22002A1230(01)

Susitarimas steigiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją

Oficialusis leidinys L 352 , 30/12/2002 p. 0001 - 1450
Oficialusis leidinys L 352 , 30/12/2002 p. 0003 - 1450
Specialusis leidimas čekų kalba skyrius 11 tomas 45 p. 122 - 123
Specialusis leidimas čekų kalba skyrius 11 tomas 53 p. 3 - 1450
Specialusis leidimas estų kalba skyrius 11 tomas 45 p. 122 - 123
Specialusis leidimas estų kalba skyrius 11 tomas 53 p. 3 - 1450
Specialusis leidimas vengrų kalba skyrius 11 tomas 45 p. 122 - 123
Specialusis leidimas vengrų kalba skyrius 11 tomas 53 p. 3 - 1450
Specialusis leidimas lietuvių kalba skyrius 11 tomas 45 p. 122 - 123
Specialusis leidimas lietuvių kalba skyrius 11 tomas 53 p. 3 - 1450
Specialusis leidimas latvių kalba skyrius 11 tomas 45 p. 122 - 123
Specialusis leidimas latvių kalba skyrius 11 tomas 53 p. 3 - 1450
Specialusis leidimas maltiečių kalba skyrius 11 tomas 45 p. 122 - 123
Specialusis leidimas maltiečių kalba skyrius 11 tomas 53 p. 3 - 1450
Specialusis leidimas lenkų kalba skyrius 11 tomas 45 p. 122 - 123
Specialusis leidimas lenkų kalba skyrius 11 tomas 53 p. 3 - 1450
Specialusis leidimas slovakų kalba skyrius 11 tomas 45 p. 122 - 123
Specialusis leidimas slovakų kalba skyrius 11 tomas 53 p. 3 - 1450
Specialusis leidimas slovėnų kalba skyrius 11 tomas 45 p. 122 - 123
Specialusis leidimas slovėnų kalba skyrius 11 tomas 53 p. 3 - 1450


Susitarimas

steigiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją

BELGIJOS KARALYSTĖ,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

DIDŽIOJI LIUKSEMBURGO KUNIGAIKŠTYSTĖ,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ.

Europos bendrijos steigimo sutarties ir Europos Sąjungos sutarties Susitariančiosios Šalys (toliau – valstybės narės) ir

EUROPOS BENDRIJA (toliau – Bendrija),

viena šalis, ir

ČILĖS RESPUBLIKA (toliau – Čilė),

kita šalis,

ATSIŽVELGDAMOS į tradicinius Šalių ryšius, ypač į:

- bendrą kultūros paveldą ir glaudžius istorinius, politinius ir ekonominius Šalių ryšius,

- jų tvirtą pasiryžimą gerbti demokratinius principus ir pagrindines žmogaus teises, išdėstytas Jungtinių Tautų visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje,

- jų pagarbą teisinės valstybės ir tinkamo valdymo principams,

- būtinybę gerinti savo gyventojų ekonominę ir socialinę padėtį, laikantis tvarios plėtros principo ir aplinkosaugos reikalavimų,

- norą plėtoti Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos santykius regioninės integracijos srityje, siekiant prisidėti prie abiejų regionų strateginio bendradarbiavimo, numatyto Deklaracijoje, kuri buvo priimta Lotynų Amerikos, Karibų jūros valstybių ir Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybės vadovų susitikime Rio de Žaneire 1999 m. birželio 28 d.,

- nuolatinio politinio dialogo dvišaliais ir tarptautiniais abi Šalis dominančiais klausimais, jau įtvirtinto Bendrojoje deklaracijoje, kuri yra 1996 m. birželio 21 d. Bendrojo Šalių bendradarbiavimo susitarimo (toliau – Bendrasis bendradarbiavimo susitarimas) dalis, stiprinimo svarbą,

- tokius Šalims svarbius klausimus kaip antai:

- savo pozicijų koordinavimas ir bendrų iniciatyvų ėmimasis atitinkamuose tarptautiniuose forumuose,

- principai ir vertybės, išdėstyti Pasaulio vadovų susitikimo socialinės plėtros klausimais, kuris įvyko 1995 m. kovo mėnesį, baigiamojoje deklaracijoje,

- tarptautinę prekybą reglementuojantys principai ir taisyklės, ypač nustatytieji Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) steigimo sutartimi, ir būtinybė juos taikyti skaidriai ir nediskriminuojant,

- kova su visomis terorizmo formomis ir pasiryžimas imtis veiksmingų priemonių jam sunaikinti,

- norą užmegzti kultūrinį dialogą, kuris padėtų Šalims viena kitą geriau suprasti ir skatinti tradicinius, kultūrinius ir natūralius ryšius, egzistuojančius tarp abiejų Šalių piliečių,

- 1990 m. gruodžio 20 d. Europos bendrijos ir Čilės bendradarbiavimo susitarimo ir Bendrojo bendradarbiavimo susitarimo svarbą, šių procesų bei principų įgyvendinimo palaikymą ir jo skatinimą,

ŠALYS NUSPRENDĖ SUDARYTI ŠĮ SUSITARIMĄ:

I DALIS

BENDROSIOS IR INSTITUCINĖS NUOSTATOS

I ANTRAŠTINĖ DALIS

SUSITARIMO POBŪDIS IR TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis

Principai

1. Šalių vidaus ir tarptautinės politikos yra grindžiamos pagarba demokratiniams principams ir Jungtinių Tautų visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje išdėstytoms pagrindinėms žmogaus teisėms bei teisinės valstybės principui, ir ta pagarba yra svarbi šio Susitarimo dalis.

2. Pagrindiniai principai, taikomi įgyvendinant šį Susitarimą, yra tvarios ekonominės ir socialinės plėtros skatinimas ir tinkamas Asociacijos teikiamos naudos paskirstymas.

3. Šalys dar kartą patvirtina savo pasiryžimą laikytis tinkamo valdymo principo.

2 straipsnis

Tikslai ir taikymo sritis

1. Šiuo Susitarimu yra įsteigiama Šalių politinė ir ekonominė asociacija, kuri remiasi abipusiškumo principu, bendrais interesais ir santykių visose Susitarimo taikymo srityse stiprinimu.

2. Asociacija – tai procesas, leisiantis Šalims plėtoti santykius ir glaudžiau bendradarbiauti, jį užtikrins šiuo Susitarimu įsteigtos institucijos.

3. Šis Susitarimas pirmiausia apima politinę, komercinę, ekonominę ir finansinę, mokslinę, technologinę, socialinę, kultūrinę ir bendradarbiavimo sritis. Jo taikymo sritis gali būti išplėsta, įtraukiant sritis, dėl kurių Šalys susitars.

4. Laikantis pirmiau nurodytų tikslų šiame Susitarime yra numatyta:

a) skatinti politinį dialogą dvišaliais ir tarptautiniais abi Šalis dominančiais klausimais, kuriam užtikrinti bus rengiami įvairių lygių susitikimai;

b) stiprinti bendradarbiavimą politikos, komercijos, ekonomikos ir finansų, mokslo, technologijų, socialinėje, kultūros ir bendradarbiavimo srityse, taip pat kitose abiem Šalims svarbiose srityse;

c) skatinti aktyvesnį kiekvienos Šalies dalyvavimą kitos Šalies bendrosiose programose, konkrečiose programose ir kitoje veikloje, kiek leidžia kiekvienos Šalies vidaus procedūros, reglamentuojančios dalyvavimą tose programose ir veikloje, laikantis III dalies reikalavimų ir

d) plėsti ir įvairinti Šalių dvišalius prekybos santykius, laikantis Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) nuostatų ir IV dalyje išdėstytų konkrečių tikslų bei nuostatų.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

INSTITUCINĖ STRUKTŪRA

3 straipsnis

Asociacijos taryba

1. Šis Susitarimas įsteigia Asociacijos tarybą, kuri prižiūri šio Susitarimo vykdymą. Asociacijos tarybą sudaro ministrų lygio atstovai, ji susitinka reguliariai, ne rečiau kaip kas dvejus metus, o prireikus rengiami neeiliniai susitikimai, jei Šalys dėl to susitaria.

2. Asociacijos taryba nagrinėja visus svarbius klausimus, susijusius su šiuo Susitarimu, taip pat kitus abi Šalis dominančius dvišalius, daugiašalius arba tarptautinius klausimus.

3. Asociacijos taryba taip pat nagrinėja Šalių pasiūlymus ir rekomendacijas, kaip tobulinti šį Susitarimą.

4 straipsnis

Tarybos sudėtis ir darbo tvarkos taisyklės

1. Asociacijos tarybą sudaro, viena vertus, Europos Sąjungos Tarybos pirmininkas, kuriam padeda Generalinis sekretorius vyriausiasis įgaliotinis, pirmininkavimą perimančioji valstybė, kiti Europos Sąjungos Tarybos nariai arba jų atstovai bei Europos Komisijos nariai ir, kita vertus, Čilės užsienio reikalų ministras.

2. Asociacijos taryba nustato savo darbo tvarką.

3. Asociacijos tarybos nariai gali susitarti, kad jiems būtų atstovaujama laikantis Asociacijos tarybos darbo tvarkos taisyklių nuostatų.

4. Asociacijos tarybai paeiliui pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybos narys ir Čilės užsienio reikalų ministras, laikydamiesi Asociacijos tarybos darbo tvarkos taisyklių nuostatų.

5 straipsnis

Sprendimų priėmimo galios

1. Siekdama šio Susitarimo tikslų, Asociacijos taryba yra įgaliota priimti sprendimus šiame Susitarime numatytais atvejais.

2. Priimti sprendimai yra privalomi Šalims, kurios imasi visų priemonių, kad įgyvendintų juos, laikydamosi savo vidaus taisyklių.

3. Asociacijos taryba taip pat gali teikti atitinkamas rekomendacijas.

4. Asociacijos taryba priima sprendimus ir rekomendacijas Šalių bendru sutarimu.

6 straipsnis

Asociacijos komitetas

1. Asociacijos tarybai vykdyti savo pareigas padeda Asociacijos komitetas, kurį, viena vertus, sudaro Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos narių atstovai ir, kita vertus, Čilės vyriausybės atstovai, paprastai vyresniųjų pareigūnų lygio.

2. Asociacijos komitetas atsako už bendrąjį šio Susitarimo įgyvendinimą.

3. Asociacijos taryba nustato Asociacijos komiteto darbo tvarkos taisykles.

4. Asociacijos komitetas yra įgaliotas priimti sprendimus šiame Susitarime numatytais atvejais arba tada, kai jam tokius įgaliojimus suteikia Asociacijos taryba. Tokiu atveju Asociacijos komitetas priima savo sprendimus, laikydamasis 5 straipsnyje nustatytų sąlygų.

5. Asociacijos komitetas paprastai susitinka kartą per metus, kad bendrai įvertintų šio Susitarimo vykdymą; dėl datos ir darbotvarkės Šalys susitaria iš anksto, vienais metais Komitetas susitinka Briuselyje, o kitais – Čilėje. Kurios nors Šalies prašymu gali būti šaukiami ypatingi posėdžiai, jei dėl to susitaria abi Šalys. Asociacijos komitetui paeiliui pirmininkauja kiekvienos šalies atstovas.

7 straipsnis

Specialieji komitetai

1. Asociacijos tarybai vykdyti savo pareigas padeda šiame Susitarime įsteigti specialieji komitetai.

2. Asociacijos taryba gali nuspręsti sudaryti bet kokį specialųjį komitetą.

3. Asociacijos taryba priima darbo tvarkos taisykles, kuriose yra nustatyta tokių komitetų sudėtis ir pareigos bei jų funkcionavimas, kiek tai nėra numatyta šiuo Susitarimu.

8 straipsnis

Politinis dialogas

Politinis Šalių dialogas vyksta II dalyje numatytu būdu.

9 straipsnis

Asociacijos parlamentinis komitetas

1. Šis Susitarimas įsteigia Asociacijos parlamentinį komitetą. Tai yra Europos Parlamento ir Čilės Nacionalinio Kongreso (Congreso National de Chile) narių forumas, kur jie susitinka ir dalijasi nuomonėmis. Savo posėdžių reguliarumą nustato pats komitetas.

2. Asociacijos parlamentinį komitetą sudaro, viena vertus, Europos Parlamento nariai ir , kita vertus, Čilės Nacionalinio Kongreso (Congreso National de Chile) nariai.

3. Asociacijos parlamentinis komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

4. Asociacijos parlamentiniam komitetui pirmininkauja paeiliui Europos Parlamento atstovas ir Čilės Nacionalinio Kongreso (Congreso National de Chile) atstovas, laikydamiesi nuostatų, kurios turi būti apibrėžtos jo darbo tvarkos taisyklėse.

5. Asociacijos parlamentinis komitetas gali kreiptis į Asociacijos tarybą, kad ši pateiktų reikiamą informaciją apie šio Susitarimo įgyvendinimą, o Asociacijos taryba pateikia Komitetui reikalaujamą informaciją.

6. Asociacijos parlamentinis komitetas yra informuojamas apie Asociacijos tarybos sprendimus ir rekomendacijas.

7. Asociacijos parlamentinis komitetas gali teikti Asociacijos tarybai rekomendacijas.

10 straipsnis

Jungtinis konsultacinis komitetas

1. Šis Susitarimas įsteigia Jungtinį konsultacinį komitetą, kurio užduotis yra padėti Asociacijos tarybai skatinti dialogą ir bendradarbiavimą tarp įvairių ekonominių ir socialinių pilietinės visuomenės organizacijų Europos Sąjungoje ir Čilėje. Toks dialogas ir bendradarbiavimas apima visus ekonominius bei socialinius Bendrijos ir Čilės santykių aspektus, susijusius su šio Susitarimo įgyvendinimu. Komitetas gali pareikšti savo nuomonę apie šiose srityse kylančius klausimus.

2. Jungtinį konsultacinį komitetą sudaro, viena vertus, Europos Sąjungos Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai ir, kita vertus, toks pat atitinkamos Čilės Respublikos institucijos, sprendžiančios ekonominius ir socialinius klausimus, narių skaičius.

3. Jungtinis konsultacinis komitetas vykdo savo veiklą konsultuodamasis su Asociacijos taryba arba savo iniciatyva, kai ta veikla siekiama skatinti dialogą tarp įvairių ekonominių ir socialinių grupių atstovų.

4. Jungtinis konsultacinis komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

11 straipsnis

Pilietinė visuomenė

Šalys taip pat skatins reguliarius Europos Sąjungos ir Čilės pilietinių visuomenių atstovų, įskaitant akademinę bendruomenę, socialinius ir ekonominius partnerius bei nevyriausybines organizacijas, susitikimus, kuriais bus siekiama informuoti juos apie šio Susitarimo vykdymą ir rinkti pasiūlymus dėl jo tobulinimo.

II DALIS

POLITINIS DIALOGAS

12 straipsnis

Tikslai

1. Šalys susitaria stiprinti savo reguliarų dialogą dvišaliais ir tarptautiniais abi Šalis dominančiais klausimais. Šalių tikslas yra stiprinti ir plėtoti šį politinį dialogą, siekiant stiprinti šio Susitarimu įsteigtą Asociaciją.

2. Pagrindinis Šalių politinio dialogo tikslas yra skatinti, skleisti, toliau tvirtinti ir kartu ginti tokias demokratines vertybes kaip pagarba žmogaus teisėms, asmens laisvė ir teisinės valstybės principas kaip demokratinės visuomenės pagrindas.

3. Šiuo tikslu Šalys bendra iniciatyva aptaria ir keičiasi informacija apie visus abi Šalis dominančius klausimus ir visus kitus tarptautinius klausimus, taip siekdamos bendrų tikslų, ypač saugumo stabilumo, demokratijos ir regioninės plėtros.

13 straipsnis

Mechanizmai

1. Šalys susitaria, kad politinis dialogas vyksta tokiais būdais:

a) reguliarūs valstybės ir vyriausybės vadovų susitikimai;

b) užsienio reikalų ministrų periodiški susitikimai;

c) kitų ministrų susitikimai, skirti abi Šalis dominantiems klausimams aptarti, rengiami tais atvejais, kai, Šalių manymu, jie galėtų sustiprinti Šalių santykius;

d) abiejų Šalių vyresniųjų pareigūnų metiniai susitikimai.

2. Šalys nusprendžia, kokia tvarka turi būti rengiami pirmiau minėti susitikimai.

3. 1 dalies b punkte nurodyti periodiški užsienio reikalų ministrų susitikimai vyksta 3 straipsniu įkurtoje Asociacijos taryboje arba gali būti rengiami kitokie tokio paties lygio susitikimai, dėl kurių Šalys susitaria.

4. Šalys taip pat naudojasi visomis diplomatinių kanalų teikiamomis galimybėmis.

14 straipsnis

Bendradarbiavimas užsienio ir saugumo politikos srityje

Šalys kiek įmanoma koordinuoja savo pozicijas ir imasi bendrų iniciatyvų atitinkamuose tarptautiniuose forumuose bei bendradarbiauja užsienio ir saugumo politikos srityje.

15 straipsnis

Bendradarbiavimas kovos su terorizmu srityje

Šalys susitaria bendradarbiauti kovoje su terorizmu pagal tarptautines konvencijas ir savo atitinkamus įstatymus bei teisės aktus. Pirmiausia jos bendradarbiauja:

a) visiškai įgyvendindamos Jungtinių Tautų Saugumo tarybos rezoliuciją Nr. 1373, kitas taikytinas Jungtinių Tautų rezoliucijas, tarptautines konvencijas ir dokumentus;

b) pagal tarptautinę ir vidaus teisę keisdamosi informacija apie teroristines grupes ir jų paramos tinklus;

c) keisdamosi nuomonėmis apie kovos su terorizmu priemones ir būdus, įskaitant tas priemones ir būdus, kurie naudojami techninėje ir parengimo srityse, ir keisdamosi nuomonėmis apie tai, kaip užkirsti kelią terorizmui.

III DALIS

BENDRADARBIAVIMAS

16 straipsnis

Bendrieji tikslai

1. Šalys užmezga glaudų bendradarbiavimą, kurio tikslas, inter alia, yra:

a) stiprinti institucijų gebėjimus remti demokratiją, teisinės valstybės principą, pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms;

b) skatinti socialinę plėtrą, kurią lydėtų ekonominė plėtra ir aplinkos apsauga. Šalys ypatingą dėmesį skiria pagarbai pagrindinėms socialinėms teisėms;

c) skatinti produktyvius ryšius, kuriant naujas prekybos ir investicijų galimybes bei skatinant konkurencingumą ir naujoves;

d) plėsti ir stiprinti bendradarbiavimo veiksmus, atsižvelgiant į Šalis siejančią Asociaciją.

2. Šalys dar kartą patvirtina, kad ekonominis, finansinis ir techninis bendradarbiavimas yra svarbi priemonė, padedanti įgyvendinti iš šio Susitarimo kylančius tikslus ir principus.

I ANTRAŠTINĖ DALIS

EKONOMINIS BENDRADARBIAVIMAS

17 straipsnis

Bendradarbiavimas pramonės srityje

1. Bendradarbiavimas pramonės srityje stiprina ir skatina pramonės politikos priemones tam, kad būtų paskatintos ir sustiprintos Šalių pastangos ir sukurtas dinamiškas, integruotas ir decentralizuotas požiūris į bendradarbiavimo pramonės srityje valdymą, kad abiejų Šalių interesams būtų sudaryta palanki aplinka.

2. Pagrindiniai tikslai yra:

a) paskatinti ryšius tarp Šalių ūkio subjektų, siekiant nustatyti abiem Šalims svarbius sektorius, ypač bendradarbiavimo pramonės srityje, technologijų, prekybos ir investicijų perdavimo srityje;

b) stiprinti ir skatinti dialogą ir keitimąsi patirtimi tarp Europos ir Čilės ūkio subjektų tinklų;

c) skatinti bendradarbiavimo pramonės srityje projektus, įskaitant projektus, susijusius su privatizacijos procesu ir (arba) Čilės ekonomikos atvėrimu; tai galėtų būti projektai, skirti Europos investicijų paskatintoms infrastruktūros formoms sukurti, įmonėms bendradarbiaujant pramonės srityje; ir

d) stiprinti naujoves, įvairovę, modernizavimą, vystymąsi ir produktų kokybę įmonėse.

18 straipsnis

Bendradarbiavimas standartų, techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų srityje

1. Bendradarbiavimas standartų, techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų srityje yra svarbus tikslas, kuris būtinas norint išvengti ir sumažinti technines prekybos kliūtis bei užtikrinti tinkamą prekybos liberalizavimo funkcionavimą, kaip numatyta IV dalies II antraštinėje dalyje.

2. Šalių bendradarbiavimu siekiama labiau skatinti:

a) bendradarbiavimą reguliavimo srityje;

b) techninių reglamentų derinimą pagal tarptautinius ir Europos standartus ir

c) techninę pagalbą, kuriant atitikties įvertinimo institucijų tinklą pagal nediskriminavimo principą.

3. Praktiškai bendradarbiavimas:

a) skatina visas priemones, skirtas Šalių skirtumams atitikties įvertinimo ir standartizacijos srityse mažinti;

b) teikia Šalims organizacinę pagalbą, kad būtų paskatintas regioninių tinklų ir institucijų kūrimas, ir didina politikų koordinavimą, kad būtų suformuotas bendras požiūris į tarptautinių ir regioninių standartų bei panašių techninių reglamentų bei atitikties įvertinimo procedūrų naudojimą ir

c) skatina visas priemones, kurios skirtos atitinkamoms Šalių sistemoms labiau suvienodinti ir suderinti pirmiau minėtose srityse, įskaitant skaidrumą, gerą reguliavimo praktiką ir skatinimą taikyti kokybės standartus produktams ir verslo praktikai.

19 straipsnis

Bendradarbiavimas mažųjų ir vidutinių įmonių srityje

1. Šalys sudaro palankias sąlygas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) kurtis.

2. Bendradarbiavimas taip pat apima:

a) techninę pagalbą;

b) konferencijas, seminarus, pramoninių ir techninių galimybių paiešką, dalyvavimą apskritojo stalo diskusijose bei bendro pobūdžio ir pavieniams sektoriams skirtose mugėse;

c) ryšių skatinimą tarp ūkio subjektų, bendrų investicijų skatinimą ir bendrųjų įmonių ir informacijos tinklų kūrimą, naudojantis esamomis horizontaliomis programomis;

d) palankesnių sąlygų sudarymą naudotis finansais, informacijos teikimą ir naujovių skatinimą.

20 straipsnis

Bendradarbiavimas paslaugų srityje

Laikydamosi PPO bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) ir pagal savo kompetenciją Šalys remia ir skatina tarpusavio bendradarbiavimą, atsižvelgdamos į augančią paslaugų svarbą, vystantis ir augant jų ekonomikoms. Didinamas bendradarbiavimas, skirtas produktyvumui plėtoti ir įvairinti bei konkurencingumui Čilės paslaugų sektoriuje paskatinti. Šalys nustato sektorius, kuriuose bus bendradarbiaujama daugiausia, ir turimas priemones šiam tikslui pasiekti. Ypač daug dėmesio skiriama mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei palankesnių sąlygų sudarymui, kad jos galėtų naudotis kapitalo šaltiniais ir rinkos technologija. Todėl daug dėmesio skiriama prekybai tarp Šalių ir trečiųjų šalių skatinti.

21 straipsnis

Investicijų skatinimas

1. Bendradarbiavimo tikslas yra padėti Šalims pagal savo kompetenciją skatinti patrauklų ir stabilų abipusių investicijų klimatą.

2. Bendradarbiavimu pirmiausia siekiama:

a) sukurti informacijos teikimo mechanizmus, nustatyti investavimo taisykles ir galimybes ir skleisti apie jas informaciją;

b) sukurti investicijoms palankią teisinę sistemą Šalyse ir sudaryti, jei reikia, tarp valstybių narių ir Čilės dvišalius susitarimus, kurie paskatintų ir apsaugotų investicijas bei leistų išvengti dvigubo apmokestinimo;

c) teikti techninę pagalbą Šalių vyriausybinių institucijų, atsakančių už šią sritį, mokymo iniciatyvoms ir

d) kurti vienodas ir supaprastintas administracines procedūras.

22 straipsnis

Bendradarbiavimas energetikos srityje

1. Šalių bendradarbiavimo tikslas yra sustiprinti ekonominius santykius tokiuose svarbiuose sektoriuose kaip hidroelektrinių gaminama energija, nafta ir dujos, atsinaujinančioji energija, energiją taupanti technologija ir kaimo elektrifikavimas.

2. Bendradarbiavimo tikslai yra:

a) keistis informacija visomis priimtinomis formomis, taip pat kurti duomenų bazes, kuriomis naudotųsi abiejų Šalių institucijos, organizuoti mokymą ir konferencijas;

b) perduoti technologijas;

c) siekti, kad abiejų Šalių institucijos atliktų diagnostikos tyrimus, lyginamąsias analizes ir vykdytų programas;

d) įtraukti valstybinius ir privačius operatorius iš abiejų regionų į technologijų vystymo ir bendros infrastruktūros projektus, įskaitant tinklus su kitomis regiono šalimis;

e) sudaryti, jei reikia, konkrečius susitarimus abiem Šalims svarbiose srityse ir

f) padėti už energetiką atsakančioms Čilės institucijoms ir formuoti energetikos politiką.

23 straipsnis

Transportas

1. Bendradarbiavimu pirmiausia siekiama pertvarkyti ir modernizuoti Čilės transporto sistemas, gerinti keleivių ir prekių judėjimą, gerinti miesto, oro, jūrų, geležinkelių ir kelių transporto rinkų prieinamumą, tobulinant transporto valdymą eksploataciniu ir administraciniu požiūriu ir skatinant eksploatavimo standartus.

2. Bendradarbiavimas apima:

a) pasikeitimą informacija apie Šalių politikas, ypač apie miesto transportą, įvairiarūšio transporto tinklų sujungimą ir sąveikumą bei apie kitus abi Šalis dominančius klausimus;

b) mokymo programas apie ekonomiką, teisės aktus ir techninius klausimus, skirtas ūkio subjektams ir vyresniesiems valstybės tarnautojams ir

c) bendradarbiavimo projektus, skirtus Europos technologijai pasaulinės navigacijos palydovų sistemoje perduoti ir miestų valstybinio transporto centrams.

24 straipsnis

Bendradarbiavimas žemės ūkio ir kaimo sektoriuose ir sanitarinių bei fitosanitarinių priemonių srityje

1. Bendradarbiavimas šioje srityje yra skirtas žemės ūkio politikos priemonėms remti bei skatinti ir tokiu būdu skatinti ir stiprinti Šalių pastangas, siekiant tvaraus žemės ūkio bei žemės ūkio ir kaimo vystymosi.

2. Bendradarbiavimu pirmiausia siekiama ugdyti kūrimo gebėjimus, perduoti infrastruktūrą ir technologijas, sprendžiant tokius klausimus:

a) konkretūs projektai, skirti sanitarinėms, fitosanitarinėms, aplinkosaugos ir maisto kokybės priemonėms remti, atsižvelgiant į abiejose Šalyse galiojančius teisės aktus, laikantis PPO ir kitų kompetentingų tarptautinių organizacijų taisyklių;

b) žemės ūkio sektorių įvairinimas ir restruktūrizavimas;

c) abiejų Šalių keitimasis informacija, įskaitant informaciją apie Šalių kuriamas žemės ūkio politikas;

d) techninė pagalba gerinant produktyvumą ir keičiantis alternatyviomis kultūrų technologijomis;

e) moksliniai ir technologiniai eksperimentai;

f) priemonės žemės ūkio produktų kokybei gerinti ir prekybos skatinimo veiklai remti;

g) techninė pagalba sanitarinės ir fitosanitarinės kontrolės sistemoms stiprinti, siekiant kaip galima labiau remti lygiavertiškumo skatinimą ir abipusio pripažinimo susitarimus.

25 straipsnis

Žuvininkystė

1. Šalys, atsižvelgdamos į žuvininkystės politikos svarbą tarpusavio santykiams, įsipareigoja užmegzti glaudesnį ekonominį ir techninį bendradarbiavimą, kuris leistų pasirašyti dvišalius ir (arba) daugiašalius susitarimus dėl žvejybos atviroje jūroje.

2. Be to, Šalys pabrėžia tarpusavio įsipareigojimų, numatytų 2001 m. sausio 25 d. pasirašytame Susitarime, svarbą.

26 straipsnis

Bendradarbiavimas muitinės veiklos srityje

1. Šalys skatina ir lengvina savo atitinkamų muitinės įstaigų bendradarbiavimą, siekdamos užtikrinti 79 straipsnyje nurodytų tikslų įgyvendinimą, ypač siekdamos supaprastinti muitinės procedūras, palengvinti teisėtą prekybą, kartu išlaikydamos savo kontrolės gebėjimus.

2. Nepažeisdamos šiuo Susitarimu nustatyto bendradarbiavimo, administracinės institucijos muitinės veiklos srityje teikia vienos kitoms pagalbą, laikydamosi 2001 m. birželio 13 d. Pamatinio bendradarbiavimo susitarimo dėl tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje protokolo.

3. Bendradarbiaujant, be kitų dalykų:

a) teikiama techninė pagalba, taip pat, jei reikia, rengiami seminarai ir įdarbinami praktikantai;

b) kuriama geriausia praktika ir dalijamasi šia patirtimi ir

c) tobulinamas ir supaprastinamas muitinės veiklos klausimų, susijusių su rinkos atvėrimu ir kilmės taisyklėmis, sprendimas, taip pat su tuo susijusių muitinės procedūrų tvarkymas.

27 straipsnis

Bendradarbiavimas statistikos srityje

1. Pagrindinis tikslas yra suderinti metodus, kad Šalys galėtų naudotis viena kitos statistiniais duomenimis apie prekybą prekėmis ir paslaugomis, taip pat statistiniais duomenimis apie bet kokią šiame Susitarime aptariamą sritį, apie kurią galima surinkti statistinės informacijos.

2. Bendradarbiavimu pirmiausia siekiama:

a) pripažinti statistikos metodus, siekiant nustatyti Šalių rodiklius, kuriuos Šalys galėtų lyginti;

b) keistis moksline ir technologine informacija su Europos Sąjungos valstybių narių statistikos institucijomis ir Eurostatu;

c) atlikti statistinius tyrimus, kurie leistų sukurti bendrus duomenų rinkimo, analizės ir aiškinimo metodus;

d) rengti seminarus ir praktinius užsiėmimus ir

e) rengti mokymo programas statistikos srityje, įtraukiant kitas regiono šalis.

28 straipsnis

Bendradarbiavimas aplinkos srityje

1. Bendradarbiavimo tikslas yra skatinti saugoti ir gerinti aplinką, užkirsti kelią gamtos išteklių ir ekosistemų taršai bei mažėjimui ir skatinti racionalų jų naudojimą, siekiant tvaraus vystymosi.

2. Todėl ypač svarbūs yra šie dalykai:

a) ryšys tarp skurdo ir aplinkos;

b) ekonominės veiklos poveikis aplinkai;

c) aplinkosaugos problemos ir žemėnaudos valdymas;

d) Čilės aplinkosaugos struktūrų ir politikų sustiprinimo projektai;

e) pasikeitimas informacija, technologijomis ir patirtimi tokiose srityse kaip aplinkosaugos standartai ir modeliai, mokymas ir švietimas;

f) švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais, siekiant kuo labiau įtraukti piliečius ir

g) techninė pagalba ir bendros regioninės tyrimų programos.

29 straipsnis

Vartotojų apsauga

Bendradarbiavimu šioje srityje siekiama suderinti Šalių vartotojų apsaugos programas, kiek įmanoma, jis yra orientuotas į:

a) didesnį vartotojų teisės aktų derinimą, siekiant išvengti prekybos kliūčių;

b) bendrų informacijos apie pavojingas prekes sistemų kūrimą ir vystymą bei šių sistemų sujungimą (išankstinio perspėjimo sistemos);

c) pasikeitimą informacija bei ekspertais ir Šalių vartotojų institucijų bendradarbiavimo skatinimą ir

d) mokymo ir techninės pagalbos projektų organizavimą.

30 straipsnis

Duomenų apsauga

1. Šalys susitaria bendradarbiauti asmens duomenų apsaugos srityje, siekdamos pagerinti duomenų apsaugos lygį ir išvengti prekybos, kurią vykdant būtina perduoti asmens duomenis, kliūčių.

2. Bendradarbiavimas asmens duomenų apsaugos srityje gali apimti techninę pagalbą, t. y. keitimąsi informacija ir ekspertais bei bendrų programų ir projektų kūrimą.

31 straipsnis

Dialogas makroekonomikos srityje

1. Šalys skatina keitimąsi informacija apie savo atitinkamas makroekonomines politikas ir tendencijas, taip pat keitimąsi patirtimi makroekonominių politikų koordinavimo regioninės integracijos sąlygomis srityje.

2. Atsižvelgdamos į šį tikslą, Šalys siekia aktyvesnio institucijų dialogo makroekonomikos klausimais, kad galėtų keistis mintimis ir nuomonėmis tokiais klausimais:

a) makroekonomikos stabilizavimas;

b) valstybės finansų konsolidavimas;

c) mokesčių politika;

d) pinigų politika;

e) finansų politika ir reguliavimas;

f) finansinė integracija ir kapitalo sąskaitos atidarymas;

g) valiutų kurso politika;

h) tarptautinė finansų struktūra ir tarptautinės pinigų sistemos reforma ir

i) makroekonominės politikos koordinavimas.

3. Toks bendradarbiavimas įgyvendinamas šiais būdais:

a) už makroekonomiką atsakingų valdžios institucijų susitikimai;

b) seminarų ir konferencijų rengimas;

c) mokymo galimybių suteikimas, esant poreikiui;

d) tyrimų abi Šalis dominančiais klausimais atlikimas.

32 straipsnis

Intelektinės nuosavybės teisės

1. Šalys pagal savo galimybes susitaria bendradarbiauti, spręsdamos reikalus, susijusius su intelektinės nuosavybės teisių praktika, skatinimu, skleidimu, supaprastinimu, valdymu, derinimu, apsauga ir veiksmingu taikymu, su tokių teisių pažeidimų prevencija, kova su klastojimu ir piratavimu, nacionalinių tokių teisių kontrolės ir apsaugos organizacijų steigimu ir stiprinimu.

2. Techninė pagalba gali apimti vieną ar kelis toliau išvardytus veiksmus:

a) patarimai įstatymų leidybos srityje: įstatymų projektų, susijusių su 170 straipsnyje išvardytų tarptautinių konvencijų bendrosiomis nuostatomis ir pagrindiniais principais, su autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, prekių ženklais, geografinėmis nuorodomis, tradiciniais posakiais arba papildomais kokybės paminėjimais, pramoniniu dizainu, patentais, integralinių mikroschemų topografijomis, neatskleidžiamos informacijos apsauga, antikonkurencinės veiklos sutartinių licencijų srityje kontrole, įgyvendinimo užtikrinimo ir kitų klausimų, susijusių su intelektinės nuosavybės teisių apsauga, aiškinimas;

b) patarimai, kaip organizuoti tokią administracinę infrastruktūrą kaip patentų biurai ir kolektyvinio teisių administravimo organizacijos;

c) mokymas intelektinės nuosavybės teisių administravimo ir valdymo metodų srityje;

d) konkretus teisėjų ir muitinės bei policijos pareigūnų mokymas, kurio tikslas yra užtikrinti veiksmingesnį įstatymų įgyvendinimą ir

e) privataus sektoriaus ir pilietinės visuomenės informuotumo ugdymo veikla.

33 straipsnis

Viešieji pirkimai

Šalių bendradarbiavimu šiose srityje yra siekiama teikti techninę pagalbą tokiais klausimais, kurie yra susiję su viešaisiais pirkimais, ypač orientuojantis į savivaldybių lygmenį.

34 straipsnis

Bendradarbiavimas turizmo srityje

1. Šalys skatina tarpusavio bendradarbiavimą, plėtodamos turizmą.

2. Toks bendradarbiavimas apima:

a) projektus, skirtus abi Šalis dominantiems turizmo produktams ir paslaugoms, arba tokiems turizmo produktams ir paslaugoms, kurie yra patrauklūs kitoms abi Šalis dominančioms rinkoms, kurti ir konsoliduoti;

b) turistų, keliaujančių tolimais maršrutais, srautų konsolidavimą;

c) turizmo skatinimo kanalų stiprinimą;

d) mokymą ir švietimą turizmo srityje;

e) techninę pagalbą ir bandomuosius projektus itin svarbiam turizmui plėtoti;

f) keitimąsi informacija apie turizmo skatinimą, visapusišką turizmo vietų ir paslaugų kokybės planavimą ir

g) skatinimo priemonių naudojimą turizmui vietos lygmeniu plėtoti.

35 straipsnis

Bendradarbiavimas kasybos srityje

Šalys įsipareigoja skatinti bendradarbiavimą kasybos srityje, daugiausia per susitarimus, kurie skirti:

a) keitimuisi informacija ir patirtimi, taikant švarias technologijas kasybos gamybiniuose procesuose, skatinti;

b) bendroms pastangoms kuriant mokslines ir technologines iniciatyvas kasybos srityje skatinti.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

MOKSLAS, TECHNOLOGIJOS IR INFORMACINĖ VISUOMENĖ

36 straipsnis

Bendradarbiavimas mokslo ir technologijų srityje

1. Bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje, kuris vyksta tenkinant abiejų Šalių interesus ir laikantis jų politikų, ypač naudojimosi intelektine nuosavybe, kuri sukuriama tyrimų metu, taisyklių, tikslai yra:

a) dialogas politikų srityje ir keitimasis moksline bei technologine informacija ir patirtimi regioniniu lygmeniu, ypač informacija apie politikas ir programas;

b) ilgalaikių santykių tarp Šalių mokslo bendruomenių skatinimas ir

c) intensyvinimas veiksmų, skirtų ryšiams, naujovėms ir technologijų perdavimui tarp Europos ir Čilės partnerių skatinti.

2. Ypač daug dėmesio skiriama žmogiškajam potencialui, kuris yra tikras ilgalaikis mokslo ir technologijos kompetencijos pagrindas, kurti ir nuolatiniams ryšiams tarp mokslo bei technologijų bendruomenių megzti tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmeniu.

3. Skatinamos tokios bendradarbiavimo formos:

a) bendri taikomųjų tyrimų projektai bendrų interesų srityse, jei reikia aktyviai dalyvaujant verslo įmonėms;

b) keitimasis tyrėjais, siekiant paskatinti projektų rengimą, aukšto lygio mokymą ir tyrimus;

c) bendri moksliniai susitikimai, siekiant paskatinti keitimąsi informacija ir bendravimą bei nustatyti bendrų tyrimų sritis;

d) veiklos, susijusios su išankstiniais moksliniais ir technologiniais tyrimais, kurie prisideda prie abiejų Šalių ilgalaikio vystymosi, skatinimas ir

e) ryšių tarp valstybinio ir privataus sektorių mezgimas.

4. Be to, skatinamas bendro darbo vertinimas ir rezultatų paskelbimas.

5. Abiejų Šalių aukštojo mokslo įstaigos, tyrimų centrai ir gamybos sektoriai, taip pat mažosios ir vidutinės įmonės deramai plėtoja šį bendradarbiavimą.

6. Šalys skatina savo atitinkamus subjektus dalyvauti atitinkamose mokslo ir technologijų programose, siekdamos abiem Šalims naudingos mokslinės kompetencijos ir laikydamosi savo atitinkamų nuostatų, reglamentuojančių juridinių asmenų iš trečiųjų šalių dalyvavimą.

37 straipsnis

Informacinė visuomenė, informacinės technologijos ir telekomunikacijos

1. Informacinės technologijos ir komunikacijos yra svarbiausi modernios visuomenės sektoriai ir yra ypač svarbūs ekonominei ir socialinei plėtrai bei tolygiam perėjimui prie informacinės visuomenės.

2. Bendradarbiavimu šioje srityje pirmiausia skatinamas:

a) dialogas įvairiais informacinės visuomenės klausimais, įskaitant informacinės visuomenės atsiradimo skatinimą ir priežiūrą;

b) bendradarbiavimas telekomunikacijų reguliavimo ir politikos aspektais;

c) keitimasis informacija apie standartus, atitikties įvertinimą ir tipo patvirtinimą;

d) naujos informacijos ir komunikacijų technologijų platinimas;

e) bendri informacinių ir komunikacijų technologijų tyrimų projektai bei bandomieji tyrimai informacinės visuomenės ugdymo srityje;

f) keitimasis specialistais ir jų mokymas, ypač jaunų specialistų ir

g) keitimasis ir dalijimasis patirtimi, įgyta vykdant vyriausybines iniciatyvas, kurios taiko informacines technologijas plėtojant santykius su visuomene.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

KULTŪRA, ŠVIETIMAS IR AUDIOVIZUALINĖ SRITIS

38 straipsnis

Švietimas ir mokymas

1. Šalys pagal atitinkamą kompetenciją labai remia ikimokyklinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą ir aukštąjį mokslą, profesinį mokymą ir visą gyvenimą trunkantį mokymą. Šiose srityse ypač daug dėmesio skiriama tam, kad mokslas būtų prieinamas tokioms jautrioms socialinėms grupėms kaip neįgalieji, etninės mažumos ir ypač skurdžiai gyvenantys žmonės.

2. Ypač daug dėmesio skiriama decentralizuotoms programoms, kurios mezga nuolatinius ryšius tarp abiejų Šalių specializuotųjų institucijų ir skatina patirties bei techninių išteklių kaupimą ir keitimąsi jais, taip pat studentų mobilumą.

39 straipsnis

Bendradarbiavimas audiovizualinėje srityje

Šalys susitaria skatinti bendradarbiavimą šioje srityje daugiausia per mokymo programas audiovizualiniame sektoriuje ir komunikacijos priemones, įskaitant bendrą gamybą, mokymą, kūrimą ir platinimą.

40 straipsnis

Keitimasis informacija ir kultūrinis bendradarbiavimas

1. Atsižvelgiant į Šalių itin glaudžius kultūrinius ryšius, bendradarbiavimas šiose srityse, įskaitant informaciją ir žiniasklaidos ryšius, turėtų būtų stiprinamas.

2. Šio straipsnio tikslas yra skatinti keitimąsi informacija ir kultūrinį bendradarbiavimą tarp Šalių, taip pat atsižvelgiama į valstybių narių dvišales programas.

3. Ypatingas dėmesys skiriamas bendrai veiklai įvairiose srityse skatinti, įskaitant spaudą, kiną ir televiziją, bei jaunimo mainų programoms skatinti.

4. Toks bendradarbiavimas galėtų, inter alia, apimti šias sritis:

a) bendros informacijos programas;

b) literatūros kūrinių vertimą;

c) nacionalinio paveldo apsaugą ir atkūrimą;

d) mokymą;

e) kultūros įvykius;

f) vietos kultūros propagavimą;

g) kultūros valdymą bei kūrimą ir

h) kitas sritis.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

VIEŠASIS VALDYMAS IR INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMAS

41 straipsnis

Viešasis valdymas

1. Bendradarbiavimas šioje srityje yra skirtas viešajam valdymui modernizuoti ir decentralizuoti ir apima bendrą organizacinį efektyvumą ir teisės aktų bei institucijų sistemą, pasinaudojant abiejų Šalių geriausios praktikos patirtimi.

2. Toks bendradarbiavimas gali apimti šių rūšių programas:

a) valstybės ir viešojo valdymo modernizavimas;

b) regioninės ir vietos valdžios decentralizavimas ir stiprinimas;

c) pilietinės visuomenės stiprinimas ir jos įtraukimas į valstybės politikų kūrimo procesą;

d) naujų darbo vietų kūrimas ir profesinio mokymo programos;

e) socialinių paslaugų valdymas ir valdymo projektai;

f) plėtros, būsto kaimo vietovėse ar žemės valdymo projektai;

g) sveikatos ir pradinio ugdymo programos;

h) parama pilietinei visuomenei ir eilinių žmonių iniciatyvoms;

i) visos kitos programos ir projektai, kurie padeda kovoti su skurdu, sudarant verslo ir užimtumo galimybes ir

j) kultūros ir kelių jos apraiškų skatinimas bei kultūros identiteto stiprinimas.

3. Šioje srityje bendradarbiaujama tokiais būdais:

a) techninė pagalba Čilės politikų kūrimo ir vykdančiosioms institucijoms, įskaitant Europos institucijų darbuotojų ir atitinkamų Čilės institucijų darbuotojų susitikimus;

b) reguliarus keitimasis informacija bet kokia priimtina forma, įskaitant naudojimąsi kompiuteriniais tinklais; asmens duomenų apsauga užtikrinama visose srityse, kur reikia keistis duomenimis;

c) pažangios patirties perdavimas;

d) išankstinių tyrimų ir bendrų projektų įgyvendinimas panašiomis finansinėmis sąnaudomis ir

e) mokymo ir organizacinė pagalba.

42 straipsnis

Institucijų bendradarbiavimas

1. Šalių institucijų bendradarbiavimo tikslas yra skatinti glaudesnį suinteresuotųjų institucijų bendradarbiavimą.

2. Tuo tikslu šio Susitarimo III dalimi yra siekiama paskatinti reguliarius šių institucijų susitikimus. Bendradarbiavimas yra kiek galima platesnis ir apima:

a) visas priemones, kurios skatina reguliarų keitimąsi informacija, įskaitant bendrą kompiuterizuotų komunikacinių tinklų kūrimą;

b) patarimus bei mokymą ir

c) pažangios patirties perdavimą.

3. Šalys gali bendru sutarimu įtraukti kitas veiksmų sritis.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

SOCIALINIS BENDRADARBIAVIMAS

43 straipsnis

Socialinis dialogas

Šalys pripažįsta, kad:

a) bus skatinamas socialinių partnerių dalyvavimas gyvenimo sąlygų ir integracijos į visuomenę srityje;

b) ypač bus atsižvelgta į būtinybę užkirsti kelią diskriminacijai vienos Šalies piliečių, teisėtai gyvenančių kitos Šalies teritorijoje, atžvilgiu.

44 straipsnis

Socialinis bendradarbiavimas

1. Šalys pripažįsta socialinio vystymosi, kurį turi lydėti ekonominė plėtra, svarbą. Jos pirmenybę teikia užimtumo skatinimui ir pagarbai pagrindinėms socialinėms teisėms, ypač skatindamos taikyti atitinkamas Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas, kuriose kalbama apie laisvę burtis, teisę į kolektyvines derybas ir nediskriminavimą, prievartinio ir vaikų darbo uždraudimą, lygias vyrų ir moterų galimybes.

2. Bendradarbiavimas gali apimti bet kokią Šalis dominančią sritį.

3. Priemonės gali būti koordinuojamos kartu su valstybių narių ir atitinkamų tarptautinių organizacijų priemonėmis.

4. Šalys teikia pirmenybę priemonėms, kurios skirtos:

a) žmonių padėties gerinimui, skurdo mažinimui ir kovai su socialine atskirtimi, kuriant naujoviškus ir atnaujinamus projektus, įtraukiančius jautrius ir marginalinius socialinius sektorius, skatinti. Ypatingas dėmesys skiriamas mažas pajamas turinčioms šeimoms ir neįgaliesiems;

b) moterų vaidmeniui ekonominės ir socialinės plėtros procese skatinti bei konkrečioms jaunimui skirtoms programoms skatinti;

c) darbo santykiams, darbo sąlygoms, globai ir rūpybai bei darbo saugai vystyti ir modernizuoti;

d) socialinių politikų kūrimui ir valdymui gerinti, įskaitant būsto suteikimą socialiai remtiniems žmonėms ir palankesnių sąlygų sudarymą naudos gavėjams;

e) efektyviai ir deramai sveikatos sistemai, kuri būtų pagrįsta solidarumo principais, kurti;

f) profesiniam mokymui ir žmogiškųjų išteklių vystymui skatinti;

g) projektams ir programoms, kurios sudaro galimybes naujoms darbo vietoms kurti mikroįmonėse, mažosiose ir vidutinėse įmonėse, skatinti;

h) žemės valdymo programoms skatinti, ypatingą dėmesį skiriant sritims, kurios socialiniu ir aplinkosaugos atžvilgiais yra jautresnės;

i) iniciatyvoms, kurios padeda kurti socialinį dialogą ir konsensusą, skatinti ir

j) pagarbai žmogaus teisėms, demokratijai ir piliečių dalyvavimui skatinti.

45 straipsnis

Bendradarbiavimas lyčių srityje

1. Bendradarbiavimas padeda stiprinti politikas ir programas, kurios gerina, užtikrina ir praplečia lygiateisišką vyrų ir moterų dalyvavimą visuose politinio, ekonominio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo srityse. Bendradarbiavimas padeda sudaryti palankesnes sąlygas moterims naudotis visais reikalingais ištekliais, kad jos galėtų visapusiškai naudotis savo pagrindinėmis teisėmis.

2. Ypač bendradarbiavimas turėtų skatinti atitinkamos sistemos kūrimą, kuri:

a) užtikrintų, kad kiekvienu lygmeniu ir visose bendradarbiavimo srityse, įskaitant makroekonominę politiką, strategiją ir plėtros galimybes, būtų atsižvelgiama į lytį bei į su lytimi susijusius klausimus ir

b) skatintų moterims palankių priemonių priėmimą.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

KITOS BENDRADARBIAVIMO SRITYS

46 straipsnis

Bendradarbiavimas nelegalios imigracijos srityje

1. Bendrija ir Čilė susitaria bendradarbiauti, kad užkirstų kelią nelegaliai imigracijai ir ją kontroliuotų. Tuo tikslu:

a) Čilė sutinka priimti savo piliečius, nelegaliai esančius kurios nors valstybės narės teritorijoje, šios paprašymu ir be formalumų ir

b) kiekviena valstybė narė sutinka priimti savo piliečius, kaip apibrėžta Bendrijos tikslais, nelegaliai esančius Čilės teritorijoje, šios prašymu ir be formalumų.

2. Valstybės narės ir Čilė tuo tikslu taip pat išduos savo piliečiams atitinkamus asmens dokumentus.

3. Esant prašymui, Šalys susitaria pasirašyti susitarimą tarp Čilės ir Bendrijos, reglamentuojantį Čilės ir valstybių narių konkrečius readmisijos įsipareigojimus, įskaitant įsipareigojimą priimti kitų valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės.

4. Kol bus sudarytas 3 dalyje nurodytas susitarimas su Bendrija, Čilė sutinka kurios nors valstybės narės prašymu sudaryti dvišalius susitarimus su atskiromis valstybėmis narėmis, kurie reglamentuotų Čilės ir atitinkamos valstybės narės konkrečius readmisijos įsipareigojimus, įskaitant įsipareigojimą priimti kitų valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės.

5. Asociacijos taryba sprendžia, kokių kitų bendrų veiksmų galima imtis, siekiant užkirsti kelią nelegaliai imigracijai ir ją kontroliuoti.

47 straipsnis

Bendradarbiavimas narkotikų ir kovos su organizuotu nusikalstamumu srityje

1. Pagal savo kompetenciją Šalys įsipareigoja koordinuoti ir daugiau dėmesio skirti pastangoms, siekiant užkirsti kelią ir sumažinti neteisėtą narkotikų gamybą, prekybą narkotikais, jų vartojimą ir pelno iš prekybos narkotikais plovimą bei kovoti su organizuotu nusikalstamumu, susijusiu su narkotikais, tarpininkaujant tarptautinėms organizacijoms ir institucijoms.

2. Šalys bendradarbiauja šioje srityje, siekdamos pirmiausia įgyvendinti:

a) narkomanų gydymo, reabilitacijos, jų reintegravimo į šeimą, socialinį gyvenimą ir darbo santykius projektus;

b) bendras mokymo programas, susijusias su narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo ir prekybos prevencija bei susijusių nusikaltimų prevencija;

c) bendras mokymo ir tyrimų programas, vykdomas naudojant Europos narkotikų ir narkomanijos priežiūros centro, Amerikos šalių organizacijos Amerikos narkotikų priežiūros institucijos ir kitų tarptautinių bei nacionalinių organizacijų taikomus metodus ir rodiklius;

d) priemones ir bendradarbiavimo veiksmus narkotikų ir psichotropinių medžiagų tiekimui sumažinti, numatytus su tuo susijusiose tarptautinėse konvencijose ir sutartyse, kurios buvo pasirašytos ir ratifikuotos šio Susitarimo Šalių;

e) keitimąsi informacija apie politikas, programas, veiksmus ir teisės aktus, susijusius su narkotikų ir psichotropinių medžiagų gamyba, prekyba ir vartojimu;

f) keitimąsi svarbia informacija ir priėmimą atitinkamų standartų, naudojamų kovoje su pinigų plovimu, panašių į Europos Sąjungos ir tokių tarptautinių institucijų kaip Finansinių veiksmų specialiosios paskirties darbo grupė dėl pinigų plovimo, dirbančių šioje srityje, priimtus standartus ir

g) priemones, užkertančias kelią prekursorių ir cheminių medžiagų naudojimui neteisėtai gaminant narkotikus ir psichotropines medžiagas, atitinkančias Europos bendrijos bei kompetentingų tarptautinių organizacijų priimtas priemones ir 1998 m. lapkričio 24 d. pasirašytą Čilės Respublikos ir Europos bendrijos susitarimą dėl prekursorių ir cheminių medžiagų, dažnai naudojamų narkotikams ar psichotropinėms medžiagoms neteisėtai gaminti, naudojimo prevencijos.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

48 straipsnis

Pilietinės visuomenės dalyvavimas bendradarbiaujant

Šalys pripažįsta pilietinės visuomenės (socialinių partnerių ir nevyriausybinės organizacijos) papildomą vaidmenį ir galimą įnašą į bendradarbiavimo procesą. Tuo tikslu pilietinės visuomenės veikėjai, laikydamiesi kiekvienos Šalies teisinių ir administracinių nuostatų, gali:

a) būti informuojami ir dalyvauti konsultacijose dėl politikų ir strategijų bendradarbiavimo, įskaitant strateginius prioritetus, ypač jiems aktualiose srityse arba srityse, kurios turi jiems tiesioginį poveikį;

b) gauti finansinius išteklius, kiek leidžia kiekvienos Šalies vidaus taisyklės ir

c) dalyvauti, įgyvendinant bendradarbiavimo projektus ir programas jiems aktualiose srityse.

49 straipsnis

Regionų bendradarbiavimas ir regionų integracija

1. Abi Šalys turėtų išnaudoti visas turimas bendradarbiavimo priemones, kad paskatintų veiklą, skirtą aktyviam ir abipusiam bendradarbiavimui tarp Šalių ir bendrai Mercado Commún del Sur (Mercosur) plėtoti.

2. Toks bendradarbiavimas yra svarbi Bendrijos paramos regionų bendradarbiavimui tarp Lotynų Amerikos Pietų Kūgio valstybių skatinti dalis.

3. Pirmenybė teikiama operacijoms, kurios skirtos:

a) prekybai ir investicijoms regione skatinti;

b) regionų bendradarbiavimui aplinkosaugos srityje skatinti;

c) komunikacijų infrastruktūros kūrimui, kurio reikia regiono ekonominei plėtrai, skatinti ir

d) regionų bendradarbiavimui žuvininkystės srityje skatinti.

4. Šalys taip pat glaudžiau bendradarbiauja regionų vystymo ir žemėtvarkos srityje.

5. Tuo tikslu jos gali:

a) imtis bendrų veiksmų su regionų ir vietos valdžios institucijomis ekonominės plėtros srityje ir

b) nustatyti keitimosi informacija ir pažangia patirtimi mechanizmus.

50 straipsnis

Trišalis ir dvišalis regionų bendradarbiavimas

1. Šalys pripažįsta, kad tarptautinis bendradarbiavimas yra svarbus skatinant tinkamos ir tvarios plėtros procesus ir susitaria skatinti trišalio bendradarbiavimo programas ir programas su trečiosiomis šalimis bendrų interesų srityse.

2. Šis bendradarbiavimas gali būti taikomas dvišaliam bendradarbiavimui, vadovaujantis valstybių narių ir kitų Lotynų Amerikos bei Karibų jūros valstybių prioritetais.

51 straipsnis

Straipsnis apie ateities įvykius

Pagal Šalių kompetenciją iš anksto neturėtų būti atmesta jokia bendradarbiavimo galimybė ir Šalys galėtų pasinaudoti Asociacijos komitetu, kad šis išnagrinėtų praktines abi Šalis dominančio bendradarbiavimo galimybes.

52 straipsnis

Bendradarbiavimas Asociacijos santykių srityje

1. Šalių bendradarbiavimas turėtų padėti siekti III dalies bendrųjų tikslų, nustatant ir kuriant naujoviškas bendradarbiavimo programas, kurios galėtų praturtinti jų kaip asocijuotų partnerių naujus santykius.

2. Skatinamas kiekvienos Šalies kaip asocijuotos partnerės dalyvavimas kitos Šalies bendrosiose programose, konkrečiose programose ir kitoje veikloje, kiek leidžia kiekvienos Šalies vidaus taisyklės, reglamentuojančios dalyvavimą atitinkamose programose ir veikloje.

3. Asociacijos taryba gali tuo tikslu teikti rekomendacijas.

53 straipsnis

Ištekliai

1. Siekdamos prisidėti prie šiame Susitarime nustatytų bendradarbiavimo tikslų įgyvendinimo Šalys įsipareigoja pagal savo gebėjimus ir naudodamosi savo kanalais teikti atitinkamus išteklius, įskaitant finansinius išteklius.

2. Šalys imasi visų reikiamų priemonių, kad paskatintų ir sudarytų geresnes sąlygas Europos investicijų banko veiklai Čilėje, laikydamosi savo procedūrų, finansavimo kriterijų, įstatymų ir kitų teisės aktų bei nepažeisdamos savo kompetentingų institucijų įgaliojimų.

54 straipsnis

Konkrečios Asociacijos komiteto užduotys bendradarbiavimo klausimais

1. Kai Asociacijos komitetas atlieka III dalyje jam numatytas užduotis, jį sudaro Bendrijos ir Čilės atstovai, atsakingi už bendradarbiavimo reikalus, paprastai vyresniųjų pareigūnų lygmens.

2. Nepaisydamas 6 straipsnio nuostatų Asociacijos komitetas turi atlikti pirmiausia šias funkcijas:

a) padėti Asociacijos tarybai atlikti savo funkcijas, susijusias su bendradarbiavimo klausimais;

b) prižiūrėti bendradarbiavimo tvarkos, dėl kurios Šalys susitarė, įgyvendinimą;

c) teikti rekomendacijas apie Šalių strateginį bendradarbiavimą, kuris padeda nustatyti ilgalaikius tikslus, strateginius prioritetus ir konkrečias veiksmų sritis, apie daugiametes orientacines programas, kuriose būtų aprašyti sektorių prioritetai, konkretūs tikslai, laukiami rezultatai bei orientacinės sumos, ir apie metines veiksmų programas ir

d) reguliariai teikti Asociacijos tarybai III dalyje nurodytų tikslų ir klausimų taikymo bei vykdymo ataskaitas.

IV DALIS

PREKYBA IR SU PREKYBA SUSIJĘ KLAUSIMAI

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

55 straipsnis

Tikslai

Šios dalies tikslai yra tokie:

a) nuoseklus ir abipusis prekybos prekėmis liberalizavimas, laikantis 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994) XXIV straipsnio;

b) palankesnių prekybos prekėmis sąlygų sudarymas per, inter alia, sutartas nuostatas dėl muitinės veiklos ir susijusių klausimų, standartų, techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų, sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių, prekybos vynais, spiritiniais gėrimais ir aromatizuotais gėrimais;

c) prekybos paslaugomis abipusis liberalizavimas, laikantis Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) V straipsnio;

d) investicijų klimato ir ypač įsisteigimo sąlygų Šalyse gerinimas, remiantis nediskriminavimo principu;

e) einamųjų mokėjimų ir kapitalo judėjimo liberalizavimas, laikantis įsipareigojimų, prisiimtų tarptautinėms finansų institucijoms ir tinkamai atsižvelgiant į kiekvienos Šalies valiutos stabilumą;

f) veiksmingas ir abipusis Šalių viešųjų pirkimų rinkų atvėrimas;

g) tinkama ir veiksminga intelektinės nuosavybės teisių apsauga, laikantis aukščiausių tarptautinių standartų;

h) veiksmingo bendradarbiavimo mechanizmo konkurencijos srityje nustatymas ir

i) veiksmingo ginčų sprendimo mechanizmo nustatymas.

56 straipsnis

Muitų sąjungos ir laisvosios prekybos zonos

1. Jokia šio Susitarimo nuostata netrukdo taikyti arba kurti muitų sąjungas, laisvosios prekybos zonas arba imtis kitų priemonių tarp kurios nors iš Šalių ir trečiųjų šalių, kiek tos priemonės nekeičia šiame Susitarime numatytų teisių ir įsipareigojimų.

2. Kurios nors Šalies prašymu Šalys Asociacijos komitete konsultuojasi dėl priemonių, įkuriančių ar koreguojančių muitų sąjungas ar laisvosios prekybos zonas, ir, jei reikia, dėl kitų svarbių klausimų, susijusių su Šalių prekybos su trečiosiomis šalimis atitinkamomis politikomis. Toks konsultavimasis ypač reikalingas stojimo atveju, kad būtų atsižvelgta į Šalių bendrus interesus.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

LAISVAS PREKIŲ JUDĖJIMAS

57 straipsnis

Tikslas

Šalys nuosekliai ir abi kartu liberalizuoja prekybą prekėmis per pereinamąjį laikotarpį, kuris prasideda nuo šio Susitarimo įsigaliojimo, laikydamosi šio Susitarimo nuostatų ir GATT 1994 XXIV straipsnio.

I SKYRIUS

MUITŲ PANAIKINIMAS

1 skirsnis

Bendrosios nuostatos

58 straipsnis

Taikymo sritis

1. Šio skyriaus nuostatos dėl importo muitų panaikinimo taikomos produktams, kilusiems vienoje Šalyje ir eksportuojamiems į kitą Šalį. Šiame skyriuje žodis "kilęs" reiškia atitinkantis III priede išdėstytas kilmės taisykles.

2. Šio skyriaus nuostatos dėl eksporto muitų panaikinimo taikomos visoms prekėms, eksportuojamoms iš vienos Šalies į kitą Šalį.

59 straipsnis

Muitai

Muitas – tai bet koks mokestis ar rinkliava, nustatoma prekių importui ar eksportui, įskaitant tokiam importavimui ar eksportavimui taikomą pridėtinį mokestį arba pridėtinę rinkliavą, tačiau neapima:

a) vidaus mokesčių ar kitų vidaus rinkliavų, nustatytų pagal 77 straipsnį;

b) antidempingo arba kompensacinių muitų, taikomų pagal 78 straipsnį;

c) mokesčių arba kitokių rinkliavų, nustatytų pagal 63 straipsnį.

60 straipsnis

Muitų panaikinimas

1. Importo muitai tarp Šalių panaikinami laikantis 64–72 straipsnių nuostatų.

2. Eksporto muitai tarp Šalių panaikinami nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos.

3. Kiekvienam produktui bazinis muitas, kuris turi būti vėliau sumažintas pagal 64–72 straipsnius, yra muitas, nurodytas Šalių muitų tarifų panaikinimo tvarkaraščiuose, kurie pateikti atitinkamai I ir II prieduose.

4. Jeigu kuri nors Šalis sumažina savo taikomą didžiausio palankumo statuso muitą po šio Susitarimo įsigaliojimo ir dar nesibaigus pereinamajam laikotarpiui, tos Šalies muitų tarifų panaikinimo tvarkaraštis taikomas sumažintiems tarifams.

5. Kiekviena Šalis pareiškia apie savo pasirengimą sumažinti muitus greičiau, nei tai numatyta 64–72 straipsniuose, arba kitaip pagerinti dalyvavimo rinkoje sąlygas pagal tuos straipsnius, jei bendra ekonominė padėtis ir atitinkamo ekonomikos sektoriaus padėtis leis tą padaryti. Asociacijos tarybos sprendimas pagreitinti muito panaikinimą arba kitaip pagerinti dalyvavimo rinkoje sąlygas anuliuoja atitinkamam produktui 64–72 straipsniuose nustatytus terminus.

61 straipsnis

Veiksmų sustabdymas

1. Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos nėra nustatomi jokie nauji muitai tarp Šalių, taip pat nėra didinami jau taikomi muitai.

2. Nepaisydama šio straipsnio 1 dalies Čilė gali išlaikyti savo kainų kategorijų sistemą, kuri yra nustatyta 18,525 įstatymo 12 straipsnyje, arba paskesnę sistemą, skirtą produktams, kuriems taikomas šis įstatymas, jei jis bus taikomas atsižvelgiant į Čilės teises ir įsipareigojimus pagal PPO susitarimą ir tokiu būdu, kad jokios trečiosios šalies, įskaitant šalis, su kuriomis Čilė sudarė ar ateityje sudarys susitarimą, apie kurį bus pranešta pagal GATT 1994 XXIV straipsnį, importui nebūtų taikomas palankesnis režimas.

62 straipsnis

Prekių klasifikacija

Klasifikuojant prekes prekyboje tarp Šalių taikoma prekių klasifikacija, pateikta atitinkamoje kiekvienos Šalies tarifų nomenklatūroje pagal Harmonizuotą prekių aprašymo ir kodavimo sistemą (HS).

63 straipsnis

Mokesčiai ir kitos rinkliavos

59 straipsnyje nurodytų mokesčių ir kitų rinkliavų suma atitinka apytikrę suteiktų paslaugų vertę ir jie nėra netiesiogiai taikomi siekiant apsaugoti vietos produktus arba jais nėra fiskaliniais tikslais apmokestinamas importas ar eksportas. Nustatomi konkretūs jų tarifai, kurie atitinka tikrą suteiktos paslaugos vertę.

2 skirsnis

Muitų panaikinimas

2.1 poskirsnis

Pramoniniai produktai

64 straipsnis

Taikymo sritis

Šis poskirsnis taikomas produktams, kurie klasifikuojami 25–97 HS skirsniuose ir kurie neapima žemės ūkio produktų ir perdirbtų žemės ūkio produktų, apibrėžtų 70 straipsnyje.

65 straipsnis

Muitai pramoninių produktų, kurių kilmės šalis yra Čilė, importui

Muitai į Bendriją importuojamiems pramoniniams produktams, kurių kilmės šalis yra Čilė, išvardytiems I priedo (Bendrijos muitų tarifų panaikinimo tvarkaraštis) kategorijose "0 metai" ir "3 metai", panaikinami pagal toliau pateikiamą tvarkaraštį, siekiant visiškai panaikinti šiuos muitus atitinkamai iki šio Susitarimo įsigaliojimo ir 2006 m. sausio 1 d.:

Metinis muitų tarifų sumažinimas, procentais

Kategorija | Įsigaliojimas | 04 1 1 | 05 1 1 | 06 1 1 |

0 metai | 100 % | | | |

3 metai | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % |

66 straipsnis

Muitai pramoninių produktų, kurių kilmės šalis yra Bendrija, importui

Muitai į Čilę importuojamiems produktams, kurių kilmės šalis yra Bendrija, išvardytiems II priedo (Čilės muitų tarifų panaikinimo tvarkaraštis) kategorijose "0 metai", "5 metai" ir "7 metai", panaikinami pagal toliau pateikiamą tvarkaraštį, siekiant visiškai panaikinti šiuos muitus atitinkamai iki šio Susitarimo įsigaliojimo, 2008 m. sausio 1 d. ir 2010 sausio 1 d.:

Metinis muitų tarifų sumažinimas, procentais

Kategorija | Įsigaliojimas | 04 1 1 | 05 1 1 | 06 1 1 | 07 1 1 | 08 1 1 | 09 1 1 | 10 1 1 |

0 metai | 100 % | | | | | | | |

5 metai | 16,7 % | 33,3 % | 50 % | 66,7 % | 83,3 % | 100 % | | |

7 metai | 12,5 % | 25 % | 37,5 % | 50 % | 62,5 % | 75 % | 87,5 % | 100 % |

2.2 poskirsnis

Žuvies ir žuvininkystės produktai

67 straipsnis

Taikymo sritis

Šis poskirsnis taikomas žuvies ir žuvininkystės produktams, klasifikuojamiems 3 HS skirsnyje, 1604 ir 1605 HS pozicijose, 051191 ir 230120 HS subpozicijose ir ex190220 HS pozicijoje [1].

68 straipsnis

Muitai žuvies ir žuvininkystės produktų, kurių kilmės šalis yra Čilė, importui

1. Muitai į Bendriją importuojamiems žuvies ir žuvininkystės produktams, kurių kilmės šalis yra Čilė, išvardytiems I priedo kategorijose "0 metai", "4 metai", "7 metai", "10 metai", panaikinami pagal toliau pateikiamą tvarkaraštį, siekiant visiškai panaikinti šiuos muitus atitinkamai iki šio Susitarimo įsigaliojimo, 2007 m. sausio 1 d., 2010 m. sausio 1 d. ir 2013 m. sausio 1 d.:

Metinis muitų tarifų sumažinimas, procentais

Kategorija | Įsigaliojimas | 04 1 1 | 05 1 1 | 06 1 1 | 07 1 1 | 08 1 1 | 09 1 1 | 10 1 1 | 11 1 1 | 12 1 1 | 13 1 1 |

0 metai | 100 % | | | | | | | | | | |

4 metai | 20 % | 40 % | 60 % | 80 % | 100 % | | | | | | |

7 metai | 12,5 % | 25 % | 37,5 % | 50 % | 62,5 % | 75 % | 87,5 % | 100 % | | | |

10 metai | 9 % | 18 % | 27 % | 36 % | 45 % | 54 % | 63 % | 72 % | 81 % | 90 % | 100 % |

2. Tarifinės kvotos į Bendriją importuojamiems tam tikriems žuvies ir žuvininkystės produktams, kurių kilmės šalis yra Čilė, išvardytiems I priedo kategorijoje TQ, taikomos nuo šio Susitarimo įsigaliojimo, laikantis tame priede nustatytų sąlygų. Šios kvotos tvarkomos pagal pirmumo principą.

69 straipsnis

Muitai žuvies ir žuvininkystės produktų, kurių kilmės šalis yra Bendrija, importui

1. Muitai į Čilę importuojamiems žuvies ir žuvininkystės produktams, kurių kilmės šalis yra Bendrija, išvardyti II priedo kategorijoje "0 metai", panaikinami įsigaliojus šiam Susitarimui.

2. Tarifinės kvotos į Čilę importuojamiems tam tikriems žuvies ir žuvininkystės produktams, kurių kilmės šalis Bendrija, išvardytiems II priedo kategorijoje TQ, taikomos nuo šio Susitarimo įsigaliojimo, laikantis tame priede nustatytų sąlygų. Šios kvotos tvarkomos pagal pirmumo principą.

2.3 poskirsnis

Žemės ūkio ir perdirbti žemės ūkio produktai

70 straipsnis

Taikymo sritis

Šis poskirsnis taikomas žemės ūkio ir perdirbtiems žemės ūkio produktams, išvardytiems PPO susitarimo dėl žemės ūkio I priede.

71 straipsnis

Muitai žemės ūkio ir perdirbtų žemės ūkio produktų, kurių kilmės šalis yra Čilė, importui

1. Muitai į Bendriją importuojamiems žemės ūkio ir perdirbtiems žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalis yra Čilė, išvardytiems I priedo kategorijose "0 metai", "4 metai", "7 metai" ir "10 metai", panaikinami pagal toliau pateikiamą tvarkaraštį, siekiant visiškai panaikinti šiuos muitus atitinkamai iki šio Susitarimo įsigaliojimo, 2007 m. sausio 1 d., 2010 m. sausio 1 d. ir 2013 m. sausio 1 d.:

Metinis muitų tarifų sumažinimas, procentais

Kategorija | Įsigaliojimas | 04 1 1 | 05 1 1 | 06 1 1 | 07 1 1 | 08 1 1 | 09 1 1 | 10 1 1 | 11 1 1 | 12 1 1 | 13 1 1 |

0 metai | 100 % | | | | | | | | | | |

4 metai | 20 % | 40 % | 60 % | 80 % | 100 % | | | | | | |

7 metai | 12,5 % | 25 % | 37,5 % | 50 % | 62,5 % | 75 % | 87,5 % | 100 % | | | |

10 metai | 9 % | 18 % | 27 % | 36 % | 45 % | 54 % | 63 % | 72 % | 81 % | 90 % | 100 % |

2. Iš Čilės kilusiems žemės ūkio produktams, kurie klasifikuojami Kombinuotosios nomenklatūros 7 ir 8 skirsniuose, 20.09 bei 22.04.30 pozicijose, ir yra išvardyti I priedo kategorijoje EP ir kuriems Bendrajame muitų tarife yra numatyta taikyti ad valorem muitų mokesčius ir konkretų muitą, naikinamas tik ad valorem muitas.

3. Iš Čilės kilusiems žemės ūkio ir perdirbtiems žemės ūkio produktams, kurie išvardyti I priedo kategorijoje SP ir kuriems Bendrajame muitų tarife yra numatyta taikyti ad valorem muitų mokesčius bei konkretų muitą, naikinamas tik ad valorem muitas.

4. Bendrija nuo šio Susitarimo įsigaliojimo leidžia į Bendriją importuojamiems Čilės kilmės perdirbtiems žemės ūkio produktams, išvardytiems I priedo kategorijoje R, taikyti muitą, sudarantį 50 % bazinio muito.

5. Tarifinės kvotos į Bendriją importuojamiems tam tikriems žemės ūkio ir perdirbtiems žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalis yra Čilė, išvardytiems I priedo kategorijoje TQ, taikomos nuo šio Susitarimo įsigaliojimo, laikantis tame priede nustatytų sąlygų. Šios kvotos tvarkomos pagal pirmumo principą arba remiantis importo ir eksporto licencijavimo sistema, taikoma Bendrijoje.

6. Tarifų nuolaidos netaikomos į Bendriją importuojamiems produktams, kurių kilmės šalis yra Čilė, išvardytiems I priedo kategorijoje PN, kadangi šiems produktams taikomi pavadinimai, kuriuos saugo Bendrija.

72 straipsnis

Muitai žemės ūkio ir perdirbtų žemės ūkio produktų, kurių kilmės šalis yra Bendrija, importui

1. Muitai į Čilę importuojamiems žemės ūkio ir perdirbtiems žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalis yra Bendrija, išvardytiems II priedo kategorijose "0 metai", "5 metai" ir "10 metai", panaikinami pagal toliau pateikiamą tvarkaraštį, siekiant visiškai panaikinti šiuos muitus atitinkamai iki šio Susitarimo įsigaliojimo, 2008 m. sausio 1 d. ir 2013 m. sausio 1 d.:

Metinis muitų tarifų sumažinimas, procentais

Kategorija | Įsigaliojimas | 04 1 1 | 05 1 1 | 06 1 1 | 07 1 1 | 08 1 1 | 09 1 1 | 10 1 1 | 11 1 1 | 12 1 1 | 13 1 1 |

0 metai | 100 % | | | | | | | | | | |

5 metai | 16,7 % | 33,3 % | 50 % | 66,6 % | 83,3 % | 100 % | | | | | |

10 metai | 9 % | 18 % | 27 % | 36 % | 45 % | 54 % | 63 % | 72 % | 81 % | 90 % | 100 % |

2. Tarifinės kvotos į Čilę importuojamiems tam tikriems žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalis yra Bendrija, išvardytiems II priedo kategorijoje TQ, taikomos nuo šio Susitarimo įsigaliojimo, laikantis tame priede nustatytų sąlygų. Šios kvotos tvarkomos pagal pirmumo principą.

73 straipsnis

Žemės ūkio ir perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomos išimtinės sąlygos

1. Nepaisant šio Susitarimo 92 straipsnio ir PPO susitarimo dėl žemės ūkio 5 straipsnio, jei, atsižvelgiant į tai, kad žemės ūkio rinkos yra ypač jautrios, produktas, kurio kilmės šalis yra viena iš Šalių, yra importuojamas į kitą Šalį tokiais dideliais kiekiais ir tokiomis sąlygomis, kurios gali sukelti didelę žalą kitos Šalies panašių produktų arba tiesiogiai konkuruojančių produktų rinkoms arba jas labai sutrikdyti, ta Šalis gali imtis atitinkamų priemonių pagal šiame straipsnyje nustatytas sąlygas ir procedūras.

2. Susidarius šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms sąlygoms, importuojanti Šalis gali:

a) sustabdyti tolesnį muitų mažinimą šioje antraštinėje dalyje išvardytiems atitinkamiems produktams arba

b) padidinti muitą produktui tiek, kad nebūtų viršytas vienas iš šių mokesčių, kuris yra mažesnis nei:

i) didžiausio palankumo statuso muitas arba

ii) 60 straipsnio 3 dalyje nurodytas bazinis muitas.

3. Prieš pradėdama taikyti šio straipsnio 2 dalyje pateiktą priemonę, suinteresuotoji Šalis kreipiasi šiuo klausimu į Asociacijos komitetą, kad šis nuodugniai išnagrinėtų padėtį ir kad būtų priimtas abiem Šalims priimtinas sprendimas. Jei kita Šalis prašo, Šalys Asociacijos komitete surengia konsultacijas. Jei per 30 dienų po to, kai buvo pateiktas toks prašymas dėl konsultacijų, sprendimas nepriimamas, imamasi apsaugos priemonių.

4. Jei susiklosčius ypatingoms sąlygoms reikia imtis neatidėliotinų veiksmų, importuojanti Šalis daugiausia 120 dienų pereinamajam laikotarpiui gali imtis 2 dalyje numatytų priemonių nesilaikydama 3 dalies reikalavimų. Taikomos tik tokios priemonės, kokių reikia žalai ar sutrikdymui sumažinti arba pašalinti. Importuojanti Šalis nedelsdama informuoja kitą Šalį.

5. Vadovaujantis šiuo straipsniu imamasi tik tokių priemonių, kokių reikia iškilusiems sunkumams pašalinti. Importuojanti šalis išlaiko bendrą preferencijų žemės ūkio sektoriui lygį. Šiam tikslui pasiekti Šalys gali susitarti dėl kompensacijos už priemonės padarytą žalingą poveikį jų prekybai, įskaitant laikotarpį, kada yra taikoma pereinamojo laikotarpio priemonė, kaip numatyta 4 dalyje.

Šiuo tikslu Šalys surengia konsultacijas, kurių tikslas yra bendru sutarimu priimti sprendimą. Jei per 30 dienų Šalys nepriima sprendimo, nukentėjusi eksportuojanti Šalis gali laikinai netaikyti šioje antraštinėje dalyje numatytų iš esmės lygiaverčių nuolaidų, prieš tai pranešusi apie tai Asociacijos tarybai.

6. Šiame straipsnyje:

a) "didelė žala" – tai vienos iš Šalių panašių produktų arba tiesiogiai konkuruojančių produktų gamintojų padėties žymus bendras pablogėjimas;

b) "didelės žalos grėsmė" – tai aiškiai gresianti didelė žala, apie kurią spėjama remiantis faktais, o ne tik nepagrįstu tvirtinimu, spėjimu ar menka tikimybe.

74 straipsnis

Raidos sąlygos

Trečiaisiais metais po Susitarimo įsigaliojimo Šalys įvertina padėtį, atsižvelgdamos į Šalių prekybos žemės ūkio produktais ir perdirbtais žemės ūkio produktais modelį, ypatingą tokių produktų jautrumą ir abiejų Šalių parengtą žemės ūkio politiką. Asociacijos komitete Šalys aptaria vieną produktą po kito bei organizuotai ir remdamosi abipusiškumo principu įvertina galimybes suteikti viena kitai tolesnių nuolaidų, kad būtų labiau liberalizuota prekyba žemės ūkio ir perdirbtais žemės ūkio produktais.

II SKYRIUS

NETARIFINĖS PRIEMONĖS

1 skirsnis

Bendrosios nuostatos

75 straipsnis

Taikymo sritis

Šio skyriaus nuostatos taikomos Šalių prekybai prekėmis.

76 straipsnis

Kiekybinių apribojimų uždraudimas

Visos, išskyrus muitus ir mokesčius, prekybai tarp Šalių taikomos importo ar eksporto draudimo ar apribojimo priemonės, veikiančios kvotų, importo ar eksporto licencijavimo ar kitu pavidalu, naikinamos įsigaliojus šiam Susitarimui. Neįvedama jokių naujų tokių priemonių.

77 straipsnis

Nacionalinis režimas vidaus mokesčių sistemai ir taisyklėms [2]

1. Importuotiems kitos Šalies teritorijos produktams nėra tiesiogiai ar netiesiogiai taikomi jokie vidaus mokesčiai ar rinkliavos, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai viršytų vietiniams produktams taikomus mokesčius ir rinkliavas. Be to, Šalys jokiais kitais būdais netaiko vidaus mokesčių ar kitų vidaus rinkliavų, kad apsaugotų vietinę gamybą.

2. Importuotiems kitos Šalies teritorijos produktams yra taikomas ne mažiau palankus režimas, negu jau taikomas vietiniams panašiems produktams įstatymų, kitų teisės aktų bei reikalavimų, turinčių įtakos jų pardavimui, pasiūlai, pirkimui, transportavimui, paskirstymui ar panaudojimui, atžvilgiu. Šios straipsnio dalies nuostatos nedraudžia skirtingų vidaus rinkliavų už produktų vežimą, kurios visiškai priklauso nuo transporto pajėgumų, bet ne nuo produkto kilmės [3].

3. Nė viena Šalis nenustato arba netaiko bet kokių vidaus kiekybinio reguliavimo taisyklių dėl produkto sudėties, perdirbimo ar panaudojimo nustatytais kiekiais ar proporcijomis, kai taisyklės tiesiogiai ar netiesiogiai reikalauja, kad produkto, esančio taisyklės objektu, nustatytas kiekis ar proporcija turi būti tiekiama iš vietinių šaltinių. Be to, nė viena Šalis jokiu būdu netaiko vidaus kiekybinio reguliavimo taisyklių tokiu būdu, kad apsaugotų vietinę gamybą [4].

4. Šio straipsnio nuostatos nedraudžia mokėti subsidijų išimtinai vietiniams gamintojams, įskaitant mokėjimus iš įplaukų, atsiradusių dėka vidaus mokesčių ar rinkliavų, atitinkant šio straipsnio nuostatas, ir įskaitant subsidijas, kurios yra suteikiamos per valdžios įstaigų vietinių prekių pirkimus.

5. Šio straipsnio nuostatos netaikomos įstatymams, kitiems teisės aktams, procedūroms ar praktikai, reglamentuojančiai viešuosius pirkimus, kuriems taikomos išimtinai šios dalies IV antraštinės dalies nuostatos.

2 skirsnis

Antidempingo ir išlyginamosios priemonės

78 straipsnis

Antidempingo ir išlyginamosios priemonės

Jei kuri nors Šalis nustato, kad prekybos santykiuose su kita Šalimi įsivyrauja dempingas ir (arba) išlyginamasis subsidijavimas, ji gali imtis atitinkamų priemonių, vadovaudamasi PPO susitarimu dėl GATT 1994 VI straipsnio įgyvendinimo ir PPO susitarimu dėl subsidijų ir išlyginamųjų priemonių.

3 skirsnis

Muitinės veikla ir susiję klausimai

79 straipsnis

Muitinės veikla ir susiję prekybos klausimai

1. Siekdamos užtikrinti šios antraštinės dalies nuostatų, susijusių su muitinės veikla ir prekybos klausimais, laikymąsi ir palengvinti prekybą, nepažeidžiant veiksmingos kontrolės reikalavimo, Šalys įsipareigoja:

a) bendradarbiauti ir keistis informacija apie muitinės įstatymus ir procedūras;

b) taikyti muitinės taisykles ir procedūras, dėl kurių Šalys susitarė dvišaliu arba daugiašaliu pagrindu;

c) supaprastinti prekių išleidimo ir muitinės procedūrų taikymo prekėms reikalavimus ir formalumus, įskaitant kuo glaudesnį bendradarbiavimą rengiant procedūras, kurios leistų pateikti importo arba eksporto duomenis vienai institucijai; koordinuoti muitinės bei kitų kontrolės institucijų darbą, kad importo arba eksporto oficialią kontrolę galėtų atlikti, kiek įmanoma, viena institucija;

d) bendradarbiauti visais klausimais, susijusiais su kilmės taisyklėmis bei atitinkamomis muitinės procedūromis; ir

e) bendradarbiauti visais muitinio įvertinimo klausimais, laikantis Susitarimo dėl GATT 1994 VII straipsnio įgyvendinimo, pirmiausia siekiant susitarti dėl vertinimo kriterijų taikymo, preliminarių arba orientacinių rodiklių taikymo, veiklos aspektų ir darbo metodų.

2. Šalys, siekdamos pagerinti darbo metodus ir užtikrinti muitinės operacijų skaidrumą bei efektyvumą:

a) užtikrina, kad tam, kad būtų laikomasi aukščiausių sąžiningumo standartų, bus taikomos priemonės, atspindinčios atitinkamų šios srities tarptautinių konvencijų ir dokumentų principus, kurie nustatyti kiekvienos Šalies įstatymuose;

b) kur tik įmanoma, imasi tolesnių veiksmų, kad muitinei reikalinguose dokumentuose pateikiamų duomenų kiekis būtų apribotas, supaprastinti ir standartizuoti, taip pat kad būtų naudojamas vienas prekių įvežimo muitinės dokumentas arba duomenų pranešimas ir vienas prekių išvežimo muitinės dokumentas arba duomenų pranešimas, parengti remiantis tarptautiniais standartais ir kaip galima labiau turima komercine informacija;

c) kur tik įmanoma, bendradarbiauja įstatymų leidybos ir veiklos iniciatyvų, susijusių su importo, eksporto ir muitinės procedūromis, srityje ir, kiek įmanoma, bendradarbiauja siekdamos pagerinti verslo bendruomenės aptarnavimą;

d) jei reikia, bendradarbiauja techninės pagalbos srityje, įskaitant seminarų rengimą ir aprūpinimą darbo vietomis;

e) bendradarbiauja muitinės procedūrų kompiuterizavimo srityje ir, jei įmanoma, bendradarbiauja kurdamos bendrus standartus;

f) taiko muitinės srityje tarptautines taisykles ir standartus, įskaitant, kur tik įmanoma, pagrindines Kioto konvencijos dėl muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo naujos redakcijos nuostatas;

g) kiek įmanoma, nustato bendras pozicijas tarptautinėse organizacijose, dirbančiose muitinės srityje, kaip antai: PPO, Pasaulio muitinių organizacija (PMO), Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) ir Jungtinių tautų prekybos ir plėtros konferencija (UNCTAD);

h) užtikrina veiksmingas ir greitas procedūras, kurios leidžia apeliacine tvarka apskųsti muitinės ir kitos institucijos administracinius veiksmus, nutarimus ir sprendimus, turinčius poveikį prekių importui ar eksportui, pagal GATT 1994 X straipsnį ir

i) kur įmanoma, bendradarbiauja, kad būtų palengvintos prekių perkėlimo į kitos rūšies transportą operacijos bei tranzitas per jų teritorijas.

3. Šalys susitaria, kad jų atitinkamos nuostatos, reglamentuojančios prekybos ir muitinės sritį, grindžiamos:

a) įstatymais, kuriuose ūkio subjektams nėra numatyta nereikalingų pareigų ir kurie netrukdo kovai su sukčiavimu bei numato tolesnį geresnių sąlygų sudarymą tiksliai įstatymų besilaikantiems ūkio subjektams;

b) teisėtos prekybos apsauga, deramai taikant teisinius reikalavimus;

c) modernios muitinės technikos taikymu, įskaitant rizikos vertinimą, supaprastintas prekių įvežimo ir išleidimo procedūras, kontrolę po prekių išleidimo, ir bendrovių audito metodus, išlaikant komercinių duomenų konfidencialumą pagal kiekvienoje Šalyje taikomas nuostatas. Kiekviena Šalis imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų rizikos vertinimo metodų veiksmingumą;

d) procedūromis, kurios yra skaidrios, veiksmingos ir, jei reikia, supaprastintos, siekiant sumažinti išlaidas ir užtikrinti ūkio subjektams geresnį nuspėjamumą;

e) eksporto ir importo operacijoms skirtų informacinių technologijų sistemų kūrimu tarp ūkio subjektų bei muitinės administracijos ir tarp muitinės bei kitų institucijų. Tokios sistemos taip pat gali būti naudojamos muitams, mokesčiams ir kitoms rinkliavoms mokėti elektroniniu būdu;

f) taisyklėmis ir procedūromis, kurios numato išankstinius privalomus nutarimus dėl tarifų klasifikacijos ir kilmės taisyklių. Nutarimas gali būti pataisytas arba atšauktas bet kuriuo metu, tačiau tik pranešus nukentėjusiam ūkio subjektui ir be teisės taikyti jį atgaline data, nebent nutarimas buvo priimtas remiantis pateikta klaidinga arba neišsamia informacija;

g) nuostatomis, kurios iš esmės palengvina prekių importavimą, naudojant supaprastintas arba išankstines muitinės procedūras bei procesus ir

h) nuostatomis, kuriose nėra numatyta reikalavimų dėl tikrinimų prieš pakraunant, kurie apibrėžti PPO susitarime dėl tikrinimų prieš pakraunant;

i) taisyklėmis, kurios užtikrina, kad bet kokios baudos, skiriamos už nedidelius muitinės taisyklių ar procedūrinių reikalavimų pažeidimus, yra proporcingos, ir kurias taikant per daug neužtrunka muitinės formalumų tvarkymas, pagal GATT 1994 VIII straipsnio reikalavimus.

4. Šalys susitaria:

a) dėl būtinybės tinkamu laiku rengti konsultacijas su ūkio subjektais svarbiausiais klausimais, susijusiais su įstatymų leidybos pasiūlymais ir bendromis procedūromis muitinės srityje. Tuo tikslu kiekviena Šalis nustato atitinkamus konsultacijų tarp administracijų ir ūkio subjektų mechanizmus;

b) išleisti naujus įstatymus ir bendrąsias procedūras muitinės srityje, kiek įmanoma, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, ir paskelbti juos, taip pat ir visus jų pakeitimus ne vėliau kaip iki tų įstatymų ir procedūrų įsigaliojimo. Jos taip pat viešai paskelbia ūkio subjektus dominančią bendrąją informaciją, pavyzdžiui, muitinės įstaigų, įskaitant uostuose ir sienos perėjimo punktuose veikiančių muitinės įstaigų, darbo valandas ir informaciją teikiančias kontaktines institucijas;

c) skatinti bendradarbiavimą tarp ūkio subjektų ir muitinės administracijų, naudojantis objektyviais ir viešai prieinamais supratimo memorandumais, kurie remiasi PMO paskelbtais supratimo memorandumais ir

d) užtikrinti, kad atitinkami jų reikalavimai muitinės srityje ir susiję reikalavimai bei procedūros ir toliau atitiktų prekybos bendruomenės poreikius ir būtų deramai taikomi.

5. Nepaisydamos 1–4 straipsnio dalių abiejų Šalių administracijos teikia vienos kitoms administracinę pagalbą muitinės veiklos klausimais, laikydamosi 2001 m. birželio 13 d. Bendrojo bendradarbiavimo susitarimo dėl abipusės administracinės pagalbos muitinės veiklos klausimais protokolo nuostatų.

80 straipsnis

Muitinis įvertinimas

PPO susitarimas dėl GATT 1994 VII straipsnio įgyvendinimo reglamentuoja muitinio įvertinimo taisyklių taikymą prekybai tarp Šalių, neatsižvelgiant į to Susitarimo III priedo 20 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse numatytas išlygas bei variantus.

81 straipsnis

Specialusis muitinių bendradarbiavimo ir kilmės taisyklių komitetas

1. Šalys įkuria Specialųjį muitinių bendradarbiavimo ir kilmės taisyklių komitetą, kurį sudaro Šalių atstovai. Komiteto susitikimo datą ir darbotvarkę iš anksto nustato Šalys. Šalys pirmininkauja Komitetui paeiliui. Komitetas teikia ataskaitas Asociacijos komitetui.

2. Komiteto funkcijos yra:

a) stebėti 79 ir 80 straipsnių, III priedo bei kitų muitinės veiklos klausimų, susijusių su rinkos atvėrimu, įgyvendinimą ir administravimą;

b) rengti forumą, kur būtų konsultuojamasi ir aptariami visi su muitine susiję klausimai, pirmiausia kilmės taisyklės ir susijusios muitinės procedūros, bendrosios muitinės procedūros, muitinis įvertinimas, tarifų režimai, muitinės nomenklatūra, muitinių bendradarbiavimas ir abipusė administracinė pagalba muitinės veiklos klausimais;

c) didinti bendradarbiavimą, kuriant, taikant ir užtikrinant kilmės taisyklių bei susijusių muitinės procedūrų, bendrųjų muitinės procedūrų ir abipusės administracinės pagalbos muitinės veiklos klausimais įgyvendinimą;

d) kiti klausimai, dėl kurių Šalys susitaria iš anksto.

3. Siekdamos įgyvendinti šiame straipsnyje nurodytus tikslus, Šalys gali susitarti ir rengti ad hoc susitikimus.

82 straipsnis

Palankesnių sąlygų taikymas

1. Šalys sutinka, kad administracinis bendradarbiavimas yra būtinas įgyvendinant ir kontroliuojant preferencijas, suteikiamas vadovaujantis šia antraštine dalimi, ir dar kartą patvirtina savo pasiryžimą kovoti su pažeidimais ir sukčiavimu prekių kilmės, taip pat ir muitinės klasifikacijos bei muitinės vertės srityje.

2. Šiuo atžvilgiu kuri nors Šalis gali laikinai netaikyti palankesnių sąlygų, kurios suteikiamos vadovaujantis šia antraštine dalimi produktui arba produktams, jei ta Šalis pagal šį straipsnį nustato, kad kita Šalis sistemingai administraciškai nebendradarbiavo arba sukčiavo to produkto arba produktų atžvilgiu.

3. Šiame straipsnyje sistemingai administraciškai nebendradarbiauti yra:

a) administraciškai nebendradarbiauti, t. y. nesuteikti muitinės įstaigų arba valdžios institucijų, kurios atsako už kilmės sertifikatų arba antspaudų, naudojamų tvirtinant sertifikatų autentiškumą, pavyzdžių išdavimą ir patikrinimą, arba neatnaujinti informacijos, jei to reikia;

b) sistemingai nesiimti veiksmų arba sistemingai nesiimti deramų veiksmų, tikrinant produktų kilmę, vykdant kitus III priedo reikalavimus ir nustatant arba užkertant kelią kilmės taisyklių pažeidimams;

c) sistemingai atsisakyti atlikti arba nederamai vilkinti tolesnį kilmės įrodymų patikrinimą kitos Šalies prašymu ir sistemingai atsisakyti laiku perduoti rezultatus arba vilkinti jų perdavimą;

d) nebendradarbiauti arba sistemingai administraciškai nebendradarbiauti, tikrinant veiksmus, numanant sukčiavimą prekės kilmės atžvilgiu. Šiuo tikslu kuri nors Šalis gali manyti, kad yra sukčiaujama, inter alia, kai produkto arba produktų importas, vadovaujantis šio Susitarimo nuostatomis, smarkiai viršija kitos Šalies normalius gamybos ir eksporto pajėgumus.

4. Šalis, nustačiusi, kad yra sistemingai administraciškai nebendradarbiaujama, arba numananti sukčiavimą, prieš pradėdama laikinai netaikyti palankesnių sąlygų, kaip numatyta šiame straipsnyje, pateikia Asociacijos komitetui visą reikalingą informaciją padėčiai nuodugniai ištirti, kad būtų priimtas abiem Šalims tinkamas sprendimas. Tuo pačiu metu ji paskelbia savo Oficialiajame leidinyje pranešimą importuotojams, kuriame nurodo produktą ar produktus, kurių atžvilgiu nebuvo administraciškai bendradarbiaujama ar kurių atžvilgiu buvo numanomai sukčiaujama.

5. Per 10 dienų nuo 4 dalyje nurodytos informacijos pranešimo Šalys surengia konsultacijas Asociacijos komitete. Jeigu Šalys per 30 dienų nuo tų konsultacijų pradžios nepriima sprendimo, kuriuo būtų išvengta laikino palankesnių sąlygų netaikymo, suinteresuotoji Šalis gali laikinai netaikyti palankesnių sąlygų atitinkamam produktui ar produktams.

Laikinai netaikant palankesnių sąlygų imamasi tik tokių veiksmų, kurių reikia suinteresuotosios Šalies interesams apsaugoti.

6. Apie šiame straipsnyje numatytus laikinus palankesnių sąlygų netaikymus iš karto po jų priėmimo pranešama Asociacijos komitetui. Jie trunka daugiausia šešis mėnesius ir gali būti atnaujinti. Dėl jų periodiškai konsultuojamasi Asociacijos komitete, ypač dėl to, kad jie būtų panaikinti, susiklosčius tinkamoms aplinkybėms.

4 skirsnis

Standartai, techniniai reglamentai ir atitikties įvertinimo procedūros

83 straipsnis

Tikslas

Šio skirsnio tikslas yra palengvinti ir padidinti prekybą prekėmis, panaikinant ir neleidžiant sudaryti nepagrįstų prekybos kliūčių, atsižvelgiant į Šalių teisėtus tikslus ir nediskriminavimo principą, kaip apibrėžta PPO susitarime dėl techninių prekybos kliūčių (TBT susitarimas).

84 straipsnis

Taikymo sritis ir aprėptis

Šio skirsnio nuostatos taikomos prekybai prekėmis standartų, techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo procedūrų, kurios apibrėžtos TBT susitarime, srityje. Jos netaikomos šio skyriaus 5 skirsnyje išvardytoms priemonėms. Šio skirsnio nuostatos netaikomos vyriausybinių įstaigų parengtoms techninėms specifikacijoms, kurios skirtos viešiesiems pirkimams. Jos aptariamos šios dalies IV antraštinėje dalyje.

85 straipsnis

Sąvokos

Šiame skirsnyje taikomos TBT susitarimo I priedo sąvokos. Šiuo atžvilgiu taip pat taikomas PPO Techninių prekybos kliūčių komiteto sprendimas dėl principų, taikomų kuriant tarptautinius standartus, gaires ir rekomendacijas, remiantis to Susitarimo 2, 5 straipsniais ir 3 priedu.

86 straipsnis

Pagrindinės teisės ir pareigos

Šalys patvirtina savo teises ir pareigas, numatytas TBT susitarime, bei savo pasiryžimą jį visapusiškai įgyvendinti. Šiuo atžvilgiu, vadovaujantis šio skirsnio tikslu, bendradarbiavimu ir priemonėmis, kurios taikomos pagal šį skirsnį, yra siekiama pagerinti ir sustiprinti tų teisių ir pareigų įgyvendinimą.

87 straipsnis

Konkretūs veiksmai, kurių turi būti imtasi pagal šį Susitarimą

Siekdamos įgyvendinti šios skirsnio tikslą:

1. Šalys stiprina dvišalį bendradarbiavimą standartų, techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo srityje tam, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos patekti į jų rinkas, tobulinant abipuses žinias apie atitinkamas sistemas, jų supratimą ir suderinamumą.

2. Puoselėdamos dvišalį bendradarbiavimą, Šalys siekia nustatyti, kokie mechanizmai arba kokių mechanizmų derinys geriausiai tinka tam tikriems klausimams ar sektoriams. Tokie mechanizmai apima bendradarbiavimo reguliavimo srityje aspektus, inter alia, techninių reglamentų ir standartų suvienodinimą ir (arba) lygiavertiškumą, jų derinimą prie tarptautinių standartų, pasikliovimą tiekėjo atitikties deklaracija ir akreditacijos naudojimą vertinant atitikties įvertinimo institucijas bei tarpusavio pripažinimo susitarimus.

3. Atsižvelgdamos į pažangą, pasiektą plėtojant dvišalį bendradarbiavimą, Šalys susitaria dėl konkrečių susitarimų, kurie turėtų būti sudaryti nustatytiems mechanizmams įgyvendinti.

4. Šiuo tikslu Šalys imasi veiksmų, kad:

a) prieitų prie bendros nuomonės dėl geros reguliavimo praktikos, kuri apima ne tik:

i) skaidrumą rengiant, priimant ir taikant techninius reglamentus, standartus ir atitikties įvertinimo procedūras;

ii) būtinybę taikyti reguliavimo priemones ir susijusias atitikties įvertinimo procedūras, įskaitant tiekėjų atitikties deklaracijų naudojimą, bei visų jų proporcingumą;

iii) tarptautinių standartų, kuriais remiasi techniniai reglamentai, naudojimą, išskyrus atvejus, kai tarptautiniai standartai būtų neveiksmingi arba netinkami, įgyvendinant teisėtus tikslus;

iv) techninių reglamentų ir rinkos priežiūros veiksmų įgyvendinimo užtikrinimą;

v) techniniams reglamentams reikalingą techninę infrastruktūrą metrologijos, standartizacijos, testavimo, sertifikavimo ir akreditacijos srityse ir

vi) mechanizmus ir metodus techniniams reglamentams ir atitikties įvertinimo procedūroms peržiūrėti;

b) stiprintų bendradarbiavimą reguliavimo srityje, pavyzdžiui, keistųsi informacija, patirtimi ir duomenimis, plėtotų mokslinį ir techninį bendradarbiavimą ir taip keltų savo techninių reglamentų kokybę ir lygį bei efektyviai naudotųsi reguliavimo ištekliais;

c) atitinkami jų techniniai reglamentai, standartai ir atitikties įvertinimo procedūros būtų suderintos ir (arba) padarytos lygiavertės;

d) skatintų ir remtų dvišalį bendradarbiavimą tarp savo atitinkamų valstybinių ir (arba) privačių metrologijos, standartizacijos, testavimo, sertifikavimo ir akreditacijos organizacijų;

e) skatintų visateisį dalyvavimą tarptautinėse standartų nustatymo institucijose ir stiprintų tarptautinių standartų vaidmenį, rengiant techninius reglamentus ir

f) stiprintų dvišalį bendradarbiavimą atitinkamose tarptautinėse organizacijose ir forumuose, kuriuose sprendžiami šiame skirsnyje aptariami klausimai.

88 straipsnis

Standartų, techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo komitetas

1. Šalys, siekdamos šiame skirsnyje išdėstytų tikslų, įsteigia Specialųjį standartų, techninių reglamentų ir atitikties įvertinimo komitetą. Komitetą sudaro Šalių atstovai, jam kartu pirmininkauja po vieną kiekvienos Šalies atstovą. Jei Šalys nesusitaria kitaip, Komitetas susitinka mažiausiai kartą per metus. Komitetas teikia ataskaitas Asociacijos komitetui.

