22002A0430(06)Oficialusis leidinys L 114 , 30/04/2002 p. 0430 - 0467


Susitarimas

tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl Vyriausybės vykdomų viešųjų pirkimų tam tikrų aspektų

EUROPOS BENDRIJA (toliau – Bendrija)

ir

ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJA (toliau – Šveicarija)

(toliau abi kartu – Šalys),

ATSIŽVELGDAMOS į šalių siekį ir ryžtą liberalizuoti atitinkamas savo viešųjų pirkimų rinkas, ypač dėl 1994 m. balandžio 15 d. Marakeše sudaryto Vyriausybės viešųjų pirkimų susitarimo (VVPS), įsigaliojusio 1996 m. sausio 1 d., bei dėl nacionalinių taisyklių, kurios pažangaus liberalizavimo dėka numato tikrą rinkų atvėrimą viešųjų pirkimų srityje,

ATSIŽVELGDAMOS į 1994 m. kovo 25 d. ir gegužės 5 d. Europos Komisijos ir Šveicarijos Federalinės užsienio ekonomikos reikalų tarnybos pasikeitimą raštais,

ATSIŽVELGDAMOS į 1972 m. liepos 22 d. sudarytą Šveicarijos ir Bendrijos sutartį,

NORĖDAMOS patobulinti ir išplėsti VVPS I priedėlio Šalių atitinkamų priedų taikymo sritį,

NORĖDAMOS ir toliau dėti abipuses pastangas liberalizavimo srityje suteikiant galimybę atitinkamiems abiejų Šalių telekomunikacijų ir geležinkelio operatoriams, kitoje nei elektros energija energetikos srityje veikiantiems subjektams bei privačioms komunalinėms įmonėms, kurių veikla grindžiama kompetentingos valdžios institucijos suteiktomis specialiosiomis ar išimtinėmis teisėmis ir kurios veikia geriamojo vandens, elektros energijos, miesto transporto, oro uostų bei jūrų arba vidaus vandenų uostų sektoriuose, naudotis viešaisiais produktų, darbų ir paslaugų pirkimais,

SUSITARĖ:

I SKYRIUS

PASAULIO PREKYBOS ORGANIZACIJOS SISTEMOJE SUDARYTO VYRIAUSYBĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUSITARIMO TAIKYMO SRITIES IŠPLĖTIMAS

1 straipsnis

Bendrijos įsipareigojimai

1. Siekdama papildyti ir išplėsti savo įsipareigojimus Šveicarijai pagal 1994 m. balandžio 15 d. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) sistemoje sudarytą Vyriausybės viešųjų pirkimų susitarimą (VVPS), Bendrija įsipareigoja papildyti savo priedus ir VVPS I priedėlio bendruosius paaiškinimus taip:

Bendrojo paaiškinimo Nr. 2 pirmojoje įtraukoje išbraukti nuorodą į Šveicariją tam, kad vadovaujantis XX straipsniu Šveicarijos tiekėjams ir paslaugų teikėjams būtų leista užginčyti sutarčių skyrimą 2 priedo 2 dalyje nurodytoms Bendrijos perkančiosioms organizacijoms.

2. Apie šį pakeitimą Bendrija praneša PPO Sekretoriatui per vieną mėnesį po šio Susitarimo įsigaliojimo.

2 straipsnis

Šveicarijos įsipareigojimai

1. Siekdama papildyti ir išplėsti savo įsipareigojimus Bendrijai pagal VVPS, Šveicarija įsipareigoja papildyti savo priedus ir VVPS I priedėlio bendruosius paaiškinimus taip:

2 priede "Subjektų sąrašas" po 2 punkto įterpti tokį naują punktą:

"3. Rajoninio ir municipalinio lygmens institucijos ir valstybinės įstaigos."

2. Apie šį pakeitimą Šveicarija praneša PPO Sekretoriatui per vieną mėnesį po šio Susitarimo įsigaliojimo.

II SKYRIUS

TELEKOMUNIKACIJŲ IR GELEŽINKELIO OPERATORIŲ BEI TAM TIKRŲ KOMUNALINIŲ ĮMONIŲ VIEŠIEJI PIRKIMAI

3 straipsnis

Tikslai, sąvokų apibrėžimai ir taikymo sritis

1. Šio Susitarimo tikslas – užtikrinti abipusę, skaidrią ir nediskriminacinę galimybę Šalių tiekėjams ir paslaugų teikėjams naudotis produktų ir paslaugų, įskaitant statybos darbų paslaugas, viešaisiais pirkimais, kuri būtų suteikiama abiejų Šalių telekomunikacijų operatoriams, geležinkelio operatoriams, subjektams, veikiantiems kitos nei elektros energija, energetikos srityje bei privačioms komunalinėms įmonėms.

