22006A0428(01)

Tarptautinio baudžiamojo teismo ir Europos Sąjungos susitarimas dėl bendradarbiavimo ir pagalbos teikimo

Oficialusis leidinys L 115 , 28/04/2006 p. 0050 - 0056


Tarptautinio baudžiamojo teismo ir Europos Sąjungos

susitarimas

dėl bendradarbiavimo ir pagalbos teikimo

TARPTAUTINIS BAUDŽIAMASIS TEISMAS,

toliau – Teismas,

ir

EUROPOS SĄJUNGA,

toliau – ES, atstovaujama Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės,

toliau – Šalys,

MANYDAMI, kad teisinės valstybės stiprinimas, pagarba žmogaus teisėms ir humanitarinės teisės laikymasis, taip pat taikos išsaugojimas ir tarptautinio saugumo stiprinimas, laikantis Jungtinių Tautų Chartijos ir kaip numatyta Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnyje, yra itin svarbūs ir jiems turi būti teikiama pirmenybė;

PAŽYMĖDAMI, kad Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto principai, taip pat jo darbą reglamentuojantys principai, visiškai atitinka Europos Sąjungos principus ir tikslus;

PABRĖŽDAMI teisingumo vykdymo laikantis teisinės valstybės ir procesinio teisingumo principų, ypač atsižvelgiant į kaltinamojo teises, numatytas Romos statute, svarbą;

PASTEBĖDAMI ypatingą aukų ir liudytojų vaidmenį Teismo procesuose ir būtinybę imtis konkrečių priemonių, skirtų užtikrinti jų saugumą ir veiksmingą dalyvavimą pagal Romos statutą;

PRIMINDAMI, kad 2003 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Taryba priėmė Europos saugumo strategiją, kuria remiama tarptautinė sistema, pagrįsta veiksmingu daugiašališkumu;

PRISIMINDAMI 2003 m. birželio 16 d. Tarybos bendrąją poziciją 2003/444/BUSP dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo, taip pat po tos bendrosios pozicijos priimtą Tarybos veiksmų planą, ir visų pirma esminį Tarptautinio baudžiamojo teismo vaidmenį vykdant sunkių nusikaltimų, kurie priklauso jo jurisdikcijai, prevenciją ir kovojant prieš jų vykdymą;

MANYDAMI, kad Europos Sąjunga yra įsipareigojusi remti veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo teismo funkcionavimą ir didinti visuotinį jo rėmimą, skatindama kiek galima didesnį dalyvavimą Romos statute;

PRIMINDAMI, kad šis Susitarimas turi būti skaitomas kartu su Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutu bei Proceso ir įrodinėjimo taisyklėmis ir atsižvelgiant į juos;

PRIMINDAMI, KAD Romos statuto 87 straipsnio 6 dalyje numatoma, kad Teismas gali bet kokios tarpvyriausybinės organizacijos prašyti pateikti jam informaciją ar dokumentus ir kad Teismas taip pat gali prašyti bendradarbiauti ir pagalbą teikti ir kitokiomis formomis, dėl kurių su tokia organizacija gali būti susitaręs ir kurios atitinka jos kompetenciją ar įgaliojimus;

MANYDAMI, kad šiame Susitarime išdėstytos Tarptautinio baudžiamojo teismo ir Europos Sąjungos, o ne Tarptautinio baudžiamojo teismo ir Europos Sąjungos valstybių narių, bendradarbiavimo ir pagalbos teikimo sąlygos;

MANYDAMI, kad tuo tikslu Tarptautinis baudžiamasis teismas ir Europos Sąjunga turėtų papildomai susitarti dėl bendradarbiavimo ir pagalbos teikimo sąlygų, esant Bendrajai pozicijai 2003/444/BUSP ir ES tolesnių veiksmų planui po tos bendrosios pozicijos,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Susitarimo tikslas

Šiuo Susitarimu, kurį atitinkamai pagal Europos Sąjungos sutartį (ES sutartis) ir Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą (Statutas) sudaro Europos Sąjunga (ES) ir Tarptautinis baudžiamasis teismas (Teismas), nustatomos ES ir Teismo bendradarbiavimo ir pagalbos teikimo sąlygos.

