22006A0530(01)

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas steigiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją - 1 PROTOKOLAS dėl 14 straipsnio 1 dalyje nurodytų Libano kilmės statusą turinčių žemės ūkio produktų importui į Bendriją taikomos tvarkos - 2 PROTOKOLAS dėl 14 straipsnio 2 dalyje nurodytų Bendrijos kilmės statusą turinčių žemės ūkio produktų importui į Libaną taikomos tvarkos - 3 PROTOKOLAS dėl Libano ir Bendrijos prekybos 14 straipsnio 3 dalyje nurodytais perdirbtais žemės ūkio produktais - 4 PROTOKOLAS dėl produktų kilmės statuso apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų - 5 PROTOKOLAS dėl tarpusavio administracinės pagalbos muitinės veiklos srityje

Oficialusis leidinys L 143 , 30/05/2006 p. 0002 - 0188


Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas

steigiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją

BELGIJOS KARALYSTĖ,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

Europos bendrijos steigimo sutarties Susitariančiosios Šalys, toliau – valstybės narės, bei

EUROPOS BENDRIJA, toliau – Bendrija,

ir

LIBANO RESPUBLIKA, toliau – Libanas,

ATSIŽVELGDAMI į glaudžius Bendrijos, jos valstybių narių ir Libano santykius bei tarpusavio priklausomybę, susiformavusią dėl istorinių ryšių ir bendrų vertybių;

ATSIŽVELGDAMI į tai, kad Bendrija, jos valstybės narės ir Libanas siekia stiprinti tuos ryšius ir sukurti ilgalaikius abipusiškumu, solidarumu, partneryste ir bendru vystymusi grindžiamus santykius;

ATSIŽVELGDAMI į tai, kad Šalims svarbūs Jungtinių Tautų Chartijos principai, visų pirma pagarba žmogaus teisėms, demokratiniams principams ir ekonominei laisvei, kuriais grindžiama asociacija;

ATSIŽVELGDAMI į politinius ir ekonominius pokyčius Europos žemyne ir Artimuosiuose Rytuose bei dėl to atsiradusias bendras pareigas, susijusias su Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių stabilumu, saugumu ir klestėjimu;

ATSIŽVELGDAMI į laisvosios prekybos, garantuotos 1994 m. Bendruoju susitarimu dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) ir kitais daugiašaliais susitarimais, pridėtais prie PPO steigimo sutarties, svarbą Bendrijai ir Libanui;

ATSIŽVELGDAMI į skirtingą Libano ir Bendrijos ekonomikos vystymosi ir socialinės plėtros skirtumus bei poreikį stiprinti ekonominio vystymosi ir socialinės plėtros procesą Libane;

PATVIRTINDAMI, kad šio Susitarimo nuostatos, kurios patenka į Europos bendrijos steigimo sutarties III dalies IV antraštinės dalies taikymo sritį, privalomos Jungtinei Karalystei ir Airijai ne kaip Bendrijos daliai, bet kaip atskiroms Susitariančiosioms Šalims tol, kol Jungtinė Karalystė arba Airija (priklausomai nuo aplinkybių) praneš Libanui, kad ji tapo saistoma kaip Bendrijos dalis pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridėtą Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos. Tos pačios nuostatos taikomos Danijai, vadovaujantis prie tų sutarčių pridėtu protokolu dėl Danijos pozicijos,

SIEKDAMI iki galo pasiekti asociacijos tikslus įgyvendindami šio Susitarimo atitinkamas nuostatas, kad suartintų Bendrijos ir Libano ekonominio vystymosi ir socialinės plėtros lygius;

SUPRASDAMI šio Susitarimo, grindžiamo interesų abipusiškumu, abipusėmis nuolaidomis, bendradarbiavimu ir dialogu, svarbą;

SIEKDAMI plėtoti nuolatinį politinį dialogą dvišaliais ir tarptautiniais abi Šalis dominančiais klausimais;

ATSIŽVELGDAMI į Bendrijos norą remti Libano pastangas atkurti, reformuoti ir pertvarkyti ekonomiką bei skatinant socialinę plėtrą;

SIEKDAMI užmegzti, vystyti ir stiprinti nuolatiniu dialogu grindžiamą bendradarbiavimą ekonomikos, mokslo, technologijų, socialiniais, kultūros, audiovizualiniais klausimais, kad būtų pasiektas geresnis savitarpio supratimas;

ĮSITIKINĘ, kad šiuo Susitarimu bus sukurtos sąlygos, palankios jų ekonominių santykių augimui, visų pirma prekybos ir investicijų sektoriuose, kurie yra esminiai sėkmingai įgyvendinant ekonomikos atkūrimo ir pertvarkos programą bei modernizuojant technologijas,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

1. Steigiama Bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano asociacija.

2. Šio Susitarimo tikslai:

a) suteikti Šalių politiniam dialogui tinkamą pagrindą, taip sudarant sąlygas plėtoti glaudžius santykius visose srityse, kurios, jų manymu, šiam dialogui svarbios;

b) sudaryti sąlygas palaipsniui liberalizuoti prekybą prekėmis, paslaugomis ir kapitalu;

c) skatinti prekybą ir darnių ekonominių ir socialinių Šalių santykių plėtojimą, visų pirma palaikant dialogą ir bendradarbiaujant, siekiant skatinti Libano ir jo žmonių raidą bei klestėjimą;

d) skatinti bendradarbiavimą ekonomikos, socialinėje, kultūros, finansų ir pinigų srityse;

e) skatinti bendradarbiavimą kitose abipusio intereso srityse.

2 straipsnis

Šalių santykiai ir visos šio Susitarimo nuostatos yra grindžiami pagarba demokratiniams principams ir pagrindinėms žmogaus teisėms, išdėstytoms Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, kuria grindžiama Šalių vidaus ir tarptautinė politika ir kuri yra vienas iš pagrindinių šio Susitarimo elementų.

I ANTRAŠTINĖ DALIS

POLITINIS DIALOGAS

3 straipsnis

1. Užmezgamas nuolatinis Šalių politinis dialogas. Jis padeda formuoti ilgalaikius partnerių solidarumo ryšius, kurie prisidės prie Viduržemio jūros regiono klestėjimo, stabilumo ir saugumo bei sukurs kultūrų tarpusavio supratimo ir tolerancijos aplinką.

2. Politiniu dialogu ir bendradarbiavimu visų pirma siekiama:

a) palengvinti Šalių suartėjimą plėtojant geresnį tarpusavio supratimą ir nuolat derinant nuomones abipusio intereso tarptautiniais klausimais;

b) sudaryti sąlygas kiekvienai Šaliai atsižvelgti į kitos Šalies poziciją ir interesus;

c) prisidėti prie saugumo ir stabilumo Viduržemio jūros regione ir visų pirma Artimuosiuose Rytuose stiprinimo;

d) skatinti bendras iniciatyvas.

4 straipsnis

Politinis dialogas apima visus abipusio intereso klausimus, visų pirma išnagrinėjant sąlygas taikai ir saugumui, pasitelkiant paramą bendradarbiavimui, užtikrinti. Dialogu taip pat siekiama sukurti naujas bendradarbiavimo formas bendriems tikslams pasiekti.

5 straipsnis

1. Politinis dialogas vyksta reguliariai ir visais atvejais, kai būtina, visų pirma:

a) ministrų lygiu, daugiausia Asociacijos taryboje;

b) tarp Libano vyresniųjų pareigūnų ir Tarybos bei Komisijos pirmininkų;

c) išnaudojant visas galimybes, kurias teikia diplomatiniai kanalai, įskaitant nuolatinius pareigūnų pasitarimus, konsultacijas tarptautinių susitikimų metu ir diplomatinių atstovų trečiosiose šalyse kontaktus;

d) prireikus bet kokiu kitu būdu, kuris padėtų stiprinti šį dialogą ir didinti jo veiksmingumą.

2. Užmezgamas Europos Parlamento ir Libano Parlamento dialogas.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

LAISVAS PREKIŲ JUDĖJIMAS

PAGRINDINIAI PRINCIPAI

6 straipsnis

Bendrija ir Libanas pereinamuoju laikotarpiu, trunkančiu ne ilgiau kaip dvylika metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, laikydamiesi šioje antraštinėje dalyje išdėstytų nuostatų ir 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos bei kitų daugiašalių susitarimų, pridėtų prie Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) steigimo sutarties (toliau – GATT), nuostatų, palaipsniui sukuria laisvosios prekybos zoną.

1 SKYRIUS

Pramonės gaminiai

7 straipsnis

Šio skyriaus nuostatos taikomos Bendrijos ir Libano kilmės gaminiams, klasifikuojamiems Kombinuotosios nomenklatūros ir Libano muitų tarifo 25–97 skirsniuose, išskyrus I priede išvardytus gaminius.

8 straipsnis

Libano kilmės gaminių importui į Bendriją netaikomi jokie muitai ir jokie kiti lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai.

