25.11.2004   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 349/26


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 71/2004

2004 m. birželio 8 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo II priedas buvo iš dalies pakeistas 2002 m. liepos 12 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 102/2002 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 1998 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2679/98 dėl vidaus rinkos funkcionavimo, susijusio su laisvu prekių judėjimu tarp valstybių narių (2).

(3)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 1998 m. gruodžio 7 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl laisvo prekių judėjimo (3),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo II priedo XX skyrius keičiamas taip:

1)

Po antraštės „XX. LAISVAS PREKIŲ JUDĖJIMAS – BENDROJI DALIS“ įterpiama ši antraštė ir šis punktas:

„AKTAI, Į KURIUOS DAROMA NUORODA

1.

398 R 2679: 1998 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2679/98 dėl vidaus rinkos funkcionavimo, susijusio su laisvu prekių judėjimu tarp valstybių narių (OL L 337, 1998 12 12, p. 8).“

2)

Atitinkamai 1, 2, 3, ir 4 punktai pernumeruojami į 2, 3, 4 ir 5 punktus.

3)

Po 5 punkto (Komisijos rekomendacija 2001/839/EB) įterpiamas šis punktas:

„6.

498 X 1212(01): 1998 m. gruodžio 7 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl laisvo prekių judėjimo (OL L 337, 1998 12 12, p. 10).“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2679/98 ir 1998 m. gruodžio 7 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucijos dėl laisvo prekių judėjimo tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. birželio 9 d., jeigu EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (4).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. birželio 8 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

S. GILLESPIE


(1)  OL L 298, 2002 10 31, p. 17.

(2)  OL L 337, 1998 12 12, p. 8.

(3)  OL L 337, 1998 12 12, p. 10.

(4)  Konstituciniai reikalavimai nurodyti.


PRIEDAS

ELPA VALSTYBIŲ DEKLARACIJA

dėl 1998 m. gruodžio 7 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucijos dėl laisvo prekių judėjimo

(Įterpianti į EEE susitarimo II priedo XX skyrių naują 6 punktą (Laisvas prekių judėjimas – bendroji dalis))

ELPA valstybės įsipareigoja imtis visų veiksmų, kurie priklauso jų kompetencijai, kad prisiimtų tuos pačius įsipareigojimus kaip ir valstybės narės, įgyvendindamos 1998 m. gruodžio 7 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliuciją dėl laisvo prekių judėjimo.

BENDRA DEKLARACIJA

dėl 1998 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2679/98 dėl vidaus rinkos funkcionavimo, susijusio su laisvu prekių judėjimu tarp valstybių narių, įtraukimo į Susitarimą

(Įterpianti į EEE susitarimo II priedo XX skyrių naują 1 punktą (Laisvas prekių judėjimas – bendroji dalis))

Susitariančiosios šalys sutaria, kad problemos, sprendžiamos Tarybos reglamente (EB) Nr. 2679/98, yra svarbios bendrosios rinkos sukūrimui.

Todėl Šalys nori taikyti į EEE susitarimą įtrauktą Reglamentą (EB) Nr. 2679/98.

Tai nepažeidžia susitarimo, kad teisingumas ir vidaus reikalai nepatenka į EEE susitarimo taikymo sritį.