2. Komitetas gali spręsti bet kokius klausimus, susijusius su veiksmingu šio skirsnio funkcionavimu. Jo pareigos ir funkcijos pirmiausia yra:

a) stebėti ir peržiūrėti šio skirsnio įgyvendinimą ir administravimą. Todėl Komitetas parengia darbo programą, kuri skirta šiame skirsnyje, ypač 87 straipsnyje, išdėstytiems tikslams pasiekti;

b) rengti forumus, kurių metų būtų diskutuojama ir keičiamasi informacija visais su šiuo skirsniu susijusiais klausimais ir ypač tais klausimais, kurie susiję su Šalyse taikomomis techninių reglamentų, standartų ir atitikties įvertinimo procedūrų sistemomis, taip pat aptariami įvykiai susijusiose tarptautinėse organizacijose;

c) rengti forumus, kurių metu būtų konsultuojamasi ir greitai sprendžiami tokie klausimai, kurie sudaro arba gali sudaryti nepagrįstas prekybos tarp Šalių kliūtis, atsižvelgiant į jų taikymo sritį ir į tai, kaip jos apibrėžtos šiame skirsnyje;

d) skatinti, remti ir kitais būdais lengvinti bendradarbiavimą tarp Šalių valstybinių ir (arba) privačių metrologijos, standartizacijos, testavimo, sertifikavimo, kontrolės ir akreditacijos organizacijų ir

e) tirti būdus, kurie padėtų lengviau patekti į atitinkamas Šalių rinkas, ir gerinti šio skirsnio funkcionavimą.

5 skirsnis

Sanitarinės ir fitosanitarinės priemonės

89 straipsnis

Sanitarinės ir fitosanitarinės priemonės

1. Šio skirsnio tikslas yra, tausojant visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikatą, palengvinti prekybą tarp Šalių sanitarijos ir fitosanitarijos teisės aktų srityje, toliau įgyvendinant PPO susitarimo dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių taikymo principus (PPO SPS susitarimas). Papildomas šio skirsnio tikslas yra laikytis gyvūnų gerovės standartų.

2. Šio skirsnio tikslams pasiekti skirtas Susitarimas dėl prekybai gyvūnais ir gyvūninės kilmės produktais, augalais, augaliniais produktais ir kitomis prekėmis taikomų sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių bei gyvūnų gerovės, kuris pateiktas IV priede.

3. Nukrypstant nuo 193 straipsnio, tais atvejais, kai Asociacijos komitetas svarsto sanitarines ar fitosanitarines priemones, jį sudaro Bendrijos ir Čilės atstovai, atsakingi už sanitarijos ir fitosanitarijos klausimus. Tokiu atveju Komitetas vadinamas Jungtiniu vadybos komitetu sanitariniams ir fitosanitariniams reikalams. Šio Komiteto funkcijos yra išvardytos IV priedo 16 straipsnyje.

4. 184 straipsnyje pagal IV priedo 16 straipsnį rengiamos konsultacijos yra laikomos 183 straipsnyje nurodytomis konsultacijomis, jei Šalys nesusitaria kitaip.

6 skirsnis

Vynai ir spiritiniai gėrimai

90 straipsnis

Vynai ir spiritiniai gėrimai

Susitarimas dėl prekybos vynais ir Susitarimas dėl prekybos spiritiniais gėrimais ir aromatizuotais gėrimais yra pateikti atitinkamai V ir VI prieduose.

III SKYRIUS

IŠIMTYS

91 straipsnis

Straipsnis dėl bendrųjų išimčių

Atsižvelgiant į reikalavimą, kad tokių priemonių taikymas neturi sudaryti ginčytinos ar nepateisinamos Šalių, kuriose vyrauja panašios sąlygos, diskriminacijos arba paslėptų prekybos apribojimų, jokia šio Susitarimo nuostata nėra aiškinama kaip trukdanti kuriai nors Šaliai priimti arba taikyti priemones, kurios yra:

a) būtinos visuomenės dorovei apsaugoti;

b) būtinos žmogaus, gyvūnų ar augalų gyvybei ar sveikatai apsaugoti;

c) būtinos užtikrinti, kad būtų laikomasi šio Susitarimo nuostatas atitinkančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, įskaitant tų, kurie susiję su muitų sistemos įgyvendinimu, intelektinės nuosavybės apsauga ir apgaulės prevencija;

d) susijusios su aukso arba sidabro importu arba eksportu;

e) susijusios su meninės, istorinės ir archeologinės reikšmės nacionalinių vertybių apsauga;

f) susijusios su senkančių gamtos išteklių išsaugojimu, jei tokios priemonės yra taikomos kartu su vietinės gamybos ar vartojimo apribojimais arba

g) susijusios su prekėmis, kurias pagamino kaliniai.

92 straipsnis

Apsaugos straipsnis

1. Jei šis straipsnis nenumato kitaip, Šalims taikomos GATT 1994 XIX straipsnio ir PPO susitarimo dėl specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių nuostatos. Šio straipsnio 2, 3, 4, 5, 7, 8 ir 9 dalys taikomos tik tais atvejais, kai kuri nors Šalis yra iš esmės suinteresuota kaip konkrečios prekės eksportuotoja, kaip apibrėžta 10 dalyje.

2. Kiekviena Šalis nedelsdama ir jokiu būdu ne vėliau kaip per septynias dienas nuo įvykio pateikia Asociacijos komitetui ad hoc raštišką pranešimą su visa reikiama informacija apie pradėtą tyrimą dėl specialiųjų rinkos apsaugos (protekcinių priemonių) taikymo ir tyrimo galutinius rezultatus.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją pirmiausia sudaro paaiškinimas, kokia vietos tvarka bus taikoma atliekant tyrimą, bei tvarkaraščiai, pagal kuriuos bus išklausomos suinteresuotosios šalys ir bus suteiktos kitos galimybės joms pareikšti savo nuomonę tuo klausimu. Be to, kiekviena Šalis iš anksto pateikia Asociacijos komitetui raštišką pranešimą apie sprendimą taikyti laikinąsias specialiąsias rinkos protekcines (apsaugos) priemones. Šį pranešimą jis turi gauti likus mažiausiai septynioms dienoms iki tokių priemonių taikymo pradžios.

4. Pranešusi apie galutinius tyrimo rezultatus ir prieš pradėdama taikyti specialiąsias rinkos protekcines (apsaugos) priemones pagal GATT 1994 XIX straipsnio ir PPO susitarimo dėl specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių nuostatas, Šalis, ketinanti taikyti tokias priemones, kreipiasi tuo klausimu į Asociacijos komitetą, kad šis išsamiai įvertintų padėtį ir kad būtų priimtas abiem Šalims priimtinas sprendimas. Kad toks sprendimas būtų priimtas ir esant kurios nors Šalies prašymui, Šalys Asociacijos komitete surengia išankstines konsultacijas.

5. Nepaisant šio straipsnio 4 dalies, niekas negali sutrukdyti Šaliai taikyti priemones pagal GATT 1994 XIX straipsnio ir PPO susitarimo dėl specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių nuostatas.

6. Rinkdamosi specialiąsias rinkos protekcines (apsaugos) priemones, numatytas šiame straipsnyje, Šalys pirmenybę teikia priemonėms, kurios mažiausiai kliudo siekti šio Susitarimo tikslų. Tos priemonės yra tik tokios, kokių reikia rimtai žalai panaikinti, ir jas taikant išlaikomas pagal šią antraštinę dalį suteiktų preferencijų mastas (lygis).

7. Šalys patvirtina savo teises ir pareigas pagal PPO susitarimo dėl specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių 8 straipsnio 1 ir 2 dalis.

8. PPO susitarimo dėl specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių 8 straipsnio 2 dalyje numatyta teise sustabdyti priemonės taikymą Šalys nesinaudoja per pirmuosius 18 tos specialiosios rinkos protekcinės (apsaugos) priemonės galiojimo mėnesių su sąlyga, kad ta specialioji rinkos protekcinė (apsaugos) priemonė pradėta taikyti dėl absoliutaus importo padidėjimo ir kad ta priemonė atitinka PPO susitarimo dėl specialiųjų rinkos protekcinių (apsaugos) priemonių nuostatas.

9. Apie pradėtas taikyti specialiąsias rinkos protekcines (apsaugos) priemones pranešama Asociacijos komitetui. Dėl jų kartą per metus yra konsultuojamasi Komitete, ypač siekiant jų liberalizavimo ar panaikinimo.

10. Šiame straipsnyje laikoma, kad Šalis yra iš esmės suinteresuota tais atvejais, kai ji yra viena iš penkių didžiausių importuojamos prekės tiekėjų per pastaruosius trejus metus absoliučiosios apimties ar vertės atžvilgiu.

11. Jeigu kuri nors Šalis taiko prekių importui priežiūros procedūrą, kuri gali sukelti sąlygas, sudarančias pagrindą specialiajai rinkos protekcinei (apsaugos) priemonei taikyti pagal šio straipsnio reikalavimus, ji informuoja apie tai kitą Šalį.

93 straipsnis

Straipsnis dėl trūkumo

1. Jeigu laikantis šios antraštinės dalies nuostatų pradeda:

a) kritiškai trūkti arba kyla grėsmė, kad eksportuojančiai Šaliai pradės kritiškai trūkti maisto produktų arba kitų produktų;

b) trūkti pagrindinių vietinių medžiagų kiekių, reikalingų vietinei perdirbimo pramonei tuo laikotarpiu, kai tokių medžiagų vietinė kaina yra išlaikoma mažesnė už pasaulinę kainą, ir toks išlaikymas sudaro vyriausybinio stabilizacijos plano dalį;

ir jei dėl pirmiau nurodytų aplinkybių eksportuojančiai Šaliai kyla arba gali kilti didelių sunkumų, ta Šalis gali imtis tomis sąlygomis reikiamų priemonių, laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų procedūrų.

2. Renkantis priemones, pirmenybė turi būti teikiama priemonėms, kurios mažiausiai kliudo šiame Susitarime nustatytiems susitarimams funkcionuoti. Šios priemonės netaikomos tokiu būdu, kuris nulemtų ginčytiną ar nepateisinamą Šalių, kuriose vyrauja panašios sąlygos, diskriminaciją arba paslėptų prekybos apribojimus, ir yra panaikinamos susiklosčius sąlygoms, kai jų taikymas tampa nereikalingas. Be to, priemonės, kurios gali būti priimtos pagal šio straipsnio 1 dalies b punktą, nedidina konkrečios vietinės perdirbimo pramonės eksporto arba apsaugos ir nepažeidžia šio Susitarimo nuostatų dėl nediskriminavimo.

3. Prieš imdamasi šio straipsnio 1 dalyje numatytų priemonių arba kaip galima greičiau tais atvejais, kai yra taikoma šio straipsnio 4 dalis, Šalis, ketinanti imtis tų priemonių, pateikia Asociacijos komitetui visą reikiamą informaciją, kad būtų priimtas Šalims priimtinas sprendimas. Asociacijos komitete Šalys gali susitarti dėl sunkumų sprendimo būdų. Jei per 30 dienų nuo tos dienos, kai klausimas buvo perduotas Asociacijos komitetui, Šalys nesusitaria, Šalis gali taikyti šiame straipsnyje numatytas priemones konkretaus produkto eksportui.

4. Jei susiklosčius ypatingoms kritiškoms aplinkybėms reikia imtis neatidėliotinų veiksmų ir todėl iš anksto informuoti arba atlikti vertinimą neįmanoma, Šalis, ketinanti taikyti priemones, gali nedelsdama taikyti atsargumo priemones padėčiai ištaisyti ir tuojau pat informuoti apie tai kitą Šalį.

5. Apie visas priemones, taikomas pagal šį straipsnį, nedelsiant pranešama Asociacijos komitetui, ir dėl jų periodiškai konsultuojamasi toje institucijoje, pirmiausia siekiant, kai tik leis aplinkybės, nustatyti jų panaikinimo tvarkaraštį.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

PREKYBA PASLAUGOMIS IR ĮSISTEIGIMAS

94 straipsnis

Tikslai

1. Šalys, remdamosi abipusiškumo principu, liberalizuoja prekybą paslaugomis, vadovaudamosi šios antraštinės dalies nuostatomis ir GATS V straipsniu.

2. III skyriaus tikslas yra pagerinti investicijų klimatą ir ypač įsisteigimo sąlygas tarp Šalių, vadovaujantis nediskriminavimo principu.

I SKYRIUS

PASLAUGOS

1 skirsnis

Bendrosios nuostatos

95 straipsnis

Taikymo sritis

1. Šiame skyriuje prekyba paslaugomis yra paslaugų teikimas tokiais būdais:

a) iš vienos Šalies teritorijos į kitos Šalies teritoriją (1 būdas);

b) vienos Šalies teritorijoje kitos Šalies paslaugos vartotojui (2 būdas);

c) kurį atlieka vienos Šalies paslaugos teikėjas per komercinį buvimą kitos Šalies teritorijoje (3 būdas);

d) kurį atlieka vienos Šalies paslaugos teikėjas per fizinių asmenų paslaugų teikimą kitos Šalies teritorijoje (4 būdas).

2. Šis skyrius taikomas prekybai visuose paslaugų sektoriuose, išskyrus:

a) finansines paslaugas, kurioms taikomas II skyrius;

b) audiovizualines paslaugas;

c) nacionalinį jūrų kabotažą ir

d) oro transporto paslaugas, įskaitant vietinio ir tarptautinio oro susisiekimo paslaugas, tiek į įsipareigojimų sąrašą įtrauktas, tiek neįtrauktas, ir tiesiogiai su gabenimo teisių įgyvendinimu susijusias paslaugas, išskyrus:

i) lėktuvų remonto ir eksploatavimo paslaugas, kurias atliekant lėktuvas yra nenaudojamas;

ii) oro transporto paslaugų pardavimą ir rinkodarą ir

iii) kompiuterinės bilietų rezervavimo sistemos (angl. computer reservation system – CRS) paslaugas.

3. Jokia šio skyriaus nuostata, kuriai taikoma šios dalies IV antraštinė dalis, nėra susijusi su jokiais įsipareigojimais viešųjų pirkimų srityje.

4. Šio skyriaus nuostatos netaikomos Šalių suteiktoms subsidijoms. Peržiūrėdamos šį skyrių, kaip numatyta 100 straipsnyje, Šalys peržiūri su prekyba paslaugomis susijusių subsidijų tvarką, siekdamos įtraukti bet kokią tvarką, dėl kurios buvo susitarta pagal GATS XV straipsnį.

5. Šis skirsnis taikomas tarptautiniam jūrų transportui ir telekomunikacijų paslaugoms, kurias reglamentuoja 2 ir 3 skirsnių nuostatos.

96 straipsnis

Sąvokos

Šiame skyriuje:

a) "priemonė" – tai bet kokia Šalies taikoma priemonė: įstatymas, norminis teisės aktas, taisyklė, tvarka, sprendimas, administracinis veiksmas ar kita;

b) "Šalies priimta arba taikoma priemonė" – tai priemonės, kurių imasi:

i) šalies, regioninė ar vietos valdžia ir jos institucijos ir

ii) nevyriausybinės organizacijos, veikdamos pagal šalies, regioninės ar vietos valdžios arba jos institucijų joms suteiktus įgaliojimus;

c) "paslaugų teikėjas" – tai bet kuris juridinis arba fizinis asmuo, kuris nori teikti arba teikia paslaugą;

d) "komercinis buvimas" – tai bet kokio tipo verslo arba profesinio pobūdžio steiginys, įskaitant:

i) juridinio asmens įsteigimą, įgijimą ar eksploatavimą arba

ii) filialo ar atstovybės įsteigimą ar eksploatavimą

kurios nors Šalies teritorijoje, siekiant teikti paslaugą;

e) "juridinis asmuo" – tai kiekvienas juridinis subjektas, tinkamai pagal taikomus įstatymus įsteigtas ar kitaip organizuotas pelnui gauti ar kitais tikslais ir yra privatus ar valstybinis, įskaitant bet kokią bendrovę, trestą, ūkinę bendriją, bendrą įmonę, personalinę įmonę arba asociaciją;

f) "kurios nors Šalies juridinis asmuo" – tai juridinis asmuo, įsteigtas ar kitaip organizuotas pagal Bendrijos, jos valstybių narių ar Čilės įstatymus.

Jeigu toks juridinis asmuo Bendrijos arba Čilės teritorijoje turi tik savo buveinę arba centrinę valdybą, jis nelaikomas atitinkamai Bendrijos arba Čilės juridiniu asmeniu, išskyrus tuos atvejus, kai jis atitinkamai Bendrijos arba Čilės teritorijoje atlieka didelio masto verslo operacijas;

g) "fizinis asmuo" – tai vienos iš valstybių narių arba Čilės pilietis pagal atitinkamus tos šalies įstatymus.

97 straipsnis

Rinkos atvėrimas

1. Kai rinka atveriama per paslaugų teikimo būdus, nurodytus 95 straipsnyje, kiekviena Šalis kitos Šalies paslaugoms ir paslaugų teikėjams taiko ne mažiau palankų režimą, negu kad yra nurodyta pagal jos įsipareigojimų sąrašo, minimo 99 straipsnyje, sąlygas.

2. Tuose sektoriuose, kur įsipareigota atverti rinką, Šalis nei regionuose, nei visos teritorijos mastu nenustato ir netaiko priemonių, kurios, jeigu kitaip nenustatyta jos įsipareigojimų sąraše, yra apibūdinamos taip:

a) paslaugos teikėjų skaičiaus apribojimas tokiomis formomis, kaip antai: kiekybinės kvotos, monopolijos, išimtinę teisę turintys paslaugų teikėjai arba reikalavimas atlikti ekonominių reikmių analizę;

b) paslaugų teikimo sandorių ar turto bendros vertės apribojimas nustatant kiekybines kvotas ar reikalaujant atlikti ekonominių reikmių analizę;

c) bendro paslaugų operacijų kiekio apribojimas arba bendro paslaugų gamybos masto, išreikšto nustatytais vienetais, apribojimas nustatant kvotas arba reikalaujant atlikti ekonominių reikmių analizę [5];

d) bendro fizinių asmenų, kurie gali būti įdarbinti tam tikrame paslaugų sektoriuje arba kuriuos gali įdarbinti paslaugų teikėjas ir kurie yra būtini tam tikrai paslaugai teikti bei tiesiogiai su ja susiję, skaičiaus apribojimas nustatant kiekybines kvotas ar reikalaujant atlikti ekonominių reikmių analizę;

e) priemonės, kurios apriboja juridinių asmenų, per kuriuos kitos Šalies paslaugų teikėjas gali teikti paslaugą, rūšis arba reikalauja, kad paslauga būtų teikiama per tam tikros rūšies juridinį asmenį ar bendrą įmonę;

f) užsienio kapitalo dalies apribojimas nustatant procentais išreikštą didžiausią leistiną užsienio kapitalo dalį įmonės kapitale arba bendrą leistiną individualios ar agreguotos užsienio investicijos vertę.

98 straipsnis

Nacionalinis režimas

1. Kiekviena Šalis savo įsipareigojimų sąraše nurodytuose sektoriuose ir pagal jame nustatytas sąlygas kitos Šalies paslaugoms ir paslaugų teikėjams taiko ne mažiau palankų režimą negu savo tapačioms ar panašioms paslaugoms ir paslaugų teikėjams [6].

2. Šalis gali įvykdyti šio straipsnio 1 dalies reikalavimą, kitos Šalies paslaugoms ir paslaugų teikėjams nustatydama režimą, kuris yra arba formaliai tolygus jos pačios tapačioms ar panašioms paslaugoms ir paslaugų teikėjams taikomam režimui arba formaliai skirtingas.

3. Formaliai tolygus ar formaliai skirtingas režimas laikomas mažiau palankiu, jeigu jis keičia konkurencijos sąlygas kurios nors Šalies paslaugų ar paslaugų teikėjų naudai, palyginti su kitos Šalies tapačiomis ar panašiomis paslaugomis ar paslaugų teikėjais.

99 straipsnis

Konkrečių įsipareigojimų sąrašas

1. Konkretūs įsipareigojimai, kuriuos kiekviena Šalis prisiima pagal 97 ir 98 straipsnius, yra išdėstyti įsipareigojimų sąraše, pateiktame VII priede. Įsipareigojimų sąraše prie kiekvieno sektoriaus, kuriam prisiimti konkretūs įsipareigojimai, nurodoma:

a) rinkos atvėrimo terminai, apribojimai ir sąlygos;

b) nacionalinio režimo sąlygos ir apribojimai;

c) su papildomais įsipareigojimais susiję įsipareigojimai, nurodyti šio straipsnio 3 dalyje;

d) kur tinkama, tokių įsipareigojimų vykdymo terminai ir jų įsigaliojimo data.

2. Abiejų – 97 ir 98 – straipsnių neatitinkančios priemonės įrašomos 97 straipsniui skirtoje skiltyje. Šiuo atveju bus laikoma, kad įrašas reiškia ir 98 straipsnio sąlygą ar apribojimą.

3. Jei kuri nors Šalis prisiima konkrečius įsipareigojimus dėl prekybą paslaugomis veikiančių priemonių, kurios nėra įsipareigojimų sąrašo objektas pagal 97 ir 98 straipsnius, tokie įsipareigojimai įrašomi į įsipareigojimų sąrašą kaip papildomi įsipareigojimai.

100 straipsnis

Peržiūra

1. Praėjus trejiems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo, Šalys peržiūri šį skyrių, siekdamos toliau liberalizuoti, mažinti arba naikinti likusius apribojimus abipusės naudos pagrindais, užtikrinant bendrą teisių ir įsipareigojimų pusiausvyrą.

2. Asociacijos komitetas kas trejus metus nagrinėja šio skyriaus taikymą po to, kai yra atliekama šio straipsnio 1 dalyje nurodyta peržiūra, ir teikia atitinkamus pasiūlymus Asociacijos tarybai.

101 straipsnis

Fizinių asmenų judėjimas

Praėjus dvejiems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo, siekdamos tolesnio liberalizavimo, Šalys peržiūri fizinių asmenų judėjimui (4 būdas) taikomas taisykles ir sąlygas. Peržiūros metu taip pat gali būti pakoreguotas 96 straipsnio g dalyje pateiktas fizinio asmens apibrėžimas.

102 straipsnis

Reguliavimas šalies viduje

1. Tuose sektoriuose, kur Šalis yra prisiėmusi jos įsipareigojimų sąraše nustatytus įsipareigojimus, siekdama užtikrinti, kad bet kokios priemonės, susijusios su licencijų ir sertifikatų išdavimo kitos Šalies paslaugų teikėjams reikalavimais ir procedūromis, nesudarytų nereikalingų kliūčių prekybai, ta Šalis stengiasi užtikrinti, kad visos tokios priemonės:

a) būtų pagrįstos objektyviais ir aiškiais kriterijais, tokiais kaip, inter alia, kompetencija ir gebėjimas teikti paslaugas;

b) nesudarytų didesnių prekybos apribojimų, nei būtina teisėtam politikos tikslui pasiekti;

c) nesudarytų paslėptų paslaugos teikimo apribojimų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka gali būti peržiūrėta pagal 100 straipsnyje nustatytą tvarką, atsižvelgiant į tvarką, dėl kurios buvo susitarta pagal GATS VI straipsnį, ir siekiant įtraukti ją į šį Susitarimą.

3. Jeigu kuri nors Šalis vienašališkai arba susitarimo pagrindu pripažįsta trečiosios šalies teritorijoje įgytą išsilavinimą, darbo patirtį, išduotas licencijas arba sertifikatus, ta Šalis kitai Šaliai suteikia tinkamą galimybę parodyti, kad kitos Šalies teritorijoje įgytas išsilavinimas, darbo patirtis, išduotos licencijos ir sertifikatai taip pat turėtų būti pripažinti, arba sudaryti analogiško poveikio sutartį ar susitarimą.

4. Šalys periodiškai konsultuojasi, kad nustatytų, ar įmanoma panaikinti likusius pilietybės arba nuolatinės gyvenamosios vietos reikalavimus, taikomus išduodant licencijas ar sertifikatus viena kitos paslaugų teikėjams.

103 straipsnis

Abipusis pripažinimas

1. Kiekviena Šalis užtikrina, kad jos kompetentingos institucijos per pagrįstą laikotarpį po to, kai kitos Šalies paslaugų teikėjas pateikė prašymą gauti licenciją ar sertifikatą:

a) jei prašymas įformintas tinkamai, priimtų sprendimą dėl to prašymo ir informuotų apie jį prašymo pateikėją arba

b) jei prašymas įformintas netinkamai, nedelsdamos informuotų prašymo pateikėją apie jo prašymo tenkinimą ir nurodytų, kokios papildomos informacijos reikia pagal Šalies įstatymus.

2. Šalys skatina atitinkamas jų teritorijoje veikiančias institucijas teikti rekomendacijas dėl abipusio pripažinimo, kad paslaugų teikėjai iš dalies ar visiškai pripažintų kiekvienos Šalies taikomus kriterijus paslaugų teikėjų leidimams, licencijoms, akreditacijai, veiklai ir sertifikatams ir ypač profesinių paslaugų teikėjams.

3. Per pagrįstą laikotarpį ir atsižvelgęs į atitinkamų teisės aktų atitikimo lygį Asociacijos komitetas nusprendžia, ar šio straipsnio 2 dalyje nurodyta rekomendacija atitinka šį skyrių. Jeigu atitinka, ta rekomendacija yra įgyvendinama per sutartį dėl abipusio reikalavimų, kvalifikacijų, licencijų ir kitų teisės aktų pripažinimo, dėl kurios derasi kompetentingos institucijos.

4. Toks susitarimas atitinka PPO susitarimo ir ypač GATS VII straipsnio atitinkamas nuostatas.

5. Jeigu Šalys susitaria, kiekviena Šalis skatina savo atitinkamas institucijas kurti procedūras, reglamentuojančias laikiną licencijų išdavimą kitos Šalies profesinių paslaugų teikėjams.

6. Asociacijos komitetas periodiškai, mažiausiai kartą per trejus metus, peržiūri šio straipsnio įgyvendinimą.

104 straipsnis

Elektroninė komercija [7]

Šalys, pripažindamos, kad naudojant elektronines priemones daugelyje sektorių padaugėja prekybos galimybių, susitaria skatinti tarpusavio elektroninę komerciją, daugiausia bendradarbiaudamos rinkos atvėrimo srityje ir reguliavimo klausimais elektroninės komercijos srityje.

105 straipsnis

Skaidrumas

Kiekviena Šalis nedelsdama pateikia kitai Šaliai šios prašomą konkrečią informaciją apie savo taikomas bendro pobūdžio priemones arba tarptautinius susitarimus, susijusius su šiuo skyriumi arba turinčius jam poveikį. 190 straipsnyje nurodytas punktas ryšiams palaikyti, esant prašymui, teikia visais šiais klausimais konkrečią informaciją kitos Šalies paslaugų teikėjams. Punktuose ryšiams palaikyti nebūtinai turi būti laikomi įstatymai ir įstatymų lydimieji aktai.

2 skirsnis

Tarptautinis jūrų transportas

106 straipsnis

Taikymo sritis

1. Nepaisant 95 straipsnio 5 dalies, šio skirsnio nuostatos taikomos laivybos bendrovėms, kurios yra įsikūrusios už Bendrijos arba Čilės ribų ir kurias kontroliuoja atitinkamai kurios nors valstybės narės arba Čilės piliečiai, jeigu jų laivai yra įregistruoti atitinkamai toje valstybėje narėje arba Čilėje pagal jų atitinkamus įstatymus ir plaukioja su kurios nors valstybės narės arba Čilės vėliava.

2. Šitas straipsnis taikomas tarptautiniam jūrų transportui, įskaitant transporto, kai krovinys tiesiogiai pristatomas iš prekių siuntėjo prekių gavėjui, bei kelių rūšių transporto operacijas, apimančias jūrų atkarpą.

107 straipsnis

Sąvokos

Šiame skirsnyje:

a) "intermodalinio transporto operacijos" – tai teisė organizuoti tarptautinių krovinių tiesioginio gabenimo iš prekių siuntėjo prekių gavėjui paslaugas ir tuo tikslu tiesiogiai sudaryti sutartis su kitų transporto rūšių tiekėjais;

b) "tarptautinių jūrų transporto paslaugų teikėjai" – tai teikėjai, kurie teikia paslaugas, susijusias su tarptautiniais kroviniais, vežamais jūrų transportu, krovinio tvarkymu, laikymu ir sandėliavimu, muitinės formalumų atlikimu, konteinerių laikymo ir saugyklos paslaugomis, agentavimu ir krovinių ekspedijavimu.

108 straipsnis

Rinkos atvėrimas ir nacionalinis režimas

1. Atsižvelgdamos į esamą liberalizavimo lygį tarp Šalių tarptautinio jūrų transporto srityje:

a) Šalys toliau veiksmingai taiko principą, kad yra nevaržomas patekimas į tarptautinio jūrų transporto ir gabenimo rinką komerciniais ir nediskriminaciniais pagrindais;

b) kiekviena Šalis toliau taiko laivams, plaukiojantiems su kitos Šalies vėliava arba valdomiems kitos Šalies paslaugų teikėjų, ne mažiau palankų režimą negu savo laivams taikomas režimas, kuris apima, inter alia, naudojimąsi uostais, uostų infrastruktūrą, naudojimąsi papildomomis jūrų transporto paslaugomis, susijusius mokesčius ir rinkliavas, muitinės įrenginius, laivo buvimo vietos ir įrenginių suteikimą kroviniui pakrauti ir iškrauti.

2. Taikydamos šio straipsnio 1 dalies principus, Šalys:

a) nenumato straipsnių dėl krovinių pasidalijimo ateityje įsigaliosiančiuose dvišaliuose susitarimuose su trečiosiomis šalimis, išskyrus išimtines aplinkybes, kai linijinės laivybos bendrovės iš suinteresuotosios Šalies neturės kitokių veiksmingų priemonių ieškoti prekybos galimybių į ir iš konkrečios trečiosios šalies;

b) draudžia krovinio pasidalijimo susitarimus ateityje įsigaliosiančiuose dvišaliuose susitarimuose dėl prekybos skystomis ir sausomis biralinėmis medžiagomis;

c) įsigaliojus šiam Susitarimui, naikina visas vienašališkas priemones, administracines, technines ir kitas kliūtis, kurios galėtų apriboti laisvą paslaugų teikimą tarptautinio jūrų transporto srityje arba dėl kurių toje srityje atsirastų diskriminacija.

3. Kiekviena Šalis leidžia kitos Šalies tarptautinio jūrų transporto paslaugų teikėjams jos teritorijoje plėtoti komercinį buvimą pagal ne mažiau palankias įsisteigimo ir veiklos sąlygas negu sąlygos, taikomos savo paslaugų arba bet kurios trečiosios šalies paslaugų teikėjams, nepriklausomai nuo to, kurios yra geresnės, pagal jų įsipareigojimų sąraše nustatytas sąlygas.

3 skirsnis

Telekomunikacijų paslaugos

109 straipsnis

Sąvokos

Šiame skirsnyje:

a) "telekomunikacijų paslaugos" – tai elektromagnetinių signalų perdavimas: garso, informacijos, vaizdo ir bet kokio jų derinio, išskyrus transliavimą [8]. Todėl įsipareigojimai šiame sektoriuje neapima ekonominės veiklos, kai turiniui perduoti reikia telekomunikacijų paslaugų. To turinio perdavimui, naudojantis telekomunikacijomis, taikomi konkretūs įsipareigojimai, kuriuos Šalys prisiima kituose atitinkamuose sektoriuose;

b) "reguliavimo institucija" – tai institucija arba institucijos, kurioms yra pavestos bet kokios reguliavimo užduotys, susijusios su šiame skirsnyje minimais klausimais;

c) "pagrindiniai telekomunikacijų įrenginiai" – tai bendrojo telekomunikacijų tinklo ir paslaugų:

i) kurias išimtinai arba daugiausia teikia vienas paslaugų teikėjas arba nedidelis paslaugų teikėjų skaičius ir

ii) kurių negalima lengvai pakeisti ekonomikos arba technikos atžvilgiu, norint teikti paslaugą.

110 straipsnis

Reguliavimo institucija

1. Telekomunikacijų paslaugų reguliavimo institucijos yra nepriklausomos nuo jokių pagrindinių telekomunikacijų paslaugų teikėjų ir nėra joms atskaitingos.

2. Reguliavimo institucijų sprendimai ir taikomos procedūros yra nešališkos visų rinkos dalyvių atžvilgiu.

3. Paslaugų teikėjas, kuris nukentėjo nuo reguliavimo institucijos sprendimo, turi teisę apskųsti tą sprendimą.

111 straipsnis

Paslaugų teikimas

1. Jeigu reikalinga licencija, sąlygos licencijai gauti yra skelbiamos viešai, taip pat ir laikotarpis, per kurį paprastai yra priimamas sprendimas dėl prašymo gauti licenciją.

2. Jeigu reikalinga licencija, prašymo pateikėjo prašymu jam yra pranešamos atsisakymo išduoti licenciją priežastys.

112 straipsnis

Pagrindiniai paslaugų teikėjai

1. Pagrindinis paslaugų teikėjas yra paslaugų teikėjas, kuris gali iš esmės paveikti dalyvavimo sąlygas kainos ir tiekimo atitinkamoje pagrindinių telekomunikacijų paslaugų rinkoje atžvilgiu dėl:

a) pagrindinių įrenginių kontrolės;

b) turimos padėties rinkoje.

2. Turi būti taikomos atitinkamos priemonės, siekiant neleisti paslaugų teikėjams, kurie pavieniui arba kartu yra pagrindiniai paslaugų teikėjai, vykdyti arba tęsti antikonkurencinę veiklą.

3. Pirmiau nurodyta antikonkurencinė veikla pirmiausia apima tokią veiklą, kai:

a) yra vykdomas antikonkurencinis kryžminis subsidijavimas;

b) naudojamasi informacija, gauta iš konkurentų, ir tokia veikla duoda antikonkurencinių rezultatų ir

c) kitiems paslaugų teikėjams laiku nepranešama techninė informacija apie pagrindinius įrenginius bei komerciškai svarbi informacija, kuri yra būtina, kad jie galėtų teikti paslaugas.

113 straipsnis

Tinklų sujungimas

1. Šis skirsnis taikomas paslaugų teikėjams, suteikiantiems bendruosius telekomunikacijų tinklus arba paslaugas sujungimui, kad vieno paslaugų teikėjo paslaugų vartotojai galėtų naudotis ryšiu su kito paslaugų teikėjo paslaugų vartotojais ir galėtų naudotis kito paslaugų teikėjo teikiamomis paslaugomis.

2. Tinklai su pagrindiniu paslaugų teikėju jungiami bet kuriame techniniu požiūriu priimtiname tinklo taške. Toks tinklų sujungimas yra atliekamas:

a) taikant nediskriminacinius terminus ir sąlygas (įskaitant techninius standartus ir specifikacijas), imant nediskriminacinius mokesčius ir užtikrinant kokybę, kuri yra ne blogesnė už kokybę, garantuojamą panašioms savo paslaugoms, nesusijusių paslaugų teikėjų teikiamoms panašioms paslaugoms arba dukterinėms įmonėms ar kitoms susijusioms įmonėms;

b) laiku bei laikantis terminų ir sąlygų (įskaitant techninius standartus ir specifikacijas) ir imant išlaidas pateisinančius mokesčius, kurie yra aiškūs ir priimtini ekonominio pagrįstumo požiūriu ir pakankamai diferencijuoti, kad paslaugų teikėjui nereikėtų mokėti už tas tinklo dalis ar įrenginius, kurių jam nereikia paslaugai teikti ir

c) esant prašymui, ne tik galiniuose tinklo taškuose, kurie siūlomi daugumai vartotojų, bet ir papildomuose taškuose, imant mokesčius, kurie yra apskaičiuoti remiantis išlaidomis papildomiems įrenginiams įrengti.

3. Procedūros, taikomos jungiant tinklus su pagrindiniu paslaugų teikėju, yra skelbiamos viešai.

4. Pagrindiniai paslaugų teikėjai, laikydamiesi nediskriminavimo principo, pateikia tinklų sujungimo sutartis Šalių paslaugų teikėjams ir (arba) iš anksto paskelbia orientacinius tinklų sujungimo pasiūlymus, jei jie dar nėra prieinami visuomenei.

114 straipsnis

Riboti ištekliai

Visos procedūros, taikomos skirstant ir naudojant ribotus išteklius, įskaitant dažnius, numerius ir priėjimo teises, atliekamos objektyviai, laiku, skaidriai ir laikantis nediskriminavimo principo.

115 straipsnis

Universaliosios paslaugos

1. Kiekviena Šalis turi teisę apibrėžti, kokius universaliųjų paslaugų įsipareigojimus ji nori vykdyti.

2. Nuostatos, reglamentuojančios universaliųjų paslaugų teikimą, yra aiškios, objektyvios ir nediskriminacinės. Jos taip pat yra neutralios konkurencijos atžvilgiu ir nėra griežtesnės, negu būtina.

II SKYRIUS

FINANSINĖS PASLAUGOS

116 straipsnis

Taikymo sritis

1. Šis skyrius taikomas Šalių priimtoms ir taikomoms priemonėms, turinčioms įtakos prekybai finansinėmis paslaugomis.

2. Šiame skyriuje prekyba finansinėmis paslaugomis yra finansinių paslaugų teikimas tokiais būdais:

a) iš vienos Šalies teritorijos į kitos Šalies teritoriją (1 būdas);

b) vienos Šalies teritorijoje kitos Šalies finansinių paslaugų vartotojui (2 būdas);

c) kurį atlieka vienos Šalies finansinių paslaugų teikėjas komerciniu buvimu kitos Šalies teritorijoje (3 būdas);

d) kurį atlieka vienos Šalies finansinių paslaugų teikėjas per fizinių asmenų paslaugų teikimą kitos Šalies teritorijoje (4 būdas).

3. Jokia šio skyriaus nuostata neaiškinama kaip nustatanti kokius nors įsipareigojimus viešųjų pirkimų srityje, kuriai taikoma šios dalies IV antraštinė dalis.

4. Šio skyriaus nuostatos netaikomos Šalių suteiktoms subsidijoms. Šalys peržiūri subsidijų, susijusių su prekyba finansinėmis paslaugomis, suteikimo tvarką, siekdamos įtraukti į šį Susitarimą bet kokią tvarką, dėl kurios buvo susitarta pagal GATS XV straipsnį.

5. Šis skyrius netaikomas:

i) centrinio banko ar pinigų politiką vykdančios institucijos arba bet kokios kitos valstybės institucijos veiklai, vykdant pinigų politiką ar valiutų keitimo politiką;

ii) veiklai, kuri yra įstatymų nustatytos socialinės apsaugos sistemos ar pensinio aprūpinimo sistemos dalis;

iii) kitai veiklai, kurią vyriausybės vardu arba su vyriausybės garantija, arba jos lėšomis atlieka valstybės institucija.

6. Šio straipsnio 5 dalyje, jei kuri nors Šalis leidžia šio straipsnio 5 dalies ii arba iii punkte nurodytą veiklą atlikti savo finansinių paslaugų teikėjams konkuruojant su valstybės institucija ar finansinių paslaugų teikėju, šis skyrius taikomas tokiai veiklai.

117 straipsnis

Sąvokos

Šiame skyriuje:

1. "Priemonė" – tai bet kokia Šalies taikoma priemonė: įstatymas, norminis teisės aktas, taisyklė, tvarka, sprendimas, administracinis veiksmas ar kita.

2. "Šalies priimta arba taikoma priemonė" – tai priemonės, kurių imasi:

i) šalies, regioninė ar vietos valdžia ir jos institucijos ir

ii) nevyriausybinės organizacijos, veikdamos pagal šalies, regioninės ar vietos valdžios arba jos institucijų joms suteiktus įgaliojimus.

3. "Finansinių paslaugų teikėjas" – tai bet kuris juridinis arba fizinis asmuo, kuris nori teikti arba teikia finansines paslaugas, tačiau sąvoka "finansinių paslaugų teikėjas" neapima valstybės institucijos.

4. "Valstybės institucija" – tai:

i) kurios nors Šalies vyriausybė, centrinis bankas arba pinigų politiką vykdanti institucija arba Šaliai nuosavybės teise priklausanti arba kontroliuojama institucija, kurios pagrindinė veikla – atlikti vyriausybės pavestas funkcijas, arba kuri savo veikla siekia vyriausybės nustatytų tikslų, neskaitant tokios institucijos, kurios pagrindinė veikla – teikti finansines paslaugas komercinėmis sąlygomis arba

ii) privati institucija tuo atveju, kai ji atlieka įprastines centrinio banko ar pinigų politiką vykdančios institucijos funkcijas.

5. "Komercinis buvimas" – tai bet kokio tipo verslo arba profesinio pobūdžio steiginys, įskaitant:

i) juridinio asmens įsteigimą, įgijimą ar eksploatavimą arba

ii) filialo ar atstovybės įsteigimą ar eksploatavimą

kurios nors Šalies teritorijoje, siekiant teikti finansinę paslaugą.

6. "Juridinis asmuo" – tai kiekvienas juridinis subjektas, tinkamai pagal atitinkamą įstatymą įsteigtas ar kitaip organizuotas pelnui gauti ar kitais tikslais ir yra privatus ar valstybinis, įskaitant bet kokią bendrovę, trestą, ūkinę bendriją, bendrą įmonę, personalinę įmonę arba asociaciją.

7. "Kurios nors Šalies juridinis asmuo" – tai juridinis asmuo, įsteigtas ar kitaip organizuotas pagal Bendrijos, jos valstybių narių ar Čilės įstatymus.

Jeigu toks juridinis asmuo Bendrijos arba Čilės teritorijoje turi tik savo buveinę arba centrinę valdybą, jis nelaikomas atitinkamai Bendrijos arba Čilės juridiniu asmeniu, išskyrus tuos atvejus, kai jis atitinkamai Bendrijos arba Čilės teritorijoje atlieka didelio masto verslo operacijas.

8. "Fizinis asmuo" – tai vienos iš valstybių narių arba Čilės pilietis pagal atitinkamus tos šalies įstatymus.

9. "Finansinė paslauga" – tai bet kokia finansinio pobūdžio paslauga, kurią siūlo kurios nors Šalies finansinės paslaugos teikėjas. Į finansines paslaugas įeina ši veikla:

Draudimo ir su draudimu susijusios paslaugos

i) tiesioginis draudimas (įskaitant bendrąjį draudimą):

A) gyvybės;

B) ne gyvybės;

ii) perdraudimas ir perdraudžiant prisiimtos atsakomybės perdavimas trečiajai kompanijai (retrocesija);

iii) tarpininkavimo paslaugos, tokios kaip draudimo tarpininko ir agento paslaugos;

iv) su draudimu susijusios papildomos paslaugos, tokios kaip: konsultavimas, aktuarijaus paslaugos, rizikos įvertinimas ir ieškinių patenkinimas;

Banko ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą)

v) indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš gyventojų;

vi) visų rūšių skolinimas, įskaitant vartojimo kreditą, hipotekinį kreditą, faktoringą ir komercinių sandorių finansavimą;

vii) finansinė išperkamoji nuoma (lizingas);

viii) visos mokėjimo ir pinigų pervedimo paslaugos, įskaitant kredito, mokomąsias ir debito korteles, kelionių čekius ir bankų vekselius;

ix) garantijos ir finansiniai įsipareigojimai;

x) prekyba savo sąskaita ar klientų sąskaita vertybinių popierių biržoje, neregistruotų vertybinių popierių rinkoje ar kitur:

A) pinigų rinkos priemonėmis (įskaitant čekius, vekselius, indėlių sertifikatus);

B) užsienio valiuta;

C) teisėmis pirkti vertybinius popierius (derivatyvais), įskaitant ateities sandorius ir opcionus, bet jais nepasiribojant;

D) valiutų keitimo kurso ir palūkanų normos priemonėmis, įskaitant spekuliacines operacijas valiuta, susitarimus dėl terminuotų sandorių kurso;

E) perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais;

F) kitais apyvartos dokumentais ir finansiniais aktyvais, įskaitant aukso ir sidabro lydinius;

xi) dalyvavimas išleidžiant visų rūšių vertybinius popierius, įskaitant vertybinių popierių pirkimo garantavimą ir agento paslaugas platinant (viešu ar uždaru būdu) vertybinius popierius tiesiogiai investuotojams, ir su tokiu vertybinių popierių išleidimu susijusių paslaugų teikimas;

xii) pinigų rinkos maklerio paslaugos;

xiii) aktyvų valdymas, t. y. piniginių operacijų priežiūra arba vertybinių popierių portfelio valdymas, visų formų bendrų investicijų valdymas, pensijų fondų valdymas, saugojimo, depozitarijaus ir patikėjimo paslaugos;

xiv) atsiskaitymas už finansinius aktyvus ir kliringas, įskaitant vertybinius popierius, derivatyvus bei kitus apyvartos dokumentus;

xv) finansinės informacijos teikimas ir perdavimas bei kitų finansinių paslaugų teikėjų atliekamas finansinių duomenų tvarkymas ir su tuo susijusios programinės įrangos parengimas;

xvi) konsultacijos, tarpininkavimas ir kitos pagalbinės finansinės paslaugos visose v–xv papunkčiuose išvardytose veiklos srityse, įskaitant duomenų apie skolininko kreditinių įsipareigojimų vykdymą pateikimą ir analizę, taip pat investicijų ar vertybinių popierių portfelių analizė ir patarimai šiais klausimais, patarimai dėl turto įsigijimo ir dėl įmonių pertvarkymo bei strategijos.

10. "Nauja finansinė paslauga" – finansinio pobūdžio paslauga, įskaitant paslaugas, susijusias su esamomis ir naujomis prekėmis arba prekės, kuri yra tiekiama kitos Šalies teritorijoje, o ne finansinių paslaugų teikėjo Šalies teritorijoje, pristatymo būdu.

118 straipsnis

Rinkos atvėrimas

1. Kai rinka atveriama per paslaugų teikimo būdus, nurodytus 116 straipsnyje, kiekviena Šalis kitos Šalies finansinėms paslaugoms ir finansinių paslaugų teikėjams taiko ne mažiau palankų režimą, negu kad yra nurodyta pagal jos įsipareigojimų sąrašo, minimo 120 straipsnyje, sąlygas.

2. Tuose sektoriuose, kur įsipareigota atverti rinką, Šalis nei regionuose, nei visos teritorijos mastu nenustato ir netaiko priemonių, kurios, jeigu kitaip nenustatyta jos įsipareigojimų sąraše, yra apibūdinamos taip:

a) finansinės paslaugos teikėjų skaičiaus apribojimas tokiomis formomis, kaip antai: kiekybinės kvotos, monopolijos, išimtinę teisę turintys paslaugų teikėjai arba reikalavimas atlikti ekonominių reikmių analizę;

b) finansinių paslaugų teikimo sandorių ar turto bendros vertės apribojimas nustatant kiekybines kvotas ar reikalaujant atlikti ekonominių reikmių analizę;

c) bendro finansinių paslaugų operacijų kiekio apribojimas arba bendro paslaugų gamybos masto, išreikšto nustatytais vienetais, apribojimas nustatant kvotas arba reikalaujant atlikti ekonominių reikmių analizę [9];

d) bendro fizinių asmenų, kurie gali būti įdarbinti tam tikrame finansinių paslaugų sektoriuje arba kuriuos gali įdarbinti finansinių paslaugų teikėjas ir kurie yra būtini tam tikrai finansinei paslaugai teikti bei tiesiogiai su ja susiję, skaičiaus apribojimas nustatant kiekybines kvotas ar reikalaujant atlikti ekonominių reikmių analizę;

e) priemonės, kurios apriboja juridinių asmenų, per kuriuos kitos Šalies finansinių paslaugų teikėjas gali teikti paslaugą, rūšis arba reikalauja, kad finansinė paslauga būtų teikiama per tam tikros rūšies juridinį asmenį ar bendrą įmonę;

f) užsienio kapitalo dalies apribojimas nustatant procentais išreikštą didžiausią leistiną užsienio kapitalo dalį įmonės kapitale arba bendrą leistiną individualios ar agreguotos užsienio investicijos vertę.

119 straipsnis

Nacionalinis režimas

1. Kiekviena Šalis savo įsipareigojimų sąraše nurodytuose sektoriuose ir pagal jame nustatytas sąlygas kitos Šalies finansinėms paslaugoms ir finansinių paslaugų teikėjams taiko ne mažiau palankų režimą negu savo tapačioms ar panašioms finansinėms paslaugoms ir finansinių paslaugų teikėjams [10].

2. Šalis gali įvykdyti šio straipsnio 1 dalies reikalavimą, kitos Šalies finansinėms paslaugoms ir finansinių paslaugų teikėjams nustatydama režimą, kuris yra arba formaliai tolygus jos pačios tapačioms ar panašioms finansinėms paslaugoms ir finansinių paslaugų teikėjams taikomam režimui, arba formaliai skirtingas.

3. Formaliai tolygus ar formaliai skirtingas režimas laikomas mažiau palankiu, jeigu jis keičia konkurencijos sąlygas kurios nors Šalies finansinių paslaugų ar finansinių paslaugų teikėjų naudai, palyginti su kitos Šalies tapačiomis ar panašiomis finansinėmis paslaugomis ar finansinių paslaugų teikėjais.

120 straipsnis

Konkrečių įsipareigojimų sąrašas

1. Konkretūs įsipareigojimai, kuriuos kiekviena Šalis prisiima pagal 118 ir 119 straipsnius, yra išdėstyti įsipareigojimų sąraše, pateiktame VIII priede. Įsipareigojimų sąraše prie kiekvieno sektoriaus, kuriam prisiimti konkretūs įsipareigojimai, nurodoma:

a) rinkos atvėrimo terminai, apribojimai ir sąlygos;

b) nacionalinio režimo sąlygos ir apribojimai;

c) su papildomais įsipareigojimais susiję įsipareigojimai, nurodyti šio straipsnio 3 dalyje;

d) kur tinkama, tokių įsipareigojimų vykdymo terminai ir jų įsigaliojimo data.

2. Abiejų – 118 ir 119 – straipsnių neatitinkančios priemonės įrašomos 118 straipsniui skirtoje skiltyje. Šiuo atveju bus laikoma, kad įrašas reiškia ir 119 straipsnio sąlygą ar apribojimą.

3. Jei kuri nors Šalis prisiima konkrečius įsipareigojimus dėl prekybą finansinėmis paslaugomis veikiančių priemonių, kurios nėra įsipareigojimų sąrašo objektas pagal 118 ir 119 straipsnius, tokie įsipareigojimai įrašomi į įsipareigojimų sąrašą kaip papildomi įsipareigojimai.

121 straipsnis

Naujos finansinės paslaugos

1. Viena Šalis leidžia kitos Šalies finansinių paslaugų teikėjams, įsikūrusiems jos teritorijoje, siūlyti jos teritorijoje bet kokią naują finansinę paslaugą tose sektorių dalyse ir tokiomis finansinių paslaugų ribomis, kokios nustatytos jos įsipareigojimų sąraše, bei laikantis tame įsipareigojimų sąraše nurodytų terminų, apribojimų, sąlygų ir išlygų su sąlyga, kad šiai naujai paslaugai teikti nereikia priimti naujo įstatymo arba keisti esamo.

2. Šalis gali nustatyti juridinę paslaugos teikimo formą ir pareikalauti leidimo teikti tą finansinę paslaugą. Tais atvejais, kai reikia tokio leidimo, sprendimas yra priimamas per pagrįstą laikotarpį, o atsisakyti leidimą išduoti galima tik dėl racionalių priežasčių.

122 straipsnis

Duomenų tvarkymas finansinių paslaugų sektoriuje

1. Kiekviena Šalis leidžia kitos Šalies finansinių paslaugų teikėjui į jos teritoriją ir iš tos teritorijos perduoti informaciją elektronine ar kitokia forma duomenims tvarkyti, jei finansinių paslaugų teikėjui, vykdant savo įprastinę veiklą, prireikia tokio duomenų tvarkymo.

2. Tais atvejais, kai šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją sudaro asmens duomenys arba joje yra asmens duomenų, informacija iš vienos Šalies teritorijos perduodama į kitos Šalies teritoriją laikantis šalies įstatymų, reglamentuojančių asmenų apsaugą, perduodant ir apdorojant asmens duomenis iš tos Šalies, iš kurios teritorijos ta informacija yra perduodama.

123 straipsnis

Veiksmingas ir skaidrus finansinių paslaugų sektoriaus reguliavimas

1. Kiekviena Šalis kaip įmanoma anksčiau pristato visiems suinteresuotiesiems asmenims bet kokią bendrojo pobūdžio priemonę, kurią ji siūlo priimti, kad šie asmenys galėtų pateikti savo pastabas dėl tos priemonės. Tokia priemonė yra:

a) oficialiai paskelbiama arba

b) pateikiama kitokia raštiška arba elektronine forma.

2. Kiekvienos Šalies atitinkama finansų institucija pasirūpina, kad suinteresuotieji asmenys gautų informaciją apie reikalavimus prašymams dėl finansinių paslaugų teikimo.

3. Prašymo pateikėjo pageidavimu atitinkama finansų institucija informuoja prašymo pateikėją apie jo prašymo tenkinimą. Jeigu tokiai institucijai reikia gauti papildomos informacijos iš prašymo pateikėjo, ji nedelsdama informuoja jį apie tai.

4. Kiekviena Šalis stengiasi įgyvendinti ir taikyti savo teritorijoje tarptautinius finansinių paslaugų sektoriaus reguliavimo ir priežiūros bei kovos su pinigų plovimu standartus. Šiuo tikslu Šalys bendradarbiauja ir keičiasi informacija bei patirtimi 127 straipsnyje nurodytame Specialiajame finansinių paslaugų komitete.

124 straipsnis

Konfidenciali informacija

Jokia šio skyriaus nuostata:

a) nereikalauja, kad Šalis teiktų konfidencialią informaciją, kurios paskelbimas trukdytų laikytis įstatymų ar kitaip prieštarautų visuomenės interesams, ar pakenktų bet kokios konkrečios valstybinės ar privačios įmonės teisėtiems komerciniams interesams;

b) nereiškia reikalavimo, kad Šalis atskleistų su finansinių paslaugų teikėjų individualių klientų finansiniais reikalais ir sąskaitomis susijusią informaciją ar su nuosavybe susijusią valstybės institucijų turimą informaciją.

125 straipsnis

Racionalūs reikalavimai

1. Jokia šio skyriaus nuostata nėra aiškinama kaip trukdanti Šaliai priimti ar taikyti pagrįstas priemones siekiant tokių racionalių tikslų kaip:

a) apsaugoti investuotojus, indėlininkus, finansų rinkos dalyvius, draudimo polisų savininkus ar asmenis, kuriems finansinės paslaugos teikėjas yra įsipareigojęs kaip patikėtinis;

b) užtikrinti finansinių paslaugų teikėjų saugumą, teisingumą, sąžiningumą arba finansinę atsakomybę;

c) užtikrinti kurios nors Šalies finansų sistemos vientisumą ir stabilumą.

2. Jeigu tokios priemonės prieštarauja šio skyriaus nuostatoms, jos nenaudojamos kaip būdas išvengti Šalies konkrečių įsipareigojimų ar įsipareigojimų, numatytų šiame skyriuje.

126 straipsnis

Pripažinimas

1. Kuri nors Šalis gali pripažinti kitos Šalies racionalias priemones, nustatydama, kaip turi būti taikomos Šalies priemonės, susijusios su finansinėmis paslaugomis. Tokio derinimo būdu ar kitaip pasiekto pripažinimo pagrindas gali būti sutartis arba susitarimas arba pripažinimas gali būti suteiktas savarankiškai nusprendus.

2. Kuri nors Šalis, kuri yra šio straipsnio 1 dalyje nurodytų, ateityje įsigaliosiančių ar jau galiojančių, sutarties arba susitarimo šalis, suteikia kitai Šaliai tinkamą galimybę derėtis dėl prisijungimo prie tokių sutarčių ar susitarimų arba dėl analogiškų sutarčių ar susitarimų su ja sudarymo tokiomis sąlygomis, kurios garantuotų tolygų reguliavimą, jų priežiūrą, įgyvendinimą ir, jei tinkama, tolygią tvarką, susijusią su pasikeitimu informacija tarp sutarties ar susitarimo šalių. Jeigu kuri nors Šalis pripažinimą suteikia savarankiškai, ji kitai Šaliai suteikia tinkamas galimybes parodyti, kad tokios sąlygos egzistuoja.

127 straipsnis

Specialusis finansinių paslaugų komitetas

1. Šalys įsteigia Specialųjį finansinių paslaugų komitetą. Specialųjį komitetą sudaro Šalių atstovai. Kiekvienos Šalies pagrindinis atstovas yra Šalies institucijos, atsakingos už IX priede pateiktas finansines paslaugas, pareigūnas.

2. Specialiojo komiteto funkcijos yra:

a) prižiūrėti šio skyriaus įgyvendinimą;

b) svarstyti su finansinėmis paslaugomis susijusius klausimus, kuriuos jam pateikia kuri nors Šalis.

3. Specialusis komitetas susitinka vienos iš Šalių prašymu, dėl susitikimo datos ir darbotvarkės Šalys susitaria iš anksto. Šalys pirmininkauja Komitetui paeiliui. Specialusis komitetas teikia Asociacijos komitetui savo susitikimų rezultatų ataskaitas.

4. Praėjus trejiems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo, Specialusis finansinių paslaugų komitetas svarsto veiksmus, kurie palengvintų ir išplėstų prekybą finansinėmis paslaugomis bei toliau padėtų siekti šio Susitarimo tikslų, ir pateikia dėl jų ataskaitą Asociacijos komitetui.

128 straipsnis

Konsultacijos

1. Kuri nors Šalis gali paprašyti, kad būtų surengtos konsultacijos su kita Šalimi dėl visų su šiuo skyriumi susijusių klausimų. Kita Šalis geranoriškai įvertina tokį prašymą. Šalys savo konsultacijų rezultatų atskaitą pateikia Specialiajam finansinių paslaugų komitetui.

2. Pagal šį straipsnį rengiamose konsultacijose dalyvauja IX priede išvardytų institucijų pareigūnai.

3. Jokia šio straipsnio nuostata nereiškia reikalavimo, kad konsultacijose dalyvaujančios finansų institucijos atskleistų informaciją arba imtųsi veiksmų, kurie trukdytų tam tikriems reguliavimo, priežiūros, administraciniams ar vykdymo reikalams.

4. Tais atvejais, kai kurios nors Šalies finansų institucijai priežiūros tikslais reikia informacijos apie finansinės paslaugos teikėją kitos Šalies teritorijoje, ta finansų institucija gali kreiptis į kitos Šalies teritorijoje veikiančią kompetentingą finansų instituciją tokiai informacijai gauti. Teikiant tokią informaciją, gali būti taikomi kitos Šalies atitinkamame įstatyme numatyti terminai, sąlygos ir apribojimai arba tokiai informacijai teikti gali būti numatytas reikalavimas, kad atitinkamos finansų institucijos iš anksto sudarytų sutartį arba susitarimą.

129 straipsnis

Konkrečios nuostatos dėl ginčų sprendimo

1. Visi ginčai, susiję su šiuo skyriumi, sprendžiami pagal VIII antraštinę dalį, nebent šiame straipsnyje numatyta kitaip.

2. 184 straipsnyje konsultacijos, rengiamos pagal 128 straipsnį, yra laikomos 183 straipsnyje nurodytomis konsultacijomis, nebent Šalys susitaria kitaip. Pradėjusios konsultacijas, Šalys suteikia informacijos, kuri leistų išnagrinėti, kaip kurios nors Šalies taikoma priemonė ar bet koks kitas klausimas gali paveikti šio skyriaus galiojimą ir taikymą, ir išlaiko informacijos, kuria buvo pasikeista konsultacijų metu, slaptumą. Jeigu klausimas neišsprendžiamas per 45 dienas po to, kai pagal 128 straipsnį buvo surengtos konsultacijos, arba per 90 dienų po to, kai pagal 128 straipsnio 1 dalį buvo pateiktas prašymas dėl konsultacijų, nesvarbu, kas įvyktų anksčiau, skundą pateikusi Šalis gali pateikti raštišką prašymą, kad būtų sudaryta arbitrų kolegija. Apie savo konsultacijų rezultatus Šalys tiesiogiai praneša Asociacijos komitetui.

3. 185 straipsnyje:

a) arbitrų kolegijos pirmininkas yra finansų ekspertas;

b) ne vėliau kaip per šešis mėnesius po šio Susitarimo įsigaliojimo Asociacijos komitetas sudaro sąrašą iš mažiausiai penkių asmenų, kurie nėra kurios nors Šalies piliečiai ir kurie nori ir gali būti arbitrai bei pirmininkauti arbitrų kolegijoms finansinių paslaugų srityje. Asociacijos komitetas užtikrina, kad bet kuriuo laiku sąraše būtų penki asmenys. Šie asmenys turi kompetencijos ar patirties finansinių paslaugų teisės ar praktikos srityje, kuri gali apimti finansų institucijų reguliavimą, yra nepriklausomi, dirba savarankiškai, nėra susiję su kuria nors Šalimi ar organizacija ir nepriima jų pavedimų bei laikosi XVI priede pateikto Elgsenos kodekso. Toks sąrašas gali būti keičiamas kas trejus netus;

c) per tris dienas po to, kai buvo gautas prašymas sudaryti arbitrų kolegiją, arbitrų kolegijos pirmininką iš šio straipsnio b punkte nurodyto sąrašo burtais išrenka Asociacijos komiteto pirmininkas. Kitus du arbitrų kolegijos arbitrus iš 185 straipsnio 2 dalyje nurodyto sąrašo burtais išrenka Asociacijos komiteto pirmininkas: vienas jų renkamas iš asmenų, kuriuos Asociacijos komitetui pasiūlė skundą pateikusi Šalis, o kitas renkamas iš asmenų, kuriuos Asociacijos komitetui pasiūlė Šalis, dėl kurios veiklos pateiktas skundas.

III SKYRIUS

ĮSISTEIGIMAS

130 straipsnis

Taikymo sritis

Šis skyrius taikomas įsisteigimui visuose sektoriuose, išskyrus visus paslaugų sektorius, įskaitant finansinių paslaugų sektorių.

131 straipsnis

Sąvokos

Šiame skyriuje:

a) "juridinis asmuo" – tai kiekvienas juridinis subjektas, tinkamai pagal atitinkamą įstatymą įsteigtas ar kitaip organizuotas pelnui gauti ar kitais tikslais ir yra privatus ar valstybinis, įskaitant bet kokią bendrovę, trestą, ūkinę bendriją, bendrą įmonę, personalinę įmonę arba asociaciją;

b) "kurios nors Šalies juridinis asmuo" – tai juridinis asmuo, įsteigtas ar kitaip organizuotas pagal Bendrijos, jos valstybių narių ar Čilės įstatymus.

Jeigu toks juridinis asmuo Bendrijos arba Čilės teritorijoje turi tik savo buveinę arba centrinę valdybą, jis nelaikomas atitinkamai Bendrijos arba Čilės juridiniu asmeniu, išskyrus tuos atvejus, kai jis atitinkamai Bendrijos arba Čilės teritorijoje atlieka didelio masto verslo operacijas;

c) "fizinis asmuo" – tai vienos iš valstybių narių arba Čilės pilietis pagal atitinkamus tos šalies įstatymus;

d) "įsisteigimas" – tai:

i) juridinio asmens įsteigimas, įgijimas ar eksploatavimas arba

ii) filialo ar atstovybės įsteigimas ar eksploatavimas,

kurios nors Šalies teritorijoje, siekiant vykdyti ekonominę veiklą.

Fizinių asmenų atveju įsisteigimas neapima darbo paieškos arba įsidarbinimo darbo rinkoje ar nesuteikia teisės patekti į kurios nors Šalies darbo rinką.

132 straipsnis

Nacionalinis režimas

Kiekviena Šalis X priede nurodytuose sektoriuose, laikydamasi jame nustatytų sąlygų bei apribojimų įsisteigimo atžvilgiu, kitos Šalies juridiniams ir fiziniams asmenims taiko ne mažiau palankų režimą negu savo juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems panašią ekonominę veiklą.

133 straipsnis

Teisė reguliuoti

Pagal 132 straipsnio nuostatas kiekviena Šalis gali reguliuoti juridinių ir fizinių asmenų įsisteigimą.

134 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1. Šio skyriaus atžvilgiu Šalys patvirtina savo teises ir įsipareigojimus, kurie yra numatyti jų pasirašytuose dvišaliuose arba daugiašaliuose susitarimuose.

2. Siekdamos tolydžiai liberalizuoti investicijų sąlygas Šalys patvirtina savo įsipareigojimą ne vėliau kaip per trejus metus po šio Susitarimo įsigaliojimo peržiūrėti teisinę investicijų sistemą, investicijų klimatą ir tarpusavio investicijų srautus, laikydamosi savo įsipareigojimų, numatytų tarptautiniuose investicijų susitarimuose.

IV SKYRIUS

IŠIMTYS

135 straipsnis

Išimtys

1. Atsižvelgiant į reikalavimą, kad tokių priemonių taikymas neturi sudaryti ginčytinos ar nepateisinamos Šalių, kuriose vyrauja panašios sąlygos, diskriminacijos arba paslėptų prekybos paslaugomis, finansinėmis paslaugomis arba įsisteigimo apribojimų, jokia šios antraštinės dalies nuostata nėra aiškinama kaip draudžianti kuriai nors Šaliai patvirtinti ar imtis priemonių, kurios:

a) būtinos visuomenės dorovei apsaugoti ar viešajai tvarkai ir visuomenės saugumui palaikyti;

b) būtinos žmogaus, gyvūnų ar augalų gyvybei ar sveikatai apsaugoti;

c) susijusios su senkančių gamtos išteklių išsaugojimu, jei tokios priemonės yra taikomos kartu su paslaugų teikimo šalyje paslaugų vartojimo ar vidaus investicijų apribojimais;

d) būtinos meninės, istorinės ar archeologinės reikšmės nacionalinėms vertybėms apsaugoti;

e) būtinos užtikrinti, kad būtų laikomasi šios antraštinės dalies nuostatas atitinkančių įstatymų ar kitų norminių teisės aktų, įskaitant nuostatas, susijusias su:

i) apgaulės ir sukčiavimo prevencija arba su sutarčių dėl paslaugų teikimo nevykdymo padarinių šalinimu;

ii) asmens privataus gyvenimo apsauga tvarkant bei teikiant asmens duomenis ir su asmens dokumentų ir sąskaitų slaptumo apsauga arba

iii) saugumu.

2. Šios antraštinės dalies nuostatos netaikomos atitinkamoms Šalių socialinės apsaugos sistemoms arba tokiai kiekvienos Šalies teritorijoje vykdomai veiklai, kuri net atsitiktinai yra susijusi su oficialios institucijos veikla.

3. Jokia šios antraštinės dalies nuostata nedraudžia kuriai nors Šaliai taikyti savo įstatymų, taisyklių ir reikalavimų, susijusių su fizinių asmenų atvykimu ir buvimu, darbu, darbo sąlygomis bei įsisteigimu su sąlyga, kad ji taiko juos taip, kad nebūtų anuliuota ar sumažinta kitos Šalies gaunama nauda pagal kurios nors konkrečios šios antraštinės dalies nuostatas [11].

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

VIEŠIEJI PIRKIMAI

136 straipsnis

Tikslas

Pagal šios antraštinės dalies nuostatas Šalys užtikrina veiksmingą ir abipusį savo viešųjų pirkimų rinkų atvėrimą.

137 straipsnis

Taikymo sritis ir aprėptis

1. Ši antraštinė dalis taikoma bet kokiam įstatymui, norminiam teisės aktui, tvarkai ar praktikai, susijusiai su visais Šalių subjektų atliekamais prekių ir paslaugų pirkimais, įskaitant darbus, laikantis XI, XII ir XIII prieduose nurodytų kiekvienos Šalies sąlygų.

2. Ši antraštinė dalis netaikoma:

a) sutartims, sudarytoms pagal:

i) tarptautinį susitarimą, kuris skirtas bendram Susitariančiųjų Šalių projektui įgyvendinti arba eksploatuoti;

ii) tarptautinį susitarimą, susijusį su kariuomenės dislokavimu ir

iii) tam tikrą tarptautinės organizacijos tvarką;

b) nesutartiniams susitarimams arba bet kokios formos vyriausybinei paramai ir pirkimams, kurie atliekami pagal paramos ar bendradarbiavimo programas;

c) sutartims:

i) dėl žemės, esamų pastatų ar kito nekilnojamo turtui įsigijimo ar nuomos arba dėl teisių į juos;

ii) dėl transliuotojų programų medžiagos įsigijimo, kūrimo, gamybos arba bendros gamybos ir sutartims dėl transliavimo laiko;

iii) dėl arbitražo ir taikinimo paslaugų;

iv) dėl darbo sutarčių ir

v) dėl mokslo tyrimo ir plėtros paslaugų, kurios naudingos ne vien subjektui, taikančiam jas savo veikloje, jei tik suteiktą paslaugą visiškai apmoka subjektas, ir

d) finansinėms paslaugoms.

3. Viešųjų darbų koncesijoms, apibrėžtoms 138 straipsnio i dalyje, taip pat taikoma ši antraštinė dalis, kaip nurodyta XI, XII ir XIII prieduose.

4. Nė viena Šalis neparengia, nesuformuluoja arba kitaip nesudaro jokios pirkimų sutarties, kad išvengtų šioje antraštinėje dalyje numatytų įsipareigojimų.

138 straipsnis

Sąvokos

Šioje antraštinėje dalyje vartojamos tokios sąvokos:

a) "viešieji pirkimai" – tai bet kokios rūšies prekių, paslaugų arba jų derinio pirkimas, įskaitant Šalių valstybės institucijų atliekamus darbus oficialiems poreikiams tenkinti, o ne komerciniam perpardavimui arba prekių gamybai ar paslaugų teikimui komerciniais tikslais, nebent nurodyta kitaip. Jie apima pirkimus tokiais būdais: pirkimas arba nuoma, arba pirkimas išsimokėtinai su arba be galimybės pirkti;

b) "subjektai" – tai tokios Šalių valstybės institucijos: šalies, centrinei valdžiai pavaldžios ar vietos valdžios institucijos, savivaldybės, valstybinės įmonės ir kitos institucijos, perkančios pagal šios antraštinės dalies nuostatas, kaip nurodyta XI, XII ir XIII prieduose;

c) "valstybinė įmonė" – tai bet kuri bendrovė, kurioje valstybinės valdžios institucijos gali tiesiogiai arba netiesiogiai panaudoti savo dominuojančią įtaką per joms priklausančią nuosavybę bei finansinį dalyvavimą toje bendrovėje arba per ją reguliuojančias taisykles. Yra laikoma, kad valstybinės valdžios institucijos turi dominuojančią įtaką tada, kai tokios valdžios institucijos toje bendrovėje tiesiogiai arba netiesiogiai:

i) valdo didžiąją bendrovės pasirašyto kapitalo dalį arba

ii) kontroliuoja didžiąją dalį balsų, kuriuos turi išleistos akcijos, arba

iii) gali paskirti daugiau kaip pusę bendrovės administracijos, valdymo arba kontrolės organų narių;

d) "Šalių tiekėjas"– tai bet kuris Šalies fizinis, juridinis asmuo, valstybės įstaiga ar grupė tokių asmenų ir (arba) Šalies įstaigos, galinčios tiekti prekes, teikti paslaugas arba atlikti darbus;

e) "juridinis asmuo" – tai kiekvienas juridinis subjektas, tinkamai pagal atitinkamą įstatymą įsteigtas ar kitaip organizuotas pelnui gauti ar kitais tikslais ir yra privatus ar valstybinis, įskaitant bet kokią bendrovę, trestą, ūkinę bendriją, bendrą įmonę, personalinę įmonę arba asociaciją;

f) "kurios nors Šalies juridinis asmuo" – tai juridinis asmuo, įsteigtas ar kitaip organizuotas pagal Bendrijos, jos valstybių narių ar Čilės įstatymus.

Jeigu toks juridinis asmuo Bendrijos arba Čilės teritorijoje turi tik savo buveinę arba centrinę valdybą, jis nelaikomas atitinkamai Bendrijos arba Čilės juridiniu asmeniu, išskyrus tuos atvejus, kai jis atitinkamai Bendrijos arba Čilės teritorijoje atlieka didelio masto verslo operacijas;

g) "fizinis asmuo" – tai vienos iš valstybių narių arba Čilės pilietis pagal atitinkamus tos šalies įstatymus;

h) "dalyvis" – pasiūlymą pateikęs tiekėjas;

i) "viešųjų darbų koncesijos" – tokios pačios rūšies sutartis kaip viešųjų darbų pirkimo sutartis, kuri skiriasi nuo šios tik tuo, kad už atliktinus darbus atsilyginama tik teise eksploatuoti statinį arba šia teise ir užmokesčiu;

j) ‘offsets’ means those conditions imposed or considered by an entity prior to, or in the course of its procurement process, that encourage local development or improve its Party's balance of payments accounts by means of requirements of local content, licensing of technology, investment, counter-trade or similar requirements;

k) "raštu ar raštiškas" – reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais, skaičiais ar kitais simboliais, įskaitant elektroninėmis priemonėmis perduodamą informaciją, kurią galima skaityti, atkurti ir saugoti;

l) "techninės specifikacijos" – tai specifikacijos, kuriose yra išdėstyti prekių ir paslaugų, kurias ruošiamasi pirkti, tokie ypatumai kaip kokybė, darbo atlikimas, saugumas ir parametrai, terminologija, simboliai, įpakavimas, ženklinimas, etiketės, arba jų gamybos procesai ir metodai bei reikalavimai, susiję su subjektų nustatytomis atitikties įvertinimo procedūromis;

m) "privatizavimas" – tai procesas, kuris sėkmingai panaikina subjektui vyriausybinę kontrolę ir subjektas patenka į privatų sektorių;

n) "liberalizavimas" – tai procesas, kai subjektas nesinaudoja jokiomis išimtinėmis ar specialiosiomis teisėmis ir išimtinai tiekia prekes ar teikia paslaugas rinkoms, kuriose vyksta veiksminga konkurencija.

139 straipsnis

Nacionalinis režimas ir nediskriminavimas

1. Kiekviena Šalis užtikrina, kad šioje antraštinėje dalyje aptariami jos subjektų pirkimai atliekami skaidriai, pagrįstai ir nediskriminaciniu būdu, kiekvienos Šalies tiekėjui taikant vienodą režimą ir užtikrinant atviros ir veiksmingos konkurencijos principą.

2. Pagal visus įstatymus, norminius teisės aktus, procedūras ir praktikas atlikdama šioje antraštinėje dalyje aptariamus viešuosius pirkimus kiekviena Šalis kitos Šalies prekėms, paslaugoms ir tiekėjams taiko ne mažiau palankų režimą, negu taikomas vietinėms prekėms, paslaugoms ir tiekėjams.

3. Pagal visus įstatymus, norminius teisės aktus, procedūras ir praktikas atlikdama šioje antraštinėje dalyje aptariamus viešuosius pirkimus kiekviena Šalis užtikrina:

a) kad jos subjektai netaikys vienam jos teritorijoje registruotam tiekėjui mažiau palankaus režimo, negu taikomas kitam jos teritorijoje registruotam tiekėjui dėl jo prisijungimo prie kitos Šalies asmens arba priklausymo pastarajam nuosavybės teise;

b) jos subjektai nediskriminuos jos teritorijoje registruotų tiekėjų dėl to, kad to tiekėjo siūlomos prekės ar paslaugos konkrečiuose pirkimuose yra kitos Šalies prekės ar paslaugos.

4. Šis straipsnis netaikomas jokiems muitams ar kitoms rinkliavoms, nustatytoms importui ar susijusioms su importu, tokių mokesčių ir rinkliavų nustatymo būdui, kitoms importo taisyklėms, įskaitant apribojimus ir formalumus, bei priemonėms, kurios daro įtaką paslaugų prekybai, išskyrus konkrečiai pirkimams taikomas priemones, aptariamas šioje antraštinėje dalyje.

140 straipsnis

Kompensacijų ir nacionalinių preferencijų uždraudimas

Kiekviena Šalis užtikrina, kad jos subjektai, nustatydami ir rinkdamiesi tiekėjus, prekes ar paslaugas, vertindami pasiūlymus arba sudarydami sutartis, nesvarstys, nereikalaus ir netaikys kompensacijų ir sąlygų dėl tokių nacionalinių preferencijų kaip kainų preferenciją sudarantys antkainiai.

141 straipsnis

Vertės skaičiavimo taisyklės

1. Subjektai neskaido pirkimo į dalis ir nenaudoja jokių kitų sutarties vertės skaičiavimo metodų, kad išvengtų šios antraštinės dalies taikymo nustatant, ar sutarčiai yra taikytina šios antraštinės dalies tvarka, laikantis XI ir XII prieduose bei 1–3 priedėliuose nustatytų sąlygų.

2. Subjektas, skaičiuodamas sutarties vertę, atsižvelgia į visas mokėjimo rūšis, kaip antai: premijos, mokesčiai, komisiniai ir palūkanos, taip pat didžiausia galima bendroji leistina sutartyje numatyta suma, įskaitant tuos pirkimus, kurie bus nupirkti pratęsus sutartį.

3. Tais atvejais, kai dėl sutarties pobūdžio neįmanoma iš anksto apskaičiuoti jos tikslios vertės, subjektai skaičiuoja sutarties vertę vadovaudamiesi objektyviais kriterijais.

142 straipsnis

Skaidrumas

1. Kiekviena Šalis nedelsdama paskelbia bet kokį bendro pobūdžio įstatymą, norminį teisės aktą, teismo sprendimą ir administracinį nutarimą bei tvarką, įskaitant standartinius sutarčių straipsnius, susijusius su šioje antraštinėje dalyje aptariamais pirkimais atitinkamuose XIII priede, 2 priedėlyje nurodytuose leidiniuose, įskaitant oficialiai paskirtą elektroninę žiniasklaidą.

2. Kiekviena Šalis nedelsdama tokiu pačiu būdu paskelbia visus šių priemonių pakeitimus.

143 straipsnis

Konkurso procedūros

1. Subjektai, vadovaudamiesi šia antraštine dalimi ir nediskriminavimo principu, sudaro viešąsias sutartis pagal atviro ar riboto konkurso procedūras, laikydamiesi savo šalies procedūrų.

2. Šioje antraštinėje dalyje:

a) atviro konkurso procedūros – tai procedūros, kai bet kuris suinteresuotasis tiekėjas gali pateikti pasiūlymą;

b) riboto konkurso procedūros – tai procedūros, kai pagal 144 straipsnį ir kitas šios antraštinės dalies atitinkamas nuostatas pasiūlymus konkursui gali pateikti tik tiekėjai, atitinkantys subjektų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

3. Tačiau konkrečiais atvejais ir tik laikydamiesi 145 straipsnyje nustatytų sąlygų subjektai gali taikyti kitokias, nei to straipsnio 1 dalyje nurodytas, atviro ar riboto konkurso procedūras ir tokiu atveju jie gali nuspręsti neskelbti apie numatomą pirkimą, pasikonsultuoti su savo pasirinktais tiekėjais ir derėtis dėl sutarties sąlygų su vienu ar keliais iš jų.

4. Subjektai išlaiko pasiūlymų slaptumą. Visų pirma jie neteikia informacijos, kuri padėtų konkretiems dalyviams savo pasiūlymus priartinti prie kitų dalyvių lygio.

144 straipsnis

Ribotas konkursas

1. Riboto konkurso metu subjektai gali riboti tinkamų tiekėjų, kuriuos jie pakvies pateikti pasiūlymus, skaičių nepažeisdami pirkimų proceso efektyvumo su sąlyga, kad jie atrinks didžiausią galimą kitos Šalies vietinių tiekėjų skaičių ir kad ta atranka bus teisėta ir nediskriminacinė bei grindžiama kriterijais, nurodytais skelbime apie numatomą pirkimą arba konkurso dokumentuose.

2. Subjektai, turintys tinkamų tiekėjų pastovius sąrašus, gali pasirinkti kviestinus pateikti pasiūlymą tiekėjus iš tame sąraše nurodytųjų, vadovaudamiesi 146 straipsnio 7 dalimi. Bet kokia atranka turi garantuoti į sąrašus įrašytiems tiekėjams lygias galimybes.

145 straipsnis

Kitos procedūros

1. Jei konkurso procedūra yra taikoma ne siekiant išvengti didžiausios galimos konkurencijos arba siekiant apsaugoti vietinius tiekėjus, subjektams leidžiama sudaryti sutartis taikant kitokią nei atviro ar riboto konkurso procedūrą tokiomis sąlygomis ir laikantis tokių sąlygų, kai tinkama:

a) jeigu išankstinio pirkimo metu nebuvo pateikta jokių tinkamų pasiūlymų arba prašymų dalyvauti pirkimuose su sąlyga, kad pradinio pirkimo reikalavimai nebuvo iš esmės pakeisti;

b) kai dėl techninių ar meninio pobūdžio priežasčių, arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, sutartį gali vykdyti tik tam tikras tiekėjas ir nėra jokios kitos priimtinos alternatyvos ar kas jį galėtų pakeisti;

c) kai dėl ypatingos skubos, iškilusios dėl įvykių, kurių subjektas nenumatė, prekių ar paslaugų būtų neįmanoma gauti laiku, taikant atviro ar riboto konkurso procedūras;

d) kai reikia, kad pagrindinis tiekėjas papildomai pristatytų prekių ar paslaugų, jei pakeitus tiekėją subjektui tektų pirkti įrangą ar paslaugas, kurie būtų nesuderinami su jau turima įranga, programine įranga ar paslaugomis;

e) kai subjektas perka prototipus arba pirmą produktą ar paslaugą, kurie buvo jo prašymu sukurti, vykdant konkrečią sutartį dėl tyrinėjimų, bandymų, mokslinio darbo arba originalaus tobulinimo;

f) kai dėl nenumatytų aplinkybių prireikia papildomų paslaugų, neįrašytų į pradinę sutartį, bet numatytų pradinio konkurso dokumentų tiksluose, kurios yra būtinos ten aprašytoms paslaugoms suteikti. Tačiau bendra sudarytų sutarčių dėl papildomų statybos paslaugų suma negali viršyti 50 % pradinės sutarties sumos;

g) kai reikia naujų paslaugų, susidedančių iš pakartotinių panašių paslaugų, ir prie kurių subjektas skelbime apie pradinę paslaugą nurodė, kad sudarant sutartis dėl tokių naujų paslaugų gali būti taikomos kitokios nei atviro ar riboto konkurso procedūros;

h) kai sutarčių su projektų konkurso nugalėtoju atveju visi nugalėtojai kviečiami dalyvauti derybose su sąlyga, kad konkursas buvo organizuotas pagal šios antraštinės dalies principus ir

i) kai prekių biržoje perkamos kotiruojamos prekės ir perkamos prekės, pagamintos ypač palankiomis sąlygomis, susidarančiomis per labai trumpą laiką neįprastų perleidimų atveju, bet ne kai yra atliekami įprastiniai pirkimai iš nuolatinių tiekėjų.

2. Šalys užtikrina, kad subjektams prireikus taikyti kitokią nei atviro ar riboto konkurso procedūrą šio straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis jie parengs dokumentą arba raštišką ataskaitą, kurioje yra pagrindžiamas sutarties pagal šio straipsnio 1 dalį sudarymas.

146 straipsnis

Tiekėjų tinkamumo nustatymas

1. Dalyvaujant pirkimuose taikomos tik tokios sąlygos, kokios yra būtinos užtikrinti, kad potencialus tiekėjas galės atitikti pirkimų reikalavimus ir įvykdyti konkrečią sutartį.

2. Tiekėjų tinkamumo nustatymo procese subjektai vienodai vertina vietinius ir kitos Šalies tiekėjus.

3. Jokia Šalis nenustato sąlygos, kad tiekėjas, norintis dalyvauti pirkime, turėtų būti anksčiau sudaręs vieną ar daugiau sutarčių su tos Šalies subjektu ar kad tas tiekėjas turėtų darbo patirties tos Šalies teritorijoje.

4. Subjektai tinkamais tiekėjais pripažįsta visus tiekėjus, kurie atitinka dalyvavimo konkrečiame numatytame pirkime sąlygas. Subjektai savo sprendimus dėl tinkamumo grindžia išskirtinai dalyvavimo konkurse sąlygomis, kurios iš anksto nurodomos skelbimuose arba konkurso dokumentuose.

5. Jokia šios antraštinės dalies nuostata netrukdo atmesti tiekėjo pasiūlymo dėl tokių priežasčių kaip bankrotas, suklastotos deklaracijos ar teistumas už sunkų nusikaltimą, pavyzdžiui, dalyvavimas nusikalstamose organizacijose.

6. Subjektai nedelsdami praneša tiekėjams, kurie kreipiasi dėl jų tinkamumo nustatymo, apie savo sprendimą dėl to, ar jie atitinka reikalavimus.

Tinkamų tiekėjų pastovus sąrašas

7. Subjektai gali sudaryti pastovius tinkamų tiekėjų sąrašus su sąlyga, kad bus laikomasi šių taisyklių:

a) subjektai, sudarantys pastovius sąrašus, užtikrina, kad tiekėjai galės bet kada kreiptis dėl jų tinkamumo nustatymo;

b) bet koks tiekėjas, pateikęs prašymą tapti tinkamu tiekėju, yra subjektų informuojamas apie sprendimą;

c) tiekėjams, pageidaujantiems dalyvauti konkrečiame numatytame pirkime ir neįrašytiems į tinkamų tiekėjų pastovų sąrašą, suteikiama galimybė dalyvauti tame pirkime ir tuo tikslu pateikti lygiaverčius sertifikatus bei kitus įrodymus, kurių reikalaujama iš tiekėjų, esančių sąraše;

d) jeigu subjektas, veikiantis komunalinių paslaugų sektoriuje, pasinaudoja skelbimu apie pastovų sąrašą kaip skelbimu apie numatomą pirkimą, kaip numatyta 147 straipsnio 7 dalyje, taip pat atsižvelgiama į teikėjus, pageidaujančius dalyvauti pirkime, bet neįrašytus į tinkamų tiekėjų pastovų sąrašą su sąlyga, kad yra užtektinai laiko tinkamumo nustatymo procedūrai atlikti; šiuo atveju perkantysis subjektas nedelsdamas inicijuoja tinkamumo nustatymo procedūras, o tiekėjų tinkamumo nustatymo procesu ir jam būtinu laiku nėra pasinaudojama tam, kad į sąrašą nebūtų įrašyti kitų Šalių tiekėjai.

147 straipsnis

Skelbimai

Bendrosios nuostatos

1. Kiekviena Šalis užtikrina, kad jos subjektai sėkmingai platins informaciją apie dalyvavimo konkurse galimybes, kurios atsiranda atitinkamų viešųjų pirkimų procesų metu, ir tuo tikslu teiks kitos Šalies tiekėjams visą informaciją apie dalyvavimą tuose pirkimuose.

2. Dėl kiekvienos šioje antraštinėje dalyje aptartos sutarties, išskyrus nurodytas 143 straipsnio 3 dalyje ir 145 straipsnyje, subjektai iš anksto paskelbia skelbimą, kviesdami suinteresuotuosius tiekėjus pateikti pasiūlymus arba, jei reikia, prašymus dalyvauti konkurse dėl tos sutarties sudarymo.

3. Skelbime apie numatomą pirkimą pateikiama bent tokia informacija:

a) subjekto pavadinimas, adresas, fakso numeris, elektroninio pašto adresas ir, jei adresas kitoks, adresas, kur galima gauti visus su pirkimu susijusius dokumentus;

b) pasirinkta konkurso procedūra ir sutarties rūšis;

c) numatomo pirkimo aprašymas, taip pat pagrindiniai sutartiniai reikalavimai, kuriuos tiekėjai turi atitikti;

d) visos dalyvavimo pirkime sąlygos, kurias tiekėjai turi atitikti;

e) pasiūlymų pateikimo terminai ir, jei reikia, kiti terminai;

f) pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujantis bus sudaromos sutartys ir

g) jei įmanoma, atsiskaitymo ir kitos sąlygos.

Skelbimas apie planuojamą pirkimą

4. Kiekviena Šalis skatina savo subjektus kiekvienais finansiniais metais kaip galima anksčiau paskelbti skelbimą apie planuojamus pirkimus, kuriame pateikiama informacija apie subjektų ateityje planuojamus pirkimus. Tokiame skelbime išdėstomas pirkimų dalykas ir planuojama skelbimo apie numatomus pirkimus paskelbimo data.

5. Subjektai, veikiantys komunalinių paslaugų sektoriuje, gali skelbimą apie planuojamus pirkimus panaudoti kaip skelbimą apie numatomus pirkimus su sąlyga, kad tame skelbime bus nurodyta kaip galima daugiau šio straipsnio 3 dalyje nurodytos informacijos ir kad jame bus aiškiai suformuluotas kvietimas suinteresuotiesiems tiekėjams parodyti savo suinteresuotumą to subjekto pirkimais.

6. Subjektai, pasinaudoję skelbimu apie planuojamus pirkimus, visiems tiekėjams, kurie parodė pradinį suinteresuotumą, pateikia išsamesnę informaciją, t. y. mažiausiai šio straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją, ir paprašo, kad jie tuo pagrindu patvirtintų savo suinteresuotumą.

Skelbimas apie tinkamų tiekėjų pastovų sąrašą

7. Subjektai, pageidaujantys turėti pastovius sąrašus, laikydamiesi šio straipsnio 2 dalies reikalavimų, paskelbia skelbimą, kur nurodomas subjektas, pastovaus sąrašo tikslas, turimos taisyklės, reglamentuojančios jo taikymą, įskaitant tinkamumo ir netinkamumo nustatymo kriterijus bei sąrašo galiojimo trukmę.

8. Jei pastovaus sąrašo galiojimo laikas yra ilgesnis kaip treji metai, jis leidžiamas kasmet.

9. Subjektai, veikiantys komunalinių paslaugų sektoriuje, gali panaudoti skelbimą apie turimus tinkamų tiekėjų pastovius sąrašus kaip skelbimą apie numatomus pirkimus. Tokiu atveju jie laiku suteikia informacijos, kuri leidžia visiems susidomėjusiems asmenims įvertinti savo suinteresuotumą dalyvavimu tuose pirkimuose. Ši informacija apima skelbime pateikiamą informaciją, nurodytą šio straipsnio 3 dalyje, kiek tokia informacija yra prieinama. Informacija, suteikta vienam suinteresuotajam tiekėjui, pagal nediskriminavimo principą suteikiama ir kitam suinteresuotajam tiekėjui.

Bendrosios nuostatos

10. Kiekvienas šiame straipsnyje nurodytas skelbimas yra prieinamas per visą laikotarpį, nustatytą konkursui dėl konkretaus pirkimo.

11. Subjektai leidžia skelbimus laiku ir tokiais būdais, kurie suteikia kiek galima platesnes nediskriminacines galimybes Šalių suinteresuotiesiems tiekėjams prieiti prie jų. Šie būdai yra nemokami ir pasiekiami per vieną prieigos punktą, nurodytą XIII priede, 2 priedėlyje.

148 straipsnis

Konkurso dokumentai

1. Tiekėjams pateiktuose konkurso dokumentuose nurodoma visa informacija, kurios jiems reikia konkursui tinkamiems pasiūlymams pateikti.

2. Kai perkančiosios organizacijos nesudaro galimybių nemokamai tiesiogiai prieiti prie visų konkurso dokumentų ir bet kokių patvirtinamųjų dokumentų elektroninėmis priemonėmis, bet kurio Šalių tiekėjo prašymu subjektai nedelsdami suteikia konkurso dokumentus.

3. Subjektai nedelsdami atsako į bet kokį pagrįstą prašymą suteikti reikiamą informaciją apie numatomą pirkimą su sąlyga, kad tokia informacija nesuteiks tam tiekėjui pranašumo kitų tiekėjų atžvilgiu.

149 straipsnis

Techninės specifikacijos

1. Techninės specifikacijos pateikiamos skelbimuose, konkurso dokumentuose arba papildomuose dokumentuose.

2. Kiekviena Šalis užtikrina, kad jos subjektai nerengs, nepriims ar netaikys jokių techninių specifikacijų, siekdami sukurti nepagrįstas prekybos tarp Šalių kliūtis arba kad tokios techninės specifikacijos tokių kliūčių nesukurtų.

3. Subjektų nurodytos specifikacijos:

a) pateikia eksploatacinius ir funkcinius reikalavimus, o ne konstrukcines ar aprašomąsias ypatybes ir

b) remiasi tarptautiniais standartais, jei tokių esama, arba nacionaliniais techniniais reglamentais [12], pripažintais nacionaliniais standartais [13] ar statybos normomis, jei tokių tarptautinių standartų nėra.

4. Šio straipsnio 3 dalies nuostatos netaikomos, jei subjektas gali nešališkai parodyti, kad toje dalyje numatytas techninių specifikacijų naudojimas būtų neveiksmingas arba netinkamas siekiant teisėtų tikslų.

5. Visais atvejais subjektai svarsto paraiškas, kurios neatitinka techninių specifikacijų, bet atitinka jų pagrindinius reikalavimus ir tinka siekiamam tikslui. Nuorodoje į technines specifikacijas konkurso dokumentuose turi būti žodžiai "arba lygiavertės".

6. Nėra reikalaujama įrašyti ar daryti nuorodą į konkretų prekės ženklą arba prekės pavadinimą, patentą, modelį ar rūšį, konkrečią kilmę, gamintoją ar tiekėją, nebent nebūtų kito pakankamai tikslaus ar suprantamo būdo aprašyti pirkimo reikalavimus ir jei konkurso dokumentuose yra įrašyti žodžiai "arba lygiavertės".

7. Dalyvis privalo įrodyti, kad jo paraiška atitinka pagrindinius reikalavimus.

150 straipsnis

Terminai

1. Visi subjektų nustatyti pasiūlymų ir prašymų dėl dalyvavimo pirkimuose priėmimo terminai yra pakankamai ilgi, kad kitos Šalies tiekėjai, taip pat vietiniai tiekėjai spėtų parengti ir pateikti pasiūlymus ir, jei reikia, prašymus dėl dalyvavimo pirkimuose arba paraiškas dėl tinkamumo nustatymo. Subjektai, nustatydami tokius terminus, įvertina, atsižvelgdami į savo pagrįstus poreikius, tokius veiksnius kaip numatomo pirkimo sudėtingumas ir laikas, kurio paprastai reikia pasiūlymams perduoti iš užsienio ir šalies vietovių.

2. Kiekviena Šalis užtikrina, kad jos subjektai, nustatydami galutinę pasiūlymų ar prašymų dėl dalyvavimo konkurse, ar tiekėjų sąrašo tinkamumo nustatymo dieną, tinkamai atsižvelgia į paskelbimo vėlavimus.

3. Minimalūs pasiūlymų priėmimo terminai yra nurodyti XIII priede, 3 priedėlyje.

151 straipsnis

Derybos

1. Kuri nors Šalis gali numatyti savo subjektams galimybę surengti derybas:

a) tuose pirkimuose, kai skelbime apie numatomą pirkimą jie nurodo tokį ketinimą arba

b) kai vertinimo metu paaiškėja, kad nėra kokio nors akivaizdžiai pranašiausio dalyvio atsižvelgiant į konkrečius vertinimo kriterijus, nustatytus skelbimuose arba konkurso dokumentuose.

2. Derybų tikslas yra pirmiausia nustatyti dalyvių pranašumus ir trūkumus.

3. Derybų metu subjektai vienodai vertina dalyvius. Visų pirma jie užtikrina, kad:

a) bet kokie dalyvių pasiūlymai atmetami pagal skelbimuose ir konkurso dokumentuose nustatytus kriterijus;

b) kriterijų ir techninių reikalavimų pakeitimai raštiškai perduoti visiems likusiems derybų dalyviams;

c) vadovaujantis pakeistais reikalavimais ir (arba) pasibaigus deryboms, visiems likusiems dalyviams suteikta galimybė pateikti naujus ar pakeistus pasiūlymus iki bendrojo galutinio termino.

152 straipsnis

Pasiūlymų pateikimas, priėmimas ir vokų su pasiūlymais atplėšimas

1. Pasiūlymai ir prašymai dalyvauti procedūrose yra pateikiami raštu.

2. Subjektai priima dalyvių paraiškas ir atplėšia vokus su jomis pagal procedūras ir sąlygas, kurios užtikrina skaidrumo ir nediskriminavimo principus.

153 straipsnis

Sutarčių sudarymas

1. Kad pasiūlymas pretenduotų į sutarties sudarymą, vokų su pasiūlymais atidarymo metu jis turi atitikti pagrindinius skelbimuose ir konkurso dokumentuose išdėstytus reikalavimus ir turi būti pateiktas tiekėjo, kuris atitinka dalyvavimo pirkimuose sąlygas.

2. Subjektai sudaro sutartį su tuo dalyviu, kurio pasiūlyme nurodyta mažiausia kaina arba kurio pasiūlymas pagal konkrečius objektyvius vertinimo kriterijus, nustatytus skelbimuose ir konkurso dokumentuose, yra pripažįstamas pačiu priimtiniausiu.

154 straipsnis

Informacija apie sutarties sudarymą

1. Kiekviena Šalis užtikrina, kad jos subjektai sėkmingai paskelbia informaciją apie viešųjų pirkimų procesų rezultatus.

2. Subjektai nedelsdami informuoja dalyvius apie sprendimus dėl sutarties sudarymo ir apie išrinkto dalyvio ypatybes bei sąlyginius pranašumus. Esant prašymui, subjektai informuoja dalyvį, kurio pasiūlymas buvo atmestas, apie atmetimo priežastis.

3. Subjektai gali nuspręsti neskelbti tam tikros informacijos apie sutarties sudarymą, jeigu toks informacijos paskelbimas sutrukdytų taikyti įstatymą arba kitaip padarytų žalos visuomenės interesams, pakenktų tiekėjų teisėtiems komerciniams interesams arba galėtų pakenkti sąžiningai konkurencijai tarp jų.

155 straipsnis

Paraiškų užginčijimas

1. Subjektai nešališkai ir laiku įvertina visus tiekėjų skundus dėl tariamo šios antraštinės dalies pažeidimo pirkimo procedūrų metu.

2. Kiekviena Šalis pasirūpina nediskriminacinėmis, laiku atliekamomis, skaidriomis ir veiksmingomis procedūromis, pagal kurias tiekėjai galėtų užginčyti tariamus šios antraštinės dalies pažeidimus, padarytus pirkimuose, kuriais jie yra ar buvo suinteresuoti.

3. Ginčus svarsto nešališka ir nepriklausoma sprendimų nagrinėjimo institucija. Sprendimų nagrinėjimo institucijai, kuri nėra teismas, galioja teisminė tvarka arba ji taiko tokias pačias procesines garantijas kaip teismas.

4. Užginčijimo procedūros numato:

a) greitai veikiančias tarpines priemones, skirtas šios antraštinės dalies pažeidimams pašalinti ir komercinėms galimybėms išlaikyti. Imantis tokių veiksmų gali būti sustabdytas pirkimų procesas. Tačiau procedūros gali numatyti, kad priimant sprendimą dėl tokių priemonių taikymo būtų atsižvelgta į neigiamas pasekmes svarbiausiems konkretiems interesams, įskaitant visuomenės interesus ir

b) jei reikia, šios antraštinės dalies pažeidimo pašalinimą arba, jei tokio pašalinimo nėra, kompensaciją už patirtus nuostolius ar žalą, kuri gali apsiriboti pasiūlymo parengimo ir protesto išlaidomis.

156 straipsnis

Informacinės technologijos

1. Šalys, kiek įmanoma, stengiasi naudotis elektroninėmis ryšio priemonėmis, kad užtikrintų efektyvų informacijos apie viešuosius pirkimus, ypač apie subjektų siūlomas dalyvavimo konkurse galimybes, platinimą, laikydamosi skaidrumo ir nediskriminavimo principų.

2. Kiekviena Šalis, siekdama plačiau atverti viešųjų pirkimų rinkas, stengiasi įdiegti elektroninę informacijos sistemą, kurią privalo turėti atitinkami jų subjektai.

3. Šalys skatina elektroninių priemonių naudojimą pasiūlymams perduoti.

157 straipsnis

Bendradarbiavimas ir pagalba

Šalys stengiasi užtikrinti tarpusavio techninį bendradarbiavimą ir pagalbą, tuo tikslu kurdamos mokymo programas, skirtas supratimui apie savo atitinkamas viešųjų pirkimų sistemas ir statistiką pagerinti bei atitinkamoms rinkoms plačiau atverti.

158 straipsnis

Statistinės ataskaitos

Jeigu kuri nors Šalis tinkamai nesilaiko 147 straipsnio 11 dalies, tai kitos Šalies prašymu ji kiekvienais metais renka ir teikia kitai Šaliai statistinius duomenis apie šioje antraštinėje dalyje aptariamus pirkimus. Tose ataskaitose yra nurodoma XIII priedo 4 priedėlyje nustatyta informacija.

159 straipsnis

Taikymo srities pakeitimai

1. Kiekviena Šalis gali keisti savo taikymo sritį pagal šią antraštinę dalį su sąlyga, jei:

a) praneša kitai Šaliai apie pakeitimus ir

b) per 30 dienų nuo tokio pranešimo pasiūlo kitai Šaliai atitinkamas kompensacines priemones jos taikymo sričiai, kad išlaikytų iki pakeitimo buvusį lygį.

2. Nepaisant šio straipsnio 1 dalies b punkto, kitai Šaliai negali būti siūloma jokių kompensacinių priemonių, jei Šalies atliekami jos taikymo srities pagal šią antraštinę dalį pakeitimai yra susiję su:

a) XI ir XII priedų grynai formalaus pobūdžio taisymais ir nedideliais pakeitimais arba

b) vienu ar keliais aptariamais subjektais, kuriems privatizavimas ar liberalizavimas sėkmingai panaikino vyriausybinę kontrolę ar įtaka.

3. Jei reikia, Asociacijos komitetas, priimdamas sprendimą, keičia atitinkamą priedą, kad atspindėtų aptariamosios Šalies pakeitimą.

160 straipsnis

Tolesnės derybos

Jeigu kuri nors Šalis pasiūlytų ateityje trečiajai šaliai papildomų lengvatų, susijusių su jų atitinkamų pirkimų rinkų atvėrimu, neįskaitant suderintų lengvatų pagal šią antraštinę dalį, ji sutinka pradėti derybas su kita Šalimi, kad jai abipusiškumo pagrindais būtų suteiktos šios lengvatos ir Asociacijos komitetas priimtų tuo tikslu sprendimą.