9 straipsnis

1. Muitai ir lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai, taikomi Bendrijos kilmės gaminių importui į Libaną, palaipsniui panaikinami pagal tokį grafiką:

- praėjus penkeriems metams nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos kiekvienas muitas ir mokėjimas sumažinamas iki 88 % bazinės normos,

- praėjus šešeriems metams nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos kiekvienas muitas ir mokėjimas sumažinamas iki 76 % bazinės normos,

- praėjus septyneriems metams nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos kiekvienas muitas ir mokėjimas sumažinamas iki 64 % bazinės normos,

- praėjus aštuoneriems metams nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos kiekvienas muitas ir mokėjimas sumažinamas iki 52 % bazinės normos,

- praėjus devyneriems metams nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos kiekvienas muitas ir mokėjimas sumažinamas iki 40 % bazinės normos,

- praėjus dešimčiai metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos kiekvienas muitas ir mokėjimas sumažinamas iki 28 % bazinės normos,

- praėjus vienuolikai metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos kiekvienas muitas ir mokėjimas sumažinamas iki 16 % bazinės normos,

- praėjus dvylikai metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos likę muitai ir mokėjimai panaikinami.

2. Jeigu dėl tam tikro gaminio atsiranda didelių sunkumų, Asociacijos komitetas bendru sutarimu gali peržiūrėti pagal 1 dalį taikomą grafiką, su sąlyga, kad grafikas, kurį prašoma peržiūrėti, negali būti pratęstas tam gaminiui tiek, kad viršytų ilgiausią pereinamąjį dvylikos metų laikotarpį. Jeigu Asociacijos komitetas nepriima sprendimo per trisdešimt dienų nuo Libano prašymo peržiūrėti grafiką, Libanas gali laikinai netaikyti grafiko, tačiau ne ilgiau nei vienerius metus.

3. Kiekvienam atitinkamam gaminiui bazinis muitas, mažintinas palaipsniui kaip nustatyta 1 dalyje, mažinamas pagal 19 straipsnyje nurodytas normas.

10 straipsnis

Nuostatos dėl importo muitų panaikinimo taikomos ir fiskalinio pobūdžio muitams.

11 straipsnis

1. Libanas gali imtis ribotos trukmės išimtinių priemonių, nukrypstančių nuo 9 straipsnio nuostatų, padidindamas arba pakartotinai įvesdamas muitus.

2. Tokios priemonės gali būti taikomos tik naujoms ir neseniai atsiradusioms pramonės šakoms arba sektoriams, kurie pertvarkomi arba kuriuose atsiranda didelių sunkumų, visų pirma, jei tie sunkumai sukelia didelių socialinių problemų.

3. Bendrijos kilmės gaminių importui į Libaną taikomi muitai, įvesti taikant tokias išimtines priemones, negali viršyti 25 % ad valorem muitų ir jais turi būti išlaikytas preferencijos Bendrijos kilmės gaminiams elementas. Bendra importuotų gaminių, kuriems taikomos šios gaminių vertės, negali viršyti 20 % metinio vidurkio viso pramonės gaminių importo iš Bendrijos per paskutinius trejus metus, apie kuriuos turima statistinių duomenų.

4. Šios priemonės taikomos ne ilgiau nei penkerius metus, nebent Asociacijos komitetas leidžia tai daryti ilgiau. Jas nustojama taikyti ne vėliau kaip pasibaigus ilgiausiam dvylikos metų pereinamajam laikotarpiui.

5. Tokios priemonės gaminiui negali būti įvestos, jeigu praėjo daugiau kaip treji metai nuo visų tam gaminiui taikomų muitų ir kiekybinių apribojimų ar lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų ar priemonių panaikinimo.

6. Libanas informuoja Asociacijos komitetą apie bet kokias išimtines priemones, kurias jis ketina patvirtinti, ir Bendrijos prašymu prieš jas įgyvendinant surengiamos konsultacijos dėl atitinkamų priemonių ir sektorių. Tvirtindamas tokias priemones, Libanas pateikia Komitetui pagal šį straipsnį įvedamų muitų panaikinimo grafiką. Pagal šį grafiką šie muitai palaipsniui naikinami vienodais metų intervalais, pradedant ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams nuo jų įvedimo. Asociacijos komitetas gali nustatyti kitokį grafiką.

7. Nukrypstant nuo 4 dalies nuostatų, Asociacijos komitetas, siekdamas atsižvelgti į naujų pramonės šakų kūrimo sunkumus, gali išimties tvarka leisti taikyti priemones, kurias Libanas jau taiko pagal 1 dalį, ne ilgiau kaip trejus metus pasibaigus dvylikos metų pereinamajam laikotarpiui.

II SKYRIUS

Žemės ūkio, žuvininkystės ir perdirbti žemės ūkio produktai

12 straipsnis

Šio skyriaus nuostatos taikomos Bendrijos ir Libano kilmės produktams, klasifikuojamiems Kombinuotosios nomenklatūros ir Libano muitų tarifo 1–24 skirsniuose, ir produktams, išvardytiems 1 priede.

13 straipsnis

Bendrija ir Libanas palaipsniui vis labiau liberalizuoja savo prekybą abiem Šalims svarbiais žemės ūkio, žuvininkystės ir perdirbtais žemės ūkio produktais.

14 straipsnis

1. 1 protokole dėl importo į Bendriją išvardytiems Libano kilmės žemės ūkio produktams taikoma tame Protokole nustatyta tvarka.

2. 2 protokole dėl importo į Libaną išvardytiems Bendrijos kilmės žemės ūkio produktams taikoma tame Protokole nustatyta tvarka.

3. Prekybai perdirbtais žemės ūkio produktais, kuriems taikomas šis skyrius, taikoma 3 protokole nustatyta tvarka.

15 straipsnis

1. Praėjus penkeriems metams nuo šio Susitarimo įsigaliojimo, vadovaudamiesi 13 straipsnyje nustatytu tikslu Bendrija ir Libanas įvertina padėtį, kad nustatytų priemones, kurias Bendrija ir Libanas turi taikyti po vienerių metų nuo Susitarimo peržiūrėjimo.

2. Nepažeidžiant 1 dalies nuostatų ir atsižvelgiant į prekybos žemės ūkio, žuvininkystės ir perdirbtais žemės ūkio produktais tarp abiejų Šalių apimtį bei ypatingą tokių produktų jautrumą, Bendrija ir Libanas Asociacijos taryboje abipusiškumo pagrindu reguliariai svarsto kitų nuolaidų suteikimo kiekvienam produktui galimybes.

16 straipsnis

1. Jeigu įgyvendinant Šalies žemės ūkio politiką nustatomos konkrečios taisyklės, keičiamos galiojančios taisyklės arba keičiamos ar išplečiamos nuostatos, susijusios su jos žemės ūkio politikos įgyvendinimu, atitinkama Šalis gali iš dalies keisti Susitarime atitinkamiems produktams nustatytą tvarką.

2. Šalis, nusprendusi daryti tokius pakeitimus, apie juos praneša Asociacijos komitetui. Jeigu kita Šalis prašo, Asociacijos komitetas susirenka, kad būtų tinkamai atsižvelgta į kitos Šalies interesus.

3. Jeigu Bendrija arba Libanas, taikydami 1 dalį, pakeičia tvarką, nustatytą šiame Susitarime žemės ūkio produktams, jie suteikia kitos Šalies kilmės importuotiems produktams lengvatą, panašią į numatytą šiame Susitarime.

4. Bet kokie šiame Susitarime nustatytos tvarkos pakeitimai kitos Šalies prašymu svarstomi Asociacijos taryboje.

17 straipsnis

1. Abi Šalys susitaria bendradarbiauti, siekdamos sumažinti galimą sukčiavimą taikant šio Susitarimo nuostatas dėl prekybos.

2. Nepažeidžiant kitų šio Susitarimo nuostatų, tais atvejais, kai viena Šalis nustato, kad yra pakankamai sukčiavimą įrodančių faktų, pavyzdžiui, žymiai išaugusi vienos Šalies prekyba produktais su kita Šalimi viršijant ekonomines sąlygas, pavyzdžiui, įprastus gamybos ir eksporto pajėgumus, atspindintį lygį, arba kitos Šalies nebendradarbiavimas administracinėje srityje siekiant patvirtinti kilmės įrodymus, abi Šalys nedelsdamos pradeda tartis, kad rastų tinkamą sprendimą. Kol tokio sprendimo yra ieškoma, atitinkama Šalis gali imtis jos nuomone būtinų atitinkamų priemonių. Renkantis priemonę prioritetas turi būti teikiamas toms priemonėms, kurios mažiausiai sutrikdo šiame Susitarime nustatytos tvarkos veikimą.

III SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

18 straipsnis

1. Bendrijos ir Libano tarpusavio prekyboje neįvedama jokių naujų importo ar eksporto muitų arba lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų ir nedidinami tie, kurie jau buvo taikomi įsigaliojant šiam Susitarimui, išskyrus atvejus, kai šiame Susitarime numatyta kitaip.

2. Bendrijos ir Libano tarpusavio prekyboje neįvedama jokių naujų kiekybinių importo apribojimų ar lygiaverčio poveikio priemonių.

3. Įsigaliojus šiam Susitarimui, panaikinami Libano ir Bendrijos tarpusavio prekyboje taikyti importo kiekybiniai apribojimai ir lygiaverčio poveikio priemonės.

4. Tarpusavio eksportui Bendrija ir Libanas netaiko muitų, lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų, kiekybinių apribojimų ar lygiaverčio poveikio priemonių.

