaktorių kuro elementai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas (13)

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

8402

Vandens garų arba kitų garų generavimo katilai (išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, taip pat galinčius generuoti mažo slėgio vandens garus); perkaitinto vandens katilai

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

8403 ir ex 8404

Centrinio šildymo katilai, išskyrus klasifikuojamus 8402 pozicijoje ir pagalbiniai įtaisai ir įrenginiai, skirti naudoti kartu su katilais

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 8403 arba 8404 pozicija

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

8406

Vandens garų turbinos ir kitų garų turbinos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

8407

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

8408

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai)

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

8409

Dalys, skirtos vien tik arba daugiausia varikliams, klasifikuojamiems 8407 arba 8408 pozicijose

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

8411

Turboreaktyviniai varikliai, turbosraigtiniai varikliai ir kitos dujų turbinos

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje, negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

8412

Kiti varikliai ir jėgainės

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

ex 8413

Rotaciniai stumiantieji siurbliai

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

ex 8414

Pramoniniai ventiliatoriai, orapūtės ir panašūs į juos

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė, kaip 40 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

8415

Oro kondicionavimo įrenginiai, sudaryti iš variklio varomo ventiliatoriaus ir oro temperatūros bei drėgmės kaitos elementų, įskaitant kondicionierius, kuriais oro drėgmė atskirai nereguliuojama

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

8418

Šaldytuvai, šaldikliai ir kiti elektriniai arba neelektriniai šaldymo arba užšaldymo įrenginiai; šiluminiai siurbliai, išskyrus oro kondicionavimo įrenginius, klasifikuojamus 8415 pozicijoje

Gamyba:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

ex 8419

Mašinos, naudojamos medienos, popieriaus masės ir kartono pramonėje

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir prekė, vertė ne didesnė kaip 25 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

8420

Kalandravimo mašinos arba kitos valcavimo mašinos, išskyrus skirtas metalui arba stiklui apdoroti, ir šių įrenginių velenai

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir prekė, vertė ne didesnė kaip 25 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

8423

Svėrimo įrenginiai (išskyrus svarstykles, kurių jautrumas ne mažesnis kaip 5 cg), įskaitant pagal svėrimo rezultatus veikiančius apskaitos arba kontrolės įrenginius; visų rūšių svėrimo įrenginių svareliai

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė, kaip 40 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

Nuo 8425 iki 8428

Kėlimo, pernešimo, pakrovimo arba iškrovimo mechaniniai įrenginiai

Gamyba, kurioje:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8431 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

8429

Savaeigiai buldozeriai, buldozeriai su paslankiu verstuvu (angledozers), greideriai, lygintuvai, skreperiai, mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai, vienkaušiai krautuvai, plūktuvai ir plentvoliai:

 

 

Plentvoliai

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

Kiti

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8431 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

8430

Kiti žemės, mineralų arba rūdų perstūmos, rūšiavimo, išlyginimo, grandymo, kasimo, plūkimo, sutankinimo, ištraukimo arba gręžimo mechaniniai įrenginiai; poliakalės ir poliatraukės; plūginiai ir rotoriniai sniego valytuvai

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8431 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

ex 8431

Dalys, tinkančios vien tik arba daugiausia plentvoliams

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

8439

Pluoštinių celiuliozinių medžiagų masės gamybos, popieriaus arba kartono gamybos arba apdailos mechaniniai įrenginiai

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir prekė, vertė yra ne didesnė kaip 25 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

8441

Kiti popieriaus masės, popieriaus arba kartono gamybos mechaniniai įrenginiai, įskaitant visų rūšių popieriaus ir kartono pjaustymo mašinas

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos,

kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir prekė, vertė ne didesnė kaip 25 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

Nuo 8444 iki 8447

Mašinos, klasifikuojamos šiose pozicijose, naudojamos tekstilės pramonėje

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

ex 8448

Pagalbinės mašinos, naudojamos kartu su mašinomis, klasifikuojamomis 8444 ir 8445 pozicijose

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

8452

Siuvamosios mašinos, išskyrus brošiūravimo mašinas, klasifikuojamas 8440 pozicijoje; baldai, stovai ir dangčiai, specialiai pritaikyti siuvamosioms mašinoms; siuvamųjų mašinų adatos

 

 

Siuvamosios mašinos (siuvančios tik šaudykliniais dygsniais), kurių viršutiniosios dalies masė be variklio ne didesnė kaip 16 kg, o su varikliu – ne didesnė kaip 17 kg

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos,

kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė, sumontavus viršutiniąsias dalis (be variklio) ne didesnė kaip visų panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė, ir

panaudoti siūlo įtempimo, nėrimo ir zigzago mechanizmai turi kilmę

Kiti

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

Nuo 8456 iki 8466

Staklės ir mašinos, jų dalys ir reikmenys, klasifikuojami nuo 8456 iki 8466 pozicijos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