2 straipsnis

Terminų apibrėžimai

1. Šiame susitarime ES – tai Europos Sąjungos Taryba (toliau – Taryba), Tarybos generalinio sekretoriato generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis ir generalinis sekretoriatas ir Europos Bendrijų Komisija (toliau – Europos Komisija). "ES" nereiškia atskirų valstybių narių.

2. Šiame Susitarime "Teismas" yra:

a) Prezidiumas,

b) Apeliacinis skyrius, Teisminio nagrinėjimo skyrius ir Ikiteisminio tyrimo skyrius,

c) Prokuratūra,

d) Sekretoriatas,

e) valstybių, Statuto šalių, Asamblėjos sekretoriatas.

3 straipsnis

Valstybių narių susitarimai

1. Šis Susitarimas, įskaitant visus pagal jo 11 straipsnį sudarytus susitarimus, netaikomas Teismo prašymams gauti informaciją, susijusiems su informacija, kita nei ES dokumentai, kuriuose yra ES įslaptintos informacijos, kuri yra parengta atskiroje valstybėje narėje. Tokiomis aplinkybėmis prašymai pateikiami tiesiogiai atitinkamai valstybei narei.

2. Pagal šį Susitarimą Teismo ES pateiktiems prašymams mutatis mutandis taikomas Statuto 73 straipsnis.

4 straipsnis

Bendradarbiavimo ir pagalbos teikimo prievolė

ES ir Teismas susitaria, kad, siekdami palengvinti veiksmingą savo pareigų vykdymą, prireikus jie glaudžiai bendradarbiaus ir konsultuosis vienas su kitu bendrų interesų klausimais pagal šio Susitarimo nuostatas, laikydamiesi visų atitinkamų ES Sutarties ir Statuto nuostatų. Tam, kad palengvintų šios bendradarbiavimo ir pagalbos teikimo prievolės laikymąsi, Šalys susitaria nustatyti tinkamus Teismo ir ES ryšių su Teismu centro reguliarius kontaktus.

5 straipsnis

Dalyvavimas posėdžiuose

ES gali kviesti Teismą dalyvauti jos rengiamuose posėdžiuose ir konferencijose, kuriuose diskutuojama Teismui aktualiais klausimais, siekdama suteikti pagalbą Teismo jurisdikcijai priklausančiais klausimais.

6 straipsnis

Vertybių, kuriomis grindžiamas Statutas, rėmimas

ES ir Teismas visais tinkamais atvejais bendradarbiauja priimant iniciatyvas, kuriomis siekiama skatinti Statuto ir susijusių dokumentų principų, vertybių ir nuostatų skleidimą.

7 straipsnis

Keitimasis informacija

1. ES ir Teismas kiek galima ir praktiškai įmanoma užtikrina reguliarų keitimąsi abi Šalis dominančia informacija ir dokumentais, laikydamiesi Statuto bei Proceso ir įrodinėjimo taisyklių.

2. ES, deramai atsižvelgdama į savo pareigas ir kompetenciją pagal ES sutartį, įsipareigoja bendradarbiauti su Teismu ir teikti Teismui turimą informaciją ar dokumentus, kurių Teismas gali paprašyti pagal Statuto 87 straipsnio 6 dalį.

3. ES gali savo iniciatyva ir laikydamasi ES sutarties, teikti informaciją ir dokumentus, kurie gali būti reikalingi Teismo darbui.

4. Teismo sekretorius, laikydamasis Statuto bei Proceso ir įrodinėjimo taisyklių, teikia informaciją ir dokumentus, kurie domina ES, susijusius su pareiškimais, žodiniu procesu, Teismo sprendimais ir nutartimis.

8 straipsnis

Saugumas arba apsauga

Jei šiame Susitarime numatytas bendradarbiavimas, apimantis informacijos ar dokumentų atskleidimą, keltų pavojų esamų arba buvusių ES darbuotojų saugumui ar apsaugai arba sukeltų kitokį pavojų bet kokios ES operacijos ar veiksmų saugumui ar tinkamam vykdymui, Teismas gali, ypač ES prašymu, nurodyti taikyti tinkamas apsaugos priemones.