19 straipsnis

1. Kiekvienam produktui bazinė norma, nuosekliai mažintina kaip nustatyta 9 straipsnio 1 dalyje, yra bazinė norma, faktiškai taikoma Bendrijai derybų užbaigimo dieną.

2. Libanui įstojus į PPO, Šalių tarpusavio importui taikoma privaloma PPO norma arba galiojanti mažesnė norma, priskirta nuo įstojimo dienos. Jeigu įstojus į PPO tarifai mažinami erga omnes pagrindu, taikoma sumažinta norma.

3. 2 dalyje nustatyta nuostata taikoma bet kokiam tarifų sumažinimui, taikomam po derybų užbaigimo dienos erga omnes pagrindu.

4. Šalys derybų užbaigimo dieną viena kitai praneša atitinkamas taikomas normas.

20 straipsnis

Į Bendriją importuojamiems Libano kilmės produktams netaikomas režimas, palankesnis už režimą, kurį valstybės narės taiko tarpusavyje.

21 straipsnis

1. Šalys nesiima jokių vidaus fiskalinio pobūdžio priemonių arba praktikos, tiesiogiai arba netiesiogiai sukuriančių vienos Šalies produktų ir kitos Šalies teritorijos kilmės panašių produktų diskriminaciją.

2. Už produktus, eksportuotus į vienos iš Šalių teritoriją, grąžinta netiesioginių vidaus mokesčių suma negali viršyti netiesioginių mokesčių, kuriais jie tiesiogiai ar netiesiogiai apmokestinami, sumos.

22 straipsnis

1. Šis Susitarimas netrukdo taikyti arba kurti muitų sąjungų, laisvosios prekybos zonų arba sudaryti susitarimus dėl pasienio prekybos, jeigu jie nekeičia šiame Susitarime numatytos prekybos tvarkos.

2. Šalys konsultuojasi Asociacijos taryboje dėl susitarimų, kuriais įkuriamos tokios muitų sąjungos ar laisvosios prekybos zonos, ir, jei prašoma, dėl kitų svarbių klausimų, susijusių su jų atitinkama prekybos su trečiosiomis šalimis politika. Tokios konsultacijos visų pirma būtinos tais atvejais, kai prie Bendrijos prisijungia trečioji šalis, siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į abipusius Bendrijos ir Libano interesus.

23 straipsnis

Jeigu viena iš Šalių nustato, kad prekyboje su kita Šalimi dempingas taikomas pagal įsigalėjusias tarptautines taisykles, kaip apibrėžta 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos VI straipsnyje ir susijusiuose vidaus teisės aktuose, ji gali imtis atitinkamų priemonių šios praktikos atžvilgiu, remdamasi PPO susitarimu dėl 1994 m. GATT VI straipsnio įgyvendinimo ir susijusiais vidaus teisės aktais.

24 straipsnis

1. Nepažeisdamos 35 straipsnio, Šalys taiko PPO susitarimą dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių.

2. Jeigu tol, kol nepriimtos būtinos 35 straipsnio 2 dalyje nustatytos taisyklės, kuri nors Šalis nustato, kad prekyba su kita Šalimi subsidijuojama pagal įsigalėjusias tarptautines taisykles, kaip apibrėžta 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) VI ir XVI straipsniuose ir susijusiuose vidaus teisės aktuose, ji gali imtis atitinkamų priemonių šios praktikos atžvilgiu, remdamasi PPO susitarime dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių ir susijusiuose vidaus teisės aktuose apibrėžtomis taisyklėmis.

25 straipsnis

1. Šalys taiko 1994 m. GATT XIX straipsnio ir PPO susitarimo dėl apsaugos priemonių bei susijusių vidaus teisės aktų nuostatas.

2. Prieš taikydama tarptautinėmis taisyklėmis apibrėžtas apsaugos priemones, šias priemones ketinanti taikyti Šalis pateikia Asociacijos komitetui visą susijusią informaciją, būtiną išsamiai padėties analizei, kad būtų rastas abiems Šalims priimtinas sprendimas.

Siekdamos rasti tokį sprendimą, Šalys nedelsdamos surengia konsultacijas Asociacijos komitete. Jei konsultuodamosi Šalys per trisdešimt dienų nuo konsultacijų dėl sprendimo pradžios nepasiekia susitarimo, kad išvengtų apsaugos priemonių taikymo, apsaugos priemones ketinanti taikyti Šalis gali taikyti 1994 m. GATT XIX straipsnio ir PPO susitarimo dėl apsaugos priemonių nuostatas.

3. Pasirinkdamos apsaugos priemones pagal šį straipsnį, Šalys pirmenybę teikia toms, kurios mažiausiai trikdo vykdyti šio Susitarimo uždavinius.

4. Apie apsaugos priemones nedelsiant pranešama Asociacijos komitetui, ir dėl jų vyksta nuolatinės konsultacijos Komitete, visų pirma siekiant jas panaikinti, kai tik tai leis aplinkybės.

26 straipsnis

1. Jeigu dėl to, kad laikomasi 18 straipsnio 4 dalies nuostatų:

a) reeksportuojama į trečiąją šalį, kuriai atitinkamo produkto atžvilgiu eksportuojanti Šalis taiko kiekybinius eksporto apribojimus, eksporto muitus arba lygiaverčio poveikio priemones arba privalomuosius mokėjimus;

arba

b) eksportuojančiai Šaliai pradeda labai trūkti arba ji gali pritrūkti svarbių produktų,

ir tais atvejais, kai susiklosčius pirmiau minėtoms aplinkybėms eksportuojančiai Šaliai kyla arba gali kilti didelių sunkumų, ta Šalis gali imtis atitinkamų priemonių šio straipsnio 2 dalyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2. Sunkumai, kilę susiklosčius šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, pateikiami nagrinėti Asociacijos komitetui. Asociacijos komitetas gali priimti bet kokį sprendimą šiems sunkumams pašalinti. Jeigu jis per 30 dienų nuo klausimo pateikimo nepriima sprendimo, eksportuojanti Šalis atitinkamo produkto eksportui gali taikyti tinkamas priemones. Priemonės turi būti nediskriminacinės ir jos turi būti panaikintos, kai nebelieka jas pateisinančių sąlygų.

27 straipsnis

Nė viena šio Susitarimo nuostata nekliudo taikyti prekių importo importo, eksporto ar tranzito draudimų arba apribojimų, jei jie pateisinami visuomenės dorovės, viešosios tvarkos arba visuomenės saugumo; žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos bei gyvybės apsaugos, nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybių apsaugos bei intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos sumetimais arba jeigu tai grindžiama taisyklėmis, susijusiomis su auksu ir sidabru arba senkančių gamtinių išteklių apsauga. Tačiau tokie draudimai arba apribojimai neturi tapti savavališka diskriminacijos priemone ar užslėptu Šalių tarpusavio prekybos apribojimu.

28 straipsnis

Sąvoka "produktų kilmė", reikalinga taikant šios antraštinės dalies nuostatas, ir su jomis susiję administracinio bendradarbiavimo metodai yra nustatyti 4 protokole.

29 straipsnis

Į Bendriją importuojamų prekių klasifikacijai taikoma kombinuotoji prekių nomenklatūra. Klasifikuojant į Libaną importuoti skirtas prekes yra taikomas Libano muitų tarifas.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮSISTEIGIMO TEISĖ IR PASLAUGŲ TEIKIMAS

30 straipsnis

1. Režimas, kurį viena Šalis taiko kitai Šaliai įsisteigimo teisės ir paslaugų teikimo srityse, grindžiamas kiekvienos Šalies įsipareigojimais ir kitais įsipareigojimais pagal Bendrąjį susitarimą dėl prekybos paslaugomis (GATS). Ši nuostata įsigalioja Libano galutinio įstojimo į PPO dieną.

2. Libanas įsipareigoja pateikti Europos bendrijai ir jos valstybėms narėms pagal GATS XX straipsnį prisiimtų konkrečių įsipareigojimų paslaugų srityje įvykdymo grafiką, kai tik bus patvirtinta jo galutinė redakcija.

3. Šalys įsipareigoja svarstyti galimybę išplėsti pirmiau minėtas nuostatas, kad būtų sudarytas GATS V straipsnyje apibrėžtas "ekonominės integracijos susitarimas".

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytą tikslą Asociacijos taryba pirmą kartą svarsto po metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo.

5. Laikotarpiu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos iki Libano įstojimo į PPO Šalys nesiima jokių priemonių ar veiksmų, dėl kurių Bendrijos arba Libano paslaugų teikėjų paslaugų teikimui nustatytos sąlygos, palyginti su iki šio Susitarimo įsigaliojimo dienos esančiomis sąlygomis, būtų labiau diskriminuojančios.

