22004A0210(01)Oficialusis leidinys L 037 , 10/02/2004 p. 0009 - 0015


Susitarimas

dėl mokslinio ir techninio bendradarbiavimo tarp Europos bendrijos ir Maroko Karalystės

EUROPOS BENDRIJA (toliau – Bendrija)

ir

MAROKO KARALYSTĖ (toliau – Marokas),

(toliau – Šalys),

ATSIŽVELGDAMOS į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 170 straipsnį, kartu su jos 300 straipsnio 2 dalies pirmu sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

ATSIŽVELGDAMOS į 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1513/2002/EB dėl Europos Bendrijos šeštosios pamatinės mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programos, prisidedančios prie Europos mokslinių tyrimų srities kūrimo ir naujovių (2002−2006 m.) [1],

ATSIŽVELGDAMOS į mokslo ir technologijos svarbą ekonominiam ir socialiniam vystymuisi bei remdamosi 2000 m. kovo 1 d. įsigaliojusio Europos ir Viduržemio jūros regiono susitarimo, kuriuo įkuriama asociacija tarp Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės [2], 47 straipsniu,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Bendrija ir Marokas atlieka mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklą daugelyje bendrų interesų sričių ir kad dalyvavimas viena kitos mokslinių tyrimų ir taikomojoje veikloje abipusiškumo pagrindu bus abipusiškai naudingas,

SIEKDAMOS sukurti oficialų bendradarbiavimo mokslinių ir technologijų tyrimų srityje pagrindą, kad būtų galima plėtoti ir intensyvinti bendradarbiavimo veiklą bendrų interesų srityse ir skatinti tokio bendradarbiavimo rezultatų taikymą abiejų Šalių ekonominei ir socialinei naudai,

ATSIŽVELGDAMOS į siekimą atverti Europos mokslinių tyrimų sritį trečiosioms šalims, ypač Viduržemio jūros regiono šalims partnerėms,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas ir principai

1. Šalys skatina, plėtoja ir lengvina Bendrijos ir Maroko bendradarbiavimo pagrindais grindžiamą mokslinę ir technologinę veiklą bendrų interesų srityse, kuriose jos vykdo mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros veiklą.

2. Bendradarbiavimo veikla turėtų vykti remiantis šiais principais:

a) žiniomis paremtos visuomenės ugdymo abiejų Šalių ekonominio ir socialinio vystymosi labui;

b) pranašumų pusiausvyra grindžiamos abipusės naudos;

c) abipusių galimybių dalyvauti mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programose ir projektuose (toliau − moksliniai tyrimai), kurias kiekviena Šalis vykdo srityse, kurioms taikomas šis Susitarimas;

d) savalaikio keitimosi informacija, kuri gali turėti įtakos bendradarbiavimo veiklai;

e) intelektinės nuosavybės teisių deramos apsaugos.

2 straipsnis

Bendradarbiavimo nuostatos

1. Maroko viešieji ir privatūs juridiniai asmenys dalyvauja netiesioginiuose veiksmuose pagal Europos bendrijos pamatinę mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programą, prisidedančią prie Europos mokslinių tyrimų srities sukūrimo (toliau − Pamatinė programa), tokiomis pačiomis sąlygomis, kuriomis dalyvauja ir Europos Sąjungos valstybių narių juridiniai asmenys, pagal I ir II prieduose nustatytas arba nurodytas nuostatas ir sąlygas.

2. Bendrijos juridiniai asmenys dalyvauja Maroko mokslinių tyrimų projektuose tų sričių, kurios yra lygiavertės pamatinės programos sritims, tomis pačiomis sąlygomis, kurios taikomos Maroko juridiniams asmenims, pagal I ir II prieduose nustatytas arba nurodytas nuostatas ir sąlygas.