161 straipsnis

Išimtys

Jei tokių priemonių taikymas nesudaro ginčytinos ar nepateisinamos Šalių diskriminacijos arba paslėptų jų prekybos apribojimų, jokia šios antraštinės dalies nuostata nėra aiškinama kaip trukdanti kuriai nors Šaliai priimti arba taikyti priemones, kurios yra:

a) būtinos visuomenės dorovei, viešajai tvarkai ir visuomenės saugumui palaikyti;

b) būtinos žmogaus gyvybei, sveikatai ar saugumui palaikyti;

c) būtinos gyvūnų ar augalų gyvybei ar sveikatai apsaugoti;

d) būtinos intelektinei nuosavybei apsaugoti ar

e) susijusios su prekėmis ar paslaugomis, kurias pagamino neįgalieji, filantropinės institucijos ar kaliniai.

162 straipsnis

Peržiūra ir įgyvendinimas

Asociacijos komitetas kas dvejus metus peržiūri šios antraštinės dalies įgyvendinimą, nebent Šalys susitaria kitaip; jis svarsto visus su šia antraštine dalimi susijusius klausimus ir imasi atitinkamų veiksmų atlikdamas savo funkcijas. Visų pirma jis atlieka tokias funkcijas:

a) koordinuoja pasikeitimą informacija apie informacinių technologijų sistemų viešųjų pirkimų srityje kūrimą tarp Šalių;

b) teikia atitinkamas rekomendacijas dėl Šalių bendradarbiavimo ir

c) priima sprendimus šioje antraštinėje dalyje numatytais atvejais.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

EINAMIEJI MOKĖJIMAI IR KAPITALO JUDĖJIMAS

163 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

1. Šalys siekia liberalizuoti tarpusavio einamuosius mokėjimus ir kapitalo judėjimą, laikydamosi įsipareigojimų, prisiimtų tarptautinėms finansų institucijoms, ir tinkamai atsižvelgdamos į kiekvienos Šalies valiutos stabilumą.

2. Ši antraštinė dalis taikoma visiems einamiesiems mokėjimams ir kapitalo judėjimui tarp Šalių.

164 straipsnis

Einamoji sąskaita

Šalys leidžia tarpusavio mokėjimus ir pervedimus laisvai konvertuojama valiuta ir laikantis Tarptautinio valiutos fondo steigimo sutarties straipsnių.

165 straipsnis

Kapitalo sąskaita

Šalys, atsižvelgdamos į mokėjimų balanso kapitalo judėjimą, nuo šio Susitarimo įsigaliojimo leidžia laisvą kapitalo judėjimą, susijusį su tiesioginėmis investicijomis, kurios daromos laikantis priimančiosios šalies įstatymų, ir investicijomis, nustatytomis laikantis šios dalies III antraštinės dalies nuostatų, bei šių kapitalų ir iš jų atsirandančio bet kokio pelno likvidavimą ar repatriaciją.

166 straipsnis

Išimtys ir apsaugos priemonės

1. Jei susidarius išimtinėms sąlygoms, kai mokėjimai ir kapitalo judėjimas tarp Šalių kelia arba gali sukelti rimtų sunkumų vykdant kurioje nors Šalyje pinigų politiką arba valiutų kurso politiką, suinteresuotoji Šalis gali imtis kapitalo judėjimo atžvilgiu apsaugos priemonių, kurių būtinai reikia ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui.

2. Šalis, priimanti apsaugos priemones, informuoja apie tai kitą Šalį ir kaip galima greičiau pateikia jų panaikinimo tvarkaraštį.

167 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1. Šalys, atsižvelgdamos į šią antraštinę dalį, patvirtina savo teises ir įsipareigojimus, numatytus jų pasirašytuose dvišaliuose ar daugiašaliuose susitarimuose.

2. Šalys konsultuojasi viena su kita, siekdamos palengvinti tarpusavio kapitalo judėjimą ir taip siekti šio Susitarimo tikslų.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

INTEELKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

168 straipsnis

Tikslas

Šalys suteikia ir užtikrina tinkamą ir veiksmingą intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, laikydamosi aukščiausių tarptautinių standartų, įskaitant veiksmingas tokių teisių užtikrinimo priemones, numatytas tarptautinėse sutartyse.

169 straipsnis

Taikymo sritis

Šiame Susitarime intelektinės nuosavybės teisės yra autorių teisės, įskaitant autorių teises kompiuterių programų ir duomenų bazių srityje, ir gretutinės teisės, su patentais susijusios teisės, pramoninis dizainas, geografinės nuorodos, įskaitant kilmės vietos nuorodas, prekių ženklai, integralinių mikroschemų topografijos, taip pat neatskleidžiamos informacijos apsauga ir apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos, kaip nurodyta Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos 10 a straipsnyje (Stokholmo 1967 m. aktas).

170 straipsnis

Intelektinės nuosavybės teisių apsauga

Šalys, siekdamos 168 straipsnyje išdėstytų tikslų:

a) toliau užtikrina tinkamą ir veiksmingą įsipareigojimų, numatytų toliau pateiktose konvencijose, įgyvendinimą:

i) Susitarimas dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties (TRIPS) 1C priedas;

ii) Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės apsaugos (Stokholmo 1967 m. aktas);

iii) Berno konvencija dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos (Paryžiaus 1971 m. aktas);

iv) Romos konvencija dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančių organizacijų apsaugos (Roma, 1961 m.);

v) Tarptautinė konvencija dėl naujų augalų rūšių apsaugos 1978 (UPOV konvencija, 1978) arba Tarptautinė konvencija dėl naujų augalų rūšių apsaugos 1991 m. (UPOV konvencija, 1991);

b) iki 2007 m. sausio 1 d. prisijungia prie toliau išvardytų daugiašalių konvencijų ir užtikrina tinkamą ir veiksmingą jose numatytų įsipareigojimų įgyvendinimą:

i) Nicos sutartis dėl tarptautinių prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos (Ženevos 1977 m. aktas, iš dalies pakeista 1979 m.);

ii) Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos autorių teisių sutartis (Ženeva, 1996 m.);

iii) Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos atlikimų ir fonogramų sutartis (Ženeva, 1996 m.);

iv) Patentinės kooperacijos sutartis (Vašingtonas, 1970 m., iš dalies pakeista 1979 m. ir pakeista 1984 m.); ir

v) 1971 m. Strasbūro sutartis dėl tarptautinių patentų klasifikacijos (Strasbūras, 1971 m., iš dalies pakeista 1979 m.);

c) iki 2009 m. sausio 1 d. prisijungia prie toliau išvardytų daugiašalių konvencijų ir užtikrina tinkamą ir veiksmingą jose numatytų įsipareigojimų įgyvendinimą:

i) Konvencija dėl fonogramų gamintojų apsaugos nuo neteisėto jų fonogramų kopijavimo (Ženeva, 1971 m.);

ii) Lokarno sutartis dėl tarptautinės pramoninio dizaino klasifikacijos (Lokarno sąjunga, 1968 m., iš dalies pakeista 1979 m.);

iii) Budapešto sutartis dėl tarptautinio mikroorganizmų deponavimo pripažinimo patentavimo procedūroje (1977 m., iš dalies pakeista 1980 m.) ir

iv) Prekių ženklų teisės sutartis (Ženeva, 1994 m.);

d) stengiasi kaip galima anksčiau ratifikuoti toliau išvardytas daugiašales konvencijas ir užtikrina tinkamą ir veiksmingą jose numatytų įsipareigojimų įgyvendinimą:

i) Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos Protokolas (1989 m.);

ii) Madrido sutartis dėl tarptautinės ženklų registracijos (Stokholmo 1967 m. aktas, iš dalies pakeista 1979 m.); ir

iii) Vienos sutartis dėl ženklų vaizdinių elementų tarptautinės klasifikacijos (Viena, 1973 m., iš dalies pakeista 1985 m.).

171 straipsnis

Peržiūra

Kadangi Šalys rodo savo pasiryžimą laikytis įsipareigojimų, numatytų pirmiau minėtose daugiašalėse konvencijose, Asociacijos taryba gali nuspręsti įtraukti į 170 straipsnį kitas šios srities daugiašales konvencijas.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

KONKURENCIJA

172 straipsnis

Tikslai

1. Šalys įsipareigoja, nepažeisdamos šios Susitarimo dalies, taikyti savo atitinkamus konkurencijos įstatymus ir taip išvengti, kad antikonkurencinis verslo tvarkymas sumažintų arba anuliuotų liberalizavimo prekių ir paslaugų srityje suteiktą naudą. Tuo tikslu Šalys susitaria bendradarbiauti ir koordinuoti savo konkurencijos institucijų darbą pagal šios antraštinės dalies nuostatas.

2. Šalys, siekdamos užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui ar ribojimui, kurie galėtų turėti įtakos jų tarpusavio prekybai prekėmis ar paslaugomis, ypatingą dėmesį skiria antikonkurenciniams susitarimams, suderintiems veiksmams ir piktnaudžiavimui, kuris atsiranda dėl vienos ar kelių bendrai dominuojančių padėčių.

3. Šalys susitaria bendradarbiauti ir koordinuoti savo veiksmus įgyvendindamos konkurencijos įstatymus. Šis bendradarbiavimas apima pranešimą, konsultacijas, pasikeitimą nekonfidencialia informacija ir techninę pagalbą. Šalys pripažįsta konkurencijos principų, kuriuos abi Šalys priimtų daugiašaliuose forumuose, įskaitant PPO, taikymo svarbą.

173 straipsnis

Sąvokos

Šioje antraštinėje dalyje:

1. "Konkurencijos įstatymai" apima:

a) Bendrijos atveju: Europos bendrijos steigimo sutarties 81, 82 ir 86 straipsnius, Reglamentą (EEB) Nr. 4064/89 ir juos įgyvendinančius reglamentus ar pakeitimus;

b) Čilės atveju: 1973 m. Decreto Ley Nr. 211 ir 1999 m. Ley Nr. 19.610 ir juos įgyvendinančius reglamentus ar pakeitimus ir

c) visus pirmiau minėtų teisės aktų pakeitimus, kurie gali būti padaryti po šio Susitarimo įsigaliojimo.

2. "Konkurencijos institucija" – tai:

a) Bendrijos atveju: Europos Bendrijų Komisija ir

b) Čilės atveju: Fiscalía Nacional Económica ir Comisión Resolutiva.

3. "Vykdymo veikla" – tai bet koks konkurencijos įstatymų taikymas, Šalies konkurencijos institucijai atliekant tyrimą arba nagrinėjimą, kuriam pasibaigus gali būti nustatytos baudos arba teisės gynimo būdai.

174 straipsnis

Pranešimai

1. Kiekviena konkurencijos institucija praneša kitos Šalies konkurencijos institucijai apie vykdymo veiklą, jeigu ji:

a) gali padaryti didelį poveikį svarbiems Šalies interesams;

b) yra susijusi su konkurencijos apribojimais, kurie gali turėti tiesioginį ir didelį poveikį kitos Šalies teritorijoje arba

c) yra susijusi su antikonkurenciniais veiksmais, kurie daugiausia vyksta kitos Šalies teritorijoje.

2. Apie vykdymo veiklą pranešama pirminiame procedūros etape su sąlyga, kad tas pranešimas neprieštarauja Šalių konkurencijos įstatymams ir neturi įtakos jokiam atliekamam tyrimui. Kita konkurencijos institucija, priimdama sprendimus, gali atsižvelgti į gautas nuomones.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti pranešimai turėtų būti pakankamai išsamūs, kad galima būtų atlikti įvertinimą, atsižvelgiant į kitos Šalies interesus.

4. Šalys įsipareigoja siekti užtikrinti, jog bus pranešama pirmiau išdėstytomis sąlygomis, atsižvelgiant į jų turimus administracinius išteklius.

175 straipsnis

Vykdymo veiksmų koordinavimas

Vienos Šalies konkurencijos institucija gali pranešti kitos Šalies konkurencijos institucijai apie savo pageidavimą koordinuoti vykdymo veiksmus konkrečiu atveju. Šis koordinavimas nedraudžia Šalims priimti savarankiškus sprendimus.

176 straipsnis

Konsultacijos tuo atveju, kai vienos Šalies svarbiems interesams padaromas neigiamas poveikis kitos Šalies teritorijoje

1. Kiekviena Šalis, atlikdama vykdymo veiksmus, atsižvelgia, jei reikia, pagal savo įstatymus į kitos Šalies svarbius interesus. Jeigu vienos Šalies konkurencijos institucija mano, kad kitos Šalies konkurencijos institucijos atliekamas tyrimas ar nagrinėjimas gali padaryti neigiamą poveikį tos Šalies svarbiems interesams, ji gali perduoti savo nuomonę tuo klausimu tai konkurencijos institucijai arba paprašyti konsultacijos su ja. Nenutraukdama jokių veiksmų, kurie buvo inicijuoti pagal jos konkurencijos įstatymus, ir turėdama visišką galutinio sprendimo laisvę, tokį prašymą gavusi konkurencijos institucija turėtų visapusiškai ir geranoriškai atsižvelgti į prašančiosios konkurencijos institucijos nuomonę.

2. Vienos Šalies konkurencijos institucija, kurios įsitikinimu bet kokios kilmės antikonkurencinė veikla, kurią vykdo ar vykdė viena ar kelios kitoje Šalyje įsikūrusios įmonės, tos Šalies interesams turi didelį neigiamą poveikį, gali paprašyti konsultacijos su kitos Šalies konkurencijos institucija. Tokių konsultacijų metu suinteresuotoji konkurencijos institucija turi visišką galutinio sprendimo laisvę. Konkurencijos institucija, į kurią kreipiamasi dėl konsultacijos, gali pagal savo konkurencijos įstatymus imtis bet kokių, jos manymu, reikalingų šalies įstatymams neprieštaraujančių korekcinių priemonių, išlaikydama visišką vykdymo diskreciją.

177 straipsnis

Pasikeitimas informacija ir konfidencialumas

1. Konkurencijos institucijos, siekdamos palengvinti veiksmingą savo atitinkamų konkurencijos įstatymų taikymą, gali keistis nekonfidencialia informacija.

2. Šalys, siekdamos didesnio skaidrumo ir nepažeisdamos konfidencialumo standartų, taikomų kiekvienoje iš jų, įsipareigoja keistis informacija apie sankcijas ir teisės gynimo būdus, taikomus tais atvejais, kai, suinteresuotosios konkurencijos institucijos manymu, svarbiems kitos Šalies interesams yra daromas didelis poveikis; ir kitos Šalies konkurencijos institucijos prašymu pateikti pagrindą, kuriuo remiantis buvo imtasi tų veiksmų.

3. Kiekviena Šalis kasmet teikia kitai Šaliai informaciją apie valstybės paramą, nurodydama bendrą paramos sumą ir, jei įmanoma, išskirdama atskirus sektorius. Kiekviena Šalis gali paprašyti informacijos apie pavienius atvejus, kada prekybai tarp Šalių yra daromas poveikis. Prašoma Šalis stengsis teikti nekonfidencialią informaciją.

4. Pasikeitimui informacija yra taikomi kiekvienoje Šalyje galiojantys konfidencialumo standartai. Konfidenciali informacija, kurią platinti yra aiškiai draudžiama arba kurią išplatinus Šalių interesams būtų padaryta žala, teikiama tik gavus aiškų informacijos šaltinio sutikimą.

5. Kiekviena konkurencijos institucija išlaiko bet kokios informacijos, kurią jai konfidencialiai suteikė kita konkurencijos institucija, slaptumą ir nepritaria jokiam trečiosios šalies, kuri neturi informaciją suteikusios konkurencijos institucijos leidimo, prašymui atskleisti tokią informaciją.

6. Kurios nors Šalies įstatymuose numatytais atvejais konfidenciali informacija gali būti suteikta atitinkamiems Šalių teisingumo teismams, kurie turi išlaikyti jos konfidencialumą.

178 straipsnis

Techninė pagalba

Šalys gali teikti viena kitai techninę pagalbą, kad galėtų pasinaudoti viena kitos patirtimi ir sustiprintų savo konkurencijos įstatymų ir politikų įgyvendinimą.

179 straipsnis

Valstybinės įmonės ir įmonės, turinčios specialiąsias ar išimtines teises, įskaitant paskirtąsias monopolijas

1. Jokia šios antraštinės dalies nuostata netrukdo Šaliai paskirti arba išlaikyti valstybinių ar privačių monopolijų pagal savo įstatymus.

2. Valstybinių įmonių ir įmonių, kurioms yra suteiktos specialiosios ar išimtinės teisės, atveju Asociacijos komitetas užtikrina, kad po šio Susitarimo įsigaliojimo nebus priimta ar nebus taikoma jokių Šalių tarpusavio prekybą prekėmis ar paslaugomis iškraipančių priemonių, kurios prieštarautų Šalių interesams, ir kad tokioms įmonėms bus taikomos konkurencijos taisyklės tiek, kad jų taikymas netrukdytų teisiškai ar faktiškai vykdyti toms įmonėms pavestų užduočių.

180 straipsnis

Ginčų sprendimas

Pagal šį Susitarimą nė viena Šalis negali naudotis ginčų sprendimu bet kokiu su šia antraštine dalimi susijusiu klausimu.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

GINČŲ SPRENDIMAS

I SKYRIUS

TIKSLAS IR TAIKYMO SRITIS

181 straipsnis

Tikslas

Šios antraštinės dalies tikslas yra išvengti ginčų, susijusių su sąžiningu šios Susitarimo dalies taikymu, tarp Šalių ir juos išspręsti bei priimti abi šalis tenkinantį sprendimą bet kuriuo klausimu, kuris galėtų paveikti tos dalies taikymą.

182 straipsnis

Taikymo sritis

Šios antraštinės dalies nuostatos taikomos bet kuriam klausimui, iškilusiam aiškinant ir taikant šią Susitarimo dalį, nebent yra aiškiai numatyta kitaip.

II SKYRIUS

GINČŲ VENGIMAS

183 straipsnis

Konsultacijos

1. Šalys visuomet stengiasi susitarti dėl šios Susitarimo dalies aiškinimo ir taikymo ir stengiasi bendradarbiavimu ir konsultacijomis išvengti tarpusavio ginčų, išspręsti juos ir priimti abi šalis tenkinantį sprendimą bet kuriuo klausimu, kuris galėtų paveikti tos dalies taikymą.

2. Kiekviena Šalis gali paprašyti surengti konsultacijas Asociacijos komitete dėl jau taikomos ar siūlomos priemonės, susijusios su šios Susitarimo dalies taikymu ar aiškinimu, arba dėl bet kokio kito klausimo, kuris, jos manymu, galėtų paveikti tos dalies galiojimą. Šioje antraštinėje dalyje "priemonė" taip pat apima praktiką. Šalis pateikia kitai šaliai prašymą, kuriame nurodo priemonę ar bet kokį kitą klausimą, kuriuo ji yra nepatenkinta, ir, jos manymu, taikytinas šio Susitarimo nuostatas.

3. Asociacijos komitetas susirenka per 30 dienų nuo prašymo pristatymo. Pradėjusios konsultacijas Šalys pateikia informaciją, kuri padėtų išnagrinėti, kaip priemonė ar bet koks kitas klausimas galėtų paveikti šios Susitarimo dalies galiojimą ir taikymą, ir išlaiko informacijos, kuria buvo pasikeista konsultacijų metu, konfidencialumą. Asociacijos komitetas stengiasi greitai išspręsti ginčą, priimdamas sprendimą. Tame sprendime yra nurodoma, kokių įgyvendinančių priemonių turi imtis aptariamoji Šalis, ir šito veiksmo atlikimo terminai.

III SKYRIUS

GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

184 straipsnis

Procedūros inicijavimas

1. Šalys visuomet stengiasi rasti abiem šalims priimtiną ginčo sprendimo būdą.

2. Jeigu kuri nors Šalis mano, kad kitos Šalies taikoma priemonė pažeidžia įsipareigojimą pagal 182 straipsnyje nurodytas nuostatas, ir toks klausimas nebuvo išspręstas per 15 dienų po to, kai pagal 183 straipsnio 3 dalį susitiko Asociacijos komitetas, arba per 45 dienas po to, kai buvo pristatytas prašymas dėl konsultacijų Asociacijos komitete, nesvarbu, kas įvyktų anksčiau, ji gali pateikti raštišką prašymą sudaryti arbitrų kolegiją.

3. Skundą pateikusi Šalis prašyme nurodo, kokia jau taikoma priemonė neatitinka šios Susitarimo dalies, ir nurodo, jos manymu, su tuo susijusias šio Susitarimo nuostatas bei pateikia prašymą kitai Šaliai ir Asociacijos komitetui.

185 straipsnis

Arbitrų skyrimas

1. Arbitrų kolegijas sudaro 3 arbitrai.

2. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Asociacijos komitetas sudaro sąrašą mažiausiai 15 asmenų, kurie nori ir gali būti arbitrai, trečdalis jų negali būti kurios nors Šalies piliečiai ir yra skiriami arbitrų kolegijų pirmininkais. Asociacijos komitetas užtikrina, kad sąraše visuomet būtų 15 asmenų. Tie asmenys turi specializuotų žinių ar patirties teisės, tarptautinės prekybos ar kitais su šia Susitarimo dalimi susijusiais klausimais arba ginčų, kylančių iš tarptautinių prekybos susitarimų, sprendimo srityje; yra nepriklausomi, dirba kaip pavieniai asmenys, nėra susiję su kuria nors Šalimi ar organizacija ir nepriima jų pavedimų bei laikosi XVI priede pateikto Elgsenos kodekso. Tok sąrašas gali būti keičiamas kas trejus netus.

3. Per tris dienas po to, kai buvo gautas prašymas sudaryti arbitrų kolegiją, tris arbitrus iš šio straipsnio 2 dalyje nurodyto sąrašo burtais išrenka Asociacijos komiteto pirmininkas. Vienas arbitras renkamas iš asmenų, kuriuos Asociacijos komitetui pasiūlė skundą pateikusi Šalis, kitas arbitras renkamas iš asmenų, kuriuos Asociacijos komitetui pasiūlė Šalis, dėl kurios veiklos pateiktas skundas, o pirmininkas renkamas iš asmenų, kurie tam tikslui yra paskirti pagal šio straipsnio 2 dalį.

4. Arbitrų kolegijos sudarymo data yra ta diena, kai burtais yra išrenkami trys arbitrai.

5. Jeigu kuri nors Šalis mano, kad arbitras nesilaiko Elgsenos kodekso reikalavimų, Šalys konsultuojasi ir, jei sutaria, pakeičia arbitrą ir išrenka naują pagal šio straipsnio 6 dalį.

6. Jei arbitras negali dalyvauti nagrinėjimo procese, pasitraukia iš pareigų arba yra pakeičiamas, naujas arbitras išrenkamas per tris dienas, laikantis atrankos procedūros, pagal kurią buvo atrinktas tas arbitras. Tokiu atveju arbitrų kolegijos atliekamo nagrinėjimo terminai yra laikinai netaikomi laikotarpį, kuris prasideda tą dieną, kai arbitras nebegali dalyvauti nagrinėjimo procese, pasitraukia iš pareigų arba yra pakeičiamas, ir baigiasi, kai išrenkamas naujas arbitras.

186 straipsnis

Informacija ir techniniai patarimai

Kurios nors Šalies prašymu arba savo pačios iniciatyva kolegija gali gauti informacijos ir techninių patarimų iš jai reikalingų asmenų ir institucijų. Bet kokia tokiu būdu gauta informacija perduodama Šalims, kad šios pateiktų savo pastabas.

187 straipsnis

Arbitrų kolegijos nutarimas

1. Arbitrų kolegija paprastai ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jos sudarymo dienos perduoda savo nutarimą su nustatytais faktais ir išvadomis Šalims ir Asociacijos komitetui. Ji jokiu būdu neturėtų to padaryti vėliau kaip per penkis mėnesius nuo tos dienos. Arbitrų kolegija priima nutarimą, remdamasi Šalių pateiktais dokumentais ir jų korespondencija, taip pat bet kokia informacija, kurią ji gavo pagal 186 straipsnį. Nutarimas yra galutinis ir skelbiamas viešai.

2. Nutarime yra išdėstomi nustatyti faktai, taikytinos atitinkamos šio Susitarimo nuostatos bei pagrindžiami visi nustatyti faktai ir išvados.

3. Arbitrų kolegijos aiškina šio Susitarimo nuostatas pagal priimtas viešosios tarptautinės teisės aiškinimo taisykles, tinkamai atsižvelgdamos į tai, kad Šalys privalo sąžiningai vykdyti šį Susitarimą ir savo įsipareigojimus.

4. Šalis, teigianti, kad kitos Šalies taikoma priemonė neatitinka šios Susitarimo dalies nuostatų, privalo tą įrodyti. Šalis, teigianti, kad priemonei yra taikoma išimtis pagal šią Susitarimo dalį, privalo įrodyti, kad yra taikoma tokia išimtis.

5. Neatidėliotinais atvejais, įskaitant susijusius su greitai gendančiais produktais, arbitrų kolegija stengiasi priimti nutarimą per 75 dienas nuo arbitrų kolegijos sudarymo dienos. Arbitrų kolegija gali priimti preliminarų nutarimą dėl to, ar atvejis yra skubus.

6. Visus sprendimus, įskaitant nutarimus ir visus preliminarius nutarimus, arbitrų kolegija priima balsų dauguma.

7. Skundą pateikusi Šalis, susitarusi su Šalimi, dėl kurios veiklos pateiktas skundas, gali atsiimti skundą bet kuriuo metu, kol nutarimas nėra perduotas Šalims ir Asociacijos komitetui. Toks skundo atsiėmimas neriboja jos teisės vėliau pateikti naują skundą tuo pačiu klausimu.

8. Arbitrų kolegija gali skundą pateikusios Šalies prašymu ir susitarusi su Šalimi, dėl kurios veiklos pateiktas skundas, bet kuriuo metu sustabdyti savo darbą ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui. Tokiu sustabdymo atveju šio straipsnio 1 ir 5 dalyse nustatyti terminai pratęsiami tokiu laikotarpiu, kurį buvo sustabdytas darbas. Jei kolegijos darbas buvo sustabdytas ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui, kolegijos sudarymo įgaliojimai baigiasi, neprieštaraujant skundą pateikusios Šalies teisei vėliau prašyti, kad būtų sudaryta arbitrų kolegija tuo pačiu klausimu.

188 straipsnis

Laikymasis

1. Kiekviena Šalis privalo imtis priemonių, būtinų užtikrinti, kad bus laikomasi arbitrų kolegijos nutarimo.

2. Šalys stengiasi susitarti dėl konkrečių priemonių, būtinų nutarimo laikymuisi užtikrinti.

3. Per 30 dienų po to, kai nutarimas buvo perduotas Šalims ir Asociacijos komitetui, Šalis, dėl kurios veiklos pateiktas skundas, praneša kitai Šaliai:

a) apie konkrečias priemones, būtinas nutarimo laikymuisi užtikrinti;

b) apie tam padaryti būtinus pagrįstus terminus;

c) apie konkretų laikinos kompensacijos pasiūlymą, kol bus įgyvendintos konkrečios priemonės, būtinos nutarimo laikymuisi užtikrinti.

4. Jeigu Šalys nesutaria dėl tokio pranešimo turinio, skundą pateikusi Šalis paprašo, kad pirminė arbitrų kolegija nuspręstų dėl to, ar siūlomos priemonės, nurodytos šio straipsnio 3 dalies a punkte, neprieštarauja šiai Susitarimo daliai, dėl terminų trukmės ir dėl to, ar pasiūlymas dėl kompensacijos nėra akivaizdžiai neproporcingas. Nutarimas priimamas per 45 dienas nuo prašymo pateikimo.

5. Aptariamoji Šalis praneša kitai Šaliai ir Asociacijos komitetui apie įgyvendinimo priemones, priimtas siekiant nutraukti jos įsipareigojimų pagal šią Susitarimo dalį pažeidinėjimą nesibaigus Šalių sutartam arba nustatytam pagal šio straipsnio 4 dalį pagrįstam terminui. Gavusi pranešimą kita Šalis gali paprašyti, kad pirminė arbitrų kolegija nuspręstų, ar tos priemonės neprieštarauja šiai Susitarimo daliai, jeigu jos nėra panašios į priemones, dėl kurių arbitrų kolegija, veikdama pagal šio straipsnio 4 dalį, priėmė sprendimą, nustatantį, kad jos atitinka šią Susitarimo dalį. Arbitrų kolegija priima nutarimą per 45 dienas nuo prašymo pateikimo.

6. Jeigu aptariamoji Šalis iki pagrįsto termino pabaigos nepraneša apie įgyvendinimo priemones arba jei arbitrų kolegija priima nutarimą, kad įgyvendinimo priemonės, apie kurias pranešė aptariamoji Šalis, prieštarauja jos įsipareigojimams pagal šią Susitarimo dalį, skundą pateikusi Šalis turi teisę sustabdyti suteiktos pagal šią Susitarimo dalį naudos, kuri yra tolygi naudos anuliavimo ir sumažinimo, sukelto pripažintos kaip šiai Susitarimo daliai prieštaraujančios priemonės, dydžiui, taikymą.

7. Skundą pateikusi Šalis, svarstydama, kokios naudos taikymą sustabdyti, pirmiausia turėtų sustabdyti taikymą tos naudos, kuri numatyta šios Susitarimo dalies toje pačioje antraštinėje dalyje arba antraštinėse dalyse, kurias yra paveikusi priemonė, arbitrų kolegijos pripažinta kaip pažeidusi šią Susitarimo dalį. Skundą pateikusi Šalis, mananti, kad nebūtų realu arba veiksminga sustabdyti naudos, numatytos toje pačioje antraštinėje dalyje arba antraštinėse dalyse, taikymą, gali sustabdyti kitose antraštinėse dalyse numatytos naudos taikymą su sąlyga, kad pateiks raštišką pagrindimą. Renkantis, kokios naudos taikymą sustabdyti, pirmumas turi būti teikiamas tai naudai, kuri mažiausiai trukdo šiam Susitarimui funkcionuoti.

8. Skundą pateikusi Šalis praneša kitai Šaliai ir Asociacijos komitetui apie naudą, kurios taikymą ji ketina sustabdyti. Per penkias dienas nuo to pranešimo gavimo kita Šalis gali paprašyti, kad pirminė arbitrų kolegija nuspręstų, ar nauda, kurios taikymą skundą pateikusi Šalis ketina sustabdyti, yra tolygi naudos anuliavimo ir sumažinimo, kurį sukėlė pripažinta kaip šiai Susitarimo daliai prieštaraujanti priemonė, dydžiui ir ar siūlomas sustabdymas atitinka šio straipsnio 7 dalį. Arbitrų kolegija priima nutarimą per 45 dienas nuo to prašymo pateikimo. Naudos taikymas sustabdomas tik arbitrų kolegijai priėmus nutarimą.

9. Naudos taikymo sustabdymas yra laikinas ir skundą pateikusi Šalis jį taiko tik tol, kol priemonė, pripažinta prieštaraujančia šiai Susitarimo daliai, yra atšaukiama arba pakeičiama, siekiant suderinti ją su šia Susitarimo dalimi, arba Šalys susitaria dėl ginčo sprendimo.

10. Kurios nors Šalies prašymu pirminė arbitrų kolegija priima nutarimą, ar bet kokios įgyvendinimo priemonės, kurios buvo priimtos po naudos taikymo sustabdymo, atitinka šią Susitarimo dalį, ir tokio nutarimo pagrindu nusprendžia, ar reikėtų nutraukti naudos taikymo sustabdymą arba jį pakeisti. Arbitrų kolegija priima nutarimą per 45 dienas nuo to prašymo pateikimo.

11. Šiame straipsnyje numatyti nutarimai yra galutiniai ir privalomi. Jie perduodami Asociacijos komitetui ir yra paskelbiami.

IV SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

189 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1. Bet koks šioje antraštinėje dalyje minimas laikotarpis gali būti pakeistas bendru Šalių sutarimu.

2. Arbitrų kolegijos darbą reglamentuoja XV priede pateiktos Pavyzdinės tvarkos taisyklės, nebent Šalys susitaria kitaip. Asociacijos komitetas gali bet kuriuo, jo manymu, tinkamu metu priimdamas sprendimą pakeisti Pavyzdines tvarkos taisykles ir Elgsenos kodeksą, pateiktą XVI priede.

3. Arbitrų kolegijos nagrinėja skundus uždaruose posėdžiuose, nebent Šalys nusprendžia kitaip.

4. a) Jeigu kuri nors Šalis siekia atlyginimo už žalą dėl įsipareigojimo pagal PPO susitarimą pažeidimo, ji taiko PPO susitarimo atitinkamas taisykles ir procedūras, kurios yra taikomos nepaisant šio Susitarimo nuostatų.

b) Jeigu kuri nors Šalis siekia atlyginimo už žalą dėl įsipareigojimo pagal šią Susitarimo dalį pažeidimo, ji taiko šios antraštinės dalies taisykles ir procedūras.

c) Jei kuri nors Šalis siekia atlyginimo už žalą dėl įsipareigojimo pagal šią Susitarimo dalį pažeidimo, kuris iš esmės atitinka PPO numatytą įsipareigojimą, ji taiko atitinkamas PPO susitarimo taisykles ir procedūras, kurios yra taikomos nepaisant šio Susitarimo nuostatų, nebent Šalys susitaria kitaip.

d) Inicijavus ginčų sprendimo procedūras, ginčus sprendžia tik išrinktas forumas, jeigu jis neatsisako savo jurisdikcijos. Bet koks klausimas, susijęs su arbitrų kolegijų, sudarytų pagal šią antraštinę dalį, jurisdikcija, keliamas per 10 dienų nuo kolegijos sudarymo ir sprendžiamas kolegijai priimant preliminarų nutarimą per 30 dienų nuo kolegijos sudarymo.

IX ANTRAŠTINĖ DALIS

SKAIDRUMAS

190 straipsnis

Punktai ryšiams palaikyti ir keitimasis informacija

1. Kiekviena Šalis, siekdama palengvinti bendravimą tarp Šalių visais prekybos klausimais, aptariamais šioje Susitarimo dalyje, paskiria punktą ryšiams palaikyti. Kiekvienos Šalies prašymu kitos Šalies punktas ryšiams palaikyti nurodo už tą klausimą atsakingą įstaigą ar pareigūną ir teikia reikiamą paramą, kad palengvintų bendravimą su prašančiąja Šalimi.

2. Kitos Šalies prašymu ir kiek leidžia šalies įstatymai bei principai, kiekviena Šalis teikia informaciją ir atsako į visus kitos Šalies klausimus, susijusius su taikoma ar siūloma priemone, kuri galėtų iš esmės paveikti šios Susitarimo dalies taikymą.

3. Šiame straipsnyje nurodyta informacija laikoma suteikta, kai ji yra tinkamai pranešama PPO ar kai yra pateikiama aptariamosios Šalies oficialiame, viešai prieinamame ir nemokame tinklalapyje.

191 straipsnis

Bendradarbiavimas didesnio skaidrumo srityje

Šalys susitaria bendradarbiauti dvišaliuose ir daugiašaliuose forumuose, ieškodamos būdų, kaip padidinti skaidrumą prekybos srityje.

192 straipsnis

Paskelbimas

Kiekviena Šalis užtikrina, kad jos bendro pobūdžio įstatymai, norminiai teisės aktai, procedūros ir administraciniai nutarimai, susiję su visais prekybos klausimais, aptartais šioje Susitarimo dalyje, yra tuojau pat skelbiami arba viešinami.

X ANTRAŠTINĖ DALIS

KONKREČIOS INSTITUCIJŲ, ĮSTEIGTŲ PAGAL ŠĮ SUSITARIMĄ, UŽDUOTYS, SUSIJUSIOS SU PREKYBOS KLAUSIMAIS

193 straipsnis

Konkrečios užduotys

1. Kai Asociacijos komitetas atlieka bet kokias jam pavestas užduotis pagal šią Susitarimo dalį, jį sudaro Bendrijos ir Čilės atstovai, atsakingi už su prekyba susijusius klausimus, paprastai vyresniųjų pareigūnų lygio.

2. Nepaisant 6 straipsnio nuostatų, Asociacijos komiteto funkcijos yra pirmiausia tokios:

a) prižiūrėti šios Susitarimo dalies, taip pat bet kokio kito Šalių suderinto dokumento dėl su prekyba susijusių nuostatų įgyvendinimą ir tinkamą taikymą pagal šį Susitarimą;

b) prižiūrėti tolesnį šios Susitarimo dalies nuostatų plėtojimą ir vertinti jos taikymo rezultatus;

c) spręsti ginčus, kurie gali kilti dėl šios Susitarimo dalies aiškinimo ar taikymo, vadovaujantis 183 straipsnio nuostatomis;

d) padėti Asociacijos tarybai atlikti savo funkcijas, susijusias su prekybos klausimais;

e) prižiūrėti visų specialiųjų komitetų, įsteigtų pagal šią Susitarimo dalį, darbą;

f) atlikti bet kokią kitą funkciją, pavestą jam pagal šią Susitarimo dalį, arba Asociacijos tarybos pavestą funkciją, susijusią su prekybos klausimais ir

g) teikti metines ataskaitas Asociacijos tarybai.

3. Asociacijos komitetas, atlikdamas savo pareigas pagal šio straipsnio 2 dalį, gali:

a) steigti specialiuosius komitetus arba institucijas jo kompetencijai priklausantiems klausimams spręsti ir nustatyti jų sudėtį, pareigas bei darbo tvarkos taisykles;

b) susitikti bet kuriuo Šalių sutartu laiku;

c) spręsti bet kokius su prekyba susijusius klausimus ir imtis atitinkamų veiksmų, pagal savo funkcijas;

d) priimti sprendimus arba teikti rekomendacijas su prekyba susijusiais klausimais pagal 6 straipsnį.

4. Pagal 5 straipsnį ir 6 straipsnio 4 dalį Šalys įgyvendina sprendimus, priimtus taikant III priedo 60 straipsnio 5 dalį, 74 ir 38 straipsnius, laikantis XVII priedo reikalavimų.

XI ANTRAŠTINĖ DALIS

IŠIMTYS PREKYBOS SRITYJE

194 straipsnis

Straipsnis dėl nacionalinio saugumo

1. Jokia šio Susitarimo nuostata nėra aiškinama kaip:

a) reikalaujanti, kad Šalis pateiktų informaciją, kurios atskleidimas, Šalies įsitikinimu, prieštarauja esminiams jos saugumo interesams arba

b) trukdanti Šaliai imtis, jos nuomone, esminiams saugumo interesams užtikrinti būtinų veiksmų, kurie:

i) susiję su skylančiomis ir besilydančiomis medžiagomis ar medžiagomis, iš kurių šios gautos;

ii) susiję su ginklų, amunicijos ir karo reikmenų, kitokių prekių ir medžiagų vežimu arba susiję su paslaugomis tiesiogiai ar netiesiogiai aprūpinant karines įmones;

iii) susiję su viešaisiais pirkimais, kurie yra būtini nacionaliniam saugumui ar nacionalinei gynybai užtikrinti;

iv) atliekami karo metu ar kitų kritinių tarptautinių situacijų atvejais;

c) trukdanti Šaliai imtis veiksmų, vykdant savo įsipareigojimus pagal Jungtinių Tautų Organizacijos įstatus dėl tarptautinio saugumo ir taikos palaikymo.

2. Asociacijos komitetui suteikiama kuo išsamesnė informacija apie priemones, taikomas pagal šio straipsnio 1 dalies b ir c punktus ir jų taikymo terminus.

195 straipsnis

Mokėjimų balanso sunkumai

1. Jeigu kuri nors Šalis patiria mokėjimų balanso ar tarptautinių finansinių sunkumų arba kyla jų grėsmė, ji gali priimti ar taikyti prekybą prekėmis ir paslaugomis, mokėjimus bei kapitalo judėjimą, įskaitant susijusį su tiesioginėmis investicijomis, ribojančias priemones.

2. Šalys stengiasi vengti šio straipsnio 1 dalyje nurodytų ribojančių priemonių taikymo.

3. Pagal šį straipsnį priimtos arba taikomos ribojančios priemonės yra nediskriminacinės, ribotos trukmės ir tik tokios, kokių reikia mokėjimų balanso ir tarptautiniams finansiniams sunkumams pašalinti. Jos atitinka PPO susitarimuose nustatytas sąlygas ir neprieštarauja galiojantiems Tarptautinio valiutos fondo steigimo sutarties straipsniams.

4. Šalis, taikanti ar priėmusi ribojančias priemones arba bet kokius jų pakeitimus, nedelsdama praneša apie jas kitai Šaliai ir kaip galima greičiau pateikia jų pašalinimo tvarkaraštį.

5. Ribojančias priemones taikanti Šalis nedelsdama konsultuojasi su Asociacijos komitetu. Tų konsultacijų metu įvertinama aptariamosios Šalies mokėjimų balanso padėtis bei pagal šį straipsnį priimti ar taikomi apribojimai, atsižvelgiant, inter alia, į tokius veiksnius kaip:

a) mokėjimų balanso ir tarptautinių finansinių sunkumų pobūdį ir mastą;

b) Šalies, kuriai teikiama konsultacija, išorines ekonomines ir prekybos sąlygas;

c) alternatyvias prieinamas priemones, kuriomis galima pagerinti padėtį.

Konsultacijų metu vertinama, ar ribojančios priemonės neprieštarauja šio straipsnio 3 ir 4 dalims. Tokioms konsultacijoms priimami visi Tarptautinio valiutos fondo pateikti statistiniai ir kiti faktiniai duomenys, susiję su užsienio valiutos keitimu, valiutų atsargomis ir mokėjimų balansu, o išvados grindžiamos Fondo pateiktu Šalies, kuriai teikiama konsultacija, mokėjimų balanso ir jos finansinės padėties užsienyje įvertinimu.

196 straipsnis

Mokesčiai

1. Jokia šios Susitarimo dalies arba susitarimo, priimto pagal šį Susitarimą, nuostata neaiškinama kaip trukdanti Šalims, taikant atitinkamas savo mokesčių įstatymų nuostatas, daryti skirtumą tarp mokesčių mokėtojų, kurių padėtis nėra tokia pati, ypač atsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą arba vietą, kur jie investuoja savo kapitalą.

2. Jokia šios Susitarimo dalies arba susitarimo, priimto pagal šį Susitarimą, nuostata neaiškinama kaip trukdanti priimti ar taikyti priemones, skirtas mokesčių vengimo ar tyčinio mokesčių vengimo prevencijai, laikantis sutarčių dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo, kitų susitarimų dėl mokesčių ar šalies mokesčių įstatymų nuostatų, susijusių su mokesčiais.

3. Jokia šios Susitarimo dalies nuostata neturi įtakos Šalių teisėms ir įsipareigojimams, numatytiems bet kokioje mokesčių konvencijoje. Jeigu esama neatitikimo tarp šio Susitarimo ir bet kokios tokios konvencijos, neatitinkančių nuostatų atveju viršenybę turi konvencija.

V DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

197 straipsnis

Šalių apibrėžimas

Šiame Susitarime "Šalys" reiškia Bendriją ar jos valstybes nares arba Bendriją ir jos valstybes nares pagal jų kompetenciją, nustatytą Europos bendrijos steigimo sutartyje, viena Šalis, ir Čilės Respubliką, kuri yra kita Šalis.

198 straipsnis

Įsigaliojimas

1. Šis Susitarimas įsigalioja pirmąją mėnesio, einančio po to mėnesio, kai Šalys pranešė viena kitai apie Susitarimo įsigaliojimui būtinų procedūrų užbaigimą, dieną.

2. Pranešimai siunčiami į Europos Sąjungos Tarybos Generalinį sekretoriatą, kuris yra šio Susitarimo depozitaras.

3. Nepaisydamos šio straipsnio 1 dalies, Bendrija ir Čilė susitaria taikyti 3–11, 18, 24–27, 48–54 straipsnius, 55 straipsnio a, b, f, h, i dalis, 56–93, 136–162 straipsnius, 172–206 straipsnius nuo pirmosios mėnesio, kuris eina po tos dienos, kai Šalys pranešė viena kitai apie Susitarimo įsigaliojimui būtinų procedūrų užbaigimą, dienos.

4. Kai Šalys taiko kurią nors šio Susitarimo nuostatą jam dar neįsigaliojus, bet kokia nuoroda tokioje nuostatoje į šio Susitarimo įsigaliojimo datą suprantama kaip nuoroda į datą, nuo kurios Šalys susitaria taikyti tą nuostatą pagal šio straipsnio 3 dalį.

5. Šis Susitarimas nuo jo įsigaliojimo dienos pagal šio straipsnio 1 dalį pakeičia Pamatinį bendradarbiavimo susitarimą. Išimties tvarka 2001 m. birželio 13 d. Pamatinio bendradarbiavimo susitarimo dėl tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje protokolas paliekamas toliau galioti ir tampa sudėtine šio Susitarimo dalimi.

199 straipsnis

Trukmė

1. Šio Susitarimo galiojimo laikas neribojamas.

2. Bet kuri Šalis gali raštiškai pranešti kitai Šaliai apie savo ketinimą denonsuoti Susitarimą.

3. Susitarimas denonsuojamas praėjus šešiems mėnesiams po pranešimo kitai Šaliai.

200 straipsnis

Įsipareigojimų vykdymas

1. Šalys priima bet kokias bendro pobūdžio ar konkrečias priemones, būtinas jų įsipareigojimams, numatytiems šiame Susitarime, įvykdyti, ir užtikrina, kad jos atitinka šiame Susitarime nustatytus tikslus.

2. Jeigu viena Šalis mano, kad kita Šalis nevykdo šiame Susitarime numatyto įsipareigojimo, ji gali imtis atitinkamų priemonių. Prieš tai ta Šalis turi per 30 dienų pateikti Asociacijos tarybai visą reikiamą informaciją, kad ji išsamiai įvertintų padėtį ir būtų priimtas abiem Šalims priimtinas sprendimas.

Renkantis priemones, pirmenybė teikiama tokioms priemonėms, kurios mažiausiai trukdo šiam Susitarimui funkcionuoti. Apie tokias priemones nedelsiant pranešama Asociacijos komitetui ir, jei kita Šalis pageidauja, dėl jų yra Komitete konsultuojamasi.

3. Nukrypdama nuo šio straipsnio 2 dalies bet kuri Šalis gali pagal tarptautinę teisę nedelsdama imtis atitinkamų priemonių, jei:

a) šis Susitarimas yra denonsuojamas, pažeidžiant tarptautinės teisės bendrąsias taisykles;

b) kita Šalis pažeidžia pagrindinius šio Susitarimo elementus, nurodytus 1 straipsnio 1 dalyje.

Kita Šalis gali paprašyti, kad per 15 dienų būtų sušauktas skubus Šalių susitikimas, kurio metu būtų išsamiai įvertinta padėtis ir priimtas abiem Šalims priimtinas sprendimas.

4. Nukrypstant nuo 2 dalies, jei viena iš Šalių mano, kad kita Šalis neįvykdė įsipareigojimo pagal IV dalį, ji gali pasinaudoti tik ginčų sprendimo procedūromis, nustatytomis IV dalies VIII antraštinėje dalyje, ir privalo jų laikytis.

201 straipsnis

Ateities įvykiai

1. Šalys, siekdamos praplėsti ir papildyti šio Susitarimo taikymo sritį, gali susitarti jį išplėsti, laikydamosi atitinkamų savo įstatymų ir tuo tikslu sudarydamos susitarimus dėl konkrečių sektorių ar veiklos, pasinaudojant šį Susitarimą įgyvendinant įgyta patirtimi.

2. Kalbant apie šio Susitarimo įgyvendinimą, kiekviena Šalis gali pateikti siūlymus išplėsti bendradarbiavimą visose srityse, pasinaudojant šį Susitarimą įgyvendinant įgyta patirtimi.

202 straipsnis

Duomenų apsauga

Šalys susitaria užtikrinti gerą asmens ir kitų duomenų tvarkymo apsaugą, laikydamosi aukščiausių tarptautinių standartų.

203 straipsnis

Straipsnis dėl nacionalinio saugumo

194 straipsnio nuostatos taikomos visam Susitarimui.

204 straipsnis

Taikymas teritorijoms

Šis Susitarimas taikomas, viena vertus, teritorijoms, kur yra taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, laikantis toje sutartyje nustatytų sąlygų, ir, kita vertus, Čilės Respublikos teritorijai.

205 straipsnis

Autentiški tekstai

Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais danų, olandų, anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, italų, portugalų, ispanų ir švedų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

206 straipsnis

Priedai, priedėliai, protokolai ir raštai

Šio Susitarimo priedai, priedėliai, protokolai ir raštai yra sudėtinė jo dalis.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Abkommen gesetzt.ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent accord.IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de noviembre del dos mil dos.Udfærdiget i Bruxelles den attende november to tusind og to.Geschehen zu Brüssel am achtzehnten November zweitausendundzwei.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.Done at Brussels on the eighteenth day of November in the year two thousand and two.Fait à Bruxelles, le dix-huit novembre deux mille deux.Fatto a Bruxelles, addì diciotto novembre duemiladue.Gedaan te Brussel, de achttiende november tweeduizendtwee.Feito em Bruxelas, em dezoito de Novembro de dois mil e dois.Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi.Som skedde i Bryssel den artonde november tjugohundratvå.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgiëFür das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Suomen tasavallan puolestaFör Republiken Finland

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sverige

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por la República de Chile

+++++ TIFF +++++

[1] ex190220 yra "įdaryti tešlos gaminiai, kurių daugiau kaip 20 % svorio sudaro žuvys, vėžiagyviai, moliuskai ar kiti vandens bestuburiai".

[2] Bet koks vidaus mokestis ar rinkliava, ar įstatymas, kitas teisės aktas bei reikalavimas, kurie nurodyti šio straipsnio 2 dalyje ir taikomi importuojamoms prekėms bei panašioms vidaus prekėms, ir yra renkami ar įsigalioja importavimo metu, laikytini šalies vidaus mokesčiais ar rinkliavomis, ar įstatymais, kitais teisės aktais ar reikalavimais, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, ir todėl jiems taikomos šio straipsnio nuostatos.

[3] Laikoma, kad mokestis, atitinkantis pirmojo sakinio reikalavimus, nesiderina su antrojo sakinio nuostatomis tik tais atvejais, kai yra konkurencija tarp apmokestintos prekės ir skirtingai apmokestintos, tiesiogiai konkuruojančios ar pakaitinės prekės.

[4] Taisyklės, atitinkančios pirmojo sakinio nuostatas, nelaikytinos prieštaraujančiomis antrojo sakinio nuostatoms tais atvejais, kai visos prekės, kurioms tos taisyklės taikomos, dideliais kiekiais gaminamos šalies viduje. Ar taisyklės atitinka antrojo sakinio nuostatas, negalima pagrįsti tuo, kad prekių, kurioms skiriamas nutarimas, kiekiai ar proporcijos sudaro teisingą importuojamų ir vietinių prekių santykį.

[5] Į 2 dalies c punkte nurodytas priemones neįeina Šalies taikomos priemonės, kurios riboja paslaugų teikimo sąnaudas.

[6] Pagal šį straipsnį prisiimti konkretūs įsipareigojimai nėra aiškinami kaip reikalavimas, kad Šalys kompensuotų dėl konkurencijos neišvengiamus nuostolius, kurie atsiranda dėl atitinkamos paslaugos ar paslaugos teikėjo užsieninio statuso.

[7] Ši nuostata yra įrašyta į šį skyrių, neprieštaraujant Čilės nuomonei dėl to, ar elektroninė komercija turėtų būti laikoma paslaugų teikimu.

[8] Transliavimas yra apibrėžiamas kaip nenutrūkstama perdavimo grandinė, būtina perduodant TV ir radijo signalus visuomenei, tačiau neapimanti technologinių linijų tarp operatorių.

[9] Į 2 dalies c punkte nurodytas priemones neįeina Šalies taikomos priemonės, kurios riboja paslaugų teikimo sąnaudas.

[10] Pagal šį straipsnį prisiimti konkretūs įsipareigojimai nėra aiškinami kaip reikalavimas, kad Šalys kompensuotų dėl konkurencijos neišvengiamus nuostolius, kurie atsiranda dėl atitinkamos paslaugos ar paslaugos teikėjo užsieninio statuso.

[11] Pirmiausia Šalis gali reikalauti, kad fiziniai asmenys turėtų reikalingą mokslo cenzą ir (arba) profesinę patirtį, nurodytą atitinkamam sektoriui arba veiklai teritorijoje, kurioje paslauga arba finansinė paslauga yra teikiama arba kurioje įsisteigiama.

[12] Šioje antraštinėje dalyje techninis reglamentas yra dokumentas, kuriame yra pateiktos charakteristikos prekėms ar paslaugos, ar su jomis susijusiems procesams bei gamybos būdams, įskaitant taikytinas administracines nuostatas, kurio laikymasis yra privalomas. Jis taip pat gali apimti ar liesti išimtinai tik terminologijos, simbolių, įpakavimo, ženklinimo ar etikečių reikalavimus, kai jie taikomi prekei, paslaugai, procesui ar gamybos būdui apibrėžti.

[13] Šioje antraštinėje dalyje standartas yra dokumentas, patvirtintas atsakingos institucijos, kuriame bendram ir pakartotiniam taikymui pateiktos taisyklės, nurodymai ar charakteristikos prekėms ar paslaugoms arba su jomis susijusiems procesams bei gamybos būdams, kurio laikymasis nėra privalomas. Jis taip pat gali apimti ar liesti išimtinai tik terminologijos, simbolių, įpakavimo, ženklinimo ar etikečių reikalavimus, kai jie taikomi prekei, procesui ar gamybos būdui apibrėžti.

--------------------------------------------------

PRIEDŲ SĄRAŠAS

I PRIEDAS | BENDRIJOS TARIFŲ PANAIKINIMO TVARKARAŠTIS (Nurodytas 60, 65, 68 ir 71 straipsniuose) |

II PRIEDAS | ČILĖS TARIFŲ PANAIKINIMO TVARKARAŠTIS (Nurodytas 60, 66, 69 ir 72 straipsniuose) |

III PRIEDAS | SĄVOKOS "PRODUKTŲ KILMĖ" APIBRĖŽIMAS IR ADMINISTRACINIO BENDRADARBIAVIMO METODAI (Nurodytas 58 straipsnyje) |

IV PRIEDAS | SUSITARIMAS DĖL SANITARINIŲ IR FITOSANITARINIŲ PRIEMONIŲ, TAIKOMŲ PREKYBAI GYVŪNAIS IR GYVŪNINĖS KILMĖS PRODUKTAIS, AUGALAIS, AUGALINIAIS PRODUKTAIS IR KITOMIS PREKĖMIS IR GYVŪNŲ GEROVĖS (Nurodytas 89 straipsnyje) |

V PRIEDAS | SUSITARIMAS DĖL PREKYBOS VYNAIS (Nurodytas 90 straipsnyje) |

VI PRIEDAS | SUSITARIMAS DĖL PREKYBOS SPIRITINIAIS GĖRIMAIS IR AROMATINTAIS GĖRIMAIS (Nurodytas 90 straipsnyje) |

VII PRIEDAS | KONKREČIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ DĖL PASLAUGŲ SĄRAŠAS (Nurodytas 99 straipsnyje) |

VIII PRIEDAS | KONKREČIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ DĖL FINANSINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS (Nurodytas 120 straipsnyje) |

IX PRIEDAS | UŽ FINANSINES PASLAUGAS ATSAKINGOS INSTITUCIJOS (Nurodytas 127 straipsnyje) |

X PRIEDAS | KONKREČIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ DĖL ĮSISTEIGIMO SĄRAŠAS (Nurodytas 132 straipsnyje) |

XI PRIEDAS | SUBJEKTAI, ATSAKINGI UŽ VIEŠUOSIUS PIRKIMUS BENDRIJOJE (Nurodytas 137 straipsnyje) |

XII PRIEDAS | SUBJEKTAI, ATSAKINGI UŽ VIEŠUOSIUS PIRKIMUS ČILĖJE (Nurodytas 137 straipsnyje) |

XIII | PRIEDAS VIEŠIEJI PIRKIMAI. TAM TIKRŲ IV DALIES IV ANTRAŠTINĖS DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMAS |

XIV PRIEDAS | DĖL EINAMŲJŲ MOKĖJIMŲ IR KAPITALO JUDĖJIMO (Dėl 164 ir 165 straipsnių) |

XV PRIEDAS | ARBITRŲ KOLEGIJŲ DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PAVYZDYS (Nurodytas 189 straipsnyje) |

XVI PRIEDAS | ARBITRŲ KOLEGIJŲ NARIŲ ELGESIO KODEKSAS (Nurodytas 185 ir 189 straipsniuose) |

XVII PRIEDAS | TAM TIKRŲ IV DALIES SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS (Nurodytas 193 straipsnio 4 dalyje) |

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

BENDRIJOS TARIFŲ PANAIKINIMO TVARKARAŠTIS

(nurodytas Asociacijos susitarimo 60, 65, 68 ir 71 straipsniuose)

Įžanginė pastaba

Šio priedo tarifų sąrašą sudaro šios keturios skiltys:

a) "HS pozicija 2002" : pozicijos, naudojamos Suderintos sistemos nomenklatūroje, nurodytoje 62 straipsnyje;

b) "aprašymas" : pozicijoje klasifikuojamo produkto aprašymas;

c) "bazė" : bazinis muitas, nuo kurio pradedama taikyti 60 straipsnio 3 dalyje nurodyta tarifų panaikinimo programa;

d) "kategorija" "0 metai" : liberalizavimas šio Susitarimo įsigaliojimo metu,

"3 metai" : liberalizavimas pereinamuoju trejų metų laikotarpiu,

"4 metai" : liberalizavimas pereinamuoju ketverių metų laikotarpiu,

"7 metai" : liberalizavimas pereinamuoju septynerių metų laikotarpiu,

"10 metai" : liberalizavimas pereinamuoju dešimties metų laikotarpiu,

"R" : 50 % bazinio muito dydžio tarifų nuolaida,

"EP" : liberalizavimas taikomas tik ad valorem muitui, toliau taikomas specifinis muitas, susijęs su įvežimo kaina,

"SP" : liberalizavimas taikomas tik ad valorem muitui, toliau taikomas specifinis muitas,

"PN" : neliberalizuojama, nes šiems produktams taikomi Bendrijoje saugomi pavadinimai,

"TQ" : liberalizavimas taikant tarifinę kvotą (dėl specialių sąlygų žr. 1 skirsnį).

Šis tarifų sąrašo aprašymas pateikiamas tik siekiant palengvinti šio priedo supratimą ir nepakeičia bei nepataiso atitinkamų IV dalis II antraštinės dalies nuostatų.

1 SKIRSNIS

"TQ" kategorijai priskiriamų produktų tarifinės kvotos

Nurodyta 68 straipsnio 2 dalyje ir 71 straipsnio 5 dalyje

Toliau nurodytos kasmetinės tarifinės nuolaidos Čilės kilmės produktų importui į Bendriją taikomos nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos:

Žemės ūkio produktai

1. Bendrija leidžia be muito importuoti šiuos kiekius ir produktus, kasmet padidinant 10 % pradinio kiekio:

a) produktų, klasifikuojamų 020120, 02013000, 020220 ir 020230 pozicijose, šiame priede nurodytų kaip "TQ(1a)", bendras kiekis – 1000 metrinių tonų;

b) produktų, klasifikuojamų 0203, 160100, 160241, 160242 ir 160249 pozicijose, šiame priede nurodytų kaip "TQ(1b)", bendras kiekis – 3500 metrinių tonų;

c) produktų, klasifikuojamų 0204 pozicijose, šiame priede nurodytų kaip "TQ(1c)" bendras kiekis – 2000 metrinių tonų;

d) produktų, klasifikuojamų 020711, 020712, 020713, 020714, 020724, 020725, 020726, 020727, 02073211, 02073215, 02073219, 02073311, 02073319, 02073515, 02073521, 02073553, 02073563, 02073571, 02073615, 02073621, 02073653, 02073663, 02073671, 160231 ir 160232 pozicijose, šiame priede nurodytų kaip "TQ(1d)", bendras kiekis – 7 250 metrinės tonos.

2. Bendrija leidžia be muito importuoti šiuos kiekius ir produktus, kasmet 5 % didinant pirmąjį kiekį:

a) produktų, klasifikuojamų 0406 pozicijoje, šiame priede nurodytų kaip "TQ(2a)" bendras kiekis – 1500 metrinių tonų;

b) produktų, klasifikuojamų 07032000 pozicijoje, šiame priede nurodytų kaip "TQ(2b") bendras kiekis – 500 metrinių tonų;

c) produktų, klasifikuojamų 1104 pozicijoje, šiame priede nurodytų kaip "TQ(2c)" bendras kiekis – 1000 metrinių tonų;

d) produktų, klasifikuojamų 20031020 ir 20031030 pozicijose, šiame priede nurodytų kaip "TQ(2d)", bendras kiekis – 500 metrinių tonų;

e) produktų, klasifikuojamų 200860199 pozicijoje, šiame priede nurodytų kaip "TQ(2e)" bendras kiekis – 1000 metrinių tonų;

f) produktų, klasifikuojamų 08061010 pozicijoje, šiame priede nurodytų kaip "TQ(2f") bendras kiekis laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki liepos 14 d. – 37000 metrinių tonų;

g) produktų, klasifikuojamų 08061010 pozicijoje, šiame priede nurodytų kaip "TQ(2g)" bendras kiekis laikotarpiu nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 d. – 3000 metrinių tonų;

Perdirbti žemės ūkio produktai

3. Bendrija leidžia be muito importuoti šiuos kiekius ir produktus:

a) produktų, klasifikuojamų 17041011, 17041019, 17041091, 17041099, 17049010, 17049030, 17049051, 17049055, 17049061, 17049065, 17049071, 17049075, 17049081 ir 17049099 pozicijose, šiame priede nurodytų kaip "TQ(3a)", bendras kiekis – 400 metrinių tonų;

b) produktų, klasifikuojamų 18062010, 18062030, 18062050, 18062070, 18062080, 18062095, 18063100, 18063210, 18063290, 18069011, 18069019, 18069031, 18069039, 18069050, 18069060, 18069070 ir 18069090 pozicijose, šiame priede nurodytų kaip "TQ(3b"), bendras kiekis – 400 metrinių tonų;

c) produktų, klasifikuojamų 19053111, 19053119, 19053130, 19053191, 19053199, 19053211, 19053219, 19053291, 19053299, 19059040 ir 19059045, šiame priede nurodytų kaip "TQ(3c)", bendras kiekis – 500 metrinių tonų.

Žuvininkystės produktai

4. Bendrija leidžia importuoti toliau nurodytus kiekius ir produktus, palaipsniui per dešimt vienodų etapų panaikinant muitus; pirmasis etapas yra šio Susitarimo įsigaliojimo diena, o kiti devyni – kiekvienų po to einančių metų sausio 1 d., taip, kad iki dešimtųjų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. muitai būtų visiškai panaikinti:

a) produktų, klasifikuojamų 03026966, 03026967, 03026968 ir 03026969 pozicijose, šiame priede nurodytų kaip "TQ(4a)", bendras kiekis – 5000 metrinių tonų;

b) produktų, klasifikuojamų 03053030 ir 03054100 pozicijose, šiame priede nurodytų kaip "TQ(4b)", bendras kiekis – 40 metrinių tonų.

Kvotai taikomas bazinis muitas, nuo kurio pradedamas muitų panaikinimas, yra šio Susitarimo įsigaliojimo metu faktiškai taikomas muitas.

5. Bendrija leidžia importuoti iš viso 150 metrinių tonų tunų konservų, išskyrus "nugarine" vadinamą filė, klasifikuojamą 16041411, 16041418, 16041939 bei 16042070 pozicijose ir šiame priede nurodytą kaip "TQ(5)", kuriai taikomas preferencinis muitas, sudarantis trečdalį importo metu taikomo didžiausio palankumo muito.

2 SKIRSNIS

Šiuo metu taikomos produktų, kurie šiame priede priskiriami "EP" kategorijai, įvežimo kainos nurodytos priedėlyje

3 SKIRSNIS

Bendrijos tarifų panaikinimo tvarkaraštis

HS Heading 2002 | Description | Base | Category |

| |

01 | LIVE ANIMALS | | |

0101 | Live horses, asses, mules and hinnies: | | | |

010110 | — Pure-bred breeding animals: | | | |

01011010 | — — Horses | 0,0 | Year 0 | |

01011090 | — — Other | 4,2 | Year 4 | |

010190 | — Other: | | | |

— — Horses: | | | |

01019011 | — — — For slaughter | 0,0 | Year 0 | |

01019019 | — — — Other | 8,0 | Year 7 | |

01019030 | — — Asses | 4,2 | Year 4 | |

01019090 | — — Mules and hinnies | 7,4 | Year 7 | |

0102 | Live bovine animals | | | |

010210 | — Pure-bred breeding animals | | | |

01021010 | — — Heifers (female bovines that have never calved) | 0,0 | Year 0 | |

01021030 | — — Cows | 0,0 | Year 0 | |

01021090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

010290 | — Other | | | |

— — Domestic species | | | |

01029005 | — — — Of a weight not exceeding 80 kg | — | | |

— — — Of a weight exceeding 80 kg but not exceeding 160 kg | | | |

01029021 | — — — — For slaughter | — | | |

01029029 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a weight exceeding 160 kg but not exceeding 300 kg | | | |

01029041 | — — — — For slaughter | — | | |

01029049 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a weight exceeding 300 kg | | | |

— — — — Heifers (female bovines that have never calved) | | | |

01029051 | — — — — — For slaughter | — | | |

01029059 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Cows | | | |

01029061 | — — — — — For slaughter | — | | |

01029069 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

01029071 | — — — — — For slaughter | — | | |

01029079 | — — — — — Other | — | | |

01029090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

0103 | Live swine | | | |

01031000 | — Pure-bred breeding animals | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

010391 | — — Weighing less than 50 kg | | | |

01039110 | — — — Domestic species | — | | |

01039190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

010392 | — — Weighing 50 kg or more | | | |

— — — Domestic species | | | |

01039211 | — — — — Sows having farrowed at least once, of a weight of not less than 160 kg | — | | |

01039219 | — — — — Other | — | | |

01039290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

0104 | Live sheep and goats | | | |

010410 | — Sheep | | | |

01041010 | — — Pure-bred breeding animals | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

01041030 | — — — Lambs (up to a year old) | — | | |

01041080 | — — — Other | — | | |

010420 | — Goats | | | |

01042010 | — — Pure-bred breeding animals | 0,0 | Year 0 | |

01042090 | — — Other | — | | |

0105 | Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls | | | |

— Weighing not more than 185 g | | | |

010511 | — — Fowls of the species Gallus domesticus | | | |

— — — Grandparent and parent female chicks | | | |

01051111 | — — — — Laying stocks | — | | |

01051119 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

01051191 | — — — — Laying stocks | — | | |

01051199 | — — — — Other | — | | |

01051200 | — — Turkeys | — | | |

010519 | — — Other | | | |

01051920 | — — — Geese | — | | |

01051990 | — — — Ducks and guinea fowls | — | | |

— Other | | | |

01059200 | — — Fowls of the species Gallus domesticus weighing not more than 2000 g | — | | |

01059300 | — — Fowls of the species Gallus domesticus weighing more than 2000 g | — | | |

010599 | — — Other | | | |

01059910 | — — — Ducks | — | | |

01059920 | — — — Geese | — | | |

01059930 | — — — Turkeys | — | | |

01059950 | — — — Guinea fowls | — | | |

0106 | Other live animals: | | | |

— Mammals: | | | |

01061100 | — — Primates | 0,0 | Year 0 | |

01061200 | — — Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) | 0,0 | Year 0 | |

010619 | — — Other: | | | |

01061910 | — — — Domestic rabbits | 0,0 | Year 0 | |

01061990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

01062000 | — Reptiles (including snakes and turtles) | 0,0 | Year 0 | |

— Birds: | | | |

01063100 | — — Birds of prey | 0,0 | Year 0 | |

01063200 | — — Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos) | 0,0 | Year 0 | |

010639 | — — Other: | | | |

01063910 | — — — Pigeons | 2,9 | Year 4 | |

01063990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

01069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

02 | MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL | | | |

0201 | Meat of bovine animals, fresh or chilled | | | |

02011000 | — Carcases and half-carcases | — | | |

020120 | — Other cuts with bone in | | | |

02012020 | — — "Compensated" quarters | — | | TQ(1a) |

02012030 | — — Unseparated or separated forequarters | — | | TQ(1a) |

02012050 | — — Unseparated or separated hindquarters | — | | TQ(1a) |

02012090 | — — Other | — | | TQ(1a) |

02013000 | — Boneless | — | | TQ(1a) |

0202 | Meat of bovine animals, frozen | | | |

02021000 | — Carcases and half-carcases | — | | |

020220 | — Other cuts with bone in | | | |

02022010 | — — "Compensated" quarters | — | | TQ(1a) |

02022030 | — — Unseparated or separated forequarters | — | | TQ(1a) |

02022050 | — — Unseparated or separated hindquarters | — | | TQ(1a) |

02022090 | — — Other | — | | TQ(1a) |

020230 | — Boneless | | | |

02023010 | — — Forequarters, whole or cut into a maximum of five pieces, each quarter being in a single block; "compensated" quarters in two blocks, one of which contains the forequarter, whole or cut into a maximum of five pieces, and the other, the hindquarter, excluding the tenderloin, in one piece | — | | TQ(1a) |

02023050 | — — Crop, chuck and blade and brisket cuts | — | | TQ(1a) |

02023090 | — — Other | — | | TQ(1a) |

0203 | Meat of swine, fresh, chilled or frozen | | | |

— Fresh or chilled | | | |

020311 | — — Carcases and half-carcases | | | |

02031110 | — — — Of domestic swine | — | | TQ(1b) |

02031190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020312 | — — Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02031211 | — — — — Hams and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02031219 | — — — — Shoulders and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02031290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020319 | — — Other | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02031911 | — — — — Fore-ends and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02031913 | — — — — Loins and cuts thereof, with bone in | — | | TQ(1b) |

02031915 | — — — — Bellies (streaky) and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

— — — — Other | | | |

02031955 | — — — — — Boneless | — | | TQ(1b) |

02031959 | — — — — — Other | — | | TQ(1b) |

02031990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Frozen | | | |

020321 | — — Carcases and half-carcases | | | |

02032110 | — — — Of domestic swine | — | | TQ(1b) |

02032190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020322 | — — Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02032211 | — — — — Hams and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02032219 | — — — — Shoulders and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02032290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020329 | — — Other | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02032911 | — — — — Fore-ends and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

02032913 | — — — — Loins and cuts thereof, with bone in | — | | TQ(1b) |

02032915 | — — — — Bellies (streaky) and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

— — — — Other | | | |

02032955 | — — — — — Boneless | — | | TQ(1b) |

02032959 | — — — — — Other | — | | TQ(1b) |

02032990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

0204 | Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen | | | |

02041000 | — Carcases and half-carcases of lamb, fresh or chilled | — | | TQ(1c) |

— Other meat of sheep, fresh or chilled | | | |

02042100 | — — Carcases and half-carcases | — | | TQ(1c) |

020422 | — — Other cuts with bone in | | | |

02042210 | — — — Short forequarters | — | | TQ(1c) |

02042230 | — — — Chines and/or best ends | — | | TQ(1c) |

02042250 | — — — Legs | — | | TQ(1c) |

02042290 | — — — Other | — | | TQ(1c) |

02042300 | — — Boneless | — | | TQ(1c) |

02043000 | — Carcases and half-carcases of lamb, frozen | — | | TQ(1c) |

— Other meat of sheep, frozen | | | |

02044100 | — — Carcases and half-carcases | — | | TQ(1c) |

020442 | — — Other cuts with bone in | | | |

02044210 | — — — Short forequarters | — | | TQ(1c) |

02044230 | — — — Chines and/or best ends | — | | TQ(1c) |

02044250 | — — — Legs | — | | TQ(1c) |

02044290 | — — — Other | — | | TQ(1c) |

020443 | — — Boneless | | | |

02044310 | — — — Of lamb | — | | TQ(1c) |

02044390 | — — — Other | — | | TQ(1c) |

020450 | — Meat of goats | | | |

— — Fresh or chilled | | | |

02045011 | — — — Carcases and half-carcases | — | | TQ(1c) |

02045013 | — — — Short forequarters | — | | TQ(1c) |

02045015 | — — — Chines and/or best ends | — | | TQ(1c) |

02045019 | — — — Legs | — | | TQ(1c) |

— — — Other | | | |

02045031 | — — — — Cuts with bone in | — | | TQ(1c) |

02045039 | — — — — Boneless cuts | — | | TQ(1c) |

— — Frozen | | | |

02045051 | — — — Carcases and half-carcases | — | | TQ(1c) |

02045053 | — — — Short forequarters | — | | TQ(1c) |

02045055 | — — — Chines and/or best ends | — | | TQ(1c) |

02045059 | — — — Legs | — | | TQ(1c) |

— — — Other | | | |

02045071 | — — — — Cuts with bone in | — | | TQ(1c) |

02045079 | — — — — Boneless cuts | — | | TQ(1c) |

020500 | Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen | | | |

— Of horses | | | |

02050011 | — — Fresh or chilled | 1,6 | Year 4 | |

02050019 | — — Frozen | 1,6 | Year 4 | |

02050090 | — Of asses, mules or hinnies | 1,6 | Year 4 | |

0206 | Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen | | | |

020610 | — Of bovine animals, fresh or chilled | | | |

02061010 | — — For the manufacture of pharmaceutical products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

02061091 | — — — Livers | 0,0 | Year 0 | |

02061095 | — — — Thick skirt and thin skirt | — | | |

02061099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of bovine animals, frozen | | | |

02062100 | — — Tongues | 0,0 | Year 0 | |

02062200 | — — Livers | 0,0 | Year 0 | |

020629 | — — Other | | | |

02062910 | — — — For the manufacture of pharmaceutical products | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

02062991 | — — — — Thick skirt and thin skirt | — | | |

02062999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020630 | — Of swine, fresh or chilled | | | |

— — Of domestic swine | | | |

02063020 | — — — Livers | 0,0 | Year 0 | |

02063030 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

02063080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of swine, frozen | | | |

020641 | — — Livers | | | |

02064120 | — — — Of domestic swine | 0,0 | Year 0 | |

02064180 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020649 | — — Other | | | |

02064920 | — — — Of domestic swine | 0,0 | Year 0 | |

02064980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

020680 | — Other, fresh or chilled | | | |

02068010 | — — For the manufacture of pharmaceutical products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

02068091 | — — — Of horses, asses, mules and hinnies | 2,9 | Year 4 | |

02068099 | — — — Of sheep and goats | 0,0 | Year 0 | |

020690 | — Other, frozen | | | |

02069010 | — — For the manufacture of pharmaceutical products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

02069091 | — — — Of horses, asses, mules and hinnies | 2,9 | Year 4 | |

02069099 | — — — Of sheep and goats | 0,0 | Year 0 | |

0207 | Meat and edible offal, of the poultry of heading 0105, fresh, chilled or frozen | | | |

— Of fowls of the species Gallus domesticus | | | |

020711 | — — Not cut in pieces, fresh or chilled | | | |

02071110 | — — — Plucked and gutted, with heads and feet, known as "83 % chickens" | — | | TQ(1d) |

02071130 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "70 % chickens" | — | | TQ(1d) |

02071190 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "65 % chickens", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

020712 | — — Not cut in pieces, frozen | | | |

02071210 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "70 % chickens" | — | | TQ(1d) |

02071290 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "65 % chickens", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

020713 | — — Cuts and offal, fresh or chilled | | | |

— — — Cuts | | | |

02071310 | — — — — Boneless | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

02071320 | — — — — — Halves or quarters | — | | TQ(1d) |

02071330 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | TQ(1d) |

02071340 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | TQ(1d) |

02071350 | — — — — — Breasts and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02071360 | — — — — — Legs and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02071370 | — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— — — Offal | | | |

02071391 | — — — — Livers | 6,4 | Year 4 | TQ(1d) |

02071399 | — — — — Other | — | | TQ(1d) |

020714 | — — Cuts and offal, frozen | | | |

— — — Cuts | | | |

02071410 | — — — — Boneless | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

02071420 | — — — — — Halves or quarters | — | | TQ(1d) |

02071430 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | TQ(1d) |

02071440 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | TQ(1d) |

02071450 | — — — — — Breasts and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02071460 | — — — — — Legs and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02071470 | — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— — — Offal | | | |

02071491 | — — — — Livers | 2,9 | Year 4 | TQ(1d) |

02071499 | — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— Of turkeys | | | |

020724 | — — Not cut in pieces, fresh or chilled | | | |

02072410 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "80 % turkeys" | — | | TQ(1d) |

02072490 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "73 % turkeys", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

020725 | — — Not cut in pieces, frozen | | | |

02072510 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "80 % turkeys" | — | | TQ(1d) |

02072590 | — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "73 % turkeys", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

020726 | — — Cuts and offal, fresh or chilled | | | |

— — — Cuts | | | |

02072610 | — — — — Boneless | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

02072620 | — — — — — Halves or quarters | — | | TQ(1d) |

02072630 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | TQ(1d) |

02072640 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | TQ(1d) |

02072650 | — — — — — Breasts and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

— — — — — Legs and cuts thereof | | | |

02072660 | — — — — — — Drumsticks and cuts of drumsticks | — | | TQ(1d) |

02072670 | — — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

02072680 | — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— — — Offal | | | |

02072691 | — — — — Livers | 6,4 | Year 4 | TQ(1d) |

02072699 | — — — — Other | — | | TQ(1d) |

020727 | — — Cuts and offal, frozen | | | |

— — — Cuts | | | |

02072710 | — — — — Boneless | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

02072720 | — — — — — Halves or quarters | — | | TQ(1d) |

02072730 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | TQ(1d) |

02072740 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | TQ(1d) |

02072750 | — — — — — Breasts and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

— — — — — Legs and cuts thereof | | | |

02072760 | — — — — — — Drumsticks and cuts thereof | — | | TQ(1d) |

02072770 | — — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

02072780 | — — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— — — Offal | | | |

02072791 | — — — — Livers | 2,9 | Year 4 | TQ(1d) |

02072799 | — — — — Other | — | | TQ(1d) |

— Of ducks, geese or guinea fowls | | | |

020732 | — — Not cut in pieces, fresh or chilled | | | |

— — — Of ducks | | | |

02073211 | — — — — Plucked, bled, gutted but not drawn, with heads and feet, known as "85 % ducks" | — | | TQ(1d) |

02073215 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "70 % ducks" | — | | TQ(1d) |

02073219 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "63 % ducks", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

— — — Of geese | | | |

02073251 | — — — — Plucked, bled, not drawn, with heads and feet, known as "82 % geese" | — | | |

02073259 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet, with or without hearts and gizzards, known as "75 % geese", or otherwise presented | — | | |

02073290 | — — — Of guinea fowls | — | | |

020733 | — — Not cut in pieces, frozen | | | |

— — — Of ducks | | | |

02073311 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as "70 % ducks" | — | | TQ(1d) |

02073319 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as "63 % ducks", or otherwise presented | — | | TQ(1d) |

— — — Of geese | | | |

02073351 | — — — — Plucked, bled, not drawn, with heads and feet, known as "82 % geese" | — | | |

02073359 | — — — — Plucked and drawn, without heads and feet, with or without hearts and gizzards, known as "75 % geese", or otherwise presented | — | | |

02073390 | — — — Of guinea fowls | — | | |

020734 | — — Fatty livers, fresh or chilled | | | |

02073410 | — — — Of geese | 0,0 | Year 0 | |

02073490 | — — — Of ducks | 0,0 | Year 0 | |

020735 | — — Other, fresh or chilled | | | |

— — — Cuts | | | |

— — — — Boneless | | | |

02073511 | — — — — — Of geese | — | | |

02073515 | — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

— — — — — Halves or quarters | | | |

02073521 | — — — — — — Of ducks | — | | TQ(1d) |

02073523 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073525 | — — — — — — Of guinea fowls | — | | |

02073531 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | |

02073541 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | |

— — — — — Breasts and cuts thereof | | | |

02073551 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073553 | — — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

— — — — — Legs and cuts thereof | | | |

02073561 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073563 | — — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

02073571 | — — — — — Goose or duck paletots | — | | TQ(1d) |

02073579 | — — — — — Other | — | | |

— — — Offal | | | |

02073591 | — — — — Livers, other than fatty livers | 6,4 | Year 4 | |

02073599 | — — — — Other | — | | |

020736 | — — Other, frozen | | | |

— — — Cuts | | | |

— — — — Boneless | | | |

02073611 | — — — — — Of geese | — | | |

02073615 | — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

— — — — With bone in | | | |

— — — — — Halves or quarters | | | |

02073621 | — — — — — — Of ducks | — | | TQ(1d) |

02073623 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073625 | — — — — — — Of guinea fowls | — | | |

02073631 | — — — — — Whole wings, with or without tips | — | | |

02073641 | — — — — — Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing tips | — | | |

— — — — — Breasts and cuts thereof | | | |

02073651 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073653 | — — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

— — — — — Legs and cuts thereof | | | |

02073661 | — — — — — — Of geese | — | | |

02073663 | — — — — — — Of ducks and guinea fowls | — | | TQ(1d) |

02073671 | — — — — — Goose or duck paletots | — | | TQ(1d) |

02073679 | — — — — — Other | — | | |

— — — Offal | | | |

— — — — Livers | | | |

02073681 | — — — — — Fatty livers of geese | 0,0 | Year 0 | |

02073685 | — — — — — Fatty livers of ducks | 0,0 | Year 0 | |

02073689 | — — — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

02073690 | — — — — Other | — | | |

0208 | Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen: | | | |

020810 | — Of rabbits or hares: | | | |

— — Of domestic rabbits: | | | |

02081011 | — — — Fresh or chilled | 2,9 | Year 4 | |

02081019 | — — — Frozen | 2,9 | Year 4 | |

02081090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

02082000 | — Frogs' legs | 0,0 | Year 0 | |

02083000 | — Of primates | 5,5 | Year 4 | |

020840 | — Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia): | | | |

02084010 | — — Of whales meat | 6,4 | Year 4 | |

02084090 | — — Other | 5,5 | Year 4 | |

02085000 | — Of reptiles (including snakes and turtles) | 5,5 | Year 4 | |

020890 | — Other: | | | |

02089010 | — — Of domestic pigeons | 2,9 | Year 4 | |

— — Of game, other than of rabbits or hares: | | | |

02089020 | — — — Of quails | 0,0 | Year 0 | |

02089040 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

02089055 | — — Of seal meat | 6,4 | Year 4 | |

02089060 | — — Of reindeer | 5,5 | Year 4 | |

02089095 | — — Other | 5,5 | Year 4 | |

020900 | Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked | | | |

— Subcutaneous pig fat | | | |

02090011 | — — Fresh, chilled, frozen, salted or in brine | — | | |

02090019 | — — Dried or smoked | — | | |

02090030 | — Pig fat, other than that falling within subheading 02090011 or 02090019 | — | | |

02090090 | — Poultry fat | — | | |

0210 | Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal | | | |

— Meat of swine | | | |

021011 | — — Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

— — — — Salted or in brine | | | |

02101111 | — — — — — Hams and cuts thereof | — | | |

02101119 | — — — — — Shoulders and cuts thereof | — | | |

— — — — Dried or smoked | | | |

02101131 | — — — — — Hams and cuts thereof | — | | |

02101139 | — — — — — Shoulders and cuts thereof | — | | |

02101190 | — — — Other | 15,4 | Year 10 | |

021012 | — — Bellies (streaky) and cuts thereof | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

02101211 | — — — — Salted or in brine | — | | |

02101219 | — — — — Dried or smoked | — | | |

02101290 | — — — Other | 15,4 | Year 10 | |

021019 | — — Other | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

— — — — Salted or in brine | | | |

02101910 | — — — — — Bacon sides or spencers | — | | |

02101920 | — — — — — Three-quarter sides or middles | — | | |

02101930 | — — — — — Fore-ends and cuts thereof | — | | |

02101940 | — — — — — Loins and cuts thereof | — | | |

— — — — — Other | | | |

02101951 | — — — — — — Boneless | — | | |

02101959 | — — — — — — Other | — | | |

— — — — Dried or smoked | | | |

02101960 | — — — — — Fore-ends and cuts thereof | — | | |

02101970 | — — — — — Loins and cuts thereof | — | | |

— — — — — Other | | | |

02101981 | — — — — — — Boneless | — | | |

02101989 | — — — — — — Other | — | | |

02101990 | — — — Other | 15,4 | Year 10 | |

021020 | — Meat of bovine animals | | | |

02102010 | — — With bone in | — | | |

02102090 | — — Boneless | — | | |

— Other, including edible flours and meals of meat and meat offal: | | | |

02109100 | — — Of primates | 15,4 | Year 10 | |

02109200 | — — Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) | 15,4 | Year 10 | |

02109300 | — — Of reptiles (including snakes and turtles) | 15,4 | Year 10 | |

021099 | — — Other: | | | |

— — — Meat: | | | |

02109910 | — — — — Of horses, salted, in brine or dried | 2,9 | Year 4 | |

— — — — Of sheep and goats: | | | |

02109921 | — — — — — With bone in | — | | |

02109929 | — — — — — Boneless | — | | |

02109931 | — — — — Of reindeer | 15,4 | Year 10 | |

02109939 | — — — — Other | 15,4 | Year 10 | |

— — — Offal: | | | |

— — — — Of domestic swine: | | | |

02109941 | — — — — — Livers | — | | |

02109949 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Of bovine animals: | | | |

02109951 | — — — — — Thick skirt and thin skirt | — | | |

02109959 | — — — — — Other | 8,9 | Year 7 | |

02109960 | — — — — Of sheep and goats | 10,7 | Year 10 | |

— — — — Other: | | | |

— — — — — Poultry liver: | | | |

02109971 | — — — — — — Fatty livers of geese or ducks, salted or in brine | 0,0 | Year 0 | |

02109979 | — — — — — — Other | 6,4 | Year 4 | |

02109980 | — — — — — Other | 10,7 | Year 10 | |

02109990 | — — — Edible flours and meals of meat or meat offal | — | | |

03 | FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES | | | |

0301 | Live fish | | | |

030110 | — Ornamental fish | | | |

03011010 | — — Freshwater fish | 0,0 | Year 0 | |

03011090 | — — Saltwater fish | 0,0 | Year 0 | |

— Other live fish | | | |

030191 | — — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | | | |

03019110 | — — — Of the species Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster | 8,0 | Year 4 | |

03019190 | — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

03019200 | — — Eels (Anguilla spp.) | 0,0 | Year 0 | |

03019300 | — — Carp | 8,0 | Year 4 | |

030199 | — — Other | | | |

— — — Freshwater fish | | | |

03019911 | — — — — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03019919 | — — — — Other | 8,0 | Year 0 | |

03019990 | — — — Saltwater fish | | | |

ex03019990 | — — — — Sharks (Squalus spp); Porbeagles (Lamna cornubica; Isurus nasus); Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides); Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 5,6 | Year 10 | |

ex03019990 | — — — — Other | 16,0 | Year 10 | |

0302 | Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304 | | | |

— Salmonidae, excluding livers and roes | | | |

030211 | — — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | | | |

03021110 | — — — Of the species Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster | 8,0 | Year 4 | |

03021190 | — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

03021200 | — — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03021900 | — — Other | 8,0 | Year 4 | |

— Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes | | | |

030221 | — — Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | | | |

03022110 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) | 2,8 | Year 4 | |

03022130 | — — — Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 2,8 | Year 4 | |

03022190 | — — — Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) | 15,0 | Year 10 | |

03022200 | — — Plaice (Pleuronectes platessa) | 2,6 | Year 4 | |

03022300 | — — Sole (Solea spp.) | 15,0 | Year 10 | |

030229 | — — Other | | | |

03022910 | — — — Megrim (Lepidorhombus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03022990 | — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

— Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes | | | |

030231 | — — Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) | | | |

03023110 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023190 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030232 | — — Yellowfin tunas (Thunnus albacares) | | | |

03023210 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023290 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030233 | — — Skipjack or stripe-bellied bonito | | | |

03023310 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023390 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030234 | — — Bigeye tunas (Thunnus obesus): | | | |

03023410 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023490 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030235 | — — Bluefin tunas (Thunnus thynnus): | | | |

03023510 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023590 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030236 | — — Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii): | | | |

03023610 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023690 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030239 | — — Other: | | | |

03023910 | — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03023990 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

03024000 | — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), excluding livers and roes | 15,0 | Year 10 | |

030250 | — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excluding livers and roes | | | |

03025010 | — — Of the species Gadus morhua | 12,0 | Year 10 | |

03025090 | — — Other | 12,0 | Year 10 | |

— Other fish, excluding livers and roes | | | |

030261 | — — Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus) | | | |

03026110 | — — — Sardines of the species Sardina pilchardus | 23,0 | Year 10 | |

03026130 | — — — Sardines of the genus Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03026180 | — — — Brisling or sprats (Sprattus sprattus) | 13,0 | Year 10 | |

03026200 | — — Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 2,6 | Year 4 | |

03026300 | — — Coalfish (Pollachius virens) | 2,6 | Year 4 | |

03026400 | — — Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 20,0 | Year 10 | |

030265 | — — Dogfish and other sharks | | | |

03026520 | — — — Dogfish of the species Squalus acanthias | 2,5 | Year 4 | |

03026550 | — — — Dogfish of the species Scyliorhinus spp. | 2,1 | Year 4 | |

03026590 | — — — Other | 2,8 | Year 4 | |

03026600 | — — Eels (Anguilla spp.) | 0,0 | Year 0 | |

030269 | — — Other | | | |

— — — Freshwater fish | | | |

03026911 | — — — — Carp | 8,0 | Year 4 | |

03026919 | — — — — Other | 8,0 | Year 4 | |

— — — Saltwater fish | | | |

— — — — Fish of the genus Euthynnus, other than the skipjack or stripe-bellied bonitos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) mentioned in subheading 030233 | | | |

03026921 | — — — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | 0,0 | Year 0 | |

03026925 | — — — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

— — — — Redfish (Sebastes spp.) | | | |

03026931 | — — — — — Of the species Sebastes marinus | 7,5 | Year 4 | |

03026933 | — — — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03026935 | — — — — Fish of the species Boreogadus saida | 12,0 | Year 10 | |

03026941 | — — — — Whiting (Merlangius merlangus) | 2,6 | Year 4 | |

03026945 | — — — — Ling (Molva spp.) | 2,6 | Year 4 | |

03026951 | — — — — Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack (Pollachius pollachius) | 2,6 | Year 4 | |

03026955 | — — — — Anchovies (Engraulis spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03026961 | — — — — Sea bream (Dentex dentex and Pagellus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

— — — — Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | | | |

— — — — — Hake of the genus Merluccius | | | |

03026966 | — — — — — — Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) | — | — | TQ(4a) |

03026967 | — — — — — — Southern hake (Merluccius australis) | — | — | TQ(4a) |

03026968 | — — — — — — Other | — | — | TQ(4a) |

03026969 | — — — — — Hake of the genus Urophycis | — | — | TQ(4a) |

03026975 | — — — — Ray's bream (Brama spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03026981 | — — — — Monkfish (Lophius spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03026985 | — — — — Blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou) | 2,6 | Year 4 | |

03026986 | — — — — Southern blue whiting (Micromesistius australis) | 2,6 | Year 4 | |

03026987 | — — — — Swordfish (Xiphias gladius) | 15,0 | Year 10 | |

03026988 | — — — — Toothfish (Dissostichus spp.) | 5,2 | Year 0 | |

03026991 | — — — — Horse mackerel (scad) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) | 15,0 | Year 10 | |

03026992 | — — — — Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) | 2,6 | Year 4 | |

03026994 | — — — — Sea bass (Dicentrarchus labrax) | 15,0 | Year 10 | |

03026995 | — — — — Gilt-head seabreams (Sparus aurata) | 15,0 | Year 10 | |

03026999 | — — — — Other | | | |

ex03026999 | — — — — — Fish of the species Kathetostoma giganteum | 15,0 | Year 0 | |

ex03026999 | — — — — — Sturgeons, for processing; Lump fish (Cyclopterus lumpus) with roe, for processing; Red snapper (Lutjanus purpureus), for processing; Sharpsnout bream (Puntazzo puntazzo); Other | 5,2 | Year 0 | |

03027000 | — Livers and roes | 3,5 | Year 4 | |

0303 | Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304 | | | |

— Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), excluding livers and roes: | | | |

03031100 | — — Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka) | 2,0 | Year 0 | |

03031900 | — — Other | 2,0 | Year 0 | |

— Other salmonidae, excluding livers and roes: | | | |

030321 | — — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Onchorhynchus chrysogaster) | | | |

03032110 | — — — Of the species Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster | 9,0 | Year 4 | |

03032190 | — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

03032200 | — — Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03032900 | — — Other | 9,0 | Year 4 | |

— Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes | | | |

030331 | — — Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | | | |

03033110 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) | 2,6 | Year 4 | |

03033130 | — — — Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 2,6 | Year 4 | |

03033190 | — — — Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) | 15,0 | Year 10 | |

03033200 | — — Plaice (Pleuronectes platessa) | 15,0 | Year 10 | |

03033300 | — — Sole (Solea spp.) | 2,6 | Year 4 | |

030339 | — — Other | | | |

03033910 | — — — Flounder (Platichthys flesus) | 2,6 | Year 4 | |

03033920 | — — — Megrim (Lepidorhombus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03033930 | — — — Fish of the genus Rhombosolea | 7,5 | Year 4 | |

03033980 | — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

— Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes | | | |

030341 | — — Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | | | |

03034111 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034113 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034119 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034190 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030342 | — — Yellowfin tunas (Thunnus albacares) | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | | | |

— — — — Whole | | | |

03034212 | — — — — — Weighing more than 10 kg each | 0,0 | Year 0 | |

03034218 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Gilled and gutted | | | |

03034232 | — — — — — Weighing more than 10 kg each | 0,0 | Year 0 | |

03034238 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other (for example "heads off") | | | |

03034252 | — — — — — Weighing more than 10 kg each | 0,0 | Year 0 | |

03034258 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

03034290 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030343 | — — Skipjack or stripe-bellied bonito | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | | | |

03034311 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034313 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034319 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034390 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030344 | — — Bigeye tunas (Thunnus obesus): | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604: | | | |

03034411 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034413 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034419 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034490 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030345 | — — Bluefin tunas (Thunnus thynnus): | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604: | | | |

03034511 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034513 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034519 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034590 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030346 | — — Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii): | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604: | | | |

03034611 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034613 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034619 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034690 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

030349 | — — Other: | | | |

— — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604: | | | |

03034931 | — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03034933 | — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03034939 | — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03034980 | — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

03035000 | — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), excluding livers and roes | 15,0 | Year 10 | |

030360 | — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), excluding livers and roes | | | |

03036011 | — — Of the species Gadus morhua | 12,0 | Year 10 | |

03036019 | — — Of the species Gadus ogac | 12,0 | Year 10 | |

03036090 | — — Of the species Gadus macrocephalus | 12,0 | Year 10 | |

— Other fish, excluding livers and roes | | | |

030371 | — — Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus) | | | |

03037110 | — — — Sardines of the species Sardina pilchardus | 23,0 | Year 10 | |

03037130 | — — — Sardines of the genus Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03037180 | — — — Brisling or sprats (Sprattus sprattus) | 13,0 | Year 10 | |

03037200 | — — Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 2,6 | Year 4 | |

03037300 | — — Coalfish (Pollachius virens) | 2,6 | Year 4 | |

030374 | — — Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | | | |

03037430 | — — — Of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus | 20,0 | Year 10 | |

03037490 | — — — Of the species Scomber australasicus | 15,0 | Year 10 | |

030375 | — — Dogfish and other sharks | | | |

03037520 | — — — Dogfish of the species Squalus acanthias | 2,1 | Year 4 | |

03037550 | — — — Dogfish of the species Scyliorhinus spp. | 2,1 | Year 4 | |

03037590 | — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

03037600 | — — Eels (Anguilla spp.) | 0,0 | Year 0 | |

03037700 | — — Sea bass (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) | 15,0 | Year 10 | |

030378 | — — Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | | | |

— — — Hake of the genus Merluccius | | | |

03037811 | — — — — Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) | 15,0 | Year 10 | |

03037812 | — — — — Argentine hake (Southwest Atlantic hake) (Merluccius hubbsi) | 15,0 | Year 10 | |

03037813 | — — — — Southern hake (Merluccius australis) | 15,0 | Year 10 | |

03037819 | — — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

03037890 | — — — Hake of the genus Urophycis | 15,0 | Year 10 | |

030379 | — — Other | | | |

— — — Freshwater fish | | | |

03037911 | — — — — Carp | 8,0 | Year 4 | |

03037919 | — — — — Other | 8,0 | Year 4 | |

— — — Saltwater fish | | | |

— — — — Fish of the genus Euthynnus, other than the skipjack or stripe-bellied bonitos (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) mentioned in subheading 030343 | | | |

— — — — — For the industrial manufacture of products falling within heading 1604 | | | |

03037921 | — — — — — — Whole | 0,0 | Year 0 | |

03037923 | — — — — — — Gilled and gutted | 0,0 | Year 0 | |

03037929 | — — — — — — Other (for example "heads off") | 0,0 | Year 0 | |

03037931 | — — — — — Other | 22,0 | Year 10 | |

— — — — Redfish (Sebastes spp.) | | | |

03037935 | — — — — — Of the species Sebastes marinus | 7,5 | Year 4 | |

03037937 | — — — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03037941 | — — — — Fish of the species Boreogadus saida | 12,0 | Year 10 | |

03037945 | — — — — Whiting (Merlangius merlangus) | 2,6 | Year 4 | |

03037951 | — — — — Ling (Molva spp.) | 2,6 | Year 4 | |

03037955 | — — — — Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack (Pollachius pollachius) | 15,0 | Year 10 | |

03037958 | — — — — Fish of the species Orcynopsis unicolor | 3,5 | Year 4 | |

03037965 | — — — — Anchovies (Engraulis spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03037971 | — — — — Sea bream (Dentex dentex and Pagellus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03037975 | — — — — Ray's bream (Brama spp.) | 15,0 | Year 4 | |

03037981 | — — — — Monkfish (Lophius spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03037983 | — — — — Blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou) | 2,6 | Year 4 | |

03037985 | — — — — Southern blue whiting (Micromesistius australis) | 2,6 | Year 4 | |

03037987 | — — — — Swordfish (Xiphias gladius) | 4,0 | Year 4 | |

03037988 | — — — — Toothfish (Dissostichus spp.) | 5,2 | Year 4 | |

03037991 | — — — — Horse mackerel (scad) (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) | 15,0 | Year 10 | |

03037992 | — — — — Blue grenadier (Macruronus novaezealandiae) | 2,6 | Year 4 | |

03037993 | — — — — Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) | 2,6 | Year 4 | |

03037994 | — — — — Fish of the species Pelotreis flavilatus and Peltorhamphus novaezealandiae | 2,6 | Year 4 | |

03037998 | — — — — Other | 5,2 | Year 0 | |

030380 | — Livers and roes | | | |

03038010 | — — Hard and soft roes, for the manufacture of deoxyribonucleic acid or protamine sulphate | 0,0 | Year 0 | |

03038090 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

0304 | Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen | | | |

030410 | — Fresh or chilled | | | |

— — Fillets | | | |

— — — Of freshwater fish | | | |

03041011 | — — — — Of trout of the species Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita and Oncorhynchus gilae | 8,5 | Year 7 | |

03041013 | — — — — Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03041019 | — — — — Of other freshwater fish | 9,0 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

03041031 | — — — — Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and of fish of the species Boreogadus saida | 18,0 | Year 10 | |

03041033 | — — — — Of coalfish (Pollachius virens) | 18,0 | Year 10 | |

03041035 | — — — — Of redfish (Sebastes spp.) | 18,0 | Year 10 | |

03041038 | — — — — Other | 18,0 | Year 10 | |

— — Other fish meat (whether or not minced) | | | |

03041091 | — — — Of freshwater fish | 8,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

03041097 | — — — — Flaps of herring | 15,0 | Year 10 | |

03041098 | — — — — Other | | | |

ex03041098 | — — — — — Of dogfish of the species Squalus acanthias; Of other sharks of the genus Squalus; Of lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides); Of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus); Of porbeagles (Lamna cornubica, Isurus nasus) | 5,2 | Year 10 | |

ex03041098 | — — — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

030420 | — Frozen fillets | | | |

— — Of freshwater fish | | | |

03042011 | — — — Of trout of the species Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita and Oncorhynchus gilae | 8,5 | Year 7 | |

03042013 | — — — Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2,0 | Year 0 | |

03042019 | — — — Of other freshwater fish | 9,0 | Year 4 | |

— — Of cod (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) and of fish of the species Boreogadus saida | | | |

03042021 | — — — Of cod of the species Gadus macrocephalus | 2,6 | Year 4 | |

03042029 | — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03042031 | — — Of coalfish (Pollachius virens) | 2,6 | Year 4 | |

03042033 | — — Of haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 2,6 | Year 4 | |

— — Of redfish (Sebastes spp.) | | | |

03042035 | — — — Of the species Sebastes marinus | 7,5 | Year 4 | |

03042037 | — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03042041 | — — Of whiting (Merlangius merlangus) | 2,6 | Year 4 | |

03042043 | — — Of ling (Molva spp.) | 2,6 | Year 4 | |

03042045 | — — Of tuna (of the genus Thunnus) and of fish of the genus Euthynnus | 18,0 | Year 10 | |

— — Of mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) and of fish of the species Orcynopsis unicolor | | | |

03042051 | — — — Of mackerel of the species Scomber australasicus | 15,0 | Year 10 | |

03042053 | — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

— — Of hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | | | |

— — — Of hake of the genus Merluccius | | | |

03042055 | — — — — Of Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and of deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) | 4,0 | Year 7 | |

03042056 | — — — — Of argentine hake (Southwest Atlantic hake) (Merluccius hubbsi) | 4,0 | Year 7 | |

03042058 | — — — — Other | 4,0 | Year 4 | |

03042059 | — — — Of hake of the genus Urophycis | 4,0 | Year 7 | |

— — Of dogfish and other sharks | | | |

03042061 | — — — Of dogfish (Squalus acanthias and Scyliorhinus spp.) | 4,0 | Year 4 | |

