7.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 245/44


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 73/2006

2006 m. birželio 2 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

Susitarimo 31 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2006 m. kovo 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 38/2006 (1).

(2)

Tikslinga išplėsti Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą ir į Susitarimą įtraukti 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2113/2005/EB, iš dalies keičiantį Sprendimą Nr. 2256/2003/EB, siekiant pratęsti programos galiojimą 2006 m., kad būtų galima paskleisti gerą praktiką ir stebėti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) diegimą (2).

(3)

Susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas taip, kad būtų sudarytos sąlygos pradėti platesnį bendradarbiavimą nuo 2006 m. sausio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 31 protokolo 2 straipsnio 5 dalies devinta įtrauka (Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2256/2003/EB) papildoma šiuo įtraukos punktu:

„—

32005 D 2113: 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2113/2005/EB (OL L 344, 2005 12 27, p. 34).“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo EEE jungtiniam komitetui pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

Jis taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 2 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

R. WRIGHT


(1)  OL L 147, 2006 6 1, p. 58.

(2)  OL L 344, 2005 12 27, p. 34.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.