3. Bendradarbiavimo veikla taip pat gali būti tokia:

a) jungtiniai susirinkimai;

b) reguliarios diskusijos dėl mokslinių tyrimų politikos ir planavimo Maroke ir Bendrijoje gairių ir prioritetų;

c) keitimasis požiūriais ir konsultacijos dėl bendradarbiavimo ir vystymosi perspektyvų;

d) savalaikis keitimasis informacija apie Maroko ir Bendrijos pagal šį Susitarimą vykdomų bendrų mokslinių tyrimų programų ir projektų įgyvendinimą ir rezultatus;

e) mokslo darbuotojų, inžinierių ir technikų vizitai ir mainai, įskaitant jų rengimo moksliniams tyrimams tikslais;

f) keitimasis ir dalijimasis moksline įranga ir medžiagomis;

g) reguliarūs ir ilgalaikiai ryšiai tarp Maroko ir Bendrijos mokslinių tyrimų programų ir projektų vadovų;

h) abiejų Šalių specialistų dalyvavimas teminiuose seminaruose, simpoziumuose ir darbo grupėse;

i) keitimasis informacija apie taikomą praktiką, įstatymus, kitus teisės aktus ir programas, susijusias su bendradarbiavimu pagal šį Susitarimą;

j) abipusė prieiga prie mokslinės ir techninės informacijos, susijusios su šiuo bendradarbiavimu;

k) bet kurios kitos 4 straipsnyje nurodyto EB ir Maroko jungtinio mokslinio ir techninio bendradarbiavimo komiteto patvirtintos priemonės, laikantis abiejose Šalyse taikomos politikos ir tvarkos.

3 straipsnis

Bendradarbiavimo stiprinimas

1. Šalys įsipareigoja dėti visas pastangas pagal jų atitinkamus galiojančius teisės aktus sudaryti palankias sąlygas laisvam mokslo darbuotojų, dalyvaujančių veikloje, kuriai taikomas šis Susitarimas, judėjimui ir įsisteigimui bei lengvinti šiai veiklai skirtų medžiagų, duomenų ar įrangos patekimą į savo teritorijas ir jų išgabenimą.

2. Tais atvejais, kai Bendrija pagal savo taisykles suteikia finansavimą Maroke įsisteigusiam juridiniam asmeniui dalyvauti Bendrijos netiesioginiuose veiksmuose, Marokas užtikrina, kad tai operacijai nebūtų taikomi jokie mokesčiai, muitai ar rinkliavos.

4 straipsnis

Susitarimo vadyba

1. Veiklą, kuriai taikomas šis Susitarimas, Maroko vardu turi koordinuoti ir skatinti už mokslinius tyrimus atsakinga ministerija, o Bendrijos vardu − Europos Komisijos tarnybos, atsakingos už pamatinę programą, veikiančios Šalių vardu kaip vykdomieji atstovai (toliau − vykdomieji atstovai).

2. Vykdomieji atstovai įsteigia EB ir Maroko jungtinį mokslinio ir techninio bendradarbiavimo komitetą, kuris yra atsakingas už:

a) šio Susitarimo įgyvendinimo monitoringą ir poveikio įvertinimą bei jo pataisymų, kurie gali būti reikalingi ir kuriuos kiekviena Šalis turi patvirtinti atlikdama šiam tikslui savo procedūras, siūlymą;

b) bet kokių priemonių, skirtų moksliniam ir techniniam bendradarbiavimui pagal šį Susitarimą gerinti ir plėtoti, siūlymą;

c) reguliarų Maroko ir Bendrijos mokslinių tyrimų politikos ir planavimo krypčių bei prioritetų ir bendradarbiavimo pagal šį Susitarimą perspektyvų nagrinėjimą.

3. EB ir Maroko jungtinį mokslinio ir techninio bendradarbiavimo komitetą sudaro vienodas skaičius kiekvienos Šalies vykdomųjų atstovų. Jis priima savo darbo tvarkos taisykles.