2. Šiame skyriuje:

a) "telekomunikacijų operatoriai" (toliau – TO) – tai subjektai, teikiantys ar eksploatuojantys viešuosius telekomunikacijų tinklus arba teikiantys vieną ar daugiau viešojo nuotolinio ryšio paslaugų ir kurie yra valdžios institucijos ar valstybės įmonės arba jų veikla yra grindžiama kurios nors vienos Šalies kompetentingos institucijos suteiktomis specialiosiomis ar išimtinėmis teisėmis;

b) "viešasis telekomunikacijų tinklas" – tai visuomenei prieinama telekomunikacijų infrastruktūra, sudaranti galimybę laidais, mikrobangomis, optinėmis ar kitokiomis elektromagnetinėmis priemonėmis perduoti signalus tarp nustatytų tinklo baigties taškų;

c) "viešosios telekomunikacijų paslaugos" – tai paslaugos, kurių teikimą visiškai ar iš dalies sudaro signalų perdavimas ir nukreipimas viešuoju telekomunikacijų tinklu įvairiais ryšių procesų vykdymo būdais, išskyrus radijo ir televizijos transliacijas;

d) "geležinkelio operatoriai" (toliau – GO) – tai užsakovai, kurie yra valdžios institucijos ar valstybės įmonės arba jų veikla yra grindžiama kurios nors vienos Šalies kompetentingos institucijos suteiktomis specialiosiomis ar išimtinėmis teisėmis ir kurių viena iš veiklos sričių yra tinklų eksploatavimas, teikiant viešąsias paslaugas geležinkelio transporto srityje;

e) "subjektai, veikiantys kitoje nei elektros energija, energetikos srityje" – tai užsakovai, kurie yra valdžios institucijos ar valstybės įmonės arba kurių veikla yra grindžiama kurios nors vienos Šalies kompetentingos institucijos suteiktomis specialiosiomis ar išimtinėmis teisėmis ir kurių viena iš veiklos sričių yra arba bet kuri iš toliau esančiame i ir ii papunktyje nurodytųjų, arba tų veiklų derinys:

i) stacionarių tinklų, skirtų teikti viešėją paslaugą, susijusią su dujų ar šilumos gamyba, tiekimu ar paskirstymu, teikimas arba eksploatavimas, arba dujų ar šilumos tiekimas į tokius tinklus; arba

ii) geografinės teritorijos eksploatavimas, siekiant žvalgyti arba išgauti naftą, dujas, anglį ar kitą kietąjį kurą;

f) "privačios komunalinės įmonės" – tai užsakovai, neįtraukti į VVPS, tačiau kurių veikla yra grindžiama kurios nors vienos Šalies kompetentingos institucijos suteiktomis specialiosiomis ar išimtinėmis teisėmis, ir kurių viena iš veiklos sričių yra arba bet kuri iš toliau esančiuose i–v papunkčiuose nurodytųjų, arba jų derinys:

i) stacionarių tinklų, skirtų teikti viešąsias paslaugas, susijusias su geriamojo vandens gamyba, tiekimu ar paskirstymu, teikimas arba eksploatavimas; arba geriamojo vandens tiekimas į tokius tinklus;

ii) stacionarių tinklų, skirtų teikti viešąsias paslaugas, susijusias su elektros energijos gamyba, perdavimu ar paskirstymu, teikimas arba eksploatavimas; arba elektros energijos tiekimas į tokius tinklus;

iii) oro uostų arba kitų terminalų priemonių suteikimas vežėjams, užsiimantiems vežimu oro transportu;

iv) jūrų arba vidaus uostų arba kitų terminalų priemonių suteikimas vežėjams, užsiimantiems vežimu jūrų arba vidaus vandenų keliais;

v) tinklų, teikiančių viešąsias vežimo miesto geležinkeliais, automatinėmis sistemomis, tramvajais, troleibusais, autobusais arba funikulieriais paslaugas, eksploatavimas.