Nuo 8469 iki 8472

Biuro mašinos (pavyzdžiui, rašomosios mašinėlės, skaičiavimo mašinos, automatinio duomenų apdorojimo mašinos, dauginimo aparatai, susegimo sankabomis mašinos)

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

8480

Metalo liejimo formadėžės; liejimo padėklai; liejimo modeliai; metalo, metalų karbidų, stiklo, mineralinių medžiagų, gumos arba plastikų liejimo formos (išskyrus luitadėžes)

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

8482

Rutuliniai arba ritininiai guoliai

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje, negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

8484

Tarpikliai ir panašūs sandarikliai iš lakštinio metalo, kombinuoto su kitomis medžiagomis, arba iš dviejų ar daugiau metalo sluoksnių; tarpiklių ir panašių sandariklių, kurių sandara skirtinga, rinkiniai arba komplektai, supakuoti į maišelius, vokus arba panašias pakuotes; mechaniniai uždoriai

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

8485

Mechaninių įrenginių dalys be elektrinių jungčių, izoliatorių, ričių, kontaktų arba kitų elektros detalių, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

ex 85 skirsnis

Elektros mašinos ir įrenginiai bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys ir reikmenys; išskyrus:

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

8501

Elektros varikliai ir generatoriai (išskyrus generatorinius agregatus)

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8503 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

8502

Elektros generatoriniai agregatai ir vieninkariai elektros keitikliai

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8501 arba 8503 pozicijose, bendra vertė ne didesnė kaip 10 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

ex 8504

Automatinio duomenų apdorojimo mašinų ir jų įrenginių maitinimo šaltiniai

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

ex 8518

Mikrofonai ir jų stovai; garsiakalbiai, sumontuoti arba nesumontuoti korpusuose; elektriniai garsinio dažnio stiprintuvai; elektriniai garso stiprintuvai

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

8519

Gramofonai, patefonai, elektrofonai, grotuvai, kasetiniai grotuvai ir kiti garso atkūrimo aparatai, neturintys garso įrašymo įrenginiai

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

8520

Įrašantieji magnetofonai ir kiti garso įrašymo aparatai, su garso atkūrimo įrenginiais arba be jų

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

8521

Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai, sumontuoti kartu arba atskirai su imtuviniais vaizdo derintuvais (tiuneriais)

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

8522

Dalys ir reikmenys, tinkami vien tik arba daugiausia aparatams, klasifikuojamiems nuo 8519 iki 8521 pozicijos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

8523

Parengtos naudoti neįrašytos garso įrašų arba kitų įrašų laikmenos, išskyrus gaminius, klasifikuojamus 37 skirsnyje

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

8524

Patefono plokštelės, juostos ir kitos įrašytos garso arba kitų įrašų laikmenos, įskaitant patefono plokštelių gamyboje naudojamas matricas ir formas, bet neįskaitant gaminių, klasifikuojamų 37 skirsnyje:

 

 

Patefono plokštelių gamyboje naudojamos matricos ir formos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

Kitos

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8523 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

8525

Radiotelefonijos, radiotelegrafijos, radijo arba televizijos signalų siųstuvai su imtuvais, garso įrašymo ar atkūrimo aparatais arba be jų; televizijos kameros; nejudančio vaizdo kameros ir kiti vaizdo įrašymo aparatai (vaizdo magnetofonai)

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

8526

Radarai, radionavigaciniai ir nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

8527

Radiotelefonijos, radiotelegrafijos arba radijo imtuvai, su kuriais kartu viename korpuse sumontuoti arba nesumontuoti garso įrašymo ar garso atkūrimo aparatai arba laikrodis

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

8528

Televizijos signalų imtuvai, su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais arba be jų; vaizdo monitoriai ir projekciniai vaizdo aparatai

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

8529

Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su aparatais, klasifikuojamais nuo 8525 iki 8528 pozicijos:

 

 

Tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

Kitos

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

8535 ir 8536

Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti, taip pat elektros grandinėms prijungti arba sujungti

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8538 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

8537

Skydai, plokštės, pultai, stendai, skirstomosios spintos ir kiti konstrukcijų pagrindai, kuriuose sumontuoti du arba daugiau aparatų, klasifikuojamų 8535 arba 8536 pozicijose, naudojami elektros srovės valdymui arba paskirstymui, įskaitant konstrukcijų pagrindus, kuriuose sumontuoti prietaisai arba aparatai, klasifikuojami 90 skirsnyje, ir skaitmeninio programinio valdymo įrenginiai, tačiau neįskaitant komutatorių, klasifikuojamų 8517 pozicijoje