4. EB ir Maroko jungtinis mokslinio ir techninio bendradarbiavimo komitetas renkasi bent kartą per metus pakaitomis Bendrijoje ir Maroke. Bet kurios Šalies prašymu gali būti šaukiami neeiliniai posėdžiai. EB ir Maroko jungtinio mokslinio ir techninio bendradarbiavimo komiteto išvados ir rekomendacijos siunčiamos susipažinti Europos ir Viduržemio jūros regiono susitarimo tarp Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės asociacijos komitetui.

5 straipsnis

Dalyvavimo nuostatos ir sąlygos

Abipusis dalyvavimas mokslinių tyrimų veikloje, kuriai taikomas šis Susitarimas, vyksta pagal I priede išdėstytas nuostatas ir sąlygas bei atsižvelgiant į kiekvienos Šalies teritorijoje galiojančius, programų įgyvendinimą reglamentuojančius įstatymus, teisės aktus, politikos kryptis ir sąlygas.

6 straipsnis

Rezultatų ir informacijos platinimas ir naudojimas

Įgytos ir (arba) pasikeitimui skirtos informacijos rezultatų platinimui ir naudojimui bei intelektinės nuosavybės teisių, atsiradusių dėl mokslinių tyrimų, atliktų pagal šį Susitarimą, tvarkymui, skirstymui ir naudojimuisi jomis taikomos II priede išdėstytos sąlygos.

7 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1. I ir II priedai yra šio Susitarimo sudedamoji dalis.

Visi klausimai ar ginčai, susiję su šio Susitarimo aiškinimu ar įgyvendinimu, sprendžiami bendru Šalių sutarimu.

2. Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kurią Šalys raštu praneša viena kitai, kad jos atliko procedūras, reikalingas šiam Susitarimui įsigalioti.

Kas ketveri metai Šalys turi įvertinti šio Susitarimo poveikį savo mokslinio ir techninio bendradarbiavimo intensyvumui.

Šis Susitarimas gali būti keičiamas arba jo taikymo sritis išplečiama Šalių susitarimu. Pakeitimai ar išplėtimai įsigalioja tą dieną, kurią Šalys raštu praneša viena kitai, kad jos atliko procedūras, reikalingas jiems įsigalioti.

Bet kuri Šalis bet kuriuo metu gali nutraukti šį Susitarimą, raštu įspėjusi apie tai prieš šešis mėnesius.

Šio Susitarimo nutraukimo metu vykdomi projektai ir veikla turi būti tęsiami iki pabaigos šiame Susitarime nustatytomis sąlygomis, nebent šalys nuspręstų kitaip.

3. Jei viena Šalis nusprendžia iš dalies pakeisti savo mokslinių tyrimų programas ar projektus, nurodytus 1 straipsnio 1 dalyje, tos Šalies vykdomieji atstovai praneša kitos Šalies vykdomiesiems atstovams apie tikslų atitinkamų pakeitimų turinį.

Tuo atveju ir nukrypstant nuo šio straipsnio 2 dalies antros pastraipos, šis Susitarimas gali būti abipusiškai sutartomis sąlygomis nutrauktas, jei bet kuri Šalis per mėnesį nuo šios straipsnio dalies pirmoje pastraipoje nurodytų pakeitimų patvirtinimo praneša kitai Šaliai apie savo ketinimą nutraukti šį Susitarimą.

4. Šis Susitarimas taikomas teritorijoje, kurioje taikoma Europos bendrijos steigimo Sutartis – laikantis toje Sutartyje nustatytų sąlygų, ir Maroko Karalystės teritorijoje. Ši nuostata nedraudžia atlikti bendradarbiavimo veiklą atviroje jūroje, kosmose arba trečiųjų šalių teritorijoje pagal tarptautinę teisę.

5. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais anglų, danų, graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų, suomių, švedų, vokiečių ir arabų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

Hecho en Salónica el veintiséis de junio de dos mil tres.Udfærdiget i Thessaloniki, den seksogtyvende juni to tusind og tre.Geschehen zu Thessaloniki am sechsundzwanzigsten Juni zweitausenddrei.Έγινε στη Θεσσαλονίκη, στις είκοσι έξι Ιουνίου δύο χιλιάδες τρία.Done at Thessaloniki, twenty-sixth day of June, in the year two thousand and three.Fait à Thessalonique, le vingt-six juin deux mille trois.Fatto a Salonicco, addì ventisei giugno duemilatre.Gedaan te Thessaloniki, de zesentwintigste juni tweeduizenddrie.Feito em Salónica, em vinte e seis de Junho de dois mil e três.Tehty Thessalonikissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolme.Som skedde i Thessaloniki den tjugosjätte juni tjugohundratre.

+++++ TIFF +++++

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] OL L 232, 2002 8 29, p. 1.

[2] OL L 70, 2000 3 18, p. 2.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR MAROKO KARALYSTĖS JURIDINIŲ ASMENŲ DALYVAVIMO NUOSTATOS IR SĄLYGOS

Šiame Susitarime teisės subjektas − tai bet kuris fizinis asmuo ar juridinis asmuo, sukurtas pagal savo įsisteigimo vietos nacionalinę teisę arba Bendrijos teisę, turintis juridinio asmens statusą ir teisę savo vardu turėti visas teises ir pareigas.

I. Maroke įsisteigusių teisės subjektų dalyvavimo netiesioginiuose veiksmuose pagal EB mokslinių tyrimų pamatinę programą nuostatos ir sąlygos

1. Maroke įsisteigę teisės subjektai netiesioginiuose veiksmuose pagal pamatinę programą dalyvauja pagal dalyvavimo taisykles, pamatinės programos įgyvendinimui nustatytas pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 167 straipsnį [1].

Be to, Maroke įsisteigę teisės subjektai gali dalyvauti netiesioginiuose veiksmuose, atliekamuose pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 164 straipsnį.

2. Bendrija gali suteikti finansavimą Maroke įsisteigusiems teisės subjektams, dalyvaujantiems 1 punkte nurodytuose netiesioginiuose veiksmuose, pagal nuostatas ir sąlygas, nustatytas 1 punkte nurodytose dalyvavimo taisyklėse, kurias Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 167 straipsnį, Europos bendrijos finansinius reglamentus ir kitus taikytinus Bendrijos teisės aktus.

3. Su bet kuriuo Maroke įsisteigusiu ir netiesioginiuose veiksmuose dalyvaujančiu teisės subjektu Bendrijos sudarytoje sutartyje turi būti numatyta galimybė Europos Bendrijų Komisijai arba Audito Rūmams arba joms kontroliuojant atlikti auditą ir patikrinimus.

Bendradarbiavimo ir abipusių interesų dvasia atitinkamos Maroko institucijos turi teikti deramą ir galimą pagalbą, kuri gali būti reikalinga ar naudinga tokiam auditui ir patikrinimams atlikti.

II. Europos Sąjungos valstybių narių teisės subjektų dalyvavimo Maroko mokslinių tyrimų programose ir projektuose nuostatos ir sąlygos

1. Bet kuris Europos bendrijoje įsisteigęs teisės subjektas, sukurtas pagal Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinę teisę arba Europos bendrijos teisę, gali dalyvauti Maroko mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektuose ar programose bendradarbiaudamas su Maroke įsisteigusiais teisės subjektais.

2. Atsižvelgiant į 1 punktą ir II priedą, Bendrijoje įsisteigusių ir Maroko mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektuose ar programose dalyvaujančių teisės subjektų teisėms ir pareigoms, pasiūlymų teikimui ir įvertinimui taikytinoms nuostatoms ir sąlygoms bei sutarčių skyrimui ir sudarymui taikomi Maroko įstatymai, teisės aktai ir vyriausybės potvarkiai, reglamentuojantys mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programų veikimą Maroke įsisteigusiems teisės subjektams taikytinomis sąlygomis, atsižvelgiant į Maroko ir Europos bendrijos bendradarbiavimo šioje srityje pobūdį.