6. Šioje antraštinėje dalyje:

a) Šalies paslaugų teikėjai – fizinis arba juridinis asmuo, kuris ketina teikti paslaugą arba ją teikia;

b) juridinis asmuo – bendrovė arba jos dukterinė bendrovė, įsteigta atitinkamai pagal Bendrijos valstybės narės arba Libano įstatymus, kurios registruota buveinė, centrinė administracija arba pagrindinė verslo organizavimo vieta yra atitinkamai Bendrijos arba Libano teritorijoje. Tuo atveju, jei Bendrijos arba Libano teritorijoje yra tik minėtos bendrovės arba dukterinės bendrovės registruota buveinė arba centrinė administracija, ji laikoma Bendrijos arba Libano juridiniu asmeniu tik tuo atveju, jei jos veikla turi realų ir nuolatinį ryšį su Bendrijos arba Libano ekonomika;

c) dukterinė bendrovė – juridinis asmuo, kurį veiksmingai kontroliuoja kitas juridinis asmuo;

d) fizinis asmuo – Bendrijos valstybės narės ar Libano pilietis pagal atitinkamus jų nacionalinės teisės aktus.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

MOKĖJIMAI, KAPITALAS, KONKURENCIJA IR KITI EKONOMINIAI KLAUSIMAI

1 SKYRIUS

Einamieji mokėjimai ir kapitalo judėjimas

31 straipsnis

Pagal šio Susitarimo nuostatas ir taikant 33 ir 34 straipsnių nuostatas Bendrija ir Libanas tarpusavyje netaiko jokių apribojimų kapitalo judėjimui ir nediskriminuoja savo piliečių jų pilietybės ar gyvenamosios vietos atžvilgiu ir nediskriminuoja vietos, į kurią šis kapitalas investuojamas atžvilgiu.

32 straipsnis

Einamiesiems mokėjimams, susijusiems su prekių, asmenų, paslaugų ar kapitalo judėjimu, pagal šį Susitarimą netaikomi jokie apribojimai.

33 straipsnis

1. Vadovaujantis šio Susitarimo nuostatomis ir kitais Bendrijos ir Libano tarptautiniais įsipareigojimais, 31 ir 32 straipsnių nuostatos neturi įtakos apribojimams, kurie šio Susitarimo įsigaliojimo dieną galioja Šalių tarpusavyje kapitalo, susijusio su tiesioginėmis investicijomis, įskaitant į nekilnojamąjį turtą, tarpusavio judėjimui, įsisteigimui, finansinių paslaugų teikimui ir vertybinių popierių įtraukimui į kapitalo rinkas.

2. Tačiau tai neturi įtakos Bendrijos rezidentų investicijų Libane arba Libano rezidentų investicijų Bendrijoje ir iš jų gauto pelno pervedimui į užsienį.

34 straipsnis

Kai viena ar kelios Bendrijos valstybės narės arba Libanas susiduria arba gali susidurti su dideliais sunkumais, susijusiais su mokėjimų balansu, atitinkamai Bendrija arba Libanas, vadovaudamiesi GATT nustatytomis sąlygomis ir Tarptautinio valiutos fondo statuto VIII ir XIV straipsniais, gali imtis einamuosius mokėjimus ribojančių priemonių, jeigu tokios priemonės yra tikrai būtinos. Atitinkamai Bendrija arba Libanas nedelsdami informuoja apie tai kitą Šalį ir kuo greičiau nurodo terminus, kada tos priemonės bus panaikintos.

II SKYRIUS

Konkurencija ir kiti ekonominiai klausimai

35 straipsnis

1. Tai, kas nurodyta toliau, prieštarauja tinkamam šio Susitarimo veikimui tiek, kiek gali turėti įtakos Bendrijos ir Libano tarpusavio prekybai:

a) visi įmonių tarpusavio susitarimai, įmonių asociacijų sprendimai ir įmonių suderinti veiksmai, kurių tikslas arba padarinys yra konkurencijos prevencija, ribojimas arba iškraipymas, kaip apibrėžta jų atitinkamuose teisės aktuose;

b) vienos ar kelių įmonių piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi visoje Bendrijos arba Libano teritorijoje ar didelėje jos dalyje, kaip apibrėžta jų atitinkamuose teisės aktuose.

2. Šalys užtikrins jų atitinkamų konkurencijos teisės aktų vykdymą ir keisis informacija, atsižvelgdamos į konfidencialumo reikalavimais nustatytus apribojimus. Tam, kad būtų įgyvendintos šio straipsnio 1 dalies nuostatos, Asociacijos komitetas patvirtina būtinas bendradarbiavimo taisykles per penkerius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos.

3. Jei Bendrija arba Libanas mano, kad tam tikri veiksmai prieštarauja šio straipsnio 1 dalies nuostatoms, ir jei dėl tokių veiksmų smarkiai pakenkiama arba gali būti pakenkta kitos Šalies interesams, ji, pasikonsultavusi su Asociacijos komitetu arba praėjus trisdešimčiai darbo dienų po kreipimosi dėl tokios konsultacijos, gali imtis atitinkamų priemonių.

36 straipsnis

Valstybės narės ir Libanas, nepažeisdami savo įsipareigojimų, atitinkamai prisiimtų arba prisiimtinų pagal GATT, visas valstybines komercinio pobūdžio monopolijas pertvarko taip, kad būtų užtikrinta, jog baigiantis penktiesiems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo nė vienas valstybių narių ir Libano nacionalinis subjektas nebus diskriminuojamas prekių pirkimo ir pardavimo sąlygų atžvilgiu. Asociacijos komitetas bus informuotas apie šio tikslo įgyvendinimui patvirtintas priemones.

37 straipsnis

Asociacijos taryba užtikrina, kad nuo penktųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos valstybės įmonių ir įmonių, kurioms yra suteiktos specialios arba išimtinės teisės, atžvilgiu nebus nustatytos arba taikomos jokios priemonės, iškraipančios Bendrijos ir Libano tarpusavio prekybą taip, kad tai prieštarautų Šalių interesams. Ši nuostata nei teisiškai, nei faktiškai neturėtų trukdyti tokioms įmonėms atlikti joms patikėtų tam tikrų uždavinių.

38 straipsnis

1. Pagal šio straipsnio ir 2 priedo nuostatas Šalys užtikrina tinkamą ir veiksmingą intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių apsaugą, vadovaudamosi aukščiausiais tarptautiniais standartais, įskaitant veiksmingas tokių teisių vykdymo užtikrinimo priemones.

2. Šalys reguliariai peržiūri šio straipsnio ir 2 priedo įgyvendinimą. Jeigu intelektinės nuosavybės apsaugos srityje kyla problemų, turinčių įtakos prekybos sąlygoms, bet kurios Šalies prašymu surengiamos skubios konsultacijos, kad būtų rasti abi Šalis tenkinantys sprendimai.

39 straipsnis

1. Šalių tikslas – abipusis ir laipsniškas viešųjų pirkimų sutarčių liberalizavimas.

2. Asociacijos taryba imasi reikiamų priemonių šio straipsnio 1 dalies nuostatoms įgyvendinti.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

EKONOMINIS BENDRADARBIAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SEKTORIUOSE

40 straipsnis

Tikslai

1. Abi Šalys kartu nustato strategijas ir procedūras, būtinas bendradarbiavimui srityse, kurioms taikoma ši antraštinė dalis, užtikrinti.

2. Šalys įsipareigoja stiprinti abipusio intereso ekonominį bendradarbiavimą, laikydamosi partnerystės, kuri yra šio Susitarimo pagrindas.

3. Ekonominio bendradarbiavimo tikslas – remti Libano pastangas siekti tvaraus ekonomikos vystymosi ir socialinės plėtros.

41 straipsnis

Taikymo sritis

1. Bendradarbiavimas pirmiausia orientuojamas į veiklos sritis, kurias neigiamai paveikė vidaus suvaržymai ir sunkumai arba kurioms turėjo įtakos bendras Libano ekonomikos liberalizavimo procesas, ypač Libano ir Bendrijos tarpusavio prekybos liberalizavimas.

2. Taip pat bendradarbiavimas orientuojamas į sritis, kurios galėtų suartinti Bendrijos ir Libano ekonomiką, visų pirma į tas jos sritis, kurios skatina augimą ir užimtumą.

3. Aplinkos išsaugojimas ir ekologinė pusiausvyra sudaro ekonominio bendradarbiavimo įvairiose srityse pagrindą.

4. Šalys gali susitarti vykdyti ekonominį bendradarbiavimą ir kituose sektoriuose, kuriems šios antraštinės dalies nuostatos netaikomos.

42 straipsnis

Metodai ir sąlygos

Ekonominis bendradarbiavimas vykdomas visų pirma:

a) palaikant nuolatinį Šalių ekonominį dialogą, kuris apima visas makroekonomikos politikos sritis;

b) reguliariai keičiantis informacija kiekviename bendradarbiavimo sektoriuje, įskaitant pareigūnų ir ekspertų susitikimus;

c) perduodant patarimus, žinias ir organizuojant mokymą;

d) vykdant bendrą veiklą, pavyzdžiui, rengiant seminarus ir praktinius užsiėmimus;

e) teikiant techninę, administracinę ir reguliavimo pagalbą;

f) skleidžiant informaciją apie bendradarbiavimą.

43 straipsnis

Švietimas ir mokymas

Bendradarbiavimo tikslas:

a) apibrėžti priemones, kurios pastebimai pagerintų padėtį švietimo ir mokymo srityje, visų pirma profesinio mokymo srityje;

b) skatinti užmegzti glaudžius ryšius tarp bendrą veiklą vykdančių agentūrų, ketimąsi patirtimi ir pažangiąja patirtimi, visų pirma, jaunimo mainus, mainus tarp universitetų ir kitų švietimo įstaigų, tokiu būdu suartinant kultūras;

c) pirmiausia skatinti moterų galimybes mokytis, įskaitant aukštesniojo, aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigose.