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8538 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 10 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

ex 8541

Diodai, tranzistoriai ir panašūs puslaidininkiniai įtaisai, išskyrus į lustus nesupjaustytas puslaidininkių plokšteles

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktai, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

8542

Elektroniniai integriniai grandynai ir integrinių grandynų mikroelektroniniai mazgai:

 

 

Monolitiniai integruoti grandynai

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8541 arba 8542 pozicijose, bendra vertė ne didesnė kaip 10 % prekės ex-works kainos

arba

difuzija (kurioje integruotos grandinės yra formuojamos ant puslaidininkio substrato, selektyviai įvedant atitinkamą difuzantą), surenkama ir (arba) išbandoma, arba nesurenkama ar neišbandoma šalyse, kitose nei nurodytos 3 ir 4 straipsniuose

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

Kiti

Gamyba, kurioje:

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos, ir

kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 8541 arba 8542 pozicijose, bendra vertė ne didesnė kaip 10 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

8544

Izoliuotieji (įskaitant emaliuotuosius arba anotuotuosius) laidai, kabeliai (įskaitant bendraašius kabelius) ir kiti izoliuotieji elektros laidininkai, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų; šviesolaidžių kabeliai, sudaryti iš atskirų aptrauktų šviesolaidžių, sumontuoti arba nesumontuoti kartu su elektros laidininkais, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

8545

Angliniai elektrodai, angliniai šepetėliai, lempų angliukai, baterijų angliukai ir kiti grafito arba kiti anglies dirbiniai, turintys metalo arba jo neturintys, skirti naudoti elektrotechnikoje

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

8546

Elektros izoliatoriai iš bet kurių medžiagų

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

8547

Izoliaciniai elektros mašinų, prietaisų arba įrenginių įtaisai, išskyrus izoliatorius, klasifikuojamus 8547 pozicijoje, pagaminti vien tik iš izoliacinių medžiagų, neįskaitant smulkių metalinių detalių (pavyzdžiui, lizdų su sriegiais), įdėtų formavimo metu ir skirtų tik dirbiniui surinkti; elektros grandinių izoliaciniai vamzdeliai ir jų jungtys, pagaminti iš netauriųjų metalų, padengtų izoliacinėmis medžiagomis

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

8548

Galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir elektros akumuliatorių atliekos ir laužas; išeikvoti galvaniniai elementai, išeikvotos galvaninės baterijos ir išeikvoti elektros akumuliatoriai; mašinų arba aparatų elektros įrangos dalys, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

ex 86 skirsnis

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvai, riedmenys ir jų dalys; geležinkelių arba tramvajaus bėgių įrenginiai ir įtaisai bei jų dalys; visų rūšių mechaniniai (įskaitant elektromechaninius) eismo signalizacijos įrenginiai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

8608

Geležinkelių arba tramvajaus kelių įrenginiai ir įtaisai; mechaniniai (įskaitant elektromechaninius) geležinkelių, tramvajaus kelių, kelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų arba oro uostų signalizacijos, saugos arba eismo valdymo įrenginiai; jų dalys

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

ex 87 skirsnis

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys; išskyrus:

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

8709

Savaeigiai vežimėliai be kėlimo ir krovimo įrenginių, naudojami gamyklose, sandėliuose, uostuose arba oro uostuose kroviniams vežti; traktoriai ir vilkikai, naudojami geležinkelio stočių platformose; išvardytųjų transporto priemonių dalys

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

8710

Tankai ir kitos savaeigės šarvuotos kovos mašinos su ginklais arba be ginklų bei šių transporto priemonių dalys

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

8711

Motociklai (įskaitant mopedus) ir dviračiai su pagalbiniais varikliais, su priekabomis arba be jų; priekabos:

 

 

– –

Su stūmokliniu vidaus degimo varikliu ir slankiąja stūmoklio eiga, kurio cilindrų darbinis tūris

 

 

– –

Ne didesnis kaip 50 cm3

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Didesnis kaip 50 cm3

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

Kiti

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

ex 8712

Dviračiai be rutulinių guolių

Gamyba iš medžiagų, neklasifikuojamų 8714 pozicijoje

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

8715

Vaikų vežimėliai ir jų dalys

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

8716

Priekabos ir puspriekabės; kitos nesavaeigės transporto priemonės; jų dalys

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

ex 88 skirsnis

Orlaiviai, erdvėlaiviai ir jų dalys; išskyrus:

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex 8804

Rotošiutai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 8804 pozicijoje

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

8805

Orlaivių paleidimo mechanizmai; ant laivo denio nusileidžiančių lėktuvų stabdymo ir kiti panašūs įrenginiai; lakūnų treniruokliai; išvardytųjų įrenginių dalys