Bendrijoje įsisteigusių ir Maroko mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektuose ar programose dalyvaujančių teisės subjektų finansavimui taikomi Maroko įstatymai, teisės aktai ir vyriausybės potvarkiai, reglamentuojantys mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos programų veikimą trečiosioms šalims, dalyvaujančioms Maroko mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektuose ir programose, taikytinomis sąlygomis.

3. Marokas turi reguliariai pranešti Europos bendrijai ir savo teisės subjektams apie galimybę Europos bendrijoje įsisteigusiems teisės subjektams dalyvauti jos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektuose ir programose.

[1] Žr. Šeštąją pamatinę programą (2002−2006 m.), 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2321/2002 (OL L 355, 2002 12 30, p. 23) 6 straipsnį.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PRISKYRIMO PRINCIPAI

I. Taikymas

Šiame Susitarime sąvokos "intelektinė nuosavybė" reikšmė yra tokia, kaip apibrėžta 1967 m. liepos 14 d. Konvencijos dėl Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos įsteigimo 2 straipsnyje.

Šiame Susitarime "žinios" – tai rezultatai, įskaitant informaciją, nesvarbu, ar jie gali būti saugomi ar ne, taip pat autorių teisės arba gretutinės tokiems rezultatams teisės pateikus paraiškas patentų, dizainų, augalų veislių, papildomos apsaugos sertifikatams ar panašioms apsaugos formoms arba juos išdavus.

II. Šalių teisės subjektų intelektinės nuosavybės teisės

1. Kiekviena Šalis užtikrina, kad kitos Šalies teisės subjektų, dalyvaujančių pagal šį Susitarimą atliekamoje veikloje, intelektinės nuosavybės teisės bei gretutinės teisės ir pareigos, atsirandančios dėl tokio dalyvavimo, atitiktų Šalims taikytinas tarptautines konvencijas, įskaitant TRIPS susitarimą (Pasaulio prekybos organizacijos administruojamas Susitarimas dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba), taip pat Berno konvenciją (1971 m. Paryžiaus aktas) ir Paryžiaus konvenciją (1967 m. Stokholmo aktas).

2. Maroke įsisteigę teisės subjektai, dalyvaujantys kokiame nors netiesioginiame veiksme pagal pamatinę programą, turi tas pačias teises ir pareigas intelektinės nuosavybės atžvilgiu kaip ir Bendrijoje įsisteigę teisės subjektai, dalyvaujantys tame netiesioginiame veiksme. Tos teisės ir pareigos intelektinės nuosavybės atžvilgiu yra nustatytos mokslinių tyrimų rezultatų platinimo taisyklėse, patvirtintose pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 167 straipsnį [1], ir su Bendrija sudarytoje netiesioginio veiksmo įgyvendinimo sutartyje, užtikrinant, kad tokios teisės ir pareigos atitiktų 1 punktą.

3. Bendrijos įsisteigę teisės subjektai, dalyvaujantys Maroko mokslinių tyrimų programose ar projektuose, turi tas pačias teises ir pareigas intelektinės nuosavybės atžvilgiu kaip ir Maroke įsisteigę teisės subjektai, dalyvaujantys tose mokslinių tyrimų programose ar projektuose, užtikrinant, kad tokios teisės ir pareigos atitiktų 1 punktą.

4. Kiekviena Šalis užtikrina, kad teisės subjektai, kuriems ji atstovauja, imtųsi visų būtinų veiksmų savo intelektinės nuosavybės teisėms apibrėžti ir apsaugoti.

III. Šalių intelektinės nuosavybės teisės

1. Išskyrus atvejus, kai Šalys konkrečiai susitaria kitaip, Šalių veikloje, atliekamoje pagal šio Susitarimo 2 straipsnio 3 dalį, sukuriamoms žinioms taikomos šios taisyklės:

a) tokias žinias sukurianti Šalis yra tų žinių savininkė. Kai tokios žinios sukuriamos kartu ir abiejų Šalių atitinkama darbo dalis negali būti nustatyta, tokios žinios yra jų bendra nuosavybė;

b) Šalis, kuri yra žinių savininkė, suteikia prieigos prie jų teises kitai Šaliai šio Susitarimo 2 straipsnio 3 dalyje nurodytai veiklai atlikti. Tokios prieigos teisės suteikiamos nemokamai.