03042069 | — — — Of other sharks | 4,0 | Year 4 | |

03042071 | — — Of plaice (Pleuronectes platessa) | 2,6 | Year 4 | |

03042073 | — — Of flounder (Platichthys flesus) | 2,6 | Year 4 | |

03042075 | — — Of herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 15,0 | Year 10 | |

03042079 | — — Of megrim (Lepidorhombus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03042081 | — — Of Ray's bream (Brama spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03042083 | — — Of monkfish (Lophius spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03042085 | — — Of Alaska pollack (Theragra chalcogramma) | 15,0 | Year 10 | |

03042087 | — — Of swordfish (Xiphias gladius) | 2,6 | Year 4 | |

03042088 | — — Of toothfish (Dissostichus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03042091 | — — Of blue grenadier (Macruronus novaezealandiae) | 4,0 | Year 4 | |

03042095 | — — Other | | | |

ex03042095 | — — — Of halibut (Reinhardtius Hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | 10,5 | Year 10 | |

ex03042095 | — — — Other | 15,0 | Year 10 | |

030490 | — Other | | | |

03049005 | — — Surimi | 15,0 | Year 4 | |

— — Other | | | |

03049010 | — — — Of freshwater fish | 8,0 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

03049022 | — — — — Of herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 15,0 | Year 10 | |

03049031 | — — — — Of redfish (Sebastes spp.) | 8,0 | Year 4 | |

— — — — Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and of fish of the species Boreogadus saida | | | |

03049035 | — — — — — Of cod of the species Gadus macrocephalus | 7,5 | Year 4 | |

03049038 | — — — — — Of cod of the species Gadus morhua | 7,5 | Year 4 | |

03049039 | — — — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

03049041 | — — — — Of coalfish (Pollachius virens) | 2,6 | Year 4 | |

03049045 | — — — — Of haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 2,6 | Year 4 | |

— — — — Of hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | | | |

03049047 | — — — — — Of hake of the genus Merluccius | 4,0 | Year 7 | |

03049049 | — — — — — Of hake of the genus Urophycis | 4,0 | Year 7 | |

03049051 | — — — — Of megrim (Lepidorhombus spp.) | 15,0 | Year 10 | |

03049055 | — — — — Of Ray's bream (Brama spp.) | 15,0 | Year 4 | |

03049057 | — — — — Of monkfish (Lophius spp.) | 2,6 | Year 4 | |

03049059 | — — — — Of blue whiting (Micromesistius poutassou or Gadus poutassou) | 2,6 | Year 4 | |

03049061 | — — — — Of Alaska pollack (Theragra chalcogramma) | 7,5 | Year 4 | |

03049065 | — — — — Of swordfish (Xiphias gladius) | 7,5 | Year 4 | |

03049097 | — — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

0305 | Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption | | | |

03051000 | — Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption | 13,0 | Year 10 | |

03052000 | — Livers and roes of fish, dried, smoked, salted or in brine | 11,0 | Year 10 | |

030530 | — Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked | | | |

— — Of cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and of fish of the species Boreogadus saida | | | |

03053011 | — — — Of cod of the species Gadus macrocephalus | 16,0 | Year 10 | |

03053019 | — — — Other | 20,0 | Year 10 | |

03053030 | — — Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho), salted or in brine | — | — | TQ(4b) |

03053050 | — — Of lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides), salted or in brine | 15,0 | Year 10 | |

03053090 | — — Other | | | |

ex03053090 | — — — Of fish of the species Clupea ilisha, in brine | 11,2 | Year 10 | |

ex03053090 | — — — Other | 16,0 | Year 10 | |

— Smoked fish, including fillets | | | |

03054100 | — — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | — | — | TQ(4b) |

03054200 | — — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 10,0 | Year 4 | |

030549 | — — Other | | | |

03054910 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) | 15,0 | Year 10 | |

03054920 | — — — Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 16,0 | Year 10 | |

03054930 | — — — Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 14,0 | Year 10 | |

03054945 | — — — Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | 14,0 | Year 10 | |

03054950 | — — — Eels (Anguilla spp.) | 14,0 | Year 10 | |

03054980 | — — — Other | 14,0 | Year 10 | |

— Dried fish, whether or not salted but not smoked | | | |

030551 | — — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | | | |

03055110 | — — — Dried, unsalted | 13,0 | Year 10 | |

03055190 | — — — Dried, salted | 13,0 | Year 10 | |

030559 | — — Other | | | |

— — — Fish of the species Boreogadus saida | | | |

03055911 | — — — — Dried, unsalted | 13,0 | Year 10 | |

03055919 | — — — — Dried, salted | 13,0 | Year 10 | |

03055930 | — — — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 12,0 | Year 10 | |

03055950 | — — — Anchovies (Engraulis spp.) | 10,0 | Year 4 | |

03055960 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides), and Pacific Halibut (Hippoglossus stenolepis) | 12,0 | Year 10 | |

03055970 | — — — Atlantic Halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 10,5 | Year 4 | |

03055990 | — — — Other | 12,0 | Year 10 | |

— Fish, salted but not dried or smoked and fish in brine | | | |

03056100 | — — Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 12,0 | Year 10 | |

03056200 | — — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 13,0 | Year 10 | |

03056300 | — — Anchovies (Engraulis spp.) | 10,0 | Year 0 | |

030569 | — — Other | | | |

03056910 | — — — Fish of the species Boreogadus saida | 13,0 | Year 10 | |

03056920 | — — — Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides), and Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) | 12,0 | Year 10 | |

03056930 | — — — Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 10,5 | Year 4 | |

03056950 | — — — Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 3,8 | Year 4 | |

03056990 | — — — Other | | | |

ex03056990 | — — — — Fish of the species Clupea ilisha, in brine | 8,4 | Year 10 | |

ex03056990 | — — — — Other | 12,0 | Year 10 | |

0306 | Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption | | | |

— Frozen | | | |

030611 | — — Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | | | |

03061110 | — — — Crawfish tails | 4,3 | Year 4 | |

03061190 | — — — Other | 4,3 | Year 4 | |

030612 | — — Lobsters (Homarus spp.) | | | |

03061210 | — — — Whole | 2,1 | Year 4 | |

03061290 | — — — Other | 5,6 | Year 4 | |

030613 | — — Shrimps and prawns | | | |

03061310 | — — — Of the family Pandalidae | 4,2 | Year 4 | |

03061330 | — — — Shrimps of the genus Crangon | 18,0 | Year 10 | |

03061340 | — — — Deepwater rose shrimps (Parapenaeus longirostris) | 4,2 | Year 4 | |

03061350 | — — — Shrimps of the genus Penaeus | 4,2 | Year 4 | |

03061380 | — — — Other | 4,2 | Year 4 | |

030614 | — — Crabs | | | |

03061410 | — — — Crabs of the species Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. and Callinectes sapidus | 2,6 | Year 0 | |

03061430 | — — — Crabs of the species Cancer pagurus | 2,6 | Year 0 | |

03061490 | — — — Other | 2,6 | Year 0 | |

030619 | — — Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption | | | |

03061910 | — — — Freshwater crayfish | 2,6 | Year 4 | |

03061930 | — — — Norway lobsters (Nephrops norvegicus) | 12,0 | Year 10 | |

03061990 | — — — Other | 4,2 | Year 4 | |

— Not frozen | | | |

03062100 | — — Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 4,3 | Year 4 | |

030622 | — — Lobsters (Homarus spp.) | | | |

03062210 | — — — Live | 2,8 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

03062291 | — — — — Whole | 2,8 | Year 4 | |

03062299 | — — — — Other | 3,5 | Year 4 | |

030623 | — — Shrimps and prawns | | | |

03062310 | — — — Of the family Pandalidae | 4,2 | Year 4 | |

— — — Shrimps of the genus Crangon | | | |

03062331 | — — — — Fresh, chilled or cooked by steaming or by boiling in water | 18,0 | Year 10 | |

03062339 | — — — — Other | 18,0 | Year 10 | |

03062390 | — — — Other | 4,2 | Year 4 | |

030624 | — — Crabs | | | |

03062410 | — — — Crabs of the species Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. and Callinectes sapidus | 2,6 | Year 4 | |

03062430 | — — — Crabs of the species Cancer pagurus | 2,6 | Year 4 | |

03062490 | — — — Other | 2,6 | Year 4 | |

030629 | — — Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption | | | |

03062910 | — — — Freshwater crayfish | 2,6 | Year 4 | |

03062930 | — — — Norway lobsters (Nephrops norvegicus) | 12,0 | Year 10 | |

03062990 | — — — Other | | | |

ex03062990 | — — — — Peurullus spp | 4,2 | Year 10 | |

ex03062990 | — — — — Other | 12,0 | Year 10 | |

0307 | Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans, fit for human consumption | | | |

030710 | — Oysters | | | |

03071010 | — — Flat oysters (of the genus Ostrea), live and weighing (shell included) not more than 40 g each | 0,0 | Year 0 | |

03071090 | — — Other | 3,1 | Year 4 | |

— Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten | | | |

03072100 | — — Live, fresh or chilled | 2,8 | Year 4 | |

030729 | — — Other | | | |

03072910 | — — — Coquilles St Jacques (Pecten maximus), frozen | 2,8 | Year 4 | |

03072990 | — — — Other | 2,8 | Year 4 | |

— Mussels (Mytilus spp., Perna spp.) | | | |

030731 | — — Live, fresh or chilled | | | |

03073110 | — — — Mytilus spp. | 6,5 | Year 4 | |

03073190 | — — — Perna spp. | 2,8 | Year 4 | |

030739 | — — Other | | | |

03073910 | — — — Mytilus spp. | 6,5 | Year 4 | |

03073990 | — — — Perna spp. | 2,8 | Year 4 | |

— Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | | | |

030741 | — — Live, fresh or chilled | | | |

03074110 | — — — Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) | 2,8 | Year 4 | |

— — — Squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | | | |

03074191 | — — — — Loligo spp., Ommastrephes sagittatus | 2,5 | Year 4 | |

03074199 | — — — — Other | 2,8 | Year 4 | |

030749 | — — Other | | | |

— — — Frozen | | | |

— — — — Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) | | | |

— — — — — Of the genus Sepiola | | | |

03074901 | — — — — — — Lesser cuttle fish (Sepiola rondeleti) | 2,1 | Year 0 | |

03074911 | — — — — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

03074918 | — — — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

— — — — Squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | | | |

— — — — — Loligo spp. | | | |

03074931 | — — — — — — Loligo vulgaris | 2,5 | Year 0 | |

03074933 | — — — — — — Loligo pealei | 2,5 | Year 0 | |

03074935 | — — — — — — Loligo patagonica | 2,5 | Year 0 | |

03074938 | — — — — — — Other | 2,5 | Year 0 | |

03074951 | — — — — — Ommastrephes sagittatus | 2,5 | Year 0 | |

03074959 | — — — — — Other | 8,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

03074971 | — — — — Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) | 2,8 | Year 0 | |

— — — — Squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) | | | |

03074991 | — — — — — Loligo spp., Ommastrephes sagittatus | 2,5 | Year 0 | |

03074999 | — — — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

— Octopus (Octopus spp.) | | | |

03075100 | — — Live, fresh or chilled | 2,8 | Year 4 | |

030759 | — — Other | | | |

03075910 | — — — Frozen | 2,8 | Year 0 | |

03075990 | — — — Other | 2,8 | Year 0 | |

03076000 | — Snails, other than sea snails | 0,0 | Year 0 | |

— Other, including flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans, fit for human consumption | | | |

03079100 | — — Live, fresh or chilled | 3,8 | Year 4 | |

030799 | — — Other | | | |

— — — Frozen | | | |

03079911 | — — — — Illex spp. | 8,0 | Year 0 | |

03079913 | — — — — Striped venus and other species of the family Veneridae | 2,8 | Year 0 | |

03079915 | — — — — Jellyfish (Rhopilema spp.) | 0,0 | Year 0 | |

03079918 | — — — — Other aquatic invertebrates | 3,8 | Year 0 | |

03079990 | — — — Other | 3,8 | Year 0 | |

04 | DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | | | |

0401 | Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter | | | |

040110 | — Of a fat content, by weight, not exceeding 1 % | | | |

04011010 | — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04011090 | — — Other | — | | |

040120 | — Of a fat content, by weight, exceeding 1 % but not exceeding 6 % | | | |

— — Not exceeding 3 % | | | |

04012011 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04012019 | — — — Other | — | | |

— — Exceeding 3 % | | | |

04012091 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04012099 | — — — Other | — | | |

040130 | — Of a fat content, by weight, exceeding 6 % | | | |

— — Not exceeding 21 % | | | |

04013011 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04013019 | — — — Other | — | | |

— — Exceeding 21 % but not exceeding 45 % | | | |

04013031 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04013039 | — — — Other | — | | |

— — Exceeding 45 % | | | |

04013091 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding two litres | — | | |

04013099 | — — — Other | — | | |

0402 | Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter | | | |

040210 | — In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1,5 % | | | |

— — Not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

04021011 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04021019 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

04021091 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04021099 | — — — Other | — | | |

— In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1,5 % | | | |

040221 | — — Not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 27 % | | | |

04022111 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

— — — — Other | | | |

04022117 | — — — — — Of a fat content, by weight, not exceeding 11 % | — | | |

04022119 | — — — — — Of a fat content, by weight, exceeding 11 % but not exceeding 27 % | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 27 % | | | |

04022191 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04022199 | — — — — Other | — | | |

040229 | — — Other | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 27 % | | | |

04022911 | — — — — Special milk, for infants, in hermetically sealed containers of a net content not exceeding 500 g of a fat content, by weight, exceeding 10 % | — | | |

— — — — Other | | | |

04022915 | — — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04022919 | — — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 27 % | | | |

04022991 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04022999 | — — — — Other | — | | |

— Other | | | |

040291 | — — Not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 8 % | | | |

04029111 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029119 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 8 % but not exceeding 10 % | | | |

04029131 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029139 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 10 % but not exceeding 45 % | | | |

04029151 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029159 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 45 % | | | |

04029191 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029199 | — — — — Other | — | | |

040299 | — — Other | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 9,5 % | | | |

04029911 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029919 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 9,5 % but not exceeding 45 % | | | |

04029931 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029939 | — — — — Other | — | | |

— — — Of a fat content, by weight, exceeding 45 % | | | |

04029991 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | — | | |

04029999 | — — — — Other | — | | |

0403 | Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

040310 | — Yoghurt | | | |

— — Not flavoured nor containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

— — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight | | | |

04031011 | — — — — Not exceeding 3 % | — | | |

04031013 | — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | — | | |

04031019 | — — — — Exceeding 6 % | — | | |

— — — Other, of a fat content, by weight | | | |

04031031 | — — — — Not exceeding 3 % | — | | |

04031033 | — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | — | | |

04031039 | — — — — Exceeding 6 % | — | | |

— — Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

— — — In powder, granules or other solid forms, of a milk fat content, by weight | | | |

04031051 | — — — — Not exceeding 1,5 % | 4.8 + 95.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04031053 | — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | 4.8 + 130.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04031059 | — — — — Exceeding 27 % | 4.8 + 168.8 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — — Other, of a milk fat content, by weight | | | |

04031091 | — — — — Not exceeding 3 % | 4.8 + 12.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04031093 | — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | 4.8 + 17.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04031099 | — — — — Exceeding 6 % | 4.8 + 26.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

040390 | — Other | | | |

— — Not flavoured nor containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

— — — In powder, granules or other solid forms | | | |

— — — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight | | | |

04039011 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04039013 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04039019 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Other, of a fat content, by weight | | | |

04039031 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04039033 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04039039 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — Other | | | |

— — — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight | | | |

04039051 | — — — — — Not exceeding 3 % | — | | |

04039053 | — — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | — | | |

04039059 | — — — — — Exceeding 6 % | — | | |

— — — — Other, of a fat content, by weight | | | |

04039061 | — — — — — Not exceeding 3 % | — | | |

04039063 | — — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | — | | |

04039069 | — — — — — Exceeding 6 % | — | | |

— — Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa | | | |

— — — In powder, granules or other solid forms, of a milkfat content, by weight | | | |

04039071 | — — — — Not exceeding 1,5 % | 4.8 + 95.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04039073 | — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | 4.8 + 130.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04039079 | — — — — Exceeding 27 % | 4.8 + 168.8 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — — Other, of a milkfat content, by weight | | | |

04039091 | — — — — Not exceeding 3 % | 4.8 + 12.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04039093 | — — — — Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | 4.8 + 17.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

04039099 | — — — — Exceeding 6 % | 4.8 + 26.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

0404 | Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included | | | |

040410 | — Whey and modified whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— — In powder, granules or other solid forms | | | |

— — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight | | | |

— — — — Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041002 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041004 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041006 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041012 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041014 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041016 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — Other, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight | | | |

— — — — Not exeeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041026 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041028 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041032 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041034 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041036 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041038 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — Other | | | |

— — — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight | | | |

— — — — Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041048 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041052 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041054 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041056 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041058 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041062 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — Other, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight | | | |

— — — — Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041072 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041074 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041076 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — — — Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight | | | |

04041078 | — — — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04041082 | — — — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04041084 | — — — — — Exceeding 27 % | — | | |

040490 | — Other | | | |

— — Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight | | | |

04049021 | — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04049023 | — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04049029 | — — — Exceeding 27 % | — | | |

— — Other, of a fat content, by weight | | | |

04049081 | — — — Not exceeding 1,5 % | — | | |

04049083 | — — — Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | — | | |

04049089 | — — — Exceeding 27 % | — | | |

0405 | Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads | | | |

040510 | — Butter | | | |

— — Of a fat content, by weight, not exceeding 85 % | | | |

— — — Natural butter | | | |

04051011 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | — | | |

04051019 | — — — — Other | — | | |

04051030 | — — — Recombined butter | — | | |

04051050 | — — — Whey butter | — | | |

04051090 | — — Other | — | | |

040520 | — Dairy spreads | | | |

04052010 | — — Of a fat content, by weight, of 39 % or more but less than 60 % | 5.5 + EA | Year 0 | SP |

04052030 | — — Of a fat content, by weight, of 60 % or more but not exceeding 75 % | 5.5 + EA | Year 0 | SP |

04052090 | — — Of a fat content, by weight, of more than 75 % but less than 80 % | — | | |

040590 | — Other | | | |

04059010 | — — Of a fat content, by weight, of 99,3 % or more and of a water content, by weight, not exceeding 0,5 % | — | | |

04059090 | — — Other | — | | |

0406 | Cheese and curd | | | |

040610 | — Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curd | | | |

04061020 | — — Of a fat content, by weight, not exceeding 40 % | — | | TQ(2a) |

04061080 | — — Other | — | | TQ(2a) |

040620 | — Grated or powdered cheese, of all kinds | | | |

04062010 | — — Glarus herb cheese (known as Schabziger) made from skimmed milk and mixed with finely ground herbs | 7,7 | Year 4 | TQ(2a) |

04062090 | — — Other | — | | TQ(2a) |

040630 | — Processed cheese, not grated or powdered | | | |

04063010 | — — In the manufacture of which no cheeses other than Emmentaler, Gruyère and Appenzell have been used and which may contain, as an addition, Glarus herb cheese (known as Schabziger); put up for retail sale, of a fat content by weight in the dry matter not exceeding 56 % | — | | TQ(2a) |

— — Other | | | |

— — — Of a fat content, by weight, not exceeding 36 % and of a fat content, by weight, in the dry matter | | | |

04063031 | — — — — Not exceeding 48 % | — | | TQ(2a) |

04063039 | — — — — Exceeding 48 % | — | | TQ(2a) |

04063090 | — — — Of a fat content, by weight, exceeding 36 % | — | | TQ(2a) |

040640 | — Blue-veined cheese | | | |

04064010 | — — Roquefort | — | | TQ(2a); PN |

04064050 | — — Gorgonzola | — | | TQ(2a); PN |

04064090 | — — Other | — | | TQ(2a) |

040690 | — Other cheese | | | |

04069001 | — — For processing | — | | TQ(2a) |

— — Other | | | |

— — — Emmentaler, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse and Appenzell | | | |

04069002 | — — — — Whole cheeses with a free-at-frontier value, per 100 kg net weight exceeding EUR 401,85 but not exceeding EUR 430,62, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more | — | | TQ(2a) |

04069003 | — — — — Whole cheeses with a free-at-frontier value, per 100 kg net weight exceeding EUR 430,62, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more | — | | TQ(2a) |

04069004 | — — — — Pieces packed in vacuum or inert gas, with rind on at least one side, of a net weight of 1 kg or more but less than 5 kg and with a free-at-frontier value exceeding EUR 430,62 but not exceeding EUR 459,39 per 100 kg net weight, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more | — | | TQ(2a) |

04069005 | — — — — Pieces packed in vacuum or inert gas, with rind on at least one side, of a net weight of 1 kg or more and with a free-at-frontier value exceeding EUR 459,39 per 100 kg net weight, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more | — | | TQ(2a) |

04069006 | — — — — Pieces without rind, of a net weight of less than 450 g and with a free-at-frontier value exceeding EUR 499,67 per 100 kg net weight, of a fat content of 45 % or more by weight in the dry matter and matured for three months or more, packed in vacuum or inert gas, in packings bearing at least the description of the cheese, the fat content, the packer responsible and the country of manufacture | — | | TQ(2a) |

— — — — Other | | | |

04069013 | — — — — — Emmentaler | — | | TQ(2a) |

04069015 | — — — — — Gruyère, Sbrinz | — | | TQ(2a) |

04069017 | — — — — — Bergkäse, Appenzell | — | | TQ(2a) |

04069018 | — — — Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or and Tête de Moine | — | | TQ(2a); PN |

04069019 | — — — Glarus herb cheese (known as Schabziger) made from skimmed milk and mixed with finely ground herbs | 7,7 | Year 4 | TQ(2a) |

04069021 | — — — Cheddar | — | | TQ(2a) |

04069023 | — — — Edam | — | | TQ(2a) |

04069025 | — — — Tilsit | — | | TQ(2a) |

04069027 | — — — Butterkäse | — | | TQ(2a) |

04069029 | — — — Kashkaval | — | | TQ(2a) |

— — — Feta | | | |

04069031 | — — — — Of sheep's milk or buffalo milk in containers containing brine, or in sheep or goatskin bottles | — | | TQ(2a) |

04069033 | — — — — Other | — | | TQ(2a) |

04069035 | — — — Kefalo-Tyri | — | | TQ(2a) |

04069037 | — — — Finlandia | — | | TQ(2a) |

04069039 | — — — Jarlsberg | — | | TQ(2a) |

— — — Other | | | |

04069050 | — — — — Cheese of sheep's milk or buffalo milk in containers containing brine, or in sheep or goatskin bottles | — | | TQ(2a) |

— — — — Other | | | |

— — — — — Of a fat content, by weight, not exceeding 40 % and a water content, by weight, in the non-fatty matter | | | |

— — — — — — Not exceeding 47 % | | | |

04069061 | — — — — — — — Grana Padano, Parmigiano Reggiano | — | | TQ(2a); PN |

04069063 | — — — — — — — Fiore Sardo, Pecorino | — | | TQ(2a); PN |

04069069 | — — — — — — — Other | — | | TQ(2a) |

— — — — — — Exceeding 47 % but not exceeding 72 % | | | |

04069073 | — — — — — — — Provolone | — | | TQ(2a) |

04069075 | — — — — — — — Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano | — | | TQ(2a); PN |

04069076 | — — — — — — — Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø | — | | TQ(2a); PN |

04069078 | — — — — — — — Gouda | — | | TQ(2a) |

04069079 | — — — — — — — Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio | — | | TQ(2a); PN |

04069081 | — — — — — — — Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey | — | | TQ(2a); PN |

04069082 | — — — — — — — Camembert | — | | TQ(2a) |

04069084 | — — — — — — — Brie | — | | TQ(2a) |

04069085 | — — — — — — — Kefalograviera, Kasseri | — | | TQ(2a); PN |

— — — — — — — Other cheese, of a water content calculated, by weight, in the non-fatty matter | | | |

04069086 | — — — — — — — — Exceeding 47 % but not exceeding 52 % | — | | TQ(2a) |

04069087 | — — — — — — — — Exceeding 52 % but not exceeding 62 % | — | | TQ(2a) |

04069088 | — — — — — — — — Exceeding 62 % but not exceeding 72 % | — | | TQ(2a) |

04069093 | — — — — — — Exceeding 72 % | — | | TQ(2a) |

04069099 | — — — — — Other | — | | TQ(2a) |

040700 | Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked | | | |

— Of poultry | | | |

— — For hatching | | | |

04070011 | — — — Of turkeys or geese | — | | |

04070019 | — — — Other | — | | |

04070030 | — — Other | — | | |

04070090 | — Other | 4,2 | Year 4 | |

0408 | Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— Egg yolks | | | |

040811 | — — Dried | | | |

04081120 | — — — Unfit for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

04081180 | — — — Other | — | | |

040819 | — — Other | | | |

04081920 | — — — Unfit for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

04081981 | — — — — Liquid | — | | |

04081989 | — — — — Other, including frozen | — | | |

— Other | | | |

040891 | — — Dried | | | |

04089120 | — — — Unfit for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

04089180 | — — — Other | — | | |

040899 | — — Other | | | |

04089920 | — — — Unfit for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

04089980 | — — — Other | — | | |

04090000 | Natural honey | 17,3 | Year 7 | |

04100000 | Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included | 2,6 | Year 4 | |

05 | PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | | | |

05010000 | Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair | 0,0 | Year 0 | |

0502 | Pigs', hogs' or boars' bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hair | | | |

05021000 | — Pigs', hogs' or boars' bristles and hair and waste thereof | 0,0 | Year 0 | |

05029000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

05030000 | Horsehair and horsehair waste, whether or not put up as a layer with or without supporting material | 0,0 | Year 0 | |

05040000 | Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked | 0,0 | Year 0 | |

0505 | Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers | | | |

050510 | — Feathers of a kind used for stuffing; down | | | |

05051010 | — — Raw | 0,0 | Year 0 | |

05051090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

05059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

0506 | Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinised; powder and waste of these products | | | |

05061000 | — Ossein and bones treated with acid | 0,0 | Year 0 | |

05069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

0507 | Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products | | | |

05071000 | — Ivory; ivory powder and waste | 0,0 | Year 0 | |

05079000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

05080000 | Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof | 0,0 | Year 0 | |

050900 | Natural sponges of animal origin | | | |

05090010 | — Raw | 0,0 | Year 0 | |

05090090 | — Other | 1,6 | Year 0 | |

05100000 | Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved | 0,0 | Year 0 | |

0511 | Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption | | | |

05111000 | — Bovine semen | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

051191 | — — Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates; dead animals of Chapter 3 | | | |

05119110 | — — — Fish waste | 0,0 | Year 0 | |

05119190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

051199 | — — Other | | | |

05119910 | — — — Sinews or tendons; parings and similar waste of raw hides or skins | 0,0 | Year 0 | |

05119990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

06 | LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS, ROOTS AND THE LIKE; CUT FLOWERS AND ORNAMENTAL FOLIAGE | | | |

0601 | Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots other than roots of heading 1212 | | | |

060110 | — Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant | | | |

06011010 | — — Hyacinths | 5,1 | Year 0 | |

06011020 | — — Narcissi | 5,1 | Year 0 | |

06011030 | — — Tulips | 5,1 | Year 0 | |

06011040 | — — Gladioli | 5,1 | Year 0 | |

06011090 | — — Other | 5,1 | Year 0 | |

060120 | — Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots | | | |

06012010 | — — Chicory plants and roots | 0,0 | Year 0 | |

06012030 | — — Orchids, hyacinths, narcissi and tulips | 9,6 | Year 4 | |

06012090 | — — Other | 6,4 | Year 0 | |

0602 | Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn | | | |

060210 | — Unrooted cuttings and slips | | | |

06021010 | — — Of vines | 0,0 | Year 0 | |

06021090 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

060220 | — Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts | | | |

06022010 | — — Vine slips, grafted or rooted | 0,0 | Year 0 | |

06022090 | — — Other | 8,3 | Year 4 | |

06023000 | — Rhododendrons and azaleas, grafted or not | 8,3 | Year 4 | |

060240 | — Roses, grafted or not | | | |

06024010 | — — Neither budded nor grafted | 8,3 | Year 4 | |

06024090 | — — Budded or grafted | 8,3 | Year 4 | |

060290 | — Other | | | |

06029010 | — — Mushroom spawn | 8,3 | Year 4 | |

06029020 | — — Pineapple plants | 0,0 | Year 0 | |

06029030 | — — Vegetable and strawberry plants | 8,3 | Year 4 | |

— — Other | | | |

— — — Outdoor plants | | | |

— — — — Trees, shrubs and bushes | | | |

06029041 | — — — — — Forest trees | 8,3 | Year 4 | |

— — — — — Other | | | |

06029045 | — — — — — — Rooted cuttings and young plants | 6,5 | Year 0 | |

06029049 | — — — — — — Other | 8,3 | Year 4 | |

— — — — Other outdoor plants | | | |

06029051 | — — — — — Perennial plants | 8,3 | Year 4 | |

06029059 | — — — — — Other | 8,3 | Year 4 | |

— — — Indoor plants | | | |

06029070 | — — — — Rooted cuttings and young plants, excluding cacti | 6,5 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

06029091 | — — — — — Flowering plants with buds or flowers, excluding cacti | 6,5 | Year 0 | |

06029099 | — — — — — Other | 6,5 | Year 0 | |

0603 | Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared | | | |

060310 | — Fresh | | | |

06031010 | — — Roses | 8,5 | Year 4 | |

06031020 | — — Carnations | 8,5 | Year 4 | |

06031030 | — — Orchids | 8,5 | Year 0 | |

06031040 | — — Gladioli | 8,5 | Year 4 | |

06031050 | — — Chrysanthemums | 8,5 | Year 4 | |

06031080 | — — Other | 8,5 | Year 4 | |

06039000 | — Other | 10,0 | Year 4 | |

0604 | Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared | | | |

060410 | — Mosses and lichens | | | |

06041010 | — — Reindeer moss | 0,0 | Year 0 | |

06041090 | — — Other | 5,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

060491 | — — Fresh | | | |

— — — Christmas trees | | | |

06049121 | — — — — Nordmann's firs (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) and noble firs (Abies procera Rehd.) | 2,5 | Year 0 | |

06049129 | — — — — Other | 2,5 | Year 0 | |

— — — Conifer branches | | | |

06049141 | — — — — Of Nordmann's firs (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) and of noble firs (Abies procera Rehd.) | 2,5 | Year 0 | |

06049149 | — — — — Other | 2,5 | Year 0 | |

06049190 | — — — Other | 2,0 | Year 0 | |

060499 | — — Other | | | |

06049910 | — — — Not further prepared than dried | 0,0 | Year 0 | |

06049990 | — — — Other | 10,9 | Year 4 | |

07 | EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS | | | |

0701 | Potatoes, fresh or chilled | | | |

07011000 | — Seed | 4,5 | Year 0 | |

070190 | — Other | | | |

07019010 | — — For the manufacture of starch | 5,8 | Year 0 | |

— — Other | | | |

07019050 | — — — New, from 1 January to 30 June | 9,6 | Year 4 | |

07019090 | — — — Other | 11,5 | Year 4 | |

07020000 | Tomatoes, fresh or chilled | | | |

From 1 November to 14 May | 8,8 | Year 4 | EP |

From 15 May to 31 October | 14,4 | Year 7 | EP |

0703 | Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled | | | |

070310 | — Onions and shallots | | | |

— — Onions | | | |

07031011 | — — — Sets | 9,6 | Year 4 | |

07031019 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

07031090 | — — Shallots | 9,6 | Year 4 | |

07032000 | — Garlic | 9.6 + 120 EUR/100 kg/net | Year 4 | TQ(2b); SP |

07039000 | — Leeks and other alliaceous vegetables | 10,4 | Year 4 | |

0704 | Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled | | | |

07041000 | — Cauliflowers and headed broccoli | — | | |

07042000 | — Brussels sprouts | 12,0 | Year 7 | |

070490 | — Other | | | |

07049010 | — — White cabbages and red cabbages | — | | |

07049090 | — — Other | 12,0 | Year 7 | |

0705 | Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled | | | |

— Lettuce | | | |

07051100 | — — Cabbage lettuce (head lettuce) | — | | |

07051900 | — — Other | 10,4 | Year 4 | |

— Chicory | | | |

07052100 | — — Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum) | 10,4 | Year 4 | |

07052900 | — — Other | 10,4 | Year 4 | |

0706 | Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled | | | |

07061000 | — Carrots and turnips | 13,6 | Year 7 | |

070690 | — Other | | | |

07069010 | — — Celeriac (rooted celery or German celery) | 13,6 | Year 4 | |

07069030 | — — Horseradish (Cochlearia armoracia) | 12,0 | Year 7 | |

07069090 | — — Other | 13,6 | Year 7 | |

070700 | Cucumbers and gherkins, fresh or chilled | | | |

07070005 | — Cucumbers | | | |

From 1 November to 15 May | 12,8 | Year 7 | EP |

From 16 May to 31 October | 16,0 | Year 10 | EP |

07070090 | — Gherkins | 12,8 | Year 7 | |

0708 | Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled | | | |

07081000 | — Peas (Pisum sativum) | 8,0 | Year 4 | |

07082000 | — Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | — | | |

07089000 | — Other leguminous vegetables | 11,2 | Year 4 | |

0709 | Other vegetables, fresh or chilled | | | |

07091000 | — Globe artichokes | 10,4 | Year 4 | EP |

07092000 | — Asparagus | 10,2 | Year 0 | |

07093000 | — Aubergines (egg-plants) | 12,8 | Year 7 | |

07094000 | — Celery other than celeriac | 12,8 | Year 7 | |

— Mushrooms and truffles: | | | |

07095100 | — — Mushrooms of the genus Agaricus | 12,8 | Year 7 | |

07095200 | — — Truffles | 6,4 | Year 4 | |

070959 | — — Other: | | | |

07095910 | — — — Chanterelles | 3,2 | Year 0 | |

07095930 | — — — Flap mushrooms | 5,6 | Year 0 | |

07095990 | — — — Other | 6,4 | Year 4 | |

070960 | — Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta | | | |

07096010 | — — Sweet peppers | 7,2 | Year 4 | |

— — Other | | | |

07096091 | — — — Of the genus Capsicum, for the manufacture of capsicin or capsicum oleoresin dyes | 0,0 | Year 0 | |

07096095 | — — — For the industrial manufacture of essential oils or resinoids | 0,0 | Year 0 | |

07096099 | — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

07097000 | — Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) | 10,4 | Year 4 | |

070990 | — Other | | | |

07099010 | — — Salad vegetables, other than lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.) | 10,4 | Year 4 | |

07099020 | — — Chard (or white beet) and cardoons | 10,4 | Year 4 | |

— — Olives | | | |

07099031 | — — — For uses other than the production of oil | 4,5 | Year 0 | |

07099039 | — — — Other | — | | |

07099040 | — — Capers | 5,6 | Year 0 | |

07099050 | — — Fennel | 8,0 | Year 4 | |

07099060 | — — Sweet corn | — | | |

07099070 | — — Courgettes | 12,8 | Year 7 | EP |

07099090 | — — Other | 12,8 | Year 4 | |

0710 | Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen | | | |

07101000 | — Potatoes | 14,4 | Year 7 | |

— Leguminous vegetables, shelled or unshelled | | | |

07102100 | — — Peas (Pisum sativum) | 14,4 | Year 7 | |

07102200 | — — Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 14,4 | Year 7 | |

07102900 | — — Other | 14,4 | Year 7 | |

07103000 | — Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) | 14,4 | Year 7 | |

07104000 | — Sweet corn | — | | |

071080 | — Other vegetables | | | |

07108010 | — — Olives | 15,2 | Year 7 | |

— — Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta | | | |

07108051 | — — — Sweet peppers | 14,4 | Year 4 | |

07108059 | — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

— — Mushrooms | | | |

07108061 | — — — Of the genus Agaricus | 14,4 | Year 4 | |

07108069 | — — — Other | 14,4 | Year 4 | |

07108070 | — — Tomatoes | 14,4 | Year 7 | |

07108080 | — — Globe artichokes | 14,4 | Year 4 | |

07108085 | — — Asparagus | 14,4 | Year 4 | |

07108095 | — — Other | 14,4 | Year 4 | |

07109000 | — Mixtures of vegetables | 14,4 | Year 7 | |

0711 | Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption | | | |

071120 | — Olives | | | |

07112010 | — — For uses other than the production of oil | 6,4 | Year 4 | |

07112090 | — — Other | — | | |

07113000 | — Capers | 4,8 | Year 0 | |

07114000 | — Cucumbers and gherkins | 12,0 | Year 7 | |

— Mushrooms and truffles: | | | |

07115100 | — — Mushrooms of the genus Agaricus | — | | |

07115900 | — — Other | 9,6 | Year 4 | |

071190 | — Other vegetables; mixtures of vegetables: | | | |

— — Vegetables: | | | |

07119010 | — — — Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, excluding sweet peppers | 6,4 | Year 0 | |

07119030 | — — — Sweet corn | — | | |

07119050 | — — — Onions | 7,2 | Year 4 | |

07119080 | — — — Other | 9,6 | Year 4 | |

07119090 | — — Mixtures of vegetables | 12,0 | Year 7 | |

0712 | Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared | | | |

07122000 | — Onions | 12,8 | Year 7 | |

— Mushrooms, wood ears (Auricularia spp.), jelly fungi (Tremella spp.) and truffles: | | | |

07123100 | — — Mushrooms of the genus Agaricus | 12,8 | Year 7 | |

07123200 | — — Wood ears (Auricularia spp.) | 12,8 | Year 7 | |

07123300 | — — Jelly fungi (Tremella spp.) | 12,8 | Year 7 | |

07123900 | — — Other | 12,8 | Year 7 | |

071290 | — Other vegetables; mixtures of vegetables | | | |

07129005 | — — Potatoes whether or not cut or sliced but not further prepared | 10,2 | Year 4 | |

— — Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | | | |

07129011 | — — — Hybrids for sowing | 0,0 | Year 0 | |

07129019 | — — — Other | — | | |

07129030 | — — Tomatoes | 12,8 | Year 7 | |

07129050 | — — Carrots | 12,8 | Year 7 | |

07129090 | — — Other | 12,8 | Year 4 | |

0713 | Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split | | | |

071310 | — Peas (Pisum sativum) | | | |

07131010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

07131090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

07132000 | — Chickpeas (garbanzos) | 0,0 | Year 0 | |

— Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | | | |

07133100 | — — Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek | 0,0 | Year 0 | |

07133200 | — — Small red (Adzuki) beans (Phaseolus or Vigna angularis) | 0,0 | Year 0 | |

071333 | — — Kidney beans, including white pea beans (Phaseolus vulgaris) | | | |

07133310 | — — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

07133390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

07133900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

07134000 | — Lentils | 0,0 | Year 0 | |

07135000 | — Broad beans (Vicia faba var. major) and horse beans (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) | 3,2 | Year 0 | |

071390 | — Other | | | |

07139010 | — — For sowing | 3,2 | Year 0 | |

07139090 | — — Other | 3,2 | Year 0 | |

0714 | Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith | | | |

071410 | — Manioc (cassava) | | | |

07141010 | — — Pellets of flour and meal | — | | |

— — Other | | | |

07141091 | — — — Of a kind used for human consumption, in immediate packings of a net content not exceeding 28 kg, either fresh and whole or without skin and frozen, whether or not sliced | — | | |

07141099 | — — — Other | — | | |

071420 | — Sweet potatoes | | | |

07142010 | — — Fresh, whole, intended for human consumption | 3,0 | Year 0 | |

07142090 | — — Other | — | | |

071490 | — Other | | | |

— — Arrowroot, salep and similar roots and tubers with high starch content | | | |

07149011 | — — — Of a kind used for human consumption, in immediate packings of a net content not exceeding 28 kg, either fresh and whole or without skin and frozen, whether or not sliced | — | | |

07149019 | — — — Other | — | | |

07149090 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

08 | EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUITS OR MELONS | | | |

0801 | Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled | | | |

— Coconuts | | | |

08011100 | — — Desiccated | 0,0 | Year 0 | |

08011900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Brazil nuts | | | |

08012100 | — — In shell | 0,0 | Year 0 | |

08012200 | — — Shelled | 0,0 | Year 0 | |

— Cashew nuts | | | |

08013100 | — — In shell | 0,0 | Year 0 | |

08013200 | — — Shelled | 0,0 | Year 0 | |

0802 | Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled | | | |

— Almonds | | | |

080211 | — — In shell | | | |

08021110 | — — — Bitter | 0,0 | Year 0 | |

08021190 | — — — Other | 5,6 | Year 0 | |

080212 | — — Shelled | | | |

08021210 | — — — Bitter | 0,0 | Year 0 | |

08021290 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Hazelnuts or filberts (Corylus spp.) | | | |

08022100 | — — In shell | 3,2 | Year 0 | |

08022200 | — — Shelled | 3,2 | Year 0 | |

— Walnuts | | | |

08023100 | — — In shell | 4,0 | Year 0 | |

08023200 | — — Shelled | 5,1 | Year 0 | |

08024000 | — Chestnuts (Castanea spp.) | 5,6 | Year 0 | |

08025000 | — Pistachios | 1,6 | Year 0 | |

080290 | — Other | | | |

08029020 | — — Areca (or betel), cola and pecans | 0,0 | Year 0 | |

08029050 | — — Pine nuts | 2,0 | Year 0 | |

08029060 | — — Macadamia nuts | 2,0 | Year 0 | |

08029085 | — — Other | 2,0 | Year 0 | |

080300 | Bananas, including plantains, fresh or dried | | | |

— Fresh | | | |

08030011 | — — Plantains | 16,0 | Year 7 | |

08030019 | — — Other | — | | |

08030090 | — Dried | 16,0 | Year 7 | |

0804 | Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried | | | |

08041000 | — Dates | 7,7 | Year 0 | |

080420 | — Figs | | | |

08042010 | — — Fresh | 5,6 | Year 0 | |

08042090 | — — Dried | 8,0 | Year 4 | |

08043000 | — Pineapples | 5,8 | Year 0 | |

08044000 | — Avocados | 4,0 | Year 0 | |

08045000 | — Guavas, mangoes and mangosteens | 0,0 | Year 0 | |

0805 | Citrus fruit, fresh or dried | | | |

080510 | — Oranges | | | |

— — Sweet oranges, fresh | | | |

08051010 | — — — Sanguines and semi-sanguines | | | |

From 1 January to 31 March | 16,0 | Year 10 | EP |

From 1 April to 30 April | 10,4 | Year 7 | EP |

From 1 May to 15 May | 4,8 | Year 0 | EP |

From 16 May to 31 May | 3,2 | Year 0 | EP |

From 1 June to 15 October | 3,2 | Year 0 | |

From 16 October to 30 November | 16,0 | Year 10 | |

From 1 December to 31 December | 16,0 | Year 10 | EP |

— — — Other | | | |

08051030 | — — — — Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita and Hamlins | | | |

From 1 January to 31 March | 16,0 | Year 10 | EP |

From 1 April to 30 April | 10,4 | Year 7 | EP |

From 1 May to 15 May | 4,8 | Year 0 | EP |

From 16 May to 31 May | 3,2 | Year 0 | EP |

From 1 June to 15 October | 3,2 | Year 0 | |

From 16 October to 30 November | 16,0 | Year 10 | |

From 1 December to 31 December | 16,0 | Year 10 | EP |

08051050 | — — — — Other | | | |

From 1 January to 31 March | 16,0 | Year 10 | EP |

From 1 April to 30 April | 10,4 | Year 7 | EP |

From 1 May to 15 May | 4,8 | Year 0 | EP |

From 16 May to 31 May | 3,2 | Year 0 | EP |

From 1 June to 15 October | 3,2 | Year 0 | |

From 16 October to 30 November | 16,0 | Year 10 | |

From 1 December to 31 December | 16,0 | Year 10 | EP |

08051080 | — — Other | 16,0 | Year 10 | |

080520 | — Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids | | | |

08052010 | — — Clementines | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08052030 | — — Monreales and satsumas | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08052050 | — — Mandarins and wilkings | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08052070 | — — Tangerines | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08052090 | — — Other | | | |

From 1 March to 31 October | 16,0 | Year 7 | |

other | 16,0 | Year 7 | EP |

08054000 | — Grapefruit | 1,5 | Year 0 | |

080550 | — Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): | | | |

08055010 | — — Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) | 6,4 | Year 4 | EP |

08055090 | — — Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 12,8 | Year 4 | |

08059000 | — Other | 12,8 | Year 7 | |

0806 | Grapes, fresh or dried | | | |

080610 | — Fresh | | | |

08061010 | — — Table grapes | | | |

From 1 January to 14 July | 11,5 | Year 4 | TQ(2f) |

From 15 July to 20 July | 14,1 | Year 7 | |

From 21 July to 31 October | 14.1 - 17.6 | Year 10 | EP |

From 1 November to 20 November | 11.5 - 14.4 | Year 4 | TQ(2g); EP |

From 21 November to 31 December | 11,5 | Year 4 | TQ(2g) |

08061090 | — — Other | 14,4 | Year 7 | |

080620 | — Dried | | | |

— — In immediate containers of a net capacity not exceeding 2 kg | | | |

08062011 | — — — Currants | 2,4 | Year 0 | |

08062012 | — — — Sultanas | 2,4 | Year 0 | |

08062018 | — — — Other | 2,4 | Year 0 | |

— — Other | | | |

08062091 | — — — Currants | 2,4 | Year 0 | |

08062092 | — — — Sultanas | 2,4 | Year 0 | |

08062098 | — — — Other | 2,4 | Year 0 | |

0807 | Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh | | | |

— Melons (including watermelons) | | | |

08071100 | — — Watermelons | 8,8 | Year 4 | |

08071900 | — — Other | 8,8 | Year 4 | |

08072000 | — Papaws (papayas) | 0,0 | Year 0 | |

0808 | Apples, pears and quinces, fresh | | | |

080810 | — Apples | | | |

08081010 | — — Cider apples, in bulk, from 16 September to 15 December | 7.2 MIN 0.36 EUR/100kg/net | Year 4 | |

— — Other | | | |

08081020 | — — — Of the variety Golden Delicious | | | |

From 1 January to 14 February | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 15 February to 31 March | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 1 April to 30 June | 0.0 - 3.0 | Year 0 | EP |

From 1 July to 15 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 16 July to 31 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 1 August to 31 December | 9.0 - 11.2 | Year 7 | EP |

08081050 | — — — Of the variety Granny Smith | | | |

From 1 January to 14 February | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 15 February to 31 March | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 1 April to 30 June | 0.0 - 3.0 | Year 0 | EP |

From 1 July to 15 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 16 July to 31 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 1 August to 31 December | 9.0 - 11.2 | Year 7 | EP |

08081090 | — — — Other | | | |

From 1 January to 14 February | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 15 February to 31 March | 4.0 - 6.4 | Year 0 | EP |

From 1 April to 30 June | 0.0 - 3.0 | Year 0 | EP |

From 1 July to 15 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 16 July to 31 July | 0.0 - 4.8 | Year 0 | EP |

From 1 August to 31 December | 9.0 - 11.2 | Year 7 | EP |

080820 | — Pears and quinces | | | |

— — Pears | | | |

08082010 | — — — Perry pears, in bulk, from 1 August to 31 December | 7.2 MIN 0.36 EUR/100kg/net | Year 4 | EP |

08082050 | — — — Other | | | |

From 1 January to 31 January | 8,0 | Year 0 | EP |

From 1 February to 31 March | 5.0 - 8.0 | Year 0 | EP |

From 1 April to 30 April | 0.0 - 2.5 | Year 0 | EP |

From 1 May to 30 June | 2.5 MIN 1 EUR/100kg/net | Year 0 | |

From 1 July to 15 July | 0.0 - 4.0 | Year 0 | EP |

From 16 July to 31 July | 5.0 - 8.0 | Year 7 | EP |

From 1 August to 31 October | 10,4 | Year 7 | EP |

From 1 November to 31 December | 10,4 | Year 7 | EP |

08082090 | — — Quinces | 7,2 | Year 4 | |

0809 | Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh | | | |

08091000 | — Apricots | | | |

From 1 June to 31 July | 20,0 | Year 7 | EP |

other | 20,0 | Year 7 | |

080920 | — Cherries | | | |

08092005 | — — Sour cherries (Prunus cerasus) | | | |

From 21 May to 10 August | 12,0 | Year 7 | EP |

From 1 May to 20 May | 12 MIN 2.4 EUR/100 kg/net | Year 7 | |

other | 12,0 | Year 7 | |

08092095 | — — Other | | | |

From 21 May to 10 August | 6.0 - 12.0 | Year 4 | EP |

From 1 May to 20 May | 12 MIN 2.4 EUR/100 kg/net | Year 4 | |

other | 12,0 | Year 4 | |

080930 | — Peaches, including nectarines | | | |

08093010 | — — Nectarines | | | |

From 11 June to 30 September | 17,6 | Year 7 | EP |

other | 17,6 | Year 7 | |

08093090 | — — Other | | | |

From 11 June to 30 September | 17,6 | Year 7 | EP |

other | 17,6 | Year 7 | |

080940 | — Plums and sloes | | | |

08094005 | — — Plums | | | |

From 1 January to 10 June | 6,4 | Year 0 | |

From 11 June to 30 June | 6,4 | Year 0 | EP |

From 1 July to 30 September | 12,0 | Year 4 | EP |

From 1 October to 31 December | 6,4 | Year 0 | |

08094090 | — — Sloes | 12,0 | Year 4 | |

0810 | Other fruit, fresh | | | |

08101000 | — Strawberries | 11,2 | Year 4 | |

081020 | — Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries | | | |

08102010 | — — Raspberries | 8,8 | Year 0 | |

08102090 | — — Other | 9,6 | Year 4 | |

081030 | — Black-, white-or redcurrants and gooseberries | | | |

08103010 | — — Blackcurrants | 8,8 | Year 4 | |

08103030 | — — Redcurrants | 8,8 | Year 4 | |

08103090 | — — Other | 9,6 | Year 4 | |

081040 | — Cranberries, bilberries and other fruits of the genus Vaccinium | | | |

08104010 | — — Cowberries, foxberries or mountain cranberries (fruit of the species Vaccinium vitis-idaea) | 0,0 | Year 0 | |

08104030 | — — Fruit of the species Vaccinium myrtillus | 3,2 | Year 0 | |

08104050 | — — Fruit of the species Vaccinium macrocarpon and Vaccinium corymbosum | 3,2 | Year 0 | |

08104090 | — — Other | 9,6 | Year 4 | |

08105000 | — Kiwifruit | 8,8 | Year 7 | |

08106000 | — Durians | 8,8 | Year 4 | |

081090 | — Other | | | |

08109030 | — — Tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums | 0,0 | Year 0 | |

08109040 | — — Passion fruit, carambola and pitahaya | 0,0 | Year 0 | |

08109095 | — — Other | 8,8 | Year 4 | |

0811 | Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter | | | |

081110 | — Strawberries | | | |

— — Containing added sugar or other sweetening matter | | | |

08111011 | — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | — | | |

08111019 | — — — Other | 20,8 | Year 4 | |

08111090 | — — Other | 14,4 | Year 4 | |

081120 | — Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black-, white-or redcurrants and gooseberries | | | |

— — Containing added sugar or other sweetening matter | | | |

08112011 | — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | — | | |

08112019 | — — — Other | 20,8 | Year 7 | |

— — Other | | | |

08112031 | — — — Raspberries | 14,4 | Year 7 | |

08112039 | — — — Blackcurrants | 14,4 | Year 4 | |

08112051 | — — — Redcurrants | 12,0 | Year 0 | |

08112059 | — — — Blackberries and mulberries | 12,0 | Year 4 | |

08112090 | — — — Other | 14,4 | Year 0 | |

081190 | — Other | | | |

— — Containing added sugar or other sweetening matter | | | |

— — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

08119011 | — — — — Tropical fruit and tropical nuts | — | | |

08119019 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

08119031 | — — — — Tropical fruit and tropical nuts | 13,0 | Year 0 | |

08119039 | — — — — Other | 20,8 | Year 4 | |

— — Other | | | |

08119050 | — — — Fruit of the species Vaccinium myrtillus | 12,0 | Year 0 | |

08119070 | — — — Fruit of the species Vaccinium myrtilloides and Vaccinium angustifolium | 3,2 | Year 0 | |

— — — Cherries | | | |

08119075 | — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 14,4 | Year 4 | |

08119080 | — — — — Other | 14,4 | Year 4 | |

08119085 | — — — Tropical fruit and tropical nuts | 9,0 | Year 0 | |

08119095 | — — — Other | 14,4 | Year 0 | |

0812 | Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption | | | |

08121000 | — Cherries | 8,8 | Year 0 | |

081290 | — Other | | | |

08129010 | — — Apricots | 12,8 | Year 7 | |

08129020 | — — Oranges | 12,8 | Year 7 | |

08129030 | — — Papaws (papayas) | 2,3 | Year 0 | |

08129040 | — — Fruit of the species Vaccinium myrtillus | 6,4 | Year 0 | |

08129050 | — — Blackcurrants | 8,8 | Year 4 | |

08129060 | — — Raspberries | 8,8 | Year 4 | |

08129070 | — — Guavas, mangoes, mangosteens, tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola, pitahaya and tropical nuts | 5,5 | Year 0 | |

08129099 | — — Other | 8,8 | Year 4 | |

0813 | Fruit, dried, other than that of headings 0801 to 0806; mixtures of nuts or dried fruits of this chapter | | | |

08131000 | — Apricots | 5,6 | Year 0 | |

08132000 | — Prunes | 9,6 | Year 0 | |

08133000 | — Apples | 3,2 | Year 0 | |

081340 | — Other fruit | | | |

08134010 | — — Peaches, including nectarines | 5,6 | Year 0 | |

08134030 | — — Pears | 6,4 | Year 0 | |

08134050 | — — Papaws (papayas) | 2,0 | Year 0 | |

08134060 | — — Tamarinds | 0,0 | Year 0 | |

08134070 | — — Cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola and pitahaya | 0,0 | Year 0 | |

08134095 | — — Other | 2,4 | Year 0 | |

081350 | — Mixtures of nuts or dried fruits of this chapter | | | |

— — Mixtures of dried fruit, other than that of headings 0801 to 0806 | | | |

— — — Not containing prunes | | | |

08135012 | — — — — Of papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola and pitahaya | 4,0 | Year 0 | |

08135015 | — — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

08135019 | — — — Containing prunes | 9,6 | Year 4 | |

— — Mixtures exclusively of dried nuts of headings 0801 and 0802 | | | |

08135031 | — — — Of tropical nuts | 4,0 | Year 0 | |

08135039 | — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

— — Other mixtures | | | |

08135091 | — — — Not containing prunes or figs | 8,0 | Year 4 | |

08135099 | — — — Other | 9,6 | Year 4 | |

08140000 | Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions | 1,6 | Year 0 | |

09 | COFFEE, TEA, MATÉ AND SPICES | | | |

0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | | | |

— Coffee, not roasted | | | |

09011100 | — — Not decaffeinated | 0,0 | Year 0 | |

09011200 | — — Decaffeinated | 4,8 | Year 4 | |

— Coffee, roasted | | | |

09012100 | — — Not decaffeinated | 2,6 | Year 4 | |

09012200 | — — Decaffeinated | 3,1 | Year 4 | |

090190 | — Other | | | |

09019010 | — — Coffee husks and skins | 0,0 | Year 0 | |

09019090 | — — Coffee substitutes containing coffee | 8,0 | Year 7 | |

0902 | Tea, whether or not flavoured | | | |

09021000 | — Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3 kg | 0,0 | Year 0 | |

09022000 | — Other green tea (not fermented) | 0,0 | Year 0 | |

09023000 | — Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3kg | 0,0 | Year 0 | |

09024000 | — Other black tea (fermented) and other partly fermented tea | 0,0 | Year 0 | |

09030000 | Maté | 0,0 | Year 0 | |

0904 | Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta | | | |

— Pepper | | | |

09041100 | — — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09041200 | — — Crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

090420 | — Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, dried or crushed or ground | | | |

— — Neither crushed nor ground | | | |

09042010 | — — — Sweet peppers | 6,1 | Year 0 | |

09042030 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

09042090 | — — Crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

09050000 | Vanilla | 2,1 | Year 4 | |

0906 | Cinnamon and cinnamon-tree flowers | | | |

09061000 | — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09062000 | — Crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

09070000 | Cloves (whole fruit, cloves and stems) | 2,8 | Year 4 | |

0908 | Nutmeg, mace and cardamoms | | | |

09081000 | — Nutmeg | 0,0 | Year 0 | |

09082000 | — Mace | 0,0 | Year 0 | |

09083000 | — Cardamoms | 0,0 | Year 0 | |

0909 | Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries | | | |

09091000 | — Seeds of anise or badian | 0,0 | Year 0 | |

09092000 | — Seeds of coriander | 0,0 | Year 0 | |

09093000 | — Seeds of cumin | 0,0 | Year 0 | |

09094000 | — Seeds of caraway | 0,0 | Year 0 | |

09095000 | — Seeds of fennel; juniper berries | 0,0 | Year 0 | |

0910 | Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices | | | |

09101000 | — Ginger | 0,0 | Year 0 | |

091020 | — Saffron | | | |

09102010 | — — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09102090 | — — Crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

09103000 | — Turmeric (curcuma) | 0,0 | Year 0 | |

091040 | — Thyme; bay leaves | | | |

— — Thyme | | | |

— — — Neither crushed nor ground | | | |

09104011 | — — — — Wild thyme (Thymus serpyllum) | 0,0 | Year 0 | |

09104013 | — — — — Other | 2,4 | Year 4 | |

09104019 | — — — Crushed or ground | 2,9 | Year 4 | |

09104090 | — — Bay leaves | 2,4 | Year 4 | |

09105000 | — Curry | 0,0 | Year 0 | |

— Other spices | | | |

091091 | — — Mixtures referred to in note 1 (b) to this chapter | | | |

09109110 | — — — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09109190 | — — — Crushed or ground | 4,3 | Year 7 | |

091099 | — — Other | | | |

09109910 | — — — Fenugreek seed | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

09109991 | — — — — Neither crushed nor ground | 0,0 | Year 0 | |

09109999 | — — — — Crushed or ground | 4,3 | Year 7 | |

10 | CEREALS | | | |

1001 | Wheat and meslin | | | |

10011000 | — Durum wheat | — | | |

100190 | — Other | | | |

10019010 | — — Spelt for sowing | 12,8 | Year 7 | |

— — Other spelt, common wheat and meslin | | | |

10019091 | — — — Common wheat and meslin seed | — | | |

10019099 | — — — Other | — | | |

10020000 | Rye | — | | |

100300 | Barley | | | |

10030010 | — Seed | — | | |

10030090 | — Other | — | | |

10040000 | Oats | — | | |

1005 | Maize (corn) | | | |

100510 | — Seed | | | |

— — Hybrid | | | |

10051011 | — — — Double hybrids and top cross hybrids | 0,0 | Year 0 | |

10051013 | — — — Three-cross hybrids | 0,0 | Year 0 | |

10051015 | — — — Simple hybrids | 0,0 | Year 0 | |

10051019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

10051090 | — — Other | — | | |

10059000 | — Other | — | | |

1006 | Rice | | | |

100610 | — Rice in the husk (paddy or rough) | | | |

10061010 | — — For sowing | 7,7 | Year 4 | |

— — Other | | | |

— — — Parboiled | | | |

10061021 | — — — — Round grain | — | | |

10061023 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10061025 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10061027 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — — Other | | | |

10061092 | — — — — Round grain | — | | |

10061094 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10061096 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10061098 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

100620 | — Husked (brown) rice | | | |

— — Parboiled | | | |

10062011 | — — — Round grain | — | | |

10062013 | — — — Medium grain | — | | |

— — — Long grain | | | |

10062015 | — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10062017 | — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — Other | | | |

10062092 | — — — Round grain | — | | |

10062094 | — — — Medium grain | — | | |

— — — Long grain | | | |

10062096 | — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10062098 | — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

100630 | — Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed | | | |

— — Semi-milled rice | | | |

— — — Parboiled | | | |

10063021 | — — — — Round grain | — | | |

10063023 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10063025 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10063027 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — — Other | | | |

10063042 | — — — — Round grain | — | | |

10063044 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10063046 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10063048 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — Wholly milled rice | | | |

— — — Parboiled | | | |

10063061 | — — — — Round grain | — | | |

10063063 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10063065 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10063067 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

— — — Other | | | |

10063092 | — — — — Round grain | — | | |

10063094 | — — — — Medium grain | — | | |

— — — — Long grain | | | |

10063096 | — — — — — Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | — | | |

10063098 | — — — — — Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | — | | |

10064000 | — Broken rice | — | | |

100700 | Grain sorghum | | | |

10070010 | — Hybrids for sowing | 6,4 | Year 4 | |

10070090 | — Other | — | | |

1008 | Buckwheat, millet and canary seed; other cereals | | | |

10081000 | — Buckwheat | — | | |

10082000 | — Millet | — | | |

10083000 | — Canary seed | 0,0 | Year 0 | |

100890 | — Other cereals | | | |

10089010 | — — Triticale | — | | |

10089090 | — — Other | — | | |

11 | PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN | | | |

110100 | Wheat or meslin flour | | | |

— Wheat flour | | | |

11010011 | — — Of durum wheat | — | | |

11010015 | — — Of common wheat and spelt | — | | |

11010090 | — Meslin flour | — | | |

1102 | Cereal flours other than of wheat or meslin | | | |

11021000 | — Rye flour | — | | |

110220 | — Maize (corn) flour | | | |

11022010 | — — Of a fat content not exceeding 1,5 % by weight | — | | |

11022090 | — — Other | — | | |

11023000 | — Rice flour | — | | |

110290 | — Other | | | |

11029010 | — — Barley flour | — | | |

11029030 | — — Oat flour | — | | |

11029090 | — — Other | — | | |

1103 | Cereal groats, meal and pellets | | | |

— Groats and meal | | | |

110311 | — — Of wheat | | | |

11031110 | — — — Durum wheat | — | | |

11031190 | — — — Common wheat and spelt | — | | |

110313 | — — Of maize (corn) | | | |

11031310 | — — — Of a fat content not exceeding 1,5 % by weight | — | | |

11031390 | — — — Other | — | | |

110319 | — — Of other cereals | | | |

11031910 | — — — Of rye | — | | |

11031930 | — — — Of barley | — | | |

11031940 | — — — Of oats | — | | |

11031950 | — — — Of rice | — | | |

11031990 | — — — Other | — | | |

110320 | — Pellets: | | | |

11032010 | — — Of rye | — | | |

11032020 | — — Of barley | — | | |

11032030 | — — Of oats | — | | |

11032040 | — — Of maize | — | | |

11032050 | — — Of rice | — | | |

11032060 | — — Of wheat | — | | |

11032090 | — — Other | — | | |

1104 | Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 1006; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground | | | |

— Rolled or flaked grains | | | |

110412 | — — Of oats | | | |

11041210 | — — — Rolled | — | | TQ(2c) |

11041290 | — — — Flaked | — | | TQ(2c) |

110419 | — — Of other cereals | | | |

11041910 | — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11041930 | — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11041950 | — — — Of maize | — | | TQ(2c) |

— — — Of barley: | | | |

11041961 | — — — — Rolled | — | | TQ(2c) |

11041969 | — — — — Flaked | — | | TQ(2c) |

— — — Other | | | |

11041991 | — — — — Flaked rice | — | | TQ(2c) |

11041999 | — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— Other worked grains (for example, hulled, pearled, sliced or kibbled) | | | |

110422 | — — Of oats | | | |

11042220 | — — — Hulled (shelled or husked) | — | | TQ(2c) |

11042230 | — — — Hulled and sliced or kibbled ("Grütze" or "grutten") | — | | TQ(2c) |

11042250 | — — — Pearled | — | | TQ(2c) |

11042290 | — — — Not otherwise worked than kibbled | — | | TQ(2c) |

11042298 | — — — Other | — | | TQ(2c) |

110423 | — — Of maize (corn) | | | |

11042310 | — — — Hulled (shelled or husked), whether or not sliced or kibbled | — | | TQ(2c) |

11042330 | — — — Pearled | — | | TQ(2c) |

11042390 | — — — Not otherwise worked than kibbled | — | | TQ(2c) |

11042399 | — — — Other | — | | TQ(2c) |

110429 | — — Of other cereals | | | |

— — — Of barley: | | | |

11042901 | — — — — Hulled (shelled or husked) | — | | TQ(2c) |

11042903 | — — — — Hulled and sliced or kibbled ("Grütze" or "grutten") | — | | TQ(2c) |

11042905 | — — — — Pearled | — | | TQ(2c) |

11042907 | — — — — Not otherwise worked than kibbled | — | | TQ(2c) |

11042909 | — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— — — Other: | | | |

— — — — Hulled (shelled or husked), whether or not sliced or kibbled | | | |

11042911 | — — — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11042915 | — — — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11042919 | — — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— — — — Pearled | | | |

11042931 | — — — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11042935 | — — — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11042939 | — — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— — — — Not otherwise worked than kibbled | | | |

11042951 | — — — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11042955 | — — — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11042959 | — — — — — Other | — | | TQ(2c) |

— — — — Other | | | |

11042981 | — — — — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11042985 | — — — — — Of rye | — | | TQ(2c) |

11042989 | — — — — — Other | — | | TQ(2c) |

110430 | — Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground | | | |

11043010 | — — Of wheat | — | | TQ(2c) |

11043090 | — — Of other cereals | — | | TQ(2c) |

1105 | Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes | | | |

11051000 | — Flour, meal and powder | 8,5 | Year 7 | |

11052000 | — Flakes, granules and pellets | 8,5 | Year 7 | |

1106 | Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713, of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8 | | | |

11061000 | — Of the dried leguminous vegetables of heading 0713 | 4,2 | Year 4 | |

110620 | — Of sago or of roots or tubers of heading 0714 | | | |

11062010 | — — Denatured | — | | |

11062090 | — — Other | — | | |

110630 | — Of the products of Chapter 8 | | | |

11063010 | — — Of bananas | 7,4 | Year 7 | |

11063090 | — — Other | 4,8 | Year 4 | |

1107 | Malt, whether or not roasted | | | |

110710 | — Not roasted | | | |

— — Of wheat | | | |

11071011 | — — — In the form of flour | — | | |

11071019 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

11071091 | — — — In the form of flour | — | | |

11071099 | — — — Other | — | | |

11072000 | — Roasted | — | | |

1108 | Starches; inulin | | | |

— Starches | | | |

11081100 | — — Wheat starch | — | | |

11081200 | — — Maize (corn) starch | — | | |

11081300 | — — Potato starch | — | | |

11081400 | — — Manioc (cassava) starch | — | | |

110819 | — — Other starches | | | |

11081910 | — — — Rice starch | — | | |

11081990 | — — — Other | — | | |

11082000 | — Inulin | 15,7 | Year 10 | |

11090000 | Wheat gluten, whether or not dried | — | | |

12 | OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDER | | | |

120100 | Soya beans, whether or not broken | | | |

12010010 | — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12010090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

1202 | Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken | | | |

120210 | — In shell | | | |

12021010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12021090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12022000 | — Shelled, whether or not broken | 0,0 | Year 0 | |

12030000 | Copra | 0,0 | Year 0 | |

120400 | Linseed, whether or not broken | | | |

12040010 | — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

1205 | Rape or colza seeds, whether or not broken: | | | |

120510 | — Low erucic acid rape or colza seeds: | | | |

12051010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12051090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

120600 | Sunflower seeds, whether or not broken | | | |

12060010 | — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

12060091 | — — Shelled; in grey and white striped shell | 0,0 | Year 0 | |

12060099 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1207 | Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken | | | |

120710 | — Palm nuts and kernels | | | |

12071010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12071090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120720 | — Cotton seeds | | | |

12072010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12072090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120730 | — Castor oil seeds | | | |

12073010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12073090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120740 | — Sesamum seeds | | | |

12074010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12074090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120750 | — Mustard seeds | | | |

12075010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12075090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120760 | — Safflower seeds | | | |

12076010 | — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12076090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

120791 | — — Poppy seeds | | | |

12079110 | — — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

12079190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120799 | — — Other: | | | |

12079920 | — — — For sowing | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

12079991 | — — — — Hemp seeds | 0,0 | Year 0 | |

12079998 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1208 | Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard | | | |

12081000 | — Of soya beans | 0,0 | Year 0 | |

12089000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

1209 | Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing: | | | |

12091000 | — Sugar beet seed | 4,8 | Year 4 | |

— Seeds of forage plants: | | | |

12092100 | — — Lucerne (alfalfa) seed | 0,0 | Year 0 | |

120922 | — — Clover (Trifolium spp.) seed | | | |

12092210 | — — — Red clover (Trifolium pratense L.) | 0,0 | Year 0 | |

12092280 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120923 | — — Fescue seed | | | |

12092311 | — — — Meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) seed | 0,0 | Year 0 | |

12092315 | — — — Red fescue (Festuca rubra L.) seed | 0,0 | Year 0 | |

12092380 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12092400 | — — Kentucky blue grass (Poa pratensis L.) seed | 0,0 | Year 0 | |

120925 | — — Rye grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seed | | | |

12092510 | — — — Italian ryegrass (including westerwolds) (Lolium multiflorum Lam.) | 0,0 | Year 0 | |

12092590 | — — — Perennial ryegrass (Lolium perenne L.) | 0,0 | Year 0 | |

12092600 | — — Timothy grass seed | 0,0 | Year 0 | |

120929 | — — Other: | | | |

12092910 | — — — Vetch seed; seeds of the genus Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.); cocksfoot grass (Dactylis glomerata L.); bent grass (Agrostis) | 0,0 | Year 0 | |

12092950 | — — — Lupine seed | 0,0 | Year 0 | |

12092960 | — — — Beet seed, other than sugar beet seed | 4,8 | Year 4 | |

12092980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12093000 | — Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

120991 | — — Vegetable seeds | | | |

12099110 | — — — Kohlrabi seeds (Brassica oleracea, caulorapa and gongylodes L. varieties) | 0,0 | Year 0 | |

12099190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

120999 | — — Other | | | |

12099910 | — — — Forest-tree seeds | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

12099991 | — — — — Seeds of plants cultivated principally for their flowers, other than those of subheading 12093000 | 0,0 | Year 0 | |

12099999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1210 | Hop cones, fresh or dried, whether or not ground, powdered or in the form of pellets; lupulin | | | |

12101000 | — Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets | 2,3 | Year 4 | |

121020 | — Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulin | | | |

12102010 | — — Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets, with higher lupulin content; lupulin | 2,3 | Year 4 | |

12102090 | — — Other | 2,3 | Year 4 | |

1211 | Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered | | | |

12111000 | — Liquorice roots | 0,0 | Year 0 | |

12112000 | — Ginseng roots | 0,0 | Year 0 | |

12113000 | — Coca leaf | 0,0 | Year 0 | |

12114000 | — Poppy straw | 0,0 | Year 0 | |

121190 | — Other | | | |

12119030 | — — Tonquin beans | 0,0 | Year 0 | |

12119070 | — — Wild marjoram (Origanum vulgare) (branches, stems and leaves) | 0,0 | Year 0 | |

12119075 | — — Sage (Salvia officinalis) (leaves and flowers) | 0,0 | Year 0 | |

12119098 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1212 | Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included | | | |

121210 | — Locust beans, including locust bean seeds | | | |

12121010 | — — Locust beans | 1,6 | Year 4 | |

— — Locust bean seeds | | | |

12121091 | — — — Not decorticated, crushed or ground | 0,0 | Year 0 | |

12121099 | — — — Other | 2,3 | Year 4 | |

12122000 | — Seaweeds and other algae | 0,0 | Year 0 | |

12123000 | — Apricot, peach (including nectarine) or plum stones and kernels | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

121291 | — — Sugar beet | | | |

12129120 | — — — Dried, whether or not ground | — | | |

12129180 | — — — Other | — | | |

121299 | — — Other: | | | |

12129920 | — — — Sugar cane | — | | |

12129980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

12130000 | Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets | 0,0 | Year 0 | |

1214 | Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets | | | |

12141000 | — Lucerne (alfalfa) meal and pellets | 0,0 | Year 0 | |

121490 | — Other | | | |

12149010 | — — Mangolds, swedes and other fodder roots | 2,3 | Year 4 | |

— — Other | | | |

12149091 | — — — In the form of pellets | 0,0 | Year 0 | |

12149099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

13 | LAC; GUMS, RESINS AND OTHER VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS | | | |

1301 | Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams) | | | |

13011000 | — Lac | 0,0 | Year 0 | |

13012000 | — Gum Arabic | 0,0 | Year 0 | |

130190 | — Other | | | |

13019010 | — — Chios mastic (mastic of the tree of the species Pistacia lentiscus) | 0,0 | Year 0 | PN |

13019090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

1302 | Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products | | | |

— Vegetable saps and extracts | | | |

13021100 | — — Opium | 0,0 | Year 0 | |

13021200 | — — Of liquorice | 3,2 | Year 0 | |

13021300 | — — Of hops | 3,2 | Year 0 | |

13021400 | — — Of pyrethrum or of the roots of plants containing rotenone | 0,0 | Year 0 | |

130219 | — — Other | | | |

13021905 | — — — Vanilla oleoresin | 3,0 | Year 0 | |

13021930 | — — — Intermixtures of vegetable extracts, for the manufacture of beverages or of food preparations | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

13021991 | — — — — Medicinal | 0,0 | Year 0 | |

13021998 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

130220 | — Pectic substances, pectinates and pectates | | | |

13022010 | — — Dry | 19,2 | | R |

13022090 | — — Other | 11,2 | | R |

— Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products | | | |

13023100 | — — Agar-agar | 0,0 | Year 0 | |

130232 | — — Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds | | | |

13023210 | — — — Of locust beans or locust bean seeds | 0,0 | Year 0 | |

13023290 | — — — Of guar seeds | 0,0 | Year 0 | |

13023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

14 | VEGETABLE PLAITING MATERIALS; VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | | | |

1401 | Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark) | | | |

14011000 | — Bamboos | 0,0 | Year 0 | |

14012000 | — Rattans | 0,0 | Year 0 | |

14019000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

14020000 | Vegetable materials of a kind used primarily as stuffing or as padding (for example, kapok, vegetable hair and eel-grass), whether or not put up as a layer with or without supporting material | 0,0 | Year 0 | |

14030000 | Vegetable materials of a kind used primarily in brooms or in brushes (for example, broom-corn, piassava, couch-grass and istle), whether or not in hanks or bundles | 0,0 | Year 0 | |

1404 | Vegetable products not elsewhere specified or included | | | |

14041000 | — Raw vegetable materials of a kind used primarily in dyeing or tanning | 0,0 | Year 0 | |

14042000 | — Cotton linters | 0,0 | Year 0 | |

14049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

15 | ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES | | | |

150100 | Pig fat (including lard) and poultry fat, other than that of heading 0209 or 1503 | | | |

— Pig fat (including lard) | | | |

15010011 | — — For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15010019 | — — Other | — | | |

15010090 | — Poultry fat | 8,0 | Year 7 | |

150200 | Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading 1503 | | | |

15020010 | — For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15020090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

150300 | Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared | | | |

— Lard stearin and oleostearin | | | |

15030011 | — — For industrial uses | 0,0 | Year 0 | |

15030019 | — — Other | 1,6 | Year 4 | |

15030030 | — Tallow oil for industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15030090 | — Other | 2,9 | Year 4 | |

1504 | Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

150410 | — Fish-liver oils and their fractions | | | |

15041010 | — — Of a vitamin A content not exceeding 2500 IU/g | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

15041091 | — — — Of halibut | 0,0 | Year 0 | |

15041099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

150420 | — Fats and oils and their fractions, of fish, other than liver oils | | | |

15042010 | — — Solid fractions | 7,4 | Year 7 | |

15042090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

150430 | — Fats and oils and their fractions, of marine mammals | | | |

15043010 | — — Solid fractions | | | |

ex15043010 | — — — Whale oil and sperm oil | 10,9 | Year 7 | |

ex15043010 | — — — Other | 7,4 | Year 7 | |

15043090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

150500 | Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin): | | | |

15050010 | — Wool grease, crude | 0,0 | Year 0 | |

15050090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

15060000 | Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified | 0,0 | Year 0 | |

1507 | Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

150710 | — Crude oil, whether or not degummed | | | |

15071010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15071090 | — — Other | 2,9 | Year 4 | |

150790 | — Other | | | |

15079010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15079090 | — — Other | 6,1 | Year 4 | |

1508 | Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

150810 | — Crude oil | | | |

15081010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15081090 | — — Other | 2,9 | Year 4 | |

150890 | — Other | | | |

15089010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15089090 | — — Other | 6,1 | Year 4 | |

1509 | Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

150910 | — Virgin | | | |

15091010 | — — Lampante virgin olive oil | — | | |

15091090 | — — Other | — | | |

15099000 | — Other | — | | |

151000 | Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 1509 | | | |

15100010 | — Crude oils | — | | |

15100090 | — Other | — | | |

1511 | Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

151110 | — Crude oil | | | |

15111010 | — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15111090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

151190 | — Other | | | |

— — Solid fractions | | | |

15119011 | — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 4,4 | Year 7 | |

15119019 | — — — Other | 3,8 | Year 7 | |

— — Other | | | |

15119091 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15119099 | — — — Other | 3,1 | Year 4 | |

1512 | Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

— Sunflower-seed or safflower oil and fractions thereof | | | |

151211 | — — Crude oil | | | |

15121110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

15121191 | — — — — Sunflower-seed oil | 2,9 | Year 4 | |

15121199 | — — — — Safflower oil | 2,9 | Year 4 | |

151219 | — — Other | | | |

15121910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

15121991 | — — — — Sunflower-seed oil | 6,1 | Year 4 | |

15121999 | — — — — Safflower oil | 6,1 | Year 4 | |

— Cotton-seed oil and its fractions | | | |

151221 | — — Crude oil, whether or not gossypol has been removed | | | |

15122110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15122190 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

151229 | — — Other | | | |

15122910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15122990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

1513 | Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

— Coconut (copra) oil and its fractions | | | |

151311 | — — Crude oil | | | |

15131110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

15131191 | — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 4,4 | Year 7 | |

15131199 | — — — — Other | 2,2 | Year 4 | |

151319 | — — Other | | | |

— — — Solid fractions | | | |

15131911 | — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15131919 | — — — — Other | 7,4 | Year 7 | |

— — — Other | | | |

15131930 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

15131991 | — — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15131999 | — — — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— Palm kernel or babassu oil and fractions thereof | | | |

151321 | — — Crude oil | | | |

— — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | | | |

15132111 | — — — — Palm kernel oil | 0,0 | Year 0 | |

15132119 | — — — — Babassu oil | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

15132130 | — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 4,4 | Year 7 | |

15132190 | — — — — Other | 2,2 | Year 4 | |

151329 | — — Other | | | |

— — — Solid fractions | | | |

15132911 | — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15132919 | — — — — Other | 7,4 | Year 7 | |

— — — Other | | | |

15132930 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

15132950 | — — — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

— — — — — Other | | | |

15132991 | — — — — — — Palm kernel oil | 6,1 | Year 4 | |

15132999 | — — — — — — Babassu oil | 6,1 | Year 4 | |

1514 | Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified: | | | |

— Low erucic acid rape or colza oil and its fractions: | | | |

151411 | — — Crude oil: | | | |

15141110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15141190 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

151419 | — — Other: | | | |

15141910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15141990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— Other: | | | |

151491 | — — Crude oil: | | | |

15149110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15149190 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

151499 | — — Other: | | | |

15149910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15149990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

1515 | Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified | | | |

— Linseed oil and its fractions | | | |

15151100 | — — Crude oil | 0,0 | Year 0 | |

151519 | — — Other | | | |

15151910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15151990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— Maize (corn) oil and its fractions | | | |

151521 | — — Crude oil | | | |

15152110 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15152190 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

151529 | — — Other | | | |

15152910 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15152990 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

151530 | — Castor oil and its fractions | | | |

15153010 | — — For the production of aminoundecanoic acid for use in the manufacture of synthetic textile fibres or of artificial plastic materials | 0,0 | Year 0 | |

15153090 | — — Other | 1,6 | Year 4 | |

15154000 | — Tung oil and its fractions | 0,0 | Year 0 | |

151550 | — Sesame oil and its fractions | | | |

— — Crude oil | | | |

15155011 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15155019 | — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

— — Other | | | |

15155091 | — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

15155099 | — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

151590 | — Other: | | | |

15159015 | — — Jojoba and oiticica oils; myrtle wax and Japan wax; their fractions | 0,0 | Year 0 | |

— — Tobacco-seed oil and its fractions | | | |

— — — Crude oil | | | |

15159021 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15159029 | — — — — Other | 2,9 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

15159031 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

15159039 | — — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— — Other oils and their fractions | | | |

— — — Crude oils | | | |

15159040 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

15159051 | — — — — — Solid, in immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15159059 | — — — — — Solid, other; fluid | 2,9 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

15159060 | — — — — For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

15159091 | — — — — — Solid, in immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15159099 | — — — — — Solid, other; fluid | 6,1 | Year 4 | |

1516 | Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared | | | |

151610 | — Animal fats and oils and their fractions | | | |

15161010 | — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

15161090 | — — Other | 7,4 | Year 7 | |

151620 | — Vegetable fats and oils and their fractions | | | |

15162010 | — — Hydrogenated castor oil, so called "opal-wax" | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

15162091 | — — — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 8,9 | Year 7 | |

— — — Other | | | |

15162095 | — — — — Colza, linseed, rape seed, sunflower seed, illipe, karite, makore, touloucouna or babassu oils, for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | 1,6 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

15162096 | — — — — — Ground-nut, cotton seed, soya beans or sunflower seed oils; other oils containing less than 50 % by weight of free fatty acids and excluding palm kernel, illipe, coconut, colza, rape seed or copaiba oils | 6,1 | Year 4 | |

15162098 | — — — — — Other | 7,4 | Year 7 | |

1517 | Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516 | | | |

151710 | — Margarine, excluding liquid margarine | | | |

15171010 | — — Containing more than 10 % but not more than 15 % by weight of milk fats | 4.8 + 28.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

15171090 | — — Other | 11,2 | Year 10 | |

151790 | — Other | | | |

15179010 | — — Containing more than 10 % but not more than 15 % by weight of milk fats | 4.8 + 28.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

15179091 | — — — Fixed vegetable oils, fluid, mixed | 6,1 | Year 4 | |

15179093 | — — — Edible mixtures or preparations of a kind used as mould release preparations | 0,0 | Year 0 | |

15179099 | — — — Other | 11,2 | Year 10 | |

151800 | Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidized, dehydrated, sulphurised, blown, polymerized by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, not elsewhere specified or included | | | |

15180010 | — Linoxyn | 4,2 | Year 4 | |

— Fixed vegetable oils, fluid, mixed, for technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption | | | |

15180031 | — — Crude | 0,0 | Year 0 | |

15180039 | — — Other | 1,6 | Year 4 | |

— Other | | | |

15180091 | — — Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidized, dehydrated, sulphurized, blown, polymerized by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516 | 4,2 | Year 4 | |

— — Other | | | |

15180095 | — — — Inedible mixtures or preparations of animal or of animal and vegetable fats and oils and their fractions | 0,0 | Year 0 | |

15180099 | — — — Other | 4,2 | Year 4 | |

15200000 | Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes | 0,0 | Year 0 | |

1521 | Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured | | | |

15211000 | — Vegetable waxes | 0,0 | Year 0 | |

152190 | — Other | | | |

15219010 | — — Spermaceti, whether or not refined or coloured | 0,0 | Year 0 | |

— — Beeswax and other insect waxes, whether or not refined or coloured | | | |

15219091 | — — — Raw | 0,0 | Year 0 | |

15219099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

152200 | Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes | | | |

15220010 | — Degras | 0,0 | Year 0 | |

— Residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes | | | |

— — Containing oil having the characteristics of olive oil | | | |

15220031 | — — — Soapstocks | — | | |

15220039 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

15220091 | — — — Oil foots and dregs; soapstocks | 0,0 | Year 0 | |

15220099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

16 | PREPARATIONS OF MEAT, OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES | | | |

160100 | Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products | | | |

16010010 | — Of liver | 10,7 | Year 10 | TQ(1b) |

— Other | | | |

16010091 | — — Sausages, dry or for spreading, uncooked | — | | TQ(1b) |

16010099 | — — Other | — | | TQ(1b) |

1602 | Other prepared or preserved meat, meat offal or blood | | | |

16021000 | — Homogenized preparations | 16,6 | Year 10 | |

160220 | — Of liver of any animal | | | |

— — Goose or duck liver | | | |

16022011 | — — — Containing 75 % or more by weight of fatty livers | 10,2 | Year 7 | |

16022019 | — — — Other | 10,2 | Year 7 | |

16022090 | — — Other | 16,0 | Year 10 | |

— Of poultry of heading 0105 | | | |

160231 | — — Of turkeys | | | |

— — — Containing 57 % or more by weight of meat or offal | | | |

16023111 | — — — — Containing exclusively uncooked turkey meat | 8,5 | Year 4 | TQ(1d) |

16023119 | — — — — Other | 8,5 | Year 4 | TQ(1d) |

16023130 | — — — Containing 25 % or more but less than 57 % by weight of meat or offal | 8,5 | Year 4 | TQ(1d) |

16023190 | — — — Other | 8,5 | Year 4 | TQ(1d) |

160232 | — — Of fowls of the species Gallus domesticus | | | |

— — — Containing 57 % or more by weight of poultry meat or offal | | | |

16023211 | — — — — Uncooked | — | | TQ(1d) |

16023219 | — — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1d) |

16023230 | — — — Containing 25 % or more but less than 57 % by weight of poultry meat or offal | 10,9 | Year 7 | TQ(1d) |

16023290 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1d) |

160239 | — — Other | | | |

— — — Containing 57 % or more by weight of poultry meat or offal | | | |

16023921 | — — — — Uncooked | — | | |

16023929 | — — — — Other | 10,9 | Year 7 | |

16023940 | — — — Containing 25 % or more but less than 57 % by weight of poultry meat or offal | 10,9 | Year 7 | |

16023980 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | |

— Of swine | | | |

160241 | — — Hams and cuts thereof | | | |

16024110 | — — — Of domestic swine | — | | TQ(1b) |

16024190 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1b) |

160242 | — — Shoulders and cuts thereof | | | |

16024210 | — — — Of domestic swine | — | | TQ(1b) |

16024290 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1b) |

160249 | — — Other, including mixtures | | | |

— — — Of domestic swine | | | |

— — — — Containing by weight 80 % or more of meat or meat offal, of any kind, including fats of any kind or origin | | | |

16024911 | — — — — — Loins (excluding collars) and cuts thereof, including mixtures of loins or hams | — | | TQ(1b) |

16024913 | — — — — — Collars and cuts thereof, including mixtures of collars and shoulders | — | | TQ(1b) |

16024915 | — — — — — Other mixtures containing hams (legs), shoulders, loins or collars, and cuts thereof | — | | TQ(1b) |

16024919 | — — — — — Other | — | | TQ(1b) |

16024930 | — — — — Containing by weight 40 % or more but less than 80 % of meat or meat offal, of any kind, including fats of any kind or origin | — | | TQ(1b) |

16024950 | — — — — Containing by weight less than 40 % of meat or meat offal, of any kind, including fats of any kind or origin | — | | TQ(1b) |

16024990 | — — — Other | 10,9 | Year 7 | TQ(1b) |

160250 | — Of bovine animals | | | |

16025010 | — — Uncooked; mixtures of cooked meat or offal and uncooked meat or offal | — | | |

— — Other | | | |

— — — In airtight containers | | | |

16025031 | — — — — Corned beef | 16,6 | Year 7 | |

16025039 | — — — — Other | 16,6 | Year 7 | |

16025080 | — — — Other | 16,6 | Year 7 | |

160290 | — Other, including preparations of blood of any animal | | | |

16029010 | — — Preparations of blood of any animal | 16,6 | Year 10 | |

— — Other | | | |

16029031 | — — — Of game or rabbit | 10,9 | Year 7 | |

16029041 | — — — Of reindeer | 16,6 | Year 10 | |

— — — Other | | | |

16029051 | — — — — Containing meat or meat offal of domestic swine | — | | |

— — — — Other | | | |

— — — — — Containing bovine meat or offal | | | |

16029061 | — — — — — — Uncooked; mixtures of cooked meat or offal and uncooked meat or offal | — | | |

16029069 | — — — — — — Other | 16,6 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — Of sheep or goats | | | |

— — — — — — — Uncooked; mixtures of cooked meat or offal and uncooked meat or offal | | | |

16029072 | — — — — — — — — Of sheep | 12,8 | Year 7 | |

16029074 | — — — — — — — — Of goats | 16,6 | Year 10 | |

— — — — — — — Other | | | |

16029076 | — — — — — — — — Of sheep | 12,8 | Year 7 | |

16029078 | — — — — — — — — Of goats | 16,6 | Year 10 | |

16029098 | — — — — — — Other | 16,6 | Year 10 | |

160300 | Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates | | | |

16030010 | — In immediate packings of a net content of 1 kg or less | 4,4 | Year 7 | |

16030080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

1604 | Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs | | | |

— Fish, whole or in pieces, but not minced | | | |

16041100 | — — Salmon | 2,0 | Year 4 | |

160412 | — — Herrings | | | |

16041210 | — — — Fillets, raw, merely coated with batter or breadcrumbs, whether or not prefried in oil, deep frozen | 15,0 | Year 10 | |

— — — Other | | | |

16041291 | — — — — In airtight containers | 20,0 | Year 10 | |

16041299 | — — — — Other | 20,0 | Year 10 | |

160413 | — — Sardines, sardinella and brisling or sprats | | | |

— — — Sardines | | | |

16041311 | — — — — In olive oil | 9,0 | Year 7 | |

16041319 | — — — — Other | 12,5 | Year 10 | |

16041390 | — — — Other | 8,7 | Year 4 | |

160414 | — — Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.) | | | |

— — — Tunas and skipjack | | | |

16041411 | — — — — In vegetable oil | — | — | TQ(5) |

— — — — Other | | | |

16041416 | — — — — — Fillets known as "loins" | — | — | |

16041418 | — — — — — Other | — | — | TQ(5) |

16041490 | — — — Bonito (Sarda spp.) | 25,0 | Year 10 | |

160415 | — — Mackerel | | | |

— — — Of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus | | | |

16041511 | — — — — Fillets | 17,5 | Year 4 | |

16041519 | — — — — Other | 17,5 | Year 4 | |

16041590 | — — — Of the species Scomber australasicus | 7,0 | Year 4 | |

16041600 | — — Anchovies | 25,0 | Year 10 | |

160419 | — — Other | | | |

16041910 | — — — Salmonidae, other than salmon | 3,5 | Year 4 | |

— — — Fish of the genus Euthynnus, other than skipjack (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) | | | |

16041931 | — — — — Fillets known as "loins" | — | — | |

16041939 | — — — — Other | — | — | TQ(5) |

16041950 | — — — Fish of the species Orcynopsis unicolor | 8,7 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

16041991 | — — — — Fillets, raw, merely coated with batter or breadcrumbs, whether or not prefried in oil, deep frozen | 4,0 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

16041992 | — — — — — Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 7,0 | Year 4 | |

16041993 | — — — — — Coalfish (Pollachius virens) | 7,0 | Year 4 | |

16041994 | — — — — — Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | 7,0 | Year 4 | |

16041995 | — — — — — Alaska pollack (Theragra chalcogramma) and pollack (Pollachius pollachius) | 7,0 | Year 4 | |

16041998 | — — — — — Other | 7,0 | Year 4 | |

160420 | — Other prepared or preserved fish | | | |

16042005 | — — Preparations of surimi | 14,0 | Year 4 | |

— — Other | | | |

16042010 | — — — Of salmon | 2,0 | Year 4 | |

16042030 | — — — Of salmonidae, other than salmon | 3,5 | Year 4 | |

16042040 | — — — Of anchovies | 25,0 | Year 10 | |

16042050 | — — — Of sardines, bonito, mackerel of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus, fish of the species Orcynopsis unicolor | | | |

ex16042050 | — — — — Of sardines; Of bonito (Sarda s.p.p.) | 25,0 | Year 10 | |

ex16042050 | — — — — Other | 17,5 | Year 10 | |

16042070 | — — — Of tunas, skipjack or other fish of the genus Euthynnus | — | — | TQ(5) |

16042090 | — — — Of other fish | | | |

ex16042090 | — — — — Preserved smoked coalfish; Brisling or sprats (Sprattus sprattus); of mackerel (Scomber australasicus); Lamprey | 4,9 | Year 10 | |

ex16042090 | — — — — Other | 14,0 | Year 10 | |

160430 | — Caviar and caviar substitutes | | | |

16043010 | — — Caviar (sturgeon roe) | 7,0 | Year 4 | |

16043090 | — — Caviar substitutes | 7,0 | Year 4 | |

1605 | Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved | | | |

16051000 | — Crab | 2,8 | Year 4 | |

160520 | — Shrimps and prawns | | | |

16052010 | — — In airtight containers | 7,0 | Year 4 | |

— — Other | | | |

16052091 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 2 kg | 7,0 | Year 4 | |

16052099 | — — — Other | 7,0 | Year 4 | |

160530 | — Lobster | | | |

16053010 | — — Lobster meat, cooked, for the manufacture of lobster butter or of lobster pastes, pâtes, soups or sauces | 0,0 | Year 0 | |

16053090 | — — Other | 7,0 | Year 4 | |

16054000 | — Other crustaceans | 7,0 | Year 4 | |

160590 | — Other | | | |

— — Molluscs | | | |

— — — Mussels (Mytilus spp., Perna spp.) | | | |

16059011 | — — — — In airtight containers | 7,0 | Year 4 | |

16059019 | — — — — Other | 7,0 | Year 4 | |

16059030 | — — — Other | 7,0 | Year 4 | |

16059090 | — — Other aquatic invertebrates | 18,2 | Year 4 | |

17 | SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY | | | |

1701 | Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form | | | |

— Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter | | | |

170111 | — — Cane sugar | | | |

17011110 | — — — For refining | — | | |

17011190 | — — — Other | — | | |

170112 | — — Beet sugar | | | |

17011210 | — — — For refining | — | | |

17011290 | — — — Other | — | | |

— Other | | | |

17019100 | — — Containing added flavouring or colouring matter | — | | |

170199 | — — Other | | | |

17019910 | — — — White sugar | — | | |

17019990 | — — — Other | — | | |

1702 | Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel | | | |

— Lactose and lactose syrup | | | |

17021100 | — — Containing by weight 99 % or more lactose, expressed as anhydrous lactose, calculated on the dry matter | — | | |

17021900 | — — Other | — | | |

170220 | — Maple sugar and maple syrup | | | |

17022010 | — — Maple sugar in solid form, containing added flavouring or colouring matter | — | | |

17022090 | — — Other | 8,0 | Year 4 | |

170230 | — Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the dry state less than 20 % by weight of fructose | | | |

17023010 | — — Isoglucose | — | | |

— — Other | | | |

— — — Containing in the dry state, 99 % or more by weight of glucose | | | |

17023051 | — — — — In the form of white crystalline powder, whether or not agglomerated | — | | |

17023059 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

17023091 | — — — — In the form of white crystalline powder, whether or not agglomerated | — | | |

17023099 | — — — — Other | — | | |

170240 | — Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20 % but less than 50 % by weight of fructose, excluding invert sugar: | | | |

17024010 | — — Isoglucose | — | | |

17024090 | — — Other | — | | |

17025000 | — Chemically pure fructose | — | | |

170260 | — Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than 50 % by weight of fructose, excluding invert sugar: | | | |

17026010 | — — Isoglucose | — | | |

17026080 | — — Inulin syrup | — | | |

17026095 | — — Other | — | | |

170290 | — Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50 % by weight of fructose: | | | |

17029010 | — — Chemically pure maltose | — | | |

17029030 | — — Isoglucose | — | | |

17029050 | — — Maltodextrine and maltodextrine syrup | — | | |

17029060 | — — Artificial honey, whether or not mixed with natural honey | — | | |

— — Caramel | | | |

17029071 | — — — Containing 50 % or more by weight of sucrose in the dry matter | — | | |

— — — Other | | | |

17029075 | — — — — In the form of powder, whether or not agglomerated | — | | |

17029079 | — — — — Other | — | | |

17029080 | — — Inulin syrup | — | | |

17029099 | — — Other | — | | |

1703 | Molasses resulting from the extraction or refining of sugar | | | |

17031000 | — Cane molasses | — | | |

17039000 | — Other | — | | |

1704 | Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa | | | |

170410 | — Chewing gum, whether or not sugar-coated | | | |

— — Containing less than 60 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) | | | |

17041011 | — — — Gum in strips | 2.7 + 27.1 EUR/100 kg/net MAX 17.9 | Year 0 | TQ(3a); SP |

17041019 | — — — Other | 2.7 + 27.1 EUR/100 kg/net MAX 17.9 | Year 0 | TQ(3a); SP |

— — Containing 60 % or more by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) | | | |

17041091 | — — — Gum in strips | 2.8 + 30.9 EUR/100 kg/net MAX 18.2 | Year 0 | TQ(3a); SP |

17041099 | — — — Other | 2.8 + 30.9 EUR/100 kg/net MAX 18.2 | Year 0 | TQ(3a); SP |

170490 | — Other | | | |

17049010 | — — Liquorice extract containing more than 10 % by weight of sucrose but not containing other added substances | 9,3 | | TQ(3a); R |

17049030 | — — White chocolate | 5.6 + 45.1 EUR/100 kg/net MAX 18.9 + 16.5 EUR/100 kg/net | Year 0 | TQ(3a); SP |

— — Other | | | |

17049051 | — — — Pastes, including marzipan, in immediate packings of a net content of 1 kg or more | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049055 | — — — Throat pastilles and cough drops | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049061 | — — — Sugar coated (panned) goods | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

— — — Other | | | |

17049065 | — — — — Gum confectionery and jelly confectionery, including fruit pastes in the form of sugar confectionery | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049071 | — — — — Boiled sweets, whether or not filled | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049075 | — — — — Toffees, caramels and similar sweets | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

— — — — Other | | | |

17049081 | — — — — — Compressed tablets | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

17049099 | — — — — — Other | 5.5 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3a); SP |

18 | COCOA AND COCOA PREPARATIONS | | | |

18010000 | Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted | 0,0 | Year 0 | |

18020000 | Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste | 0,0 | Year 0 | |

1803 | Cocoa paste, whether or not defatted | | | |

18031000 | — Not defatted | 6,1 | Year 4 | |

18032000 | — Wholly or partly defatted | 6,1 | Year 4 | |

18040000 | Cocoa butter, fat and oil | 4,2 | Year 4 | |

18050000 | Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter | 2,8 | Year 4 | |

1806 | Chocolate and other food preparations containing cocoa | | | |

180610 | — Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter | | | |

18061015 | — — Containing no sucrose or containing less than 5 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 2,8 | Year 7 | |

18061020 | — — Containing 5 % or more but less than 65 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 2.8 + 25.2 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

18061030 | — — Containing 65 % or more but less than 80 % by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 4.5 + 31.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

18061090 | — — Containing 80 % or more by weight of sucrose (including invert sugar expressed as sucrose) or isoglucose expressed as sucrose | 4.5 + 41.9 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

180620 | — Other preparations in blocks, slabs or bars weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kg | | | |

18062010 | — — Containing 31 % or more by weight of cocoa butter or containing a combined weight of 31 % or more of cocoa butter and milk fat | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18062030 | — — Containing a combined weight of 25 % or more, but less than 31 % of cocoa butter and milk fat | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

— — Other | | | |

18062050 | — — — Containing 18 % or more by weight of cocoa butter | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18062070 | — — — Chocolate milk crumb | 10.7 + EA | Year 0 | TQ(3b), SP |

18062080 | — — — Chocolate flavour coating | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18062095 | — — — Other | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

— Other, in blocks, slabs or bars | | | |

18063100 | — — Filled | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

180632 | — — Not filled | | | |

18063210 | — — — With added cereal, fruit or nuts | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18063290 | — — — Other | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

180690 | — Other | | | |

— — Chocolate and chocolate products | | | |

— — — Chocolates, whether or not filled | | | |

18069011 | — — — — Containing alcohol | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069019 | — — — — Other | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

— — — Other | | | |

18069031 | — — — — Filled | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069039 | — — — — Not filled | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069050 | — — Sugar confectionery and substitutes therefor made from sugar substitution products, containing cocoa | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069060 | — — Spreads containing cocoa | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069070 | — — Preparations containing cocoa for making beverages | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

18069090 | — — Other | 4.8 + EA MAX 18.7 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3b), SP |

19 | PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK; PASTRYCOOKS' PRODUCTS | | | |

1901 | Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5 % by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included: | | | |

19011000 | — Preparations for infant use, put up for retail sale | 4.1 + EA | Year 0 | SP |

19012000 | — Mixes and doughs for the preparation of bakers' wares of heading 1905 | 0.0 + EA | Year 0 | SP |

190190 | — Other | | | |

— — Malt extract | | | |

19019011 | — — — With a dry extract content of 90 % or more by weight | 1.6 + 18.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19019019 | — — — Other | 1.6 + 14.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

19019091 | — — — Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose (including invert sugar) or isoglucose, 5 % glucose or starch, excluding food preparations in powder form of goods of headings 0401 to 0404 | 0,0 | Year 0 | |

19019099 | — — — Other | 4.1 + EA | Year 0 | SP |

1902 | Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared | | | |

— Uncooked pasta, not stuffed or otherwise prepared | | | |

19021100 | — — Containing eggs | 4.2 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190219 | — — Other | | | |

19021910 | — — — Containing no common wheat flour or meal | 4.2 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19021990 | — — — Other | 4.2 + 21.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190220 | — Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared | | | |

19022010 | — — Containing more than 20 % by weight of fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates | 2,9 | Year 4 | |

19022030 | — — Containing more than 20 % by weight of sausages and the like, of meat and meat offal of any kind, including fats of any kind or origin | — | | |

— — Other | | | |

19022091 | — — — Cooked | 4.8 + 6.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19022099 | — — — Other | 4.8 + 17.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190230 | — Other pasta | | | |

19023010 | — — Dried | 2.9 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19023090 | — — Other | 2.9 + 9.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190240 | — Couscous | | | |

19024010 | — — Unprepared | 4.2 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | |

19024090 | — — Other | 2.9 + 9.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | |

19030000 | Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or similar forms | 2.9 + 15.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

1904 | Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn flakes); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), pre-cooked or otherwise prepared, not elsewhere specified or included: | | | |

190410 | — Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products | | | |

19041010 | — — Obtained from maize | 0.0 + 20.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19041030 | — — Obtained from rice | 1.6 + 46.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19041090 | — — Other | 1.6 + 33.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190420 | — Prepared foods obtained from unroasted cereal flakes or from mixtures of unroasted cereal flakes and roasted cereal flakes or swelled cereals | | | |