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

89 skirsnis

Laivai, valtys ir plaukiojantieji įrenginiai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau korpusai, klasifikuojami 8906 pozicijoje, negali būti panaudoti

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex 90 skirsnis

Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, precizijos, medicinos

arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; jų dalys ir reikmenys; išskyrus:

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

9001

Šviesolaidžiai ir šviesolaidžių grįžtės; šviesolaidžių kabeliai, išskyrus klasifikuojamus 8544 pozicijoje; poliarizacinių medžiagų lakštai ir plokštės; neaptaisyti lęšiai (įskaitant kontaktinius lęšius), prizmės, veidrodžiai ir kiti neaptaisyti optiniai elementai iš bet kurių medžiagų, išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

9002

Aptaisyti lęšiai, prizmės, veidrodžiai ir kiti aptaisyti optiniai elementai iš bet kurių medžiagų, kurie yra prietaisų arba aparatų dalys ar priedai, išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

9004

Regėjimo korekcijos akiniai, apsauginiai (arba tamsūs) akiniai arba kiti akiniai

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

ex 9005

Binokliai, monokuliarai, kiti optiniai teleskopai ir jų tvirtinimo įtaisai; išskyrus astronomijos refrakcinius teleskopus ir jų tvirtinimo įtaisus

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

ex 9006

Fotoaparatai (išskyrus kino kameras); fotoblykstės ir fotoblyksčių lempos, išskyrus elektros uždegimo lempas

Gamyba, kurioje

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

9007

Kino kameros ir kino projektoriai, su garso įrašymo arba atkūrimo įrenginiais ar be tokių įrenginių

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

9011

Sudėtiniai optiniai mikroskopai, įskaitant mikrofotografijos, mikrokinematografijos arba mikroprojektavimo mikroskopus

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

ex 9014

Kiti navigacijos prietaisai ir įrenginiai

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

9015

Geodezijos (įskaitant fotogrametrinę geodeziją), hidrografijos, okeanografijos, hidrologijos, meteorologijos arba geofizikos prietaisai ir įrenginiai, išskyrus kompasus; tolimačiai

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

9016

Svarstyklės, kurių jautrumas ne mažesnis kaip 5 cg, su svareliais arba be svarelių

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

9017

Braižybos, ženklinimo arba matematinių skaičiavimų prietaisai (pavyzdžiui, braižybos mašinos, pantografai, matlankiai, slankmačiai, braižiklinės, logaritminės liniuotės, diskiniai skaičiuotuvai); rankiniai ilgio matavimo prietaisai (pavyzdžiui, matuoklės ir tieslės (matuojamosios juostos), mikrometrai, slankmačiai), nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

9018

Medicinos, chirurgijos, stomatologijos arba veterinarijos prietaisai ir įrenginiai, įskaitant scintigrafijos aparatus, kiti elektriniai medicinos aparatai ir prietaisai, naudojami regėjimui tikrinti:

 

 

Stomatologijos krėslai, kartu su stomatologijos įrenginiais arba stomatologijoje naudojamomis spjaudyklėmis

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 9018 pozicijoje

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

Kiti

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

9019

Mechanoterapijos įtaisai; masažo aparatai; psichologinio tinkamumo testų aparatai; ozono terapijos, deguonies terapijos, aerozolinės terapijos, dirbtinio kvėpavimo arba kiti kvėpavimo aparatai, naudojami terapijoje

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

9020

Kiti kvėpavimo įtaisai ir dujokaukės, išskyrus saugos kaukes be mechaninių dalių ir keičiamų filtrų

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

9024

Mašinos ir įtaisai, skirti medžiagų (pavyzdžiui, metalų, medienos, tekstilės medžiagų, popieriaus, plastikų) kietumui, atsparumui, spūdumui, tamprumui arba kitoms mechaninėms savybėms tirti

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

9025

Hidrometrai (areometrai) ir panašūs plūdrieji prietaisai, termometrai, pirometrai, barometrai, higrometrai (drėgmėmačiai) ir psichrometrai, su savirašiais arba be savirašių, ir bet kurios šių prietaisų tarpusavio kombinacijos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

9026

Prietaisai ir aparatai, skirti srautui (debitui), lygiui, slėgiui arba kitiems kintamiesiems skysčių arba dujų parametrams matuoti arba kontroliuoti (pavyzdžiui, srauto (debito) matuokliai, lygio matuokliai, manometrai, šilumomačiai), išskyrus prietaisus ir aparatus, klasifikuojamus 9014, 9015, 9028 arba 9032 pozicijose