9 straipsnis

Įslaptinta informacija

Nuostatos, susijusios su tuo, kokia tvarka ES atskleidžia ES įslaptintą informaciją Teismo organui, yra išdėstytos šio Susitarimo priede, kuris sudaro neatskiriamą jo dalį.

10 straipsnis

Europos Sąjungos tarnautojų parodymai

1. Jei Teismas prašo, kad liudytų ES pareigūnas ar kitas personalo narys, ES įsipareigoja pilnai bendradarbiauti su Teismu ir, jei būtina, bei tinkamai atsižvelgiant į jos pareigas bei kompetenciją pagal ES sutartį ir atitinkamas pagal ją numatytas taisykles, imtis visų būtinų priemonių sudaryti Teismui galimybę išklausyti tokio asmens parodymų, pirmiausia atšaukdama to asmens pareigą laikytis konfidencialumo.

2. Atsižvelgdamos į 8 straipsnį, Šalys pripažįsta, kad gali reikėti apsaugos priemonių, kai ES pareigūnas ar kitas personalo narys yra prašomas duoti Teisme parodymus.

3. Laikantis Statuto bei Proceso ir įrodinėjimo taisyklių, ES turi teisę paskirti ES pareigūno ar kito personalo nario, kuris Teisme vykstančiame procese dalyvauja kaip liudytojas, atstovą jiems padėti.

11 straipsnis

Europos Sąjungos ir prokuroro bendradarbiavimas

1. Visais atvejais laikydamasi ES sutarties:

i) ES įsipareigoja pagal Statutą bei Proceso ir įrodinėjimo taisykles bendradarbiauti su prokuroru, teikiant papildomą ES turimą informaciją, kurios jis gali prašyti;

ii) ES įsipareigoja bendradarbiauti su prokuroru pagal Statuto 54 straipsnio 3 dalies c punktą;

iii) ES pagal Statuto 54 straipsnio 3 dalies d punktą sudaro tokius neprieštaraujančius Statutui susitarimus ar sutartis, kurių gali prireikti norint palengvinti ES ir prokuroro bendradarbiavimą.

2. Prokuroras prašymus dėl informacijos raštu pateikia generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui. Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis raštu pateikia atsakymą ne vėliau kaip per vieną mėnesį.

3. ES ir prokuroras gali susitarti, kad ES teiks prokurorui dokumentus ar informaciją nustatydama konfidencialumo sąlygą ir tik su tikslu gauti naujų įrodymų, ir kad tokie dokumentai ar informacija be ES sutikimo nebus atskleisti kitiems Teismo organams arba tretiesiems asmenims, nei bet kuriame proceso etape, nei vėliau. Taikomos 9 straipsnio taisyklės dėl įslaptintos informacijos.

12 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

Jei Teismas siekia vykdyti jurisdikciją asmens, kuris, kaip įtariama, yra padaręs Teismo jurisdikcijai priklausantį nusikaltimą, atžvilgiu ir jei toks asmuo pagal atitinkamas tarptautinės teisės normas turi privilegijų ir imunitetų, atitinkama ES institucija įsipareigoja pilnai bendradarbiauti su Teismu ir, tinkamai atsižvelgdama į jos pareigas bei kompetenciją pagal ES sutartį ir atitinkamas pagal ją numatytas taisykles, imtis visų būtinų priemonių sudaryti Teismui galimybę vykdyti jurisdikciją, pirmiausia atšaukdama tokias privilegijas ar imunitetus laikantis visų atitinkamų tarptautinės teisės normų.

13 straipsnis

Susitarimai dėl personalo

Pagal Statuto 44 straipsnio 4 dalį ES ir Teismas susitaria kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, kokiomis išimtinėmis aplinkybėmis Teismas bet kurio Teismo organo darbe gali nemokamai pasinaudoti ES siūlomų darbuotojų patirtimi.

14 straipsnis

Paslaugos ir įranga

Teismui paprašius ir esant galimybei, ES Teismui jo veiklos tikslais suteikia tokias priemones ir paslaugas, kokių prašoma, įskaitant, prireikus, praktinę pagalbą. Terminai ir sąlygos, kuriomis ES gali teikti tokias priemones, paslaugas ar paramą, atitinkamai, turi būti išankstinių papildomų susitarimų dalykas.