19042010 | — — Preparation of the Müsli type based on unroasted cereal flakes | 5.5 + EA | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

19042091 | — — — Obtained from maize | 0.0 + 20.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19042095 | — — — Obtained from rice | 5.1 + 46 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19042099 | — — — Other | 5.1 + 33.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19043000 | — Bulgur wheat | 4.8 + 25.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190490 | — Other: | | | |

19049010 | — — Rice | 4.8 + 46.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19049080 | — — Other | 4.8 + 25.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

1905 | Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products | | | |

19051000 | — Crispbread | 2.3 + 13.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

190520 | — Gingerbread and the like | | | |

19052010 | — — Containing by weight of sucrose less than 30 % (including invert sugar expressed as sucrose) | 5.9 + 18.3 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19052030 | — — Containing by weight of sucrose 30 % or more but less than 50 % (including invert sugar expessed as sucrose) | 6.3 + 24.6 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19052090 | — — Containing by weight of sucrose 50 % or more (including invert sugar expressed as sucrose) | 6.6 + 31.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— Sweet biscuits; waffles and wafers: | | | |

190531 | — — Sweet biscuits: | | | |

— — — Completely or partially coated or covered with chocolate or other preparations containing cocoa: | | | |

19053111 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 85 g | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

19053119 | — — — — Other | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

— — — Other: | | | |

19053130 | — — — — Containing 8 % or more by weight of milk fats | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

— — — — Other: | | | |

19053191 | — — — — — Sandwich biscuits | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

19053199 | — — — — — Other | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

190532 | — — Waffles and wafers: | | | |

— — — Completely or partially coated or covered with chocolate or other preparations containing cocoa: | | | |

19053211 | — — — — In immediate packings of a net content not exceeding 85 g | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

19053219 | — — — — Other | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

— — — Other: | | | |

19053291 | — — — — Salted, whether or not filled | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | TQ(3c); SP |

19053299 | — — — — Other | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | TQ(3c); SP |

190540 | — Rusks, toasted bread and similar toasted products | | | |

19054010 | — — Rusks | 6.2 + EA | Year 0 | SP |

19054090 | — — Other | 6.2 + EA | Year 0 | SP |

190590 | — Other | | | |

19059010 | — — Matzos | 0.0 + 15.9 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

19059020 | — — Communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products | 0.0 + 60.5 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

19059030 | — — — Bread, not containing added honey, eggs, cheese or fruit, and containing by weight in the dry matter state not more than 5 % of sugars and not more than 5 % of fat | 6.2 + EA | Year 0 | SP |

19059040 | — — — Waffles and wafers with a water content exceeding 10 % by weight | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | TQ(3c); SP |

19059045 | — — — Biscuits | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | TQ(3c); SP |

19059055 | — — — Extruded or expanded products, savoury or salted | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | SP |

— — — Other | | | |

19059060 | — — — — With added sweetening matter | 5.5 + EA MAX 24.2 + ADS/Z | Year 0 | SP |

19059090 | — — — — Other | 5.5 + EA MAX 20.7 + ADF/M | Year 0 | SP |

20 | PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OTHER PARTS OF PLANTS | | | |

2001 | Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid | | | |

20011000 | — Cucumbers and gherkins | 14,1 | Year 10 | |

200190 | — Other | | | |

20019010 | — — Mango chutney | 0,0 | Year 0 | |

20019020 | — — Fruit of the genus Capsicum other than sweet peppers or pimentos | 1,5 | Year 0 | |

20019030 | — — Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | — | | |

20019040 | — — Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants containing 5 % or more by weight of starch | 4.8 + 3.8 EUR/100 kg/net eda | Year 0 | SP |

20019050 | — — Mushrooms | 12,5 | Year 10 | |

20019060 | — — Palm hearts | 3,5 | Year 4 | |

20019065 | — — Olives | 12,5 | Year 10 | |

20019070 | — — Sweet peppers | 11,2 | Year 10 | |

20019075 | — — Salad beetroot (Beta vulgaris var. conditiva) | 11,2 | Year 10 | |

20019085 | — — Red cabbages | 11,2 | Year 10 | |

20019091 | — — Tropical fruit and tropical nuts | 6,5 | Year 4 | |

20019093 | — — Onions | 12,5 | Year 10 | |

20019096 | — — Other | 11,2 | Year 10 | |

2002 | Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid | | | |

200210 | — Tomatoes, whole or in pieces | | | |

20021010 | — — Peeled | 14,4 | Year 7 | |

20021090 | — — Other | 14,4 | Year 7 | |

200290 | — Other | | | |

— — With a dry matter content of less than 12 % by weight | | | |

20029011 | — — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | 14,4 | Year 7 | |

20029019 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 14,4 | Year 7 | |

— — With a dry matter content of not less than 12 % but not more than 30 % by weight | | | |

20029031 | — — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | 14,4 | Year 4 | |

20029039 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 14,4 | Year 7 | |

— — With a dry matter content of more than 30 % by weight | | | |

20029091 | — — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | 14,4 | Year 4 | |

20029099 | — — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 14,4 | Year 7 | |

2003 | Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid: | | | |

200310 | — Mushrooms of the genus Agaricus: | | | |

20031020 | — — Provisionally preserved, completely cooked | — | | TQ(2d) |

20031030 | — — Other | — | | TQ(2d) |

20032000 | — Truffles | 10,9 | Year 7 | |

20039000 | — Other | 14,9 | Year 10 | |

2004 | Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading No 2006 | | | |

200410 | — Potatoes | | | |

20041010 | — — Cooked, not otherwise prepared | 10,9 | Year 7 | |

— — Other | | | |

20041091 | — — — In the form of flour, meal or flakes | 4.1 + EA | Year 0 | SP |

20041099 | — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

200490 | — Other vegetables and mixtures of vegetables | | | |

20049010 | — — Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | — | | |

20049030 | — — Sauerkraut, capers and olives | 11,2 | Year 10 | |

20049050 | — — Peas (Pisum sativum) and immature beans of the species Phaseolus spp., in pod | 15,7 | Year 10 | |

— — Other, including mixtures | | | |

20049091 | — — — Onions, cooked, not otherwise prepared | 10,9 | Year 7 | |

20049098 | — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

2005 | Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading No 2006 | | | |

20051000 | — Homogenized vegetables | 14,1 | Year 10 | |

200520 | — Potatoes | | | |

20052010 | — — In the form of flour, meal or flakes | 5.3 + EA | Year 0 | SP |

— — Other | | | |

20052020 | — — — Thin slices, fried or baked, whether or not salted or flavoured, in airtight packings, suitable for immediate consumption | 10,6 | Year 7 | |

20052080 | — — — Other | 10,6 | Year 7 | |

20054000 | — Peas (Pisum sativum) | 15,7 | Year 10 | |

— Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | | | |

20055100 | — — Beans, shelled | 14,1 | Year 10 | |

20055900 | — — Other | 15,7 | Year 10 | |

20056000 | — Asparagus | 14,1 | Year 7 | |

200570 | — Olives | | | |

20057010 | — — In immediate packings of a net content not exceeding 5 kg | 8,9 | Year 7 | |

20057090 | — — Other | 8,9 | Year 7 | |

20058000 | — Sweet corn (Zea mays var. saccharata) | — | | |

200590 | — Other vegetables and mixtures of vegetables | | | |

20059010 | — — Fruit of the genus Capsicum other than sweet peppers or pimentos | 2,9 | Year 0 | |

20059030 | — — Capers | 11,2 | Year 10 | |

20059050 | — — Globe artichokes | 12,3 | Year 7 | |

20059060 | — — Carrots | 12,3 | Year 10 | |

20059070 | — — Mixtures of vegetables | 12,3 | Year 10 | |

20059075 | — — Sauerkraut | 11,2 | Year 10 | |

20059080 | — — Other | 12,3 | Year 10 | |

200600 | Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallized) | | | |

20060010 | — Ginger | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

— — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

20060031 | — — — Cherries | — | | |

20060035 | — — — Tropical fruit and tropical nuts | — | | |

20060038 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

20060091 | — — — Tropical fruit and tropical nuts | 4,3 | Year 7 | |

20060099 | — — — Other | 7,0 | Year 10 | |

2007 | Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: | | | |

200710 | — Homogenized preparations | | | |

20071010 | — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | — | | |

— — Other | | | |

20071091 | — — — Of tropical fruit | 5,2 | Year 7 | |

20071099 | — — — Other | 8,4 | Year 10 | |

— Other | | | |

200791 | — — Citrus fruit: | | | |

20079110 | — — — With a sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20079130 | — — — With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight | — | | |

20079190 | — — — Other | 18,1 | Year 10 | |

200799 | — — Other: | | | |

— — — With a sugar content exceeding 30 % by weight | | | |

20079910 | — — — — Plum purée and paste and prune purée and paste, in immediate packings of a net content exceeding 100 kg, for industrial processing | 22,4 | Year 10 | |

20079920 | — — — — Chestnut purée and paste | — | | |

— — — — Other | | | |

20079931 | — — — — — Of cherries | — | | |

20079933 | — — — — — Of strawberries | — | | |

20079935 | — — — — — Of raspberries | — | | |

20079939 | — — — — — Other | — | | |

— — — With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight | | | |

20079951 | — — — — Chestnut purée and paste | — | | |

20079955 | — — — — Apple purée, including compotes | — | | |

20079958 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

20079991 | — — — — Apple purée, including compotes | 24,0 | Year 7 | |

20079993 | — — — — Of tropical fruit and tropical nuts | 15,0 | Year 7 | |

20079998 | — — — — Other | 24,0 | Year 7 | |

2008 | Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included | | | |

— Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together | | | |

200811 | — — Ground-nuts | | | |

20081110 | — — — Peanut butter | 8,9 | | R |

— — — Other, in immediate packings of a net content | | | |

— — — — Exceeding 1 kg | | | |

20081192 | — — — — — Roasted | 7,7 | Year 7 | |

20081194 | — — — — — Other | 7,7 | Year 7 | |

— — — — Not exceeding 1 kg | | | |

20081196 | — — — — — Roasted | 8,4 | Year 7 | |

20081198 | — — — — — Other | 8,9 | Year 7 | |

200819 | — — Other, including mixtures | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20081911 | — — — — Tropical nuts; mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit | 2,4 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

20081913 | — — — — — Roasted almonds and pistachios | 3,1 | Year 4 | |

20081919 | — — — — — Other | 3,9 | Year 7 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

— — — — Tropical nuts; mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit | | | |

20081951 | — — — — — Roasted tropical nuts | 2,8 | Year 4 | |

20081959 | — — — — — Other | 2,8 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

— — — — — Roasted nuts | | | |

20081993 | — — — — — — Almonds and pistachios | 3,5 | Year 7 | |

20081995 | — — — — — — Other | 4,2 | Year 7 | |

20081999 | — — — — — Other | 4,4 | Year 7 | |

200820 | — Pineapples | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20082011 | — — — — With a sugar content exceeding 17 % by weight | — | | |

20082019 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20082031 | — — — — With a sugar content exceeding 19 % by weight | — | | |

20082039 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20082051 | — — — — With a sugar content exceeding 17 % by weight | 15,7 | Year 10 | |

20082059 | — — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20082071 | — — — — With a sugar content exceeding 19 % by weight | 17,3 | Year 10 | |

20082079 | — — — — Other | 15,7 | Year 10 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20082091 | — — — — Of 4,5 kg or more | 14,9 | Year 10 | |

20082099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 14,9 | Year 10 | |

200830 | — Citrus fruit | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

20083011 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 10 | |

20083019 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

20083031 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 10 | |

20083039 | — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20083051 | — — — — Grapefruit segments | 11,7 | Year 10 | |

20083055 | — — — — Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and other similar citrus hybrids | 14,9 | Year 10 | |

20083059 | — — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20083071 | — — — — Grapefruit segments | 10,6 | Year 10 | |

20083075 | — — — — Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and other similar citrus hybrids | 14,1 | Year 10 | |

20083079 | — — — — Other | 17,3 | Year 10 | |

20083090 | — — — Not containing added sugar | 14,9 | Year 10 | |

200840 | — Pears | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

— — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

20084011 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 10 | |

20084019 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

20084021 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 10 | |

20084029 | — — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20084031 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | — | | |

20084039 | — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20084051 | — — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | 17,6 | Year 4 | |

20084059 | — — — — Other | 16,0 | Year 7 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20084071 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | 19,2 | Year 7 | |

20084079 | — — — — Other | 17,6 | Year 7 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20084091 | — — — — Of 4,5 kg or more | 16,8 | Year 4 | |

20084099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 16,8 | Year 7 | |

200850 | — Apricots | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

— — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

20085011 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 25,6 | Year 10 | |

20085019 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

20085031 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 24,0 | Year 10 | |

20085039 | — — — — — Other | 25,6 | Year 10 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20085051 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | — | | |

20085059 | — — — — Other | 25,6 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20085061 | — — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | 19,2 | Year 4 | |

20085069 | — — — — Other | 17,6 | Year 7 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20085071 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | 20,8 | Year 7 | |

20085079 | — — — — Other | 19,2 | Year 7 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20085092 | — — — — Of 5 kg or more | 13,6 | Year 4 | |

20085094 | — — — — Of 4,5 kg or more but less than 5 kg | 17,0 | Year 7 | |

20085099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 18,4 | Year 7 | |

200860 | — Cherries | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

20086011 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 7 | |

20086019 | — — — — Other | — | | TQ(2e) |

— — — Other | | | |

20086031 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 7 | |

20086039 | — — — — Other | 21,7 | Year 4 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20086051 | — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 17,6 | Year 7 | |

20086059 | — — — — Other | 14,1 | Year 4 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20086061 | — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 20,8 | Year 7 | |

20086069 | — — — — Other | 17,3 | Year 4 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

— — — — Of 4,5 kg or more | | | |

20086071 | — — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 18,4 | Year 7 | |

20086079 | — — — — — Other | 14,9 | Year 7 | |

— — — — Of less than 4,5 kg | | | |

20086091 | — — — — — Sour cherries (Prunus cerasus) | 18,4 | Year 7 | |

20086099 | — — — — — Other | 14,9 | Year 7 | |

200870 | — Peaches, including nectarines: | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

— — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | | | |

20087011 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 10 | |

20087019 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

20087031 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 10 | |

20087039 | — — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — — In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20087051 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | — | | |

20087059 | — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20087061 | — — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | 19,2 | Year 7 | |

20087069 | — — — — Other | 17,6 | Year 7 | |

— — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20087071 | — — — — With a sugar content exceeding 15 % by weight | 19,2 | Year 7 | |

20087079 | — — — — Other | 17,6 | Year 7 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20087092 | — — — — Of 5 kg or more | 15,2 | Year 7 | |

20087094 | — — — — Of 4,5 kg or more but less than 5 kg | 18,4 | Year 7 | |

20087099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 18,4 | Year 7 | |

200880 | — Strawberries | | | |

— — Containing added spirit | | | |

— — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

20088011 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 21,7 | Year 10 | |

20088019 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

20088031 | — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 20,4 | Year 10 | |

20088039 | — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — Not containing added spirit | | | |

20088050 | — — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | 14,1 | Year 7 | |

20088070 | — — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 17,3 | Year 7 | |

— — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

20088091 | — — — — Of 4,5 kg or more | 14,9 | Year 4 | |

20088099 | — — — — Of less than 4,5 kg | 14,9 | Year 7 | |

— Other, including mixtures other than those of subheading 200819 | | | |

20089100 | — — Palm hearts | 3,5 | Year 7 | |

200892 | — — Mixtures | | | |

— — — Containing added spirit | | | |

— — — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

— — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | | | |

20089212 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 5,6 | Year 10 | |

20089214 | — — — — — — Other | 8,9 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

20089216 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | — | | |

20089218 | — — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

— — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | | | |

20089232 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 5,2 | Year 7 | |

20089234 | — — — — — — Other | 8,4 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

20089236 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 5,6 | Year 10 | |

20089238 | — — — — — — Other | 8,9 | Year 10 | |

— — — Not containing added spirit | | | |

— — — — Containing added sugar | | | |

— — — — — In immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20089251 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 7,5 | Year 7 | |

20089259 | — — — — — — Other | 12,3 | Year 4 | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — Mixtures of fruit in which no single fruit exceeds 50 % of the total weight of the fruits | | | |

20089272 | — — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 5,0 | Year 4 | |

20089274 | — — — — — — — Other | 9,5 | Year 4 | |

— — — — — — Other | | | |

20089276 | — — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 8,4 | Year 7 | |

20089278 | — — — — — — — Other | 13,4 | Year 4 | |

— — — — Not containing added sugar, in immediate packings of a net content | | | |

— — — — — Of 5 kg or more | | | |

20089292 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 4,0 | Year 7 | |

20089293 | — — — — — — Other | 6,4 | Year 7 | |

— — — — — Of 4,5 kg or more but less than 5 kg | | | |

20089294 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 4,0 | Year 7 | |

20089296 | — — — — — — Other | 6,4 | Year 7 | |

— — — — — Of less than 4,5 kg | | | |

20089297 | — — — — — — Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit) | 8,0 | Year 7 | |

20089298 | — — — — — — Other | 14,9 | Year 7 | |

200899 | — — Other | | | |

— — — Containing added spirit | | | |

— — — — Ginger | | | |

20089911 | — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | 3,5 | Year 4 | |

20089919 | — — — — — Other | 5,6 | Year 10 | |

— — — — Grapes | | | |

20089921 | — — — — — With a sugar content exceeding 13 % by weight | — | | |

20089923 | — — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — — — Other | | | |

— — — — — With a sugar content exceeding 9 % by weight | | | |

— — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | | | |

20089925 | — — — — — — — Passionfruit and guavas | 12,5 | Year 10 | |

20089926 | — — — — — — — Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | 12,5 | Year 10 | |

20089928 | — — — — — — — Other | 21,7 | Year 10 | |

— — — — — — Other | | | |

20089932 | — — — — — — — Passionfruit and guavas | — | | |

20089933 | — — — — — — — Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | — | | |

20089934 | — — — — — — — Other | — | | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — Of an actual alcoholic strength by mass not exceeding 11,85 % mas | | | |

20089936 | — — — — — — — Tropical fruit | 11,5 | Year 7 | |

20089937 | — — — — — — — Other | 24,0 | Year 10 | |

— — — — — — Other | | | |

20089938 | — — — — — — — Tropical fruit | 5,6 | Year 10 | |

20089940 | — — — — — — — Other | 8,9 | Year 10 | |

— — — Not containing added spirit | | | |

— — — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content exceeding 1 kg | | | |

20089941 | — — — — — Ginger | 0,0 | Year 0 | |

20089943 | — — — — — Grapes | 15,7 | Year 4 | |

20089945 | — — — — — Plums and prunes | 14,1 | Year 7 | |

20089946 | — — — — — Passionfruit, guavas and tamarinds | 7,5 | Year 7 | |

20089947 | — — — — — Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | 3,8 | Year 7 | |

20089949 | — — — — — Other | 6,1 | Year 4 | |

— — — — Containing added sugar, in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | | | |

20089951 | — — — — — Ginger | 0,0 | Year 0 | |

20089953 | — — — — — Grapes | 17,3 | Year 7 | |

20089955 | — — — — — Plums and prunes | 17,3 | Year 7 | |

20089961 | — — — — — Passionfruit and guavas | 9,5 | Year 7 | |

20089962 | — — — — — Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | 9,5 | Year 7 | |

20089968 | — — — — — Other | 17,3 | Year 7 | |

— — — — Not containing added sugar | | | |

— — — — — Plums and prunes, in immediate packings of a net content | | | |

20089972 | — — — — — — Of 5 kg or more | 11,7 | Year 4 | |

20089978 | — — — — — — Of less than 5 kg | 14,9 | Year 7 | |

20089985 | — — — — — Maize (corn), other than sweet corn (Zea mays var. saccharata) | 1.6 + 9.4 EUR/100 kg/net eda | Year 0 | SP |

20089991 | — — — — — Yams, sweet potatoes and similar edible parts of plants, containing 5 % or more by weight of starch | 4.8 + 3.8 EUR/100 kg/net eda | Year 0 | SP |

20089999 | — — — — — Other | 14,9 | Year 4 | |

2009 | Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: | | | |

— Orange juice: | | | |

200911 | — — Frozen: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20091111 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20091119 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value not exceeding 67: | | | |

20091191 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20091199 | — — — — Other | 11,7 | Year 10 | |

20091200 | — — Not frozen, of a Brix value not exceeding 20 | 8,5 | Year 7 | |

200919 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20091911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20091919 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

20091991 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20091998 | — — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

— Grapefruit juice: | | | |

20092100 | — — Of a Brix value not exceeding 20 | 8,5 | Year 7 | |

200929 | — — Other: | | | |

— — — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20092911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20092919 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

20092991 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20092999 | — — — — Other | 8,5 | Year 7 | |

— Juice of any other single citrus fruit: | | | |

200931 | — — Of a Brix value not exceeding 20: | | | |

— — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight: | | | |

20093111 | — — — — Containing added sugar | 10,9 | Year 7 | |

20093119 | — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight: | | | |

— — — — Lemon juice: | | | |

20093151 | — — — — — Containing added sugar | 10,9 | Year 7 | |

20093159 | — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — — Other citrus fruit juices: | | | |

20093191 | — — — — — Containing added sugar | 10,9 | Year 7 | |

20093199 | — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

200939 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20093911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20093919 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

— — — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight: | | | |

20093931 | — — — — — Containing added sugar | 10,9 | Year 7 | |

20093939 | — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight: | | | |

— — — — — Lemon juice: | | | |

20093951 | — — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20093955 | — — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 10,9 | Year 7 | |

20093959 | — — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — — — Other citrus fruit juices: | | | |

20093991 | — — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20093995 | — — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 10,9 | Year 7 | |

20093999 | — — — — — — Not containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— Pineapple juice: | | | |

200941 | — — Of a Brix value not exceeding 20: | | | |

20094110 | — — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight, containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — Other: | | | |

20094191 | — — — — Containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

20094199 | — — — — Not containing added sugar | 12,5 | Year 10 | |

200949 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20094911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20094919 | — — — — Other | 28,5 | Year 10 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

20094930 | — — — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight, containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

— — — — Other: | | | |

20094991 | — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20094993 | — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 11,7 | Year 10 | |

20094999 | — — — — — Not containing added sugar | 12,5 | Year 10 | |

200950 | — Tomato juice: | | | |

20095010 | — — Containing added sugar | 16,0 | Year 10 | |

20095090 | — — Other | 16,8 | Year 10 | |

— Grape juice (including grape must): | | | |

200961 | — — Of a Brix value not exceeding 30: | | | |

20096110 | — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight | 22,4 | Year 4 | EP |

20096190 | — — — Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight | — | | |

200969 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20096911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight | — | | |

20096919 | — — — — Other | 40,0 | Year 4 | EP |

— — — Of a Brix value exceeding 30 but not exceeding 67: | | | |

— — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight: | | | |

20096951 | — — — — — Concentrated | 22,4 | Year 4 | EP |

20096959 | — — — — — Other | 22,4 | Year 4 | EP |

— — — — Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight: | | | |

— — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight: | | | |

20096971 | — — — — — — Concentrated | — | | |

20096979 | — — — — — — Other | — | | |

20096990 | — — — — — Other. | — | | |

— Apple juice: | | | |

200971 | — — Of a Brix value not exceeding 20: | | | |

20097110 | — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight, containing added sugar | 14,5 | Year 7 | |

— — — Other: | | | |

20097191 | — — — — Containing added sugar | 14,5 | Year 10 | |

20097199 | — — — — Not containing added sugar | 14,5 | Year 4 | |

200979 | — — Other: | | | |

— — — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

20097911 | — — — — Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight | — | | |

20097919 | — — — — Other | 25,5 | Year 7 | |

— — — Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67: | | | |

20097930 | — — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight, containing added sugar | 14,5 | Year 7 | |

— — — — Other: | | | |

20097991 | — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20097993 | — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 14,5 | Year 10 | |

20097999 | — — — — — Not containing added sugar | 14,5 | Year 4 | |

200980 | — Juice of any other single fruit or vegetable: | | | |

— — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

— — — — Pear juice: | | | |

20098011 | — — — — Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight | — | | |

20098019 | — — — — Other | 28,5 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | | | |

20098032 | — — — — — Juices of passionfruit and guavas | — | | |

20098033 | — — — — — Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | — | | |

20098035 | — — — — — Other | — | | |

— — — — Other | | | |

20098036 | — — — — — Juices of tropical fruit | 7,3 | Year 10 | |

20098038 | — — — — — Other | 11,7 | Year 7 | |

— — Of a Brix value not exceeding 67 | | | |

— — — Pear juice: | | | |

20098050 | — — — — Of a value exceeding EUR 18 per 100 kg net weight, containing added sugar | 15,7 | Year 7 | |

— — — — Other | | | |

20098061 | — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20098063 | — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 15,7 | Year 10 | |

20098069 | — — — — — Not containing added sugar | 16,5 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of a value exceeding 30 EUR per 100 kg net weight, containing added sugar | | | |

20098071 | — — — — — Cherry juice | 5,8 | Year 7 | |

20098073 | — — — — — Juices of tropical fruit | 7,0 | Year 7 | |

20098079 | — — — — — Other | 16,8 | Year 7 | |

— — — — Other | | | |

— — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | | | |

20098083 | — — — — — — Juices of passionfruit and guavas | — | | |

20098084 | — — — — — — Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya | — | | |

20098086 | — — — — — — Other | — | | |

— — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | | | |

20098088 | — — — — — — Juices of tropical fruit | 3,6 | Year 7 | |

20098089 | — — — — — — Other | 5,8 | Year 10 | |

— — — — — Not containing added sugar | | | |

20098095 | — — — — — — Juice of fruit of the species Vaccinium macrocarpon | 9,8 | Year 4 | |

20098096 | — — — — — — Cherry juice | 6,1 | Year 7 | |

20098097 | — — — — — — Juices of tropical fruit | 7,5 | Year 7 | |

20098099 | — — — — — — Other | 14,1 | Year 4 | |

200990 | — Mixtures of juices: | | | |

— — Of a Brix value exceeding 67: | | | |

— — — Mixtures of apple and pear juice | | | |

20099011 | — — — — Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight | — | | |

20099019 | — — — — Other | 28,5 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

20099021 | — — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | — | | |

20099029 | — — — — Other | 28,5 | Year 7 | |

— — Of a Brix value not exceeding 67 | | | |

— — — Mixtures of apple and pear juice | | | |

20099031 | — — — — Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20099039 | — — — — Other | 16,5 | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of a value exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | | | |

— — — — — Mixtures of citrus fruit juices and pineapple juice | | | |

20099041 | — — — — — — Containing added sugar | 11,7 | Year 10 | |

20099049 | — — — — — — Other | 12,5 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

20099051 | — — — — — — Containing added sugar | 13,3 | Year 10 | |

20099059 | — — — — — — Other | 14,1 | Year 7 | |

— — — — Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight | | | |

— — — — — Mixtures of citrus fruit juices and pineapple juice | | | |

20099071 | — — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | — | | |

20099073 | — — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | 11,7 | Year 10 | |

20099079 | — — — — — — Not containing added sugar | 12,5 | Year 10 | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — With an added sugar content exceeding 30 % by weight | | | |

20099092 | — — — — — — — Mixtures of juices of tropical fruit | — | | |

20099094 | — — — — — — — Other | — | | |

— — — — — — With an added sugar content not exceeding 30 % by weight | | | |

20099095 | — — — — — — — Mixtures of juices of tropical fruit | 7,0 | Year 7 | |

20099096 | — — — — — — — Other | 13,3 | Year 10 | |

— — — — — — Not containing added sugar | | | |

20099097 | — — — — — — — Mixtures of juices of tropical fruit | 7,5 | Year 7 | |

20099098 | — — — — — — — Other | 14,1 | Year 10 | |

21 | MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS | | | |

2101 | Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof | | | |

— Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee | | | |

210111 | — — Extracts, essences and concentrates | | | |

21011111 | — — — With a coffee-based dry matter content of 95 % or more by weight | 3,1 | Year 4 | |

21011119 | — — — Other | 3,1 | Year 4 | |

210112 | — — Preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee | | | |

21011292 | — — — Preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates of coffee | 8,0 | Year 4 | |

21011298 | — — — Other | 5.5 + EA | Year 0 | SP |

210120 | — Extracts, essences and concentrates, of tea or maté, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates, or with a basis of tea or maté | | | |

21012020 | — — Extracts, essences or concentrates | 0,0 | Year 0 | |

— — Preparations | | | |

21012092 | — — — With a basis of extracts, essences or concentrates of tea or maté | 0,0 | Year 0 | |

21012098 | — — — Other | 0.0 + EA | Year 0 | SP |

210130 | — Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof | | | |

— — Roasted chicory and other roasted coffee substitutes | | | |

21013011 | — — — Roasted chicory | 8,0 | Year 4 | |

21013019 | — — — Other | 1.6 + 12.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— — Extracts, essences and concentrates of roasted chicory and other roasted coffee substitutes | | | |

21013091 | — — — Of roasted chicory | 9,8 | Year 4 | |

21013099 | — — — Other | 7.3 + 22.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

2102 | Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders | | | |

210210 | — Active yeasts | | | |

21021010 | — — Culture yeast | — | | |

— — Bakers' yeast | | | |

21021031 | — — — Dried | — | | |

21021039 | — — — Other | 8,5 | | R |

21021090 | — — Other | 10,2 | | R |

210220 | — Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead | | | |

— — Inactive yeasts | | | |

21022011 | — — — In tablet, cube or similar form, or in immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 4,8 | | R |

21022019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

21022090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

21023000 | — Prepared baking powders | 2,1 | Year 4 | |

2103 | Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard | | | |

21031000 | — Soya sauce | 4,2 | Year 4 | |

21032000 | — Tomato ketchup and other tomato sauces | 6,7 | Year 0 | |

210330 | — Mustard flour and meal and prepared mustard | | | |

21033010 | — — Mustard flour | 0,0 | Year 0 | |

21033090 | — — Prepared mustard | 5,5 | Year 4 | |

210390 | — Other | | | |

21039010 | — — Mango chutney, liquid | 0,0 | Year 0 | |

21039030 | — — Aromatic bitters of an alcoholic strength by volume of 44,2 % to 49,2 % vol containing from 1,5 % to 6 % by weight of gentian, spices and various ingredients and from 4 % to 10 % of sugar, in containers holding 0,5 litre or less | 0,0 | Year 0 | |

21039090 | — — Other | 4,2 | Year 0 | |

2104 | Soups and broths and preparations therefor; homogenized composite food preparations | | | |

210410 | — Soups and broths and preparations therefor | | | |

21041010 | — — Dried | 8,0 | Year 4 | |

21041090 | — — Other | 8,0 | Year 4 | |

21042000 | — Homogenized composite food preparations | 9,8 | Year 7 | |

210500 | Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa | | | |

21050010 | — Containing no milk fats or containing less than 3 % by weight of such fats | 5.1 + 20.2 EUR/100 kg/net MAX 19.4 + 9.4 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

— Containing by weight of milk fats | | | |

21050091 | — — 3 % or more but less than 7 % | 4.5 + 38.5 EUR/100 kg/net MAX 18.1 + 7.0 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

21050099 | — — 7 % or more | 4.4 + 54.0 EUR/100 kg/net MAX 17.8 + 6.9 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

2106 | Food preparations not elsewhere specified or included | | | |

210610 | — Protein concentrates and textured protein substances | | | |

21061020 | — — Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch | 12,8 | Year 7 | |

21061080 | — — Other | 9 + EA | Year 0 | SP |

210690 | — Other | | | |

21069010 | — — Cheese fondues | — | | |

21069020 | — — Compound alcoholic preparations, other than those based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages | — | | |

— — Flavoured or coloured sugar syrups | | | |

21069030 | — — — Isoglucose syrups | — | | |

— — — Other | | | |

21069051 | — — — — Lactose syrup | — | | |

21069055 | — — — — Glucose syrup and maltodextrine syrup | — | | |

21069059 | — — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

21069092 | — — — Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch | — | | |

21069098 | — — — Other | — | | |

22 | BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR | | | |

2201 | Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow | | | |

220110 | — Mineral waters and aerated waters | | | |

— — Natural mineral waters | | | |

22011011 | — — — Not carbonated | 0,0 | Year 0 | |

22011019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22011090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22019000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2202 | Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 2009 | | | |

22021000 | — Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured | 6,1 | | R |

220290 | — Other | | | |

22029010 | — — Not containing products of headings 0401 to 0404 or fat obtained from products of headings 0401 to 0404 | 6,1 | | R |

— — Other, containing by weight of fat obtained from the products of headings 0401 to 0404 | | | |

22029091 | — — — Less than 0,2 % | 2.9 + 13.7 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

22029095 | — — — 0,2 % or more but less than 2 % | 2.0 + 12.1 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

22029099 | — — — 2 % or more | 1.9 + 21.2 EUR/100 kg/net | Year 0 | SP |

220300 | Beer made from malt | | | |

— In containers holding 10 litres or less | | | |

22030001 | — — In bottles | 0,0 | Year 0 | |

22030009 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22030010 | — In containers holding more than 10 litres | 0,0 | Year 0 | |

2204 | Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009 | | | |

220410 | — Sparkling wine | | | |

— — Of an actual alcoholic strength by volume of not less than 8,5 % vol | | | |

22041011 | — — — Champagne | 32 EUR/hl | Year 4 | PN |

22041019 | — — — Other | 32 EUR/hl | Year 4 | |

— — Other | | | |

22041091 | — — — Asti spumante | 32 EUR/hl | Year 4 | PN |

22041099 | — — — Other | 32 EUR/hl | Year 4 | |

— Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol | | | |

220421 | — — In containers holding 2 litres or less | | | |

22042110 | — — — Wine other than that referred to in subheading 220410 in bottles with "mushroom" stoppers held in place by ties or fastenings; wine otherwise put up with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of not less than 1 bar but less than 3 bars, measured at a temperature of 20 °C | 32 EUR/hl | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | | | |

— — — — — Quality wines produced in specified regions | | | |

— — — — — — White | | | |

22042111 | — — — — — — — Alsace | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042112 | — — — — — — — Bordeaux | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042113 | — — — — — — — Bourgogne (Burgundy) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042117 | — — — — — — — Val de Loire (Loire Valley) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042118 | — — — — — — — Mosel-Saar-Ruwer | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042119 | — — — — — — — Pfalz | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042122 | — — — — — — — Rheinhessen | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042124 | — — — — — — — Lazio (Latium) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042126 | — — — — — — — Toscana (Tuscany) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042127 | — — — — — — — Trentino, Alto Adige and Friuli | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042128 | — — — — — — — Veneto | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042132 | — — — — — — — Vinho Verde | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042134 | — — — — — — — Penedés | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042136 | — — — — — — — Rioja | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042137 | — — — — — — — Valencia | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042138 | — — — — — — — Other | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — — Other | | | |

22042142 | — — — — — — — Bordeaux | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042143 | — — — — — — — Bourgogne (Burgundy) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042144 | — — — — — — — Beaujolais | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042146 | — — — — — — — Côtes du Rhône | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042147 | — — — — — — — Languedoc-Roussillon | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042148 | — — — — — — — Val de Loire (Loire Valley) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042162 | — — — — — — — Piemonte (Piedmont) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042166 | — — — — — — — Toscana (Tuscany) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042167 | — — — — — — — Trentino and Alto Adige | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042168 | — — — — — — — Veneto | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042169 | — — — — — — — Dão, Bairrada and Douro | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042171 | — — — — — — — Navarra | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042174 | — — — — — — — Penedés | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042176 | — — — — — — — Rioja | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042177 | — — — — — — — Valdepeñas | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042178 | — — — — — — — Other | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — Other | | | |

22042179 | — — — — — — White | 13.1 EUR/hl | Year 4 | |

22042180 | — — — — — — Other | 13.1 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | | | |

— — — — — Quality wines produced in specified regions | | | |

22042181 | — — — — — — White | 15.4 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042182 | — — — — — — Other | 15.4 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — Other | | | |

22042183 | — — — — — — White | 15.4 EUR/hl | Year 4 | |

22042184 | — — — — — — Other | 15.4 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | | | |

22042187 | — — — — — Marsala | 18.6 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042188 | — — — — — Samos and Muscat de Lemnos | 18.6 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042189 | — — — — — Port | 14.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042191 | — — — — — Madeira and Setubal muscatel | 14.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042192 | — — — — — Sherry | 14.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042193 | — — — — — Tokay (Aszu and Szamorodni) | 14.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042194 | — — — — — Other | 18.6 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | | | |

22042195 | — — — — — Port | 15.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042196 | — — — — — Madeira, sherry and Setubal muscatel | 15.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042197 | — — — — — Tokay (Aszu and Szamorodni) | 15.8 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042198 | — — — — — Other | 20.9 EUR/hl | Year 4 | |

22042199 | — — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | 1.75 EUR/% vol/hl | Year 4 | |

220429 | — — Other | | | |

22042910 | — — — Wine other than that referred to in subheading 220410 in bottles with "mushroom" stoppers held in place by ties or fastenings; wine otherwise put up with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of not less than 1 bar but less than 3 bars, measured at a temperature of 20 °C | 32 EUR/hl | Year 4 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13 % vol | | | |

— — — — — Quality wines produced in specified regions | | | |

— — — — — — White | | | |

22042912 | — — — — — — — Bordeaux | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042913 | — — — — — — — Bourgogne (Burgundy) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042917 | — — — — — — — Val de Loire (Loire Valley) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042918 | — — — — — — — Other | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — — Other | | | |

22042942 | — — — — — — — Bordeaux | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042943 | — — — — — — — Bourgogne (Burgundy) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042944 | — — — — — — — Beaujolais | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042946 | — — — — — — — Côtes-du-Rhône | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042947 | — — — — — — — Languedoc-Roussillon | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042948 | — — — — — — — Val de Loire (Loire Valley) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042958 | — — — — — — — Other | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — White | | | |

22042962 | — — — — — — — Sicilia (Sicily) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042964 | — — — — — — — Veneto | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042965 | — — — — — — — Other | 9.9 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — — — Other | | | |

22042971 | — — — — — — — Puglia (Apuglia) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042972 | — — — — — — — Sicilia (Sicily) | 9.9 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042975 | — — — — — — — Other | 9.9 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13 % vol but not exceeding 15 % vol | | | |

— — — — — Quality wines produced in specified regions | | | |

22042981 | — — — — — — White | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042982 | — — — — — — Other | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

— — — — — Other | | | |

22042983 | — — — — — — White | 12.1 EUR/hl | Year 4 | |

22042984 | — — — — — — Other | 12.1 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15 % vol but not exceeding 18 % vol | | | |

22042987 | — — — — — Marsala | 15.4 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042988 | — — — — — Samos and Muscat de Lemnos | 15.4 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042989 | — — — — — Port | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042991 | — — — — — Madeira and Setubal muscatel | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042992 | — — — — — Sherry | 12.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042993 | — — — — — Tokay (Aszu and Szamorodni) | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042994 | — — — — — Other | 15.4 EUR/hl | Year 4 | |

— — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol but not exceeding 22 % vol | | | |

22042995 | — — — — — Port | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042996 | — — — — — Madeira, sherry and Setubal muscatel | 13.1 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042997 | — — — — — Tokay (Aszu and Szamorodni) | 14.2 EUR/hl | Year 4 | PN |

22042998 | — — — — — Other | 20.9 EUR/hl | Year 4 | |

22042999 | — — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22 % vol | 1.75 EUR/% vol/hl | Year 4 | |

220430 | — Other grape must | | | |

22043010 | — — In fermentation or with fermentation arrested otherwise than by the addition of alcohol | 32,0 | Year 10 | |

— — Other | | | |

— — — Of a density of 1,33 g/cm3 or less at 20 °C and of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 1 % vol | | | |

22043092 | — — — — Concentrated | 22.4+20.6 EUR/100 kg/net | Year 10 | EP |

22043094 | — — — — Other | 22.4+20.6 EUR/100 kg/net | Year 10 | EP |

— — — Other | | | |

22043096 | — — — — Concentrated | 40.0+20.6 EUR/100 kg/net | Year 10 | EP |

22043098 | — — — — Other | 40.0+20.6 EUR/100 kg/net | Year 10 | EP |

2205 | Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances | | | |

220510 | — In containers holding 2 litres or less | | | |

22051010 | — — Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less | — | | |

22051090 | — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol | — | | |

220590 | — Other | | | |

22059010 | — — Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less | — | | |

22059090 | — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol | — | | |

220600 | Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included | | | |

22060010 | — Piquette | — | | |

— Other | | | |

— — Sparkling | | | |

22060031 | — — — Cider and perry | — | | |

22060039 | — — — Other | — | | |

— — Still, in containers holding | | | |

— — — 2 litres or less | | | |

22060051 | — — — — Cider and perry | — | | |

22060059 | — — — — Other | — | | |

— — — More than 2 litres | | | |

22060081 | — — — — Cider and perry | — | | |

22060089 | — — — — Other | — | | |

2207 | Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength | | | |

22071000 | — Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher | — | | |

22072000 | — Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength | — | | |

2208 | Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages | | | |

220820 | — Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc | | | |

— — In containers holding 2 litres or less | | | |

22082012 | — — — Cognac | 0,0 | Year 0 | PN |

22082014 | — — — Armagnac | 0,0 | Year 0 | PN |

22082026 | — — — Grappa | 0,0 | Year 0 | PN |

22082027 | — — — Brandy de Jerez | 0,0 | Year 0 | PN |

22082029 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — In containers holding more than 2 litres | | | |

22082040 | — — — Raw distillate | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

22082062 | — — — — Cognac | 0,0 | Year 0 | PN |

22082064 | — — — — Armagnac | 0,0 | Year 0 | PN |

22082086 | — — — — Grappa | 0,0 | Year 0 | PN |

22082087 | — — — — Brandy de Jerez | 0,0 | Year 0 | PN |

22082089 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

220830 | — Whiskies | | | |

— — Bourbon whiskey, in containers holding | | | |

22083011 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | PN |

22083019 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | PN |

— — Scotch whisky | | | |

— — — Malt whisky, in containers holding | | | |

22083032 | — — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | PN |

22083038 | — — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | PN |

— — — Blended whisky, in containers holding | | | |

22083052 | — — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | PN |

22083058 | — — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | PN |

— — — Other, in containers holding | | | |

22083072 | — — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | PN |

22083078 | — — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | PN |

— — Other, in containers holding | | | |

22083082 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22083088 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

220840 | — Rum and tafia | | | |

— — In containers holding 2 litres or less | | | |

22084011 | — — — Rum with a content of volatile substances other than ethyl and methyl alcohol equal to or exceeding 225 grams per hectolitre of pure alcohol (with a 10 % tolerance) | — | | |

— — — Other | | | |

22084031 | — — — — Of a value exceeding EUR 7,9 per litre of pure alcohol | — | | |

22084039 | — — — — Other | — | | |

— — In containers holding more than 2 litres | | | |

22084051 | — — — Rum with a content of volatile substances other than ethyl and methyl alcohol equal to or exceeding 225 grams per hectolitre of pure alcohol with a 10 % tolerance | — | | |

— — — Other | | | |

22084091 | — — — — Of a value exceeding EUR 2 per litre of pure alcohol | — | | |

22084099 | — — — — Other | — | | |

220850 | — Gin and Geneva | | | |

— — Gin, in containers holding | | | |

22085011 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22085019 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

— — Geneva, in containers holding | | | |

22085091 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22085099 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

220860 | — Vodka | | | |

— — Of an alcoholic strength by volume of 45,4 % vol or less in containers holding | | | |

22086011 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22086019 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

— — Of an alcoholic strength by volume of more than 45,4 % vol in containers holding | | | |

22086091 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22086099 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

220870 | — Liqueurs and cordials | | | |

22087010 | — — In containers holding 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22087090 | — — In containers holding more than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

220890 | — Other | | | |

— — Arrack, in containers holding | | | |

22089011 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22089019 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

— — Plum, pear or cherry spirit (excluding liqueurs), in containers holding | | | |

22089033 | — — — 2 litres or less | 0,0 | Year 0 | |

22089038 | — — — More than 2 litres | 0,0 | Year 0 | |

— — Other spirits, and other spirituous beverages, in containers holding | | | |

— — — 2 litres or less | | | |

22089041 | — — — — Ouzo | 0,0 | Year 0 | PN |

— — — — Other | | | |

— — — — — Spirits (excluding liqueurs) | | | |

— — — — — — Distilled from fruit | | | |

22089045 | — — — — — — — Calvados | 0,0 | Year 0 | PN |

22089048 | — — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — — Other | | | |

22089052 | — — — — — — — Korn | 0,0 | Year 0 | PN |

22089057 | — — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22089069 | — — — — — Other spirituous beverages | 0,0 | Year 0 | |

— — — More than 2 litres | | | |

— — — — Spirits (excluding liqueurs) | | | |

22089071 | — — — — — Distilled from fruit | 0,0 | Year 0 | |

22089074 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

22089078 | — — — — Other spirituous beverages | 0,0 | Year 0 | |

— — Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol, in containers holding | | | |

22089091 | — — — 2 litres or less | — | | |

22089099 | — — — More than 2 litres | — | | |

220900 | Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid | | | |

— Wine vinegar, in containers holding | | | |

22090011 | — — 2 litres or less | — | | |

22090019 | — — More than 2 litres | — | | |

— Other, in containers holding | | | |

22090091 | — — 2 litres or less | — | | |

22090099 | — — More than 2 litres | — | | |

23 | RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL FODDER | | | |

2301 | Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves | | | |

23011000 | — Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves | 0,0 | Year 0 | |

23012000 | — Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates | 0,0 | Year 0 | |

2302 | Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants | | | |

230210 | — Of maize (corn) | | | |

23021010 | — — With a starch content not exceeding 35 % by weight | — | | |

23021090 | — — Other | — | | |

230220 | — Of rice | | | |

23022010 | — — With a starch content not exceeding 35 % by weight | — | | |

23022090 | — — Other | — | | |

230230 | — Of wheat | | | |

23023010 | — — Of which the starch content does not exceed 28 % by weight, and of which the proportion that passes through a sieve with an aperture of 0,2 mm does not exceed 10 % by weight or alternatively the proportion that passes through the sieve has an ash content, calculated on the dry product, equal to or more than 1,5 % by weight | — | | |

23023090 | — — Other | — | | |

230240 | — Of other cereals | | | |

23024010 | — — Of which the starch content does not exceed 28 % by weight, and of which the proportion that passes through a sieve with an aperture of 0,2 mm does not exceed 10 % by weight or alternatively the proportion that passes through the sieve has an ash content, calculated on the dry product, equal to or more than 1,5 % by weight | — | | |

23024090 | — — Other | — | | |

23025000 | — Of leguminous plants | 1,6 | Year 4 | |

2303 | Residues of starch manufacture and similar residues, beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and waste, whether or not in the form of pellets | | | |

230310 | — Residues of starch manufacture and similar residues | | | |

— — Residues from the manufacture of starch from maize (excluding concentrated steeping liquors), of a protein content, calculated on the dry product | | | |

23031011 | — — — Exceeding 40 % by weight | — | | |

23031019 | — — — Not exceeding 40 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23031090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

230320 | — Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture | | | |

— — Beet-pulp having a dry matter content of | | | |

23032011 | — — — Not less than 87 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23032018 | — — — Less than 87 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23032090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

23033000 | — Brewing or distilling dregs and waste | 0,0 | Year 0 | |

23040000 | Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soya-bean oil | 0,0 | Year 0 | |

23050000 | Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil | 0,0 | Year 0 | |

2306 | Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 2304 or 2305 | | | |

23061000 | — Of cotton seeds | 0,0 | Year 0 | |

23062000 | — Of linseed | 0,0 | Year 0 | |

23063000 | — Of sunflower seeds | 0,0 | Year 0 | |

— Of rape or colza seeds: | | | |

23064100 | — — Of low erucic acid rape or colza seeds | 0,0 | Year 0 | |

23064900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

23065000 | — Of coconut or copra | 0,0 | Year 0 | |

23066000 | — Of palm nuts or kernels | 0,0 | Year 0 | |

23067000 | — Of maize (corn) germ | 0,0 | Year 0 | |

230690 | — Other | | | |

— — Oil-cake and other residues resulting from the extraction of olive oil | | | |

23069011 | — — — Containing 3 % or less by weight of olive oil | 0,0 | Year 0 | |

23069019 | — — — Containing more than 3 % by weight of olive oil | — | | |

23069090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

230700 | Wine lees; argol | | | |

— Wine lees | | | |

23070011 | — — Having a total alcoholic strength by mass not exceeding 7,9 % mas and a dry matter content not less than 25 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23070019 | — — Other | — | | |

23070090 | — Argol | 0,0 | Year 0 | |

230800 | Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included: | | | |

— Grape marc: | | | |

23080011 | — — Having a total alcoholic strength by mass not exceeding 4,3 % mas and a dry matter content not less than 40 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

23080019 | — — Other | — | | |

23080040 | — Acorns and horse-chestnuts; pomace or marc of fruit, other than grapes | 0,0 | Year 0 | |

23080090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2309 | Preparations of a kind used in animal feeding | | | |

230910 | — Dog or cat food, put up for retail sale | | | |

— — Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup falling within subheadings 17023051 to 17023099, 17024090, 17029050 and 21069055 or milk products | | | |

— — — Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup | | | |

— — — — Containing no starch or containing 10 % or less by weight of starch | | | |

23091011 | — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | 0,0 | Year 0 | |

23091013 | — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23091015 | — — — — — Containing not less than 50 % but less than 75 % by weight of milk products | — | | |

23091019 | — — — — — Containing not less than 75 % by weight of milk products | — | | |

— — — — Containing more than 10 % but not more than 30 % by weight of starch | | | |

23091031 | — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | 0,0 | Year 0 | |

23091033 | — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23091039 | — — — — — Containing not less than 50 % by weight of milk products | — | | |

— — — — Containing more than 30 % by weight of starch | | | |

23091051 | — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | — | | |

23091053 | — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23091059 | — — — — — Containing not less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23091070 | — — — Containing no starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup but containing milk products | — | | |

23091090 | — — Other | 3,3 | Year 4 | |

230990 | — Other | | | |

23099010 | — — Fish or marine mammal solubles | 0,0 | Year 0 | |

23099020 | — — Products referred to in additional note 5 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup falling within subheadings 17023051 to 17023099, 17024090, 17029050 and 21069055 or milk products | | | |

— — — — Containing starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrin syrup | | | |

— — — — — Containing no starch or containing 10 % or less by weight of starch | | | |

23099031 | — — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | — | | |

23099033 | — — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23099035 | — — — — — — Containing not less than 50 % but less than 75 % by weight of milk products | — | | |

23099039 | — — — — — — Containing not less than 75 % by weight of milk products | — | | |

— — — — — Containing more than 10 % but not more than 30 % by weight of starch | | | |

23099041 | — — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | — | | |

23099043 | — — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23099049 | — — — — — — Containing not less than 50 % by weight of milk products | — | | |

— — — — — Containing more than 30 % by weight of starch | | | |

23099051 | — — — — — — Containing no milk products or containing less than 10 % by weight of such products | — | | |

23099053 | — — — — — — Containing not less than 10 % but less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23099059 | — — — — — — Containing not less than 50 % by weight of milk products | — | | |

23099070 | — — — — Containing no starch, glucose, glucose syrup, maltodextrine or maltodextrine syrup but containing milk products | — | | |

— — — Other | | | |

23099091 | — — — — Beet-pulp with added molasses | 4,2 | Year 7 | |

23099093 | — — — — Premixtures | 3,3 | Year 4 | |

— — — — Other | | | |

23099095 | — — — — — Containing by weight 49 % or more of choline chloride, on organic or inorganic base | 3,3 | Year 4 | |

23099097 | — — — — — Other | 3,3 | Year 4 | |

24 | TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES | | | |

2401 | Unmanufactured tobacco; tobacco refuse | | | |

240110 | — Tobacco, not stemmed/stripped | | | |

— — Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco | | | |

24011010 | — — — Flue-cured Virginia type | — | | |

24011020 | — — — Light air-cured Burley type (including Burley hybrids) | — | | |

24011030 | — — — Light air-cured Maryland type | — | | |

— — — Fire-cured tobacco | | | |

24011041 | — — — — Kentucky type | — | | |

24011049 | — — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

24011050 | — — — Light air-cured tobacco | — | | |

24011060 | — — — Sun-cured Oriental type tobacco | — | | |

24011070 | — — — Dark air-cured tobacco | — | | |

24011080 | — — — Flue-cured tobacco | — | | |

24011090 | — — — Other tobacco | — | | |

240120 | — Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped | | | |

— — Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco | | | |

24012010 | — — — Flue-cured Virginia type | — | | |

24012020 | — — — Light air-cured Burley type (including Burley hybrids) | — | | |

24012030 | — — — Light air-cured Maryland type | — | | |

— — — Fire-cured tobacco | | | |

24012041 | — — — — Kentucky type | — | | |

24012049 | — — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

24012050 | — — — Light air-cured tobacco | — | | |

24012060 | — — — Sun-cured Oriental type tobacco | — | | |

24012070 | — — — Dark air-cured tobacco | — | | |

24012080 | — — — Flue-cured tobacco | — | | |

24012090 | — — — Other tobacco | — | | |

24013000 | — Tobacco refuse | — | | |

2402 | Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes | | | |

24021000 | — Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco | 9,1 | Year 7 | |

240220 | — Cigarettes containing tobacco | | | |

24022010 | — — Containing cloves | 6,5 | Year 7 | |

24022090 | — — Other | 40,3 | Year 7 | |

24029000 | — Other | 40,3 | Year 7 | |

2403 | Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes; "homogenized" or "reconstituted" tobacco; tobacco extracts and essences | | | |

240310 | — Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion | | | |

24031010 | — — In immediate packings of a net content not exceeding 500 g | 52,4 | Year 7 | |

24031090 | — — Other | 52,4 | Year 7 | |

— Other | | | |

24039100 | — — "Homogenized" or "reconstituted" tobacco | 11,6 | Year 7 | |

240399 | — — Other | | | |

24039910 | — — — Chewing tobacco and snuff | 29,1 | Year 7 | |

24039990 | — — — Other | 11,6 | Year 7 | |

25 | SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT | | | |

250100 | Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents; sea water | | | |

25010010 | — Sea water and salt liquors | 0,0 | Year 0 | |

— Common salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents | | | |

25010031 | — — For chemical transformation (separation of Na from Cl) for the manufacture of other products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

25010051 | — — — Denatured or for industrial uses (including refining) other than the preservation or preparation of foodstuffs for human or animal consumption | 1.7 EUR/1000 kg/net | Year 0 | |

— — — Other | | | |

25010091 | — — — — Salt suitable for human consumption | 2.6 EUR/1000 kg/net | Year 0 | |

25010099 | — — — — Other | 2.6 EUR/1000 kg/net | Year 0 | |

25020000 | Unroasted iron pyrites | 0,0 | Year 0 | |

250300 | Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur | | | |

25030010 | — Crude or unrefined sulphur | 0,0 | Year 0 | |

25030090 | — Other | 1,7 | Year 0 | |

2504 | Natural graphite | | | |

25041000 | — In powder or in flakes | 0,0 | Year 0 | |

25049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2505 | Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metal-bearing sands of Chapter 26 | | | |

25051000 | — Silica sands and quartz sands | 0,0 | Year 0 | |

25059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2506 | Quartz (other than natural sands); quartzite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

25061000 | — Quartz | 0,0 | Year 0 | |

— Quartzite | | | |

25062100 | — — Crude or roughly trimmed | 0,0 | Year 0 | |

25062900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

250700 | Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined | | | |

25070020 | — Kaolin | 0,0 | Year 0 | |

25070080 | — Other kaolinic clays | 0,0 | Year 0 | |

2508 | Other clays (not including expanded clays of heading 6806), andalusite, kyanite and sillimanite, whether or not calcined; mullite; chamotte or dinas earths | | | |

25081000 | — Bentonite | 0,0 | Year 0 | |

25082000 | — Decolourizing earths and fuller's earth | 0,0 | Year 0 | |

25083000 | — Fire-clay | 0,0 | Year 0 | |

25084000 | — Other clays | 0,0 | Year 0 | |

25085000 | — Andalusite, kyanite and sillimanite | 0,0 | Year 0 | |

25086000 | — Mullite | 0,0 | Year 0 | |

250870 | — Chamotte or dinas earths | | | |

25087010 | — — Chamotte earth | 0,0 | Year 0 | |

25087090 | — — Dinas earth | 0,0 | Year 0 | |

25090000 | Chalk | 0,0 | Year 0 | |

2510 | Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk | | | |

25101000 | — Unground | 0,0 | Year 0 | |

25102000 | — Ground | 0,0 | Year 0 | |

2511 | Natural barium sulphate (barytes); natural barium carbonate (witherite), whether or not calcined, other than barium oxide of heading 2816 | | | |

25111000 | — Natural barium sulphate (barytes) | 0,0 | Year 0 | |

25112000 | — Natural barium carbonate (witherite) | 0,0 | Year 0 | |

25120000 | Siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite and diatomite) and similar siliceous earths, whether or not calcined, of an apparent specific gravity of 1 or less | 0,0 | Year 0 | |

2513 | Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives, whether or not heat-treated | | | |

— Pumice stone | | | |

25131100 | — — Crude or in irregular pieces, including crushed pumice ("bimskies") | 0,0 | Year 0 | |

25131900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25132000 | — Emery, natural corundum, natural garnet and other natural abrasives | 0,0 | Year 0 | |

25140000 | Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | 0,0 | Year 0 | |

2515 | Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an apparent specific gravity of 2,5 or more, and alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

— Marble and travertine | | | |

25151100 | — — Crude or roughly trimmed | 0,0 | Year 0 | |

251512 | — — Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

25151220 | — — — Of a thickness not exceeding 4 cm | 0,0 | Year 0 | |

25151250 | — — — Of a thickness exceeding 4 cm but not exceeding 25 cm | 0,0 | Year 0 | |

25151290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25152000 | — Ecaussine and other calcareous monumental or building stone; alabaster | 0,0 | Year 0 | |

2516 | Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

— Granite | | | |

25161100 | — — Crude or roughly trimmed | 0,0 | Year 0 | |

251612 | — — Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | | | |

25161210 | — — — Of a thickness not exceeding 25 cm | 0,0 | Year 0 | |

25161290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Sandstone | | | |

25162100 | — — Crude or roughly trimmed | 0,0 | Year 0 | |

25162200 | — — Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape | 0,0 | Year 0 | |

25169000 | — Other monumental or building stone | 0,0 | Year 0 | |

2517 | Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated; macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in the first part of the heading; tarred macadam; granules, chippings and powder, of stones of heading 2515 or 2516, whether or not heat-treated | | | |

251710 | — Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated | | | |

25171010 | — — Pebbles, gravel, shingle and flint | 0,0 | Year 0 | |

25171020 | — — Limestone, dolomite and other calcareous stone, broken or crushed | 0,0 | Year 0 | |

25171080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25172000 | — Macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in subheading 251710 | 0,0 | Year 0 | |

25173000 | — Tarred macadam | 0,0 | Year 0 | |

— Granules, chippings and powder, of stones of heading 2515 or 2516, whether or not heat-treated | | | |

25174100 | — — Of marble | 0,0 | Year 0 | |

25174900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2518 | Dolomite, whether or not calcined or sintered, including dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; dolomite ramming mix: | | | |

25181000 | — Dolomite, not calcined or sintered | 0,0 | Year 0 | |

25182000 | — Calcined or sintered dolomite | 0,0 | Year 0 | |

25183000 | — Dolomite ramming mix | 0,0 | Year 0 | |

2519 | Natural magnesium carbonate (magnesite); fused magnesia; dead-burned (sintered) magnesia, whether or not containing small quantities of other oxides added before sintering; other magnesium oxide, whether or not pure | | | |

25191000 | — Natural magnesium carbonate (magnesite) | 0,0 | Year 0 | |

251990 | — Other | | | |

25199010 | — — Magnesium oxide, other than calcined natural magnesium carbonate | 0,0 | Year 0 | |

25199030 | — — Dead-burned (sintered) magnesia | 0,0 | Year 0 | |

25199090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2520 | Gypsum; anhydrite; plasters (consisting of calcined gypsum or calcium sulphate) whether or not coloured, with or without small quantities of accelerators or retarders | | | |

25201000 | — Gypsum; anhydrite | 0,0 | Year 0 | |

252020 | — Plasters | | | |

25202010 | — — Building | 0,0 | Year 0 | |

25202090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25210000 | Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of lime or cement | 0,0 | Year 0 | |

2522 | Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of heading 2825 | | | |

25221000 | — Quicklime | 0,0 | Year 0 | |

25222000 | — Slaked lime | 0,0 | Year 0 | |

25223000 | — Hydraulic lime | 0,0 | Year 0 | |

2523 | Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers | | | |

25231000 | — Cement clinkers | 0,0 | Year 0 | |

— Portland cement | | | |

25232100 | — — White cement, whether or not artificially coloured | 0,0 | Year 0 | |

25232900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

25233000 | — Aluminous cement | 0,0 | Year 0 | |

252390 | — Other hydraulic cements | | | |

25239010 | — — Blast furnace cement | 0,0 | Year 0 | |

25239030 | — — Pozzolanic cement | 0,0 | Year 0 | |

25239090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

252400 | Asbestos | | | |

25240030 | — Fibres, flakes or powder | 0,0 | Year 0 | |

25240080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2525 | Mica, including splittings; mica waste | | | |

25251000 | — Crude mica and mica rifted into sheets or splittings | 0,0 | Year 0 | |

25252000 | — Mica powder | 0,0 | Year 0 | |

25253000 | — Mica waste | 0,0 | Year 0 | |

2526 | Natural steatite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; talc | | | |

25261000 | — Not crushed, not powdered | 0,0 | Year 0 | |

25262000 | — Crushed or powdered | 0,0 | Year 0 | |

2528 | Natural borates and concentrates thereof (whether or not calcined), but not including borates separated from natural brine; natural boric acid containing not more than 85 % of H3BO3 calculated on the dry weight | | | |

25281000 | — Natural sodium borates and concentrates thereof (whether or not calcined) | 0,0 | Year 0 | |

25289000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2529 | Felspar; leucite; nepheline and nepheline syenite; fluorspar | | | |

25291000 | — Felspar | 0,0 | Year 0 | |

— Fluorspar | | | |

25292100 | — — Containing by weight 97 % or less of calcium fluoride | 0,0 | Year 0 | |

25292200 | — — Containing by weight more than 97 % of calcium fluoride | 0,0 | Year 0 | |

25293000 | — Leucite; nepheline and nepheline syenite | 0,0 | Year 0 | |

2530 | Mineral substances not elsewhere specified or included | | | |

253010 | — Vermiculite, perlite and chlorites, unexpanded | | | |

25301010 | — — Perlite | 0,0 | Year 0 | |

25301090 | — — Vermiculite and chlorites | 0,0 | Year 0 | |

25302000 | — Kieserite, epsomite (natural magnesium sulphates) | 0,0 | Year 0 | |

253090 | — Other: | | | |

25309020 | — — Sepiolite | 0,0 | Year 0 | |

25309098 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

26 | ORES, SLAG AND ASH | | | |

2601 | Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites | | | |

— Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites | | | |

26011100 | — — Non-agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

26011200 | — — Agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

26012000 | — Roasted iron pyrites | 0,0 | Year 0 | |

26020000 | Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20 % or more, calculated on the dry weight | 0,0 | Year 0 | |

26030000 | Copper ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26040000 | Nickel ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26050000 | Cobalt ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26060000 | Aluminium ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26070000 | Lead ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26080000 | Zinc ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26090000 | Tin ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26100000 | Chromium ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26110000 | Tungsten ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

2612 | Uranium or thorium ores and concentrates | | | |

261210 | — Uranium ores and concentrates | | | |

26121010 | — — Uranium ores and pitchblende, and concentrates thereof, with a uranium content of more than 5 % by weight (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

26121090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

261220 | — Thorium ores and concentrates | | | |

26122010 | — — Monazite; urano-thorianite and other thorium ores and concentrates, with a thorium content of more than 20 % by weight (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

26122090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2613 | Molybdenum ores and concentrates | | | |

26131000 | — Roasted | 0,0 | Year 0 | |

26139000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

261400 | Titanium ores and concentrates | | | |

26140010 | — Ilmenite and concentrates thereof | 0,0 | Year 0 | |

26140090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2615 | Niobium, tantalum, vanadium or zirconium ores and concentrates | | | |

26151000 | — Zirconium ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

261590 | — Other | | | |

26159010 | — — Niobium and tantalum ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26159090 | — — Vanadium ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

2616 | Precious metal ores and concentrates | | | |

26161000 | — Silver ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26169000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2617 | Other ores and concentrates | | | |

26171000 | — Antimony ores and concentrates | 0,0 | Year 0 | |

26179000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

26180000 | Granulated slag (slag sand) from the manufacture of iron or steel | 0,0 | Year 0 | |

261900 | Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel | | | |

26190010 | — Blast-furnace dust | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

26190091 | — — Waste suitable for the recovery of iron or manganese | 0,0 | Year 0 | |

26190093 | — — Slag suitable for the extraction of titanium oxide | 0,0 | Year 0 | |

26190095 | — — Waste suitable for the extraction of vanadium | 0,0 | Year 0 | |

26190099 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2620 | Ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing arsenic, metals or their compounds | | | |

— Containing mainly lead | | | |

26201100 | — — Hard zinc spelter | 0,0 | Year 0 | |

26201900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

26202100 | — — Leaded gasoline sludges and leaded anti-knock compound sludges | 0,0 | Year 0 | |

26202900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

26203000 | — Containing mainly copper | 0,0 | Year 0 | |

26204000 | — Containing mainly aluminium | 0,0 | Year 0 | |

26206000 | — Containing arsenic, mercury, thallium or their mixtures, of a kind used for the extraction of arsenic or those metals or for the manufacture of their chemical compounds | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

26209100 | — — Containing antimony, beryllium, cadmium, chromium or their mixtures | 0,0 | Year 0 | |

262099 | — — Other: | | | |

26209910 | — — — Containing mainly nickel | 0,0 | Year 0 | |

26209920 | — — — Containing mainly niobium and tantalum | 0,0 | Year 0 | |

26209930 | — — — Containing mainly tungsten | 0,0 | Year 0 | |

26209940 | — — — Containing mainly tin | 0,0 | Year 0 | |

26209950 | — — — Containing mainly molybdenum | 0,0 | Year 0 | |

26209960 | — — — Containing mainly titanium | 0,0 | Year 0 | |

26209970 | — — — Containing mainly cobalt | 0,0 | Year 0 | |

26209980 | — — — Containing mainly zirconium | 0,0 | Year 0 | |

26209990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2621 | Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash and residues from the incineration of municipal waste: | | | |

26211000 | — Ash and residues from the incineration of municipal waste | 0,0 | Year 0 | |

26219000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

27 | MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES | | | |

2701 | Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal | | | |

— Coal, whether or not pulverized, but not agglomerated | | | |

270111 | — — Anthracite | | | |

27011110 | — — — Having a volatile matter limit (on a dry, mineral-matter-free basis) not exceeding 10 % | 0,0 | Year 0 | |

27011190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

270112 | — — Bituminous coal | | | |

27011210 | — — — Coking coal | 0,0 | Year 0 | |

27011290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27011900 | — — Other coal | 0,0 | Year 0 | |

27012000 | — Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal | 0,0 | Year 0 | |

2702 | Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet | | | |

27021000 | — Lignite, whether or not pulverized, but not agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

27022000 | — Agglomerated lignite | 0,0 | Year 0 | |

27030000 | Peat (including peat litter), whether or not agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

270400 | Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon | | | |

— Coke and semi-coke of coal | | | |

27040011 | — — For the manufacture of electrodes | 0,0 | Year 0 | |

27040019 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27040030 | — Coke and semi-coke of lignite | 0,0 | Year 0 | |

27040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

27050000 | Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons | 0,0 | Year 0 | |

27060000 | Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars | 0,0 | Year 0 | |

2707 | Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents: | | | |

270710 | — Benzol (benzene): | | | |

27071010 | — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

27071090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

270720 | — Toluol (toluene): | | | |

27072010 | — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

27072090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

270730 | — Xylol (xylenes): | | | |

27073010 | — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

27073090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

27074000 | — Naphthalene | 0,0 | Year 0 | |

270750 | — Other aromatic hydrocarbon mixtures of which 65 % or more by volume (including losses) distils at 250 °C by the ASTM D 86 method | | | |

27075010 | — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

27075090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

27076000 | — Phenols | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

27079100 | — — Creosote oils | 0,0 | Year 0 | |

270799 | — — Other | | | |

— — — Crude oils | | | |

27079911 | — — — — Crude light oils of which 90 % or more by volume distils at temperatures of up to 200 °C | 0,0 | Year 0 | |

27079919 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27079930 | — — — Sulphuretted toppings | 0,0 | Year 0 | |

27079950 | — — — Basic products | 0,0 | Year 0 | |

27079970 | — — — Anthracene | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

27079991 | — — — — For the manufacture of the products of heading 2803 | 0,0 | Year 0 | |

27079999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2708 | Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars | | | |

27081000 | — Pitch | 0,0 | Year 0 | |

27082000 | — Pitch coke | 0,0 | Year 0 | |

270900 | Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude | | | |

27090010 | — Natural gas condensates | 0,0 | Year 0 | |

27090090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2710 | Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils: | | | |

— Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than waste oils: | | | |

271011 | — — Light oils and preparations: | | | |

27101111 | — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101115 | — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101111 | 0,0 | Year 0 | |

— — — For other purposes: | | | |

— — — — Special spirits: | | | |

27101121 | — — — — — White spirit | 0,0 | Year 0 | |

27101125 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

— — — — — Motor spirit: | | | |

27101131 | — — — — — — Aviation spirit | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — — Other, with a lead content: | | | |

— — — — — — — Not exceeding 0,013 g per litre: | | | |

27101141 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of less than 95 | 0,0 | Year 0 | |

27101145 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of 95 or more but less than 98 | 0,0 | Year 0 | |

27101149 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of 98 or more | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — — — Exceeding 0,013 g per litre: | | | |

27101151 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of less than 98 | 0,0 | Year 0 | |

27101159 | — — — — — — — — With an octane number (RON) of 98 or more | 0,0 | Year 0 | |

27101170 | — — — — — Spirit type jet fuel | 0,0 | Year 0 | |

27101190 | — — — — — Other light oils | 0,0 | Year 0 | |

271019 | — — Other: | | | |

— — — Medium oils: | | | |

27101911 | — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101915 | — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101911 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — For other purposes: | | | |

— — — — — Kerosene: | | | |

27101921 | — — — — — — Jet fuel | 0,0 | Year 0 | |

27101925 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27101929 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Heavy oils: | | | |

— — — — Gas oils: | | | |

27101931 | — — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101935 | — — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101931 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — For other purposes: | | | |

27101941 | — — — — — — With a sulphur content not exceeding 0,05 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101945 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 0,05 % by weight but not exceeding 0,2 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101949 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 0,2 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Fuel oils: | | | |

27101951 | — — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101955 | — — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101951 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — For other purposes: | | | |

27101961 | — — — — — — With a sulphur content not exceeding 1 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101963 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 1 % by weight but not exceeding 2 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101965 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 2 % by weight but not exceeding 2,8 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

27101969 | — — — — — — With a sulphur content exceeding 2,8 % by weight | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Lubricating oils; other oils: | | | |

27101971 | — — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27101975 | — — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27101971 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — For other purposes: | | | |

27101981 | — — — — — — Motor oils, compressor lube oils, turbine lube oils | 0,0 | Year 0 | |

27101983 | — — — — — — Liquids for hydraulic purposes | 0,0 | Year 0 | |

27101985 | — — — — — — White oils, liquid paraffin | 0,0 | Year 0 | |

27101987 | — — — — — — Gear oils and reductor oils | 0,0 | Year 0 | |

27101991 | — — — — — — Metal-working compounds, mould release oils, anti-corrosion oils | 0,0 | Year 0 | |

27101993 | — — — — — — Electrical insulating oils | 0,0 | Year 0 | |

27101999 | — — — — — — Other lubricating oils and other oils | 0,0 | Year 0 | |

— Waste oils: | | | |

27109100 | — — Containing polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) or polybrominated biphenyls (PBBs) | 0,0 | Year 0 | |

27109900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2711 | Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons | | | |

— Liquefied | | | |

27111100 | — — Natural gas | 0,0 | Year 0 | |

271112 | — — Propane | | | |

— — — Propane of a purity not less than 99 % | | | |

27111211 | — — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

27111219 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

27111291 | — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27111293 | — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27111291 | 0,0 | Year 0 | |

— — — — For other purposes | | | |

27111294 | — — — — — Of a purity exceeding 90 % but less than 99 % | 0,0 | Year 0 | |

27111297 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

271113 | — — Butanes | | | |

27111310 | — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27111330 | — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27111310 | 0,0 | Year 0 | |

— — — For other purposes | | | |

27111391 | — — — — Of a purity exceeding 90 % but less than 95 % | 0,0 | Year 0 | |

27111397 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

27111400 | — — Ethylene, propylene, butylene and butadiene | 0,0 | Year 0 | |

27111900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— In gaseous state | | | |

27112100 | — — Natural gas | 0,0 | Year 0 | |

27112900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2712 | Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured | | | |

271210 | — Petroleum jelly | | | |

27121010 | — — Crude | 0,0 | Year 0 | |

27121090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

271220 | — Paraffin wax containing by weight less than 0,75 % of oil | | | |

27122010 | — — Synthetic paraffin wax of a molecular weight of 460 or more but not exceeding 1560 | 0,0 | Year 0 | |

27122090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

271290 | — Other | | | |

— — Ozokerite, lignite wax or peat wax (natural products) | | | |

27129011 | — — — Crude | 0,0 | Year 0 | |

27129019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Crude | | | |

27129031 | — — — — For undergoing a specific process | 0,0 | Year 0 | |

27129033 | — — — — For undergoing chemical transformation by a process other than those specified in respect of subheading 27129031 | 0,0 | Year 0 | |

27129039 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

27129091 | — — — — Blend of 1-alkenes containing by weight 80 % or more of 1-alkenes of a chain-length of 24 carbon atoms or more but not exceeding 28 carbon atoms | 0,0 | Year 0 | |

27129099 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2713 | Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals | | | |

— Petroleum coke | | | |

27131100 | — — Not calcined | 0,0 | Year 0 | |

27131200 | — — Calcined | 0,0 | Year 0 | |

27132000 | — Petroleum bitumen | 0,0 | Year 0 | |

271390 | — Other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals | | | |

27139010 | — — For the manufacture of the products of heading 2803 | 0,0 | Year 0 | |

27139090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2714 | Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks | | | |

27141000 | — Bituminous or oil shale and tar sands | 0,0 | Year 0 | |

27149000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

27150000 | Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs) | 0,0 | Year 0 | |

27160000 | Electrical energy | 0,0 | Year 0 | |

28 | INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES | | | |

I.CHEMICAL ELEMENTS

2801 | Fluorine, chlorine, bromine and iodine | | | |

28011000 | — Chlorine | 0,0 | Year 0 | |

28012000 | — Iodine | 0,0 | Year 0 | |

280130 | — Fluorine; bromine | | | |

28013010 | — — Fluorine | 0,0 | Year 0 | |

28013090 | — — Bromine | 0,0 | Year 0 | |

28020000 | Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur | 0,0 | Year 0 | |

280300 | Carbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included) | | | |

28030010 | — Methane black | 0,0 | Year 0 | |

28030080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2804 | Hydrogen, rare gases and other non-metals | | | |

28041000 | — Hydrogen | 0,0 | Year 0 | |

— Rare gases | | | |

28042100 | — — Argon | 0,0 | Year 0 | |

280429 | — — Other | | | |

28042910 | — — — Helium | 0,0 | Year 0 | |

28042990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28043000 | — Nitrogen | 0,0 | Year 0 | |

28044000 | — Oxygen | 0,0 | Year 0 | |

280450 | — Boron; tellurium | | | |

28045010 | — — Boron | 0,0 | Year 0 | |

28045090 | — — Tellurium | 0,0 | Year 0 | |

— Silicon | | | |

28046100 | — — Containing by weight not less than 99,99 % of silicon | 0,0 | Year 0 | |

28046900 | — — Other | 5,5 | Year 3 | |

28047000 | — Phosphorus | 0,0 | Year 0 | |

28048000 | — Arsenic | 0,0 | Year 0 | |

28049000 | — Selenium | 0,0 | Year 0 | |

2805 | Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed; mercury: | | | |

— Alkali or alkaline-earth metals: | | | |

28051100 | — — Sodium | 5,0 | Year 3 | |

28051200 | — — Calcium | 5,5 | Year 3 | |

280519 | — — Other: | | | |

28051910 | — — — Strontium and barium | 5,5 | Year 3 | |

28051990 | — — — Other | 4,1 | Year 3 | |

280530 | — Rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed | | | |

28053010 | — — Intermixtures or interalloys | 6,8 | Year 3 | |

28053090 | — — Other | 2,7 | Year 3 | |

280540 | — Mercury | | | |

28054010 | — — In flasks of a net content of 34,5 kg (standard weight), of a fob value, per flask, not exceeding EUR 224 | 3,0 | Year 3 | |

28054090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

II.INORGANIC ACIDS AND INORGANIC OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS

2806 | Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid | | | |

28061000 | — Hydrogen chloride (hydrochloric acid) | 0,0 | Year 0 | |

28062000 | — Chlorosulphuric acid | 0,0 | Year 0 | |

280700 | Sulphuric acid; oleum | | | |

28070010 | — Sulphuric acid | 0,0 | Year 0 | |

28070090 | — Oleum | 0,0 | Year 0 | |

28080000 | Nitric acid; sulphonitric acids | 0,0 | Year 0 | |

2809 | Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid; polyphosphoric acids, whether or not chemically defined | | | |

28091000 | — Diphosphorus pentaoxide | 0,0 | Year 0 | |

28092000 | — Phosphoric acid and polyphosphoric acids | 0,0 | Year 0 | |

281000 | Oxides of boron; boric acids | | | |

28100010 | — Diboron trioxide | 0,0 | Year 0 | |

28100090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2811 | Other inorganic acids and other inorganic oxygen compounds of non-metals | | | |

— Other inorganic acids | | | |

28111100 | — — Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid) | 0,0 | Year 0 | |

281119 | — — Other | | | |

28111910 | — — — Hydrogen bromide (hydrobromic acid) | 0,0 | Year 0 | |

28111920 | — — — Hydrogen cyanide (hydrocyanic acid) | 0,0 | Year 0 | |

28111980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other inorganic oxygen compounds of non-metals | | | |

28112100 | — — Carbon dioxide | 0,0 | Year 0 | |

28112200 | — — Silicon dioxide | 0,0 | Year 0 | |

28112300 | — — Sulphur dioxide | 0,0 | Year 0 | |

281129 | — — Other | | | |

28112910 | — — — Sulphur trioxide (sulphuric anhydride); diarsenic trioxide | 0,0 | Year 0 | |

28112930 | — — — Nitrogen oxides | 0,0 | Year 0 | |

28112990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

III.HALOGEN OR SULPHUR COMPOUNDS OF NON-METALS

2812 | Halides and halide oxides of non-metals | | | |

281210 | — Chlorides and chloride oxides | | | |

— — Of phosphorus | | | |

28121011 | — — — Phosphorus trichloride oxide (phosphoryl trichloride) | 0,0 | Year 0 | |

28121015 | — — — Phosphorus trichloride | 0,0 | Year 0 | |

28121016 | — — — Phosphorus pentachloride | 0,0 | Year 0 | |

28121018 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

28121091 | — — — Disulphur dichloride | 0,0 | Year 0 | |

28121093 | — — — Sulphur dichloride | 0,0 | Year 0 | |

28121094 | — — — Phosgene (carbonyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

28121095 | — — — Thionyl dichloride (thionyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

28121099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28129000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2813 | Sulphides of non-metals; commercial phosphorus trisulphide | | | |

28131000 | — Carbon disulphide | 0,0 | Year 0 | |

281390 | — Other | | | |

28139010 | — — Phosphorus sulphides, commercial phosphorus trisulphide | 0,0 | Year 0 | |

28139090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

IV.INORGANIC BASES AND OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES OF METALS

2814 | Ammonia, anhydrous or in aqueous solution | | | |

28141000 | — Anhydrous ammonia | 3,1 | Year 3 | |

28142000 | — Ammonia in aqueous solution | 3,1 | Year 3 | |

2815 | Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium | | | |

— Sodium hydroxide (caustic soda) | | | |

28151100 | — — Solid | 2,6 | Year 3 | |

28151200 | — — In aqueous solution (soda lye or liquid soda) | 2,6 | Year 3 | |

281520 | — Potassium hydroxide (caustic potash) | | | |

28152010 | — — Solid | 2,5 | Year 3 | |

28152090 | — — In aqueous solution (potassium lye or liquid potassium) | 2,5 | Year 3 | |

28153000 | — Peroxides of sodium or potassium | 1,9 | Year 3 | |

2816 | Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium | | | |

28161000 | — Hydroxide and peroxide of magnesium | 0,0 | Year 0 | |

28164000 | — Oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium | 0,0 | Year 0 | |

28170000 | Zinc oxide; zinc peroxide | 3,1 | Year 3 | |

2818 | Artificial corundum, whether or not chemically defined; aluminium oxide; aluminium hydroxide | | | |

281810 | — Artificial corundum, whether or not chemically defined | | | |

28181010 | — — White, pink or ruby, with an aluminium oxide content exceeding 97,5 % by weight | 1,7 | Year 3 | |

28181090 | — — Other | 1,7 | Year 3 | |

28182000 | — Aluminium oxide, other than artificial corundum | 4,0 | Year 3 | |

28183000 | — Aluminium hydroxide | 5,5 | Year 3 | |

2819 | Chromium oxides and hydroxides | | | |

28191000 | — Chromium trioxide | 3,6 | Year 3 | |

281990 | — Other | | | |

28199010 | — — Chromium dioxide | 0,0 | Year 0 | |

28199090 | — — Other | 3,6 | Year 3 | |

2820 | Manganese oxides | | | |

28201000 | — Manganese dioxide | 1,8 | Year 3 | |

282090 | — Other | | | |

28209010 | — — Manganese oxide containing by weight 77 % or more of manganese | 0,0 | Year 0 | |

28209090 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2821 | Iron oxides and hydroxides; earth colours containing 70 % or more by weight of combined iron evaluated as Fe2O3 | | | |

28211000 | — Iron oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28212000 | — Earth colours | 0,0 | Year 0 | |

28220000 | Cobalt oxides and hydroxides; commercial cobalt oxides | 0,0 | Year 0 | |

28230000 | Titanium oxides | 2,0 | Year 3 | |

2824 | Lead oxides; red lead and orange lead | | | |

28241000 | — Lead monoxide (litharge, massicot) | 0,0 | Year 0 | |

28242000 | — Red lead and orange lead | 0,0 | Year 0 | |

28249000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2825 | Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; other inorganic bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides | | | |

28251000 | — Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts | 1,9 | Year 3 | |

28252000 | — Lithium oxide and hydroxide | 0,0 | Year 0 | |

28253000 | — Vanadium oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28254000 | — Nickel oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28255000 | — Copper oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28256000 | — Germanium oxides and zirconium dioxide | 0,0 | Year 0 | |

28257000 | — Molybdenum oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28258000 | — Antimony oxides | 3,1 | Year 3 | |

282590 | — Other | | | |

— — Calcium oxide, hydroxide and peroxide | | | |

28259011 | — — — Calcium hydroxide, of a purity of 98 % or more calculed on the dry weight, in the form of particles of which: -not more than 1 % by weight have a particle-size exceeding 75 micrometres and -not more than 4 % by weight have a particle-size of less than 1,3 micrometres | 0,0 | Year 0 | |

28259019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28259020 | — — Beryllium oxide and hydroxide | 0,0 | Year 0 | |

28259030 | — — Tin oxides | 0,0 | Year 0 | |

28259040 | — — Tungsten oxides and hydroxides | 0,0 | Year 0 | |

28259050 | — — Mercury oxides | 0,0 | Year 0 | |

28259060 | — — Cadmium oxide | 0,0 | Year 0 | |

28259080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

V.SALTS AND PEROXYSALTS, OF INORGANIC ACIDS AND METALS

2826 | Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates and other complex fluorine salts | | | |

— Fluorides | | | |

28261100 | — — Of ammonium or of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28261200 | — — Of aluminium | 0,0 | Year 0 | |

28261900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28262000 | — Fluorosilicates of sodium or of potassium | 0,0 | Year 0 | |

28263000 | — Sodium hexafluoroaluminate (synthetic cryolite) | 0,0 | Year 0 | |

282690 | — Other | | | |

28269010 | — — Dipotassium hexafluorozirconate | 0,0 | Year 0 | |

28269090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2827 | Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide oxides; iodides and iodide oxides | | | |

28271000 | — Ammonium chloride | 2,0 | Year 3 | |

28272000 | — Calcium chloride | 0,0 | Year 0 | |

— Other chlorides | | | |

28273100 | — — Of magnesium | 0,0 | Year 0 | |

28273200 | — — Of aluminium | 1,9 | Year 3 | |

28273300 | — — Of iron | 0,0 | Year 0 | |

28273400 | — — Of cobalt | 0,0 | Year 0 | |

28273500 | — — Of nickel | 0,0 | Year 0 | |

28273600 | — — Of zinc | 0,0 | Year 0 | |

282739 | — — Other | | | |

28273910 | — — — Of tin | 0,0 | Year 0 | |

28273980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Chloride oxides and chloride hydroxides | | | |

28274100 | — — Of copper | 0,0 | Year 0 | |

282749 | — — Other | | | |

28274910 | — — — Of lead | 0,0 | Year 0 | |

28274990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Bromides and bromide oxides | | | |

28275100 | — — Bromides of sodium or of potassium | 0,0 | Year 0 | |

28275900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28276000 | — Iodides and iodide oxides | 0,0 | Year 0 | |

2828 | Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite; chlorites; hypobromites | | | |

28281000 | — Commercial calcium hypochlorite and other calcium hypochlorites | 0,0 | Year 0 | |

28289000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2829 | Chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and periodates | | | |

— Chlorates | | | |

28291100 | — — Of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28291900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

282990 | — Other | | | |

28299010 | — — Perchlorates | 0,0 | Year 0 | |

28299040 | — — Bromates of potassium or of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28299080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2830 | Sulphides; polysulphides, whether or not chemically defined: | | | |

28301000 | — Sodium sulphides | 2,0 | Year 3 | |

28302000 | — Zinc sulphide | 0,0 | Year 0 | |

28303000 | — Cadmium sulphide | 0,0 | Year 0 | |

283090 | — Other | | | |

28309011 | — — Sulphides of calcium, of antimony or of iron | 0,0 | Year 0 | |

28309080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2831 | Dithionites and sulphoxylates | | | |

28311000 | — Of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28319000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2832 | Sulphites; thiosulphates | | | |

28321000 | — Sodium sulphites | 0,0 | Year 0 | |

28322000 | — Other sulphites | 0,0 | Year 0 | |

28323000 | — Thiosulphates | 0,0 | Year 0 | |

2833 | Sulphates; alums; peroxosulphates (persulphates) | | | |

— Sodium sulphates | | | |

28331100 | — — Disodium sulphate | 0,0 | Year 0 | |

28331900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other sulphates | | | |

28332100 | — — Of magnesium | 0,0 | Year 0 | |

28332200 | — — Of aluminium | 0,0 | Year 0 | |

28332300 | — — Of chromium | 0,0 | Year 0 | |

28332400 | — — Of nickel | 0,0 | Year 0 | |

28332500 | — — Of copper | 0,0 | Year 0 | |

28332600 | — — Of zinc | 0,0 | Year 0 | |

28332700 | — — Of barium | 0,0 | Year 0 | |

283329 | — — Other | | | |

28332910 | — — — Of cadmium | 0,0 | Year 0 | |

28332930 | — — — Of cobalt; of titanium | 0,0 | Year 0 | |

28332950 | — — — Of iron | 0,0 | Year 0 | |

28332970 | — — — Of mercury; of lead | 0,0 | Year 0 | |

28332990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28333000 | — Alums | 0,0 | Year 0 | |

28334000 | — Peroxosulphates (persulphates) | 0,0 | Year 0 | |

2834 | Nitrites; nitrates: | | | |

28341000 | — Nitrites | 1,9 | Year 3 | |

— Nitrates: | | | |

28342100 | — — Of potassium | 0,0 | Year 0 | |

283429 | — — Other: | | | |

28342920 | — — — Of barium; of beryllium; of cadmium; of cobalt; of nickel; of lead | 0,0 | Year 0 | |

28342930 | — — — Of copper; of mercury | 0,0 | Year 0 | |

28342980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2835 | Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) and phosphates; polyphosphates, whether or not chemically defined: | | | |

28351000 | — Phosphinates (hypophosphites) and phosphonates (phosphites) | 2,0 | Year 3 | |

— Phosphates | | | |

28352200 | — — Of mono-or disodium | 2,0 | Year 3 | |

28352300 | — — Of trisodium | 2,0 | Year 3 | |

28352400 | — — Of potassium | 2,0 | Year 3 | |

283525 | — — Calcium hydrogenorthophosphate ("dicalcium phosphate") | | | |

28352510 | — — — With a fluorine content of less than 0,005 % by weight on the dry anhydrous product | 2,0 | Year 3 | |

28352590 | — — — With a fluorine content of 0,005 % or more but less than 0,2 % by weight on the dry anhydrous product | 2,0 | Year 3 | |

283526 | — — Other phosphates of calcium | | | |

28352610 | — — — With a fluorine content of less than 0,005 % by weight on the dry anhydrous product | 2,0 | Year 3 | |

28352690 | — — — With a fluorine content of 0,005 % or more by weight on the dry anhydrous product | 2,0 | Year 3 | |

283529 | — — Other | | | |

28352910 | — — — Of triammonium | 1,8 | Year 3 | |

28352990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Polyphosphates | | | |

28353100 | — — Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate) | 2,0 | Year 3 | |

28353900 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2836 | Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); commercial ammonium carbonate containing ammonium carbamate | | | |

28361000 | — Commercial ammonium carbonate and other ammonium carbonates | 0,0 | Year 0 | |

28362000 | — Disodium carbonate | 2,0 | Year 3 | |

28363000 | — Sodium hydrogencarbonate (sodium bicarbonate) | 0,0 | Year 0 | |

28364000 | — Potassium carbonates | 2,0 | Year 3 | |

28365000 | — Calcium carbonate | 0,0 | Year 0 | |

28366000 | — Barium carbonate | 2,0 | Year 3 | |

28367000 | — Lead carbonates | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

28369100 | — — Lithium carbonates | 0,0 | Year 0 | |

28369200 | — — Strontium carbonate | 0,0 | Year 0 | |

283699 | — — Other | | | |

— — — Carbonates | | | |

28369911 | — — — — Of magnesium; of copper | 0,0 | Year 0 | |

28369918 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28369990 | — — — Peroxocarbonates (percarbonates) | 0,0 | Year 0 | |

2837 | Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides | | | |

— Cyanides and cyanide oxides | | | |

28371100 | — — Of sodium | 0,0 | Year 0 | |

28371900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28372000 | — Complex cyanides | 0,0 | Year 0 | |

28380000 | Fulminates, cyanates and thiocyanates | 0,0 | Year 0 | |

2839 | Silicates; commercial alkali metal silicates | | | |

— Of sodium | | | |

28391100 | — — Sodium metasilicates | 0,0 | Year 0 | |

28391900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28392000 | — Of potassium | 0,0 | Year 0 | |

28399000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2840 | Borates; peroxoborates (perborates) | | | |

— Disodium tetraborate (refined borax) | | | |

28401100 | — — Anhydrous | 0,0 | Year 0 | |

284019 | — — Other | | | |

28401910 | — — — Disodium tetraborate pentahydrate | 0,0 | Year 0 | |

28401990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

284020 | — Other borates | | | |

28402010 | — — Borates of sodium, anhydrous | 0,0 | Year 0 | |

28402090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28403000 | — Peroxoborates (perborates) | 0,0 | Year 0 | |

2841 | Salts of oxometallic or peroxometallic acids: | | | |

28411000 | — Aluminates | 0,0 | Year 0 | |

28412000 | — Chromates of zinc or of lead | 0,0 | Year 0 | |

28413000 | — Sodium dichromate | 0,0 | Year 0 | |

28415000 | — Other chromates and dichromates; peroxochromates | 0,0 | Year 0 | |

— Manganites, manganates and permanganates | | | |

28416100 | — — Potassium permanganate | 2,0 | Year 3 | |

28416900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28417000 | — Molybdates | 0,0 | Year 0 | |

28418000 | — Tungstates (wolframates) | 0,0 | Year 0 | |

284190 | — Other | | | |

28419010 | — — Antimonates | 0,0 | Year 0 | |

28419030 | — — Zincates and vanadates | 0,0 | Year 0 | |

28419090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2842 | Other salts of inorganic acids or peroxoacids (including aluminosilicates whether or not chemically defined), other than azides: | | | |

28421000 | — Double or complex silicates, including aluminosilicates whether or not chemically defined | 0,0 | Year 0 | |

284290 | — Other: | | | |

28429010 | — — Salts, double salts or complex salts of selenium or tellurium acids | 0,0 | Year 0 | |

28429090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

VI.MISCELLANEOUS

2843 | Colloidal precious metals; inorganic or organic compounds of precious metals, whether or not chemically defined; amalgams of precious metals | | | |

284310 | — Colloidal precious metals | | | |

28431010 | — — Silver | 0,0 | Year 0 | |

28431090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Silver compounds | | | |

28432100 | — — Silver nitrate | 0,0 | Year 0 | |

28432900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28433000 | — Gold compounds | 0,0 | Year 0 | |

284390 | — Other compounds; amalgams | | | |

28439010 | — — Amalgams | 0,0 | Year 0 | |

28439090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2844 | Radioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the fissile or fertile chemical elements and isotopes) and their compounds; mixtures and residues containing these products | | | |

284410 | — Natural uranium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing natural uranium or natural uranium compounds | | | |

— — Natural uranium | | | |

28441010 | — — — Crude; waste and scrap (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28441030 | — — — Worked (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28441050 | — — Ferro-uranium | 0,0 | Year 0 | |

28441090 | — — Other (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

284420 | — Uranium enriched in U 235 and its compounds; plutonium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium enriched in U 235, plutonium or compounds of these products | | | |

— — Uranium enriched in U 235 and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium enriched in U 235 or compounds of these products | | | |

28442025 | — — — Ferro-uranium | 0,0 | Year 0 | |

28442035 | — — — Other (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

— — Plutonium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing plutonium or compounds of these products | | | |

— — — Mixtures of uranium and plutonium | | | |

28442051 | — — — — Ferro-uranium | 0,0 | Year 0 | |

28442059 | — — — — Other (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28442099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

284430 | — Uranium depleted in U 235 and its compounds; thorium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium depleted in U 235, thorium or compounds of these products | | | |

— — Uranium depleted in U 235; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium depleted in U 235 or compounds of this product | | | |

28443011 | — — — Cermets | 5,5 | Year 0 | |

28443019 | — — — Other | 2,9 | Year 3 | |

— — Thorium; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing thorium or compounds of this product | | | |

28443051 | — — — Cermets | 5,5 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

28443055 | — — — — Crude, waste and scrap (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Worked | | | |

28443061 | — — — — — Bars, rods, angles, shapes and sections, sheets and strips (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28443069 | — — — — — Other (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

— — Compounds of uranium depleted in U 235 or of thorium, whether or not mixed together | | | |

28443091 | — — — Of thorium or of uranium depleted in U 235, whether or not mixed together (Euratom), other than thorium salts | 0,0 | Year 0 | |

28443099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

284440 | — Radioactive elements and isotopes and compounds other than those of subheading 284410, 284420 or 284430; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing these elements, isotopes or compounds; radioactive residues | | | |

28444010 | — — Uranium derived from U 233 and its compounds; alloys dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures and compounds derived from U 233 or compounds of this product | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

28444020 | — — — Artificial radioactive isotopes (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28444030 | — — — Compounds of artificial radioactive isotopes (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

28444080 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

28445000 | — Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear reactors (Euratom) | 0,0 | Year 0 | |

2845 | Isotopes other than those of heading 2844; compounds, inorganic or organic, of such isotopes, whether or not chemically defined | | | |

28451000 | — Heavy water (deuterium oxide) (Euratom) | 5,5 | Year 3 | |

284590 | — Other | | | |

28459010 | — — Deuterium and compounds thereof; hydrogen and compounds thereof, enriched in deuterium; mixtures and solutions containing these products (Euratom) | 5,5 | Year 3 | |

28459090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2846 | Compounds, inorganic or organic, of rare-earth metals, of yttrium or of scandium or of mixtures of these metals | | | |

28461000 | — Cerium compounds | 0,0 | Year 0 | |

28469000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

28470000 | Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea | 0,0 | Year 0 | |

28480000 | Phosphides, whether or not chemically defined, excluding ferrophosphorus | 0,0 | Year 0 | |

2849 | Carbides, whether or not chemically defined | | | |

28491000 | — Of calcium | 0,0 | Year 0 | |

28492000 | — Of silicon | 2,0 | Year 3 | |

284990 | — Other | | | |

28499010 | — — Of boron | 0,0 | Year 0 | |

28499030 | — — Of tungsten | 2,0 | Year 3 | |

28499050 | — — Of aluminium; of chromium; of molybdenum; of vanadium; of tantalum; of titanium | 0,0 | Year 0 | |

28499090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

285000 | Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides, whether or not chemically defined, other than compounds which are also carbides of heading 2849 | | | |

28500020 | — Hydrides; nitrides | 0,0 | Year 0 | |

28500050 | — Azides | 0,0 | Year 0 | |

28500070 | — Silicides | 2,0 | Year 3 | |

28500090 | — Borides | 0,0 | Year 0 | |

285100 | Other inorganic compounds (including distilled or conductivity water and water of similar purity); liquid air (whether or not rare gases have been removed); compressed air; amalgams, other than amalgams of precious metals | | | |

28510010 | — Distilled and conductivity water and water of similar purity | 0,0 | Year 0 | |

28510030 | — Liquid air (whether or not rare gases have been removed); compressed air | 0,0 | Year 0 | |

28510050 | — Cyanogen chloride | 0,0 | Year 0 | |

28510080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

29 | ORGANIC CHEMICALS | | | |

I.HYDROCARBONS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2901 | Acyclic hydrocarbons | | | |

290110 | — Saturated | | | |

29011010 | — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

29011090 | — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— Unsaturated | | | |

290121 | — — Ethylene | | | |

29012110 | — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

29012190 | — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

290122 | — — Propene (propylene) | | | |

29012210 | — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

29012290 | — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

290123 | — — Butene (butylene) and isomers thereof | | | |

— — — But-1-ene and but-2-ene | | | |

29012311 | — — — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

29012319 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

29012391 | — — — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

29012399 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

290124 | — — Buta-1,3-diene and isoprene | | | |

— — — Buta-1,3-diene | | | |

29012411 | — — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

29012419 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

— — — Isoprene | | | |

29012491 | — — — — For use as a power or heating fuel | 0,0 | Year 0 | |

29012499 | — — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

290129 | — — Other | | | |

29012920 | — — — For use as power or heating fuels | 0,0 | Year 0 | |

29012980 | — — — For other purposes | 0,0 | Year 0 | |

2902 | Cyclic hydrocarbons | | | |

— Cyclanes, cyclenes and cycloterpenes | | | |

29021100 | — — Cyclohexane | 0,0 | Year 0 | |

290219 | — — Other | | | |

29021910 | — — — Cycloterpenes | 0,0 | Year 0 | |

29021930 | — — — Azulene and its alkyl derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29021990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29022000 | — Benzene | 0,0 | Year 0 | |

290230 | — Toluene | | | |

29023000 | — Toluene | 0,0 | Year 0 | |

— Xylenes | | | |

29024100 | — — o-Xylene | 0,0 | Year 0 | |

29024200 | — — m-Xylene | 0,0 | Year 0 | |

29024300 | — — p-Xylene | 0,0 | Year 0 | |

29024400 | — — Mixed xylene isomers | 0,0 | Year 0 | |

29025000 | — Styrene | 0,0 | Year 0 | |

29026000 | — Ethylbenzene | 0,0 | Year 0 | |

29027000 | — Cumene | 0,0 | Year 0 | |

290290 | — Other | | | |

29029010 | — — Naphthalene and anthracene | 0,0 | Year 0 | |

29029030 | — — Biphenyl and terphenyls | 0,0 | Year 0 | |

29029050 | — — Vinyltoluenes | 0,0 | Year 0 | |

29029060 | — — 1,3-Diisopropylbenzene | 0,0 | Year 0 | |

29029080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2903 | Halogenated derivatives of hydrocarbons | | | |

— Saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons | | | |

29031100 | — — Chloromethane (methyl chloride) and chloroethane (ethyl chloride) | 3,3 | Year 3 | |

29031200 | — — Dichloromethane (methylene chloride) | 3,3 | Year 3 | |

29031300 | — — Chloroform (trichloromethane) | 3,3 | Year 3 | |

29031400 | — — Carbon tetrachloride | 3,3 | Year 3 | |

29031500 | — — 1,2-Dichloroethane (ethylene dichloride) | 3,3 | Year 3 | |

290319 | — — Other: | | | |

29031910 | — — — 1,1,1-Trichloroethane (methylchloroform) | 3,3 | Year 3 | |

29031980 | — — — Other | 3,3 | Year 3 | |

— Unsaturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons | | | |

29032100 | — — Vinyl chloride (chloroethylene) | 3,3 | Year 3 | |

29032200 | — — Trichloroethylene | 3,3 | Year 3 | |

29032300 | — — Tetrachloroethylene (perchloroethylene) | 3,3 | Year 3 | |

29032900 | — — Other | 3,3 | Year 3 | |

290330 | — Fluorinated, brominated or iodinated derivatives of acyclic hydrocarbons | | | |

— — Bromides | | | |

29033033 | — — — Bromomethane (methyl bromide) | 2,0 | Year 3 | |

29033035 | — — — Dibromomethane | 0,0 | Year 0 | |

29033036 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29033080 | — — Fluorides and iodides | 2,0 | Year 3 | |

— Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens | | | |

29034100 | — — Trichlorofluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034200 | — — Dichlorodifluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034300 | — — Trichlorotrifluoroethanes | 2,0 | Year 3 | |