44 straipsnis

Mokslinis, techninis ir technologinis bendradarbiavimas

Bendradarbiavimo tikslas:

a) skatinti užmegzti nuolatinius ryšius tarp Šalių mokslinių bendruomenių, ypač tokiais būdais:

- suteikiant Libanui galimybę dalyvauti Bendrijos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programose pagal Bendrijos taisykles, reglamentuojančias Bendrijai nepriklausančių šalių dalyvavimą tokiose programose,

- Libanui dalyvaujant decentralizuoto bendradarbiavimo tinkluose,

- skatinant mokymo ir mokslinių tyrimų sinergiją;

b) didinti Libano mokslinių tyrimų pajėgumus ir intensyvinti technologijų plėtrą;

c) skatinti technologines inovacijas, naujų technologijų perdavimą ir pažangiosios patirties sklaidą;

d) nagrinėti, kokiais būdais Libanas gali dalyvauti Europos bendrosiose mokslinių tyrimų programose.

45 straipsnis

Aplinka

1. Šalys skatina bendradarbiavimą siekiant neleisti blogėti aplinkos būklei, kontroliuojant taršą ir užtikrinant racionalų gamtinių išteklių naudojimą, kad būtų užtikrintas tvarus vystymąsis.

2. Pirmiausia bendradarbiaujama sprendžiant šiuos klausimus:

a) Viduržemio jūros vandens kokybės ir jūrų taršos kontrolės bei prevencijos;

b) atliekų, ypač toksiškų, tvarkymo;

c) druskėjimo;

d) jautrių pakrančių zonų aplinkos valdymo;

e) ekologinio švietimo ir sąmoningumo;

f) šiuolaikiškų aplinkosaugos vadybos ir aplinkos monitoringo priemonių naudojimo, visų pirma aplinkos srities informacinės sistemos taikymo ir poveikio aplinkai tyrimų vykdymo;

g) bendro pramonės vystymosi poveikio aplinkai, visų pirma pramonės įmonių saugumui;

h) žemės ūkio poveikio dirvožemio ir vandens kokybei;

i) dirvožemio apsaugos ir derlingumo išsaugojimo;

j) racionalios vandentvarkos;

k) bendros mokslinių tyrimų ir monitoringo veiklos, programų ir projektų.

46 straipsnis

Pramoninis bendradarbiavimas

Bendradarbiavimo tikslas:

a) skatinti Šalių ekonominės veiklos vykdytojų bendradarbiavimą, įskaitant bendradarbiavimą, atsižvelgiant į Libano galimybes dalyvauti Bendrijos verslo tinkluose;

b) remti pastangas modernizuoti ir restruktūrizuoti Libano valstybinio ir privataus sektoriaus pramonę (įskaitant žemės ūkio maisto produktų pramonę);

c) puoselėti privačiai iniciatyvai palankią aplinką, kurioje skatinama kuo įvairesnė vidaus ir eksporto rinkoms skirta produkcija;

d) didinti Libano žmogiškuosius išteklius ir pramoninį potencialą, geriau pritaikant politiką inovacijų, mokslinių tyrimų ir tehnologijų plėtros srityse;

e) sudaryti palankesnes sąlygas patekti į kapitalo rinkas, siekiant finansuoti produktyvias investicijas;

f) skatinti MVĮ steigimą, visų pirma:

- skatinant įmones palaikyti ryšius, iš dalies naudojant Bendrijos tinklus ir priemones pramoniniam bendradarbiavimui ir partnerystei remti,

- sudarant palankesnes sąlygas finansuoti investicijas kreditais,

- teikiant informacines ir paramos paslaugas,

- didinant žmogiškuosius išteklius inovacijoms skatinti ir kuriant projektus bei ekonominės veiklos rūšis.

47 straipsnis

Investicijų skatinimas ir apsauga

1. Bendradarbiavimu siekiama didinti kapitalo, žinių ir technologijų srautus į Libaną inter alia:

a) atitinkamomis investavimo galimybių nustatymo priemonėmis ir kanalais, kuriais teikiama informacija apie investavimo reglamentavimą;

b) teikiant informaciją apie Europos investavimo režimus (techninę pagalbą, tiesioginę finansinę paramą, fiskalines paskatas, investicijų draudimą ir t. t.), susijusius su investicijomis užsienyje ir didinant Libano galimybes gauti iš jų naudos;

c) nagrinėjant galimybes steigti bendras įmones (visų pirma mažas ir vidutines) ir tam tikrais atvejais sudaryti valstybių narių ir Libano susitarimus;

d) nustatant investicijų skatinimo ir rėmimo mechanizmus;

e) sukuriant abiejų Šalių tarpusavio investicijoms palankią teisinę sistemą, tam tikrais atvejais valstybėms narėms ir Libanui sudarant investicijų apsaugos susitarimus ir susitarimus dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.

2. Bendradarbiavimas gali apimti projektų, demonstruojančių veiksmingą pagrindinių technologijų įsigijimą bei naudojimą, standartų taikymą, žmogiškųjų išteklių plėtotę ir darbo vietų kūrimą vietos lygiu, planavimą ir įgyvendinimą.

48 straipsnis

Bendradarbiavimas standartizacijos ir atitikties įvertinimo srityse

Šalys bendradarbiauja:

a) mažindamos skirtumus standartizacijos, metrologijos, kokybės kontrolės ir atitikties įvertinimo srityse;

b) modernizuodamos Libano laboratorijas;

c) derėdamosi dėl abipusio pripažinimo susitarimų, kai tik bus įvykdytos juos reglamentuojančios sąlygos;

d) stiprindamos Libano institucijas, atsakingas už standartizaciją, kokybę bei intelektinę, pramoninę ir komercinę nuosavybę.

49 straipsnis

Teisės aktų derinimas

Siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas šio Susitarimo įgyvendinimui, Šalys deda visas pastangas atitinkamiems savo įstatymams suderinti.

50 straipsnis

Finansinės paslaugos

Bendradarbiavimo tikslas – nustatyti vienodesnes bendras taisykles ir standartus susijusiose srityse, įskaitant:

a) finansų rinkų kūrimą Libane;

b) finansinių paslaugų apskaitos, audito, priežiūros ir reglamentavimo bei finansinio monitoringo gerinimą Libane.

51 straipsnis

Žemės ūkis ir žuvininkystė

Bendradarbiavimo tikslas:

a) remti politikos kryptis, skirtas produkcijos įvairinimui;

b) mažinti priklausomybę nuo maisto;

c) skatinti tokias žemės ūkio formas, kurios kreiptų reikiamą dėmesį į aplinką;

d) užmegzti glaudesnius santykius tarp dviejų Šalių įmonių, grupių ir profesinių organizacijų;

e) teikti pagalbą ir organizuoti techninės krypties rengimą; teikti paramą agronominiams tyrimams, patariamąsias paslaugas, užtikrinti žemės ūkio srities mokymą ir techninės krypties žemės ūkio sektoriaus darbuotojų rengimą;

f) suderinti fitosanitarijos ir veterinarijos standartus;

g) remti integruotą kaimo plėtrą, įskaitant pagrindinių paslaugų gerinimą ir pagalbinės ekonominės veiklos rūšių kūrimą, visų pirma neteisėtų pasėlių išnaikinimo paveiktuose regionuose;

h) vystyti kaimo vietovių bendradarbiavimą, užtikrinti keitimąsi patirtimi ir pažangiąja patirtimi apie kaimo plėtrą;

i) plėtoti žvejybą jūroje ir akvakultūrą;

j) nustatyti pakavimo, sandėliavimo ir pardavimo būdus; ir gerinti paskirstymo kanalus;

k) plėtoti žemės ūkio vandens išteklius;

l) plėtoti miškininkystės sektorių, visų pirma pakartotinio apželdinimo mišku, miškų priešgaisrinės saugos, miškingųjų ganyklų ir kovos su dykumėjimu srityse;

m) vystyti žemės ūkio mechanizaciją ir skatinti kurti žemės ūkio paslaugų kooperatyvus;

n) stiprinti žemės ūkio kreditavimo sistemą.

52 straipsnis

Transportas

Bendradarbiavimo tikslas:

a) pertvarkyti ir modernizuoti kelių, geležinkelių, uostų, oro uostų infrastruktūrą, susijusią su pagrindiniais abipusio intereso transeuropinio susisiekimo maršrutais;

b) nustatyti ir taikyti veiklos ir saugos standartus, panašius į Bendrijoje galiojančius standartus;

c) modernizuoti techninę įrangą pagal Bendrijos standartus, nustatytus įvairiarūšiam transportui, vežimui konteineriuose ir perkėlimui į kitos rūšies transportą;

d) gerinti tranzitinį vežimą kelių, jūrų ar įvairiarūšiu transportu ir uostų, oro uostų, laivybos ir skrydžių valdymą bei geležinkelių ir navigacijos priemonių valdymą;

e) reorganizuoti ir pertvarkyti visuomeninio transporto sektorių, įskaitant viešąjį transportą.

