22.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 339/8


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 111/2005

2005 m. rugsėjo 30 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo II priedas buvo iš dalies pakeistas 2005 m. birželio 10 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 76/2005 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2005 m. kovo 7 d. Komisijos direktyva 2005/21/EB, suderinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 72/306/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių turi būti imamasi prieš oro taršą transporto priemonių dyzelinių variklių išmetamosiomis dujomis (2), suderinimo.

(3)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2005 m. kovo 29 d. Komisijos direktyva 2005/27/EB, derindama su technikos pažanga ir iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/97/EB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių netiesioginio matymo įtaisų ir transporto priemonių, kuriose jie įrengti, tipo patvirtinimą (3), suderinimo,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo II priedo I skyrius iš dalies keičiamas taip:

1.

12 punktas (Tarybos direktyva 72/306/EEB) papildomas šia įtrauka:

„—

32005L0021: 2005 m. kovo 7 d. Komisijos direktyva 2005/21/EB (OL L 61, 2005 3 8, p. 25).“

2.

45zc punktas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/97/EB) papildomas taip:

„, su pakeitimais, padarytais:

32005L0027: 2005 m. kovo 29 d. Komisijos direktyva 2005/27/EB (OL L 81, 2005 3 30, p. 44)“.

2 straipsnis

Direktyvų 2005/21/EB ir 2005/27/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2005 m. spalio 1 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (4).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugsėjo 30 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  OL L 268, 2005 10 13, p. 5.

(2)  OL L 61, 2005 3 8, p. 25.

(3)  OL L 81, 2005 3 30, p. 44.

(4)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.