290344 | — — Dichlorotetrafluoroethanes and chloropentafluoroethane | | | |

29034410 | — — — Dichlorotetrafluoroethanes | 2,0 | Year 3 | |

29034490 | — — — Chloropentafluoroethane | 2,0 | Year 3 | |

290345 | — — Other derivatives perhalogenated only with fluorine and chlorine | | | |

29034510 | — — — Chlorotrifluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034515 | — — — Pentachlorofluoroethane | 2,0 | Year 3 | |

29034520 | — — — Tetrachlorodifluoroethanes | 2,0 | Year 3 | |

29034525 | — — — Heptachlorofluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034530 | — — — Hexachlorodifluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034535 | — — — Pentachlorotrifluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034540 | — — — Tetrachlorotetrafluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034545 | — — — Trichloropentafluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034550 | — — — Dichlorohexafluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034555 | — — — Chloroheptafluoropropanes | 2,0 | Year 3 | |

29034590 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

290346 | — — Bromochlorodifluoromethane, bromotrifluoromethane and dibromotetrafluoroethanes | | | |

29034610 | — — — Bromochlorodifluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034620 | — — — Bromotrifluoromethane | 2,0 | Year 3 | |

29034690 | — — — Dibromotetrafluoroethanes | 2,0 | Year 3 | |

29034700 | — — Other perhalogenated derivatives | 2,0 | Year 3 | |

290349 | — — Other | | | |

— — — Halogenated only with fluorine and chlorine | | | |

29034910 | — — — — Of methane, ethane or propane | 2,0 | Year 3 | |

29034920 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— — — Halogenated only with fluorine and bromine | | | |

29034930 | — — — — Of methane, ethane or propane | 2,0 | Year 3 | |

29034940 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29034980 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Halogenated derivatives of cyclanic, cyclenic or cycloterpenic hydrocarbons | | | |

29035100 | — — 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane | 2,0 | Year 3 | |

290359 | — — Other | | | |

29035910 | — — — 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane | 0,0 | Year 0 | |

29035930 | — — — Tetrabromocyclooctanes | 0,0 | Year 0 | |

29035990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons | | | |

29036100 | — — Chlorobenzene, o-dichlorobenzene and p-dichlorobenzene | 2,0 | Year 3 | |

29036200 | — — Hexachlorobenzene and DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane) | 2,0 | Year 3 | |

290369 | — — Other | | | |

29036910 | — — — 2,3,4,5,6-Pentabromoethylbenzene | 0,0 | Year 0 | |

29036990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2904 | Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not halogenated | | | |

29041000 | — Derivatives containing only sulpho groups, their salts and ethyl esters | 0,0 | Year 0 | |

29042000 | — Derivatives containing only nitro or only nitroso groups | 1,9 | Year 3 | |

290490 | — Other | | | |

29049020 | — — Sulphohalogenated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29049040 | — — Trichloronitromethane (chloropicrin) | 0,0 | Year 0 | |

29049085 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

II.ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2905 | Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Saturated monohydric alcohols | | | |

29051100 | — — Methanol (methyl alcohol) | 3,5 | Year 0 | |

29051200 | — — Propan-1-ol (propyl alcohol) and propan-2-ol (isopropyl alcohol) | 2,0 | Year 3 | |

29051300 | — — Butan-1-ol (n-butyl alcohol) | 2,0 | Year 3 | |

290514 | — — Other butanols | | | |

29051410 | — — — 2-Methylpropan-2-ol (tert-butyl alcohol) | 1,1 | Year 3 | |

29051490 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29051500 | — — Pentanol (amyl alcohol) and isomers thereof | 2,0 | Year 3 | |

290516 | — — Octanol (octyl alcohol) and isomers thereof | | | |

29051610 | — — — 2-Ethylhexan-1-ol | 2,0 | Year 3 | |

29051620 | — — — Octan-2-ol | 0,0 | Year 0 | |

29051680 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29051700 | — — Dodecan-1-ol (lauryl alcohol), hexadecan-1-ol (cetyl alcohol) and octadecan-1-ol (stearyl alcohol) | 2,0 | Year 3 | |

29051900 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Unsaturated monohydric alcohols | | | |

290522 | — — Acyclic terpene alcohols | | | |

29052210 | — — — Geraniol, citronellol, linalol, rhodinol and nerol | 2,0 | Year 3 | |

29052290 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

290529 | — — Other | | | |

29052910 | — — — Allyl alcohol | 2,0 | Year 3 | |

29052990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Diols | | | |

29053100 | — — Ethylene glycol (ethanediol) | 3,5 | Year 3 | |

29053200 | — — Propylene glycol (propane-1,2-diol) | 3,5 | Year 3 | |

290539 | — — Other | | | |

29053910 | — — — 2-Methylpentane-2,4-diol (hexylene glycol) | 3,5 | Year 3 | |

29053920 | — — — Butane-1,3-diol | 0,0 | Year 0 | |

29053930 | — — — 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol | 0,0 | Year 0 | |

29053980 | — — — Other | 3,5 | Year 3 | |

— Other polyhydric alcohols | | | |

29054100 | — — 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol (trimethylolpropane) | 3,5 | Year 3 | |

29054200 | — — Pentaerythritol | 3,5 | Year 3 | |

29054300 | — — Mannitol | — | | |

290544 | — — D-glucitol (sorbitol) | | | |

— — — In aqueous solution | | | |

29054411 | — — — — Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the D-glucitol content | — | | |

29054419 | — — — — Other | — | | |

— — — Other | | | |

29054491 | — — — — Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the D-glucitol content | — | | |

29054499 | — — — — Other | — | | |

29054500 | — — Glycerol | 0,0 | Year 0 | |

290549 | — — Other | | | |

29054910 | — — — Triols; tetrols | 3,5 | Year 3 | |

— — — Other | | | |

— — — — Esters of glycerol formed with acid-function compounds of heading No 2904 | | | |

29054951 | — — — — — With sulphohalogenated derivatives | 2,0 | Year 3 | |

29054959 | — — — — — Other | 3,1 | Year 3 | |

29054990 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of acyclic alcohols: | | | |

29055100 | — — Ethchlorvynol (INN) | 0,0 | Year 0 | |

290559 | — — Other: | | | |

29055910 | — — — Of monohydric alcohols | 2,0 | Year 0 | |

— — — Of polyhydric alcohols: | | | |

29055991 | — — — — 2,2-Bis(bromomethyl)propanediol | 0,0 | Year 0 | |

29055999 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2906 | Cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic | | | |

29061100 | — — Menthol | 0,0 | Year 0 | |

29061200 | — — Cyclohexanol, methylcyclohexanols and dimethylcyclohexanols | 0,0 | Year 0 | |

290613 | — — Sterols and inositols | | | |

29061310 | — — — Sterols | 0,0 | Year 0 | |

29061390 | — — — Inositols | 0,0 | Year 0 | |

29061400 | — — Terpineols | 0,0 | Year 0 | |

29061900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Aromatic | | | |

29062100 | — — Benzyl alcohol | 0,0 | Year 0 | |

29062900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

III.PHENOLS, PHENOL-ALCOHOLS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2907 | Phenols; phenol-alcohols | | | |

— Monophenols | | | |

29071100 | — — Phenol (hydroxybenzene) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29071200 | — — Cresols and their salts | 0,0 | Year 0 | |

29071300 | — — Octylphenol, nonylphenol and their isomers; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29071400 | — — Xylenols and their salts | 0,0 | Year 0 | |

290715 | — — Naphthols and their salts | | | |

29071510 | — — — 1-Naphthol | 0,0 | Year 0 | |

29071590 | — — — Other | 3,7 | Year 3 | |

29071900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Polyphenols | | | |

— Polyphenols; phenol-alcohols: | | | |

29072100 | — — Resorcinol and its salts | 0,0 | Year 0 | |

290722 | — — Hydroquinone (quinol) and its salts | | | |

29072210 | — — — Hydroquinone (quinol) | 2,0 | Year 3 | |

29072290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29072300 | — — 4,4′-Isopropylidenediphenol (bisphenol A, diphenylolpropane) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29072900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2908 | Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenol-alcohols | | | |

29081000 | — Derivatives containing only halogen substituents and their salts | 0,0 | Year 0 | |

29082000 | — Derivatives containing only sulpho groups, their salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29089000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

IV.ETHERS, ALCOHOL PEROXIDES, ETHER PEROXIDES, KETONE PEROXIDES, EPOXIDES WITH A THREE-MEMBERED RING, ACETALS AND HEMIACETALS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2909 | Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides (whether or not chemically defined), and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Acyclic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29091100 | — — Diethyl ether | 2,0 | Year 3 | |

29091900 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29092000 | — Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 2,0 | Year 3 | |

290930 | — Aromatic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29093010 | — — Diphenyl ether | 0,0 | Year 0 | |

— — Brominated derivatives | | | |

29093031 | — — — Pentabromodiphenylether; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromophenoxy)benzene | 0,0 | Year 0 | |

29093035 | — — — 1,2-Bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane, for the manufacture of acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) | 0,0 | Year 0 | |

29093038 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29093090 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Ether-alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29094100 | — — 2,2′-Oxydiethanol (diethylene glycol, digol) | 2,0 | Year 3 | |

29094200 | — — Monomethyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol | 2,0 | Year 3 | |

29094300 | — — Monobutyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol | 2,0 | Year 3 | |

29094400 | — — Other monoalkylethers of ethylene glycol or of diethylene glycol | 2,0 | Year 3 | |

290949 | — — Other | | | |

— — — Acyclic | | | |

29094911 | — — — — 2-(2-Chloroethoxy)ethanol | 0,0 | Year 0 | |

29094919 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29094990 | — — — Cyclic | 2,0 | Year 3 | |

290950 | — Ether-phenols, ether-alcohol-phenols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29095010 | — — Guaiacol and guaiacolsuphonates of potassium | 3,1 | Year 3 | |

29095090 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29096000 | — Alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 2,0 | Year 3 | |

2910 | Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a three-membered ring, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29101000 | — Oxirane (ethylene oxide) | 0,0 | Year 0 | |

29102000 | — Methyloxirane (propylene oxide) | 0,0 | Year 0 | |

29103000 | — 1-Chloro-2,3-epoxypropane (epichlorohydrin) | 0,0 | Year 0 | |

29109000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

29110000 | Acetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

V.ALDEHYDE-FUNCTION COMPOUNDS

2912 | Aldehydes, whether or not with other oxygen function; cyclic polymers of aldehydes; paraformaldehyde | | | |

— Acyclic aldehydes without other oxygen function | | | |

29121100 | — — Methanal (formaldehyde) | 0,0 | Year 0 | |

29121200 | — — Ethanal (acetaldehyde) | 0,0 | Year 0 | |

29121300 | — — Butanal (butyraldehyde, normal isomer) | 0,0 | Year 0 | |

29121900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Cyclic aldehydes without other oxygen function | | | |

29122100 | — — Benzaldehyde | 0,0 | Year 0 | |

29122900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29123000 | — Aldehyde-alcohols | 0,0 | Year 0 | |

— Aldehyde-ethers, aldehyde-phenols and aldehydes with other oxygen function | | | |

29124100 | — — Vanillin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde) | 2,0 | Year 3 | |

29124200 | — — Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde) | 0,0 | Year 0 | |

29124900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29125000 | — Cyclic polymers of aldehydes | 0,0 | Year 0 | |

29126000 | — Paraformaldehyde | 0,0 | Year 0 | |

29130000 | Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of products of heading 2912 | 0,0 | Year 0 | |

VI.KETONE-FUNCTION COMPOUNDS AND QUINONE-FUNCTION COMPOUNDS

2914 | Ketones and quinones, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Acyclic ketones without other oxygen function | | | |

29141100 | — — Acetone | 2,0 | Year 3 | |

29141200 | — — Butanone (methyl ethyl ketone) | 0,0 | Year 0 | |

29141300 | — — 4-Methylpentan-2-one (methyl isobutyl ketone) | 0,0 | Year 0 | |

291419 | — — Other | | | |

29141910 | — — — 5-Methylhexan-2-one | 0,0 | Year 0 | |

29141990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ketones without other oxygen function | | | |

29142100 | — — Camphor | 2,0 | Year 3 | |

29142200 | — — Cyclohexanone and methylcyclohexanones | 1,9 | Year 3 | |

29142300 | — — Ionones and methylionones | 0,0 | Year 0 | |

29142900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Aromatic ketones without other oxygen function | | | |

29143100 | — — Phenylacetone (phenylpropan-2-one) | 0,0 | Year 0 | |

29143900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

291440 | — Ketone-alcohols and ketone-aldehydes | | | |

29144010 | — — 4-Hydroxy-4-methylpentan-2-one (diacetone alcohol) | 0,0 | Year 0 | |

29144090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29145000 | — Ketone-phenols and ketones with other oxygen function | 0,0 | Year 0 | |

— Quinones | | | |

29146100 | — — Anthraquinone | 0,0 | Year 0 | |

291469 | — — Other | | | |

29146910 | — — — 1,4-Naphthoquinone | 0,0 | Year 0 | |

29146990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

291470 | — Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29147010 | — — 4′-tert-Butyl-2′,6′-dimethyl-3′,5′-dinitroacetophenone (musk ketone) | 0,0 | Year 0 | |

29147090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

VII.CARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

2915 | Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Formic acid, its salts and esters | | | |

29151100 | — — Formic acid | 2,0 | Year 3 | |

29151200 | — — Salts of formic acid | 2,0 | Year 3 | |

29151300 | — — Esters of formic acid | 2,0 | Year 3 | |

— Acetic acid and its salts; acetic anhydride | | | |

29152100 | — — Acetic acid | 4,3 | Year 3 | |

29152200 | — — Sodium acetate | 3,9 | Year 3 | |

29152300 | — — Cobalt acetates | 3,1 | Year 3 | |

29152400 | — — Acetic anhydride | 2,0 | Year 3 | |

29152900 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— Esters of acetic acid | | | |

29153100 | — — Ethyl acetate | 3,2 | Year 3 | |

29153200 | — — Vinyl acetate | 3,2 | Year 3 | |

29153300 | — — n-Butyl acetate | 2,0 | Year 3 | |

29153400 | — — Isobutyl acetate | 2,0 | Year 3 | |

29153500 | — — 2-Ethoxyethyl acetate | 2,0 | Year 3 | |

291539 | — — Other | | | |

29153910 | — — — Propyl acetate and isopropyl acetate | 3,2 | Year 3 | |

29153930 | — — — Methyl acetate, pentyl acetate (amyl acetate), isopentyl acetate (isoamyl acetate) and glycerol acetates | 2,0 | Year 3 | |

29153950 | — — — p-Tolyl acetate, phenylpropyl acetates, benzyl acetate, rhodinyl acetate, santalyl acetate and the acetates of phenylethane-1,2-diol | 2,0 | Year 3 | |

29153990 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29154000 | — Mono-, di-or trichloroacetic acids, their salts and esters | 2,0 | Year 3 | |

29155000 | — Propionic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

291560 | — Butanoic acids, pentanoic acids, their salts and esters | | | |

— — Butanoic acids and their salts and esters: | | | |

29156011 | — — — 1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate | 0,0 | Year 0 | |

29156019 | — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

29156090 | — — Pentanoic acids and their salts and esters | 2,0 | Year 3 | |

291570 | — Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters | | | |

29157015 | — — Palmitic acid | 2,0 | Year 3 | |

29157020 | — — Salts and esters of palmitic acid | 2,0 | Year 3 | |

29157025 | — — Stearic acid | 2,0 | Year 3 | |

29157030 | — — Salts of stearic acid | 2,0 | Year 3 | |

29157080 | — — Esters of stearic acid | 2,0 | Year 3 | |

291590 | — Other | | | |

29159010 | — — Lauric acid | 2,0 | Year 3 | |

29159020 | — — Chloroformates | 2,0 | Year 3 | |

29159080 | — — Other | 2,0 | Year 3 | |

2916 | Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

291611 | — — Acrylic acid and its salts | | | |

29161110 | — — — Acrylic acid | 2,2 | Year 3 | |

29161190 | — — — Salts of acrylic acid | 0,0 | Year 0 | |

291612 | — — Esters of acrylic acid | | | |

29161210 | — — — Methyl acrylate | 3,0 | Year 3 | |

29161220 | — — — Ethyl acrylate | 3,0 | Year 3 | |

29161290 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

29161300 | — — Methacrylic acid and its salts | 0,0 | Year 0 | |

291614 | — — Esters of methacrylic acid | | | |

29161410 | — — — Methyl methacrylate | 2,2 | Year 3 | |

29161490 | — — — Other | 2,2 | Year 3 | |

29161500 | — — Oleic, linoleic or linolenic acids, their salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

291619 | — — Other | | | |

29161910 | — — — Undecenoic acids and their salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29161930 | — — — Hexa-2,4-dienoic acid (sorbic acid) | 0,0 | Year 0 | |

29161940 | — — — Crotonic acid | 0,0 | Year 0 | |

29161980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29162000 | — Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

— Aromatic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29163100 | — — Benzoic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

291632 | — — Benzoyl peroxide and benzoyl chloride | | | |

29163210 | — — — Benzoyl peroxide | 0,0 | Year 0 | |

29163290 | — — — Benzoyl chloride | 0,0 | Year 0 | |

29163400 | — — Phenylacetic acid and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29163500 | — — Esters of phenylacetic acid | 0,0 | Year 0 | |

29163900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2917 | Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29171100 | — — Oxalic acid, its salts and esters | 3,0 | Year 3 | |

291712 | — — Adipic acid, its salts and esters | | | |

29171210 | — — — Adipic acid and its salts | 2,9 | Year 3 | |

29171290 | — — — Esters of adipic acid | 0,0 | Year 0 | |

291713 | — — Azelaic acid, sebacic acid, their salts and esters | | | |

29171310 | — — — Sebacic acid | 0,0 | Year 0 | |

29171390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29171400 | — — Maleic anhydride | 2,2 | Year 3 | |

291719 | — — Other | | | |

29171910 | — — — Malonic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29171990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29172000 | — Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

— Aromatic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29173100 | — — Dibutyl orthophthalates | 0,0 | Year 0 | |

29173200 | — — Dioctyl orthophthalates | 2,9 | Year 3 | |

29173300 | — — Dinonyl or didecyl orthophthalates | 0,0 | Year 0 | |

29173400 | — — Other esters of orthophthalic acid | 0,0 | Year 0 | |

29173500 | — — Phthalic anhydride | 2,9 | Year 3 | |

29173600 | — — Terephthalic acid and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29173700 | — — Dimethyl terephthalate | 0,0 | Year 0 | |

291739 | — — Other | | | |

— — — Brominated derivatives | | | |

29173911 | — — — — Ester or anhydride of tetrabromophthalic acid | 0,0 | Year 0 | |

29173919 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

29173930 | — — — — Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid | 0,0 | Year 0 | |

29173940 | — — — — Isophthaloyl dichloride, containing by weight 0.8 % or less of terephthaloyl dichloride | 0,0 | Year 0 | |

29173950 | — — — — Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid | 0,0 | Year 0 | |

29173960 | — — — — Tetrachlorophthalic anhydride | 0,0 | Year 0 | |

29173970 | — — — — Sodium 3,5-bis(methoxycarbonyl)benzenesulphonate | 0,0 | Year 0 | |

29173980 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2918 | Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

— Carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29181100 | — — Lactic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29181200 | — — Tartaric acid | 0,0 | Year 0 | |

29181300 | — — Salts and esters of tartaric acid | 0,0 | Year 0 | |

29181400 | — — Citric acid | 4,3 | Year 3 | |

29181500 | — — Salts and esters of citric acid | 3,0 | Year 3 | |

29181600 | — — Gluconic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

291819 | — — Other | | | |

29181930 | — — — Cholic acid, 3-alpha,12-alpha-dihydroxy-5-beta-cholan-24-oic acid (deoxycholic acid), their salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29181940 | — — — 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid | 0,0 | Year 0 | |

29181980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Carboxylic acids with phenol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | | | |

29182100 | — — Salicylic acid and its salts | 2,2 | Year 3 | |

29182200 | — — O-Acetylsalicylic acid, its salts and esters | 4,1 | Year 3 | |

291823 | — — Other esters of salicylic acid and their salts | | | |

29182310 | — — — Methyl salicylate and phenyl salicylate (salol) | 0,0 | Year 0 | |

29182390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

291829 | — — Other | | | |

29182910 | — — — Sulphosalicylic acids, hydroxynaphthoic acids; their salts and esters | 2,2 | Year 3 | |

29182930 | — — — 4-Hydroxybenzoic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29182950 | — — — Gallic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

29182990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29183000 | — Carboxylic acids with aldehyde or ketone function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

291890 | — Other | | | |

29189010 | — — 2,6-Dimethoxybenzoic acid | 0,0 | Year 0 | |

29189020 | — — Dicamba (ISO) | 0,0 | Year 0 | |

29189030 | — — Sodium phenoxyacetate | 0,0 | Year 0 | |

29189090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

VIII.ESTERS OF INORGANIC ACIDS OF NON-METALS AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES

291900 | Phosphoric esters and their salts, including lactophosphates; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | | | |

29190010 | — Tributyl phosphates, triphenyl phosphate, tritolyl phosphates, trixylyl phosphates, and tris(2-chloroethyl) phosphate | 0,0 | Year 0 | |

29190090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2920 | Esters of other inorganic acids of non-metals (excluding esters of hydrogen halides) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: | | | |

29201000 | — Thiophosphoric esters (phosphorothioates) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

292090 | — Other | | | |

29209010 | — — Sulphuric esters and carbonic esters and their salts, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29209020 | — — Dimethyl phosphonate (dimethyl phosphite) | 0,0 | Year 0 | |

29209030 | — — Trimethyl phosphite (trimethoxyphosphine) | 0,0 | Year 0 | |

29209040 | — — Triethyl phosphite | 0,0 | Year 0 | |

29209050 | — — Diethyl phosphonate (diethyl hydrogenphosphite) (diethyl phosphite) | 0,0 | Year 0 | |

29209085 | — — Other products | 0,0 | Year 0 | |

IX.NITROGEN-FUNCTION COMPOUNDS

2921 | Amine-function compounds | | | |

— Acyclic monoamines and their derivatives; salts thereof | | | |

292111 | — — Methylamine, di-or trimethylamine and their salts | | | |

29211110 | — — — Methylamine, di-or trimethylamine | 4,1 | Year 3 | |

29211190 | — — — Salts | 4,1 | Year 3 | |

29211200 | — — Diethylamine and its salts | 2,2 | Year 3 | |

292119 | — — Other | | | |

29211910 | — — — Triethylamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29211930 | — — — Isopropylamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29211940 | — — — 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine | 0,0 | Year 0 | |

29211980 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Acyclic polyamines and their derivatives; salts thereof | | | |

29212100 | — — Ethylenediamine and its salts | 2,5 | Year 3 | |

29212200 | — — Hexamethylenediamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29212900 | — — Other | 2,5 | Year 3 | |

292130 | — Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic mono-or polyamines, and their derivatives; salts thereof | | | |

29213010 | — — Cyclohexylamine and cyclohexyldimethylamine, and their salts | 2,8 | Year 3 | |

29213091 | — — Cyclohex-1,3-ylenediamine (1,3-diaminocyclohexane) | 0,0 | Year 0 | |

29213099 | — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Aromatic monoamines and their derivatives; salts thereof | | | |

29214100 | — — Aniline and its salts | 4,1 | Year 3 | |

292142 | — — Aniline derivatives and their salts | | | |

29214210 | — — — Halogenated, sulphonated, nitrated and nitrosated derivatives and their salts | 4,1 | Year 3 | |

29214290 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

29214300 | — — Toluidines and their derivatives; salts thereof | 3,0 | Year 3 | |

29214400 | — — Diphenylamine and its derivatives; salts thereof | 3,0 | Year 3 | |

29214500 | — — 1-Naphthylamine (alpha-naphthylamine), 2-naphthylamine (beta-naphthylamine) and their derivatives; salts thereof | 3,0 | Year 3 | |

29214600 | — — Amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine (INN), etilamfetamine (INN), fencamfamin (INN), lefetamine (INN), levamfetamine (INN), mefenorex (INN) and phentermine (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

292149 | — — Other: | | | |

29214910 | — — — Xylidines and their derivatives; salts thereof | 3,0 | Year 3 | |

29214980 | — — — Other | 3,0 | Year 0 | |

— Aromatic polyamines and their derivatives; salts thereof | | | |

292151 | — — o-, m-, p-Phenylenediamine, diaminotoluenes, and their derivatives; salts thereof | | | |

— — — o-, m-, p-Phenylenediamine, diaminotoluenes and their halogenated, sulphonated, nitrated and nitrosated derivatives; salts thereof | | | |

29215111 | — — — — m-Phenylenediamine, of a purity by weight of 99 % or more and containing: -1 % or less by weight of water, -200 mg/kg or less of o-phenylenediamine and -450 mg/kg or less of p-phenylenediamine | 0,0 | Year 0 | |

29215119 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

29215190 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

292159 | — — Other | | | |

29215910 | — — — m-Phenylenebis(methylamine) | 0,0 | Year 0 | |

29215920 | — — — 2,2′-Dichloro-4,4′-methylenedianiline | 0,0 | Year 0 | |

29215930 | — — — 4,4′-Bi-o-toluidine | 0,0 | Year 0 | |

29215940 | — — — 1,8-Naphthylenediamine | 0,0 | Year 0 | |

29215990 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

2922 | Oxygen-function amino-compounds: | | | |

— Amino-alcohols, other than those containing more than one kind of oxygen function, their ethers and esters; salts thereof: | | | |

29221100 | — — Monoethanolamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29221200 | — — Diethanolamine and its salts | 3,0 | Year 3 | |

292213 | — — Triethanolamine and its salts | | | |

29221310 | — — — Triethanolamine | 3,0 | Year 3 | |

29221390 | — — — Salts of triethanolamine | 3,0 | Year 3 | |

29221400 | — — Dextropropoxyphene (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

292219 | — — Other: | | | |

29221910 | — — — N-Ethyldiethanolamine | 3,0 | Year 3 | |

29221920 | — — — 2,2′-Methyliminodiethanol (N-methyldiethanolamine) | 3,0 | Year 3 | |

29221980 | — — — Other | 3,0 | Year 0 | |

— Amino-naphthols and other amino-phenols, other than those containing more than one kind of oxygen function, their ethers and esters; salts thereof: | | | |

29222100 | — — Aminohydroxynaphthalenesulphonic acids and their salts | 3,0 | Year 3 | |

29222200 | — — Anisidines, dianisidines, phenetidines, and their salts | 3,0 | Year 3 | |

29222900 | — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Amino-aldehydes, amino-ketones and amino-quinones, other than those containing more than one kind of oxygen function; salts thereof: | | | |

29223100 | — — Amfepramone (INN), methadone (INN) and normethadone (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29223900 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

— Amino-acids, other than those containing more than one kind of oxygen function, and their esters; salts thereof: | | | |

29224100 | — — Lysine and its esters; salts thereof | 2,8 | Year 3 | |

29224200 | — — Glutamic acid and its salts | 4,7 | Year 0 | |

29224300 | — — Anthranilic acid and its salts | 3,0 | Year 3 | |

29224400 | — — Tilidine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

292249 | — — Other: | | | |

29224910 | — — — Glycine | 3,0 | Year 3 | |

29224920 | — — — ß-Alanine | 0,0 | Year 0 | |

29224995 | — — — Other | 3,0 | Year 0 | |

29225000 | — Amino-alcohol-phenols, amino-acid-phenols and other amino-compounds with oxygen function | 3,0 | Year 3 | |

2923 | Quaternary ammonium salts and hydroxides; lecithins and other phosphoaminolipids, whether or not chemically defined: | | | |

29231000 | — Choline and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29232000 | — Lecithins and other phosphoaminolipids | 0,0 | Year 0 | |

29239000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2924 | Carboxyamide-function compounds; amide-function compounds of carbonic acid: | | | |

— Acyclic amides (including acyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof: | | | |

29241100 | — — Meprobamate (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29241900 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

— Cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof | | | |

292421 | — — Ureines and their derivatives; salts thereof | | | |

29242110 | — — — Isoproturon (ISO) | 2,2 | Year 3 | |

29242190 | — — — Other | 2,2 | Year 3 | |

29242300 | — — 2-Acetamidobenzoic acid (N-acetylanthranilic acid) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29242400 | — — Ethinamate (INN) | 0,0 | Year 0 | |

292429 | — — Other: | | | |

29242910 | — — — Lidocaine (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29242930 | — — — Paracetamol (INN) | 3,0 | Year 3 | |

29242995 | — — — Other | 2,2 | Year 0 | |

2925 | Carboxyimide-function compounds (including saccharin and its salts) and imine-function compounds: | | | |

— Imides and their derivatives; salts thereof: | | | |

29251100 | — — Saccharin and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29251200 | — — Glutethimide (INN) | 0,0 | Year 0 | |

292519 | — — Other: | | | |

29251910 | — — — 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Octabromo-N,N′-ethylenediphthalimide | 0,0 | Year 0 | |

29251930 | — — — N,N′-Ethylenebis(4,5-dibromohexahydro-3,6-methanophthalimide) | 0,0 | Year 0 | |

29251995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29252000 | — Imines and their derivatives; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

2926 | Nitrile-function compounds | | | |

29261000 | — Acrylonitrile | 4,3 | Year 3 | |

29262000 | — 1-Cyanoguanidine (dicyandiamide) | 0,0 | Year 0 | |

29263000 | — Fenproporex (INN) and its salts; methadone (INN) intermediate (4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane). | 0,0 | Year 0 | |

292690 | — Other: | | | |

29269020 | — — Isophthalonitrile | 0,0 | Year 0 | |

29269095 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29270000 | Diazo-, azo-or azoxy-compounds | 2,2 | Year 3 | |

292800 | Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine | | | |

29280010 | — N,N-Bis(2-methoxyethyl)hydroxylamine | 0,0 | Year 0 | |

29280090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2929 | Compounds with other nitrogen function | | | |

292910 | — Isocyanates | | | |

29291010 | — — Methylphenylene diisocyanates (toluene diisocyanates) | 2,9 | Year 3 | |

29291090 | — — Other | 2,9 | Year 3 | |

29299000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

X.ORGANO-INORGANIC COMPOUNDS, HETEROCYCLIC COMPOUNDS, NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS, AND SULPHONAMIDES

2930 | Organo-sulphur compounds | | | |

29301000 | — Dithiocarbonates (xanthates) | 0,0 | Year 0 | |

29302000 | — Thiocarbamates and dithiocarbamates | 0,0 | Year 0 | |

29303000 | — Thiuram mono-, di-or tetrasulphides | 0,0 | Year 0 | |

293040 | — Methionine | | | |

29304010 | — — Methionine (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29304090 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

293090 | — Other | | | |

29309012 | — — Cysteine | 3,0 | Year 3 | |

29309014 | — — Cystine | 3,0 | Year 3 | |

29309016 | — — Derivatives of cysteine or cystine | 3,0 | Year 3 | |

29309020 | — — Thiodiglycol (INN) (2,2′-thiodiethanol) | 3,0 | Year 3 | |

29309030 | — — DL-2-hydroxy-4-(methylthio)butyric acid | 0,0 | Year 0 | |

29309040 | — — 2,2′-Thiodiethylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] | 0,0 | Year 0 | |

29309050 | — — Mixture of isomers consisting of 4-methyl-2,6-bis(methylthio)-m-phenylenediamine and 2-methyl-4,6-bis(methylthio)-m-phenylenediamine | 0,0 | Year 0 | |

29309070 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

293100 | Other organo-inorganic compounds | | | |

29310010 | — Dimethyl methylphosphonate | 0,0 | Year 0 | |

29310020 | — Methylphosphonoyl difluoride (methylphosphonic difluoride) | 0,0 | Year 0 | |

29310030 | — Methylphosphonoyl dichloride (methylphosphonic dichloride) | 0,0 | Year 0 | |

29310095 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

2932 | Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only | | | |

— Compounds containing an unfused furan ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

29321100 | — — Tetrahydrofuran | 0,0 | Year 0 | |

29321200 | — — 2-Furaldehyde (furfuraldehyde) | 3,0 | Year 3 | |

29321300 | — — Furfuryl alcohol and tetrahydrofurfuryl alcohol | 3,0 | Year 3 | |

29321900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Lactones | | | |

29322100 | — — Coumarin, methylcoumarins and ethylcoumarins | 3,0 | Year 3 | |

293229 | — — Other lactones | | | |

29322910 | — — — Phenolphthalein | 0,0 | Year 0 | |

29322920 | — — — 1-Hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methoxycarbonyl-1 -naphthyl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-6-octadecyloxy-2-naphthoic acid | 0,0 | Year 0 | |

29322930 | — — — 3′-Chloro-6′-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H), 9′-xanthen]-3-one | 0,0 | Year 0 | |

29322940 | — — — 6′-(N-Ethyl-p-toluidino)-2′-methylspiro[isobenzofuran-1(3H), 9′-xanthen]-3-one | 0,0 | Year 0 | |

29322950 | — — — Methyl-6-docosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methyl-1 -phenanthryl)-3-oxo-1H,3H-naphtho[1,8-cd]pyran-1-yl] naphthalene-2-carboxylate | 0,0 | Year 0 | |

29322980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

29329100 | — — Isosafrole | 0,0 | Year 0 | |

29329200 | — — 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-one | 0,0 | Year 0 | |

29329300 | — — Piperonal | 0,0 | Year 0 | |

29329400 | — — Safrole | 0,0 | Year 0 | |

29329500 | — — Tetrahydrocannabinols (all isomers) | 0,0 | Year 0 | |

293299 | — — Other: | | | |

29329910 | — — — Benzofuran (coumarone) | 0,0 | Year 0 | |

29329950 | — — — Epoxides with a four-membered ring | 0,0 | Year 0 | |

29329970 | — — — Other cyclic acetals and internal hemiacetals, whether or not with other oxygen functions, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29329995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2933 | Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only | | | |

— Compounds containing an unfused pyrazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

293311 | — — Phenazone (antipyrin) and its derivatives | | | |

29331110 | — — — Propyphenazone (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29331190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293319 | — — Other | | | |

29331910 | — — — Phenylbutazone (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29331990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing an unfused imidazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

29332100 | — — Hydantoin and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

293329 | — — Other | | | |

29332910 | — — — Naphazoline hydrochloride (INNM) and naphazoline nitrate (INNM); phentolamine (INN); tolazoline hydrochloride (INNM) | 0,0 | Year 0 | |

29332990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing an unfused pyridine ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

29333100 | — — Pyridine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29333200 | — — Piperidine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29333300 | — — Alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), diphenoxylate (INN), dipipanone (INN), fentanyl (INN), ketobemidone (INN), methylphenidate (INN), pentazocine (INN), pethidine (INN), pethidine (INN) intermediate A, phencyclidine (INN) (PCP), phenoperidine (INN), pipradrol (INN), piritramide (INN), propiram (INN) and trimeperidine (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

293339 | — — Other: | | | |

29333910 | — — — Iproniazid (INN); ketobemidone hydrochloride (INNM); pyridostigmine bromide (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29333920 | — — — 2,3,5,6-Tetrachloropyridine | 0,0 | Year 0 | |

29333925 | — — — 3,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid | 0,0 | Year 0 | |

29333935 | — — — 2-Hydroxyethylammonium-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate | 0,0 | Year 0 | |

29333940 | — — — 2-Butoxyethyl(3,5,6-trichloro-2-pyridyloxy)acetate | 0,0 | Year 0 | |

29333945 | — — — 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine | 0,0 | Year 0 | |

29333950 | — — — Fluroxypyr (ISO), methyl ester | 0,0 | Year 0 | |

29333955 | — — — 4-Methylpyridine | 0,0 | Year 0 | |

29333999 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing in the structure a quinoline or isoquinoline ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused: | | | |

29334100 | — — Levorphanol (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

293349 | — — Other: | | | |

29334910 | — — — Halogen derivatives of quinoline; quinolinecarboxylic acid derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29334930 | — — — Dextromethorphan (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29334990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or piperazine ring in the structure: | | | |

29335200 | — — Malonylurea (barbituric acid) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

293353 | — — Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyclobarbital (INN), methylphenobarbital (INN), pentobarbital (INN), phenobarbital (INN), secbutabarbital (INN), secobarbital (INN) and vinylbital (INN); salts thereof: | | | |

29335310 | — — — Phenobarbital (INN), barbital (INN), and their salts | 0,0 | Year 0 | |

29335390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29335400 | — — Other derivatives of malonylurea (barbituric acid); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29335500 | — — Loprazolam (INN), mecloqualone (INN), methaqualone (INN) and zipeprol (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

293359 | — — Other: | | | |

29335910 | — — — Diazinon (ISO) | 0,0 | Year 0 | |

29335920 | — — — 1,4-Diazabicyclo[2,2,2]octane (triethylenediamine) | 0,0 | Year 0 | |

29335995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Compounds containing an unfused triazine ring (whether or not hydrogenated) in the structure | | | |

29336100 | — — Melamine | 3,0 | Year 3 | |

293369 | — — Other | | | |

29336910 | — — — Atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogen, trimethylenetrinitramine) | 0,0 | Year 0 | |

29336920 | — — — Methenamine (INN) (hexamethylenetetramine) | 0,0 | Year 0 | |

29336930 | — — — 2,6-Di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]phenol | 0,0 | Year 0 | |

29336980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Lactams: | | | |

29337100 | — — 6-Hexanelactam (epsilon-caprolactam) | 0,0 | Year 0 | |

29337200 | — — Clobazam (INN) and methyprylon (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29337900 | — — Other lactams | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

293391 | — — Alprazolam (INN), camazepam (INN), chlordiazepoxide (INN), clonazepam (INN), clorazepate, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), ethyl loflazepate (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovalerone (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) and triazolam (INN); salts thereof: | | | |

29339110 | — — — Chlordiazepoxide (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29339190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293399 | — — Other: | | | |

29339910 | — — — Benzimidazole-2-thiol (mercaptobenzimidazole) | 0,0 | Year 0 | |

29339920 | — — — Indole, 3-methylindole (skatole), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenz[c,e]azepine (azapetine), phenindamine (INN) and their salts; imipramine hydrochloride (INNM) | 0,0 | Year 0 | |

29339930 | — — — Monoazepines | 0,0 | Year 0 | |

29339940 | — — — Diazepines | 0,0 | Year 0 | |

29339950 | — — — 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol | 0,0 | Year 0 | |

29339990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2934 | Nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other heterocyclic compounds: | | | |

29341000 | — Compounds containing an unfused thiazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure | 0,0 | Year 0 | |

293420 | — Compounds containing a benzothiazole ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused | | | |

29342020 | — — Di(benzothiazol-2-yl)disulphide; benzothiazole-2-thiol (mercaptobenzothiazole) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29342080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293430 | — Compounds containing a phenothiazine ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused | | | |

29343010 | — — Thiethylperazine (INN); thioridazine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29343090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

29349100 | — — Aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), dextromoramide (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemoline (INN), phendimetrazine (INN), phenmetrazine (INN) and sufentanil (INN); salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

293499 | — — Other: | | | |

29349910 | — — — Chlorprothixene (INN); thenalidine (INN) and its tartrates and maleates | 0,0 | Year 0 | |

29349920 | — — — Furazolidone (INN) | 0,0 | Year 0 | |

29349930 | — — — 7-Aminocephalosporanic acid | 0,0 | Year 0 | |

29349940 | — — — Salts and esters of (6R, 7R)-3-acetoxymethyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-phenylacetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid | 0,0 | Year 0 | |

29349950 | — — — 1-[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]-2-methylpyridinium bromide | 0,0 | Year 0 | |

29349990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293500 | Sulphonamides | | | |

29350010 | — 3-{1-[7-(Hexadecylsulphonylamino)-1H-indole-3-yl]-3-oxo-1H,3H-naphtho[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-dimethyl-1H-indole-7-sulphonamide | 0,0 | Year 0 | |

29350020 | — Metosulam (ISO) | 0,0 | Year 0 | |

29350090 | — Other | 3,0 | Year 3 | |

XI.PROVITAMINS, VITAMINS AND HORMONES

2936 | Provitamins and vitamins, natural or reproduced by synthesis (including natural concentrates), derivatives thereof used primarily as vitamins, and intermixtures of the foregoing, whether or not in any solvent | | | |

29361000 | — Provitamins, unmixed | 0,0 | Year 0 | |

— Vitamins and their derivatives, unmixed | | | |

29362100 | — — Vitamins A and their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362200 | — — Vitamin B1 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362300 | — — Vitamin B2 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362400 | — — D-or DL-Pantothenic acid (vitamin B3 or vitamin B5) and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362500 | — — Vitamin B6 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362600 | — — Vitamin B12 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362700 | — — Vitamin C and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362800 | — — Vitamin E and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

293629 | — — Other vitamins and their derivatives | | | |

29362910 | — — — Vitamin B9 and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362930 | — — — Vitamin H and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29362990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293690 | — Other, including natural concentrates | | | |

— — Natural concentrates of vitamins | | | |

29369011 | — — — Natural concentrates of vitamins A + D | 0,0 | Year 0 | |

29369019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29369090 | — — Intermixtures, whether or not in any solvent | 0,0 | Year 0 | |

2937 | Hormones, prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, natural or reproduced by synthesis; derivatives and structural analogues thereof, including chain modified polypeptides, used primarily as hormones: | | | |

— Polypeptide hormones, protein hormones and glycoprotein hormones, their derivatives and structural analogues: | | | |

29371100 | — — Somatotropin, its derivatives and structural analogues | 0,0 | Year 0 | |

29371200 | — — Insulin and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29371900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Steroidal hormones, their derivatives and structural analogues: | | | |

29372100 | — — Cortisone, hydrocortisone, prednisone (dehydrocortisone) and prednisolone (dehydrohydrocortisone) | 0,0 | Year 0 | |

29372200 | — — Halogenated derivatives of corticosteroidal hormones | 0,0 | Year 0 | |

29372300 | — — Oestrogens and progestogens | 0,0 | Year 0 | |

29372900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Catecholamine hormones, their derivatives and structural analogues: | | | |

29373100 | — — Epinephrine | 0,0 | Year 0 | |

29373900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29374000 | — Amino-acid derivatives | 0,0 | Year 0 | |

29375000 | — Prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, their derivatives and structural analogues | 0,0 | Year 0 | |

29379000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

XII.GLYCOSIDES AND VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES

2938 | Glycosides, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives | | | |

29381000 | — Rutoside (rutin) and its derivatives | 0,0 | Year 0 | |

293890 | — Other | | | |

29389010 | — — Digitalis glycosides | 0,0 | Year 0 | |

29389030 | — — Glycyrrhizic acid and glycyrrhizates | 0,0 | Year 0 | |

29389090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

2939 | Vegetable alkaloids, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives: | | | |

— Alkaloids of opium and their derivatives; salts thereof: | | | |

29391100 | — — Concentrates of poppy straw; buprenorphine (INN), codeine, dihydrocodeine (INN), ethylmorphine, etorphine (INN), heroin, hydrocodone (INN), hydromorphone (INN), morphine, nicomorphine (INN), oxycodone (INN), oxymorphone (INN), pholcodine (INN), thebacon (INN) and thebaine; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29391900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Alkaloids of cinchona and their derivatives; salts thereof | | | |

293921 | — — Quinine and its salts | | | |

29392110 | — — — Quinine and quinine sulphate | 0,0 | Year 0 | |

29392190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29392900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29393000 | — Caffeine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

— Ephedrines and their salts: | | | |

29394100 | — — Ephedrine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29394200 | — — Pseudoephedrine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29394300 | — — Cathine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29394900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Theophylline and aminophylline (theophylline-ethylenediamine) and their derivatives; salts thereof: | | | |

29395100 | — — Fenetylline (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29395900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Alkaloids of rye ergot and their derivatives; salts thereof | | | |

29396100 | — — Ergometrine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29396200 | — — Ergotamine (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29396300 | — — Lysergic acid and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29396900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

293991 | — — Cocaine, ecgonine, levometamfetamine, metamfetamine (INN), metamfetamine racemate; salts, esters and other derivatives thereof: | | | |

— — — Cocaine and its salts: | | | |

29399111 | — — — — Crude cocaine | 0,0 | Year 0 | |

29399119 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29399190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

293999 | — — Other: | | | |

29399910 | — — — Emetine and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29399990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

XII.OTHER ORGANIC COMPOUNDS

294000 | Sugars, chemically pure, other than sucrose, lactose, maltose, glucose and fructose; sugar ethers, sugar acetals and sugar esters, and their salts, other than products of heading 2937, 2938 or 2939 | | | |

29400010 | — Rhamnose, raffinose and mannose | 0,0 | Year 0 | |

29400090 | — Other | 3,7 | Year 3 | |

2941 | Antibiotics | | | |

294110 | — Penicillins and their derivatives with a penicillanic acid structure; salts thereof | | | |

29411010 | — — Amoxicillin (INN) and its salts | 0,0 | Year 0 | |

29411020 | — — Ampicillin (INN), metampicillin (INN), pivampicillin (INN), and their salts | 0,0 | Year 0 | |

29411090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

294120 | — Streptomycins and their derivatives; salts thereof | | | |

29412030 | — — Dihydrostreptomycin, its salts, esters and hydrates | 0,0 | Year 0 | |

29412080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

29413000 | — Tetracyclines and their derivatives; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29414000 | — Chloramphenicol and its derivatives; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29415000 | — Erythromycin and its derivatives; salts thereof | 0,0 | Year 0 | |

29419000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

29420000 | Other organic compounds | 0,0 | Year 0 | |

30 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS | | | |

3001 | Glands and other organs for organo-therapeutic uses, dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organo-therapeutic uses; heparin and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included | | | |

300110 | — Glands and other organs, dried, whether or not powdered | | | |

30011010 | — — Powdered | 0,0 | Year 0 | |

30011090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300120 | — Extracts of glands or other organs or of their secretions | | | |

30012010 | — — Of human origin | 0,0 | Year 0 | |

30012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300190 | — Other | | | |

30019010 | — — Of human origin | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

30019091 | — — — Heparin and its salts | 0,0 | Year 0 | |

30019099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3002 | Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products | | | |

300210 | — Antisera and other blood fractions and modified immunological products, whether or not obtained by means of biotechnological processes | | | |

30021010 | — — Antisera | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

30021091 | — — — Haemoglobin, blood globulins and serum globulins | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

30021095 | — — — — Of human origin | 0,0 | Year 0 | |

30021099 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30022000 | — Vaccines for human medicine | 0,0 | Year 0 | |

30023000 | — Vaccines for veterinary medicine | 0,0 | Year 0 | |

300290 | — Other | | | |

30029010 | — — Human blood | 0,0 | Year 0 | |

30029030 | — — Animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses | 0,0 | Year 0 | |

30029050 | — — Cultures of micro-organisms | 0,0 | Year 0 | |

30029090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3003 | Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale | | | |

30031000 | — Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives | 0,0 | Year 0 | |

30032000 | — Containing other antibiotics | 0,0 | Year 0 | |

— Containing hormones or other products of heading 2937 but not containing antibiotics | | | |

30033100 | — — Containing insulin | 0,0 | Year 0 | |

30033900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30034000 | — Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones or other products of heading 2937 or antibiotics | 0,0 | Year 0 | |

300390 | — Other | | | |

30039010 | — — Containing iodine or iodine compounds | 0,0 | Year 0 | |

30039090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3004 | Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses (including those in the form of transdermal administration systems) or in forms or packings for retail sale: | | | |

300410 | — Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives | | | |

30041010 | — — Containing, as active substances, only penicillins or derivatives thereof with a penicillanic acid structure | 0,0 | Year 0 | |

30041090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300420 | — Containing other antibiotics | | | |

30042010 | — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30042090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Containing hormones or other products of heading 2937 but not containing antibiotics | | | |

300431 | — — Containing insulin | | | |

30043110 | — — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30043190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300432 | — — Containing corticosteroid hormones, their derivatives and structural analogues: | | | |

30043210 | — — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30043290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300439 | — — Other: | | | |

30043910 | — — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30043990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300440 | — Containing alkaloids or derivatives thereof but not containing hormones, other products of heading 2937 or antibiotics | | | |

30044010 | — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30044090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300450 | — Other medicaments containing vitamins or other products of heading 2936 | | | |

30045010 | — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30045090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

300490 | — Other | | | |

— — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | | | |

30049011 | — — — Containing iodine or iodine compounds | 0,0 | Year 0 | |

30049019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

30049091 | — — — Containing iodine or iodine compounds | 0,0 | Year 0 | |

30049099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3005 | Wadding, gauze, bandages and similar articles (for example, dressings, adhesive plasters, poultices), impregnated or coated with pharmaceutical substances or put up in forms or packings for retail sale for medical, surgical, dental or veterinary purposes | | | |

30051000 | — Adhesive dressings and other articles having an adhesive layer | 0,0 | Year 0 | |

300590 | — Other | | | |

30059010 | — — Wadding and articles of wadding | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Of textile materials | | | |

30059031 | — — — — Gauze and articles of gauze | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

30059051 | — — — — — Of non-woven fabrics | 0,0 | Year 0 | |

30059055 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30059099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3006 | Pharmaceutical goods specified in note 4 to this chapter | | | |

300610 | — Sterile surgical catgut, similar sterile suture materials and sterile tissue adhesives for surgical wound closure; sterile laminaria and sterile laminaria tents; sterile absorbable surgical or dental haemostatics | | | |

30061010 | — — Sterile surgical catgut | 0,0 | Year 0 | |

30061090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30062000 | — Blood-grouping reagents | 0,0 | Year 0 | |

30063000 | — Opacifying preparations for X-ray examinations; diagnostic reagents designed to be administered to the patient | 0,0 | Year 0 | |

30064000 | — Dental cements and other dental fillings; bone reconstruction cements | 0,0 | Year 0 | |

30065000 | — First-aid boxes and kits | 0,0 | Year 0 | |

300660 | — Chemical contraceptive preparations based on hormones, on other products of heading 2937 or on spermicides: | | | |

— — Based on hormones or on other products of heading 2937: | | | |

30066011 | — — — Put up in forms or in packings of a kind sold by retail | 0,0 | Year 0 | |

30066019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

30066090 | — — Based on spermicides | 0,0 | Year 0 | |

30067000 | — Gel preparations designed to be used in human or veterinary medicine as a lubricant for parts of the body for surgical operations or physical examinations or as a coupling agent between the body and medical instruments | 0,0 | Year 0 | |

30068000 | — Waste pharmaceuticals | 0,0 | Year 0 | |

31 | FERTILIZERS | | | |

31010000 | Animal or vegetable fertilizers, whether or not mixed together or chemically treated; fertilizers produced by the mixing or chemical treatment of animal or vegetable products | 0,0 | Year 0 | |

3102 | Mineral or chemical fertilizers, nitrogenous | | | |

310210 | — Urea, whether or not in aqueous solution | | | |

31021010 | — — Urea containing more than 45 % by weight of nitrogen on the dry anhydrous product | 7,4 | Year 0 | |

31021090 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

— Ammonium sulphate; double salts and mixtures of ammonium sulphate and ammonium nitrate | | | |

31022100 | — — Ammonium sulphate | 6,5 | Year 0 | |

31022900 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

310230 | — Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution | | | |

31023010 | — — In aqueous solution | 6,5 | Year 3 | |

31023090 | — — Other | 6,5 | Year 3 | |

310240 | — Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilizing substances | | | |

31024010 | — — With a nitrogen content not exceeding 28 % by weight | 6,5 | Year 0 | |

31024090 | — — With a nitrogen content exceeding 28 % by weight | 6,5 | Year 0 | |

310250 | — Sodium nitrate | | | |

31025010 | — — Natural sodium nitrate | 0,0 | Year 0 | |

31025090 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

31026000 | — Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate | 6,5 | Year 0 | |

31027000 | — Calcium cyanamide | 6,5 | Year 0 | |

31028000 | — Mixtures of urea and ammonium nitrate in aqueous or ammoniacal solution | 6,5 | Year 0 | |

31029000 | — Other, including mixtures not specified in the foregoing subheadings | 6,5 | Year 0 | |

3103 | Mineral or chemical fertilizers, phosphatic | | | |

310310 | — Superphosphates | | | |

31031010 | — — Containing more than 35 % by weight of diphosphorus pentaoxide | 4,8 | Year 0 | |

31031090 | — — Other | 4,8 | Year 0 | |

31032000 | — Basic slag | 0,0 | Year 0 | |

31039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3104 | Mineral or chemical fertilizers, potassic | | | |

31041000 | — Carnallite, sylvite and other crude natural potassium salts | 0,0 | Year 0 | |

310420 | — Potassium chloride | | | |

31042010 | — — With a potassium content evaluated as K2O, by weight, not exceeding 40 % on the dry anhydrous product | 0,0 | Year 0 | |

31042050 | — — With a potassium content evaluated as K2O, by weight, exceeding 40 % but not exceeding 62 % on the dry anhydrous product | 0,0 | Year 0 | |

31042090 | — — With a potassium content evaluated as K2O, by weight, exceeding 62 % on the dry anhydrous product | 0,0 | Year 0 | |

31043000 | — Potassium sulphate | 0,0 | Year 0 | |

31049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3105 | Mineral or chemical fertilizers containing two or three of the fertilizing elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilizers; goods of this chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg | | | |

31051000 | — Goods of this chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg | 6,5 | Year 0 | |

310520 | — Mineral or chemical fertilizers containing the three fertilizing elements nitrogen, phosphorus and potassium | | | |

31052010 | — — With a nitrogen content exceeding 10 % by weight on the dry anhydrous product | 6,5 | Year 0 | |

31052090 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

31053000 | — Diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate) | 6,5 | Year 0 | |

31054000 | — Ammonium dihydrogenorthophosphate (monoammonium phosphate) and mixtures thereof with diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate) | 6,5 | Year 0 | |

— Other mineral or chemical fertilizers containing the two fertilizing elements nitrogen and phosphorus | | | |

31055100 | — — Containing nitrates and phosphates | 6,5 | Year 0 | |

31055900 | — — Other | 6,5 | Year 0 | |

310560 | — Mineral or chemical fertilizers containing the two fertilizing elements phosphorus and potassium | | | |

31056010 | — — Potassic superphosphates | 3,2 | Year 0 | |

31056090 | — — Other | 3,2 | Year 0 | |

310590 | — Other | | | |

31059010 | — — Natural potassic sodium nitrate, consisting of a natural mixture of sodium nitrate and potassium nitrate (the proportion of potassium nitrate may be as high as 44 %), of a total nitrogen content not exceeding 16,3 % by weight on the dry anhydrous product | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

31059091 | — — — With a nitrogen content exceeding 10 % by weight on the dry anhydrous product | 6,5 | Year 0 | |

31059099 | — — — Other | 3,2 | Year 0 | |

32 | TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND THEIR DERIVATIVES; DYES, PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS | | | |

3201 | Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives | | | |

32011000 | — Quebracho extract | 0,0 | Year 0 | |

32012000 | — Wattle extract | 3,0 | Year 3 | |

320190 | — Other | | | |

32019020 | — — Sumach extract, vallonia extract, oak extract or chestnut extract | 5,8 | Year 3 | |

32019090 | — — Other | 5,3 | Year 0 | |

3202 | Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; tanning preparations, whether or not containing natural tanning substances; enzymatic preparations for pre-tanning | | | |

32021000 | — Synthetic organic tanning substances | 0,0 | Year 0 | |

32029000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

320300 | Colouring matter of vegetable or animal origin (including dyeing extracts but excluding animal black), whether or not chemically defined; preparations as specified in note 3 to this chapter based on colouring matter of vegetable or animal origin | | | |

— Colouring matter of vegetable origin and preparations based thereon | | | |

32030011 | — — Black cutch (Acacia catechu) | 0,0 | Year 0 | |

32030019 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

32030090 | — Colouring matter of animal origin and preparations based thereon | 0,0 | Year 0 | |

3204 | Synthetic organic colouring matter, whether or not chemically defined; preparations as specified in note 3 to this chapter based on synthetic organic colouring matter; synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as luminophores, whether or not chemically defined | | | |

— Synthetic organic colouring matter and preparations based thereon as specified in note 3 to this chapter | | | |

32041100 | — — Disperse dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041200 | — — Acid dyes, whether or not premetallized, and preparations based thereon; mordant dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041300 | — — Basic dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041400 | — — Direct dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041500 | — — Vat dyes (including those usable in that state as pigments) and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041600 | — — Reactive dyes and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041700 | — — Pigments and preparations based thereon | 2,2 | Year 3 | |

32041900 | — — Other, including mixtures of colouring matter of two or more of the subheadings 320411 to 320419 | 2,2 | Year 3 | |

32042000 | — Synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents | 2,1 | Year 3 | |

32049000 | — Other | 2,2 | Year 3 | |

32050000 | Colour lakes; preparations as specified in note 3 to this chapter based on colour lakes | 0,0 | Year 0 | |

3206 | Other colouring matter; preparations as specified in note 3 to this chapter, other than those of heading 3203, 3204 or 3205; inorganic products of a kind used as luminophores, whether or not chemically defined | | | |

— Pigments and preparations based on titanium dioxide | | | |

32061100 | — — Containing 80 % or more by weight of titanium dioxide calculated on the dry weight | 2,5 | Year 3 | |

32061900 | — — Other | 3,0 | Year 3 | |

32062000 | — Pigments and preparations based on chromium compounds | 3,0 | Year 3 | |

32063000 | — Pigments and preparations based on cadmium compounds | 3,0 | Year 3 | |

— Other colouring matter and other preparations | | | |

32064100 | — — Ultramarine and preparations based thereon | 3,0 | Year 3 | |

32064200 | — — Lithopone and other pigments and preparations based on zinc sulphide | 3,0 | Year 3 | |

32064300 | — — Pigments and preparations based on hexacyanoferrates (ferrocyanides and ferricyanides) | 3,0 | Year 3 | |

320649 | — — Other | | | |

32064910 | — — — Magnetite | 0,0 | Year 0 | |

32064990 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

32065000 | — Inorganic products of a kind used as luminophores | 1,8 | Year 3 | |

3207 | Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips), liquid lustres and similar preparations, of a kind used in the ceramic, enamelling or glass industry; glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes | | | |

32071000 | — Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours and similar preparations | 0,0 | Year 0 | |

320720 | — Vitrifiable enamels and glazes, engobes (slips) and similar preparations | | | |

32072010 | — — Engobes (slips) | 0,0 | Year 0 | |

32072090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

32073000 | — Liquid lustres and similar preparations | 0,0 | Year 0 | |

320740 | — Glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes | | | |

32074010 | — — Glass of the variety known as "enamel" glass | 0,0 | Year 0 | |

32074020 | — — Glass in the form of flakes of a length of 0,1 mm or more but not exceeding 3,5 mm and of a thickness of 2 micrometres or more but not exceeding 5 micrometres | 0,0 | Year 0 | |

32074030 | — — Glass in the form of powder or granules, containing by weight 99 % or more of silicon dioxide | 0,0 | Year 0 | |

32074080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3208 | Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; solutions as defined in note 4 to this chapter | | | |

320810 | — Based on polyesters | | | |

32081010 | — — Solutions as defined in note 4 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

32081090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

320820 | — Based on acrylic or vinyl polymers | | | |

32082010 | — — Solutions as defined in note 4 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

32082090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

320890 | — Other | | | |

— — Solutions as defined in note 4 to this chapter | | | |

32089011 | — — — Polyurethane of 2,2′-(tert-butylimino)diethanol and 4,4′-methylenedicyclohexyl diisocyanate, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 48 % or more of polymer | 0,0 | Year 0 | |

32089013 | — — — Copolymer of p-cresol and divinylbenzene, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 48 % or more of polymer | 0,0 | Year 0 | |

32089019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

32089091 | — — — Based on synthetic polymers | 0,0 | Year 0 | |

32089099 | — — — Based on chemically modified natural polymers | 0,0 | Year 0 | |

3209 | Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium | | | |

32091000 | — Based on acrylic or vinyl polymers | 0,0 | Year 0 | |

32099000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

321000 | Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); prepared water pigments of a kind used for finishing leather | | | |

32100010 | — Oil paints and varnishes (including enamels and lacquers) | 0,0 | Year 0 | |

32100090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

32110000 | Prepared driers | 0,0 | Year 0 | |

3212 | Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used in the manufacture of paints (including enamels); stamping foils; dyes and other colouring matter put up in forms or packings for retail sale | | | |

321210 | — Stamping foils | | | |

32121010 | — — With a basis of base metal | 0,0 | Year 0 | |

32121090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

321290 | — Other | | | |

— — Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste form, of a kind used in the manufacture of paints (including enamels) | | | |

32129010 | — — — Pearl essence | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

32129031 | — — — — With a basis of aluminium powder | 0,0 | Year 0 | |

32129039 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

32129090 | — — Dyes and other colouring matter put up in forms or packings for retail sale | 0,0 | Year 0 | |

3213 | Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement colours and the like, in tablets, tubes, jars, bottles, pans or in similar forms or packings | | | |

32131000 | — Colours in sets | 0,0 | Year 0 | |

32139000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3214 | Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' fillings; non-refractory surfacing preparations for façades, indoor walls, floors, ceilings or the like | | | |

321410 | — Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' fillings | | | |

32141010 | — — Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics | 0,0 | Year 0 | |

32141090 | — — Painters' fillings | 0,0 | Year 0 | |

32149000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3215 | Printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid | | | |

— Printing ink | | | |

32151100 | — — Black | 0,0 | Year 0 | |

32151900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

321590 | — Other | | | |

32159010 | — — Writing or drawing ink | 0,0 | Year 0 | |

32159080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

33 | ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS | | | |

3301 | Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils | | | |

— Essential oils of citrus fruit | | | |

330111 | — — Of bergamot | | | |

33011110 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011190 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330112 | — — Of orange | | | |

33011210 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011290 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330113 | — — Of lemon | | | |

33011310 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011390 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330114 | — — Of lime | | | |

33011410 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011490 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330119 | — — Other | | | |

33011910 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33011990 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

— Essential oils other than those of citrus fruit | | | |

330121 | — — Of geranium | | | |

33012110 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012190 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330122 | — — Of jasmin | | | |

33012210 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012290 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330123 | — — Of lavender or of lavandin | | | |

33012310 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012390 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330124 | — — Of peppermint (Mentha piperita) | | | |

33012410 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012490 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330125 | — — Of other mints | | | |

33012510 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012590 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330126 | — — Of vetiver | | | |

33012610 | — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012690 | — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

330129 | — — Other | | | |

— — — Of clove, niaouli and ylang-ylang | | | |

33012911 | — — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012931 | — — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

33012961 | — — — — Not deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33012991 | — — — — Deterpenated | 0,0 | Year 0 | |

33013000 | — Resinoids | 0,0 | Year 0 | |

330190 | — Other | | | |

33019010 | — — Terpenic by-products of the deterpenation of essential oils | 0,0 | Year 0 | |

— — Extracted oleoresins | | | |

33019021 | — — — Of liquorice and hops | 0,0 | Year 0 | |

33019030 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

33019090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3302 | Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages | | | |

330210 | — Of a kind used in the food or drink industries | | | |

— — Of a kind used in the drink industries | | | |

— — — Preparations containing all flavouring agents characterizing a beverage | | | |

33021010 | — — — — Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 0,5 % | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

33021021 | — — — — — Containing no milk fats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milk fat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch | 0,0 | Year 0 | |

33021029 | — — — — — Other | 0.0 + EA | Year 0 | SP |

33021040 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

33021090 | — — Of a kind used in the food industries | 0,0 | Year 0 | |

330290 | — Other | | | |

33029010 | — — Alcoholic solutions | 0,0 | Year 0 | |

33029090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

330300 | Perfumes and toilet waters | | | |

33030010 | — Perfumes | 0,0 | Year 0 | |

33030090 | — Toilet waters | 0,0 | Year 0 | |

3304 | Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or sun tan preparations; manicure or pedicure preparations | | | |

33041000 | — Lip make-up preparations | 0,0 | Year 0 | |

33042000 | — Eye make-up preparations | 0,0 | Year 0 | |

33043000 | — Manicure or pedicure preparations | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

33049100 | — — Powders, whether or not compressed | 0,0 | Year 0 | |

33049900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3305 | Preparations for use on the hair | | | |

33051000 | — Shampoos | 0,0 | Year 0 | |

33052000 | — Preparations for permanent waving or straightening | 0,0 | Year 0 | |

33053000 | — Hair lacquers | 0,0 | Year 0 | |

330590 | — Other | | | |

33059010 | — — Hair lotions | 0,0 | Year 0 | |

33059090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3306 | Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders; yarn used to clean between the teeth (dental floss), in individual retail packages | | | |

33061000 | — Dentifrices | 0,0 | Year 0 | |

33062000 | — Yarn used to clean between the teeth (dental floss) | 0,0 | Year 0 | |

33069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3307 | Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included; prepared room deodorizers, whether or not perfumed or having disinfectant properties | | | |

33071000 | — Pre-shave, shaving or after-shave preparations | 0,0 | Year 0 | |

33072000 | — Personal deodorants and antiperspirants | 0,0 | Year 0 | |

33073000 | — Perfumed bath salts and other bath preparations | 0,0 | Year 0 | |

— Preparations for perfuming or deodorizing rooms, including odoriferous preparations used during religious rites | | | |

33074100 | — — "Agarbatti" and other odoriferous preparations which operate by burning | 0,0 | Year 0 | |

33074900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

33079000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

34 | SOAP, ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, WASHING PREPARATIONS, LUBRICATING PREPARATIONS, ARTIFICIAL WAXES, PREPARED WAXES, POLISHING OR SCOURING PREPARATIONS, CANDLES AND SIMILAR ARTICLES, MODELLING PASTES, "DENTAL WAXES" AND DENTAL PREPARATIONS WITH A BASIS OF PLASTER | | | |

3401 | Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, whether or not containing soap; organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap; paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent: | | | |

— Soap and organic surface-active products and preparations, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, and paper, wadding, felt and non-wovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent | | | |

34011100 | — — For toilet use (including medicated products) | 0,0 | Year 0 | |

34011900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

340120 | — Soap in other forms: | | | |

34012010 | — — Flakes, wafers, granules or powders | 0,0 | Year 0 | |

34012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

34013000 | — Organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap | 0,0 | Year 0 | |

3402 | Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 3401 | | | |

— Organic surface-active agents, whether or not put up for retail sale | | | |

340211 | — — Anionic | | | |

34021110 | — — — Aqueous solution containing by weight 30 % or more but not more than 50 % of disodium alkyl [oxydi(benzenesulphonate)] | 0,0 | Year 0 | |

34021190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

34021200 | — — Cationic | 0,0 | Year 0 | |

34021300 | — — Non-ionic | 0,0 | Year 0 | |

34021900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

340220 | — Preparations put up for retail sale | | | |

34022020 | — — Surface-active preparations | 0,0 | Year 0 | |

34022090 | — — Washing preparations and cleaning preparations | 0,0 | Year 0 | |

340290 | — Other | | | |

34029010 | — — Surface-active preparations | 0,0 | Year 0 | |

34029090 | — — Washing preparations and cleaning preparations | 0,0 | Year 0 | |

3403 | Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould release preparations, based on lubricants) and preparations of a kind used for the oil or grease treatment of textile materials, leather, furskins or other materials, but excluding preparations containing, as basic constituents, 70 % or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals | | | |

— Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals | | | |

34031100 | — — Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other materials | 0,0 | Year 0 | |

340319 | — — Other | | | |

34031910 | — — — Containing 70 % or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals but not as the basic constituent | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

34031991 | — — — — Preparations for lubricating machines, appliances and vehicles | 0,0 | Year 0 | |

34031999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

34039100 | — — Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other materials | 0,0 | Year 0 | |

340399 | — — Other | | | |

34039910 | — — — Preparations for lubricating machines, appliances and vehicles | 0,0 | Year 0 | |

34039990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3404 | Artificial waxes and prepared waxes: | | | |

34041000 | — Of chemically modified lignite | 0,0 | Year 0 | |

34042000 | — Of poly(oxyethylene) (polyethylene glycol) | 0,0 | Year 0 | |

340490 | — Other | | | |

34049010 | — — Prepared waxes, including sealing waxes | 0,0 | Year 0 | |

34049090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3405 | Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or metal, scouring pastes and powders and similar preparations (whether or not in the form of paper, wadding, felt, non-wovens, cellular plastics or cellular rubber, impregnated, coated or covered with such preparations), excluding waxes of heading 3404 | | | |

34051000 | — Polishes, creams and similar preparations, for footwear or leather | 0,0 | Year 0 | |

34052000 | — Polishes, creams and similar preparations, for the maintenance of wooden furniture, floors or other woodwork | 0,0 | Year 0 | |

34053000 | — Polishes and similar preparations for coachwork, other than metal polishes | 0,0 | Year 0 | |

34054000 | — Scouring pastes and powders and other scouring preparations | 0,0 | Year 0 | |

340590 | — Other | | | |

34059010 | — — Metal polishes | 0,0 | Year 0 | |

34059090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

340600 | Candles, tapers and the like | | | |

— Candles | | | |

34060011 | — — Plain, not perfumed | 0,0 | Year 0 | |

34060019 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

34060090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

34070000 | Modelling pastes, including those put up for children's amusement; preparations known as "dental wax" or as "dental impression compounds", put up in sets, in packings for retail sale or in plates, horseshoe shapes, sticks or similar forms; other preparations for use in dentistry, with a basis of plaster (of calcined gypsum or calcium sulphate) | 0,0 | Year 0 | |

35 | ALBUMINOIDAL SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES | | | |

3501 | Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues | | | |

350110 | — Casein | | | |

35011010 | — — For the manufacture of regenerated textile fibres | 0,0 | Year 0 | |

35011050 | — — For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs or fodder | 0,0 | Year 0 | |

35011090 | — — Other | 5,5 | Year 4 | |

350190 | — Other | | | |

35019010 | — — Casein glues | 4,8 | Year 4 | |

35019090 | — — Other | 2,9 | Year 4 | |

3502 | Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing by weight more than 80 % whey proteins, calculated on the dry matter), albuminates and other albumin derivatives | | | |

— Egg albumin | | | |

350211 | — — Dried | | | |

35021110 | — — — Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

35021190 | — — — Other | — | | |

350219 | — — Other | | | |

35021910 | — — — Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

35021990 | — — — Other | — | | |

350220 | — Milk albumin, including concentrates of two or more whey proteins | | | |

35022010 | — — Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

35022091 | — — — Dried (for example, in sheets, scales, flakes, powder) | — | | |

35022099 | — — — Other | — | | |

350290 | — Other | | | |

— — Albumins, other than egg albumin and milk albumin (lactalbumin) | | | |

35029020 | — — — Unfit, or to be rendered unfit, for human consumption | 0,0 | Year 0 | |

35029070 | — — — Other | 6,4 | Year 4 | |

35029090 | — — Albuminates and other albumin derivatives | 0,0 | Year 0 | |

350300 | Gelatin (including gelatin in rectangular (including square) sheets, whether or not surface-worked or coloured) and gelatin derivatives; isinglass; other glues of animal origin, excluding casein glues of heading 3501 | | | |

35030010 | — Gelatin and derivatives thereof | 0,0 | Year 0 | |

35030080 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

35040000 | Peptones and their derivatives; other protein substances and their derivatives, not elsewhere specified or included; hide powder, whether or not chromed | 0,0 | Year 0 | |

3505 | Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinized or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches | | | |

350510 | — Dextrins and other modified starches | | | |

35051010 | — — Dextrins | — | | |

— — Other modified starches | | | |

35051050 | — — — Starches, esterified or etherified | 0,0 | Year 0 | |

35051090 | — — — Other | — | | |

350520 | — Glues | | | |

35052010 | — — Containing, by weight, less than 25 % of starches or dextrins or other modified starches | — | | |

35052030 | — — Containing, by weight, 25 % or more but less than 55 % of starches or dextrins or other modified starches | — | | |

35052050 | — — Containing, by weight, 55 % or more but less than 80 % of starches or dextrins or other modified starches | — | | |

35052090 | — — Containing by weight 80 % or more of starches or dextrins or other modified starches | — | | |

3506 | Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg | | | |

35061000 | — Products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

35069100 | — — Adhesives based on polymers of headings 3901 to 3913 or on rubber | 0,0 | Year 0 | |

35069900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3507 | Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or included | | | |

35071000 | — Rennet and concentrates thereof | 2,2 | Year 3 | |

350790 | — Other | | | |

35079010 | — — Lipoprotein lipase | 0,0 | Year 0 | |

35079020 | — — Aspergillus alkaline protease | 0,0 | Year 0 | |

35079090 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

36 | EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS; MATCHES; PYROPHORIC ALLOYS; CERTAIN COMBUSTIBLE PREPARATIONS | | | |

36010000 | Propellent powders | 0,0 | Year 0 | |

36020000 | Prepared explosives, other than propellent powders | 0,0 | Year 0 | |

360300 | Safety fuses; detonating fuses; percussion or detonating caps; igniters; electric detonators | | | |

36030010 | — Safety fuses; detonating fuses | 0,0 | Year 0 | |

36030090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3604 | Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles | | | |

36041000 | — Fireworks | 0,0 | Year 0 | |

36049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

36050000 | Matches, other than pyrotechnic articles of heading 3604 | 0,0 | Year 0 | |

3606 | Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms; articles of combustible materials as specified in note 2 to this chapter | | | |

36061000 | — Liquid or liquefied-gas fuels in containers of a kind used for filling or refilling cigarette or similar lighters and of a capacity not exceeding 300 cm3 | 0,0 | Year 0 | |

360690 | — Other | | | |

36069010 | — — Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms | 0,0 | Year 0 | |

36069090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37 | PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC GOODS | | | |

3701 | Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs | | | |

370110 | — For X-ray | | | |

37011010 | — — For medical, dental or veterinary use | 0,0 | Year 0 | |

37011090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37012000 | — Instant print film | 0,0 | Year 0 | |

37013000 | — Other plates and film, with any side exceeding 255 mm | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

37019100 | — — For colour photography (polychrome) | 0,0 | Year 0 | |

37019900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3702 | Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed | | | |

37021000 | — For X-ray | 0,0 | Year 0 | |

37022000 | — Instant print film | 0,0 | Year 0 | |

— Other film, without perforations, of a width not exceeding 105 mm | | | |

370231 | — — For colour photography (polychrome) | | | |

37023110 | — — — Of a length not exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of a length exceeding 30 m | | | |

37023191 | — — — — Colour negative film of a width of 75 mm or more but not exceeding 105 mm and of a length of 100 m or more, for the manufacture of instant-picture film-packs | 0,0 | Year 0 | |

37023199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370232 | — — Other, with silver halide emulsion | | | |

— — — Of a width not exceeding 35 mm | | | |

37023211 | — — — — Microfilm; film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37023219 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of a width exceeding 35 mm | | | |

37023231 | — — — — Microfilm | 0,0 | Year 0 | |

37023251 | — — — — Film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37023290 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other film, without perforations, of a width exceeding 105 mm | | | |

37024100 | — — Of a width exceeding 610 mm and of a length exceeding 200 m, for colour photography (polychrome) | 0,0 | Year 0 | |

37024200 | — — Of a width exceeding 610 mm and of a length exceeding 200 m, other than for colour photography | 0,0 | Year 0 | |

37024300 | — — Of a width exceeding 610 mm and of a length not exceeding 200 m | 0,0 | Year 0 | |

37024400 | — — Of a width exceeding 105 mm but not exceeding 610 mm | 0,0 | Year 0 | |

— Other film, for colour photography (polychrome) | | | |

37025100 | — — Of a width not exceeding 16 mm and of a length not exceeding 14 m | 0,0 | Year 0 | |

370252 | — — Of a width not exceeding 16 mm and of a length exceeding 14 m | | | |

37025210 | — — — Of a length not exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

37025290 | — — — Of a length exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

37025300 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not exceeding 30 m, for slides | 0,0 | Year 0 | |

370254 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not exceeding 30 m, other than for slides | | | |

37025410 | — — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 24 mm | 0,0 | Year 0 | |

37025490 | — — — Of a width exceeding 24 mm but not exceeding 35 mm | 0,0 | Year 0 | |

37025500 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

370256 | — — Of a width exceeding 35 mm | | | |

37025610 | — — — Of a length not exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

37025690 | — — — Of a length exceeding 30 m | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

370291 | — — Of a width not exceeding 16 mm: | | | |

37029120 | — — — Film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37029180 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370293 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length not exceeding 30 m | | | |

37029310 | — — — Microfilm; film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37029390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370294 | — — Of a width exceeding 16 mm but not exceeding 35 mm and of a length exceeding 30 m | | | |

37029410 | — — — Microfilm; film for the graphic arts | 0,0 | Year 0 | |

37029490 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37029500 | — — Of a width exceeding 35 mm | 0,0 | Year 0 | |

3703 | Photographic paper, paperboard and textiles, sensitised, unexposed | | | |

37031000 | — In rolls of a width exceeding 610 mm | 0,0 | Year 0 | |

370320 | — Other, for colour photography (polychrome) | | | |

37032010 | — — For photographs obtained from reversal type film | 0,0 | Year 0 | |

37032090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370390 | — Other | | | |

37039010 | — — Sensitized with silver or platinum salts | 0,0 | Year 0 | |

37039090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

370400 | Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but not developed | | | |

37040010 | — Plates and film | 0,0 | Year 0 | |

37040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3705 | Photographic plates and film, exposed and developed, other than cinematographic film | | | |

37051000 | — For offset reproduction | 0,0 | Year 0 | |

37052000 | — Microfilms | 0,0 | Year 0 | |

37059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3706 | Cinematographic film, exposed and developed, whether or not incorporating sound track or consisting only of sound track | | | |

370610 | — Of a width of 35 mm or more | | | |

37061010 | — — Consisting only of sound track | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

37061091 | — — — Negatives; intermediate positives | 0,0 | Year 0 | |

37061099 | — — — Other positives | 0,0 | Year 0 | |

370690 | — Other | | | |

37069010 | — — Consisting only of sound track | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

37069031 | — — — Negatives; intermediate positives | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other positives | | | |

37069051 | — — — — Newsreels | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other, of a width of | | | |

37069091 | — — — — — Less than 10 mm | 0,0 | Year 0 | |

37069099 | — — — — — 10 mm or more | 0,0 | Year 0 | |

3707 | Chemical preparations for photographic uses (other than varnishes, glues, adhesives and similar preparations); unmixed products for photographic uses, put up in measured portions or put up for retail sale in a form ready for use | | | |

37071000 | — Sensitising emulsions | 0,0 | Year 0 | |

370790 | — Other | | | |

— — Developers and fixers | | | |

— — — For colour photography (polychrome) | | | |

37079011 | — — — — For photographic film and plates | 0,0 | Year 0 | |

37079019 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37079030 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

37079090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38 | MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS | | | |

3801 | Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates or other semi-manufactures | | | |

38011000 | — Artificial graphite | 0,0 | Year 0 | |

380120 | — Colloidal or semi-colloidal graphite | | | |

38012010 | — — Colloidal graphite in suspension in oil; semi-colloidal graphite | 0,0 | Year 0 | |

38012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38013000 | — Carbonaceous pastes for electrodes and similar pastes for furnace linings | 0,0 | Year 0 | |

38019000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3802 | Activated carbon; activated natural mineral products; animal black, including spent animal black | | | |

38021000 | — Activated carbon | 0,0 | Year 0 | |

38029000 | — Other | 2,2 | Year 3 | |

380300 | Tall oil, whether or not refined | | | |

38030010 | — Crude | 0,0 | Year 0 | |

38030090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

380400 | Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared or chemically treated, including lignin sulphonates, but excluding tall oil of heading 3803 | | | |

38040010 | — Concentrated sulphite lye | 0,0 | Year 0 | |

38040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3805 | Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the distillation or other treatment of coniferous woods; crude dipentene; sulphite turpentine and other crude para-cymene; pine oil containing alpha-terpineol as the main constituent | | | |

380510 | — Gum, wood or sulphate turpentine oils | | | |

38051010 | — — Gum turpentine | 0,0 | Year 0 | |

38051030 | — — Wood turpentine | 0,0 | Year 0 | |

38051090 | — — Sulphate turpentine | 0,0 | Year 0 | |

38052000 | — Pine oil | 0,0 | Year 0 | |

38059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3806 | Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin oils; run gums | | | |

380610 | — Rosin and resin acids | | | |

38061010 | — — Obtained from fresh oleoresins | 0,0 | Year 0 | |

38061090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38062000 | — Salts of rosin, of resin acids or of derivatives of rosin or resin acids, other than salts of rosin adducts | 0,0 | Year 0 | |

38063000 | — Ester gums | 0,0 | Year 0 | |

38069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

380700 | Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; brewers' pitch and similar preparations based on rosin, resin acids or on vegetable pitch | | | |

38070010 | — Wood tar | 0,0 | Year 0 | |

38070090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3808 | Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (for example, sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers) | | | |

380810 | — Insecticides | | | |

38081010 | — — Based on pyrethroids | 0,0 | Year 0 | |

38081020 | — — Based on chlorinated hydrocarbons | 0,0 | Year 0 | |

38081030 | — — Based on carbamates | 0,0 | Year 0 | |

38081040 | — — Based on organophosphorus compounds | 0,0 | Year 0 | |

38081090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

380820 | — Fungicides | | | |

— — Inorganic | | | |

38082010 | — — — Preparations based on copper compounds | 0,0 | Year 0 | |

38082015 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

38082030 | — — — Based on dithiocarbamates | 0,0 | Year 0 | |

38082040 | — — — Based on benzimidazoles | 0,0 | Year 0 | |

38082050 | — — — Based on diazoles or triazoles | 0,0 | Year 0 | |

38082060 | — — — Based on diazines or morpholines | 0,0 | Year 0 | |

38082080 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

380830 | — Herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators | | | |

— — Herbicides | | | |

38083011 | — — — Based on phenoxy-phytohormones | 0,0 | Year 0 | |

38083013 | — — — Based on triazines | 0,0 | Year 0 | |

38083015 | — — — Based on amides | 0,0 | Year 0 | |

38083017 | — — — Based on carbamates | 0,0 | Year 0 | |

38083021 | — — — Based on dinitroaniline derivatives | 0,0 | Year 0 | |

38083023 | — — — Based on derivatives of urea, of uracil or of sulphonylurea | 0,0 | Year 0 | |

38083027 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38083030 | — — Anti-sprouting products | 0,0 | Year 0 | |

38083090 | — — Plant-growth regulators | 0,0 | Year 0 | |

380840 | — Disinfectants | | | |

38084010 | — — Based on quaternary ammonium salts | 0,0 | Year 0 | |

38084020 | — — Based on halogenated compounds | 0,0 | Year 0 | |

38084090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

380890 | — Other | | | |

38089010 | — — Rodenticides | 0,0 | Year 0 | |

38089090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3809 | Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included | | | |

380910 | — With a basis of amylaceous substances | | | |

38091010 | — — Containing by weight of such substances less than 55 % | — | | |

38091030 | — — Containing by weight of such substances 55 % or more but less than 70 % | — | | |

38091050 | — — Containing by weight of such substances 70 % or more but less than 83 % | — | | |

38091090 | — — Containing by weight of such substances 83 % or more | — | | |

— Other | | | |

38099100 | — — Of a kind used in the textile or like industries | 0,0 | Year 0 | |

38099200 | — — Of a kind used in the paper or like industries | 0,0 | Year 0 | |

38099300 | — — Of a kind used in the leather or like industries | 0,0 | Year 0 | |

3810 | Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes or rods | | | |

38101000 | — Pickling preparations for metal surfaces; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials | 0,0 | Year 0 | |

381090 | — Other | | | |

38109010 | — — Preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes and rods | 0,0 | Year 0 | |

38109090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3811 | Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils | | | |

— Anti-knock preparations | | | |

381111 | — — Based on lead compounds | | | |

38111110 | — — — Based on tetraethyl-lead | 0,0 | Year 0 | |

38111190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38111900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Additives for lubricating oils | | | |

38112100 | — — Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals | 0,0 | Year 0 | |

38112900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38119000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3812 | Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidizing preparations and other compound stabilizers for rubber or plastics | | | |

38121000 | — Prepared rubber accelerators | 0,0 | Year 0 | |

381220 | — Compound plasticizers for rubber or plastics | | | |

38122010 | — — Reaction mixture containing benzyl 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropyl phthalate and benzyl 3-isobutyryloxy-2,2,4-trimethylpentyl phthalate | 0,0 | Year 0 | |

38122090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

381230 | — Anti-oxidizing preparations and other compound stabilizers for rubber or plastics | | | |

38123020 | — — Anti-oxidizing preparations | 0,0 | Year 0 | |

38123080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38130000 | Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades | 0,0 | Year 0 | |

381400 | Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers | | | |

38140010 | — Based on butyl acetate | 0,0 | Year 0 | |

38140090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3815 | Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or included | | | |

— Supported catalysts | | | |

38151100 | — — With nickel or nickel compounds as the active substance | 0,0 | Year 0 | |

38151200 | — — With precious metal or precious metal compounds as the active substance | 0,0 | Year 0 | |

381519 | — — Other | | | |

38151910 | — — — Catalyst in the form of grains of which 90 % or more by weight have a particle-size not exceeding 10 micrometres, consisting of a mixture of oxides on a magnesium-silicate support, containing by weight: -20 % or more but not more than 35 % of copper and -2 % or more but not more than 3 % of bismuth, and of an apparent specific gravity of 0,2 or more but not exceeding 1,0 | 0,0 | Year 0 | |

38151990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

381590 | — Other | | | |

38159010 | — — Catalyst consisting of ethyltriphenylphosphonium acetate in the form of a solution in methanol | 0,0 | Year 0 | |

38159090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38160000 | Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, other than products of heading 3801 | 0,0 | Year 0 | |

381700 | Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of heading 2707 or 2902: | | | |

38170010 | — Dodecylbenzene | 2,8 | Year 3 | |

38170050 | — Linear alkylbenzene | 2,8 | Year 3 | |

38170090 | — Other | 2,8 | Year 3 | |

381800 | Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics | | | |

38180010 | — Doped silicon | 0,0 | Year 0 | |

38180090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

38190000 | Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals | 0,0 | Year 0 | |

38200000 | Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids | 0,0 | Year 0 | |

38210000 | Prepared culture media for development of micro-organisms | 0,0 | Year 0 | |

38220000 | Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, other than those of heading 3002 or 3006; certified reference materials | 0,0 | Year 0 | |

3823 | Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols | | | |

— Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining | | | |

38231100 | — — Stearic acid | 0,0 | Year 0 | |

38231200 | — — Oleic acid | 0,0 | Year 0 | |

38231300 | — — Tall oil fatty acids | 0,0 | Year 0 | |

382319 | — — Other | | | |

38231910 | — — — Distilled fatty acids | 0,0 | Year 0 | |

38231930 | — — — Fatty acid distillate | 0,0 | Year 0 | |

38231990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38237000 | — Industrial fatty alcohols | — | | |

3824 | Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included: | | | |

38241000 | — Prepared binders for foundry moulds or cores | 0,0 | Year 0 | |

38242000 | — Naphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters | 0,0 | Year 0 | |

38243000 | — Non-agglomerated metal carbides mixed together or with metallic binders | 0,0 | Year 0 | |

38244000 | — Prepared additives for cements, mortars or concretes | 0,0 | Year 0 | |

382450 | — Non-refractory mortars and concretes | | | |

38245010 | — — Concrete ready to pour | 0,0 | Year 0 | |

38245090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

382460 | — Sorbitol other than that of subheading 290544 | | | |

— — In aqueous solution | | | |

38246011 | — — — Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the D-glucitol content | — | | |

38246019 | — — — Other | — | | |

— — Other | | | |

38246091 | — — — Containing 2 % or less by weight of D-mannitol, calculated on the D-glucitol content | — | | |

38246099 | — — — Other | — | | |

— Mixtures containing perhalogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens | | | |

38247100 | — — Containing acyclic hydrocarbons perhalogenated only with fluorine and chlorine | 0,0 | Year 0 | |

38247900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

382490 | — Other | | | |

38249010 | — — Petroleum sulphonates, excluding petroleum sulphonates of alkali metals, of ammonium or of ethanolamines; thiophenated sulphonic acids of oils obtained from bituminous minerals, and their salts | 0,0 | Year 0 | |

38249015 | — — Ion exchangers | 0,0 | Year 0 | |

38249020 | — — Getters for vacuum tubes | 0,0 | Year 0 | |

38249025 | — — Pyrolignites (for example, of calcium); crude calcium tartrate; crude calcium citrate | 0,0 | Year 0 | |

38249030 | — — Alkaline iron oxide for the purification of gas | 0,0 | Year 0 | |

38249035 | — — Anti-rust preparations containing amines as active constituents | 0,0 | Year 0 | |

38249040 | — — Inorganic composite solvents and thinners for varnishes and similar products | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

38249045 | — — — Anti-scaling and similar compounds | 0,0 | Year 0 | |

38249050 | — — — Preparations for electroplating | 0,0 | Year 0 | |

38249055 | — — — Mixtures of mono-, di-and tri-, fatty acid esters of glycerol (emulsifiers for fats) | 0,0 | Year 0 | |

— — — Products and preparations for pharmaceutical or surgical uses | | | |

38249061 | — — — — Intermediate products of the antibiotics manufacturing process obtained from the fermentation of Streptomyces tenebrarius, whether or not dried, for use in the manufacture of human medicaments of heading 3004 | 0,0 | Year 0 | |

38249062 | — — — — Intermediate products from the manufacture of monensin salts | 0,0 | Year 0 | |

38249064 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38249065 | — — — Auxiliary products for foundries (other than those falling within subheading 38241000) | 0,0 | Year 0 | |

38249070 | — — — Fire-proofing, water-proofing and similar protective preparations used in the building industry | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

38249075 | — — — — Lithium niobate wafer, undoped | 0,0 | Year 0 | |

38249080 | — — — — Mixture of amines derived from dimerized fatty acids, of an average molecular weight of 520 or more but not exceeding 550 | 0,0 | Year 0 | |

38249085 | — — — — 3-(1-Ethyl-1-methylpropyl)isoxazol-5-ylamine, in the form of a solution in toluene | 0,0 | Year 0 | |

38249099 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3825 | Residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included; municipal waste; sewage sludge; other wastes specified in note 6 to this chapter | | | |

38251000 | — Municipal waste | 0,0 | Year 0 | |

38252000 | — Sewage sludge | 0,0 | Year 0 | |

38253000 | — Clinical waste | 0,0 | Year 0 | |

— Waste organic solvents: | | | |

38254100 | — — Halogenated | 0,0 | Year 0 | |

38254900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38255000 | — Wastes of metal pickling liquors, hydraulic fluids, brake and anti-freeze fluids | 0,0 | Year 0 | |

— Other wastes from chemical or allied industries: | | | |

38256100 | — — Mainly containing organic constituents | 0,0 | Year 0 | |

38256900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

38259000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

39 | PLASTICS AND ARTICLES THEREOF | | | |

I.PRIMARY FORMS

3901 | Polymers of ethylene, in primary forms | | | |

390110 | — Polyethylene having a specific gravity of less than 0,94 | | | |

39011010 | — — Linear polyethylene | 4,2 | Year 3 | |

39011090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

390120 | — Polyethylene having a specific gravity of 0,94 or more | | | |

39012010 | — — Polyethylene in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter, of a specific gravity of 0,958 or more at 23 °C, containing: 50 mg/kg or less of aluminium, 2 mg/kg or less of calcium, 2 mg/kg or less of chromium, 2 mg/kg or less of iron, 2 mg/gk or less of nickel, 2 mg/kg or less of titanium and 8 mg/kg or less of vanadium, for the manufacture of chlorosulphonated polyethylene | 0,0 | Year 0 | |

39012090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39013000 | — Ethylene-vinyl acetate copolymers | 4,2 | Year 3 | |

390190 | — Other | | | |

39019010 | — — Ionomer resin consisting of a salt of a terpolymer of ethylene with isobutyl acrylate and methacrylic acid | 0,0 | Year 0 | |

39019020 | — — A-B-A block copolymer of polystyrene, ethylene-butylene copolymer and polystyrene, containing by weight 35 % or less of styrene, in one of the forms mentioned in note 6(b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39019090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

3902 | Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms | | | |

39021000 | — Polypropylene | 4,2 | Year 0 | |

39022000 | — Polyisobutylene | 4,2 | Year 3 | |

39023000 | — Propylene copolymers | 4,2 | Year 3 | |

390290 | — Other | | | |

39029010 | — — A-B-A block copolymer of polystyrene, ethylene-butylene copolymer and polystyrene, containing by weight 35 % or less of styrene, in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39029020 | — — Polybut-1-ene, a copolymer of but-1-ene with ethylene containing by weight 10 % or less of ethylene, or a blend of polybut-1-ene with polyethylene and/or polypropylene containing by weight 10 % or less of polyethylene and/or 25 % or less of polypropylene, in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39029090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

3903 | Polymers of styrene, in primary forms | | | |

— Polystyrene | | | |

39031100 | — — Expansible | 4,2 | Year 3 | |

39031900 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39032000 | — Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers | 4,2 | Year 3 | |

39033000 | — Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymers | 4,2 | Year 3 | |

390390 | — Other | | | |

39039010 | — — Copolymer solely of styrene with allyl alcohol, of an acetyl value of 175 or more | 0,0 | Year 0 | |

39039020 | — — Brominated polystyrene, containing by weight 58 % or more but not more than 71 % of bromine, in one of the forms mentioned in note 6(b) to this Chapter | 0,0 | Year 0 | |

39039090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

3904 | Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms | | | |

39041000 | — Poly(vinyl chloride), not mixed with any other substances | 4,2 | Year 3 | |

— Other poly(vinyl chloride): | | | |

39042100 | — — Non-plasticised | 4,2 | Year 3 | |

39042200 | — — Plasticised | 4,2 | Year 3 | |

39043000 | — Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers | 4,2 | Year 3 | |

39044000 | — Other vinyl chloride copolymers | 4,2 | Year 3 | |

390450 | — Vinylidene chloride polymers | | | |

39045010 | — — Copolymer of vinylidene chloride with acrylonitrile, in the form of expansible beads of a diameter of 4 micrometers or more but not more than 20 micrometres | 0,0 | Year 0 | |

39045090 | — — Other | 4,2 | Year 3 | |

— Fluoro-polymers | | | |

39046100 | — — Polytetrafluoroethylene | 4,2 | Year 3 | |

390469 | — — Other | | | |

39046910 | — — — Polyvinyl fluoride in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39046990 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39049000 | — Other | 4,2 | Year 3 | |

3905 | Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters, in primary forms; other vinyl polymers in primary forms | | | |

— Poly(vinyl acetate): | | | |

39051200 | — — In aqueous dispersion | 0,0 | Year 0 | |

39051900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Vinyl acetate copolymers | | | |

39052100 | — — In aqueous dispersion | 0,0 | Year 0 | |

39052900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39053000 | — Poly(vinyl alcohol), whether or not containing unhydrolysed acetate groups | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

39059100 | — — Copolymers | 0,0 | Year 0 | |

390599 | — — Other | | | |

39059910 | — — — Poly(vinyl formal), in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter, of a molecular weight of 10000 or more but not exceeding 40000 and containing by weight: 9,5 % or more but not more than 13 % of acetyl groups evaluated as vinyl acetate and 5 % or more but not more than 6,5 % of hydroxy groups evaluated as vinyl alcohol | 0,0 | Year 0 | |

39059990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3906 | Acrylic polymers in primary forms | | | |

39061000 | — Poly(methyl methacrylate) | 2,9 | Year 3 | |

390690 | — Other | | | |

39069010 | — — Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamide] | 0,0 | Year 0 | |

39069020 | — — Copolymer of 2-diisopropylaminoethyl methacrylate with decyl methacrylate, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 55 % or more of copolymer | 0,0 | Year 0 | |

39069030 | — — Copolymer of acrylic acid with 2-ethylhexyl acrylate, containing by weight 10 % or more but not more than 11 % of 2-ethylhexyl acrylate | 0,0 | Year 0 | |

39069040 | — — Copolymer of acrylonitrile with methyl acrylate, modified with polybutadiene-acrylonitrile (NBR) | 0,0 | Year 0 | |

39069050 | — — Polymerisation product of acrylic acid with alkyl methacrylate and small quantities of other monomers, for use as a thickener in the manufacture of textile printing pastes | 0,0 | Year 0 | |

39069060 | — — Copolymer of methyl acrylate with ethylene and a monomer containing a non-terminal carboxy group as a substituent, containing by weight 50 % or more of methyl acrylate, whether or not compounded with silica | 0,0 | Year 0 | |

39069090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3907 | Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary forms | | | |

39071000 | — Polyacetals | 2,2 | Year 3 | |

390720 | — Other polyethers | | | |

— — Polyether alcohols | | | |

39072011 | — — — Polyethylene glycols | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39072021 | — — — — With a hydroxyl number not exceeding 100 | 0,0 | Year 0 | |

39072029 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

39072091 | — — — Copolymer of 1-chloro-2,3-epoxypropane with ethylene oxide | 0,0 | Year 0 | |

39072099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39073000 | — Epoxide resins | 0,0 | Year 0 | |

39074000 | — Polycarbonates | 0,0 | Year 0 | |

39075000 | — Alkyd resins | 0,0 | Year 0 | |

390760 | — Poly(ethylene terephthalate): | | | |

39076020 | — — Having a viscosity number of 183 ml/g or higher | 3,0 | Year 3 | |

39076080 | — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Other polyesters | | | |

390791 | — — Unsaturated | | | |

39079110 | — — — Liquid | 0,0 | Year 0 | |

39079190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

390799 | — — Other | | | |

— — — With a hydroxyl number not exceeding 100 | | | |

39079911 | — — — — Poly(ethylene naphthalene-2,6-dicarboxylate) | 0,0 | Year 0 | |

39079919 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— — — Other | | | |

39079991 | — — — — Poly(ethylene naphthalene-2,6-dicarboxylate) | 0,0 | Year 0 | |

39079999 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

3908 | Polyamides in primary forms | | | |

39081000 | — Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12 | 2,2 | Year 3 | |

39089000 | — Other | 2,2 | Year 3 | |

3909 | Amino-resins, phenolic resins and polyurethanes, in primary forms | | | |

39091000 | — Urea resins; thiourea resins | 0,0 | Year 0 | |

39092000 | — Melamine resins | 0,0 | Year 0 | |

39093000 | — Other amino-resins | 0,0 | Year 0 | |

39094000 | — Phenolic resins | 0,0 | Year 0 | |

390950 | — Polyurethanes | | | |

39095010 | — — Polyurethane of 2,2′-(tert-butylimino)diethanol and 4,4′-methylenedicyclohexyl diisocyanate, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 50 % or more of polymer | 0,0 | Year 0 | |

39095090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39100000 | Silicones in primary forms | 0,0 | Year 0 | |

3911 | Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in note 3 to this chapter, not elsewhere specified or included, in primary forms | | | |

39111000 | — Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone-indene resins and polyterpenes | 0,0 | Year 0 | |

391190 | — Other | | | |

— — Condensation or rearrangement polymerisation products whether or not chemically modified | | | |

39119011 | — — — Poly(oxy-1,4-phenylenesulphonyl-1,4-phenyleneoxy-1,4 -phenyleneisopropylidene-1,4-phenylene), in one of the forms mentioned in note 6 (b) to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

39119013 | — — — Poly(thio-1,4-phenylene) | 0,0 | Year 0 | |

39119019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

39119091 | — — — Copolymer of p-cresol and divinylbenzene, in the form of a solution in N,N-dimethylacetamide, containing by weight 50 % or more of polymer | 0,0 | Year 0 | |

39119093 | — — — Hydrogenated copolymers of vinyltoluene and a-methylstyrene | 0,0 | Year 0 | |

39119099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3912 | Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included, in primary forms | | | |

— Cellulose acetates | | | |

39121100 | — — Non-plasticised | 0,0 | Year 0 | |

39121200 | — — Plasticised | 0,0 | Year 0 | |

391220 | — Cellulose nitrates (including collodions) | | | |

— — Non-plasticised | | | |

39122011 | — — — Collodions and celloidin | 0,0 | Year 0 | |

39122019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39122090 | — — Plasticised | 0,0 | Year 0 | |

— Cellulose ethers | | | |

39123100 | — — Carboxymethylcellulose and its salts | 0,0 | Year 0 | |

391239 | — — Other | | | |

39123910 | — — — Ethylcellulose | 0,0 | Year 0 | |

39123920 | — — — Hydroxypropylcellulose | 0,0 | Year 0 | |

39123980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391290 | — Other | | | |

39129010 | — — Cellulose esters | 0,0 | Year 0 | |

39129090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3913 | Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers (for example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included, in primary forms | | | |

39131000 | — Alginic acid, its salts and esters | 0,0 | Year 0 | |

391390 | — Other | | | |

39139010 | — — Chemical derivatives of natural rubber | 0,0 | Year 0 | |

39139020 | — — Amylopectin | 0,0 | Year 0 | |

39139030 | — — Amylose | 0,0 | Year 0 | |

39139080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39140000 | Ion-exchangers based on polymers of headings Nos 3901 to 3913, in primary forms | 0,0 | Year 0 | |

II.WASTE, PARINGS AND SCRAP; SEMI-MANUFACTURES; ARTICLES

3915 | Waste, parings and scrap, of plastics | | | |

39151000 | — Of polymers of ethylene | 0,0 | Year 0 | |

39152000 | — Of polymers of styrene | 0,0 | Year 0 | |

39153000 | — Of polymers of vinyl chloride | 0,0 | Year 0 | |

391590 | — Of other plastics | | | |

— — Of addition polymerisation products | | | |

39159011 | — — — Of polymers of propylene | 0,0 | Year 0 | |

39159013 | — — — Of acrylic polymers | 0,0 | Year 0 | |

39159019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

39159091 | — — — Of epoxide resins | 0,0 | Year 0 | |

39159093 | — — — Of cellulose and its chemical derivatives | 0,0 | Year 0 | |

39159099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3916 | Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm, rods, sticks and profile shapes, whether or not surface-worked but not otherwise worked, of plastics | | | |

39161000 | — Of polymers of ethylene | 0,0 | Year 0 | |

391620 | — Of polymers of vinyl chloride | | | |

39162010 | — — Of poly(vinyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

39162090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391690 | — Of other plastics | | | |

— — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

39169011 | — — — Of polyesters | 0,0 | Year 0 | |

39169013 | — — — Of polyamides | 0,0 | Year 0 | |

39169015 | — — — Of epoxide resins | 0,0 | Year 0 | |

39169019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Of addition polymerisation products | | | |

39169051 | — — — Of polymers of propylene | 0,0 | Year 0 | |

39169059 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39169090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3917 | Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor (for example, joints, elbows, flanges), of plastics | | | |

391710 | — Artificial guts (sausage casings) of hardened protein or of cellulosic materials | | | |