3. Šis Susitarimas taikomas visiems įstatymams, teisės aktams ar nusistovėjusiai tvarkai, susijusiai su pirkimais, kuriuos vykdo Šalių TO, GO, kitoje nei elektros energija energetikos srityje veikiantys subjektai bei privačios komunalinės įmonės (toliau – sąraše nurodytos perkančiosios organizacijos) kaip apibrėžta šiame straipsnyje ir išsamiau išdėstyta I–IV prieduose bei visų viešųjų pirkimų sutarčių sudarymui su tokiomis sąraše nurodytomis perkančiosiomis organizacijomis.

4. 5 ir 6 straipsnis taikomi sutartims arba sutarčių grupei, kurių apskaičiuotoji vertė be PVM yra ne mažesnė kaip:

a) jei sutartis sudaro TO:

i) dėl tiekimų ir paslaugų – 600000 eurų arba lygiavertė suma, išreikšta SDR;

ii) dėl darbų atlikimo – 5000000 eurų arba lygiavertė suma, išreikšta SDR;

b) jei sutartis sudaro GO ir subjektai, veikiantys kitoje nei elektros energija, energetikos srityje:

i) dėl tiekimų ir paslaugų – 400000 eurų arba lygiavertė suma, išreikšta SDR;

ii) dėl darbų atlikimo – 5000000 eurų arba lygiavertė suma, išreikšta SDR;

c) jei sutartis sudaro privačios komunalinės įmonės:

i) dėl tiekimų ir paslaugų – 400000 SDR arba lygiavertė suma, išreikštas eurais;

ii) dėl darbų atlikimo – 5000000 SDR arba lygiavertė suma, išreikšta eurais.

Eurai konvertuojami į SDR vadovaujantis Vyriausybės viešųjų pirkimų susitarime (VVPS) nustatyta tvarka.

5. Šis skyrius netaikomas sutartims, kurias sudaro TO dėl pirkimų, skirtų išimtinai tam, kad jiems būtų suteikta galimybė teikti vieną arba daugiau telekomunikacijų paslaugų, kada kiti subjektai tame pačiame geografiniame rajone ir iš esmės pagal tas pačias sąlygas gali laisvai siūlyti savo paslaugas. Apie tokias sutartis kiekviena Šalis nedelsdama praneša kitai šaliai. Pagal tas pačias sąlygas ši nuostata taikoma ir sutartims, kurias sudaro GO, subjektai, veikiantys kitos nei elektros energija, energetikos srityje bei privačios komunalinės įmonės iškart, kai tik šie sektoriai yra liberalizuojami.

6. Paslaugų, įskaitant statybos darbų paslaugas, atžvilgiu šis Susitarimas taikomas paslaugoms, išvardytoms šio Susitarimo VI ir VII prieduose.

7. Bendrijos atveju šis Susitarimas netaikomas sąraše nurodytoms perkančiosioms organizacijoms, jeigu jos atitinka Direktyvos 93/38/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 98/4/EB (OL L 101, 1998 4 4, p. 1), 2 straipsnio 4 dalyje, 2 straipsnio 5 dalyje, 3 straipsnyje, 6 straipsnio 1 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje, 9 straipsnio 1 dalyje, 10, 11, 12 straipsniuose ir 13 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, o Šveicarijos atveju – VI ir VIII prieduose nustatytas sąlygas.

Šis Susitarimas netaikomas sutartims, kurias sudaro GO, tada, kai tokios sutartys yra dėl produktų pirkimo arba nuomos siekiant dar kartą finansuoti tiekimo sutartis, kurios skiriamos vadovaujantis šio Susitarimo nuostatomis.