15 straipsnis

Mokymas

Tinkamais atvejais ir pasikonsultavusi su Teismu, ES stengsis remti su Teismo darbu susijusių mokymų ir pagalbos teisėjams, prokurorams, pareigūnams ir advokatams vystymą.

16 straipsnis

Korespondencija

1. Šiame Susitarime:

a) ES atveju:

visa korespondencija siunčiama Tarybai šiuo adresu:

Council of the European Union

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Brussels

.

Tarybos vyriausiasis registracijos padalinio pareigūnas perduoda visą korespondenciją valstybėms narėms, Europos Komisijai ir ES ryšių su Teismu centrui, atsižvelgdamas į šio straipsnio 2 dalį.

b) Teismo atveju:

visa korespondencija siunčiama atitinkamai sekretoriui arba prokurorui.

2. Išskirtiniais atvejais korespondencija iš vienos Šalies, kuria gali naudotis tik tam tikri tos Šalies kompetentingi pareigūnai, organai ar tarnybos, dėl operatyvinių priežasčių gali būti adresuojama ir prieinama tik tam tikriems kitos Šalies kompetentingiems pareigūnams, organams ar tarnyboms, kurie yra konkrečiai nurodyti gavėjais, atsižvelgiant į jų kompetenciją ir laikantis būtinumo žinoti principo. ES atveju tokia korespondencija perduodama per Tarybos vyriausiąjį registracijos padalinio pareigūną.

17 straipsnis

Įgyvendinimas

1. Šio Susitarimo įgyvendinimą prižiūri Teismo prokuroro ir sekretoriaus tarnyba bei Tarybos ir Europos Komisijos generaliniai sekretoriai, laikydamiesi atitinkamos savo kompetencijos ribų.

2. Siekdami įgyvendinti šį Susitarimą, Teismas ir ES gali sudaryti tokius susitarimus, kurie tinka šiam tikslui.

18 straipsnis

Ginčų sprendimas

Visi ES ir Teismo nesutarimai, kylantys aiškinant ar taikant šį Susitarimą, sprendžiami Šalių konsultacijų būdu.

19 straipsnis

Įsigaliojimas ir peržiūra

1. Šis Susitarimas įsigalioja pirmojo mėnesio po to, kai Šalys jį pasirašo, pirmą dieną.

2. Bet kurios Šalies prašymu šis Susitarimas gali būti peržiūrėtas, svarstant galimus pakeitimus. Jis peržiūrimas ne vėliau kaip po penkerių metų po jo įsigaliojimo.

3. Visi šio Susitarimo pakeitimai daromi tik raštu ir bendru Šalių susitarimu.

20 straipsnis

Denonsavimas

Šį Susitarimą viena Šalis gali denonsuoti pateikdama kitai Šaliai raštišką denonsavimo pranešimą. Toks denonsavimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo dienos, kurią kita Šalis gauna pranešimą, tačiau tai neturi poveikio pareigoms, jau atsiradusioms pagal šio Susitarimo nuostatas. Visų pirma visa įslaptinta informacija, kuri buvo suteikta ar kuria buvo pasikeista pagal šį Susitarimą, toliau saugoma laikantis šiame Susitarime išdėstytų nuostatų.

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.

V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilase.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxra jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwutysięcznego szóstego.

Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.

V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωοη

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

+++++ TIFF +++++

Por la Corte Penal Internacional

Za Mezinárodní trestní soud

For Den Internationale Straffedomstol

Für den Europäischen Strafgerichtshof

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu nimel

Για to Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

For the International Criminal Court

Pour la Cour Pénale Internationale

Per la Corte Penale Internazionale

Starptautiskās Krimināltiesas vārdā

Tarptautinio baudžiamojo teismo vardu

A Nemzetközi Büntetőbíróság részéről

Għall-Qorti Kriminali Internazzjonali

Voor het Internationaal Strafhof

W imieniu Międzynarodowego Trybunału Karnego

Pelo Tribunal Penal Internacional

Za Medzinárodný trestný súd

Za Mednarodno Kazensko Sodišče

Kansainvälisen rikostuomioistuimen puolesta

För Internationella brottmålsdomstolen

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRIEDAS

1. Statuto 34 straipsnyje numatytam Teismo organui paprašius ES įslaptintos informacijos, tokia informacija perduodama tik laikantis Tarybos saugumo nuostatų [1].