2. Išskyrus atvejus, kai Šalys konkrečiai susitaria kitaip, Šalių mokslinės literatūros kūriniams taikomos šios taisyklės:

a) kai Šalis žurnaluose, straipsniuose, pranešimuose, knygose, įskaitant vaizdo įrašus ar programinę įrangą, paskelbia mokslinius ir techninius duomenis, informaciją ir rezultatus, atsirandančius iš veiklos, atliekamos pagal šį Susitarimą, ir su ja susijusios veiklos, kitai Šaliai suteikiama pasaulinė, neišimtinė, neatšaukiama, be autorinių mokesčių licencija tokius kūrinius versti, atgaminti, adaptuoti, perduoti ir viešai platinti;

b) visuose autorių teisėmis apsaugotų duomenų ir informacijos egzemplioriuose ar kopijose, parengtuose šiame kontekste viešam platinimui, nurodoma (-os) kūrinio autoriaus (-ių) pavardė (-s), išskyrus atvejus, kai autorius aiškiai atsisako būti įvardytas. Juose taip pat aiškiai matomoje vietoje spausdinama padėka už Šalių bendradarbiavimo paramą.

3. Išskyrus atvejus, kai Šalys konkrečiai susitaria kitaip, Šalių neatskleidžiamai informacijai taikomos šios taisyklės:

a) perduodama kitai Šaliai informaciją, reikalingą pagal šį Susitarimą atliekamai veiklai, kiekviena Šalis nurodo tą informaciją, kurią ji nori, kad ji liktų neatskleista;

b) informaciją gaunanti Šalis gali savo atsakomybe perduoti neatskleistą informaciją savo kontroliuojamiems fiziniams ar juridiniams asmenims konkretiems šio Susitarimo įgyvendinimo tikslams;

c) gavusi išankstinį neatskleidžiamą informaciją teikiančios Šalies sutikimą, kita Šalis gali tokią neatskleidžiamą informaciją platinti plačiau negu leidžiama 3 punkto b papunktyje. Šalys bendradarbiauja nustatydamos prašymų ir išankstinių rašytinių susitikimų tokiam platesniam platinimui tvarką, ir kiekviena Šalis duoda tokį patvirtinimą, kokį leidžia jos vidaus politika, teisės aktai ir įstatymai;

d) nedokumentinė neatskleidžiama arba kita konfidenciali informacija, suteikta seminaruose ir kituose Šalių atstovų pagal šį Susitarimą rengiamuose susitikimuose, arba informacija, atsirandanti iš darbuotojų komandiravimo, įrangos naudojimo ar netiesioginių veiksmų atlikimo, turi išlikti konfidenciali, jei tokios neatskleidžiamos arba kitos konfidencialios ar slaptos informacijos gavėjas buvo informuotas apie perduodamos informacijos konfidencialų pobūdį, kai ji buvo perduodama, pagal 3 punkto a papunktį;

e) kiekviena Šalis stengiasi užtikrinti, kad pagal 3 punkto a ir d papunkčius jos gauta neatskleidžiama informacija būtų kontroliuojama kaip čia nustatyta. Jei viena Šalis suvokia, kad ji negalės arba pagrįstai gali negalėti laikytis 3 punkto a ir d papunkčiuose išdėstytų informacijos neatskleidimo nuostatų, ji apie tai nedelsdama praneša kitai Šaliai. Tada Šalys konsultuojasi, kad nustatytų tinkamą veiksmų planą.

[1] Žr. Šeštąją pamatinę programą (2002−2006 m.), Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2321/2002 (OL L 355, 2002 12 30, p. 23) 6 straipsnį.

--------------------------------------------------