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

9027

Fizinės arba cheminės analizės prietaisai ir aparatai (pavyzdžiui, poliarimetrai, refraktometrai, spektrometrai, dujų arba dūmų analizės aparatai); prietaisai ir aparatai, skirti klampumui, poringumui (akytumui), plėtrumui, paviršiaus įtempimui arba panašiems parametrams matuoti arba kontroliuoti; šilumos, garso arba šviesos kiekybinių charakteristikų matavimo arba kontrolės prietaisai ir aparatai (įskaitant eksponometrus); mikrotomai

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

9028

Dujų, skysčių ar elektros tiekimo arba gamybos kiekio skaitikliai, įskaitant jų kalibratorius:

 

 

Dalys ir reikmenys

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

Kiti

Gamyba, kurioje:

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

9029

Apsisukimų skaičiaus skaitikliai, gamybos produktų kiekio skaitikliai, taksometrai, hodometrai, žingsniamačiai ir panašūs prietaisai; spidometrai ir tachometrai, išskyrus klasifikuojamus 9014 arba 9015 pozicijose; stroboskopai

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

9030

Osciloskopai, spektro analizatoriai ir kiti kiekybinių elektros charakteristikų matavimo arba kontrolės prietaisai ir aparatai, išskyrus skaitiklius, klasifikuojamus 9028 pozicijoje; alfa, beta, gama, rentgeno, kosminės arba kitos jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba registravimo prietaisai ir aparatai

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

9031

Matavimo arba kontrolės prietaisai, įrenginiai ir mašinos, nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje; profilių projektoriai

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

9032

Automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

9033

Mašinų, įrenginių, prietaisų arba aparatų, klasifikuojamų 90 skirsnyje, dalys ir reikmenys (nenurodyti kitoje šio skirsnio vietoje)

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

ex 91 skirsnis

Laikrodžiai ir jų dalys; išskyrus:

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

9105

Kiti laikrodžiai

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

9109

Laikrodžių mechanizmai, sukomplektuoti ir surinkti

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje visų panaudotų neturinčių kilmės medžiagų vertė ne didesnė kaip panaudotų turinčių kilmę medžiagų vertė

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

9110

Sukomplektuoti laikrodžių mechanizmai, nesurinkti arba iš dalies surinkti (laikrodžių mechanizmų rinkiniai); surinkti, tačiau nesukomplektuoti laikrodžių mechanizmai; nebaigti surinkti laikrodžių mechanizmai

Gamyba:

kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos, ir

kurioje, pirmiau nurodytose ribose panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 9114 pozicijoje, vertė ne didesnė, nei 10 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

9111

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių korpusai ir kitos jų dalys

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

9112

Stalinių, sieninių, bokšto arba kitų panašių laikrodžių korpusai ir kitų panašių dirbinių, klasifikuojamų šiame skirsnyje, korpusai bei kitos jų dalys

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

9113

Rankinių, kišeninių ir kitų panašių laikrodžių dirželiai, juostelės ir apyrankės bei jų dalys:

 

 

Iš netauriųjų metalų, paauksuotų arba nepaauksuotų, pasidabruotų arba nepasidabruotų arba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

Kiti

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

92 skirsnis

Muzikos instrumentai; šių dirbinių dalys ir reikmenys

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

93 skirsnis

Ginklai ir šaudmenys; jų dalys ir reikmenys

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

ex 94 skirsnis

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, dekoratyvinės pagalvėlės ir panašūs kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex 9401 ir ex 9403

Metaliniai baldai, su neprikimštu medvilniniu audiniu, kurio masė ne didesnė kaip 300 g/m2

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu prekė

arba

Gamyba iš medvilninio audinio, jau paruošto naudojimui, kuris klasifikuojamas 9401 arba 9403 pozicijose, jei:

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

jo vertė ne didesnė kaip 25 % prekės ex-works kainos, ir

visos panaudotos medžiagos turi kilmę ir klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 9401 arba 9403 pozicijos

9405

Šviestuvai ir apšvietimo įranga, įskaitant atvirose vietose ir patalpose naudojamus prožektorius, bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai su stacionariai įtvirtintu šviesos šaltiniu bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

9406

Surenkamieji statiniai

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

ex 95 skirsnis

Žaislai, žaidimai ir sporto reikmenys; jų dalys ir reikmenys; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

9503

Kiti žaislai; pagal mastelį sumažinti modeliai ir panašūs pramogoms skirti modeliai, veikiantys arba neveikiantys; visų rūšių galvosūkiai

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

ex 9506

Golfo lazdos ir jų dalys

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau gali būti panaudoti grubiai apdoroti ruošiniai golfo lazdų galvučių gamybai

 

ex 96 skirsnis

Įvairūs pramonės dirbiniai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex 9601 ir ex 9602

Gyvūninių, augalinių arba mineralinių raižybos medžiagų dirbiniai

Gamyba iš apdorotų raižybos medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje

 

ex 9603

Šluotos ir šepečiai (išskyrus šluotas iš šakelių ir panašias bei šepečius iš kiaunės arba voverės plaukų), rankiniai mechaniniai grindų šlavimo įtaisai be variklio, dažymo pagalvėlės ir voleliai, valytuvai ir plaušinės šluotos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

9605

Kelioniniai asmens tualeto, siuvimo, batų arba drabužių valymo rinkiniai

Kiekviena rinkinio prekė turi atitikti taisyklę, kuri būtų jai taikoma, jei ji nebūtų įtraukta į rinkinį. Tačiau prekės, neturinčios kilmės, gali būti įtrauktos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 15 % rinkinio ex-works kainos

 

9606

Sagos, spraustukai, spausteliai ir kniedinės spraustės, sagų formos ir kitos šių dirbinių dalys; sagų ruošiniai

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

9608

Tušinukai; rašymo priemonės ir žymekliai su antgaliais, pagamintais iš veltinio ir iš kitų akytųjų medžiagų; automatiniai plunksnakočiai, stilografai ir kiti plunksnakočiai; kopijavimo stilografai (rapidografai); automatiniai pieštukai su išstumiamomis arba išslystančiomis šerdelėmis; plunksnakočių koteliai, pieštukų koteliai ir panašūs koteliai; išvardytų dirbinių, išskyrus klasifikuojamus 9609 pozicijoje, dalys (įskaitant antgalius ir spaustukus)

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau plunksnos arba plunksnų antgaliai, klasifikuojami toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudoti

 

9612

Rašomųjų mašinėlių juostelės arba panašios juostelės, įmirkytos rašalu ar kitu būdu paruoštos atspaudams gauti, suvyniotos arba nesuvyniotos ant ričių, sudėtos arba nesudėtos į kasetes; antspaudų pagalvėlės, įmirkytos arba neįmirkytos rašalu, su dėžutėmis arba be jų

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas, ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

ex 9613

Žiebtuvėliai su pjezo uždegimo sistema

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 9613 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

 

ex 9614

Pypkės ir pypkių kaušeliai

Gamyba iš grubiai apdorotų ruošinių

 

97 skirsnis

Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 


(1)  Dėl „specifiniams procesams“ taikomų specialių sąlygų žr. 7.1 ir 7.2 įvadines pastabas.

(2)  Dėl „specifiniams procesams“ taikomų specialių sąlygų žr. 7.2 įvadinę pastabą.

(3)  Dėl „specifiniams procesams“ taikomų specialių sąlygų žr. 7.1 ir 7.3 įvadines pastabas.

(4)  32 skirsnio 3 pastaboje sakoma, kad šie preparatai yra tokie preparatai, kurie naudojami bet kokių medžiagų dažymui arba jie naudojami dažymo preparatų gamybai kaip sudedamoji dalis, jeigu nėra klasifikuojami kitoje 32 skirsnio pozicijoje.

(5)  „Grupe“ laikoma bet kuri pozicijos dalis, atskirta kabliataškiu.

(6)  Jei gaminį sudaro medžiagos, klasifikuojamos nuo 3901 iki 3906 pozicijos ir nuo 3907 iki 3911 pozicijos, šis apribojimas taikomas tik tai medžiagų grupei, kurios masė dominuoja gaminyje.

(7)  Šios folijos bus laikomos labai skaidriomis: folijos, kurių optinis blausumas – nustatomas pagal ASTM-D 1003-16 „Gardner Hazemeter“ (t. y. „Hazefactor“) – mažesnis negu 2 %.

(8)  Dėl specialių sąlygų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 5 įvadinę pastabą.

(9)  Šios medžiagos panaudojimas apsiriboja audinių popieriaus gamybos įrengimams gaminimu.

(10)  Žr. 6 įvadinę pastabą.

(11)  Dėl megztų ar nertų gaminių, neelastinių arba negumuotų, gaunamų susiuvant arba sujungiant megztų arba nertų audinių gabalus (sukirptus arba tiesiogiai numegztus), žr. 6 įvadinę pastabą.

(12)  SEMII – Puslaidininkių ir medžiagų institutas (Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated).

(13)  Ši taisyklė taikoma iki 2005 m. gruodžio 31 d.

IIIa PRIEDAS

EUR.1 JUDĖJIMO SERTIFIKATO IR PRAŠYMO IŠDUOTI EUR.1 JUDĖJIMO SERTIFIKATĄ PAVYZDŽIAI

Spausdinimo nurodymai

1.