4 straipsnis

Pirkimų tvarka

1. Šalys užtikrina, kad pirkimų procedūros ir nusistovėjusi sutarčių sudarymo tvarka, kurios laikosi sąraše nurodyti subjektai, atitiktų nediskriminavimo, skaidrumo ir sąžiningumo principus. Tokios procedūros ir nusistovėjusi tvarka atitinka mažiausiai tokias sąlygas:

a) dalyvauti konkurse kviečiama paskelbiant konkursinį skelbimą, reguliarų informacinį pranešimą arba pranešimą apie tinkamumo nustatymo sistemos buvimą. Šie pranešimai arba jų svarbių sudedamųjų dalių santrauka ir Šveicarijos, ir Bendrijos atveju paskelbiama bent viena oficialia VVPS kalba nacionaliniu lygmeniu. Pranešimuose yra visa būtina informacija apie numatomus pirkimus, o tais atvejais, kai taikoma, įskaitant sutarties sudarymo tvarkos, kurios yra laikomasi, rūšį;

b) laiko terminai yra pakankami, kad tiekėjai arba paslaugų teikėjai galėtų parengti ir pateikti konkursinius pasiūlymus;

c) konkursinių pasiūlymų dokumentuose yra visa būtina informacija, o visų pirma – techninės specifikacijos bei atrankos ir sutarčių sudarymo kriterijai, tam, kad konkurso dalyviams būtų suteikiama galimybė pateikti tinkamus konkursinius pasiūlymus. Konkursinių pasiūlymų dokumentai tiekėjams arba paslaugų teikėjams nusiunčiami jiems paprašius;

d) atrankos kriterijai yra nediskriminuojantys. Sąraše nurodytų perkančiųjų organizacijų taikoma tinkamumo nustatymo sistema turi būti grindžiama iš anksto nustatytais ir nediskriminuojančiais kriterijais, o paprašius – suteikiama galimybė susipažinti su dalyvavimo tvarka ir sąlygomis;

e) sutarčių sudarymo kriterijais gali būti arba ekonomiškai naudingiausias konkursinis pasiūlymas, kur būtų aiškiai apibrėžti vertinimo kriterijai, pvz., pateikimo arba užbaigimo data, rentabilumas, kokybė, techniniai privalumai, aptarnavimas po pardavimo, įsipareigojimai dėl atsarginių dalių, kainos ir t. t., arba konkursinis pasiūlymas vien tik mažiausia kaina.

2. Šalys taip pat užtikrina, kad ir jų sąraše nurodytos perkančiosios organizacijos pirmiausia apibūdintų konkursinio pasiūlymo dokumentuose nurodytas technines specifikacijas, o ne projektines ar aprašomąsias charakteristikas. Tokios specifikacijos pagrindžiamos tarptautiniais standartais, jeigu tokie yra, o kitais atvejais – nacionaliniais techniniais reglamentais, pripažintais nacionaliniais standartais arba pripažintais statybos kodeksais. Draudžiamos bet kokios techninės specifikacijos, kurios būtų priimtos arba taikomos siekiant sukurti nereikalingas kliūtis Šalies sąraše nurodytoms perkančiosioms organizacijoms pirkti produktus arba paslaugas ir šalims prekiauti susijusios prekybos srityse.

5 straipsnis

Užginčijimo tvarka

1. Šalys privalo numatyti nediskriminuojančią, savalaikę, skaidrią ir veiksmingą tvarką, kuri suteiktų galimybę tiekėjams arba paslaugų teikėjams užginčyti įtariamus Susitarimo pažeidimus, kylančius pirkimų, kuriais jie yra ar buvo suinteresuoti, kontekste. Taikoma V priede nustatyta užginčijimo tvarka.

2. Šalys privalo užtikrinti, kad jų atitinkamos sąraše nurodytos perkančiosios organizacijos ne trumpiau kaip trejus metus saugotų dokumentus, susijusius su šiame skyriuje aprašyta pirkimų tvarka.

3. Šalys privalo užtikrinti, kad būtų tinkamai įvykdyti įstaigų, atsakingų už užginčijimo tvarką, sprendimai.

III SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6 straipsnis

Nediskriminavimas

1. Šalys užtikrina, kad jų taikomose procedūrose ir nusistovėjusiose tvarkose dėl pirkimų sutarčių, viršijančių 3 straipsnio 4 dalyje nustatytas vertės ribas, sudarymo atitinkamose Šalių teritorijose įsteigtos sąraše nurodytos perkančiosios organizacijos:

a) kitos Šalies produktų, paslaugų, tiekėjų ar paslaugų teikėjų nelaikytų mažiau palankiais, nei:

i) vietiniai produktai, paslaugos, tiekėjai ir paslaugų teikėjai arba

ii) trečiosios šalies produktai, paslaugos, tiekėjai ir paslaugų teikėjai;