Šiame Susitarime įslaptinta informacija – bet kokia informacija (t. y. žinios, kurios gali būti perduodamos bet kokia forma) ar medžiaga, kurią, kaip nustatyta, reikia saugoti nuo neteisėto atskleidimo ir kuri yra pažymėta slaptumo žyma (toliau – įslaptinta informacija).

Visų pirma:

i) Teismas užtikrina, kad būtų išsaugota jam perduotos ES įslaptintos informacijos slaptumo žyma, kurią jai suteikė ES, ir saugo tokią informaciją atitinkamu apsaugos lygiu, atitinkančiu numatytą Tarybos saugumo nuostatuose. Todėl Teismas užtikrina, kad jo teikiama ES reikalaujama apsauga atitiktų jos saugumo nuostatuose išdėstytas taisykles, priemones ir procedūras, kurios turi būti nustatytos pagal 4 dalį;

ii) Teismas nesinaudoja jam perduota ES įslaptinta informacija kitais tikslais nei tie, kuriais Teismui buvo perduota ta ES įslaptinta informacija ir dokumentai;

iii) Teismas neatskleidžia tokios informacijos ir dokumentų tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško ES sutikimo pagal autoriaus sutikimo principą, kaip apibrėžta Tarybos saugumo nuostatuose;

iv) Teismas užtikrina, kad susipažinti su jam perduota ES įslaptinta informacija būtų leidžiama tik tiems asmenims, kuriems būtina ją žinoti;

v) Teismas užtikrina, kad visų asmenų, kuriems vykdant jų oficialias pareigas yra būtina galimybė susipažinti su informacija, pažymėta "CONFIDENTIEL UE" arba aukštesne slaptumo žyma, arba dėl kurių pareigų ar funkcijų ši galimybė gali būti suteikta, patikimumas būtų reikiamai patikrinamas prieš suteikiant jiems galimybę susipažinti su tokia informacija, taikant priemones, kurios turi būti nustatytos taikant objektyvius kriterijus pagal 4 dalį;

vi) Teismas užtikrina, kad, prieš leidžiant susipažinti su ES įslaptinta informacija, visi asmenys, prašantys leisti susipažinti su tokia informacija, būtų informuojami apie apsaugai nustatytų saugumo taisyklių reikalavimus, susijusius su informacijos, su kuria jiems bus leista susipažinti, slaptumo žyma, ir laikytųsi tų reikalavimų;

vii) Atsižvelgiant į ES įslaptintos informacijos slaptumo lygį, ji siunčiama Teismui diplomatinėmis valizomis, naudojantis karinėmis pašto tarnybomis, saugiomis pašto tarnybomis, saugiu telekomunikacijų ryšiu ar per kurjerį. Teismas iš anksto praneša ES Tarybos generaliniam sekretoriatui organo, atsakingo už įslaptintos informacijos apsaugą, pavadinimą bei adresą ir tikslius adresatus, kuriems turi būti siunčiama informacija, ir užtikrins, kad būtų atliktas tų adresatų patikimumo patikrinimas;

viii) Teismas užtikrina, kad visos patalpos, zonos, pastatai, biurai, kambariai, ryšių ir informacijos sistemos ir kt., kuriose saugoma ir (arba) tvarkoma ES įslaptinta informacija, būtų apsaugotos tinkamomis fizinio saugumo priemonėmis, taikant pagal 4 dalį nustatytas priemones;

ix) Teismas užtikrina, kad jam perduoti ES įslaptinti dokumentai gavus būtų registruojami specialiame registre. Teismas užtikrina, kad šiame registre būtų registruojamos jai perduotos ES įslaptintos informacijos kopijos, kurias gali padaryti gaunantis organas, jų skaičius ir platinimas. Teismas praneša ES tų dokumentų grąžinimo ES datą arba pateikia jų sunaikinimą patvirtinančią pažymą;

x) Teismas praneša ES Tarybos generaliniam sekretoriatui apie visus jam atskleistos ES įslaptintos informacijos neteisėto atskleidimo atvejus. Tokiu atveju Teismas pradeda tyrimą ir imasi tinkamų priemonių, kad būtų išvengta tokių atvejų pasikartojimo, taikydamas priemones, kurios turi būti nustatytos pagal 4 dalį.