Kiekvieno blanko matmenys yra 210 x 297 mm; leistinas nuokrypis – 5 mm mažiau arba 8 mm daugiau už nustatytus matmenis. Popierius turi būti baltos spalvos, skirtas rašymui, be mechaninių medienos masės priedų ir sveriantis ne mažiau kaip 25 g/m2. Popieriaus fone turi būti atspausdintas žalios spalvos tinklelis (guilloche), leidžiantis aiškiai pastebėti bet kokią klastotę, atliktą mechaninėmis ar cheminėmis priemonėmis.

2.

Susitariančiųjų Šalių kompetentingos institucijos gali pasilikti teisę spausdinti blankus arba leisti juos spausdinti patvirtintoms spaustuvėms. Pastaruoju atveju kiekviename blanke turi būti nuoroda į tokį patvirtinimą. Kiekviename blanke turi būti nurodytas spaustuvės pavadinimas ir adresas arba skiriamasis spaustuvės atpažinimo ženklas. Taip pat turi būti nurodytas serijos numeris, pagal kurį galima būtų jį identifikuoti.

Image

Image

Image

Image

IIIb PRIEDAS

EUR-MED JUDĖJIMO SERTIFIKATO IR PRAŠYMO IŠDUOTI EUR-MED JUDĖJIMO SERTIFIKATĄ PAVYZDŽIAI

Spausdinimo nurodymai

1.

Kiekvieno blanko matmenys yra 210 x 297 mm; leistinas nuokrypis – 5 mm mažiau arba 8 mm daugiau už nustatytus matmenis. Popierius turi būti baltos spalvos, skirtas rašymui, be mechaninių medienos masės priedų ir sveriantis ne mažiau kaip 25 g/m2. Popieriaus fone turi būti atspausdintas žalios spalvos tinklelis (guilloche), leidžiantis aiškiai pastebėti bet kokią klastotę, atliktą mechaninėmis ar cheminėmis priemonėmis.

2.

Susitariančiųjų Šalių kompetentingos institucijos gali pasilikti teisę spausdinti blankus arba leisti juos spausdinti patvirtintoms spaustuvėms. Pastaruoju atveju kiekviename blanke turi būti nuoroda į tokį patvirtinimą. Kiekviename blanke turi būti nurodytas spaustuvės pavadinimas ir adresas arba skiriamasis spaustuvės atpažinimo ženklas. Taip pat turi būti nurodytas serijos numeris, pagal kurį galima būtų jį identifikuoti.

Image

Image

Image

Image

IVa PRIEDAS

SĄSKAITOS FAKTŪROS DEKLARACIJOS TEKSTAS

Sąskaitos faktūros deklaracija, kurios tekstas pateikiamas toliau, turi būti surašyta pagal išnašose nurodytus reikalavimus. Tačiau išnašų teksto pateikti nereikia.

Tekstas ispanų kalba

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

Tekstas čekų kalba

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Tekstas danų kalba

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

Tekstas vokiečių kalba

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

Tekstas estų kalba

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Tekstas graikų kalba

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

Tekstas anglų kalba

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

Tekstas prancūzų kalba

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

Tekstas italų kalba

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

Tekstas latvių kalba

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Tekstas lietuvių kalba

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Tekstas vengrų kalba

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Tekstas maltiečių kalba

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Tekstas olandų kalba

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Tekstas lenkų kalba

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że, z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Tekstas portugalų kalba

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o ... (1)] declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

Tekstas slovėnų kalba

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Tekstas slovakų kalba

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Tekstas suomių kalba

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... (2) alkuperätuotteita.

Tekstas švedų kalba

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... (2) ursprung.

Tekstas norvegų kalba

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr… (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse (2).

 (3)

(Vieta ir data)

... (4)

(Eksportuotojo parašas, papildomai aiškia rašysena turi būti nurodytas deklaraciją pasirašiusio asmens vardas ir pavardė)


(1)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šiame laukelyje reikia įrašyti patvirtinto eksportuotojo leidimo numerį. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis.

(2)  Reikia nurodyti prekių kilmę. Kai sąskaitos faktūros deklaracija visa ar iš dalies susijusi su prekėmis, kurių kilmės šalis yra Seuta ir Melilija, eksportuotojas privalo aiškiai jas nurodyti simboliu „CM“ dokumente, kuriame surašoma deklaracija.

(3)  Šių nuorodų gali nebūti, jei informacija yra pačiame dokumente.

(4)  Tuo atveju, kai eksportuotojas neprivalo pasirašyti, atleidimas nuo parašo taip pat reiškia atleidimą nuo pasirašančiojo vardo ir pavardės nuorodos.

IVb PRIEDAS

EUR-MED SĄSKAITOS FAKTŪROS DEKLARACIJOS TEKSTAS

EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracija, kurios tekstas pateikiamas toliau, turi būti surašyta pagal išnašose nurodytus reikalavimus. Tačiau išnašų teksto pateikti nereikia.