39171010 | — — Of hardened protein | 0,0 | Year 0 | |

39171090 | — — Of cellulosic materials | 0,0 | Year 0 | |

— Tubes, pipes and hoses, rigid | | | |

391721 | — — Of polymers of ethylene | | | |

39172110 | — — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39172191 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39172199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391722 | — — Of polymers of propylene | | | |

39172210 | — — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39172291 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39172299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391723 | — — Of polymers of vinyl chloride | | | |

39172310 | — — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39172391 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39172399 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391729 | — — Of other plastics | | | |

— — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | | | |

39172912 | — — — — Of condensation or rearrangement polymerization products, whether or not chemically modified | 0,0 | Year 0 | |

39172915 | — — — — Of addition polymerization products | 0,0 | Year 0 | |

39172919 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39172991 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39172999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other tubes, pipes and hoses | | | |

391731 | — — Flexible tubes, pipes and hoses, having a minimum burst pressure of 27,6 MPa | | | |

39173110 | — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39173190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391732 | — — Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, without fittings | | | |

— — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | | | |

39173210 | — — — — Of condensation or rearrangement polymerization products, whether or not chemically modified | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Of addition polymerisation products | | | |

39173231 | — — — — — Of polymers of ethylene | 0,0 | Year 0 | |

39173235 | — — — — — Of polymers of vinyl chloride | 0,0 | Year 0 | |

39173239 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39173251 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39173291 | — — — — Artificial sausage casings | 0,0 | Year 0 | |

39173299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391733 | — — Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, with fittings | | | |

39173310 | — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39173390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391739 | — — Other | | | |

— — — Seamless and of a length exceeding the maximum cross-sectional dimension, whether or not surface-worked, but not otherwise worked | | | |

39173912 | — — — — Of condensation or rearrangement polymerization products, whether or not chemically modified | 0,0 | Year 0 | |

39173915 | — — — — Of addition polymerization products | 0,0 | Year 0 | |

39173919 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39173991 | — — — — With fittings attached, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39173999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391740 | — Fittings | | | |

39174010 | — — For use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

39174090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3918 | Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics, as defined in note 9 to this chapter | | | |

391810 | — Of polymers of vinyl chloride | | | |

39181010 | — — Consisting of a support impregnated, coated or covered with poly(vinyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

39181090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39189000 | — Of other plastics | 0,0 | Year 0 | |

3919 | Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls | | | |

391910 | — In rolls of a width not exceeding 20 cm | | | |

— — Strips, the coating of which consists of unvulcanised natural or synthetic rubber | | | |

39191011 | — — — Of plasticised poly(vinyl chloride) or of polyethylene | 0,0 | Year 0 | |

39191013 | — — — Of non-plasticised poly(vinyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

39191015 | — — — Of polypropylene | 0,0 | Year 0 | |

39191019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

39191031 | — — — — Of polyesters | 0,0 | Year 0 | |

39191038 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of addition polymerisation products | | | |

39191061 | — — — — Of plasticised poly(vinyl chloride) or of polyethylene | 0,0 | Year 0 | |

39191069 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39191090 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

391990 | — Other | | | |

39199010 | — — Further worked than surface-worked, or cut to shapes other than rectangular (including square) | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

39199031 | — — — — Of polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters or other polyesters | 0,0 | Year 0 | |

39199038 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of addition polymerisation products | | | |

39199061 | — — — — Of plasticised poly(vinyl chloride) or of polyethylene | 0,0 | Year 0 | |

39199069 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39199090 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3920 | Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials | | | |

392010 | — Of polymers of ethylene | | | |

— — Of a thickness not exceeding 0,125 mm | | | |

— — — Of polyethylene having a specific gravity of | | | |

— — — — Less than 0,94 | | | |

39201023 | — — — — — Polyethylene film of a thickness of 20 micrometres or more but not exceeding 40 micrometres, for the production of photo-resist film used in the manufacture of semiconductors or printed circuits | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

— — — — — — Not printed | | | |

39201024 | — — — — — — — Stretch film | 4,2 | Year 3 | |

39201026 | — — — — — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39201027 | — — — — — — Printed | 4,2 | Year 3 | |

39201028 | — — — — 0,94 or more | 4,2 | Year 3 | |

39201040 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

— — Of a thickness exceeding 0,125 mm | | | |

39201081 | — — — Synthetic paper pulp in the form of moist sheets made from unconnected finely branched polyethylene fibrils, whether or not blended with cellulose fibres in a quantity not exceeding 15 %, containing polyvinyl alcohol dissolved in water as the moistening agent | 0,0 | Year 0 | |

39201089 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

392020 | — Of polymers of propylene | | | |

— — Of a thickness not exceeding 0,10 mm | | | |

39202021 | — — — Biaxially oriented | 4,2 | Year 3 | |

39202029 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

— — Of a thickness exceeding 0,10 mm | | | |

— — — Strip of a width exceeding 5 mm but not exceeding 20 mm of the kind used for packaging | | | |

39202071 | — — — — Decorative strip | 4,2 | Year 3 | |

39202079 | — — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39202090 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39203000 | — Of polymers of styrene | 4,2 | Year 3 | |

— Of polymers of vinyl chloride: | | | |

392043 | — — Containing by weight not less than 6 % of plasticisers: | | | |

39204310 | — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 4,2 | Year 3 | |

39204390 | — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 4,2 | Year 3 | |

392049 | — — Other | | | |

39204910 | — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 4,2 | Year 3 | |

39204990 | — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 4,2 | Year 3 | |

— Of acrylic polymers: | | | |

39205100 | — — Of poly(methyl methacrylate) | 4,2 | Year 3 | |

392059 | — — Other | | | |

39205910 | — — — Copolymer of acrylic and methacrylic esters, in the form of film of a thickness not exceeding 150 micrometres | 0,0 | Year 0 | |

39205990 | — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

— Of polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters or other polyesters | | | |

39206100 | — — Of polycarbonates | 4,3 | Year 3 | |

392062 | — — Of poly(ethylene terephthalate): | | | |

— — — Of a thickness not exceeding 0,35 mm: | | | |

39206211 | — — — — Poly(ethylene terephthalate) film, of a thickness of 72 micrometres or more but not exceeding 79 micrometres, for the manufacture of flexible magnetic disks | 0,0 | Year 0 | |

39206213 | — — — — Poly(ethylene terephthalate) film, of a thickness of 100 micrometres or more but not exceeding 150 micrometres, for the manufacture of photopolymer printing plates | 0,0 | Year 0 | |

39206219 | — — — — Other | 4,3 | Year 3 | |

39206290 | — — — Of a thickness exceeding 0,35 mm | 4,3 | Year 3 | |

39206300 | — — Of unsaturated polyesters | 4,3 | Year 3 | |

39206900 | — — Of other polyesters | 4,3 | Year 3 | |

— Of cellulose or its chemical derivatives | | | |

392071 | — — Of regenerated cellulose | | | |

39207110 | — — — Sheets, film or strip, coiled or not, of a thickness of less than 0,75 mm | 4,3 | Year 3 | |

39207190 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

39207200 | — — Of vulcanised fibre | 2,2 | Year 3 | |

392073 | — — Of cellulose acetate | | | |

39207310 | — — — Film in rolls or in strips, for cinematography or photography | 2,8 | Year 3 | |

39207350 | — — — Sheets, film or strip, coiled or not, of a thickness of less than 0,75 mm | 4,3 | Year 3 | |

39207390 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

39207900 | — — Of other cellulose derivatives | 3,0 | Year 3 | |

— Of other plastics | | | |

39209100 | — — Of poly(vinyl butyral) | 4,2 | Year 3 | |

39209200 | — — Of polyamides | 3,0 | Year 3 | |

39209300 | — — Of amino-resins | 3,0 | Year 3 | |

39209400 | — — Of phenolic resins | 3,0 | Year 3 | |

392099 | — — Of other plastics | | | |

— — — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

39209921 | — — — — Polyimide sheet and strip, uncoated or coated or covered solely with plastic | 0,0 | Year 0 | |

39209928 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— — — Of addition polymerisation products | | | |

39209951 | — — — — Polyvinyl fluoride sheet | 0,0 | Year 0 | |

39209953 | — — — — Ion-exchange membranes of fluorinated plastic material, for use in chlor-alkali electrolytic cells | 0,0 | Year 0 | |

39209955 | — — — — Biaxially-orientated poly(vinyl alcohol) film, containing by weight 97 % or more of poly(vinyl alcohol), uncoated, of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

39209959 | — — — — Other | 4,2 | Year 3 | |

39209990 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

3921 | Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics | | | |

— Cellular | | | |

39211100 | — — Of polymers of styrene | 0,0 | Year 0 | |

39211200 | — — Of polymers of vinyl chloride | 0,0 | Year 0 | |

392113 | — — Of polyurethanes | | | |

39211310 | — — — Flexible | 0,0 | Year 0 | |

39211390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39211400 | — — Of regenerated cellulose | 0,0 | Year 0 | |

39211900 | — — Of other plastics | 0,0 | Year 0 | |

392190 | — Other | | | |

— — Of condensation or rearrangement polymerisation products, whether or not chemically modified | | | |

— — — Of polyesters | | | |

39219011 | — — — — Corrugated sheet and plates | 0,0 | Year 0 | |

39219019 | — — — — Other | 4,3 | Year 3 | |

39219030 | — — — Of phenolic resins | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of amino-resins | | | |

— — — — Laminated | | | |

39219041 | — — — — — High pressure laminates with a decorative surface on one or both sides | 0,0 | Year 0 | |

39219043 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39219049 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39219055 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39219060 | — — Of addition polymerisation products | 0,0 | Year 0 | |

39219090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3922 | Baths, shower-baths, sinks, wash-basins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware, of plastics | | | |

39221000 | — Baths, shower-baths, sinks and wash-basins | 0,0 | Year 0 | |

39222000 | — Lavatory seats and covers | 0,0 | Year 0 | |

39229000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

3923 | Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics | | | |

39231000 | — Boxes, cases, crates and similar articles | 0,0 | Year 0 | |

— Sacks and bags (including cones) | | | |

39232100 | — — Of polymers of ethylene | 3,0 | Year 3 | |

392329 | — — Of other plastics | | | |

39232910 | — — — Of poly(vinyl chloride) | 0,0 | Year 0 | |

39232990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

392330 | — Carboys, bottles, flasks and similar articles | | | |

39233010 | — — Of a capacity not exceeding two litres | 0,0 | Year 0 | |

39233090 | — — Of a capacity exceeding two litres | 0,0 | Year 0 | |

392340 | — Spools, cops, bobbins and similar supports | | | |

39234010 | — — Spools, reels and similar supports for photographic and cinematographic film or for tapes, films and the like falling within headings 8523 and 8524 | 0,0 | Year 0 | |

39234090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

392350 | — Stoppers, lids, caps and other closures | | | |

39235010 | — — Caps and capsules for bottles | 0,0 | Year 0 | |

39235090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

392390 | — Other | | | |

39239010 | — — Netting extruded in tubular form | 0,0 | Year 0 | |

39239090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3924 | Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of plastics | | | |

39241000 | — Tableware and kitchenware | 0,0 | Year 0 | |

392490 | — Other | | | |

— — Of regenerated cellulose | | | |

39249011 | — — — Sponges | 0,0 | Year 0 | |

39249019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

39249090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3925 | Builders' ware of plastics, not elsewhere specified or included | | | |

39251000 | — Reservoirs, tanks, vats and similar containers, of a capacity exceeding 300 litres | 0,0 | Year 0 | |

39252000 | — Doors, windows and their frames and thresholds for doors | 0,0 | Year 0 | |

39253000 | — Shutters, blinds (including venetian blinds) and similar articles and parts thereof | 0,0 | Year 0 | |

392590 | — Other | | | |

39259010 | — — Fittings and mountings intended for permanent installation in or on doors, windows, staircases, walls or other parts of buildings | 0,0 | Year 0 | |

39259020 | — — Trunking, ducting and cable trays for electrical circuits | 0,0 | Year 0 | |

39259080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

3926 | Other articles of plastics and articles of other materials of headings 3901 to 3914 | | | |

39261000 | — Office or school supplies | 0,0 | Year 0 | |

39262000 | — Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts) | 0,0 | Year 0 | |

39263000 | — Fittings for furniture, coachwork or the like | 0,0 | Year 0 | |

39264000 | — Statuettes and other ornamental articles | 0,0 | Year 0 | |

392690 | — Other | | | |

39269010 | — — For technical uses, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

39269050 | — — — Perforated buckets and similar articles used to filter water at the entrance to drains | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

39269091 | — — — — Made from sheet | 0,0 | Year 0 | |

39269099 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40 | RUBBER AND ARTICLES THEREOF | | | |

4001 | Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strip | | | |

40011000 | — Natural rubber latex, whether or not prevulcanised | 0,0 | Year 0 | |

— Natural rubber in other forms | | | |

40012100 | — — Smoked sheets | 0,0 | Year 0 | |

40012200 | — — Technically specified natural rubber (TSNR) | 0,0 | Year 0 | |

40012900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40013000 | — Balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums | 0,0 | Year 0 | |

4002 | Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product of heading 4001 with any product of this heading, in primary forms or in plates, sheets or strip | | | |

— Styrene-butadiene rubber (SBR); carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR) | | | |

40021100 | — — Latex | 0,0 | Year 0 | |

40021900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40022000 | — Butadiene rubber (BR) | 0,0 | Year 0 | |

— Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR); halo-isobutene-isoprene rubber (CIIR or BIIR) | | | |

40023100 | — — Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR) | 0,0 | Year 0 | |

40023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Chloroprene (chlorobutadiene) rubber (CR) | | | |

40024100 | — — Latex | 0,0 | Year 0 | |

40024900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) | | | |

40025100 | — — Latex | 0,0 | Year 0 | |

40025900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40026000 | — Isoprene rubber (IR) | 0,0 | Year 0 | |

40027000 | — Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber (EPDM) | 0,0 | Year 0 | |

40028000 | — Mixtures of any product of heading 4001 with any product of this heading | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

40029100 | — — Latex | 0,0 | Year 0 | |

400299 | — — Other | | | |

40029910 | — — — Products modified by the incorporation of plastics | 0,0 | Year 0 | |

40029990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40030000 | Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip | 0,0 | Year 0 | |

40040000 | Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and powders and granules obtained therefrom | 0,0 | Year 0 | |

4005 | Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip | | | |

40051000 | — Compounded with carbon black or silica | 0,0 | Year 0 | |

40052000 | — Solutions; dispersions other than those of subheading 400510 | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

40059100 | — — Plates, sheets and strip | 0,0 | Year 0 | |

40059900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4006 | Other forms (for example, rods, tubes and profile shapes) and articles (for example, discs and rings), of unvulcanised rubber | | | |

40061000 | — "Camel-back" strips for retreading rubber tyres | 0,0 | Year 0 | |

40069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

40070000 | Vulcanized rubber thread and cord | 0,0 | Year 0 | |

4008 | Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber other than hard rubber | | | |

— Of cellular rubber | | | |

40081100 | — — Plates, sheets and strip | 0,0 | Year 0 | |

40081900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of non-cellular rubber | | | |

400821 | — — Plates, sheets and strip | | | |

40082110 | — — — Floor coverings and mats | 0,0 | Year 0 | |

40082190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

400829 | — — Other | | | |

40082910 | — — — Profile shapes, cut to size, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40082990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4009 | Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without their fittings (for example, joints, elbows, flanges) | | | |

— Not reinforced or otherwise combined with other materials | | | |

40091100 | — — Without fittings | 0,0 | Year 0 | |

400912 | — — With fittings | | | |

40091210 | — — — Suitable for conducting gases or liquids, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40091290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Reinforced or otherwise combined only with metal: | | | |

40092100 | — — Without fittings | 0,0 | Year 0 | |

400922 | — — With fittings | | | |

40092210 | — — — Suitable for conducting gases or liquids, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40092290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Reinforced or otherwise combined only with textile materials | | | |

40093100 | — — Without fittings | 0,0 | Year 0 | |

400932 | — — With fittings | | | |

40093210 | — — — Suitable for conducting gases or liquids, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40093290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Reinforced or otherwise combined with other materials: | | | |

40094100 | — — Without fittings | 0,0 | Year 0 | |

400942 | — — With fittings: | | | |

40094210 | — — — Suitable for conducting gases or liquids, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40094290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4010 | Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber | | | |

— Conveyor belts or belting | | | |

40101100 | — — Reinforced only with metal | 2,2 | Year 3 | |

40101200 | — — Reinforced only with textile materials | 2,2 | Year 3 | |

40101300 | — — Reinforced only with plastics | 2,2 | Year 3 | |

40101900 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

— Transmission belts or belting: | | | |

40103100 | — — Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103200 | — — Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103300 | — — Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103400 | — — Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103500 | — — Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 150 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103600 | — — Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding 150 cm but not exceeding 198 cm | 2,2 | Year 3 | |

40103900 | — — Other | 2,2 | Year 3 | |

4011 | New pneumatic tyres, of rubber | | | |

40111000 | — Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) | 0,0 | Year 0 | |

401120 | — Of a kind used on buses or lorries | | | |

40112010 | — — With a load index not exceeding 121 | 0,0 | Year 0 | |

40112090 | — — With a load index exceeding 121 | 0,0 | Year 0 | |

401130 | — Of a kind used on aircraft | | | |

40113010 | — — For use on civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40113090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

401140 | — Of a kind used on motorcycles | | | |

40114020 | — — For rims with a diameter not exceeding 33 cm | 0,0 | Year 0 | |

40114080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40115000 | — Of a kind used on bicycles | 0,0 | Year 0 | |

— Other, having a "herring-bone" or similar tread: | | | |

40116100 | — — Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines | 0,0 | Year 0 | |

40116200 | — — Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size not exceeding 61 cm | 0,0 | Year 0 | |

40116300 | — — Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size exceeding 61 cm | 0,0 | Year 0 | |

40116900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

40119200 | — — Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines | 0,0 | Year 0 | |

40119300 | — — Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size not exceeding 61 cm | 0,0 | Year 0 | |

40119400 | — — Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size exceeding 61 cm | 0,0 | Year 0 | |

40119900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4012 | Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid orcushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber | | | |

— Retreaded tyres | | | |

40121100 | — — Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) | 0,0 | Year 0 | |

40121200 | — — Of a kind used on buses or lorries | 0,0 | Year 0 | |

401213 | — — Of a kind used on aircraft | | | |

40121310 | — — — For use on civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40121390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40121900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

401220 | — Used pneumatic tyres | | | |

40122010 | — — For use on civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40122090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

401290 | — Other: | | | |

40129020 | — — Solid or cushion tyres | 0,0 | Year 0 | |

40129030 | — — Tyre treads | 0,0 | Year 0 | |

40129090 | — — Tyre flaps | 0,0 | Year 0 | |

4013 | Inner tubes, of rubber | | | |

401310 | — Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars), buses or lorries | | | |

40131010 | — — Of the kind used on motor cars (including station wagons and racing cars) | 0,0 | Year 0 | |

40131090 | — — Of the kind used on buses or lorries | 0,0 | Year 0 | |

40132000 | — Of a kind used on bicycles | 0,0 | Year 0 | |

401390 | — Other | | | |

40139010 | — — Of a kind used on motorcycles | 0,0 | Year 0 | |

40139090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4014 | Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without fittings of hard rubber | | | |

40141000 | — Sheath contraceptives | 0,0 | Year 0 | |

401490 | — Other | | | |

40149010 | — — Teats, nipple shields, and similar articles for babies | 0,0 | Year 0 | |

40149090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4015 | Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts), for all purposes, of vulcanised rubber other than hard rubber | | | |

— Gloves, mittens and mitts: | | | |

40151100 | — — Surgical | 0,0 | Year 0 | |

401519 | — — Other | | | |

40151910 | — — — Household gloves | 0,0 | Year 0 | |

40151990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40159000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4016 | Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber | | | |

401610 | — Of cellular rubber | | | |

40161010 | — — For technical uses, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40161090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

40169100 | — — Floor coverings and mats | 0,0 | Year 0 | |

40169200 | — — Erasers | 0,0 | Year 0 | |

401693 | — — Gaskets, washers and other seals | | | |

40169310 | — — — For technical uses, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

40169390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

40169400 | — — Boat or dock fenders, whether or not inflatable | 0,0 | Year 0 | |

40169500 | — — Other inflatable articles | 0,0 | Year 0 | |

401699 | — — Other | | | |

40169910 | — — — For technical uses, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

40169930 | — — — — Expander sleeves | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

— — — — — For motor vehicles of headings 8701 to 8705 | | | |

40169952 | — — — — — — Rubber-to-metal bonded parts | 0,0 | Year 0 | |

40169958 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

40169982 | — — — — — — Rubber-to-metal bonded parts | 0,0 | Year 0 | |

40169988 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

401700 | Hard rubber (for example, ebonite) in all forms, including waste and scrap; articles of hard rubber | | | |

40170010 | — Hard rubber (for example, ebonite) in any form, scrap and waste included | 0,0 | Year 0 | |

40170090 | — Articles of hard rubber | 0,0 | Year 0 | |

41 | RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER | | | |

4101 | Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split: | | | |

410120 | — Whole hides and skins, of a weight per skin not exceeding 8 kg when simply dried, 10 kg when dry-salted, or 16 kg when fresh, wet-salted or otherwise preserved: | | | |

41012010 | — — Fresh | 0,0 | Year 0 | |

41012030 | — — Wet-salted | 0,0 | Year 0 | |

41012050 | — — Dried or dry-salted | 0,0 | Year 0 | |

41012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

410150 | — Whole hides and skins, of a weight exceeding 16 kg: | | | |

41015010 | — — Fresh | 0,0 | Year 0 | |

41015030 | — — Wet-salted | 0,0 | Year 0 | |

41015050 | — — Dried or dry-salted | 0,0 | Year 0 | |

41015090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

41019000 | — Other, including butts, bends and bellies | 0,0 | Year 0 | |

4102 | Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not with wool on or split, other than those excluded by note 1 (c) to this chapter: | | | |

410210 | — With wool on: | | | |

41021010 | — — Of lambs | 0,0 | Year 0 | |

41021090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Without wool on: | | | |

41022100 | — — Pickled | 0,0 | Year 0 | |

41022900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4103 | Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split, other than those excluded by note 1 (b) or 1 (c) to this chapter: | | | |

410310 | — Of goats or kids: | | | |

41031020 | — — Fresh | 0,0 | Year 0 | |

41031050 | — — Salted or dried | 0,0 | Year 0 | |

41031090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

41032000 | — Of reptiles | 0,0 | Year 0 | |

41033000 | — Of swine | 0,0 | Year 0 | |

41039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4104 | Tanned or crust hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, but not further prepared | | | |

— In the wet state (including wet-blue): | | | |

410411 | — — Full grains, unsplit; grain splits: | | | |

41041110 | — — — Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Of bovine (including buffalo) animals: | | | |

41041151 | — — — — — Whole hides and skins, of a unit surface area exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 0,0 | Year 0 | |

41041159 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

41041190 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

410419 | — — Other: | | | |

41041910 | — — — Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Of bovine (including buffalo) animals: | | | |

41041951 | — — — — — Whole hides and skins, of a unit surface area exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 0,0 | Year 0 | |

41041959 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

41041990 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

— In the dry state (crust): | | | |

410441 | — — Full grains, unsplit; grain splits: | | | |

— — — Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2): | | | |

41044111 | — — — — East India kip, whole, whether or not the heads and legs have been removed, each of a net weight of not more than 4,5 kg, not further prepared than vegetable tanned, whether or not having undergone certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the manufacture of leather articles | 0,0 | Year 0 | |

41044119 | — — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Of bovine (including buffalo) animals: | | | |

41044151 | — — — — — Whole hides and skins, of a unit surface area exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 3,0 | Year 3 | |

41044159 | — — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

41044190 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

410449 | — — Other: | | | |

— — — Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2): | | | |

41044911 | — — — — East India kip, whole, whether or not the heads and legs have been removed, each of a net weight of not more than 4,5 kg, not further prepared than vegetable tanned, whether or not having undergone certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the manufacture of leather articles | 0,0 | Year 0 | |

41044919 | — — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Of bovine (including buffalo) animals: | | | |

41044951 | — — — — — Whole hides and skins, of a unit surface area exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 3,0 | Year 3 | |

41044959 | — — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

41044990 | — — — — Other | 2,0 | Year 3 | |

4105 | Tanned or crust skins of sheep or lambs, without wool on whether or not split, but not further prepared: | | | |

410510 | — In the wet state (including wet-blue): | | | |

41051010 | — — Not split | 2,0 | Year 0 | |

41051090 | — — Split | 2,0 | Year 0 | |

410530 | — In the dry state (crust): | | | |

41053010 | — — Vegetable pre-tanned Indian hair sheep, whether or not having undergone certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the manufacture of leather articles | 0,0 | Year 0 | |

— — Other: | | | |

41053091 | — — — Not split | 2,0 | Year 0 | |

41053099 | — — — Split | 2,0 | Year 0 | |

4106 | Tanned or crust hides and skins of other animals, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared: | | | |

— Of goats or kids: | | | |

410621 | — — In the wet state (including wet-blue): | | | |

41062110 | — — — Not split | 2,0 | Year 0 | |

41062190 | — — — Split | 2,0 | Year 0 | |

410622 | — — In the dry state (crust): | | | |

41062210 | — — — Vegetable pre-tanned Indian goat or kid, whether or not having undergone certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the manufacture of leather articles | 0,0 | Year 0 | |

41062290 | — — — Other | 2,0 | Year 0 | |

— Of swine: | | | |

410631 | — — In the wet state (including wet-blue) | | | |

41063110 | — — — Not split | 2,0 | Year 0 | |

41063190 | — — — Split | 0,0 | Year 0 | |

410632 | — — In the dry state (crust) | | | |

41063210 | — — — Not split | 0,0 | Year 0 | |

41063290 | — — — Split | 0,0 | Year 0 | |

410640 | — Of reptiles: | | | |

41064010 | — — Vegetable pre-tanned | 0,0 | Year 0 | |

41064090 | — — Other | 2,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

41069100 | — — In the wet state (including wet-blue) | 2,0 | Year 0 | |

41069200 | — — In the dry state (crust) | 2,0 | Year 0 | |

4107 | Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114: | | | |

— Whole hides and skins: | | | |

410711 | — — Full grains, unsplit: | | | |

— — — Bovine (including buffalo) leather, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2): | | | |

41071111 | — — — — Box calf | 3,0 | Year 3 | |

41071119 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

41071190 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

410712 | — — Grain splits: | | | |

— — — Bovine (including buffalo) leather, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2): | | | |

41071211 | — — — — Box calf | 3,0 | Year 3 | |

41071219 | — — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

41071291 | — — — — Bovine (including buffalo) leather | 2,0 | Year 3 | |

41071299 | — — — — Equine leather | 3,0 | Year 3 | |

410719 | — — Other: | | | |

41071910 | — — — Bovine (including buffalo) leather, of a unit surface area not exceeding 28 square feet (2,6 m2) | 3,0 | Year 3 | |

41071990 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

— Other, including sides: | | | |

410791 | — — Full grains, unsplit: | | | |

41079110 | — — — Sole leather | 3,0 | Year 3 | |

41079190 | — — — Other | 3,0 | Year 3 | |

410792 | — — Grain splits: | | | |

41079210 | — — — Bovine (including buffalo) leather | 2,0 | Year 3 | |

41079290 | — — — Equine leather | 3,0 | Year 3 | |

410799 | — — Other: | | | |

41079910 | — — — Bovine (including buffalo) leather | 3,0 | Year 3 | |

41079990 | — — — Equine leather | 3,0 | Year 3 | |

41120000 | Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, whether or not split, other than leather of heading 4114 | 0,0 | Year 0 | |

4113 | Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114: | | | |

41131000 | — Of goats or kids | 0,0 | Year 0 | |

41132000 | — Of swine | 0,0 | Year 0 | |

41133000 | — Of reptiles | 0,0 | Year 0 | |

41139000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4114 | Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather: | | | |

411410 | — Chamois (including combination chamois) leather: | | | |

41141010 | — — Of sheep and lambs | 0,0 | Year 0 | |

41141090 | — — Of other animals | 0,0 | Year 0 | |

41142000 | — Patent leather and patent laminated leather; metallised leather | 0,0 | Year 0 | |

4115 | Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour: | | | |

41151000 | — Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls | 0,0 | Year 0 | |

41152000 | — Parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour | 0,0 | Year 0 | |

42 | ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN SILKWORM GUT) | | | |

42010000 | Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee pads, muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog coats and the like), of any material | 0,0 | Year 0 | |

4202 | Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper: | | | |

— Trunks, suit-cases, vanity cases, executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers | | | |

420211 | — — With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather | | | |

42021110 | — — — Executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers | 0,0 | Year 0 | |

42021190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

420212 | — — With outer surface of plastics or of textile materials | | | |

— — — In the form of plastic sheeting | | | |

42021211 | — — — — Executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers | 3,3 | Year 3 | |

42021219 | — — — — Other | 3,3 | Year 3 | |

42021250 | — — — Of moulded plastic material | 1,7 | Year 3 | |

— — — Of other materials, including vulcanised fibre | | | |

42021291 | — — — — Executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers | 0,0 | Year 0 | |

42021299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

420219 | — — Other | | | |

42021910 | — — — Of aluminium | 1,9 | Year 3 | |

42021990 | — — — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

— Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle | | | |

42022100 | — — With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather | 0,0 | Year 0 | |

420222 | — — With outer surface of plastic sheeting or of textile materials | | | |

42022210 | — — — Of plastic sheeting | 3,3 | Year 3 | |

42022290 | — — — Of textile materials | 0,0 | Year 0 | |

42022900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag | | | |

42023100 | — — With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather | 0,0 | Year 0 | |

420232 | — — With outer surface of plastic sheeting or of textile materials | | | |

42023210 | — — — Of plastic sheeting | 3,3 | Year 3 | |

42023290 | — — — Of textile materials | 0,0 | Year 0 | |

42023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

420291 | — — With outer surface of leather, of composition leather or of patent leather | | | |

42029110 | — — — Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags | 0,0 | Year 0 | |

42029180 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

420292 | — — With outer surface of plastic sheeting or of textile materials | | | |

— — — Of plastic sheeting | | | |

42029211 | — — — — Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags | 3,3 | Year 3 | |

42029215 | — — — — Musical instrument cases | 2,3 | Year 3 | |

42029219 | — — — — Other | 3,3 | Year 3 | |

— — — Of textile materials | | | |

42029291 | — — — — Travelling-bags, toilet bags, rucksacks and sports bags | 0,0 | Year 0 | |

42029298 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

42029900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4203 | Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather | | | |

42031000 | — Articles of apparel | 0,0 | Year 0 | |

— Gloves, mittens and mitts | | | |

42032100 | — — Specially designed for use in sports | 5,5 | Year 3 | |

420329 | — — Other | | | |

42032910 | — — — Protective for all trades | 5,5 | Year 3 | |

— — — Other | | | |

42032991 | — — — — Men's and boys' | 3,5 | Year 3 | |

42032999 | — — — — Other | 3,5 | Year 3 | |

42033000 | — Belts and bandoliers | 1,5 | Year 3 | |

42034000 | — Other clothing accessories | 1,5 | Year 3 | |

420400 | Articles of leather, or of composition leather, of a kind used in machinery or mechanical appliances or for other technical uses | | | |

42040010 | — Conveyor or transmission belts or belting | 0,0 | Year 0 | |

42040090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

42050000 | Other articles of leather or of composition leather | 0,0 | Year 0 | |

4206 | Articles of gut (other than silkworm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons | | | |

42061000 | — Catgut | 0,0 | Year 0 | |

42069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

43 | FURSKINS AND ARTIFICIAL FUR; MANUFACTURES THEREOF | | | |

4301 | Raw furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use), other than raw hides and skins of heading 4101, 4102 or 4103: | | | |

43011000 | — Of mink, whole, with or without head, tail or paws | 0,0 | Year 0 | |

43013000 | — Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb, whole, with or without head, tail or paws | 0,0 | Year 0 | |

43016000 | — Of fox, whole, with or without head, tail or paws | 0,0 | Year 0 | |

430170 | — Of seal, whole, with or without head, tail or paws: | | | |

43017010 | — — Of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) | 0,0 | Year 0 | |

43017090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

430180 | — Other furskins, whole, with or without head, tail or paws | | | |

43018010 | — — Of sea-otters or of nutria (coypu) | 0,0 | Year 0 | |

43018030 | — — Of marmots | 0,0 | Year 0 | |

43018050 | — — Of wild felines | 0,0 | Year 0 | |

43018095 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43019000 | — Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use | 0,0 | Year 0 | |

4302 | Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings), unassembled, or assembled (without the addition of other materials) other than those of heading 4303 | | | |

— Whole skins, with or without head, tail or paws, not assembled | | | |

43021100 | — — Of mink | 0,0 | Year 0 | |

43021300 | — — Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb | 0,0 | Year 0 | |

430219 | — — Other | | | |

43021910 | — — — Of beaver | 0,0 | Year 0 | |

43021920 | — — — Of musk-rat | 0,0 | Year 0 | |

43021930 | — — — Of fox | 0,0 | Year 0 | |

43021935 | — — — Of rabbit or hare | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of seal | | | |

43021941 | — — — — Of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) | 0,0 | Year 0 | |

43021949 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43021950 | — — — Of sea-otters or of nutria (coypu) | 0,0 | Year 0 | |

43021960 | — — — Of marmots | 0,0 | Year 0 | |

43021970 | — — — Of wild felines | 0,0 | Year 0 | |

43021980 | — — — Of sheep or lambs | 0,0 | Year 0 | |

43021995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43022000 | — Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not assembled | 0,0 | Year 0 | |

430230 | — Whole skins and pieces or cuttings thereof, assembled | | | |

43023010 | — — "Dropped" furskins | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

43023021 | — — — Of mink | 0,0 | Year 0 | |

43023025 | — — — Of rabbit or hare | 0,0 | Year 0 | |

43023031 | — — — Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb | 0,0 | Year 0 | |

43023035 | — — — Of beaver | 0,0 | Year 0 | |

43023041 | — — — Of musk-rat | 0,0 | Year 0 | |

43023045 | — — — Of fox | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of seal | | | |

43023051 | — — — — Of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) | 0,0 | Year 0 | |

43023055 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43023061 | — — — Of sea-otters or of nutria (coypu) | 0,0 | Year 0 | |

43023065 | — — — Of marmots | 0,0 | Year 0 | |

43023071 | — — — Of wild felines | 0,0 | Year 0 | |

43023075 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4303 | Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin | | | |

430310 | — Articles of apparel and clothing accessories | | | |

43031010 | — — Of furskins of whitecoat pups of harp seal or of pups of hooded seal (blue-backs) | 0,0 | Year 0 | |

43031090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

43039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

43040000 | Artificial fur and articles thereof | 0,0 | Year 0 | |

44 | WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL | | | |

4401 | Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms | | | |

44011000 | — Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms | 0,0 | Year 0 | |

— Wood in chips or particles | | | |

44012100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44012200 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

440130 | — Sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms | | | |

44013010 | — — Sawdust | 0,0 | Year 0 | |

44013090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44020000 | Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated | 0,0 | Year 0 | |

4403 | Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared | | | |

44031000 | — Treated with paint, stains, creosote or other preservatives | 0,0 | Year 0 | |

440320 | — Other, coniferous | | | |

— — Spruce of the kind "Picea abies Karst." or silver fir (Abies alba Mill.): | | | |

44032011 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44032019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Pine of the kind "Pinus sylvestris L.": | | | |

44032031 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44032039 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

44032091 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44032099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other, of tropical wood specified in subheadingte 1 to this chapter | | | |

44034100 | — — Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau | 0,0 | Year 0 | |

440349 | — — Other: | | | |

44034910 | — — — Sapelli, acajou d'Afrique and iroko | 0,0 | Year 0 | |

44034920 | — — — Okoumé | 0,0 | Year 0 | |

44034940 | — — — Sipo | 0,0 | Year 0 | |

44034995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

440391 | — — Of oak (Quercus spp.): | | | |

44039110 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44039190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440392 | — — Of beech (Fagus spp.): | | | |

44039210 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44039290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440399 | — — Other | | | |

44039910 | — — — Of poplar | 0,0 | Year 0 | |

44039930 | — — — Of eucalyptus | 0,0 | Year 0 | |

— — — Of birch: | | | |

44039951 | — — — Sawlogs | 0,0 | Year 0 | |

44039959 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44039995 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4404 | Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas, tool handles or the like; chipwood and the like | | | |

44041000 | — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44042000 | — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44050000 | Wood wool; wood flour | 0,0 | Year 0 | |

4406 | Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood | | | |

44061000 | — Not impregnated | 0,0 | Year 0 | |

44069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4407 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm: | | | |

440710 | — Coniferous: | | | |

44071015 | — — Sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Planed | | | |

44071031 | — — — — Spruce of the kind "Picea abies Karst." or silver fir (Abies alba Mill.) | 0,0 | Year 0 | |

44071033 | — — — — Pine of the kind "Pinus sylvestris L." | 0,0 | Year 0 | |

44071038 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

44071091 | — — — — Spruce of the kind "Picea abies Karst." or silver fir (Abies alba Mill.) | 0,0 | Year 0 | |

44071093 | — — — — Pine of the kind "Pinus sylvestris L." | 0,0 | Year 0 | |

44071098 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

440724 | — — Virola, mahogany (Swietenia spp.), imbuia and balsa: | | | |

44072415 | — — — Sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

44072430 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44072490 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440725 | — — Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau: | | | |

44072510 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

44072530 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44072550 | — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

44072560 | — — — — — Dark red meranti and light red meranti | 0,0 | Year 0 | |

44072580 | — — — — — Meranti bakau | 0,0 | Year 0 | |

440726 | — — White lauan, white meranti, white seraya, yellowmeranti and alan: | | | |

44072610 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

44072630 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44072650 | — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

44072690 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440729 | — — Other: | | | |

44072905 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

— — — — Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obéché, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, palissandre de Rio, palissandre de Para and palissandre de Rose | | | |

— — — — — Planed | | | |

44072920 | — — — — — — Palissandre de Rio, palissandre de Para and palissandre de Rose | 0,0 | Year 0 | |

44072930 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44072950 | — — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

44072961 | — — — — — — Azobé | 0,0 | Year 0 | |

44072969 | — — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

44072983 | — — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44072985 | — — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

44072995 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

440791 | — — Of oak (Quercus spp.): | | | |

44079115 | — — — Sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

— — — — Planed | | | |

44079131 | — — — — — Blocks, strips and friezes for parquet or wood block flooring, not assembled | 0,0 | Year 0 | |

44079139 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44079190 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44079200 | — — Of beech (Fagus spp.) | 0,0 | Year 0 | |

440799 | — — Other: | | | |

44079910 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44079930 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44079950 | — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

44079991 | — — — — — Of poplar | 0,0 | Year 0 | |

44079996 | — — — — — Of tropical wood | 0,0 | Year 0 | |

44079997 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4408 | Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for other similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm: | | | |

440810 | — Coniferous: | | | |

44081015 | — — Planed; sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — Other: | | | |

44081091 | — — — Small boards for the manufacture of pencils | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44081093 | — — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

44081099 | — — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

— Of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

440831 | — — Dark red meranti, light red meranti and meranti bakau: | | | |

44083111 | — — — End-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44083121 | — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

44083125 | — — — — Sanded | 0,0 | Year 0 | |

44083130 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440839 | — — Other: | | | |

— — — White lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para and palissandre de Rose: | | | |

44083915 | — — — — Sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

44083921 | — — — — — Planed | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other: | | | |

44083931 | — — — — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

44083935 | — — — — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44083955 | — — — — Planed; sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

44083970 | — — — — — Small boards for the manufacture of pencils. | 0,0 | Year 0 | |

— — — — — Other: | | | |

44083985 | — — — — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

44083995 | — — — — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

440890 | — Other: | | | |

44089015 | — — Planed; sanded; end-jointed, whether or not planed or sanded | 0,0 | Year 0 | |

— — Other: | | | |

44089035 | — — — Small boards for the manufacture of pencils. | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

44089085 | — — — — Of a thickness not exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

44089095 | — — — — Of a thickness exceeding 1 mm | 0,0 | Year 0 | |

4409 | Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed: | | | |

440910 | — Coniferous | | | |

44091011 | — — Mouldings for frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects | 0,0 | Year 0 | |

44091018 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

440920 | — Non-coniferous | | | |

44092011 | — — Mouldings for frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

44092091 | — — — Blocks, strips and friezes for parquet or wood block flooring, not assembled | 0,0 | Year 0 | |

44092098 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4410 | Particle board and similar board (for example, oriented strand board and waferboard) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances: | | | |

— Oriented strand board and waferboard, of wood: | | | |

44102100 | — — Unworked or not further worked than sanded | 3,5 | Year 0 | |

44102900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Other, of wood: | | | |

44103100 | — — Unworked or not further worked than sanded | 3,5 | Year 0 | |

44103200 | — — Surface-covered with melamine-impregnated paper | 3,5 | Year 0 | |

44103300 | — — Surface-covered with decorative laminates of plastics | 3,5 | Year 0 | |

44103900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

44109000 | — Other | 3,5 | Year 0 | |

4411 | Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances | | | |

— Fibreboard of a density exceeding 0,8 g/cm3 | | | |

441111 | — — Not mechanically worked or surface covered | | | |

44111110 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44111190 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

441119 | — — Other | | | |

44111910 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44111990 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Fibreboard of a density exceeding 0,5 g/cm3 but not exceeding 0,8 g/cm3 | | | |

441121 | — — Not mechanically worked or surface covered | | | |

44112110 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44112190 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

441129 | — — Other | | | |

44112910 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44112990 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Fibreboard of a density exceeding 0,35 g/cm3 but not exceeding 0,5 g/cm3 | | | |

441131 | — — Not mechanically worked or surface covered | | | |

44113110 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44113190 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

441139 | — — Other | | | |

44113910 | — — — Medium density fibreboard (MDF) | 3,5 | Year 0 | |

44113990 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Other | | | |

44119100 | — — Not mechanically worked or surface covered | 3,5 | Year 0 | |

44119900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

4412 | Plywood, veneered panels and similar laminated wood: | | | |

— Plywood consisting solely of sheets of wood, each ply not exceeding 6 mm thickness: | | | |

441213 | — — With at least one outer ply of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

44121310 | — — — Of dark red meranti, light red meranti, white lauan, sipo, limba, obeche, okoumé, acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahogany (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para and palissandre de Rose | 6,5 | Year 3 | |

44121390 | — — — Other | 3,5 | Year 3 | |

44121400 | — — Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood | 3,5 | Year 3 | |

44121900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood: | | | |

441222 | — — With at least one ply of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

44122210 | — — — Containing at least one layer of particle board | 2,5 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

44122291 | — — — — Blockboard, laminboard and battenboard | 6,5 | Year 3 | |

44122299 | — — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

44122300 | — — Other, containing at least one layer of particle board | 2,5 | Year 3 | |

441229 | — — Other: | | | |

44122920 | — — — Blockboard, laminboard and battenboard | 6,5 | Year 3 | |

44122980 | — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

— Other: | | | |

441292 | — — With at least one ply of tropical wood specified in subheading note 1 to this chapter: | | | |

44129210 | — — — Containing at least one layer of particle board | 2,5 | Year 3 | |

— — — Other: | | | |

44129291 | — — — — Blockboard, laminboard and battenboard | 2,5 | Year 3 | |

44129299 | — — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

44129300 | — — Other, containing at least one layer of particle board | 2,5 | Year 3 | |

441299 | — — Other: | | | |

44129920 | — — — Blockboard, laminboard and battenboard | 2,5 | Year 3 | |

44129980 | — — — Other | 6,5 | Year 3 | |

44130000 | Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes | 0,0 | Year 0 | |

441400 | Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects | | | |

44140010 | — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44140090 | — Of other wood | 0,0 | Year 0 | |

4415 | Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; cable-drums of wood; pallets, box pallets and other load boards, of wood; pallet collars of wood | | | |

441510 | — Cases, boxes, crates, drums and similar packings; cable-drums | | | |

44151010 | — — Cases, boxes, crates, drums and similar packings | 0,0 | Year 0 | |

44151090 | — — Cable-drums | 0,0 | Year 0 | |

441520 | — Pallets, box pallets and other load boards; pallet collars | | | |

44152020 | — — Flat pallets; pallet collars | 0,0 | Year 0 | |

44152090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44160000 | Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood, including staves | 0,0 | Year 0 | |

44170000 | Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of wood; boot or shoe lasts and trees, of wood | 0,0 | Year 0 | |

4418 | Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled parquet panels, shingles and shakes | | | |

441810 | — Windows, frenchwindows and their frames | | | |

44181010 | — — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44181050 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44181090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

441820 | — Doors and their frames and thresholds | | | |

44182010 | — — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44182050 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

44182080 | — — Of other wood | 0,0 | Year 0 | |

441830 | — Parquet panels | | | |

44183010 | — — For mosaic floors | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

44183091 | — — — Composed of two or more layers of wood | 0,0 | Year 0 | |

44183099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

44184000 | — Shuttering for concrete constructional work | 0,0 | Year 0 | |

44185000 | — Shingles and shakes | 0,0 | Year 0 | |

441890 | — Other | | | |

44189010 | — — Glue-laminated timber | 0,0 | Year 0 | |

44189090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

441900 | Tableware and kitchenware, of wood | | | |

44190010 | — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44190090 | — Of other wood | 0,0 | Year 0 | |

4420 | Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, and similar articles, of wood; statuettes and other ornaments, of wood; wooden articles of furniture not falling in Chapter 94 | | | |

442010 | — Statuettes and other ornaments, of wood | | | |

44201011 | — — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44201019 | — — Of other wood | 0,0 | Year 0 | |

442090 | — Other | | | |

44209010 | — — Wood marquetry and inlaid wood | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

44209091 | — — — Of tropical wood, as specified in additional note 2 to this chapter | 0,0 | Year 0 | |

44209099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4421 | Other articles of wood | | | |

44211000 | — Clothes hangers | 0,0 | Year 0 | |

442190 | — Other | | | |

44219091 | — — Of fibreboard | 0,0 | Year 0 | |

44219098 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

45 | CORK AND ARTICLES OF CORK | | | |

4501 | Natural cork, raw or simply prepared; waste cork; crushed, granulated or ground cork | | | |

45011000 | — Natural cork, raw or simply prepared | 0,0 | Year 0 | |

45019000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

45020000 | Natural cork, debacked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks or stoppers) | 0,0 | Year 0 | |

4503 | Articles of natural cork | | | |

450310 | — Corks and stoppers | | | |

45031010 | — — Cylindrical | 1,2 | Year 3 | |

45031090 | — — Other | 1,2 | Year 0 | |

45039000 | — Other | 1,2 | Year 3 | |

4504 | Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of agglomerated cork | | | |

450410 | — Blocks, plates, sheets and strip; tiles of any shape; solid cylinders, including discs | | | |

— — Corks and stoppers | | | |

45041011 | — — — For sparkling wine, including those with discs of natural cork | 0,0 | Year 0 | |

45041019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

45041091 | — — — With a binding substance | 0,0 | Year 0 | |

45041099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

450490 | — Other | | | |

45049010 | — — Gaskets, washers and other seals, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

45049091 | — — — Corks and stoppers | 0,0 | Year 0 | |

45049099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

46 | MANUFACTURES OF STRAW, OF ESPARTO OR OF OTHER PLAITING MATERIALS; BASKETWARE AND WICKERWORK | | | |

4601 | Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not assembled into strips; plaiting materials, plaits and similar products of plaiting materials, bound together in parallel strands or woven, in sheet form, whether or not being finished articles (for example, mats, matting, screens): | | | |

460120 | — Mats, matting and screens of vegetable materials: | | | |

46012010 | — — Of plaits or similar products of plaiting materials | 0,0 | Year 0 | |

46012090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

460191 | — — Of vegetable materials: | | | |

46019105 | — — — Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not assembled into strips | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

46019110 | — — — — Of plaits or similar products of plaiting materials | 0,0 | Year 0 | |

46019190 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

460199 | — — Other: | | | |

46019905 | — — — Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not assembled into strips | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

46019910 | — — — — Of plaits or similar products of plaiting materials | 1,2 | Year 3 | |

46019990 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4602 | Basketwork, wickerwork and other articles, made directly to shape from plaiting materials or made-up from goods of heading 4601; articles of loofah | | | |

460210 | — Of vegetable materials | | | |

46021010 | — — Straw envelopes for bottles | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

46021091 | — — — Basketwork, wickerwork and other articles, made directly to shape from plaiting materials | 0,0 | Year 0 | |

46021099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

46029000 | — Other | 1,2 | Year 3 | |

47 | PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPERBOARD | | | |

470100 | Mechanical wood pulp | | | |

47010010 | — Thermo-mechanical wood pulp | 0,0 | Year 0 | |

47010090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

47020000 | Chemical wood pulp, dissolving grades | 0,0 | Year 0 | |

4703 | Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades | | | |

— Unbleached | | | |

47031100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47031900 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

— Semi-bleached or bleached | | | |

47032100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47032900 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

4704 | Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades | | | |

— Unbleached | | | |

47041100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47041900 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

— Semi-bleached or bleached | | | |

47042100 | — — Coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47042900 | — — Non-coniferous | 0,0 | Year 0 | |

47050000 | Wood pulp obtained by a combination of mechanical and chemical pulping processes | 0,0 | Year 0 | |

4706 | Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard or of other fibrous cellulosic material | | | |

47061000 | — Cotton linters pulp | 0,0 | Year 0 | |

47062000 | — Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

47069100 | — — Mechanical | 0,0 | Year 0 | |

47069200 | — — Chemical | 0,0 | Year 0 | |

47069300 | — — Semi-chemical | 0,0 | Year 0 | |

4707 | Recovered (waste and scrap) paper or paperboard | | | |

47071000 | — Unbleached kraft paper or paperboard or corrugated paper or paperboard | 0,0 | Year 0 | |

47072000 | — Other paper or paperboard made mainly of bleached chemical pulp, not coloured in the mass. | 0,0 | Year 0 | |

470730 | — Paper or paperboard made mainly of mechanical pulp (for example, newspapers, journals and similar printed matter) | | | |

47073010 | — — Old and unsold newspapers and magazines, telephone directories, brochures and printed advertising material | 0,0 | Year 0 | |

47073090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

470790 | — Other, including unsorted waste and scrap | | | |

47079010 | — — Unsorted | 0,0 | Year 0 | |

47079090 | — — Sorted | 0,0 | Year 0 | |

48 | PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, OF PAPER OR OF PAPERBOARD | | | |

48010000 | Newsprint, in rolls or sheets | 0,0 | Year 0 | |

4802 | Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punch-cards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803; hand-made paper and paperboard: | | | |

48021000 | — Hand-made paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48022000 | — Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48023000 | — Carbonising base paper | 0,0 | Year 0 | |

480240 | — Wallpaper base: | | | |

48024010 | — — Not containing fibres obtained by a mechanical process or of which not more than 10 % by weight of the total fibre content consists of such fibres | 0,0 | Year 0 | |

48024090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other paper and paperboard, not containing fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process or of which not more than 10 % by weight of the total fibre content consists of such fibres: | | | |

480254 | — — Weighing less than 40 g/m2: | | | |

48025410 | — — — Paper weighing not more than 15 g/m2, for use in stencil making | 0,0 | Year 0 | |

48025490 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48025500 | — — Weighing 40 g/m2 or more but not more than 150 g/m2, in rolls | 0,0 | Year 0 | |

480256 | — — Weighing 40 g/m2 or more but not more than 150 g/m2, in sheets with one side not exceeding 435 mm and the other side not exceeding 297 mm in the unfolded state: | | | |

48025610 | — — — With one side measuring 297 mm and the other side measuring 210 mm (A 4 format) | 0,0 | Year 0 | |

48025690 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48025700 | — — Other, weighing 40 g/m2 or more but not more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

480258 | — — Weighing more than 150 g/m2: | | | |

48025810 | — — — In rolls | 0,0 | Year 0 | |

48025890 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other paper and paperboard, of which more than 10 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process: | | | |

480261 | — — In rolls: | | | |

48026110 | — — — Newsprint, other than that of heading 4801 | 0,0 | Year 0 | |

48026150 | — — — Other, weighing less than 72 g/m2 and of which more than 50 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical process | 0,0 | Year 0 | |

48026190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480262 | — — In sheets with one side not exceeding 435 mm and the other side not exceeding 297 mm in the unfolded state: | | | |

48026210 | — — — Newsprint, other than that of heading 4801 | 0,0 | Year 0 | |

48026250 | — — — Other, weighing less than 72 g/m 2 and of which more than 50 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical process | 0,0 | Year 0 | |

48026290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480269 | — — Other: | | | |

48026910 | — — — Newsprint, other than that of heading 4801 | 0,0 | Year 0 | |

48026950 | — — — Weighing less than 72 g/m2 and of which more than 50 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical process | 0,0 | Year 0 | |

48026990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480300 | Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of a kind used for household or sanitary purposes, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, whether or not creped, crinkled, embossed, perforated, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or sheets | | | |

48030010 | — Cellulose wadding | 0,0 | Year 0 | |

— Creped paper and webs of cellulose fibres (tissues), weighing, per ply | | | |

48030031 | — — Not more than 25 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48030039 | — — More than 25 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48030090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4804 | Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, other than that of heading 4802 or 4803 | | | |

— Kraftliner | | | |

480411 | — — Unbleached | | | |

— — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | | | |

48041111 | — — — — Weighing less than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48041115 | — — — — Weighing 150 g/m2 or more but less than 175 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48041119 | — — — — Weighing 175 g/m2 or more | 0,0 | Year 0 | |

48041190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480419 | — — Other | | | |

— — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | | | |

— — — — Composed of one or more layers unbleached and an outside layer bleached, semi-bleached or coloured, weighing per m2 | | | |

48041911 | — — — — — Less than 150 g | 0,0 | Year 0 | |

48041915 | — — — — — 150 g or more but less than 175 g | 0,0 | Year 0 | |

48041919 | — — — — — 175 g or more | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other, weighing per m2 | | | |

48041931 | — — — — — Less than 150 g | 0,0 | Year 0 | |

48041938 | — — — — — 150 g or more | 0,0 | Year 0 | |

48041990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Sack kraft paper | | | |

480421 | — — Unbleached | | | |

48042110 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48042190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480429 | — — Other | | | |

48042910 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48042990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other kraft paper and paperboard weighing 150 g/m2 or less | | | |

480431 | — — Unbleached | | | |

48043110 | — — — For the manufacture of paper yarn of heading 5308 or of paper yarn reinforced with metal of heading 5607 | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | | | |

48043151 | — — — — — Kraft electro-technical insulating paper | 0,0 | Year 0 | |

48043159 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48043190 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480439 | — — Other | | | |

48043910 | — — — For the manufacture of paper yarn of heading 5308 or of paper yarn reinforced with metal of heading 5607 | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

— — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | | | |

48043951 | — — — — — Bleached uniformly throughout the mass | 0,0 | Year 0 | |

48043959 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48043990 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other kraft paper and paperboard weighing more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2 | | | |

480441 | — — Unbleached | | | |

48044110 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

48044191 | — — — — Saturating kraft | 0,0 | Year 0 | |

48044199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480442 | — — Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process | | | |

48044210 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48044290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480449 | — — Other | | | |

48044910 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48044990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other kraft paper and paperboard weighing 225 g/m2 or more | | | |

480451 | — — Unbleached | | | |

48045110 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48045190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480452 | — — Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process | | | |

48045210 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48045290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480459 | — — Other | | | |

48045910 | — — — Of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process | 0,0 | Year 0 | |

48045990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4805 | Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets, not further worked or processed than as specified in note 3 to this chapter: | | | |

— Fluting paper: | | | |

48051100 | — — Semi-chemical fluting paper | 0,0 | Year 0 | |

48051200 | — — Straw fluting paper | 0,0 | Year 0 | |

480519 | — — Other: | | | |

48051910 | — — — Wellenstoff | 0,0 | Year 0 | |

48051990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Testliner (recycled liner board): | | | |

48052400 | — — Weighing 150 g/m2 or less | 0,0 | Year 0 | |

48052500 | — — Weighing more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

480530 | — Sulphite wrapping paper: | | | |

48053010 | — — Weighing less than 30 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48053090 | — — Weighing 30 g/m2 or more | 0,0 | Year 0 | |

48054000 | — Filter paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48055000 | — Felt paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

480591 | — — Weighing 150 g/m2 or less: | | | |

48059110 | — — — Multi-ply paper and paperboard (other than those of subheading 480512, 480519, 480524 or 480525) | 0,0 | Year 0 | |

— — — other: | | | |

48059191 | — — — — Paper and paperboard for corrugated paper and paperboard: | 0,0 | Year 0 | |

48059199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480592 | — — Weighing more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2: | | | |

48059210 | — — — Multi-ply paper and paperboard (other than those of subheading 480512, 480519, 480524 or 480525) | 0,0 | Year 0 | |

— — — other: | | | |

48059291 | — — — — Paper and paperboard for corrugated paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48059299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480593 | — — Weighing 225 g/m2 or more: | | | |

48059310 | — — — Multi-ply paper and paperboard (other than those of subheading 480512, 480519, 480524 or 480525) | 0,0 | Year 0 | |

— — — other: | | | |

48059391 | — — — — Made from wastepaper | 0,0 | Year 0 | |

48059399 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4806 | Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing papers and glassine and other glazed transparent or translucent papers, in rolls or sheets | | | |

48061000 | — Vegetable parchment | 0,0 | Year 0 | |

48062000 | — Greaseproof papers | 0,0 | Year 0 | |

48063000 | — Tracing papers | 0,0 | Year 0 | |

480640 | — Glassine and other glazed transparent or translucent papers | | | |

48064010 | — — Glassine papers | 0,0 | Year 0 | |

48064090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

480700 | Composite paper and paperboard (made by sticking flat layers of paper or paperboard together with an adhesive), not surface-coated or impregnated, whether or not internally reinforced, in rolls or sheets: | | | |

48070010 | — Paper and paperboard, laminated internally with bitumen, tar or asphalt | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

48070020 | — — Straw paper and paperboard, whether or not covered with paper other than straw paper | 0,0 | Year 0 | |

— — Other: | | | |

48070050 | — — — Made from wastepaper, whether or not covered with paper | 0,0 | Year 0 | |

48070090 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4808 | Paper and paperboard, corrugated (with or without glued flat surface sheets), creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets, other than paper of the kind described in heading 4803 | | | |

48081000 | — Corrugated paper and paperboard, whether or not perforated | 0,0 | Year 0 | |

48082000 | — Sack kraft paper, creped or crinkled, whether or not embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48083000 | — Other kraft paper, creped or crinkled, whether or not embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48089000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4809 | Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (including coated or impregnated paper for duplicator stencils or offset plates), whether or not printed, in rolls or sheets | | | |

48091000 | — Carbon or similar copying papers | 0,0 | Year 0 | |

480920 | — Self-copy paper | | | |

48092010 | — — In rolls | 0,0 | Year 0 | |

48092090 | — — In sheets | 0,0 | Year 0 | |

48099000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4810 | Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin (China clay) or other inorganic substances, with or without a binder, and with no other coating, whether or not surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size: | | | |

— Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, not containing fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process or of which not more than 10 % by weight of the total fibre content consists of such fibres: | | | |

481013 | — — In rolls: | | | |

— — — Of a width exceeding 15 cm: | | | |

48101311 | — — — — Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard, weighing not more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48101319 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48101391 | — — — — Printed, embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48101399 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481014 | — — In sheets with one side not exceeding 435 mm and the other side not exceeding 297 mm in the unfolded state: | | | |

— — — With one side exceeding 360 mm and the other side exceeding 150 mm in the unfolded state: | | | |

48101411 | — — — — Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard, weighing not more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48101419 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48101491 | — — — — Printed, embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48101499 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481019 | — — Other: | | | |

48101910 | — — — Paper and paperboard of a kind used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboard, weighing not more than 150 g/m2, | 0,0 | Year 0 | |

48101990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, of which more than 10 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process: | | | |

481022 | — — Light-weight coated paper: | | | |

48102210 | — — — In rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48102291 | — — — — Printed, embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48102299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481029 | — — Other: | | | |

— — — In rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state: | | | |

— — — — In rolls: | | | |

48102911 | — — — — — Wallpaper base | 0,0 | Year 0 | |

48102919 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48102920 | — — — — In sheets | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48102991 | — — — — Printed, embossed or perforated | 0,0 | Year 0 | |

48102999 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Kraft paper and paperboard, other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes: | | | |

48103100 | — — Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process, and weighing 150 g/m2 or less | 0,0 | Year 0 | |

481032 | — — Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process, and weighing more than 150 g/m2: | | | |

48103210 | — — — Coated with kaolin | 0,0 | Year 0 | |

48103290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48103900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other paper and paperboard: | | | |

481092 | — — Multi-ply: | | | |

48109210 | — — — Each layer bleached | 0,0 | Year 0 | |

48109230 | — — — With only one outer layer bleached | 0,0 | Year 0 | |

48109290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481099 | — — Other: | | | |

48109910 | — — — Bleached paper and paperboard, coated with kaolin | 0,0 | Year 0 | |

48109930 | — — — Coated with mica powder | 0,0 | Year 0 | |

48109990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4811 | Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than goods of the kind described in heading 4803, 4809 or 4810: | | | |

48111000 | — Tarred, bituminised or asphalted paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

— Gummed or adhesive paper and paperboard: | | | |

481141 | — — Self-adhesive: | | | |

48114110 | — — — In rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48114191 | — — — — Of a width not exceeding 10 cm, the coating of which consists of unvulcanised natural or synthetic rubber | 0,0 | Year 0 | |

48114199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

481149 | — — Other: | | | |

48114910 | — — — In rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state | 0,0 | Year 0 | |

48114990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Paper and paperboard, coated, impregnated or covered with plastics (excluding adhesives): | | | |

48115100 | — — Bleached, weighing more than 150 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48115900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48116000 | — Paper and paperboard, coated, impregnated or covered with wax, paraffin wax, stearin, oil or glycerol | 0,0 | Year 0 | |

481190 | — Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres: | | | |

48119010 | — — Continuous forms, in rolls of a width exceeding 15 cm or in sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state | 0,0 | Year 0 | |

48119090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48120000 | Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp | 0,0 | Year 0 | |

4813 | Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes | | | |

48131000 | — In the form of booklets or tubes | 0,0 | Year 0 | |

48132000 | — In rolls of a width not exceeding 5 cm | 0,0 | Year 0 | |

48139000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4814 | Wallpaper and similar wall coverings; window transparencies of paper | | | |

48141000 | — "Ingrain" paper | 0,0 | Year 0 | |

48142000 | — Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper coated or covered, on the face side, with a grained, embossed, coloured, design-printed or otherwise decorated layer of plastics | 0,0 | Year 0 | |

48143000 | — Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper covered, on the face side, with plaiting material, whether or not bound together in parallel strands or woven | 0,0 | Year 0 | |

481490 | — Other | | | |

48149010 | — — Wallpaper and similar wall coverings, consisting of grained, embossed, surface-coloured, design-printed or otherwise surface-decorated paper, coated or covered with transparent protective plastics | 0,0 | Year 0 | |

48149090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48150000 | Floor coverings on a base of paper or of paperboard, whether or not cut to size | 0,0 | Year 0 | |

4816 | Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than those of heading 4809), duplicator stencils and offset plates, of paper, whether or not put up in boxes | | | |

48161000 | — Carbon or similar copying papers | 0,0 | Year 0 | |

48162000 | — Self-copy paper | 0,0 | Year 0 | |

48163000 | — Duplicator stencils | 0,0 | Year 0 | |

48169000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4817 | Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery | | | |

48171000 | — Envelopes | 0,0 | Year 0 | |

48172000 | — Letter cards, plain postcards and correspondence cards | 0,0 | Year 0 | |

48173000 | — Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery | 0,0 | Year 0 | |

4818 | Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in rolls of a width not exceeding 36 cm, or cut to size or shape; handkerchiefs, cleansing tissues, towels, tablecloths, serviettes, napkins for babies, tampons, bed sheets and similar household, sanitary or hospital articles, articles of apparel and clothing accessories, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres | | | |

481810 | — Toilet paper | | | |

48181010 | — — Weighing, per ply, 25 g/m2 or less | 0,0 | Year 0 | |

48181090 | — — Weighing, per ply, more than 25 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

481820 | — Handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels | | | |

48182010 | — — Handkerchiefs and cleansing or facial tissues | 0,0 | Year 0 | |

— — Hand towels | | | |

48182091 | — — — In rolls | 0,0 | Year 0 | |

48182099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48183000 | — Tablecloths and serviettes | 0,0 | Year 0 | |

481840 | — Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles | | | |

— — Sanitary towels, tampons and similar articles | | | |

48184011 | — — — Sanitary towels | 0,0 | Year 0 | |

48184013 | — — — Tampons | 0,0 | Year 0 | |

48184019 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — Napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles | | | |

48184091 | — — — Not put up for retail sale | 0,0 | Year 0 | |

48184099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48185000 | — Articles of apparel and clothing accessories | 0,0 | Year 0 | |

481890 | — Other | | | |

48189010 | — — Articles of a kind used for surgical, medical or hygienic purposes, not put up for retail sale | 0,0 | Year 0 | |

48189090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4819 | Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres; box files, letter trays, and similar articles, of paper or paperboard of a kind used in offices, shops or the like | | | |

48191000 | — Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard | 0,0 | Year 0 | |

481920 | — Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard | | | |

48192010 | — — With a weight of the paper or the paperboard of less than 600 g/m2 | 0,0 | Year 0 | |

48192090 | — — With a weight of the paper or the paperboard of 600 g/m2 or more | 0,0 | Year 0 | |

48193000 | — Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or more | 0,0 | Year 0 | |

48194000 | — Other sacks and bags, including cones | 0,0 | Year 0 | |

48195000 | — Other packing containers, including record sleeves | 0,0 | Year 0 | |

48196000 | — Box files, letter trays, storage boxes and similar articles, of a kind used in offices, shops or the like | 0,0 | Year 0 | |

4820 | Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, exercise books, blotting pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms, interleaved carbon sets and other articles of stationery, of paper or paperboard; albums for samples or for collections and book covers, of paper or paperboard | | | |

482010 | — Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles | | | |

48201010 | — — Registers, account books, order books and receipt books | 0,0 | Year 0 | |

48201030 | — — Note books, letter pads and memorandum pads | 0,0 | Year 0 | |

48201050 | — — Diaries | 0,0 | Year 0 | |

48201090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48202000 | — Exercise books | 0,0 | Year 0 | |

48203000 | — Binders (other than book covers), folders and file covers | 0,0 | Year 0 | |

482040 | — Manifold business forms and interleaved carbon sets | | | |

48204010 | — — Continuous forms | 0,0 | Year 0 | |

48204090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48205000 | — Albums for samples or for collections | 0,0 | Year 0 | |

48209000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4821 | Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed | | | |

482110 | — Printed | | | |

48211010 | — — Self-adhesive | 0,0 | Year 0 | |

48211090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

482190 | — Other | | | |

48219010 | — — Self-adhesive | 0,0 | Year 0 | |

48219090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4822 | Bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paperboard (whether or not perforated or hardened) | | | |

48221000 | — Of a kind used for winding textile yarn | 0,0 | Year 0 | |

48229000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4823 | Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres: | | | |

— Gummed or adhesive paper, in strips or rolls: | | | |

482312 | — — Self-adhesive: | | | |

48231210 | — — — Of a width not exceeding 10 cm, the coating of which consists of unvulcanised natural or synthetic rubber: | 0,0 | Year 0 | |

48231290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48231900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

48232000 | — Filter paper and paperboard | 0,0 | Year 0 | |

48234000 | — Rolls, sheets and dials, printed for self-recording apparatus | 0,0 | Year 0 | |

482360 | — Trays, dishes, plates, cups and the like, of paper or paperboard | | | |

48236010 | — — Trays, dishes and plates | 0,0 | Year 0 | |

48236090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

482370 | — Moulded or pressed articles of paper pulp | | | |

48237010 | — — Moulded trays and boxes for packing eggs | 0,0 | Year 0 | |

48237090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

482390 | — Other: | | | |

48239010 | — — Gaskets, washers and other seals, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

— — — — Paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes: | | | |

48239012 | — — — — Printed, embossed or perforated: | 0,0 | Year 0 | |

48239014 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

48239015 | — — — — Cards, not punched, for punch card machines, whether or not in strips | 0,0 | Year 0 | |

48239020 | — — — — Perforated paper and paperboard for Jacquard and similar machines | 0,0 | Year 0 | |

48239030 | — — — — Fans and hand screens; frames therefor and parts of such frames | 0,0 | Year 0 | |

— — — — Other: | | | |

48239050 | — — — — — Cut to size or shape | 0,0 | Year 0 | |

48239090 | — — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

49 | PRINTED BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND OTHER PRODUCTS OF THE PRINTING INDUSTRY; MANUSCRIPTS, TYPESCRIPTS AND PLANS | | | |

4901 | Printed books, brochures, leaflets and similar printed matter, whether or not in single sheets | | | |

49011000 | — In single sheets, whether or not folded | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

49019100 | — — Dictionaries and encyclopaedias, and serial instalments thereof | 0,0 | Year 0 | |

49019900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

4902 | Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material | | | |

49021000 | — Appearing at least four times a week | 0,0 | Year 0 | |

490290 | — Other | | | |

49029010 | — — Appearing once a week | 0,0 | Year 0 | |

49029030 | — — Appearing once a month | 0,0 | Year 0 | |

49029090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

49030000 | Children's picture, drawing or colouring books | 0,0 | Year 0 | |

49040000 | Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated | 0,0 | Year 0 | |

4905 | Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed | | | |

49051000 | — Globes | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

49059100 | — — In book form | 0,0 | Year 0 | |

49059900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

49060000 | Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; hand-written texts; photographic reproductions on sensitised paper and carbon copies of the foregoing | 0,0 | Year 0 | |

490700 | Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the country in which they have, or will have, a recognised face value; stamp-impressed paper; banknotes; cheque forms; stock, share or bond certificates and similar documents of title: | | | |

49070010 | — Postage, revenue and similar stamps | 0,0 | Year 0 | |

49070030 | — Banknotes | 0,0 | Year 0 | |

49070090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

4908 | Transfers (decalcomanias) | | | |

49081000 | — Transfers (decalcomanias), vitrifiable | 0,0 | Year 0 | |

49089000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

490900 | Printed or illustrated postcards; printed cards bearing personal greetings, messages or announcements, whether or not illustrated, with or without envelopes or trimmings | | | |

49090010 | — Printed or illustrated postcards | 0,0 | Year 0 | |

49090090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

49100000 | Calendars of any kind, printed, including calendar blocks | 0,0 | Year 0 | |

4911 | Other printed matter, including printed pictures and photographs | | | |

491110 | — Trade advertising material, commercial catalogues and the like | | | |

49111010 | — — Commercial catalogues | 0,0 | Year 0 | |

49111090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

491191 | — — Pictures, designs and photographs | | | |

49119110 | — — — Sheets (not being trade advertising material), not folded, merely with illustrations or pictures not bearing a text or caption, for editions of books or periodicals which are published in different countries in one or more languages | 0,0 | Year 0 | |

49119180 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

49119900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

50 | SILK | | | |

50010000 | Silkworm cocoons suitable for reeling | 0,0 | Year 0 | |

50020000 | Raw silk (not thrown) | 0,0 | Year 0 | |

5003 | Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock) | | | |

50031000 | — Not carded or combed | 0,0 | Year 0 | |

50039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

500400 | Silk yarn (other than yarn spun from silk waste) not put up for retail sale | | | |

50040010 | — Unbleached, scoured or bleached | 3,2 | Year 0 | |

50040090 | — Other | 3,2 | Year 0 | |

500500 | Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale | | | |

50050010 | — Unbleached, scoured or bleached | 2,3 | Year 0 | |

50050090 | — Other | 2,3 | Year 0 | |

500600 | Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale; silkworm gut | | | |

50060010 | — Silk yarn | 4,1 | Year 0 | |

50060090 | — Yarn spun from noil or other silk waste; silkworm gut | 2,3 | Year 0 | |

5007 | Woven fabrics of silk or of silk waste | | | |

50071000 | — Fabrics of noil silk | 2,4 | Year 0 | |

500720 | — Other fabrics, containing 85 % or more by weight of silk or of silk waste other than noil silk | | | |

— — Crêpes | | | |

50072011 | — — — Unbleached, scoured or bleached | 5,5 | Year 0 | |

50072019 | — — — Other | 5,5 | Year 0 | |

— — Pongee, habutai, honan, shantung, corah and similar far eastern fabrics, wholly of silk (not mixed with noil or other silk waste or with other textile materials) | | | |

50072021 | — — — Plain-woven, unbleached or not further processed than scoured | 4,2 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

50072031 | — — — — Plain-woven | 6,0 | Year 0 | |

50072039 | — — — — Other | 6,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

50072041 | — — — Diaphanous fabrics (open weave) | 5,7 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

50072051 | — — — — Unbleached, scoured or bleached | 5,7 | Year 0 | |

50072059 | — — — — Dyed | 5,7 | Year 0 | |

— — — — Of yarns of different colours | | | |

50072061 | — — — — — Of a width exceeding 57 cm but not exceeding 75 cm | 5,7 | Year 0 | |

50072069 | — — — — — Other | 5,7 | Year 0 | |

50072071 | — — — — Printed | 5,7 | Year 0 | |

500790 | — Other fabrics | | | |

50079010 | — — Unbleached, scoured or bleached | 5,5 | Year 0 | |

50079030 | — — Dyed | 5,5 | Year 0 | |

50079050 | — — Of yarns of different colours | 5,5 | Year 0 | |

50079090 | — — Printed | 5,5 | Year 0 | |

51 | WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR; HORSEHAIR YARN AND WOVEN FABRIC | | | |

5101 | Wool, not carded or combed | | | |

— Greasy, including fleece-washed wool | | | |

51011100 | — — Shorn wool | 0,0 | Year 0 | |

51011900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Degreased, not carbonized | | | |

51012100 | — — Shorn wool | 0,0 | Year 0 | |

51012900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

51013000 | — Carbonized | 0,0 | Year 0 | |

5102 | Fine or coarse animal hair, not carded or combed: | | | |

— Fine animal hair: | | | |

51021100 | — — Of Kashmir (cashmere) goats | 0,0 | Year 0 | |

510219 | — — Other: | | | |

51021910 | — — — Of Angora rabbit | 0,0 | Year 0 | |

51021930 | — — — Of alpaca, llama or vicuna | 0,0 | Year 0 | |

51021940 | — — — Of camel or yak, or of Angora, Tibetan or similar goats | 0,0 | Year 0 | |

51021990 | — — — Of rabbit (other than Angora rabbit), hare, beaver, nutria or musk-rat | 0,0 | Year 0 | |

51022000 | — Coarse animal hair | 0,0 | Year 0 | |

5103 | Waste of wool or of fine or coarse animal hair, including yarn waste but excluding garnetted stock | | | |

510310 | — Noils of wool or of fine animal hair | | | |

51031010 | — — Not carbonized | 0,0 | Year 0 | |

51031090 | — — Carbonized | 0,0 | Year 0 | |

510320 | — Other waste of wool or of fine animal hair | | | |

51032010 | — — Yarn waste | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

51032091 | — — — Not carbonized | 0,0 | Year 0 | |

51032099 | — — — Carbonized | 0,0 | Year 0 | |

51033000 | — Waste of coarse animal hair | 0,0 | Year 0 | |

51040000 | Garnetted stock of wool or of fine or coarse animal hair | 0,0 | Year 0 | |

5105 | Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed (including combed wool in fragments): | | | |

51051000 | — Carded wool | 2,0 | Year 0 | |

— Wool tops and other combed wool | | | |

51052100 | — — Combed wool in fragments | 2,0 | Year 0 | |

51052900 | — — Other | 2,0 | Year 0 | |

— Fine animal hair, carded or combed: | | | |

51053100 | — — Of Kashmir (cashmere) goats | 2,0 | Year 0 | |

510539 | — — Other: | | | |

51053910 | — — Carded | 2,0 | Year 0 | |

51053990 | — — Combed | 2,0 | Year 0 | |

51054000 | — Coarse animal hair, carded or combed | 2,0 | Year 0 | |

5106 | Yarn of carded wool, not put up for retail sale | | | |

510610 | — Containing 85 % or more by weight of wool | | | |

51061010 | — — Unbleached | 3,0 | Year 0 | |

51061090 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

510620 | — Containing less than 85 % by weight of wool | | | |

51062010 | — — Containing 85 % or more by weight of wool and fine animal hair | 3,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

51062091 | — — — Unbleached | 3,4 | Year 0 | |

51062099 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

5107 | Yarn of combed wool, not put up for retail sale | | | |

510710 | — Containing 85 % or more by weight of wool | | | |

51071010 | — — Unbleached | 3,0 | Year 0 | |

51071090 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

510720 | — Containing less than 85 % by weight of wool | | | |

— — Containing 85 % or more by weight of wool and fine animal hair | | | |

51072010 | — — — Unbleached | 3,5 | Year 0 | |

51072030 | — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Mixed solely or mainly with synthetic staple fibres | | | |

51072051 | — — — — Unbleached | 3,5 | Year 0 | |

51072059 | — — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

— — — Otherwise mixed | | | |

51072091 | — — — — Unbleached | 3,5 | Year 0 | |

51072099 | — — — — Other | 3,5 | Year 0 | |

5108 | Yarn of fine animal hair (carded or combed), not put up for retail sale | | | |

510810 | — Carded | | | |

51081010 | — — Unbleached | 2,5 | Year 0 | |

51081090 | — — Other | 2,5 | Year 0 | |

510820 | — Combed | | | |

51082010 | — — Unbleached | 2,5 | Year 0 | |

51082090 | — — Other | 2,5 | Year 0 | |

5109 | Yarn of wool or of fine animal hair, put up for retail sale | | | |

510910 | — Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair | | | |

51091010 | — — In balls, hanks or skeins, of a weight exceeding 125 g but not exceeding 500 g | 3,0 | Year 0 | |

51091090 | — — Other | 4,2 | Year 0 | |

510990 | — Other | | | |

51099010 | — — In balls, hanks or skeins, of a weight exceeding 125 g but not exceeding 500 g | 4,0 | Year 0 | |

51099090 | — — Other | 4,2 | Year 0 | |

51100000 | Yarn of coarse animal hair or of horsehair (including gimped horsehair yarn), whether or not put up for retail sale | 2,8 | Year 0 | |

5111 | Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair | | | |

— Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair | | | |

511111 | — — Of a weight not exceeding 300 g/m2 | | | |

— — — Loden fabrics | | | |

51111111 | — — — — Of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111119 | — — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— — — Other fabrics | | | |

51111191 | — — — — Of woollen yarn, of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111199 | — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

511119 | — — Other | | | |

— — — Of a weight exceeding 300 g/m2 but not exceeding 450 g/m2 | | | |

— — — — Loden fabrics | | | |

51111911 | — — — — — Of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111919 | — — — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— — — — Other fabrics | | | |

51111931 | — — — — — Of woollen yarn, of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111939 | — — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

— — — Of a weight exceeding 450 g/m2 | | | |

51111991 | — — — — Of woollen yarn, of a value of EUR 2,50 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51111999 | — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

51112000 | — Other, mixed mainly or solely with man-made filaments | 7,8 | Year 0 | |

511130 | — Other, mixed mainly or solely with man-made staple fibres | | | |

51113010 | — — Of a weight not exceeding 300 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51113030 | — — Of a weight exceeding 300 g/m2 but not exceeding 450 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51113090 | — — Of a weight exceeding 450 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

511190 | — Other | | | |

51119010 | — — Containing a total of more than 10 % by weight of textile materials of Chapter 50 | 5,7 | Year 0 | |

— — Other | | | |

51119091 | — — — Of a weight not exceeding 300 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51119093 | — — — Of a weight exceeding 300 g/m2 but not exceeding 450 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51119099 | — — — Of a weight exceeding 450 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

5112 | Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair | | | |

— Containing 85 % or more by weight of wool or of fine animal hair | | | |

511211 | — — Of a weight not exceeding 200 g/m2 | | | |

51121110 | — — — Of a value of EUR 3 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51121190 | — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

511219 | — — Other | | | |

— — — Of a weight exceeding 200 g/m2 but not exceeding 375 g/m2 | | | |

51121911 | — — — — Of a value of EUR 3 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51121919 | — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

— — — Of a weight exceeding 375 g/m2 | | | |

51121991 | — — — — Of a value of EUR 3 or more per m2 | 7,2 | Year 0 | |

51121999 | — — — — Other | 7,6 | Year 0 | |

51122000 | — Other, mixed mainly or solely with man-made filaments | 7,8 | Year 0 | |

511230 | — Other, mixed mainly or solely with man-made staple fibres | | | |

51123010 | — — Of a weight not exceeding 200 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51123030 | — — Of a weight exceeding 200 g/m2 but not exceeding 375 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51123090 | — — Of a weight exceeding 375 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

511290 | — Other | | | |

51129010 | — — Containing a total of more than 10 % by weight of textile materials of Chapter 50 | 5,7 | Year 0 | |

— — Other | | | |

51129091 | — — — Of a weight not exceeding 200 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51129093 | — — — Of a weight exceeding 200 g/m2 but not exceeding 375 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51129099 | — — — Of a weight exceeding 375 g/m2 | 7,8 | Year 0 | |

51130000 | Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair | 4,2 | Year 0 | |

52 | COTTON | | | |

520100 | Cotton, not carded or combed | | | |

52010010 | — Rendered absorbent or bleached | 0,0 | Year 0 | |

52010090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5202 | Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

52021000 | — Yarn waste (including thread waste) | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

52029100 | — — Garnetted stock | 0,0 | Year 0 | |

52029900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

52030000 | Cotton, carded or combed | 0,0 | Year 0 | |

5204 | Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale | | | |

— Not put up for retail sale | | | |

52041100 | — — Containing 85 % or more by weight of cotton | 3,5 | Year 0 | |

52041900 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

52042000 | — Put up for retail sale | 4,6 | Year 0 | |

5205 | Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85 % or more by weight of cotton, not put up for retail sale | | | |

— Single yarn, of uncombed fibres | | | |

52051100 | — — Measuring 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52051200 | — — Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52051300 | — — Measuring less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52051400 | — — Measuring less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

520515 | — — Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) | | | |

52051510 | — — — Measuring less than 125 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 120 metric number) | 3,7 | Year 0 | |

52051590 | — — — Measuring less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

— Single yarn, of combed fibres | | | |

52052100 | — — Measuring 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052200 | — — Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052300 | — — Measuring less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052400 | — — Measuring less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052600 | — — Measuring less than 125 decitex but not less than 106,38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052700 | — — Measuring less than 106,38 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52052800 | — — Measuring less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

— Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres | | | |

52053100 | — — Measuring per single yarn 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52053200 | — — Measuring per single yarn less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52053300 | — — Measuring per single yarn less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52053400 | — — Measuring per single yarn less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52053500 | — — Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

— Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres | | | |

52054100 | — — Measuring per single yarn 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054200 | — — Measuring per single yarn less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054300 | — — Measuring per single yarn less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054400 | — — Measuring per single yarn less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054600 | — — Measuring per single yarn less than 125 decitex but not less than 106,38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054700 | — — Measuring per single yarn less than 106,38 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52054800 | — — Measuring per single yarn less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

5206 | Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85 % by weight of cotton, not put up for retail sale | | | |

— Single yarn, of uncombed fibres | | | |

52061100 | — — Measuring 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52061200 | — — Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52061300 | — — Measuring less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52061400 | — — Measuring less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

520615 | — — Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) | | | |

52061510 | — — — Measuring less than 125 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 120 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52061590 | — — — Measuring less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

— Single yarn, of combed fibres | | | |

52062100 | — — Measuring 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52062200 | — — Measuring less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52062300 | — — Measuring less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52062400 | — — Measuring less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

520625 | — — Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) | | | |

52062510 | — — — Measuring less than 125 decitex but not less than 83,33 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 120 metric number) | 3,5 | Year 0 | |

52062590 | — — — Measuring less than 83,33 decitex (exceeding 120 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

— Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres | | | |

52063100 | — — Measuring per single yarn 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52063200 | — — Measuring per single yarn less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52063300 | — — Measuring per single yarn less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52063400 | — — Measuring per single yarn less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52063500 | — — Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

— Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres | | | |

52064100 | — — Measuring per single yarn 714,29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52064200 | — — Measuring per single yarn less than 714,29 decitex but not less than 232,56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52064300 | — — Measuring per single yarn less than 232,56 decitex but not less than 192,31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52064400 | — — Measuring per single yarn less than 192,31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

52064500 | — — Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn) | 3,5 | Year 0 | |

5207 | Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale | | | |

52071000 | — Containing 85 % or more by weight of cotton | 4,6 | Year 0 | |

52079000 | — Other | 4,6 | Year 0 | |

5208 | Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, weighing not more than 200 g/m2 | | | |

— Unbleached | | | |

520811 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | | | |

52081110 | — — — Fabrics for the manufacture of bandages, dressings and medical gauzes | 6,7 | Year 0 | |

52081190 | — — — Other | 6,7 | Year 0 | |

520812 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | | | |

— — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 but not more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52081216 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52081219 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

— — — Plain weave, weighing more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52081296 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52081299 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52081300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52081900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Bleached | | | |

520821 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | | | |

52082110 | — — — Fabrics for the manufacture of bandages, dressings and medical gauzes | 6,7 | Year 0 | |

52082190 | — — — Other | 6,7 | Year 0 | |

520822 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | | | |

— — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 but not more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52082216 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52082219 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

— — — Plain weave, weighing more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52082296 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52082299 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52082300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52082900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

52083100 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

520832 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | | | |

— — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 but not more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52083216 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52083219 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

— — — Plain weave, weighing more than 130 g/m2 and of a width | | | |

52083296 | — — — — Not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52083299 | — — — — Exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52083300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52083900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

52084100 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

52084200 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

52084300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52084900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Printed | | | |

52085100 | — — Plain weave, weighing not more than 100 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

520852 | — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 | | | |

52085210 | — — — Plain weave, weighing more than 100 g/m2 but not more than 130 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

52085290 | — — — Plain weave, weighing more than 130 g/m2 | 6,7 | Year 0 | |

52085300 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52085900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

5209 | Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, weighing more than 200 g/m2 | | | |

— Unbleached | | | |

52091100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52091200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52091900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Bleached | | | |

52092100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52092200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52092900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

52093100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52093200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52093900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

52094100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52094200 | — — Denim | 6,7 | Year 0 | |

52094300 | — — Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

520949 | — — Other fabrics | | | |

52094910 | — — — Jacquard fabrics of a width of more than 115 cm but less than 140 cm | 6,7 | Year 0 | |

52094990 | — — — Other | 6,7 | Year 0 | |

— Printed | | | |

52095100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52095200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52095900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

5210 | Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m2 | | | |

— Unbleached | | | |

521011 | — — Plain weave | | | |

52101110 | — — — Of a width not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52101190 | — — — Of a width exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52101200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52101900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Bleached | | | |

521021 | — — Plain weave | | | |

52102110 | — — — Of a width not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52102190 | — — — Of a width exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52102200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52102900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

521031 | — — Plain weave | | | |

52103110 | — — — Of a width not exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52103190 | — — — Of a width exceeding 165 cm | 6,7 | Year 0 | |

52103200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52103900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

52104100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52104200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52104900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Printed | | | |

52105100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52105200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52105900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

5211 | Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200 g/m2 | | | |

— Unbleached | | | |

52111100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52111200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52111900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Bleached | | | |

52112100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52112200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52112900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

52113100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52113200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52113900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

52114100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52114200 | — — Denim | 6,7 | Year 0 | |

52114300 | — — Other fabrics of 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

521149 | — — Other fabrics | | | |

52114910 | — — — Jacquard fabrics | 6,7 | Year 0 | |

52114990 | — — — Other | 6,7 | Year 0 | |

— Printed | | | |

52115100 | — — Plain weave | 6,7 | Year 0 | |

52115200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill | 6,7 | Year 0 | |

52115900 | — — Other fabrics | 6,7 | Year 0 | |

5212 | Other woven fabrics of cotton | | | |

— Weighing not more than 200 g/m2 | | | |

521211 | — — Unbleached | | | |

52121110 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121190 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521212 | — — Bleached | | | |

52121210 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121290 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521213 | — — Dyed | | | |

52121310 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121390 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521214 | — — Of yarns of different colours | | | |

52121410 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121490 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521215 | — — Printed | | | |

52121510 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52121590 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

— Weighing more than 200 g/m2 | | | |

521221 | — — Unbleached | | | |

52122110 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122190 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521222 | — — Bleached | | | |

52122210 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122290 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521223 | — — Dyed | | | |

52122310 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122390 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521224 | — — Of yarns of different colours | | | |

52122410 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122490 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

521225 | — — Printed | | | |

52122510 | — — — Mixed mainly or solely with flax | 6,7 | Year 0 | |

52122590 | — — — Otherwise mixed | 6,7 | Year 0 | |

53 | OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN AND WOVEN FABRICS OF PAPER YARN | | | |

5301 | Flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

53011000 | — Flax, raw or retted | 0,0 | Year 0 | |

— Flax, broken, scutched, hackled or otherwise processed, but not spun | | | |

53012100 | — — Broken or scutched | 0,0 | Year 0 | |

53012900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

530130 | — Flax tow and waste | | | |

53013010 | — — Tow | 0,0 | Year 0 | |

53013090 | — — Flax waste | 0,0 | Year 0 | |

5302 | True hemp (Cannabis sativa L.), raw or processed but not spun; tow and waste of true hemp (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

53021000 | — True hemp, raw or retted | 0,0 | Year 0 | |

53029000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5303 | Jute and other textile bast fibres (excluding flax, true hemp and ramie), raw or processed but not spun; tow and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

53031000 | — Jute and other textile bast fibres, raw or retted | 0,0 | Year 0 | |

53039000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5304 | Sisal and other textile fibres of the genus Agave, raw or processed but not spun; tow and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

53041000 | — Sisal and other textile fibres of the genus Agave, raw | 0,0 | Year 0 | |

53049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5305 | Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Neee), ramie and other vegetable textile fibres, not elsewhere specified or included, raw or processed but not spun; tow, noils and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock) | | | |

— Of coconut (coir) | | | |

53051100 | — — Raw | 0,0 | Year 0 | |

53051900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Of abaca | | | |

53052100 | — — Raw | 0,0 | Year 0 | |

53052900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

53059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

5306 | Flax yarn | | | |

530610 | — Single | | | |

— — Not put up for retail sale | | | |

53061010 | — — — Measuring 833,3 decitex or more (not exceeding 12 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

53061030 | — — — Measuring less than 833,3 decitex but not less than 277,8 decitex (exceeding 12 metric number but not exceeding 36 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

53061050 | — — — Measuring less than 277,8 decitex (exceeding 36 metric number) | 3,0 | Year 0 | |

53061090 | — — Put up for retail sale | 4,1 | Year 0 | |

530620 | — Multiple (folded) or cabled | | | |

53062010 | — — Not put up for retail sale | 3,2 | Year 0 | |

53062090 | — — Put up for retail sale | 4,1 | Year 0 | |

5307 | Yarn of jute or of other textile bast fibres of heading 5303 | | | |

530710 | — Single | | | |

53071010 | — — Measuring 1000 decitex or less (10 metric number or more) | 0,0 | Year 0 | |

53071090 | — — Measuring more than 1000 decitex (less than 10 metric number) | 0,0 | Year 0 | |

53072000 | — Multiple (folded) or cabled | 0,0 | Year 0 | |

5308 | Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn | | | |

53081000 | — Coir yarn | 0,0 | Year 0 | |

530820 | — True hemp yarn | | | |

53082010 | — — Not put up for retail sale | 2,4 | Year 0 | |

53082090 | — — Put up for retail sale | 3,9 | Year 0 | |

530890 | — — Other: | | | |

— — Ramie yarn: | | | |

53089012 | — — — Measuring 277,8 decitex or more (not exceeding 36 metric number) | 3,2 | Year 0 | |

53089019 | — — — Measuring less than 277,8 decitex (exceeding 36 metric number) | 3,0 | Year 0 | |

53089050 | — — Paper yarn | 3,4 | Year 0 | |

53089090 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

5309 | Woven fabrics of flax | | | |

— Containing 85 % or more by weight of flax | | | |

530911 | — — Unbleached or bleached | | | |

53091110 | — — — Unbleached | 7,3 | Year 0 | |

53091190 | — — — Bleached | 7,3 | Year 0 | |

53091900 | — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— Containing less than 85 % by weight of flax | | | |

530921 | — — Unbleached or bleached | | | |

53092110 | — — — Unbleached | 7,3 | Year 0 | |

53092190 | — — — Bleached | 7,3 | Year 0 | |

53092900 | — — Other | 7,3 | Year 0 | |

5310 | Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres of heading 5303 | | | |

531010 | — Unbleached | | | |

53101010 | — — Of a width not exceeding 150 cm | 3,2 | Year 0 | |

53101090 | — — Of a width exceeding 150 cm | 3,2 | Year 0 | |

53109000 | — Other | 3,2 | Year 0 | |

531100 | Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn | | | |

53110010 | — Of ramie | 7,3 | Year 0 | |

53110090 | — Other | 4,6 | Year 0 | |

54 | MAN-MADE FILAMENTS | | | |

5401 | Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for retail sale | | | |

540110 | — Of synthetic filaments | | | |

— — Not put up for retail sale | | | |

54011011 | — — — Core yarn | 4,0 | Year 0 | |

54011019 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

54011090 | — — Put up for retail sale | 4,1 | Year 0 | |

540120 | — Of artificial filaments | | | |

54012010 | — — Not put up for retail sale | 4,0 | Year 0 | |

54012090 | — — Put up for retail sale | 4,1 | Year 0 | |

5402 | Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex | | | |

540210 | — High tenacity yarn of nylon or other polyamides | | | |

54021010 | — — Of aramids | 4,0 | Year 0 | |

54021090 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

54022000 | — High tenacity yarn of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

— Textured yarn | | | |

54023100 | — — Of nylon or other polyamides, measuring per single yarn not more than 50 tex | 4,0 | Year 0 | |

54023200 | — — Of nylon or other polyamides, measuring per single yarn more than 50 tex | 4,0 | Year 0 | |

54023300 | — — Of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

540239 | — — Other | | | |

54023910 | — — — Of polypropylene | 4,0 | Year 0 | |

54023990 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, single, untwisted or with a twist not exceeding 50 turns per metre | | | |

54024100 | — — Of nylon or other polyamides | 4,0 | Year 0 | |

54024200 | — — Of polyesters, partially oriented | 4,0 | Year 0 | |

54024300 | — — Of polyesters, other | 4,0 | Year 0 | |

540249 | — — Other | | | |

54024910 | — — — Elastomeric | 4,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

54024991 | — — — — Of polypropylene | 4,0 | Year 0 | |

54024999 | — — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, single, with a twist exceeding 50 turns per metre | | | |

54025100 | — — Of nylon or other polyamides | 4,0 | Year 0 | |

54025200 | — — Of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

540259 | — — Other | | | |

54025910 | — — — Of polypropylene | 4,0 | Year 0 | |

54025990 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, multiple (folded) or cabled | | | |

54026100 | — — Of nylon or other polyamides | 4,0 | Year 0 | |

54026200 | — — Of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

540269 | — — Other | | | |

54026910 | — — — Of polypropylene | 4,0 | Year 0 | |

54026990 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

5403 | Artificial filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including artificial monofilament of less than 67 decitex | | | |

54031000 | — High tenacity yarn of viscose rayon | 4,0 | Year 0 | |

540320 | — Textured yarn | | | |

54032010 | — — Of cellulose acetate | 4,0 | Year 0 | |

54032090 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, single | | | |

54033100 | — — Of viscose rayon, untwisted or with a twist not exceeding 120 turns per metre | 4,0 | Year 0 | |

54033200 | — — Of viscose rayon, with a twist exceeding 120 turns per metre | 4,0 | Year 0 | |

540333 | — — Of cellulose acetate | | | |

54033310 | — — — Single, untwisted or with a twist not exceeding 250 turns per metre | 4,0 | Year 0 | |

54033390 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

54033900 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

— Other yarn, multiple (folded) or cabled | | | |

54034100 | — — Of viscose rayon | 4,0 | Year 0 | |

54034200 | — — Of cellulose acetate | 4,0 | Year 0 | |

54034900 | — — Other | 4,0 | Year 0 | |

5404 | Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm | | | |

540410 | — Monofilament | | | |

54041010 | — — Elastomeric | 3,5 | Year 0 | |

54041090 | — — Other | 3,5 | Year 0 | |

540490 | — Other | | | |

— — Of polypropylene | | | |

54049011 | — — — Decorative strip of the kind used for packaging | 3,6 | Year 0 | |

54049019 | — — — Other | 3,6 | Year 0 | |

54049090 | — — Other | 3,6 | Year 0 | |

54050000 | Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of artificial textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm | 3,0 | Year 0 | |

5406 | Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for retail sale | | | |

54061000 | — Synthetic filament yarn | 4,0 | Year 0 | |

54062000 | — Artificial filament yarn | 4,0 | Year 0 | |

5407 | Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5404 | | | |

54071000 | — Woven fabrics obtained from high tenacity yarn of nylon or other polyamides or of polyesters | 6,8 | Year 0 | |

540720 | — Woven fabrics obtained from strip or the like | | | |

— — Of polyethylene or polypropylene, of a width of | | | |

54072011 | — — — Less than 3 m | 6,8 | Year 0 | |

54072019 | — — — 3 m or more | 6,8 | Year 0 | |

54072090 | — — Other | 6,8 | Year 0 | |

54073000 | — Fabrics specified in note 9 to Section XI | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of filaments of nylon or other polyamides | | | |

54074100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54074200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54074300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54074400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of textured polyester filaments | | | |

54075100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54075200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54075300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54075400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of polyester filaments | | | |

540761 | — — Containing 85 % or more by weight of non-textured polyester filaments | | | |

54076110 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54076130 | — — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54076150 | — — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54076190 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

540769 | — — Other | | | |

54076910 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54076990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of synthetic filaments | | | |

54077100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54077200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54077300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54077400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing less than 85 % by weight of synthetic filaments, mixed mainly or solely with cotton | | | |

54078100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54078200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54078300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54078400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics | | | |

54079100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54079200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54079300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54079400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

5408 | Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5405 | | | |

54081000 | — Woven fabrics obtained from high tenacity yarn, of viscose rayon | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics, containing 85 % or more by weight of artificial filament or strip or the like | | | |

54082100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

540822 | — — Dyed | | | |

54082210 | — — — Of a width exceeding 135 cm but not exceeding 155 cm, plain weave, twill weave, cross twill weave or satin weave | 6,8 | Year 0 | |

54082290 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

540823 | — — Of yarns of different colours | | | |

54082310 | — — — Jacquard fabrics of a width of more than 115 cm but less than 140 cm, of a weight exceeding 250 g/m2 | 6,8 | Year 0 | |

54082390 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

54082400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics | | | |

54083100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

54083200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

54083300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

54083400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55 | MAN-MADE STAPLE FIBRES | | | |

5501 | Synthetic filament tow | | | |

55011000 | — Of nylon or other polyamides | 3,7 | Year 0 | |

55012000 | — Of polyesters | 3,7 | Year 0 | |

55013000 | — Acrylic or modacrylic | 3,7 | Year 0 | |

550190 | — Other | | | |

55019010 | — — Of polypropylene | 3,7 | Year 0 | |

55019090 | — — Other | 3,7 | Year 0 | |

550200 | Artificial filament tow | | | |

55020010 | — Of viscose rayon | 3,7 | Year 0 | |

55020040 | — Of acetate | 3,7 | Year 0 | |

55020080 | — Other | 3,7 | Year 0 | |

5503 | Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning | | | |

550310 | — Of nylon or other polyamides | | | |

— — Of aramids | | | |

55031011 | — — — High tenacity | 3,7 | Year 0 | |

55031019 | — — — Other | 3,7 | Year 0 | |

55031090 | — — Other | 3,7 | Year 0 | |

55032000 | — Of polyesters | 3,7 | Year 0 | |

55033000 | — Acrylic or modacrylic | 3,7 | Year 0 | |

55034000 | — Of polypropylene | 3,7 | Year 0 | |

550390 | — Other | | | |

55039010 | — — Chlorofibres | 3,7 | Year 0 | |

55039090 | — — Other | 3,7 | Year 0 | |

5504 | Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning | | | |

55041000 | — Of viscose rayon | 3,8 | Year 0 | |

55049000 | — Other | 3,8 | Year 0 | |

5505 | Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made fibres | | | |

550510 | — Of synthetic fibres | | | |

55051010 | — — Of nylon or other polyamides | 3,6 | Year 0 | |

55051030 | — — Of polyesters | 3,6 | Year 0 | |

55051050 | — — Acrylic or modacrylic | 3,6 | Year 0 | |

55051070 | — — Of polypropylene | 3,6 | Year 0 | |

55051090 | — — Other | 3,6 | Year 0 | |

55052000 | — Of artificial fibres | 3,8 | Year 0 | |

5506 | Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning | | | |

55061000 | — Of nylon or other polyamides | 3,8 | Year 0 | |

55062000 | — Of polyesters | 3,8 | Year 0 | |

55063000 | — Acrylic or modacrylic | 3,8 | Year 0 | |

550690 | — Other | | | |

55069010 | — — Chlorofibres | 3,8 | Year 0 | |

55069090 | — — Other | 3,8 | Year 0 | |

55070000 | Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning | 4,1 | Year 0 | |

5508 | Sewing thread of man-made staple fibres, whether or not put up for retail sale | | | |

550810 | — Of synthetic staple fibres | | | |

— — Not put up for retail sale | | | |

55081011 | — — — Of polyesters | 4,0 | Year 0 | |

55081019 | — — — Other | 4,0 | Year 0 | |

55081090 | — — Put up for retail sale | 4,6 | Year 0 | |

550820 | — Of artificial staple fibres | | | |

55082010 | — — Not put up for retail sale | 4,0 | Year 0 | |

55082090 | — — Put up for retail sale | 4,6 | Year 0 | |

5509 | Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, not put up for retail sale | | | |

— Containing 85 % or more by weight of staple fibres of nylon or other polyamides | | | |

55091100 | — — Single yarn | 4,0 | Year 3 | |

55091200 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | 4,0 | Year 3 | |

— Containing 85 % or more by weight of polyester staple fibres | | | |

550921 | — — Single yarn | | | |

55092110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55092190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

550922 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | | | |

55092210 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55092290 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Containing 85 % or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres | | | |

550931 | — — Single yarn | | | |

55093110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55093190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

