22004D0030Oficialusis leidinys L 127 , 29/04/2004 p. 0140 - 0141


EEE jungtinio komiteto sprendimas

Nr. 30/2004

2004 m. kovo 19 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XXI priedą (Statistika)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

Atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą, patikslintą Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą, toliau — Susitarimas, ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1) Susitarimo XXI priedas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. vasario 6 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 14/2004 [1].

(2) 2003 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1358/2003, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 437/2003 dėl statistikos ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu ir iš dalies pakeičiantis jo I ir II priedus [2], turi būti įtrauktas į Susitarimą.

(3) Šis sprendimas netaikomas Lichtenšteinui,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XXI priedas iš dalies keičiamas taip:

1. 7h punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 437/2003) papildomas taip:

"su pakeitimais, padarytais:

— 32003 R 1358: 2003 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1358/2003 (OL L 194, 2003 8 1, p. 9)."

2. Po 7h punkto (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 437/2003) įterpiamas toks punktas:

"7i. 32003 R 1358: 2003 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1358/2003, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 437/2003 dėl statistikos ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu ir iš dalies pakeičiantis jo I ir II priedus (OL L 194, 2003 8 1, p. 9).

Reglamento nuostatos taikant šį Susitarimą adaptuojamos taip:

Šis reglamentas netaikomas Lichtenšteinui."

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1358/2003 tekstas islandų ir norvegų kalbomis, kuris turi būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2004 m. kovo 20 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį [3].

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. kovo 19 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

P. Westerlund

[1] OL L 116, 2004 4 22, p. 66.

[2] OL L 194, 2003 8 1, p. 9.

[3] Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.

--------------------------------------------------