53 straipsnis

Informacinė visuomenė ir telekomunikacijos

1. Šalys pripažįsta, kad informacinės ir ryšių technologijos yra viena iš pagrindinių šiuolaikinės visuomenės dalių, nepaprastai svarbus ekonominio ir socialinio vystymosi veiksnys ir besikuriančios informacinės visuomenės kertinis akmuo.

2. Bendradarbiavimo šioje srityje tikslas:

a) užmegzti dialogą klausimais, susijusiais su įvairiais informacinės visuomenės aspektais, įskaitant telekomunikacijų politikos kryptis;

b) keistis informacija ir technine pagalba dėl informacinių technologijų ir telekomunikacijų technologijų reguliavimo klausimų, standartizavimo, atitikties tikrinimo ir sertifikavimo;

c) skleisti naują informaciją ir telekomunikacijų technologijas bei informuoti apie modernizuotas pažangiųjų ryšių, informacinių paslaugų ir technologijų priemones;

d) skatinti ir įgyvendinti bendrus mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir pritaikymo pramonėje projektus informacinių technologijų, ryšių, telematikos ir informacinės visuomenės srityse;

e) Libano organizacijoms dalyvauti bandomuosiuose projektuose ir europinėse programose pagal nustatytas sistemas;

f) sujungti Bendrijos ir Libano telematikos tinklus bei paslaugas ir užtikrinti jų sąveiką;

g) užmegzti dialogą dėl bendradarbiavimo tarptautinių paslaugų reguliavimo srityje, įskaitant su duomenų ir privatumo apsauga susijusius aspektus.

54 straipsnis

Energetika

Prioritetinės bendradarbiavimo sritys:

a) atsinaujinančiųjų energijos išteklių skatinimas;

b) energijos taupymo ir energijos efektyvumo skatinimas;

c) taikomieji moksliniai tyrimai, susiję su duomenų bazių tinklais, jungiančiais abiejų Šalių ekonominės ir socialinės veiklos vykdytojus;

d) parama energetikos tinklų modernizavimui ir plėtrai bei tokių tinklų prijungimui prie Bendrijos tinklų.

55 straipsnis

Turizmas

Bendradarbiaujant siekiama:

a) skatinti investicijas turizmo srityje;

b) gerinti žinias apie turizmo pramonę ir užtikrinti nuoseklesnes turizmui įtakos turinčios politikos kryptis;

c) skatinti tinkamą sezoninį turizmo paskirstymą;

d) akcentuoti kultūrinio paveldo svarbą turizmui;

e) užtikrinti tinkamą turizmo ir aplinkos sąveiką;

f) didinti turizmo konkurencingumą skatinant taikyti aukštesnius standartus didinti profesionalumą;

g) plėsti informacijos srautus;

h) sustiprinti mokymą viešbučių valdymo ir administravimo srityje bei kitais viešbučių verslo klausimais;

i) organizuoti keitimąsi patirtimi siekiant užtikrinti subalansuotą ir tvarų turizmo vystymąsi, pirmiausia keičiantis su turizmu susijusia informacija ir leidiniais bei organizuojant parodas ir renginius.

56 straipsnis

Bendradarbiavimas muitinės veiklos srityje

1. Šalys plėtoja bendradarbiavimą muitinės veiklos srityje, kad užtikrintų prekybos nuostatų laikymąsi. Šiuo tikslu jos pradeda dialogą muitinės veiklos klausimais.

2. Prioritetinės bendradarbiavimo sritys:

a) muitinės kontrolės ir procedūrų, susijusių su muitinės formalumų prekėms atlikimu, supaprastinimas;

b) galimybės tarpusavyje sujungti Bendrijos ir Libano tranzito sistemas;

c) ekspertų keitimasis informacija ir profesinis mokymas;

d) prireikus – techninė pagalba.

3. Nepažeisdamos kitų šiame Susitarime numatytų bendradarbiavimo formų, visų pirma kovos su narkotikų vartojimu ir pinigų plovimu srityse, Susitariančiųjų Šalių administracinės institucijos teikia savitarpio pagalbą pagal 5 protokolo nuostatas.

57 straipsnis

Bendradarbiavimas statistikos srityje

Bendradarbiavimo tikslas – suderinti Šalių naudojamą metodiką ir naudoti duomenis, įskaitant duomenų bankus, apie visas šiame Susitarime nurodytas sritis, kuriose galima surinkti statistinių duomenų.

58 straipsnis

Vartotojų apsauga

Bendradarbiavimu šioje srityje turėtų būti siekiama suderinti Bendrijos ir Libano vartotojų apsaugos schemas, ir jis, jei įmanoma, turėtų apimti:

a) vartotojų apsaugos teisės aktų suderinamumo didinimą siekiant išvengti prekybos kliūčių;

b) abipusio keitimosi informacija apie pavojingus maisto produktus ir pramonės gaminius sistemų sukūrimą ir plėtojimą bei šių sistemų jungimą tarpusavyje (skubaus įspėjimo sistemos);

c) keitimąsi informacija ir ekspertais;

d) mokymo programų ir techninės pagalbos teikimo organizavimą.

59 straipsnis

Bendradarbiavimas stiprinant institucijas ir teisinę valstybę

Šalys pakartoja teisinės valstybės ir tinkamo institucijų veikimo visais lygiais reikšmę administravimo, teisėsaugos, ypač teisingumo vykdymo srityse. Šioje srityje ypač svarbi nepriklausoma ir veiksminga teismų sistema bei gerai parengti teisininkai.

60 straipsnis

Pinigų plovimas

1. Šalys susitaria, kad būtina dėti visas pastangas bendradarbiauti, kad būtų užkirstas kelias jų finansinių sistemų naudojimui lėšoms, gautoms iš nusikalstamos veiklos, ypač su narkotikais susijusių nusikaltimų, plauti.

2. Bendradarbiavimas šioje srityje gali apimti administracinę ir techninę pagalbą, skirtą veiksmingoms tarptautinius standartus atitinkančioms taisyklėms sukurti ir joms veiksmingai įgyvendinti kovos su pinigų plovimu srityje.

61 straipsnis

Organizuoto nusikalstamumo prevencija ir kova su juo

1. Šalys sutaria bendradarbiauti siekdamos užkirsti kelią organizuotam nusikalstamumui ir kovoti su juo, visų pirma šiose srityse: prekybos žmonėmis; seksualinio išnaudojimo; korupcijos; finansinių priemonių klastojimo; neteisėtos prekybos uždraustomis, suklastotomis ar piratinėmis prekėmis bei neteisėtų sandorių, visų pirma susijusių su pramonės atliekomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis; prekybos šaunamaisiais ginklais ir sprogmenimis; kompiuterinių nusikaltimų; vogtų automobilių.

2. Šalys glaudžiai bendradarbiauja siekdamos įdiegti atitinkamus mechanizmus ir standartus.

3. Techninis ir administracinis bendradarbiavimas šioje srityje apima mokymą ir valdžios institucijų ir struktūrų, atsakingų už kovą su nusikalstamumu ir jo prevenciją, veiksmingumo stiprinimą ir nusikalstamumo prevencijos priemonių parengimą.

62 straipsnis

Bendradarbiavimas nelegalių narkotikų srityje

1. Pagal savo atitinkamus įgaliojimus ir kompetenciją Šalys bendradarbiauja, kad užtikrintų suderintą ir jungtinį požiūrį į narkotikus. Kovos su narkotikais politikos ir veiksmų tikslas – sumažinti nelegalių narkotikų tiekimą, prekybą jais ir jų poreikį bei veiksmingiau kontroliuoti prekursorius.

2. Šalys susitaria dėl bendradarbiavimo metodų, būtinų šiems tikslams pasiekti. Veiksmai grindžiami bendrai suderintais principais, atitinkančiais penkis svarbiausius principus, patvirtintus 1998 m. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialioje sesijoje dėl narkotikų (UNGASS).

3. Šalių bendradarbiavimas gali apima techninę ir administracinę pagalbą, ypač šiose srityse: nacionalinės teisės aktų ir politikos krypčių rengimo; institucijų ir informacijos centrų steigimo; personalo mokymo; su narkotikais susijusių mokslinių tyrimų; ir prekursorių naudojimo nelegaliai narkotikų gamybai prevencijos. Šalys gali susitarti įtraukti kitas sritis.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRADARBIAVIMAS SOCIALINIAIS IR KULTŪROS KLAUSIMAIS

1 SKYRIUS

Dialogas ir bendradarbiavimas socialinių reikalų srityje

63 straipsnis

Abi Šalys kartu nustato metodus, būtinus bendradarbiavimui šioje antraštinėje dalyje reglamentuojamose srityse užtikrinti.

64 straipsnis

1. Šalys palaiko nuolatinį dialogą visais joms svarbiais socialiniais klausimais.

2. Šiuo dialogu ieškoma būdų skatinti darbuotojų judėjimą, Libano ir Bendrijos piliečių, teisėtai gyvenančių priimančiųjų šalių teritorijose, vienodas galimybes ir socialinę integraciją.

3. Dialogas visų pirma apima klausimus, susijusius su:

a) migrantų bendruomenių gyvenimo ir darbo sąlygomis;

b) migracija;

c) nelegalia imigracija;

d) projektais ir programomis, kuriomis skatinamas vienodas požiūris į Libano ir Bendrijos piliečius, abipusis kultūrų ir civilizacijų pažinimas, tolerancijos puoselėjimas ir diskriminacijos šalinimas.