Tekstas ispanų kalba

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

cumulation applied with……..(šalies/šalių pavadinimas)

no cumulation applied (3).

Tekstas čekų kalba

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

cumulation applied with……..(šalies/šalių pavadinimas)

no cumulation applied (3)

Tekstas danų kalba

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

cumulation applied with……..(šalies/šalių pavadinimas)

no cumulation applied (3)

Tekstas vokiečių kalba

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

cumulation applied with……..(šalies/šalių pavadinimas)

no cumulation applied (3)

Tekstas estų kalba

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

cumulation applied with……..(šalies/šalių pavadinimas)

no cumulation applied (3)

Tekstas graikų kalba

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

cumulation applied with……..(šalies/šalių pavadinimas)

no cumulation applied (3)

Tekstas anglų kalba

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

cumulation applied with……..(šalies/šalių pavadinimas)

no cumulation applied (3)

Tekstas prancūzų kalba

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

cumulation applied with……..(šalies/šalių pavadinimas)

no cumulation applied (3)

Tekstas italų kalba

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2) .

cumulation applied with……..(šalies/šalių pavadinimas)

no cumulation applied (3)

Tekstas latvių kalba

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

cumulation applied with……..(šalies/šalių pavadinimas)

no cumulation applied (3)

Tekstas lietuvių kalba

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

cumulation applied with……..(šalies/šalių pavadinimas)

no cumulation applied (3)

Tekstas vengrų kalba

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

cumulation applied with……..(šalies/šalių pavadinimas)

no cumulation applied (3)

Tekstas maltiečių kalba

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

cumulation applied with……..(šalies/šalių pavadinimas)

no cumulation applied (3)

Tekstas olandų kalba

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

cumulation applied with……..(šalies/šalių pavadinimas)

no cumulation applied (3)

Tekstas lenkų kalba

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że, z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

cumulation applied with……..(šalies/šalių pavadinimas)

no cumulation applied (3)

Tekstas portugalų kalba

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o ... (1)] declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

cumulation applied with……..(šalies/šalių pavadinimas)

no cumulation applied (3)

Tekstas slovėnų kalba

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

cumulation applied with……..(šalies/šalių pavadinimas)

no cumulation applied (3)

Tekstas slovakų kalba

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

cumulation applied with……..(šalies/šalių pavadinimas)

no cumulation applied (3)

Tekstas suomių kalba

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... (2) alkuperätuotteita.

cumulation applied with……..(šalies/šalių pavadinimas)

no cumulation applied (3)

Tekstas švedų kalba

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... (2) ursprung.

cumulation applied with……..(šalies/šalių pavadinimas)

no cumulation applied (3)

Tekstas norvegų kalba

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr… (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse (2).

cumulation applied with……..(šalies/šalių pavadinimas)

no cumulation applied (3)

... (4)

(Vieta ir data)

... (5)

(Eksportuotojo parašas, papildomai aiškia rašysena turi būti nurodytas deklaraciją pasirašiusio asmens vardas ir pavardė)


(1)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šiame laukelyje reikia įrašyti patvirtinto eksportuotojo leidimo numerį. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose yra ištrinami ar paliekamas tuščias laukelis.

(2)  Reikia nurodyti prekių kilmę. Kai sąskaitos faktūros deklaracija visa ar iš dalies susijusi su prekėmis, kurių kilmės šalis yra Seuta ir Melilija, eksportuotojas privalo aiškiai jas nurodyti simboliu „CM“ dokumente, kuriame surašoma deklaracija.

(3)  Atitinkamai užpildyti ar ištrinti.

(4)  Šių nuorodų gali nebūti, jei informacija yra pačiame dokumente.

(5)  Tuo atveju, kai eksportuotojas neprivalo pasirašyti, atleidimas nuo parašo taip pat reiškia atleidimą nuo pasirašančiojo vardo ir pavardės nuorodos.

BENDRA DEKLARACIJA

Dėl Andoros Kunigaikštystės

1.

Norvegija priima Andoros Kunigaikštystės kilmės produktus, klasifikuojamus Suderintos sistemos 25–97 skirsniuose, ir laiko juos Bendrijos kilmės produktais, kaip apibrėžta šiame Susitarime.

2.

Apibrėžiant minėtų produktų kilmės statusą, mutatis mutandis taikomas 3 protokolas.

BENDRA DEKLARACIJA

Dėl San Marino Respublikos

1.

Norvegija priima San Marino kilmės produktus ir laiko juos Bendrijos kilmės produktais, kaip apibrėžta šiame Susitarime.

2.

Apibrėžiant minėtų produktų kilmės statusą, mutatis mutandis taikomas 3 protokolas.