550932 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | | | |

55093210 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55093290 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Other yarn, containing 85 % or more by weight of synthetic staple fibres | | | |

550941 | — — Single yarn | | | |

55094110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55094190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

550942 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | | | |

55094210 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55094290 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Other yarn, of polyester staple fibres | | | |

55095100 | — — Mixed mainly or solely with artificial staple fibres | 4,0 | Year 3 | |

550952 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

55095210 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55095290 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

55095300 | — — Mixed mainly or solely with cotton | 4,0 | Year 3 | |

55095900 | — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Other yarn, of acrylic or modacrylic staple fibres | | | |

550961 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

55096110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55096190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

55096200 | — — Mixed mainly or solely with cotton | 4,0 | Year 3 | |

55096900 | — — Other | 4,0 | Year 3 | |

— Other yarn | | | |

550991 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

55099110 | — — — Unbleached or bleached | 4,0 | Year 3 | |

55099190 | — — — Other | 4,0 | Year 3 | |

55099200 | — — Mixed mainly or solely with cotton | 4,0 | Year 3 | |

55099900 | — — Other | 4,0 | Year 3 | |

5510 | Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, not put up for retail sale | | | |

— Containing 85 % or more by weight of artificial staple fibres | | | |

55101100 | — — Single yarn | 4,0 | Year 0 | |

55101200 | — — Multiple (folded) or cabled yarn | 4,0 | Year 0 | |

55102000 | — Other yarn, mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | 4,0 | Year 0 | |

55103000 | — Other yarn, mixed mainly or solely with cotton | 4,0 | Year 0 | |

55109000 | — Other yarn | 4,0 | Year 0 | |

5511 | Yarn (other than sewing thread) of man-made staple fibres, put up for retail sale | | | |

55111000 | — Of synthetic staple fibres, containing 85 % or more by weight of such fibres | 4,6 | Year 3 | |

55112000 | — Of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of such fibres | 4,6 | Year 3 | |

55113000 | — Of artificial staple fibres | 4,6 | Year 3 | |

5512 | Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85 % or more by weight of synthetic staple fibres | | | |

— Containing 85 % or more by weight of polyester staple fibres | | | |

55121100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

551219 | — — Other | | | |

55121910 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55121990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— Containing 85 % or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres | | | |

55122100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

551229 | — — Other | | | |

55122910 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55122990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— Other | | | |

55129100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

551299 | — — Other | | | |

55129910 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55129990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

5513 | Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight not exceeding 170 g/m2 | | | |

— Unbleached or bleached | | | |

551311 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | | | |

55131120 | — — — Of a width of 165 cm or less | 6,8 | Year 0 | |

55131190 | — — — Of a width of more than 165 cm | 6,8 | Year 0 | |

55131200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55131300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55131900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

551321 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | | | |

55132110 | — — — Of a width of 135 cm or less | 6,8 | Year 0 | |

55132130 | — — — Of a width of more than 135 cm but not more than 165 cm | 6,8 | Year 0 | |

55132190 | — — — Of a width of more than 165 cm | 6,8 | Year 0 | |

55132200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55132300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55132900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

55133100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55133200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55133300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55133900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Printed | | | |

55134100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55134200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55134300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55134900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

5514 | Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85 % by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/m2 | | | |

— Unbleached or bleached | | | |

55141100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55141200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55141300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55141900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Dyed | | | |

55142100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55142200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55142300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55142900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Of yarns of different colours | | | |

55143100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55143200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55143300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55143900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

— Printed | | | |

55144100 | — — Of polyester staple fibres, plain weave | 6,8 | Year 0 | |

55144200 | — — 3-thread or 4-thread twill, including cross twill, of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55144300 | — — Other woven fabrics of polyester staple fibres | 6,8 | Year 0 | |

55144900 | — — Other woven fabrics | 6,8 | Year 0 | |

5515 | Other woven fabrics of synthetic staple fibres | | | |

— Of polyester staple fibres | | | |

551511 | — — Mixed mainly or solely with viscose rayon staple fibres | | | |

55151110 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151130 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55151190 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551512 | — — Mixed mainly or solely with man-made filaments | | | |

55151210 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151230 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55151290 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551513 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

— — — Mixed mainly or solely with carded wool or fine animal hair (woollen) | | | |

55151311 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151319 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— — — Mixed mainly or solely with combed wool or fine animal hair (worsted) | | | |

55151391 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151399 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551519 | — — Other | | | |

55151910 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55151930 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55151990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— Of acrylic or modacrylic staple fibres | | | |

551521 | — — Mixed mainly or solely with man-made filaments | | | |

55152110 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55152130 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55152190 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551522 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

— — — Mixed mainly or solely with carded wool or fine animal hair (woollen) | | | |

55152211 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55152219 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— — — Mixed mainly or solely with combed wool or fine animal hair (worsted) | | | |

55152291 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55152299 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551529 | — — Other | | | |

55152910 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55152930 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55152990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— Other woven fabrics | | | |

551591 | — — Mixed mainly or solely with man-made filaments | | | |

55159110 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55159130 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55159190 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551592 | — — Mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

— — — Mixed mainly or solely with carded wool or fine animal hair (woollen) | | | |

55159211 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55159219 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

— — — Mixed mainly or solely with combed wool or fine animal hair (worsted) | | | |

55159291 | — — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55159299 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

551599 | — — Other | | | |

55159910 | — — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55159930 | — — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

55159990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

5516 | Woven fabrics of artificial staple fibres | | | |

— Containing 85 % or more by weight of artificial staple fibres | | | |

55161100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55161200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

55161300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

55161400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Containing less than 85 % by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with man-made filaments | | | |

55162100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55162200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

551623 | — — Of yarns of different colours | | | |

55162310 | — — — Jacquard fabrics of a width of 140 cm or more (mattress tickings) | 6,8 | Year 0 | |

55162390 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

55162400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Containing less than 85 % by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with wool or fine animal hair | | | |

55163100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55163200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

55163300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

55163400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Containing less than 85 % by weight of artificial staple fibres, mixed mainly or solely with cotton | | | |

55164100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55164200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

55164300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

55164400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

— Other | | | |

55169100 | — — Unbleached or bleached | 6,8 | Year 0 | |

55169200 | — — Dyed | 6,8 | Year 0 | |

55169300 | — — Of yarns of different colours | 6,8 | Year 0 | |

55169400 | — — Printed | 6,8 | Year 0 | |

56 | WADDING, FELT AND NONWOVENS; SPECIAL YARNS; TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES AND ARTICLES THEREOF | | | |

5601 | Wadding of textile materials and articles thereof; textile fibres, not exceeding 5 mm in length (flock), textile dust and mill neps | | | |

560110 | — Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles, of wadding | | | |

56011010 | — — Of man-made fibres | 4,0 | Year 0 | |

56011090 | — — Of other textile materials | 3,0 | Year 0 | |

— Wadding; other articles of wadding | | | |

560121 | — — Of cotton | | | |

56012110 | — — — Absorbent | 3,0 | Year 0 | |

56012190 | — — — Other | 3,0 | Year 0 | |

560122 | — — Of man-made fibres | | | |

56012210 | — — — Rolls of a diameter not exceeding 8 mm | 3,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

56012291 | — — — — Of synthetic fibres | 3,4 | Year 0 | |

56012299 | — — — — Of artificial fibres | 3,4 | Year 0 | |

56012900 | — — Other | 3,0 | Year 0 | |

56013000 | — Textile flock and dust and mill neps | 2,5 | Year 0 | |

5602 | Felt, whether or not impregnated, coated, covered or laminated | | | |

560210 | — Needleloom felt and stitch-bonded fibre fabrics | | | |

— — Not impregnated, coated, covered or laminated | | | |

— — — Needleloom felt | | | |

56021011 | — — — — Of jute or other textile bast fibres of heading 5303 | 5,3 | Year 0 | |

56021019 | — — — — Of other textile materials | 5,3 | Year 0 | |

— — — Stitch-bonded fibre fabrics | | | |

56021031 | — — — — Of wool or fine animal hair | 5,3 | Year 0 | |

56021035 | — — — — Of coarse animal hair | 5,3 | Year 0 | |

56021039 | — — — — Of other textile materials | 5,3 | Year 0 | |

56021090 | — — Impregnated, coated, covered or laminated | 5,3 | Year 0 | |

— Other felt, not impregnated, coated, covered or laminated | | | |

56022100 | — — Of wool or fine animal hair | 5,3 | Year 0 | |

560229 | — — Of other textile materials | | | |

56022910 | — — — Of coarse animal hair | 5,3 | Year 0 | |

56022990 | — — — Of other textile materials | 5,3 | Year 0 | |

56029000 | — Other | 5,3 | Year 0 | |

5603 | Non-wovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated | | | |

— Of man-made filaments | | | |

560311 | — — Weighing not more than 25 g/m2 | | | |

56031110 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56031190 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

560312 | — — Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2 | | | |

56031210 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56031290 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

560313 | — — Weighing more than 70 g/m2 but not more than 150 g/m2 | | | |

56031310 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56031390 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

560314 | — — Weighing more than 150 g/m2 | | | |

56031410 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56031490 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

— Other | | | |

560391 | — — Weighing not more than 25 g/m2 | | | |

56039110 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56039190 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

560392 | — — Weighing more than 25 g/m2 but not more than 70 g/m2 | | | |

56039210 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56039290 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

560393 | — — Weighing more than 70 g/m2 but not more than 150 g/m2 | | | |

56039310 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56039390 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

560394 | — — Weighing more than 150 g/m2 | | | |

56039410 | — — — Coated or covered | 3,4 | Year 0 | |

56039490 | — — — Other | 3,4 | Year 0 | |

5604 | Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics | | | |

56041000 | — Rubber thread and cord, textile covered | 3,5 | Year 0 | |

56042000 | — High tenacity yarn of polyesters, of nylon or other polyamides or of viscose rayon, impregnated or coated | 4,0 | Year 0 | |

56049000 | — Other | 3,5 | Year 0 | |

56050000 | Metallised yarn, whether or not gimped, being textile yarn, or strip or the like of heading 5404 or 5405, combined with metal in the form of thread, strip or powder or covered with metal | 3,2 | Year 0 | |

560600 | Gimped yarn, and strip and the like of heading 5404 or 5405, gimped (other than those of heading 5605 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including flock chenille yarn); loop wale-yarn | | | |

56060010 | — Loop wale-yarn | 7,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

56060091 | — — Gimped yarn | 4,2 | Year 0 | |

56060099 | — — Other | 4,2 | Year 0 | |

5607 | Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated, covered or sheathed with rubber or plastics | | | |

56071000 | — Of jute or other textile bast fibres of heading 5303 | 4,8 | Year 0 | |

— Of sisal or other textile fibres of the genus Agave | | | |

56072100 | — — Binder or baler twine | 9,6 | Year 0 | |

560729 | — — Other | | | |

56072910 | — — — Measuring more than 100000 decitex (10 g/m) | 9,6 | Year 0 | |

56072990 | — — — Measuring 100000 decitex (10 g/m) or less | 9,6 | Year 0 | |

— Of polyethylene or polypropylene | | | |

56074100 | — — Binder or baler twine | 7,0 | Year 0 | |

560749 | — — Other | | | |

— — — Measuring more than 50000 decitex (5 g/m) | | | |

56074911 | — — — — Plaited or braided | 7,0 | Year 0 | |

56074919 | — — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

56074990 | — — — Measuring 50000 decitex (5 g/m) or less | 7,0 | Year 0 | |

560750 | — Of other synthetic fibres | | | |

— — Of nylon or other polyamides or of polyesters | | | |

— — — Measuring more than 50000 decitex (5 g/m) | | | |

56075011 | — — — — Plaited or braided | 7,0 | Year 0 | |

56075019 | — — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

56075030 | — — — Measuring 50000 decitex (5 g/m) or less | 7,0 | Year 0 | |

56075090 | — — Of other synthetic fibres | 7,0 | Year 0 | |

560790 | — Other: | | | |

56079010 | — — Of abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee) or other hard (leaf) fibres | 5,7 | Year 0 | |

56079090 | — — Other | 7,0 | Year 0 | |

5608 | Knotted netting of twine, cordage or rope; made-up fishing nets and other made-up nets, of textile materials | | | |

— Of man-made textile materials | | | |

560811 | — — Made up fishing nets | | | |

— — — Of nylon or other polyamides | | | |

56081111 | — — — — Of twine, cordage, rope or cables | 6,8 | Year 0 | |

56081119 | — — — — Of yarn | 6,8 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

56081191 | — — — — Of twine, cordage, rope or cables | 6,8 | Year 0 | |

56081199 | — — — — Of yarn | 6,8 | Year 0 | |

560819 | — — Other | | | |

— — — Made up nets | | | |

— — — — Of nylon or other polyamides | | | |

56081911 | — — — — — Of twine, cordage, rope or cables | 6,8 | Year 0 | |

56081919 | — — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

56081930 | — — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

56081990 | — — — Other | 6,8 | Year 0 | |

56089000 | — Other | 6,8 | Year 0 | |

56090000 | Articles of yarn, strip or the like of heading 5404 or 5405, twine, cordage, rope or cables, not elsewhere specified or included | 4,6 | Year 0 | |

57 | CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS | | | |

5701 | Carpets and other textile floor coverings, knotted, whether or not made-up | | | |

570110 | — Of wool or fine animal hair | | | |

57011010 | — — Containing a total of more than 10 % by weight of silk or of waste silk other than noil | 6,4 | Year 0 | |

— — Other | | | |

57011091 | — — — Comprising not more than 350 knots per metre of warp | 6.6 MAX 2.8 EUR/m2 | Year 0 | |

57011093 | — — — Comprising more than 350 but not more than 500 knots per metre of warp | 6.6 MAX 2.8 EUR/m2 | Year 0 | |

57011099 | — — — Comprising more than 500 knots per metre of warp | 6.6 MAX 2.8 EUR/m2 | Year 0 | |

570190 | — Of other textile materials | | | |

57019010 | — — Of silk, of waste silk other than noil, of synthetic fibres, of yarn falling within heading 5605 or of textile materials containing metal threads | 6,4 | Year 0 | |

57019090 | — — Of other textile materials | 3,3 | Year 0 | |

5702 | Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked, whether or not made-up, including "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" and similar hand-woven rugs | | | |

57021000 | — "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" and similar hand-woven rugs | 2,9 | Year 0 | |

57022000 | — Floor coverings of coconut fibres (coir) | 3,2 | Year 0 | |

— Other, of pile construction, not made-up | | | |

57023100 | — — Of wool or fine animal hair | 6,4 | Year 0 | |

57023200 | — — Of man-made textile materials | 6,4 | Year 0 | |

570239 | — — Of other textile materials | | | |

57023910 | — — — Of cotton | 6,4 | Year 0 | |

57023990 | — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

— Other, of pile construction, made-up | | | |

57024100 | — — Of wool or fine animal hair | 6,4 | Year 0 | |

57024200 | — — Of man-made textile materials | 6,4 | Year 0 | |

570249 | — — Of other textile materials | | | |

57024910 | — — — Of cotton | 6,4 | Year 0 | |

57024990 | — — — Other | 6,4 | Year 0 | |

— Other, not of pile construction, not made-up | | | |

57025100 | — — Of wool or fine animal hair | 6,4 | Year 0 | |

57025200 | — — Of man-made textile materials | 6,4 | Year 0 | |

57025900 | — — Of other textile materials | 6,4 | Year 0 | |

— Other, not of pile construction, made-up | | | |

57029100 | — — Of wool or fine animal hair | 6,4 | Year 0 | |

57029200 | — — Of man-made textile materials | 6,4 | Year 0 | |

57029900 | — — Of other textile materials | 6,4 | Year 0 | |

5703 | Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made-up | | | |

57031000 | — Of wool or fine animal hair | 7,3 | Year 0 | |

570320 | — Of nylon or other polyamides | | | |

— — Printed tufted | | | |

57032011 | — — — Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 | 7,3 | Year 0 | |

57032019 | — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— — Other | | | |

57032091 | — — — Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 | 7,3 | Year 0 | |

57032099 | — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

570330 | — Of other man-made textile materials | | | |

— — Of polypropylene | | | |

57033011 | — — — Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 | 7,3 | Year 0 | |

57033019 | — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— — Other | | | |

— — — Printed tufted | | | |

57033051 | — — — — Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 | 7,3 | Year 0 | |

57033059 | — — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

57033091 | — — — — Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 | 7,3 | Year 0 | |

57033099 | — — — — Other | 7,3 | Year 0 | |

57039000 | — Of other textile materials | 7,3 | Year 0 | |

5704 | Carpets and other textile floor coverings, of felt, not tufted or flocked, whether or not made-up | | | |

57041000 | — Tiles, having a maximum surface area of 0,3 m2 | 5,3 | Year 0 | |

57049000 | — Other | 5,3 | Year 0 | |

570500 | Other carpets and other textile floor coverings, whether or not made-up | | | |

57050010 | — Of wool or fine animal hair | 6,4 | Year 0 | |

57050030 | — Of man-made textile materials | 6,4 | Year 0 | |

57050090 | — Of other textile materials | 6,4 | Year 0 | |

58 | SPECIAL WOVEN FABRICS; TUFTED TEXTILE FABRICS; LACE; TAPESTRIES; TRIMMINGS; EMBROIDERY | | | |

5801 | Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 5802 or 5806 | | | |

58011000 | — Of wool or fine animal hair | 7,5 | Year 0 | |

— Of cotton | | | |

58012100 | — — Uncut weft pile fabrics | 6,7 | Year 0 | |

58012200 | — — Cut corduroy | 7,5 | Year 0 | |

58012300 | — — Other weft pile fabrics | 7,5 | Year 0 | |

58012400 | — — Warp pile fabrics, épinglé (uncut) | 7,5 | Year 0 | |

58012500 | — — Warp pile fabrics, cut | 7,5 | Year 0 | |

58012600 | — — Chenille fabrics | 7,5 | Year 0 | |

— Of man-made fibres | | | |

58013100 | — — Uncut weft pile fabrics | 6,8 | Year 0 | |

58013200 | — — Cut corduroy | 7,5 | Year 0 | |

58013300 | — — Other weft pile fabrics | 7,5 | Year 0 | |

58013400 | — — Warp pile fabrics, épinglé (uncut) | 7,5 | Year 0 | |

58013500 | — — Warp pile fabrics, cut | 7,5 | Year 0 | |

58013600 | — — Chenille fabrics | 7,5 | Year 0 | |

580190 | — Of other textile materials | | | |

58019010 | — — Of flax | 7,5 | Year 0 | |

58019090 | — — Other | 7,5 | Year 0 | |

5802 | Terry towelling and similar woven terry fabrics, other than narrow fabrics of heading 5806; tufted textile fabrics, other than products of heading 5703 | | | |

— Terry towelling and similar woven terry fabrics, of cotton | | | |

58021100 | — — Unbleached | 6,7 | Year 0 | |

58021900 | — — Other | 6,7 | Year 0 | |

58022000 | — Terry towelling and similar woven terry fabrics, of other textile materials | 7,5 | Year 0 | |

58023000 | — Tufted textile fabrics | 7,5 | Year 0 | |

5803 | Gauze, other than narrow fabrics of heading 5806 | | | |

58031000 | — Of cotton | 4,6 | Year 0 | |

580390 | — Of other textile materials | | | |

58039010 | — — Of silk or silk waste | 5,7 | Year 0 | |

58039030 | — — Of synthetic fibres | 6,8 | Year 0 | |

58039050 | — — Of artificial fibres | 6,8 | Year 0 | |

58039090 | — — Other | 7,3 | Year 0 | |

5804 | Tulles and other net fabrics, not including woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs, other than fabrics of headings 6002 to 6006: | | | |

580410 | — Tulles and other net fabrics | | | |

— — Plain | | | |

58041011 | — — — Knotted net fabrics | 5,2 | Year 0 | |

58041019 | — — — Other | 5,2 | Year 0 | |

58041090 | — — Other | 7,2 | Year 0 | |

— Mechanically made lace | | | |

580421 | — — Of man-made fibres | | | |

58042110 | — — — Made on mechanical bobbin machines | 6,9 | Year 0 | |

58042190 | — — — Other | 6,9 | Year 0 | |

580429 | — — Of other textile materials | | | |

58042910 | — — — Made on mechanical bobbin machines | 6,9 | Year 0 | |

58042990 | — — — Other | 6,9 | Year 0 | |

58043000 | — Hand-made lace | 7,2 | Year 0 | |

58050000 | Hand-woven tapestries of the type Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needle-worked tapestries (for example, petit point, cross stitch), whether or not made-up | 4,4 | Year 0 | |

5806 | Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs) | | | |

58061000 | — Woven pile fabrics (including terry towelling and similar terry fabrics) and chenille fabrics | 5,0 | Year 0 | |

58062000 | — Other woven fabrics, containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn or rubber thread | 6,0 | Year 0 | |

— Other woven fabrics | | | |

58063100 | — — Of cotton | 6,0 | Year 0 | |

580632 | — — Of man-made fibres | | | |

58063210 | — — — With real selvedges | 6,0 | Year 0 | |

58063290 | — — — Other | 6,0 | Year 0 | |

58063900 | — — Of other textile materials | 6,0 | Year 0 | |

58064000 | — Fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs) | 4,9 | Year 0 | |

5807 | Labels, badges and similar articles of textile materials, in the piece, in strips or cut to shape or size, not embroidered | | | |

580710 | — Woven | | | |

58071010 | — — With woven inscription | 4,9 | Year 0 | |

58071090 | — — Other | 4,9 | Year 0 | |

580790 | — Other | | | |

58079010 | — — Of felt or non-wovens | 5,0 | Year 3 | |

58079090 | — — Other | 7,0 | Year 3 | |

5808 | Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles | | | |

58081000 | — Braids, in the piece | 4,0 | Year 0 | |

58089000 | — Other | 4,2 | Year 0 | |

58090000 | Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallized yarn of heading 5605, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes, not elsewhere specified or included | 4,4 | Year 0 | |

5810 | Embroidery in the piece, in strips or in motifs | | | |

581010 | — Embroidery without visible ground | | | |

58101010 | — — Of a value exceeding EUR 35/kg (net weight) | 4,6 | Year 0 | |

58101090 | — — Other | 7,2 | Year 0 | |

— Other embroidery | | | |

581091 | — — Of cotton | | | |

58109110 | — — — Of a value exceeding EUR 17,50/kg (net weight) | 4,6 | Year 0 | |

58109190 | — — — Other | 5,7 | Year 0 | |

581092 | — — Of man-made fibres | | | |

58109210 | — — — Of a value exceeding EUR 17,50/kg (net weight) | 4,6 | Year 0 | |

58109290 | — — — Other | 5,7 | Year 0 | |

581099 | — — Of other textile materials | | | |

58109910 | — — — Of a value exceeding EUR 17,50/kg (net weight) | 4,6 | Year 0 | |

58109990 | — — — Other | 5,7 | Year 0 | |

58110000 | Quilted textile products in the piece, composed of one or more layers of textile materials assembled with padding by stitching or otherwise, other than embroidery of heading 5810 | 6,8 | Year 0 | |

59 | IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED TEXTILE FABRICS; TEXTILE ARTICLES OF A KIND SUITABLE FOR INDUSTRIAL USE | | | |

5901 | Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations | | | |

59011000 | — Textile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like | 5,2 | Year 0 | |

59019000 | — Other | 5,2 | Year 0 | |

5902 | Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon | | | |

590210 | — Of nylon or other polyamides | | | |

59021010 | — — Impregnated with rubber | 4,4 | Year 0 | |

59021090 | — — Other | 6,8 | Year 0 | |

590220 | — Of polyesters | | | |

59022010 | — — Impregnated with rubber | 4,4 | Year 0 | |

59022090 | — — Other | 6,8 | Year 0 | |

590290 | — Other | | | |

59029010 | — — Impregnated with rubber | 4,4 | Year 0 | |

59029090 | — — Other | 6,8 | Year 0 | |

5903 | Textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 5902 | | | |

590310 | — With poly(vinyl chloride): | | | |

59031010 | — — Impregnated | 7,0 | Year 0 | |

59031090 | — — Coated, covered or laminated | 7,0 | Year 0 | |

590320 | — With polyurethane | | | |

59032010 | — — Impregnated | 7,0 | Year 0 | |

59032090 | — — Coated, covered or laminated | 7,0 | Year 0 | |

590390 | — Other | | | |

59039010 | — — Impregnated | 7,0 | Year 0 | |

— — Coated, covered or laminated | | | |

59039091 | — — — With cellulose derivatives or other plastics, with the fabric forming the right side | 7,0 | Year 0 | |

59039099 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

5904 | Linoleum, whether or not cut to shape; floor coverings consisting of a coating or covering applied on a textile backing, whether or not cut to shape | | | |

59041000 | — Linoleum | 4,2 | Year 0 | |

59049000 | — Other | 4,2 | Year 0 | |

590500 | Textile wall coverings | | | |

59050010 | — Consisting of parallel yarns, fixed on a backing of any material | 4,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

59050030 | — — Of flax | 7,3 | Year 0 | |

59050050 | — — Of jute | 3,2 | Year 0 | |

59050070 | — — Of man-made fibres | 6,8 | Year 0 | |

59050090 | — — Other | 4,8 | Year 0 | |

5906 | Rubberised textile fabrics, other than those of heading 5902 | | | |

59061000 | — Adhesive tape of a width not exceeding 20 cm | 3,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

59069100 | — — Knitted or crocheted | 5,2 | Year 0 | |

590699 | — — Other | | | |

59069910 | — — — Fabrics mentioned in note 4 (c) to this chapter | 7,0 | Year 0 | |

59069990 | — — — Other | 4,4 | Year 0 | |

590700 | Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted canvas being theatrical scenery, studio back-cloths or the like | | | |

59070010 | — Oil cloth and other textile fabrics coated with preparations with a basis of drying oil | 3,9 | Year 0 | |

59070090 | — Other | 3,9 | Year 0 | |

59080000 | Textile wicks, woven, plaited or knitted, for lamps, stoves, lighters, candles or the like; incandescent gas mantles and tubular knitted gas mantle fabric therefor, whether or not impregnated | 4,4 | Year 0 | |

590900 | Textile hosepiping and similar textile tubing, with or without lining, armour or accessories of other materials | | | |

59090010 | — Of synthetic fibres | 5,2 | Year 0 | |

59090090 | — Of other textile materials | 5,2 | Year 0 | |

59100000 | Transmission or conveyor belts or belting, of textile material, whether or not impregnated, coated, covered or laminated with plastics, or reinforced with metal or other material | 4,0 | Year 0 | |

5911 | Textile products and articles, for technical uses, specified in note 7 to this chapter | | | |

59111000 | — Textile fabrics, felt and felt-lined woven fabrics, coated, covered or laminated with rubber, leather or other material, of a kind used for card clothing, and similar fabrics of a kind used for other technical purposes, including narrow fabrics made of velvet impregnated with rubber, for covering weaving spindles (weaving beams) | 4,2 | Year 0 | |

59112000 | — Bolting cloth, whether or not made-up | 3,6 | Year 0 | |

— Textile fabrics and felts, endless or fitted with linking devices, of a kind used in paper-making or similar machines (for example, for pulp or asbestos-cement) | | | |

591131 | — — Weighing less than 650 g/m2 | | | |

— — — Of silk or man-made fibres | | | |

59113111 | — — — — Woven fabrics, felted or not, of synthetic fibres, of a kind used in paper-making machines | 4,6 | Year 0 | |

59113119 | — — — — Other | 4,6 | Year 0 | |

59113190 | — — — Of other textile materials | 3,5 | Year 0 | |

591132 | — — Weighing 650 g/m2 or more | | | |

59113210 | — — — Of silk or man-made fibres | 4,6 | Year 0 | |

59113290 | — — — Of other textile materials | 3,5 | Year 0 | |

59114000 | — Straining cloth of a kind used in oil presses or the like, including that of human hair | 4,8 | Year 0 | |

591190 | — Other | | | |

59119010 | — — Of felt | 4,8 | Year 0 | |

59119090 | — — Other | 4,8 | Year 0 | |

60 | KNITTED OR CROCHETED FABRICS | | | |

6001 | Pile fabrics, including "long pile" fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted | | | |

60011000 | — "Long pile" fabrics | 7,0 | Year 0 | |

— Looped pile fabrics | | | |

60012100 | — — Of cotton | 7,0 | Year 0 | |

60012200 | — — Of man-made fibres | 7,0 | Year 0 | |

600129 | — — Of other textile materials | | | |

60012910 | — — — Of wool or fine animal hair | 7,0 | Year 0 | |

60012990 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

600191 | — — Of cotton | | | |

60019110 | — — — Unbleached or bleached | 7,0 | Year 0 | |

60019130 | — — — Dyed | 7,0 | Year 0 | |

60019150 | — — — Of yarns of different colours | 7,0 | Year 0 | |

60019190 | — — — Printed | 7,0 | Year 0 | |

600192 | — — Of man-made fibres | | | |

60019210 | — — — Unbleached or bleached | 7,0 | Year 0 | |

60019230 | — — — Dyed | 7,0 | Year 0 | |

60019250 | — — — Of yarns of different colours | 7,0 | Year 0 | |

60019290 | — — — Printed | 7,0 | Year 0 | |

600199 | — — Of other textile materials | | | |

60019910 | — — — Of wool or fine animal hair | 7,0 | Year 0 | |

60019990 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

6002 | Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001: | | | |

60024000 | — Containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn, but not containing rubber thread | 7,0 | Year 0 | |

60029000 | — Other | 5,2 | Year 0 | |

6003 | Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of heading 6001 or 6002: | | | |

60031000 | — Of wool or fine animal hair | 7,0 | Year 0 | |

60032000 | — Of cotton | 7,0 | Year 0 | |

600330 | — Of synthetic fibres: | | | |

60033010 | — — Raschel lace | 7,0 | Year 0 | |

60033090 | — — Other | 7,0 | Year 0 | |

60034000 | — Of artificial fibres | 7,0 | Year 0 | |

60039000 | — Other | 7,0 | Year 0 | |

6004 | Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001: | | | |

60041000 | — Containing by weight 5 % or more of elastomeric yarn, but not containing rubber thread | 7,0 | Year 0 | |

60049000 | — Other | 5,2 | Year 0 | |

6005 | Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 6001 to 6004: | | | |

60051000 | — Of wool or fine animal hair | 7,0 | Year 0 | |

— Of cotton: | | | |

60052100 | — — Unbleached or bleached | 7,0 | Year 0 | |

60052200 | — — Dyed | 7,0 | Year 0 | |

60052300 | — — Of yarns of different colours | 7,0 | Year 0 | |

60052400 | — — Printed | 7,0 | Year 0 | |

— Of synthetic fibres: | | | |

600531 | — — Unbleached or bleached: | | | |

60053110 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053150 | — — — Raschel lace, other than for curtains or net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053190 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

600532 | — — Dyed: | | | |

60053210 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053250 | — — — Raschel lace, other than for curtains or net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053290 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

600533 | — — Of yarns of different colours: | | | |

60053310 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053350 | — — — Raschel lace, other than for curtains or net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053390 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

600534 | — — Printed: | | | |

60053410 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053450 | — — — Raschel lace, other than for curtains or net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60053490 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

— Of artificial fibres: | | | |

60054100 | — — Unbleached or bleached | 7,0 | Year 0 | |

60054200 | — — Dyed | 7,0 | Year 0 | |

60054300 | — — Of yarns of different colours | 7,0 | Year 0 | |

60054400 | — — Printed | 7,0 | Year 0 | |

60059000 | — Other | 7,0 | Year 0 | |

6006 | Other knitted or crocheted fabrics: | | | |

60061000 | — Of wool or fine animal hair | 7,0 | Year 0 | |

— Of cotton: | | | |

60062100 | — — Unbleached or bleached | 7,0 | Year 0 | |

60062200 | — — Dyed | 7,0 | Year 0 | |

60062300 | — — Of yarns of different colours | 7,0 | Year 0 | |

60062400 | — — Printed | 7,0 | Year 0 | |

— Of synthetic fibres: | | | |

600631 | — — Unbleached or bleached: | | | |

60063110 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60063190 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

600632 | — — Dyed: | | | |

60063210 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60063290 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

600633 | — — Of yarns of different colours: | | | |

60063310 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60063390 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

600634 | — — Printed: | | | |

60063410 | — — — For curtains, including net curtain fabric | 7,0 | Year 0 | |

60063490 | — — — Other | 7,0 | Year 0 | |

— Of artificial fibres: | | | |

60064100 | — — Unbleached or bleached | 7,0 | Year 0 | |

60064200 | — — Dyed | 7,0 | Year 0 | |

60064300 | — — Of yarns of different colours | 7,0 | Year 0 | |

60064400 | — — Printed | 7,0 | Year 0 | |

60069000 | — Other | 7,0 | Year 0 | |

61 | ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED | | | |

6101 | Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6103 | | | |

610110 | — Of wool or fine animal hair | | | |

61011010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61011090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

610120 | — Of cotton | | | |

61012010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61012090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

610130 | — Of man-made fibres | | | |

61013010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61013090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

610190 | — Of other textile materials | | | |

61019010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61019090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

6102 | Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6104 | | | |

610210 | — Of wool or fine animal hair | | | |

61021010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61021090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

610220 | — Of cotton | | | |

61022010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61022090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

610230 | — Of man-made fibres | | | |

61023010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61023090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

610290 | — Of other textile materials | | | |

61029010 | — — Overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

61029090 | — — Anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles | 9,9 | Year 0 | |

6103 | Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted | | | |

— Suits | | | |

61031100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61031200 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61031900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Ensembles | | | |

61032100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61032200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61032300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61032900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Jackets and blazers | | | |

61033100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61033200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61033300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61033900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts | | | |

610341 | — — Of wool or fine animal hair | | | |

61034110 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

61034190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

610342 | — — Of cotton | | | |

61034210 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

61034290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

610343 | — — Of synthetic fibres | | | |

61034310 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

61034390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

610349 | — — Of other textile materials | | | |

61034910 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

61034991 | — — — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

61034999 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6104 | Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted | | | |

— Suits | | | |

61041100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61041200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61041300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61041900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Ensembles | | | |

61042100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61042200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61042300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61042900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Jackets and blazers | | | |

61043100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61043200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61043300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61043900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Dresses | | | |

61044100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61044200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61044300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61044400 | — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

61044900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Skirts and divided skirts | | | |

61045100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61045200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61045300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61045900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts | | | |

610461 | — — Of wool or fine animal hair | | | |

61046110 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

61046190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

610462 | — — Of cotton | | | |

61046210 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

61046290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

610463 | — — Of synthetic fibres | | | |

61046310 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

61046390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

610469 | — — Of other textile materials | | | |

61046910 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

61046991 | — — — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

61046999 | — — — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6105 | Men's or boys' shirts, knitted or crocheted | | | |

61051000 | — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

610520 | — Of man-made fibres | | | |

61052010 | — — Of synthetic fibres | 9,6 | Year 0 | |

61052090 | — — Of artificial fibres | 9,6 | Year 0 | |

610590 | — Of other textile materials | | | |

61059010 | — — Of wool or fine animal hair | 9,6 | Year 0 | |

61059090 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

6106 | Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted | | | |

61061000 | — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61062000 | — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

610690 | — Of other textile materials | | | |

61069010 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61069030 | — — Of silk or silk waste | 9,9 | Year 0 | |

61069050 | — — Of flax or of ramie | 9,9 | Year 0 | |

61069090 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6107 | Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted | | | |

— Underpants and briefs | | | |

61071100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

61071200 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

61071900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Nightshirts and pyjamas | | | |

61072100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

61072200 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

61072900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

610791 | — — Of cotton | | | |

61079110 | — — — Of terry fabrics | 9,9 | Year 0 | |

61079190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

61079200 | — — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

61079900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6108 | Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, négligés, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted | | | |

— Slips and petticoats | | | |

61081100 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

61081900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Briefs and panties | | | |

61082100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

61082200 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

61082900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Nightdresses and pyjamas | | | |

610831 | — — Of cotton | | | |

61083110 | — — — Nightdresses | 9,6 | Year 0 | |

61083190 | — — — Pyjamas | 9,6 | Year 0 | |

610832 | — — Of man-made fibres | | | |

— — — Of synthetic fibres | | | |

61083211 | — — — — Nightdresses | 9,6 | Year 0 | |

61083219 | — — — — Pyjamas | 9,6 | Year 0 | |

61083290 | — — — Of artificial fibres | 9,6 | Year 0 | |

61083900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

610891 | — — Of cotton | | | |

61089110 | — — — Of terry fabrics | 9,9 | Year 0 | |

61089190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

61089200 | — — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

610899 | — — Of other textile materials | | | |

61089910 | — — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61089990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6109 | T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted | | | |

61091000 | — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

610990 | — Of other textile materials | | | |

61099010 | — — Of wool or fine animal hair | 9,6 | Year 0 | |

61099030 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

61099090 | — — Other | 9,6 | Year 0 | |

6110 | Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted: | | | |

— Of wool or fine animal hair: | | | |

611011 | — — Of wool: | | | |

61101110 | — — — Jerseys and pullovers, containing at least 50 % by weight of wool and weighing 600 g or more per article | 8,4 | Year 0 | |

— — — Other: | | | |

61101130 | — — — — Men's or boys' | 9,9 | Year 0 | |

61101190 | — — — — Women's or girls' | 9,9 | Year 0 | |

611012 | — — Of Kashmir (cashmere) goats: | | | |

61101210 | — — — Men's or boys' | 9,9 | Year 0 | |

61101290 | — — — Women's or girls' | 9,9 | Year 0 | |

611019 | — — Other: | | | |

61101910 | — — — Men's or boys' | 9,9 | Year 0 | |

61101990 | — — — Women's or girls' | 9,9 | Year 0 | |

611020 | — Of cotton | | | |

61102010 | — — Lightweight fine knit roll, polo or turtle neck jumpers and pullovers | 9,6 | Year 0 | |

— — Other | | | |

61102091 | — — — Men's or boys' | 9,9 | Year 0 | |

61102099 | — — — Women's or girls' | 9,9 | Year 0 | |

611030 | — Of man-made fibres | | | |

61103010 | — — Lightweight fine knit roll, polo or turtle neck jumpers and pullovers | 9,6 | Year 0 | |

— — Other | | | |

61103091 | — — — Men's or boys' | 9,9 | Year 0 | |

61103099 | — — — Women's or girls' | 9,9 | Year 0 | |

611090 | — Of other textile materials | | | |

61109010 | — — Of flax or ramie | 9,9 | Year 0 | |

61109090 | — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6111 | Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted | | | |

611110 | — Of wool or fine animal hair | | | |

61111010 | — — Gloves, mittens and mitts | 7,1 | Year 0 | |

61111090 | — — Other | 9,8 | Year 0 | |

611120 | — Of cotton | | | |

61112010 | — — Gloves, mittens and mitts | 7,1 | Year 0 | |

61112090 | — — Other | 9,8 | Year 0 | |

611130 | — Of synthetic fibres | | | |

61113010 | — — Gloves, mittens and mitts | 7,1 | Year 0 | |

61113090 | — — Other | 9,8 | Year 0 | |

61119000 | — Of other textile materials | 9,8 | Year 0 | |

6112 | Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted | | | |

— Track suits | | | |

61121100 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61121200 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

61121900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

61122000 | — Ski suits | 9,9 | Year 0 | |

— Men's or boys' swimwear | | | |

611231 | — — Of synthetic fibres | | | |

61123110 | — — — Containing by weight 5 % or more of rubber thread | 6,4 | Year 0 | |

61123190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

611239 | — — Of other textile materials | | | |

61123910 | — — — Containing by weight 5 % or more of rubber thread | 6,4 | Year 0 | |

61123990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Women's or girls' swimwear | | | |

611241 | — — Of synthetic fibres | | | |

61124110 | — — — Containing by weight 5 % or more of rubber thread | 6,4 | Year 0 | |

61124190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

611249 | — — Of other textile materials | | | |

61124910 | — — — Containing by weight 5 % or more of rubber thread | 6,4 | Year 0 | |

61124990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

611300 | Garments, made-up of knitted or crocheted fabrics of heading 5903, 5906, or 5907 | | | |

61130010 | — Of knitted or crocheted fabrics of heading 5906 | 6,4 | Year 0 | |

61130090 | — Other | 9,9 | Year 0 | |

6114 | Other garments, knitted or crocheted | | | |

61141000 | — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

61142000 | — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

61143000 | — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

61149000 | — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6115 | Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including stockings for varicose veins and footwear without applied soles, knitted or crocheted | | | |

— Panty hose and tights | | | |

61151100 | — — Of synthetic fibres, measuring per single yarn less than 67 decitex | 9,6 | Year 0 | |

61151200 | — — Of synthetic fibres, measuring per single yarn 67 decitex or more | 9,6 | Year 0 | |

61151900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

611520 | — Women's full-length or knee-length hosiery, measuring per single yarn less than 67 decitex | | | |

— — Of synthetic fibres | | | |

61152011 | — — — Knee-length stockings | 9,6 | Year 0 | |

61152019 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

61152090 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

61159100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,6 | Year 0 | |

61159200 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

611593 | — — Of synthetic fibres | | | |

61159310 | — — — Stockings for varicose veins | 6,4 | Year 0 | |

61159330 | — — — Knee-length stockings (other than stockings for varicose veins) | 9,6 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

61159391 | — — — — Women's stockings | 9,6 | Year 0 | |

61159399 | — — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

61159900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

6116 | Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted | | | |

611610 | — Impregnated, coated or covered with plastics or rubber | | | |

61161020 | — — Gloves impregnated, coated or covered with rubber | 6,4 | Year 0 | |

61161080 | — — Other | 7,1 | Year 0 | |

— Other | | | |

61169100 | — — Of wool or fine animal hair | 7,1 | Year 0 | |

61169200 | — — Of cotton | 7,1 | Year 0 | |

61169300 | — — Of synthetic fibres | 7,1 | Year 0 | |

61169900 | — — Of other textile materials | 7,1 | Year 0 | |

6117 | Other made-up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of clothing accessories | | | |

61171000 | — Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like | 9,9 | Year 0 | |

61172000 | — Ties, bow ties and cravats | 9,9 | Year 0 | |

611780 | — Other accessories | | | |

61178010 | — — Knitted or crocheted, elasticated or rubberised | 6,4 | Year 0 | |

61178090 | — — Other | 9,9 | Year 0 | |

61179000 | — Parts | 9,9 | Year 0 | |

62 | ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETED | | | |

6201 | Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 6203 | | | |

— Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | | | |

62011100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

620112 | — — Of cotton | | | |

62011210 | — — — Of a weight, per garment, not exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

62011290 | — — — Of a weight, per garment, exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

620113 | — — Of man-made fibres | | | |

62011310 | — — — Of a weight, per garment, not exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

62011390 | — — — Of a weight, per garment, exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

62011900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Other | | | |

62019100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62019200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62019300 | — — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

62019900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6202 | Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 6204 | | | |

— Overcoats, raincoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles | | | |

62021100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

620212 | — — Of cotton | | | |

62021210 | — — — Of a weight, per garment, not exceeding 1 kg | 9,9 | Year 0 | |

62021290 | — — — Of a weight, per garment, exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

620213 | — — Of man-made fibres | | | |

62021310 | — — — Of a weight, per garment, not exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

62021390 | — — — Of a weight, per garment, exceeding 1kg | 9,9 | Year 0 | |

62021900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Other | | | |

62029100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62029200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62029300 | — — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

62029900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6203 | Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear) | | | |

— Suits | | | |

62031100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62031200 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

620319 | — — Of other textile materials | | | |

62031910 | — — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62031930 | — — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

62031990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Ensembles | | | |

62032100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

620322 | — — Of cotton | | | |

62032210 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62032280 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620323 | — — Of synthetic fibres | | | |

62032310 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62032380 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620329 | — — Of other textile materials | | | |

— — — Of artificial fibres | | | |

62032911 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62032918 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62032990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Jackets and blazers | | | |

62033100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

620332 | — — Of cotton | | | |

62033210 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62033290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620333 | — — Of synthetic fibres | | | |

62033310 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62033390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620339 | — — Of other textile materials | | | |

— — — Of artificial fibres | | | |

62033911 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62033919 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62033990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts | | | |

620341 | — — Of wool or fine animal hair | | | |

62034110 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

62034130 | — — — Bib and brace overalls | 9,9 | Year 0 | |

62034190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620342 | — — Of cotton | | | |

— — — Trousers and breeches | | | |

62034211 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

62034231 | — — — — — Of denim | 9,9 | Year 0 | |

62034233 | — — — — — Of cut corduroy | 9,9 | Year 0 | |

62034235 | — — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— — — Bib and brace overalls | | | |

62034251 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62034259 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62034290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620343 | — — Of synthetic fibres | | | |

— — — Trousers and breeches | | | |

62034311 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62034319 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— — — Bib and brace overalls | | | |

62034331 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62034339 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62034390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620349 | — — Of other textile materials | | | |

— — — Of artificial fibres | | | |

— — — — Trousers and breeches | | | |

62034911 | — — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62034919 | — — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Bib and brace overalls | | | |

62034931 | — — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62034939 | — — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62034950 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62034990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6204 | Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear) | | | |

— Suits | | | |

62041100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62041200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62041300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

620419 | — — Of other textile materials | | | |

62041910 | — — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

62041990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Ensembles | | | |

62042100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

620422 | — — Of cotton | | | |

62042210 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62042280 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620423 | — — Of synthetic fibres | | | |

62042310 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62042380 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620429 | — — Of other textile materials | | | |

— — — Of artificial fibres | | | |

62042911 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62042918 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62042990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Jackets and blazers | | | |

62043100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

620432 | — — Of cotton | | | |

62043210 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62043290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620433 | — — Of synthetic fibres | | | |

62043310 | — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62043390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620439 | — — Of other textile materials | | | |

— — — Of artificial fibres | | | |

62043911 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62043919 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62043990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Dresses | | | |

62044100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62044200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62044300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

62044400 | — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

620449 | — — Of other textile materials | | | |

62044910 | — — — Of silk or silk waste | 9,9 | Year 0 | |

62044990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Skirts and divided skirts | | | |

62045100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62045200 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62045300 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

620459 | — — Of other textile materials | | | |

62045910 | — — — Of artificial fibres | 9,9 | Year 0 | |

62045990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts | | | |

620461 | — — Of wool or fine animal hair | | | |

62046110 | — — — Trousers and breeches | 9,9 | Year 0 | |

62046180 | — — — Bib and brace overalls | 9,9 | Year 0 | |

62046190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620462 | — — Of cotton | | | |

— — — Trousers and breeches | | | |

62046211 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

62046231 | — — — — — Of denim | 9,9 | Year 0 | |

62046233 | — — — — — Of cut corduroy | 9,9 | Year 0 | |

62046239 | — — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— — — Bib and brace overalls | | | |

62046251 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62046259 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62046290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620463 | — — Of synthetic fibres | | | |

— — — Trousers and breeches | | | |

62046311 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62046318 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— — — Bib and brace overalls | | | |

62046331 | — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62046339 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62046390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

620469 | — — Of other textile materials | | | |

— — — Of artificial fibres | | | |

— — — — Trousers and breeches | | | |

62046911 | — — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62046918 | — — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Bib and brace overalls | | | |

62046931 | — — — — — Industrial and occupational | 9,9 | Year 0 | |

62046939 | — — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62046950 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62046990 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6205 | Men's or boys' shirts | | | |

62051000 | — Of wool or fine animal hair | 9,6 | Year 0 | |

62052000 | — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

62053000 | — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

620590 | — Of other textile materials | | | |

62059010 | — — Of flax or ramie | 9,6 | Year 0 | |

62059090 | — — Other | 9,6 | Year 0 | |

6206 | Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses | | | |

62061000 | — Of silk or silk waste | 9,9 | Year 0 | |

62062000 | — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

62063000 | — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

62064000 | — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

620690 | — Of other textile materials | | | |

62069010 | — — Of flax or ramie | 9,9 | Year 0 | |

62069090 | — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6207 | Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles | | | |

— Underpants and briefs | | | |

62071100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

62071900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Nightshirts and pyjamas | | | |

62072100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

62072200 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

62072900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

620791 | — — Of cotton | | | |

62079110 | — — — Bathrobes, dressing gowns and similar articles of terry towelling and similar woven terry fabrics | 9,9 | Year 0 | |

62079190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62079200 | — — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

62079900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6208 | Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, négligés, bathrobes, dressing gowns and similar articles | | | |

— Slips and petticoats | | | |

62081100 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

620819 | — — Of other textile materials | | | |

62081910 | — — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

62081990 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

— Nightdresses and pyjamas | | | |

62082100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

62082200 | — — Of man-made fibres | 9,6 | Year 0 | |

62082900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

620891 | — — Of cotton | | | |

— — — Negligés, bathrobes, dressing gowns and similar articles | | | |

62089111 | — — — — Of terry towelling and similar woven terry fabrics | 9,9 | Year 0 | |

62089119 | — — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62089190 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62089200 | — — Of man-made fibres | 9,9 | Year 0 | |

62089900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6209 | Babies' garments and clothing accessories | | | |

62091000 | — Of wool or fine animal hair | 8,4 | Year 0 | |

62092000 | — Of cotton | 8,4 | Year 0 | |

62093000 | — Of synthetic fibres | 8,4 | Year 0 | |

62099000 | — Of other textile materials | 8,4 | Year 0 | |

6210 | Garments, made-up of fabrics of heading 5602, 5603, 5903, 5906 or 5907 | | | |

621010 | — Of fabrics of heading 5602 or 5603 | | | |

62101010 | — — Of fabrics of heading 5602 | 9,9 | Year 0 | |

— — Of fabrics of heading 5603 | | | |

62101091 | — — — In sterile packs | 9,9 | Year 0 | |

62101099 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62102000 | — Other garments, of the type described in subheadings 620111 to 620119 | 9,9 | Year 0 | |

62103000 | — Other garments, of the type described in subheadings 620211 to 620219 | 9,9 | Year 0 | |

62104000 | — Other men's or boys' garments | 9,9 | Year 0 | |

62105000 | — Other women's or girls' garments | 9,9 | Year 0 | |

6211 | Track suits, ski suits and swimwear; other garments | | | |

— Swimwear | | | |

62111100 | — — Men's or boys' | 9,9 | Year 0 | |

62111200 | — — Women's or girls' | 9,9 | Year 0 | |

62112000 | — Ski suits | 9,9 | Year 0 | |

— Other garments, men's or boys' | | | |

62113100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

621132 | — — Of cotton | | | |

62113210 | — — — Industrial and occupational clothing | 9,9 | Year 0 | |

— — — Track suits with lining | | | |

62113231 | — — — — With an outer shell of a single identical fabric | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

62113241 | — — — — — Upper parts | 9,9 | Year 0 | |

62113242 | — — — — — Lower parts | 9,9 | Year 0 | |

62113290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

621133 | — — Of man-made fibres | | | |

62113310 | — — — Industrial and occupational clothing | 9,9 | Year 0 | |

— — — Track suits with lining | | | |

62113331 | — — — — With an outer shell of a single identical fabric | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

62113341 | — — — — — Upper parts | 9,9 | Year 0 | |

62113342 | — — — — — Lower parts | 9,9 | Year 0 | |

62113390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62113900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Other garments, women's or girls' | | | |

62114100 | — — Of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

621142 | — — Of cotton | | | |

62114210 | — — — Aprons, overalls, smock-overalls and other industrial and occupational clothing (whether or not also suitable for domestic use) | 9,9 | Year 0 | |

— — — Track suits with lining | | | |

62114231 | — — — — With an outer shell of a single identical fabric | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

62114241 | — — — — — Upper parts | 9,9 | Year 0 | |

62114242 | — — — — — Lower parts | 9,9 | Year 0 | |

62114290 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

621143 | — — Of man-made fibres | | | |

62114310 | — — — Aprons, overalls, smock-overalls and other industrial and occupational clothing (whether or not also suitable for domestic use) | 9,9 | Year 0 | |

— — — Track suits with lining | | | |

62114331 | — — — — With an outer shell of a single identical fabric | 9,9 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

62114341 | — — — — — Upper parts | 9,9 | Year 0 | |

62114342 | — — — — — Lower parts | 9,9 | Year 0 | |

62114390 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

62114900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6212 | Brassières, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted | | | |

621210 | — Brassières | | | |

62121010 | — — In a set made-up for retail-sale containing a brassière and a brief | 5,2 | Year 0 | |

62121090 | — — Other | 5,2 | Year 0 | |

62122000 | — Girdles and panty-girdles | 5,2 | Year 0 | |

62123000 | — Corselettes | 5,2 | Year 0 | |

62129000 | — Other | 5,2 | Year 0 | |

6213 | Handkerchiefs | | | |

62131000 | — Of silk or silk waste | 8,0 | Year 0 | |

62132000 | — Of cotton | 8,0 | Year 0 | |

62139000 | — Of other textile materials | 8,0 | Year 0 | |

6214 | Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like | | | |

62141000 | — Of silk or silk waste | 6,4 | Year 0 | |

62142000 | — Of wool or fine animal hair | 6,4 | Year 0 | |

62143000 | — Of synthetic fibres | 6,4 | Year 0 | |

62144000 | — Of artificial fibres | 6,4 | Year 0 | |

621490 | — Of other textile materials | | | |

62149010 | — — Of cotton | 6,4 | Year 0 | |

62149090 | — — Other | 6,4 | Year 0 | |

6215 | Ties, bow ties and cravats | | | |

62151000 | — Of silk or silk waste | 5,0 | Year 0 | |

62152000 | — Of man-made fibres | 5,0 | Year 0 | |

62159000 | — Of other textile materials | 5,0 | Year 0 | |

62160000 | Gloves, mittens and mitts | 6,0 | Year 0 | |

6217 | Other made-up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 6212 | | | |

62171000 | — Accessories | 5,0 | Year 0 | |

62179000 | — Parts | 9,9 | Year 0 | |

63 | OTHER MADE-UP TEXTILE ARTICLES; SETS; WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS | | | |

I.OTHER MADE-UP TEXTILE ARTICLES

6301 | Blankets and travelling rugs | | | |

63011000 | — Electric blankets | 5,5 | Year 0 | |

630120 | — Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of wool or of fine animal hair | | | |

63012010 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

— — Other | | | |

63012091 | — — — Wholly of wool or fine animal hair | 9,9 | Year 0 | |

63012099 | — — — Other | 9,9 | Year 0 | |

630130 | — Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of cotton | | | |

63013010 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

63013090 | — — Other | 6,0 | Year 0 | |

630140 | — Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of synthetic fibres | | | |

63014010 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

63014090 | — — Other | 9,9 | Year 0 | |

630190 | — Other blankets and travelling rugs | | | |

63019010 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

63019090 | — — Other | 9,9 | Year 0 | |

6302 | Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | | | |

630210 | — Bed linen, knitted or crocheted | | | |

63021010 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

63021090 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other bed linen, printed | | | |

63022100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

630222 | — — Of man-made fibres | | | |

63022210 | — — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63022290 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

630229 | — — Of other textile materials | | | |

63022910 | — — — Of flax or ramie | 9,6 | Year 0 | |

63022990 | — — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other bed linen | | | |

630231 | — — Of cotton | | | |

63023110 | — — — Mixed with flax | 9,6 | Year 0 | |

63023190 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

630232 | — — Of man-made fibres | | | |

63023210 | — — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63023290 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

630239 | — — Of other textile materials | | | |

63023910 | — — — Of flax | 9,6 | Year 0 | |

63023930 | — — — Of ramie | 9,6 | Year 0 | |

63023990 | — — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

63024000 | — Table linen, knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

— Other table linen | | | |

630251 | — — Of cotton | | | |

63025110 | — — — Mixed with flax | 9,6 | Year 0 | |

63025190 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

63025200 | — — Of flax | 9,6 | Year 0 | |

630253 | — — Of man-made fibres | | | |

63025310 | — — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63025390 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

63025900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

63026000 | — Toilet linen and kitchen linen, of terry towelling or similar terry fabrics, of cotton | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

630291 | — — Of cotton | | | |

63029110 | — — — Mixed with flax | 9,6 | Year 0 | |

63029190 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

63029200 | — — Of flax | 9,6 | Year 0 | |

630293 | — — Of man-made fibres | | | |

63029310 | — — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63029390 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

63029900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

6303 | Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances | | | |

— Knitted or crocheted | | | |

63031100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

63031200 | — — Of synthetic fibres | 9,6 | Year 0 | |

63031900 | — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

63039100 | — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

630392 | — — Of synthetic fibres | | | |

63039210 | — — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63039290 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

630399 | — — Of other textile materials | | | |

63039910 | — — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63039990 | — — — Other | 9,6 | Year 0 | |

6304 | Other furnishing articles, excluding those of heading 9404 | | | |

— Bedspreads | | | |

63041100 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

630419 | — — Other | | | |

63041910 | — — — Of cotton | 9,6 | Year 0 | |

63041930 | — — — Of flax or ramie | 9,6 | Year 0 | |

63041990 | — — — Of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

— Other | | | |

63049100 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

63049200 | — — Not knitted or crocheted, of cotton | 9,6 | Year 0 | |

63049300 | — — Not knitted or crocheted, of synthetic fibres | 9,6 | Year 0 | |

63049900 | — — Not knitted or crocheted, of other textile materials | 9,6 | Year 0 | |

6305 | Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods | | | |

630510 | — Of jute or of other textile bast fibres of heading 5303 | | | |

63051010 | — — Used | 1,6 | Year 0 | |

63051090 | — — Other | 3,2 | Year 0 | |

63052000 | — Of cotton | 5,7 | Year 0 | |

— Of man-made textile materials | | | |

630532 | — — Flexible intermediate bulk containers | | | |

— — — Of polyethylene or polypropylene strip or the like | | | |

63053211 | — — — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

— — — — Other | | | |

63053281 | — — — — — Of fabric weighing 120 g/m2 or less | 5,7 | Year 0 | |

63053289 | — — — — — Of fabric weighing more than 120 g/m2 | 5,7 | Year 0 | |

63053290 | — — — Other | 5,7 | Year 0 | |

630533 | — — Other, of polyethylene or polypropylene strip or the like | | | |

63053310 | — — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

63053391 | — — — — Of fabric weighing 120 g/m2 or less | 5,7 | Year 0 | |

63053399 | — — — — Of fabric weighing more than 120 g/m2 | 5,7 | Year 0 | |

63053900 | — — Other | 5,7 | Year 0 | |

63059000 | — Of other textile materials | 4,9 | Year 0 | |

6306 | Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods | | | |

— Tarpaulins, awnings and sunblinds | | | |

63061100 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

63061200 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

63061900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Tents | | | |

63062100 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

63062200 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

63062900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Sails | | | |

63063100 | — — Of synthetic fibres | 9,9 | Year 0 | |

63063900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Pneumatic mattresses | | | |

63064100 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

63064900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

— Other | | | |

63069100 | — — Of cotton | 9,9 | Year 0 | |

63069900 | — — Of other textile materials | 9,9 | Year 0 | |

6307 | Other made-up articles, including dress patterns | | | |

630710 | — Floor-cloths, dish-cloths, dusters and similar cleaning cloths | | | |

63071010 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

63071030 | — — Nonwovens | 5,5 | Year 0 | |

63071090 | — — Other | 6,1 | Year 0 | |

63072000 | — Life-jackets and life-belts | 5,0 | Year 0 | |

630790 | — Other | | | |

63079010 | — — Knitted or crocheted | 9,6 | Year 0 | |

— — Other | | | |

63079091 | — — — Of felt | 5,0 | Year 0 | |

63079099 | — — — Other | 5,0 | Year 0 | |

II.SETS

63080000 | Sets consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale | 9,6 | Year 0 | |

III.WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS

63090000 | Worn clothing and other worn articles | 4,2 | Year 3 | |

6310 | Used or new rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of twine, cordage, rope or cables, of textile materials | | | |

631010 | — Sorted | | | |

63101010 | — — Of wool or fine or coarse animal hair | 0,0 | Year 0 | |

63101030 | — — Of flax or cotton | 0,0 | Year 0 | |

63101090 | — — Of other textile materials | 0,0 | Year 0 | |

63109000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

64 | FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE; PARTS OF SUCH ARTICLES | | | |

6401 | Waterproof footwear with outer soles and uppers of rubber or of plastics, the uppers of which are neither fixed to the sole nor assembled by stitching, riveting, nailing, screwing, plugging or similar processes | | | |

640110 | — Footwear incorporating a protective metal toecap | | | |

64011010 | — — With uppers of rubber | 11,9 | Year 0 | |

64011090 | — — With uppers of plastics | 11,9 | Year 0 | |

— Other footwear | | | |

640191 | — — Covering the knee | | | |

64019110 | — — — With uppers of rubber | 11,9 | Year 0 | |

64019190 | — — — With uppers of plastics | 11,9 | Year 0 | |

640192 | — — Covering the ankle but not covering the knee | | | |

64019210 | — — — With uppers of rubber | 11,9 | Year 0 | |

64019290 | — — — With uppers of plastics | 11,9 | Year 0 | |

640199 | — — Other | | | |

64019910 | — — — With uppers of rubber | 11,9 | Year 0 | |

64019990 | — — — With uppers of plastics | 11,9 | Year 0 | |

6402 | Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics | | | |

— Sports footwear | | | |

640212 | — — Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots | | | |

64021210 | — — — Ski-boots and cross-country ski footwear | 11,9 | Year 0 | |

64021290 | — — — Snowboard boots | 11,9 | Year 0 | |

64021900 | — — Other | 11,9 | Year 0 | |

64022000 | — Footwear with upper straps or thongs assembled to the sole by means of plugs | 11,9 | Year 0 | |

64023000 | — Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap | 11,9 | Year 0 | |

— Other footwear | | | |

64029100 | — — Covering the ankle | 11,9 | Year 0 | |

640299 | — — Other | | | |

64029910 | — — — With uppers of rubber | 11,9 | Year 0 | |

— — — With uppers of plastics | | | |

— — — — Footwear with a vamp made of straps or which has one or several pieces cut out | | | |

64029931 | — — — — — With sole and heel combined having a height of more than 3 cm | 11,9 | Year 0 | |

64029939 | — — — — — Other | 11,9 | Year 0 | |

64029950 | — — — — Slippers and other indoor footwear | 11,9 | Year 0 | |

— — — — Other, with in-soles of a length | | | |

64029991 | — — — — — Of less than 24 cm | 11,9 | Year 0 | |

— — — — — Of 24 cm or more | | | |

64029993 | — — — — — — Footwear which cannot be identified as men's or women's footwear | 11,9 | Year 0 | |

— — — — — — Other | | | |

64029996 | — — — — — — — For men | 11,9 | Year 0 | |

64029998 | — — — — — — — For women | 11,9 | Year 0 | |

6403 | Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather | | | |

— Sports footwear | | | |

64031200 | — — Ski-boots, cross-country ski footwear and snowboard boots | 4,5 | Year 0 | |

64031900 | — — Other | 4,5 | Year 0 | |

64032000 | — Footwear with outer soles of leather, and uppers which consist of leather straps across the instep and around the big toe | 4,5 | Year 0 | |

64033000 | — Footwear made on a base or platform of wood, not having an inner sole or a protective metal toecap | 4,5 | Year 0 | |

64034000 | — Other footwear, incorporating a protective metal toe-cap | 4,5 | Year 0 | |

— Other footwear with outer soles of leather | | | |

640351 | — — Covering the ankle | | | |

— — — Covering the ankle but no part of the calf, with in-soles of a length | | | |

64035111 | — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Of 24 cm or more | | | |

64035115 | — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64035119 | — — — — — For women | 4,5 | Year 0 | |

— — — Other, with in-soles of a length | | | |

64035191 | — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Of 24 cm or more | | | |

64035195 | — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64035199 | — — — — — For women | 4,5 | Year 0 | |

640359 | — — Other | | | |

— — — Footwear with a vamp made of straps or which has one or several pieces cut out | | | |

64035911 | — — — — With sole and heel combined having a height of more than 3 cm | 1,5 | Year 0 | |

— — — — Other, with in-soles of a length | | | |

64035931 | — — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — — Of 24 cm or more | | | |

64035935 | — — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64035939 | — — — — — — For women | 4,5 | Year 0 | |

64035950 | — — — Slippers and other indoor footwear | 4,5 | Year 0 | |

— — — Other, with in-soles of a length | | | |

64035991 | — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Of 24 cm or more | | | |

64035995 | — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64035999 | — — — — — For women | 4,5 | Year 0 | |

— Other footwear | | | |

640391 | — — Covering the ankle | | | |

— — — Covering the ankle but no part of the calf, with in-soles of a length | | | |

64039111 | — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Of 24 cm or more | | | |

64039113 | — — — — — Footwear which cannot be identified as men's or women's footwear | 4,5 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

64039116 | — — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64039118 | — — — — — — For women | 4,5 | Year 0 | |

— — — Other, with in-soles of a length | | | |

64039191 | — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Of 24 cm or more | | | |

64039193 | — — — — — Footwear which cannot be identified as men's or women's footwear | 4,5 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

64039196 | — — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64039198 | — — — — — — For women | 1,5 | Year 0 | |

640399 | — — Other | | | |

— — — Footwear with a vamp made of straps or which has one or several pieces cut out | | | |

64039911 | — — — — With sole and heel combined having a height of more than 3 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Other, with in-soles of a length | | | |

64039931 | — — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — — Of 24 cm or more | | | |

64039933 | — — — — — — Footwear which cannot be identified as men's or women's footwear | 4,5 | Year 0 | |

— — — — — — Other | | | |

64039936 | — — — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64039938 | — — — — — — — For women | 1,5 | Year 0 | |

64039950 | — — — Slippers and other indoor footwear | 4,5 | Year 0 | |

— — — Other, with in-soles of a length | | | |

64039991 | — — — — Of less than 24 cm | 4,5 | Year 0 | |

— — — — Of 24 cm or more | | | |

64039993 | — — — — — Footwear which cannot be identified as men's or women's footwear | 4,5 | Year 0 | |

— — — — — Other | | | |

64039996 | — — — — — — For men | 4,5 | Year 0 | |

64039998 | — — — — — — For women | 3,5 | Year 0 | |

6404 | Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of textile materials | | | |

— Footwear with outer soles of rubber or plastics | | | |

64041100 | — — Sports footwear; tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like | 11,9 | Year 0 | |

640419 | — — Other | | | |

64041910 | — — — Slippers and other indoor footwear | 11,9 | Year 0 | |

64041990 | — — — Other | 11,9 | Year 0 | |

640420 | — Footwear with outer soles of leather or composition leather | | | |

64042010 | — — Slippers and other indoor footwear | 11,9 | Year 0 | |

64042090 | — — Other | 11,9 | Year 0 | |

6405 | Other footwear | | | |

640510 | — With uppers of leather or composition leather | | | |

64051010 | — — With outer soles of wood or cork | 0,0 | Year 0 | |

64051090 | — — With outer soles of other materials | 0,0 | Year 0 | |

640520 | — With uppers of textile materials | | | |

64052010 | — — With outer soles of wood or cork | 0,0 | Year 0 | |

— — With outer soles of other materials | | | |

64052091 | — — — Slippers and other indoor footwear | 0,0 | Year 0 | |

64052099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

640590 | — Other | | | |

64059010 | — — With outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather | 11,9 | Year 0 | |

64059090 | — — With outer soles of other materials | 0,0 | Year 0 | |

6406 | Parts of footwear (including uppers whether or not attached to soles other than outer soles); removable in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof | | | |

640610 | — Uppers and parts thereof, other than stiffeners | | | |

— — Of leather | | | |

64061011 | — — — Uppers | 0,0 | Year 0 | |

64061019 | — — — Parts of uppers | 0,0 | Year 0 | |

64061090 | — — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

640620 | — Outer soles and heels, of rubber or plastics | | | |

64062010 | — — Of rubber | 0,0 | Year 0 | |

64062090 | — — Of plastics | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

64069100 | — — Of wood | 0,0 | Year 0 | |

640699 | — — Of other materials | | | |

64069910 | — — — Gaiters, leggings and similar articles and parts thereof | 0,0 | Year 0 | |

64069930 | — — — Assemblies of uppers affixed to inner soles or to other sole components, but without outer soles | 0,0 | Year 0 | |

64069950 | — — — Removable in-soles and other removable accessories | 0,0 | Year 0 | |

64069960 | — — — Outer soles of leather or composition leather | 0,0 | Year 0 | |

64069980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

65 | HEADGEAR AND PARTS THEREOF | | | |

65010000 | Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither blocked to shape nor with made brims; plateaux and manchons (including slit manchons), of felt | 0,0 | Year 0 | |

65020000 | Hat-shapes, plaited or made by assembling strips of any material, neither blocked to shape, nor with made brims, nor lined, nor trimmed | 0,0 | Year 0 | |

650300 | Felt hats and other felt headgear, made from the hat bodies, hoods or plateaux of heading 6501, whether or not lined or trimmed | | | |

65030010 | — Of fur felt or of felt of wool and fur | 0,0 | Year 0 | |

65030090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

65040000 | Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material, whether or not lined or trimmed | 0,0 | Year 0 | |

6505 | Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made-up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; Hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed | | | |

65051000 | — Hair-nets | 0,0 | Year 0 | |

650590 | — Other | | | |

65059010 | — — Berets, bonnets, skull-caps, fezzes, tarbooshes and the like | 0,0 | Year 0 | |

65059030 | — — Peaked caps | 0,0 | Year 0 | |

65059090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

6506 | Other headgear, whether or not lined or trimmed | | | |

650610 | — Safety headgear | | | |

65061010 | — — Of plastics | 0,0 | Year 0 | |

65061080 | — — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

65069100 | — — Of rubber or of plastics | 0,0 | Year 0 | |

65069200 | — — Of furskin | 0,0 | Year 0 | |

65069900 | — — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

65070000 | Head-bands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgear | 0,0 | Year 0 | |

66 | UMBRELLAS, SUN UMBRELLAS, WALKING-STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AND PARTS THEREOF | | | |

6601 | Umbrellas and sun umbrellas (including walking-stick umbrellas, garden umbrellas and similar umbrellas) | | | |

66011000 | — Garden or similar umbrellas | 1,2 | Year 3 | |

— Other | | | |

66019100 | — — Having a telescopic shaft | 1,2 | Year 3 | |

660199 | — — Other | | | |

— — — With a cover of woven textile materials | | | |

66019911 | — — — — Of man-made fibres | 1,2 | Year 3 | |

66019919 | — — — — Of other textile materials | 1,2 | Year 3 | |

66019990 | — — — Other | 1,2 | Year 3 | |

66020000 | Walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and the like | 0,0 | Year 0 | |

6603 | Parts, trimmings and accessories of articles of heading 6601 or 6602 | | | |

66031000 | — Handles and knobs | 0,0 | Year 0 | |

66032000 | — Umbrella frames, including frames mounted on shafts (sticks) | 1,7 | Year 3 | |

66039000 | — Other | 1,5 | Year 3 | |

67 | PREPARED FEATHERS AND DOWN AND ARTICLES MADE OF FEATHERS OR OF DOWN; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR | | | |

67010000 | Skins and other parts of birds with their feathers or down, feathers, parts of feathers, down and articles thereof (other than goods of heading 0505 and worked quills and scapes) | 0,0 | Year 0 | |

6702 | Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial flowers, foliage or fruit | | | |

67021000 | — Of plastics | 0,0 | Year 0 | |

67029000 | — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

67030000 | Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked; wool or other animal hair or other textile materials, prepared for use in making wigs or the like | 0,0 | Year 0 | |

6704 | Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, of human or animal hair or of textile materials; articles of human hair not elsewhere specified or included | | | |

— Of synthetic textile materials | | | |

67041100 | — — Complete wigs | 0,0 | Year 0 | |

67041900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

67042000 | — Of human hair | 0,0 | Year 0 | |

67049000 | — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

68 | ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS | | | |

68010000 | Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate) | 0,0 | Year 0 | |

6802 | Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than goods of heading 6801; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on a backing; artificially coloured granules, chippings and powder, of natural stone (including slate) | | | |

68021000 | — Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular (including square), the largest surface area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm; artificially coloured granules, chippings and powder | 0,0 | Year 0 | |

— Other monumental or building stone and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface | | | |

68022100 | — — Marble, travertine and alabaster | 0,0 | Year 0 | |

68022200 | — — Other calcareous stone | 0,0 | Year 0 | |

68022300 | — — Granite | 0,0 | Year 0 | |

68022900 | — — Other stone | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

680291 | — — Marble, travertine and alabaster | | | |

68029110 | — — — Polished alabaster, decorated or otherwise worked, but not carved | 0,0 | Year 0 | |

68029190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

680292 | — — Other calcareous stone | | | |

68029210 | — — — Polished, decorated or otherwise worked, but not carved | 0,0 | Year 0 | |

68029290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

680293 | — — Granite | | | |

68029310 | — — — Polished, decorated or otherwise worked, but not carved, of a net weight of 10 kg or more | 0,0 | Year 0 | |

68029390 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

680299 | — — Other stone | | | |

68029910 | — — — Polished, decorated or otherwise worked, but not carved, of a net weight of 10 kg or more | 0,0 | Year 0 | |

68029990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

680300 | Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate | | | |

68030010 | — Roofing and wall slates | 0,0 | Year 0 | |

68030090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

6804 | Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting, hand sharpening or polishing stones, and parts thereof, of natural stone, of agglomerated natural or artificial abrasives, or of ceramics, with or without parts of other materials | | | |

68041000 | — Millstones and grindstones for milling, grinding or pulping | 0,0 | Year 0 | |

— Other millstones, grindstones, grinding wheels and the like | | | |

68042100 | — — Of agglomerated synthetic or natural diamond | 0,0 | Year 0 | |

680422 | — — Of other agglomerated abrasives or of ceramics | | | |

— — — Of artificial abrasives, with binder | | | |

— — — — Of synthetic or artificial resin | | | |

68042212 | — — — — — Not reinforced | 0,0 | Year 0 | |

68042218 | — — — — — Reinforced | 0,0 | Year 0 | |

68042230 | — — — — Of ceramics or silicates | 0,0 | Year 0 | |

68042250 | — — — — Of other materials | 0,0 | Year 0 | |

68042290 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68042300 | — — Of natural stone | 0,0 | Year 0 | |

68043000 | — Hand sharpening or polishing stones | 0,0 | Year 0 | |

6805 | Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of textile material, of paper, of paperboard or of other materials, whether or not cut to shape or sewn or otherwise made-up | | | |

68051000 | — On a base of woven textile fabric only | 0,0 | Year 0 | |

68052000 | — On a base of paper or paperboard only | 0,0 | Year 0 | |

680530 | — On a base of other materials | | | |

68053010 | — — On a base of woven textile fabric combined with paper or paperboard | 0,0 | Year 0 | |

68053020 | — — On a base of vulcanised fibre | 0,0 | Year 0 | |

68053080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

6806 | Slag wool, rock wool and similar mineral wools; exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials; mixtures and articles of heat-insulating, sound-insulating or sound-absorbing mineral materials, other than those of heading 6811 or 6812 or of Chapter 69 | | | |

68061000 | — Slag wool, rock wool and similar mineral wools (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or rolls | 0,0 | Year 0 | |

680620 | — Exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials (including intermixtures thereof) | | | |

68062010 | — — Expanded clays | 0,0 | Year 0 | |

68062090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68069000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

6807 | Articles of asphalt or of similar material (for example, petroleum bitumen or coal tar pitch) | | | |

680710 | — In rolls | | | |

68071010 | — — Roofing and facing products | 0,0 | Year 0 | |

68071090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68079000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

68080000 | Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders | 0,0 | Year 0 | |

6809 | Articles of plaster or of compositions based on plaster | | | |

— Boards, sheets, panels, tiles and similar articles, not ornamented | | | |

68091100 | — — Faced or reinforced with paper or paperboard only | 0,0 | Year 0 | |

68091900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68099000 | — Other articles | 0,0 | Year 0 | |

6810 | Articles of cement, of concrete or of artificial stone, whether or not reinforced | | | |

— Tiles, flagstones, bricks and similar articles | | | |

681011 | — — Building blocks and bricks | | | |

68101110 | — — — Of light concrete (with a basis of crushed pumice, granulated slag, etc.) | 0,0 | Year 0 | |

68101190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

681019 | — — Other | | | |

68101910 | — — — Roofing tiles | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other tiles and paving | | | |

68101931 | — — — — Of concrete | 0,0 | Year 0 | |

68101939 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68101990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Other articles | | | |

681091 | — — Prefabricated structural components for building or civil engineering | | | |

68109110 | — — — Floor components | 0,0 | Year 0 | |

68109190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68109900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

6811 | Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like | | | |

68111000 | — Corrugated sheets | 0,0 | Year 0 | |

681120 | — Other sheets, panels, tiles and similar articles | | | |

68112011 | — — Sheets for roofing or walls, not exceeding 40 × 60 cm | 0,0 | Year 0 | |

68112080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68113000 | — Tubes, pipes and tube or pipe fittings | 0,0 | Year 0 | |

68119000 | — Other articles | 0,0 | Year 0 | |

6812 | Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures or of asbestos (for example, thread, woven fabric, clothing, headgear, footwear, gaskets), whether or not reinforced, other than goods of heading 6811 or 6813 | | | |

68125000 | — Clothing, clothing accessories, footwear and headgear | 0,0 | Year 0 | |

68126000 | — Paper, millboard and felt | 0,0 | Year 0 | |

68127000 | — Compressed asbestos fibre jointing, in sheets or rolls | 0,0 | Year 0 | |

681290 | — Other: | | | |

68129010 | — — For use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — Other: | | | |

68129030 | — — — Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate | 0,0 | Year 0 | |

68129080 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

6813 | Friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, strips, segments, discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for clutches or the like, with a basis of asbestos, of other mineral substances or of cellulose, whether or not combined with textile or other materials | | | |

681310 | — Brake linings and pads | | | |

68131010 | — — With a basis of asbestos or other mineral substances, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

68131090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

681390 | — Other | | | |

68139010 | — — With a basis of asbestos or other mineral substances, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

68139090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

6814 | Worked mica and articles of mica, including agglomerated or reconstituted mica, whether or not on a support of paper, paperboard or other materials | | | |

68141000 | — Plates, sheets and strips of agglomerated or reconstituted mica, whether or not on a support | 0,0 | Year 0 | |

681490 | — Other | | | |

68149010 | — — Sheets or splittings of mica | 0,0 | Year 0 | |

68149090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

6815 | Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibres, articles of carbon fibres and articles of peat), not elsewhere specified or included | | | |

681510 | — Non-electrical articles of graphite or other carbon | | | |

68151010 | — — Carbon fibres and articles of carbon fibres | 0,0 | Year 0 | |

68151090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

68152000 | — Articles of peat | 0,0 | Year 0 | |

— Other articles | | | |

68159100 | — — Containing magnesite, dolomite or chromite | 0,0 | Year 0 | |

681599 | — — Other | | | |

68159910 | — — — Of refractory materials, chemically bonded | 0,0 | Year 0 | |

68159990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

69 | CERAMIC PRODUCTS | | | |

I.GOODS OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR OF SIMILAR SILICEOUS EARTHS, AND REFRACTORY GOODS

690100 | Bricks, blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite or diatomite) or of similar siliceous earths | | | |

69010010 | — Bricks weighing more than 650 kg/m3 | 0,0 | Year 0 | |

69010090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

6902 | Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods, other than those of siliceous fossil meals or similar siliceous earths | | | |

69021000 | — Containing, by weight, singly or together, more than 50 % of the elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3 | 0,0 | Year 0 | |

690220 | — Containing, by weight, more than 50 % of alumina (Al2O3), of silica (SiO2) or of a mixture or compound of these products | | | |

69022010 | — — Containing, by weight, 93 % or more of silica (SiO2) | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

69022091 | — — — Containing, by weight, more than 7 % but less than 45 % of alumina (Al2O3) | 0,0 | Year 0 | |

69022099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

69029000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

6903 | Other refractory ceramic goods (for example, retorts, crucibles, muffles, nozzles, plugs, supports, cupels, tubes, pipes, sheaths and rods), other than those of siliceous fossil meals or of similar siliceous earths | | | |

69031000 | — Containing, by weight, more than 50 % of graphite or other carbon or of a mixture of these products | 1,5 | Year 3 | |

690320 | — Containing, by weight, more than 50 % of alumina (Al2O3) or of a mixture or compound of alumina and of silica (SiO2) | | | |

69032010 | — — Containing, by weight, less than 45 % of alumina (Al2O3) | 1,5 | Year 3 | |

69032090 | — — Containing, by weight, 45 % or more of alumina (Al2O3) | 1,5 | Year 3 | |

690390 | — Other | | | |

69039010 | — — Containing, by weight, more than 25 % but not more than 50 % of graphite or other carbon or of a mixture of these products | 1,5 | Year 3 | |

69039020 | — — Containing, by weight, singly or together, more than 50 % of the elements Mg, Ca or Cr, expressed as MgO, CaO or Cr2O3 | 1,5 | Year 3 | |

69039080 | — — Other | 1,5 | Year 3 | |

II.OTHER CERAMIC PRODUCTS

6904 | Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the like | | | |

69041000 | — Building bricks | 0,0 | Year 0 | |

69049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

6905 | Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goods | | | |

69051000 | — Roofing tiles | 0,0 | Year 0 | |

69059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

69060000 | Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings | 0,0 | Year 0 | |

6907 | Unglazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; unglazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing | | | |

69071000 | — Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular, the largest surface area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm | 1,5 | Year 3 | |

690790 | — Other | | | |

69079010 | — — Double tiles of the "Spaltplatten" type | 1,5 | Year 3 | |

— — Other | | | |

69079091 | — — — Stoneware | 1,5 | Year 3 | |

69079093 | — — — Earthenware or fine pottery | 1,5 | Year 3 | |

69079099 | — — — Other | 1,5 | Year 3 | |

6908 | Glazed ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; glazed ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing | | | |

690810 | — Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular, the largest surface area of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm | | | |

69081010 | — — Of common pottery | 3,5 | Year 3 | |

69081090 | — — Other | 3,5 | Year 3 | |

690890 | — Other | | | |

— — Of common pottery | | | |

69089011 | — — — Double tiles of the "Spaltplatten" type | 2,5 | Year 3 | |

— — — Other, of a maximum thickness | | | |

69089021 | — — — — Not exceeding 15 mm | 1,5 | Year 3 | |

69089029 | — — — — Exceeding 15 mm | 1,5 | Year 3 | |

— — Other | | | |

69089031 | — — — Double tiles of the "Spaltplatten" type | 1,5 | Year 3 | |

— — — Other | | | |

69089051 | — — — — With a face of not more than 90 cm2 | 3,5 | Year 3 | |

— — — — Other | | | |

69089091 | — — — — — Stoneware | 1,5 | Year 3 | |

69089093 | — — — — — Earthenware or fine pottery | 1,5 | Year 3 | |

69089099 | — — — — — Other | 1,5 | Year 3 | |

6909 | Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses; ceramic troughs, tubs and similar receptacles of a kind used in agriculture; ceramic pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance or packing of goods | | | |

— Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses | | | |

69091100 | — — Of porcelain or china | 1,5 | Year 3 | |

69091200 | — — Articles having a hardness equivalent to 9 or more on the Mohs scale | 1,5 | Year 3 | |

69091900 | — — Other | 1,5 | Year 3 | |

69099000 | — Other | 1,5 | Year 3 | |

6910 | Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures | | | |

69101000 | — Of porcelain or china | 2,4 | Year 3 | |

69109000 | — Other | 2,4 | Year 3 | |

6911 | Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china | | | |

69111000 | — Tableware and kitchenware | 8,4 | Year 3 | |

69119000 | — Other | 8,4 | Year 3 | |

691200 | Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, other than of porcelain or china | | | |

69120010 | — Of common pottery | 1,5 | Year 3 | |

69120030 | — Stoneware | 2,0 | Year 3 | |

69120050 | — Earthenware or fine pottery | 5,5 | Year 3 | |

69120090 | — Other | 3,5 | Year 3 | |

6913 | Statuettes and other ornamental ceramic articles | | | |

69131000 | — Of porcelain or china | 2,5 | Year 3 | |

691390 | — Other | | | |

69139010 | — — Of common pottery | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

69139091 | — — — Stoneware | 2,5 | Year 3 | |

69139093 | — — — Earthenware or fine pottery | 2,5 | Year 3 | |

69139099 | — — — Other | 2,5 | Year 3 | |

6914 | Other ceramic articles | | | |

69141000 | — Of porcelain or china | 1,5 | Year 3 | |

691490 | — Other | | | |

69149010 | — — Of common pottery | 0,0 | Year 0 | |

69149090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

70 | GLASS AND GLASSWARE | | | |

700100 | Cullet and other waste and scrap of glass; glass in the mass | | | |

70010010 | — Cullet and other waste and scrap of glass | 0,0 | Year 0 | |

— Glass in the mass | | | |

70010091 | — — Optical glass | 0,0 | Year 0 | |

70010099 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

7002 | Glass in balls (other than microspheres of heading 7018), rods or tubes, unworked | | | |

70021000 | — Balls | 0,0 | Year 0 | |

700220 | — Rods | | | |

70022010 | — — Of optical glass | 0,0 | Year 0 | |

70022090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Tubes | | | |

70023100 | — — Of fused quartz or other fused silica | 0,0 | Year 0 | |

70023200 | — — Of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 × 10-6 per Kelvin within a temperature range of 0 °C to 300 °C | 0,0 | Year 0 | |

70023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

7003 | Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked | | | |

— Non-wired sheets | | | |

700312 | — — Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer | | | |

70031210 | — — — Of optical glass | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

70031291 | — — — — Having a non-reflecting layer | 0,0 | Year 0 | |

70031299 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

700319 | — — Other | | | |

70031910 | — — — Of optical glass | 0,0 | Year 0 | |

70031990 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

70032000 | — Wired sheets | 0,0 | Year 0 | |

70033000 | — Profiles | 0,0 | Year 0 | |

7004 | Drawn glass and blown glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked | | | |

700420 | — Glass, coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer | | | |

70042010 | — — Optical glass | 0,0 | Year 0 | |

— — Other | | | |

70042091 | — — — Having a non-reflecting layer | 0,0 | Year 0 | |

70042099 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

700490 | — Other glass | | | |

70049010 | — — Optical glass | 0,0 | Year 0 | |

70049070 | — — Horticultural sheet glass | 0,0 | Year 0 | |

— — Other, of a thickness | | | |

70049092 | — — — Not exceeding 2,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

70049098 | — — — Exceeding 2,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

7005 | Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked | | | |

700510 | — Non-wired glass, having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer | | | |

70051005 | — — Having a non-reflecting layer | 0,0 | Year 0 | |

— — Other, of a thickness | | | |

70051025 | — — — Not exceeding 3,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

70051030 | — — — Exceeding 3,5 mm but not exceeding 4,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

70051080 | — — — Exceeding 4,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

— Other non-wired glass | | | |

700521 | — — Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or merely surface ground | | | |

70052125 | — — — Of a thickness not exceeding 3,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

70052130 | — — — Of a thickness exceeding 3,5 mm but not exceeding 4,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

70052180 | — — — Of a thickness exceeding 4,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

700529 | — — Other | | | |

70052925 | — — — Of a thickness not exceeding 3,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

70052935 | — — — Of a thickness exceeding 3,5 mm but not exceeding 4,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

70052980 | — — — Of a thickness exceeding 4,5 mm | 0,0 | Year 0 | |

70053000 | — Wired glass | 0,0 | Year 0 | |

700600 | Glass of heading 7003, 7004 or 7005, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials | | | |

70060010 | — Optical glass | 0,0 | Year 0 | |

70060090 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

7007 | Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass | | | |

— Toughened (tempered) safety glass | | | |

700711 | — — Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels | | | |

70071110 | — — — Of size and shape suitable for incorporation in motor vehicles | 0,0 | Year 0 | |

70071190 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

700719 | — — Other | | | |

70071910 | — — — Enamelled | 0,0 | Year 0 | |

70071920 | — — — Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent or reflecting layer | 0,0 | Year 0 | |

70071980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Laminated safety glass | | | |

700721 | — — Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels | | | |

70072110 | — — — Windshields, not framed, for use in civil aircraft | 0,0 | Year 0 | |

— — — Other | | | |

70072191 | — — — — Of size and shape suitable for incorporation in motor vehicles | 0,0 | Year 0 | |

70072199 | — — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

70072900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

700800 | Multiple-walled insulating units of glass | | | |

70080020 | — Coloured throughout the mass (body tinted), opacified, flashed or having an absorbent or reflecting layer | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

70080081 | — — Consisting of two panels of glass sealed around the edges by an airtight joint and separated by a layer of air, other gases or a vacuum | 0,0 | Year 0 | |

70080089 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

7009 | Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors | | | |

70091000 | — Rear-view mirrors for vehicles | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

70099100 | — — Unframed | 0,0 | Year 0 | |

70099200 | — — Framed | 0,0 | Year 0 | |

7010 | Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass: | | | |

70101000 | — Ampoules | 0,0 | Year 0 | |

70102000 | — Stoppers, lids and other closures | 1,5 | Year 3 | |

701090 | — Other: | | | |

70109010 | — — Preserving jars (sterilising jars) | 1,5 | Year 3 | |

— — Other: | | | |

70109021 | — — — Made from tubing of glass | 1,5 | Year 3 | |

— — — Other, of a nominal capacity of: | | | |

70109031 | — — — — 2,5 lor more | 1,5 | Year 3 | |

— — — — Less than 2,5 l: | | | |

— — — — — For beverages and foodstuffs: | | | |

— — — — — — Bottles: | | | |

— — — — — — — Of colourless glass, of a nominal capacity of: | | | |

70109041 | — — — — — — — — 1 l or more | 1,5 | Year 3 | |

70109043 | — — — — — — — — More than 0,33 l but less than 1 l | 1,5 | Year 3 | |

70109045 | — — — — — — — — 0,15 l or more but not more than 0,33 l | 1,5 | Year 3 | |

70109047 | — — — — — — — — Less than 0,15 l | 1,5 | Year 3 | |

— — — — — — — Of coloured glass, of a nominal capacity of: | | | |

70109051 | — — — — — — — — 1 l or more | 1,5 | Year 3 | |

70109053 | — — — — — — — — More than 0,33 l but less than 1 l | 1,5 | Year 3 | |

70109055 | — — — — — — — — 0,15 l or more but not more than 0,33 l | 1,5 | Year 3 | |

70109057 | — — — — — — — — Less than 0,15 l | 1,5 | Year 3 | |

— — — — — — — Other, of a nominal capacity of: | | | |

70109061 | — — — — — — — — 0,25 l or more | 1,5 | Year 3 | |

70109067 | — — — — — — — — Less than 0,25 l | 1,5 | Year 3 | |

— — — — — For pharmaceutical products, of a nominal capacity: | | | |

70109071 | — — — — — — Exceeding 0,055 l | 1,5 | Year 3 | |

70109079 | — — — — — — Not exceeding 0,055 l | 1,5 | Year 3 | |

— — — — — For other products: | | | |

70109091 | — — — — — — Of colourless glass | 1,5 | Year 3 | |

70109099 | — — — — — — Of coloured glass | 1,5 | Year 3 | |

7011 | Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and glass parts thereof, without fittings, for electric lamps, cathode-ray tubes or the like | | | |

70111000 | — For electric lighting | 0,0 | Year 0 | |

70112000 | — For cathode-ray tubes | 0,0 | Year 0 | |

70119000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

701200 | Glass inners for vacuum flasks or for other vacuum vessels | | | |

70120010 | — Unfinished | 0,0 | Year 0 | |

70120090 | — Finished | 2,1 | Year 3 | |

7013 | Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes (other than that of heading 7010 or 7018) | | | |

70131000 | — Of glass-ceramics | 7,5 | Year 3 | |

— Drinking glasses other than of glass-ceramics | | | |

701321 | — — Of lead crystal | | | |

— — — Gathered by hand | | | |

70132111 | — — — — Cut or otherwise decorated | 7,5 | Year 3 | |

70132119 | — — — — Other | 7,5 | Year 3 | |

— — — Gathered mechanically | | | |

70132191 | — — — — Cut or otherwise decorated | 7,5 | Year 3 | |

70132199 | — — — — Other | 7,5 | Year 3 | |

701329 | — — Other | | | |

70132910 | — — — Of toughened glass | 7,5 | Year 3 | |

— — — Other | | | |

— — — — Gathered by hand | | | |

70132951 | — — — — — Cut or otherwise decorated | 7,5 | Year 3 | |

70132959 | — — — — — Other | 7,5 | Year 3 | |

— — — — Gathered mechanically | | | |

70132991 | — — — — — Cut or otherwise decorated | 7,5 | Year 3 | |

70132999 | — — — — — Other | 7,5 | Year 3 | |

— Glassware of a kind used for table (other than drinking glasses) or kitchen purposes other than of glass-ceramics | | | |

701331 | — — Of lead crystal | | | |

70133110 | — — — Gathered by hand | 7,5 | Year 3 | |

70133190 | — — — Gathered mechanically | 7,5 | Year 3 | |

70133200 | — — Of glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 × 10-6 per Kelvin within a temperature range of 0 °C to 300 °C | 7,5 | Year 3 | |

701339 | — — Other | | | |

70133910 | — — — Of toughened glass | 7,5 | Year 3 | |

— — — Other | | | |

70133991 | — — — — Gathered by hand | 7,5 | Year 3 | |

70133999 | — — — — Gathered mechanically | 7,5 | Year 3 | |

— Other glassware | | | |

701391 | — — Of lead crystal | | | |

70139110 | — — — Gathered by hand | 7,5 | Year 3 | |

70139190 | — — — Gathered mechanically | 7,5 | Year 3 | |

70139900 | — — Other | 7,5 | Year 3 | |

70140000 | Signalling glassware and optical elements of glass (other than those of heading 7015), not optically worked | 0,0 | Year 0 | |

7015 | Clock or watch glasses and similar glasses, glasses for non-corrective or corrective spectacles, curved, bent, hollowed or the like, not optically worked; hollow glass spheres and their segments, for the manufacture of such glasses | | | |

70151000 | — Glasses for corrective spectacles | 0,0 | Year 0 | |

70159000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

7016 | Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of pressed or moulded glass, whether or not wired, of a kind used for building or construction purposes; glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a backing, for mosaics or similar decorative purposes; leaded lights and the like; multicellular or foam glass in blocks, panels, plates, shells or similar forms | | | |

70161000 | — Glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a backing, for mosaics or similar decorative purposes | 2,8 | Year 3 | |

701690 | — Other | | | |

70169010 | — — Leaded lights and the like | 0,0 | Year 0 | |

70169080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

7017 | Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated | | | |

70171000 | — Of fused quartz or other fused silica | 0,0 | Year 0 | |

70172000 | — Of other glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 × 10-6 per Kelvin within a temperature range of 0 °C to 300 °C | 0,0 | Year 0 | |

70179000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

7018 | Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semi-precious stones and similar glass smallwares, and articles thereof other than imitation jewellery; glass eyes other than prosthetic articles; statuettes and other ornaments of lamp-worked glass, other than imitation jewellery; glass microspheres not exceeding 1 mm in diameter | | | |

701810 | — Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semi-precious stones and similar glass smallwares | | | |

— — Glass beads | | | |

70181011 | — — — Cut and mechanically polished | 0,0 | Year 0 | |

70181019 | — — — Other | 2,4 | Year 3 | |

70181030 | — — Imitation pearls | 0,0 | Year 0 | |

— — Imitation precious or semi-precious stones | | | |

70181051 | — — — Cut and mechanically polished | 0,0 | Year 0 | |

70181059 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

70181090 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

70182000 | — Glass microspheres not exceeding 1 mm in diameter | 0,0 | Year 0 | |

701890 | — Other | | | |

70189010 | — — Glass eyes; articles of glass smallware | 0,0 | Year 0 | |

70189090 | — — Other | 2,1 | Year 3 | |

7019 | Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, yarn, woven fabrics) | | | |

— Slivers, rovings, yarn and chopped strands | | | |

70191100 | — — Chopped strands, of a length of not more than 50 mm | 3,5 | Year 3 | |

70191200 | — — Rovings | 3,5 | Year 3 | |

701919 | — — Other | | | |

70191910 | — — — Of filaments | 3,5 | Year 3 | |

70191990 | — — — Of staple fibres | 3,5 | Year 3 | |

— Thin sheets (voiles), webs, mats, mattresses, boards and similar non-woven products | | | |

70193100 | — — Mats | 3,5 | Year 3 | |

70193200 | — — Thin sheets (voiles) | 1,5 | Year 3 | |

70193900 | — — Other | 1,5 | Year 3 | |

70194000 | — Woven fabrics of rovings | 3,5 | Year 3 | |

— Other woven fabrics | | | |

70195100 | — — Of a width not exceeding 30 cm | 3,5 | Year 3 | |

70195200 | — — Of a width exceeding 30 cm, plain weave, weighing less than 250 g/m2, of filaments measuring per single yarn not more than 136 tex | 3,5 | Year 3 | |

70195900 | — — Other | 3,5 | Year 3 | |

701990 | — Other | | | |

70199010 | — — Non-textile fibres in bulk or flocks | 3,5 | Year 3 | |

70199030 | — — Pads and casings for insulating tubes and pipes | 3,5 | Year 3 | |

— — Other | | | |

70199091 | — — — Of textile fibres | 3,5 | Year 3 | |

70199099 | — — — Other | 3,5 | Year 3 | |

702000 | Other articles of glass | | | |

70200005 | — Quartz reactor tubes and holders designed for insertion into diffusion and oxidation furnaces for production of semiconductor materials | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

70200010 | — — Of fused quartz or other fused silica | 0,0 | Year 0 | |

70200030 | — — Of glass having a linear coefficient of expansion not exceeding 5 × 10-6 per Kelvin within a temperature range of 0 °C to 300 °C | 0,0 | Year 0 | |

70200080 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

71 | NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES, PRECIOUS METALS, METALS CLAD WITH PRECIOUS METAL, AND ARTICLES THEREOF; IMITATION JEWELLERY; COIN | | | |

I.NATURAL OR CULTURED PEARLS AND PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES

7101 | Pearls, natural or cultured, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; pearls, natural or cultured, temporarily strung for convenience of transport | | | |

71011000 | — Natural pearls | 0,0 | Year 0 | |

— Cultured pearls | | | |

71012100 | — — Unworked | 0,0 | Year 0 | |

71012200 | — — Worked | 0,0 | Year 0 | |

7102 | Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set | | | |

71021000 | — Unsorted | 0,0 | Year 0 | |

— Industrial | | | |

71022100 | — — Unworked or simply sawn, cleaved or bruted | 0,0 | Year 0 | |

71022900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Non-industrial | | | |

71023100 | — — Unworked or simply sawn, cleaved or bruted | 0,0 | Year 0 | |

71023900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

7103 | Precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport | | | |

71031000 | — Unworked or simply sawn or roughly shaped | 0,0 | Year 0 | |

— Otherwise worked | | | |

71039100 | — — Rubies, sapphires and emeralds | 0,0 | Year 0 | |

71039900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

7104 | Synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport | | | |

71041000 | — Piezo-electric quartz | 0,0 | Year 0 | |

71042000 | — Other, unworked or simply sawn or roughly shaped | 0,0 | Year 0 | |

71049000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

7105 | Dust and powder of natural or synthetic precious or semi-precious stones | | | |

71051000 | — Of diamonds | 0,0 | Year 0 | |

71059000 | — Other | 0,0 | Year 0 | |

II.PRECIOUS METALS AND METALS CLAD WITH PRECIOUS METAL

7106 | Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form | | | |

71061000 | — Powder | 0,0 | Year 0 | |

— Other | | | |

710691 | — — Unwrought | | | |

71069110 | — — — Of a fineness of not less than 999 parts per 1000 | 0,0 | Year 0 | |

71069190 | — — — Of a fineness of less than 999 parts per 1000 | 0,0 | Year 0 | |

710692 | — — Semi-manufactured | | | |

71069220 | — — — Of a fineness of not less than 750 parts per 1000 | 0,0 | Year 0 | |

71069280 | — — — Of a fineness of less than 750 parts per 1000 | 0,0 | Year 0 | |

71070000 | Base metals clad with silver, not further worked than semi-manufactured | 0,0 | Year 0 | |

7108 | Gold (including gold plated with platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form | | | |

— Non-monetary | | | |

71081100 | — — Powder | 0,0 | Year 0 | |

71081200 | — — Other unwrought forms | 0,0 | Year 0 | |

710813 | — — Other semi-manufactured forms | | | |

71081310 | — — — Bars, rods, wire and sections; plates; sheets and strips of a thickness, excluding any backing, exceeding 0,15 mm | 0,0 | Year 0 | |

71081380 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

71082000 | — Monetary | 0,0 | Year 0 | |

71090000 | Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured | 0,0 | Year 0 | |

7110 | Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form | | | |

— Platinum | | | |

71101100 | — — Unwrought or in powder form | 0,0 | Year 0 | |

711019 | — — Other | | | |

71101910 | — — — Bars, rods, wire and sections; plates; sheets and strips of a thickness, excluding any backing, exceeding 0,15 mm | 0,0 | Year 0 | |

71101980 | — — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Palladium | | | |

71102100 | — — Unwrought or in powder form | 0,0 | Year 0 | |

71102900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Rhodium | | | |

71103100 | — — Unwrought or in powder form | 0,0 | Year 0 | |

71103900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

— Iridium, osmium and ruthenium | | | |

71104100 | — — Unwrought or in powder form | 0,0 | Year 0 | |

71104900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

71110000 | Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured | 0,0 | Year 0 | |

7112 | Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other waste and scrap containing precious metal or precious metal compounds, of a kind used principally for the recovery of precious metal: | | | |

71123000 | — Ash containing precious metal or precious metal compounds | 0,0 | Year 0 | |

— Other: | | | |

71129100 | — — Of gold, including metal clad with gold but excluding sweepings containing other precious metals | 0,0 | Year 0 | |

71129200 | — — Of platinum, including metal clad with platinum but excluding sweepings containing other precious metals | 0,0 | Year 0 | |

71129900 | — — Other | 0,0 | Year 0 | |

III.JEWELLERY, GOLDSMITHS' AND SILVERSMITHS' WARES AND OTHER ARTICLES

7113 | Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal | | | |

— Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal | | | |

71131100 | — — Of silver, whether or not plated or clad with other precious metal | 0,0 | Year 0 | |

71131900 | — — Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal | 0,0 | Year 0 | |

71132000 | — Of base metal clad with precious metal | 0,0 | Year 0 | |

7114 | Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal | | | |

— Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal | | | |

71141100 | — — Of silver, whether or not plated or clad with other precious metal | 0,0 | Year 0 | |

71141900 | — — Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metal | 0,0 | Year 0 | |

71142000 | — Of base metal clad with precious metal | 0,0 | Year 0 | |

7115 | Othe