65 straipsnis

1. Siekiant sustiprinti Šalių bendradarbiavimą socialinėje srityje, visose joms svarbiose srityse vykdomi projektai ir programos, kuriais siekiama:

a) pagerinti gyvenimo sąlygas, pirmiausia nepalankiausioje padėtyje esančiose vietovėse ir vietovėse, kurių gyventojai buvo perkelti;

b) stiprinti moterų vaidmenį ekonominio ir socialinio vystymosi procese, pirmiausia pasitelkiant švietimą ir informavimo priemones;

c) remti ir kurti Libano šeimos planavimo, motinos ir vaiko apsaugos programas;

d) tobulinti socialinės apsaugos bei sveikatos draudimo sistemas;

e) tobulinti sveikatos priežiūros sistemas, pirmiausia bendradarbiaujant visuomenės sveikatos ir ligų prevencijos, sveikatos draudimo, medicinos mokymo ir valdymo srityse;

f) įgyvendinti ir finansuoti keitimosi ir laisvalaikio programas, skirtas mišriomis Libano ir Europos jaunimo, jaunų darbuotojų, nevyriausybinių organizacijų jaunų atstovų ir kitų jaunimo srities ekspertų, gyvenančių valstybėse narėse, grupėms siekiant skatinti atitinkamų kultūrų abipusį pažinimą ir stiprinti toleranciją.

2. Šalys pradeda dialogą dėl visų abipusio intereso aspektų, pirmiausia socialinių problemų, pavyzdžiui, nedarbo, mažiau darbingų asmenų reabilitacijos, vienodo požiūrio į vyrus ir moteris, darbo santykių, profesinio mokymo, darbuotų saugos ir sveikatos apsaugos.

66 straipsnis

Bendradarbiavimo schemos gali būti įgyvendinamos bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis.

2 SKYRIUS

Bendradarbiavimas kultūros, audiovizualinių priemonių ir informacijos klausimais

67 straipsnis

1. Šalys susitaria skatinti kultūrinį bendradarbiavimą abipusio intereso srityse ir gerbdamos viena kitos kultūrą. Jos užmezga tęstinį kultūrinį dialogą. Šis bendradarbiavimas visų pirma skatina:

a) istorinio ir kultūros paveldo (paminklų, lankytinų vietų, istorinių įrankių, retų knygų, rankraščių ir pan.) išsaugojimą ir restauravimą;

b) keitimąsi meno parodomis ir menininkais;

c) asmenų, dirbančių kultūros srityje, mokymą.

2. Bendradarbiavimu audiovizualinių priemonių srityje siekiama skatinti bendradarbiavimą tokiose srityse kaip bendra gamyba ir mokymas. Šalys ieško būdų Libano dalyvavimui Bendrijos iniciatyvose šiame sektoriuje paskatinti.

3. Šalys susitaria, kad Libanas gali būti įtrauktas į dabartines Bendrijos ir vienos ar kelių valstybių narių kultūros programas ir tolesnę abiem Šalims svarbia veiklą.

4. Be to, Šalys siekia skatinti komercinio pobūdžio kultūrinį bendradarbiavimą, visų pirma vykdant bendrus projektus (gamybos, investicijų ir prekybos), organizuojant mokymą ir keičiantis informacija.

5. Šalys, nustatydamos bendradarbiavimo projektus, programas ir bendrus veiksmus, ypač daug dėmesio skiria jaunimui, saviraiškai, paveldo išsaugojimo klausimams, kultūros sklaidai ir bendravimo įgūdžiams naudojantis rašytinėmis ir audiovizualinėmis priemonėmis.

6. Bendradarbiaujama 42 straipsnyje nustatytu būdu.

3 SKYRIUS

Bendradarbiavimas nelegalios imigracijos prevencijos ir kontrolės srityje

68 straipsnis

1. Šalys susitaria bendradarbiauti siekdamos užkirsti kelią nelegaliai imigracijai ir ją kontroliuoti. Šiuo tikslu:

a) kiekviena valstybė narė sutinka priimti savo piliečius, nelegaliai esančius Libano teritorijoje, jiems to prašant ir be jokių papildomų formalumų, jei yra aiškiai nustatyta, kad šie asmenys atitinka pilietybės sąlygas;

b) Libanas sutinka priimti savo piliečius, neteisėtai esančius kurios nors valstybės narės teritorijoje, jiems to prašant ir be jokių ypatingų formalumų, jei yra aiškiai nustatyta, kad šie asmenys atitinka pilietybės sąlygas.

Minėtais tikslais valstybės narės ir Libanas savo piliečiams suteikia atitinkamus asmens tapatybės dokumentus.

2. Europos Sąjungos valstybių narių atžvilgiu šiame straipsnyje numatyta prievolė taikoma tik tų asmenų, kurie turi būti laikomi jų piliečiais Bendrijos tikslais pagal Europos Bendrijos steigimo sutartį, atžvilgiu.

3. Libano atžvilgiu šiame straipsnyje numatyta pareiga taikoma tik tų asmenų, kurie laikomi libaniečiais pagal Libano teisinę sistemą ir visus atitinkamus pilietybės įstatymus, atžvilgiu.

69 straipsnis

1. Įsigaliojus šiam Susitarimui, Šalys bet kurios iš jų prašymu derasi ir viena su kita sudaro dvišalius susitarimus, reglamentuojančius konkrečias pareigas, susijusias su jų piliečių readmisija. Šie susitarimai, jei tai, kurios nors Šalies manymu, yra būtina, taip pat reglamentuoja trečiųjų šalių piliečių readmisijos tvarką. Tokiuose susitarimuose bus nustatyta išsami informacija apie asmenų, kuriems taikoma minėta tvarka, kategorijas ir nurodytos jų readmisijos sąlygos.

2. Libanui gali būti teikiama šiems susitarimams įgyvendinti reikalinga finansinė ir techninė pagalba.

70 straipsnis

Asociacijos taryba apsvarsto, kokios kitos bendros pastangos gali būti dedamos siekiant užkirsti kelią nelegaliai imigracijai ir ją kontroliuoti.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

FINANSINIS BENDRADARBIAVIMAS

71 straipsnis

1. Siekiant visapusiškai įgyvendinti šio Susitarimo tikslus, svarstomos finansinio bendradarbiavimo su Libanu galimybės pagal atitinkamas finansines procedūras ir naudojantis atitinkamais finansiniais ištekliais.

2. Įsigaliojus šiam Susitarimui, šios procedūros patvirtinamos Šalių abipusiu susitarimu naudojantis pačiomis tinkamiausiomis priemonėmis.

3. Be šio Susitarimo V ir VI antraštinėse dalyse išvardytų sričių, bendradarbiaujama, inter alia, siekiant:

a) palengvinti reformas, skirtas ekonomikai modernizuoti;

b) atkurti ir atnaujinti ekonomikos infrastruktūrą;

c) skatinti privačias investicijas ir darbo vietų kūrimą;

d) atsižvelgti į laipsniško laisvosios prekybos zonos įdiegimo poveikį Libano ekonomikai, ypač atnaujinimo ir restruktūrizavimo įtaką ekonomikos sektoriams, pirmiausia pramonei;

e) sugretinti priemones, skirtas socialiniuose sektoriuose įgyvendinamai politikai, pirmiausia socialinės apsaugos reformai.

72 straipsnis

Vadovaudamasi Bendrijos priemonėmis, skirtomis Viduržemio jūros regiono šalių struktūrinio pertvarkymo programoms remti, ir glaudžiai bendradarbiaudama su Libano valdžios institucijomis ir kitais donorais, ypač su kitomis tarptautinėmis finansų įstaigomis, Bendrija nagrinės tinkamiausius būdus, kaip būtų galima remti Libano struktūrinę politiką, vykdomą siekiant atkurti finansinę pusiausvyrą pagrindinėse finansų srityse ir sukurti augimo skatinimui palankią ekonominę aplinką, kartu didinant socialinę gerovę.

73 straipsnis

Siekdamos užtikrinti suderintą požiūrį į išimtinių makroekonominių ir finansinių problemų, galinčių atsirasti dėl laipsniško šio Susitarimo įgyvendinimo, sprendimą, Šalys atidžiai stebi prekybos ir Bendrijos bei Libano finansinių santykių raidą naudodamosi pagal V antraštinę dalį pradėtu nuolatiniu ekonominiu dialogu.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

INSTITUCINĖS, BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

74 straipsnis

1. Įkuriama Asociacijos taryba, kuri posėdžiauja ministrų lygiu, atsižvelgiant į aplinkybes – pirmininko iniciatyva ir laikydamasi jos darbo tvarkos taisyklėse nustatytų sąlygų.

2. Asociacijos taryba nagrinėja visus svarbius klausimus, susijusius su šiuo Susitarimu, ir visus kitus abipusio intereso dvišalius ar tarptautinius klausimus.

75 straipsnis

1. Asociacijos tarybą sudaro Europos Sąjungos Tarybos nariai, Europos Bendrijų Komisijos nariai ir Libano Vyriausybės nariai.