2. Įgyvendinant 1 dalį neleidžiamas bendrasis atskleidimas, išskyrus atvejus, kai Šalys nustato ir suderina tam tikrų kategorijų informacijai taikomą tvarką.

3. ES įslaptintos informacijos slaptumo lygis gali būti sumažintas ar ji visiškai išslaptinta pagal Tarybos saugumo nuostatus prieš pateikiant ją Teismui. Su ES įslaptintu dokumentu, kuriame yra įslaptintos nacionalinės informacijos, gali susipažinti tik tie Teismo darbuotojai, kurių patikimumas yra atitinkamai patikrintas, jo slaptumo lygis gali būti sumažintas arba jis gali būti visiškai išslaptintas ir pateiktas Teismui, jei yra aiškus raštiškas autoriaus sutikimas.

4. Šiam Susitarimui įgyvendinti toliau nurodytos trys institucijos nustato saugumo priemones, kad būtų nustatyti įslaptintos informacijos, kuriai taikomas šis Susitarimas, abipusio saugumo užtikrinimo standartai:

a) Teismo saugumo tarnyba atsako už įslaptintos informacijos, pagal šį Susitarimą teikiamos Teismui, apsaugos ir saugojimo saugumo priemonių parengimą.

b) Tarybos generalinio sekretoriato saugumo tarnyba, vadovaujama Tarybos generalinio sekretoriaus ir jo vardu, veikdama Tarybos vardu ir jai prižiūrint, yra atsakinga už saugumo priemonių, taikomų įslaptintos informacijos, teikiamos ES pagal šį Susitarimą, apsaugai, parengimą.

c) Europos Komisijos saugumo direktoratas, veikiantis Europos Komisijos vardu ir jai prižiūrint, yra atsakingas už saugumo priemonių, taikomų įslaptintos informacijos, kuri teikiama arba kuria keičiamasi pagal šį Susitarimą, apsaugai Europos Komisijoje ir jos patalpose, parengimą.

d) ES šiuos standartus tvirtina Tarybos saugumo komitetas.

5. Šalys teikia savitarpio pagalbą įslaptintos informacijos, kuriai taikomas šis Susitarimas, saugumo ir bendro intereso reikalų srityse. 4 dalyje nurodytos institucijos vykdo abipuses saugumo konsultacijas ir patikrinimus, kad įvertintų saugumo priemonių, kurios turi būti nustatytos pagal 4 dalį, veiksmingumą pagal savo atsakomybės sritis.

6. Šalys turi saugumo organizaciją ir saugumo programas, pagrįstas tokiais pagrindiniais principais ir būtiniausiais saugumo standartais, kurie įgyvendinami Šalių saugumo sistemose, kurios turi būti nustatytos pagal 4 dalį, siekdamos užtikrinti, kad įslaptintai informacijai, kuriai taikomas šis Susitarimas, būtų taikomas lygiavertis apsaugos lygis.

7. Prieš įslaptintos informacijos, kuriai taikomas šis Susitarimas, pradinį teikimą 4 dalyje nurodytos atsakingos saugumo institucijos turi būti susitarusios, kad gaunančioji Šalis gali apsaugoti informaciją, kuriai taikomas šis Susitarimas, tokiu būdu, kuris atitiktų priemones, kurios turi būti nustatytos pagal 4 dalį.

8. Jokia šio Susitarimo nuostata neriboja ES galimybės teikti Teismui informacijos, turinčios aukščiausią slaptumo žymą, jeigu Teismas užtikriną atitinkamą jos apsaugos lygį, numatytą Tarybos saugumo nuostatuose.

[1] 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimas 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo (OL L 101, 2001 4 11, p. 1).

--------------------------------------------------