2. Asociacijos tarybos nariai gali skirti savo atstovus pagal Asociacijos tarybos darbo tvarkos taisyklių nuostatas.

3. Asociacijos taryba nustato savo darbo tvarkos taisykles.

4. Asociacijos tarybai paeiliui pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybos narys ir Libano Vyriausybės narys pagal jos darbo tvarkos taisyklių nuostatas.

76 straipsnis

1. Siekiant šio Susitarimo tikslų, Asociacijos taryba įgaliojama priimti sprendimus šiame Susitarime numatytais atvejais.

2. Priimti spendimai privalomi Šalims ir jos imasi priemonių, būtinų priimtiems sprendimams įgyvendinti. Asociacijos taryba gali teikti ir atitinkamas rekomendacijas.

3. Asociacijos taryba rengia sprendimus ir rekomendacijas abiejų Šalių susitarimu.

77 straipsnis

1. Pagal Asociacijos tarybos įgaliojimus įkuriamas Asociacijos komitetas, atsakingas už šio Susitarimo įgyvendinimą.

2. Asociacijos taryba gali perduoti Asociacijos komitetui visus savo įgaliojimus arba jų dalį.

78 straipsnis

1. Asociacijos komitetą, kuris posėdžiauja pareigūnų lygiu, sudaro Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Bendrijų Komisijos atstovai ir Libano Vyriausybės atstovai.

2. Asociacijos komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

3. Asociacijos komiteto posėdžiai paprastai vyksta pakaitomis Bendrijoje arba Libane.

79 straipsnis

1. Asociacijos komitetas įgaliojamas priimti sprendimus, susijusius su šio Susitarimo administravimu, taip pat tose srityse, kuriose Asociacijos taryba jam perdavė savo įgaliojimus.

2. Asociacijos komitetas rengia sprendimus abiejų Šalių susitarimu. Šie spendimai privalomi Šalims ir jos imasi priemonių, būtinų priimtiems sprendimams įgyvendinti.

80 straipsnis

Asociacijos taryba gali nuspręsti įsteigti darbo grupę arba įstaigą, būtiną šiam Susitarimui įgyvendinti. Ji nustato tokios darbo grupės ar įstaigos, kuri yra jai pavaldi, įgaliojimus.

81 straipsnis

Asociacijos taryba imasi reikiamų visų priemonių, kad palengvintų Europos Parlamento ir Libano Parlamento, Bendrijos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bei analogiškos institucijos Libane bendradarbiavimą ir ryšius.

82 straipsnis

1. Kiekviena Šalis gali kreiptis į Asociacijos tarybą dėl ginčų, susijusių su šio Susitarimo taikymu ar aiškinimu.

2. Asociacijos taryba gali išspręsti ginčą priimdama sprendimą.

3. Kiekviena Šalis privalo imtis priemonių, būtinų 2 dalyje nurodytam sprendimui įvykdyti.

4. Jei Asociacijos taryba negali išspręsti ginčo pagal 2 dalį, bet kuri iš Šalių gali pranešti kitai Šaliai apie arbitro paskyrimą; tada kita Šalis per du mėnesius privalo paskirti antrąjį arbitrą. Taikant šią procedūrą Bendrija ir valstybės narės laikomos viena ginčo Šalimi.

Asociacijos taryba skiria trečiąjį arbitrą.

Arbitrų sprendimai priimami balsų dauguma.

Kiekviena ginčo Šalis privalo imtis veiksmų, būtinų arbitrų sprendimui įgyvendinti.

83 straipsnis

Nei viena šio Susitarimo nuostata nedraudžia Šaliai imtis bet kokių priemonių:

a) kurios, jos nuomone, yra būtinos, kad nebūtų atskleista informacija, prieštaraujanti jos pagrindiniams saugumo interesams;

b) susijusių su ginklų, amunicijos arba karo medžiagų gamyba ar prekyba, arba su moksliniais tyrimais, taikomąja veikla ar gamyba, būtina gynybos tikslams, jeigu tokios priemonės neblogina konkurencijos sąlygų prekėms, kurios nėra specialiai skirtos kariniams tikslams;

c) kurios, jos nuomone, yra būtinos jos saugumui užtikrinti kilus dideliems neramumams šalyje, turintiems įtakos viešosios tvarkos palaikymui, prasidėjus karui arba atsiradus didelei tarptautinei įtampai, kuri galėtų sukelti karą, arba įsipareigojimams, kuriuos ji prisiėmė taikai ir tarptautiniam saugumui užtikrinti, vykdyti.

84 straipsnis

Šio Susitarimo taikymo srityse ir nepažeidžiant kitų specialių šio Susitarimo nuostatų:

a) tvarka, kurią Libanas taiko Bendrijai, negali tapti pagrindu valstybių narių, jų piliečių, bendrovių ar firmų diskriminavimui;

b) tvarka, kurią Bendrija taiko Libanui, negali tapti pagrindu Libano piliečių, bendrovių ar firmų diskriminavimui.

85 straipsnis

Tiesioginių mokesčių srityje nė viena šio Susitarimo nuostata:

a) neišplečia mokestinių lengvatų, kurias kuri nors iš Šalių yra suteikusi pagal bet kokį tarptautinį susitarimą arba tvarką, kurie yra jai privalomi;

b) netrukdo kuriai nors iš Šalių priimti arba taikyti priemones, skirtas sukčiavimo ar tyčinio vengimo mokėti mokesčius prevencijai;

c) neprieštarauja kurios nors iš Šalių teisei taikyti atitinkamas savo mokesčių teisės aktų nuostatas mokesčių mokėtojams, kurių padėtis nėra lygiavertė, ypač dėl jų gyvenamosios vietos.

86 straipsnis

1. Šalys imasi bendrų ar konkrečių priemonių, reikalingų jų įsipareigojimams pagal šį Susitarimą įgyvendinti. Jos prižiūri, kad būtų pasiekti šiame Susitarime nustatyti tikslai.

2. Jeigu kuri nors iš Šalių mano, kad kita Šalis nevykdo savo įsipareigojimų pagal šį Susitarimą, ji gali imtis atitinkamų priemonių. Išskyrus ypatingos skubos atvejus, prieš imdamasi priemonių ji pateikia Asociacijos tarybai visą susijusią informaciją, būtiną išsamiai padėties analizei, kad būtų rastas abiem Šalims priimtinas sprendimas.

3. Pasirenkant atitinkamas 2 dalyje nurodytas priemones, pirmenybė turi būti teikiama toms priemonėms, kurios mažiausia sutrikdo šio Susitarimo veikimą. Šalys taip pat susitaria, kad šių priemonių imamasi laikantis tarptautinės teisės ir jos yra proporcingos pažeidimui.

Apie šias priemones nedelsiant pranešama Asociacijos tarybai, kurioje dėl jų konsultuojamasi, jei to prašo kita Šalis.

87 straipsnis

1 ir 2 priedai bei 1–5 protokolai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

88 straipsnis

Šiame Susitarime Šalys – tai Bendrija ar valstybės narės, arba Bendrija ir jos valstybės narės pagal jų atitinkamus įgaliojimus, ir Libanas.

89 straipsnis

1. Šis Susitarimas sudaromas neribotam laikotarpiui.

2. Bet kuri iš Šalių gali denonsuoti šį Susitarimą apie tai pranešdama kitai Šaliai. Šis Susitarimas baigiamas taikyti praėjus šešiems mėnesiams po tokio pranešimo dienos.

90 straipsnis

Šis Susitarimas taikomas teritorijoms, kuriose taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, pagal toje Sutartyje nustatytas sąlygas, ir Libano teritorijai.

91 straipsnis

Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais anglų, arabų, danų, graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų, suomių, švedų ir vokiečių kalbomis. Visi tekstai yra autentiški. Jis deponuojamas Europos Sąjungos Tarybos Generaliniame sekretoriate.

92 straipsnis

1. Šalys šį Susitarimą patvirtina laikydamosi įprastų procedūrų.

2. Šis Susitarimas įsigalioja pirmą antro mėnesio dieną po tos dienos, kai Šalys viena kitai praneša apie 1 dalyje nurodytų procedūrų užbaigimą.

3. Įsigaliojęs šis Susitarimas pakeičia Europos ekonominės bendrijos ir Libano Respublikos bendradarbiavimo susitarimą ir Europos anglių ir plieno bendrijos valstybių narių ir Libano Respublikos susitarimą, pasirašytus 1977 m. gegužės 3 d. Briuselyje.

93 straipsnis

Laikinasis susitarimas

Jei dar neužbaigus šio Susitarimo įsigaliojimui būtinų procedūrų, tam tikrų šio Susitarimo dalių nuostatos, ypač nuostatos, susijusios su laisvu prekių judėjimu, bus įgyvendintos pagal Bendrijos ir Libano laikinąjį susitarimą, Šalys susitaria, kad tokiomis aplinkybėmis šio Susitarimo II ir IV antraštinėse dalyse bei 1 ir 2 prieduose bei 1–5 protokoluose sąvoka "šio Susitarimo įsigaliojimo diena" įsipareigojimų, nustatytų šiuose straipsniuose, prieduose ir protokoluose, atveju reikš laikinojo susitarimo įsigaliojimo dieną.

--------------------------------------------------