b) vietoje įsteigtą tiekėją arba paslaugų teikėją nelaikytų mažiau palankiu, nei kitas vietoje įsteigtas tiekėjas arba paslaugų teikėjas, remiantis tuo, kad jis yra kitos Šalies fizinių ar juridinių asmenų filialas, nuosavybė arba kontroliuojamas;

c) nediskriminuotų vietoje įsteigto tiekėjo arba paslaugų teikėjo atžvilgiu dėl fakto, kad teikiamo produkto arba paslaugos kilmės šalis yra kita Šalis;

d) nenustatytų priešpriešinių reikalavimų, nustatant produktų, paslaugų, tiekėjų ar paslaugų teikėjų tinkamumą ir juos atrenkant arba įvertinant konkursinius pasiūlymus ir sudarant sutartis.

2. Šalys įsipareigoja susilaikyti nuo reikalavimo, kad kompetentingos institucijos arba sąraše nurodytos perkančiosios organizacijos veiktų tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuodamos. Sričių, kuriose toks diskriminavimas yra įmanomas, aiškinamasis sąrašas pateikiamas X priede.

3. Savo procedūrose ir nusistovėjusioje tvarkoje dėl pirkimo sutarčių, mažesnių nei 3 straipsnio 4 dalyje nustatytos vertės ribos, sudarymo Šalys įsipareigoja paraginti savo sąraše nurodytas perkančiąsias organizacijas laikytis šio straipsnio 1 dalies nuostatų kitos Šalies tiekėjų ir paslaugų teikėjų atžvilgiu. Šalys susitaria, kad ne vėliau kaip po penkerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo, šios nuostatos sąlygos ir įgyvendinimas bus apsvarstyta iš naujo, atsižvelgiant į įgytą savitarpio santykių patirtį. Tuo tikslu Jungtinis komitetas sudarys padėčių, kurioms esant taikomas šiame 6 straipsnyje nustatytas principas, sąrašą.

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti principai, o visų pirma - a punkte, neskaitant i papunkčio, bei 2 ir 3 dalyse nepažeidžia priemonių, kurios būtinos, kad vyktų tam tikras bendrijos integracijos procesas ir būtų sukurta bei veiktų jos vidaus rinka, o taip pat tų, kurios būtinos, kad vyktų Šveicarijos vietinės rinkos plėtra. Šie principai, o visų pirma - pateiktieji a punkte, neskaitant ii papunkčio, nepažeidžia ir lengvatinės tvarkos, nustatytos pagal dabartinius arba ateityje sudaromus regioninės ekonominės integracijos susitarimus. Tačiau vis dėlto šios nuostatos taikymas neturi statyti į pavojų šio Susitarimo administravimo. Priemonės, kurioms taikoma ši dalis, pateikiamos IX priede; bet kuri Šalis gali pranešti apie kitas šioje dalyje nurodytas priemones. Jungtinio komiteto konsultacijos gali vykti bet kuriai Šaliai paprašius, užtikrinant, kas šis Susitarimas ir toliau būtų pakankamai gerai įgyvendinamas.

7 straipsnis

Pasikeitimas informacija

1. Tuo mastu, kuris yra būtinas užtikrinti, kad II skyrius būtų veiksmingai įgyvendinamas, Šalys praneša viena kitai apie planuojamus jų atitinkamų teisės aktų (pasiūlymų dėl direktyvų, įstatymų ir įsakymų projektų bei "Concordat intercantonal" pakeitimų projektų), patenkančių arba galinčių patekti į šio Susitarimo taikymo sritį, pakeitimus.

2. Šalys praneša viena kitai apie bet kuriuos kitus šio Susitarimo aiškinimui ir taikymui svarbius klausimus.

3. Šalys praneša viena kitai asmenų pasiteirauti, atsakingų už informacijos apie įstatymo viršenybės principu grindžiamą valdžią, patenkančią į šio Susitarimo ir VVPS taikymo sritį, įskaitant vietinį lygmenį, teikimą, vardus ir pavardes bei adresus.

8 straipsnis

Stebėsenos institucija

1. Kaip kiekviena šalis įgyvendina šį Susitarimą, tikrina nepriklausoma institucija. Šios institucijos kompetencijoje yra bet kokių ieškinių ar skundų dėl šio Susitarimo taikymo priėmimas, dėl ko ji veikia nedelsdama ir veiksmingai.

2. Ne vėliau kaip po dvejų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo institucija tampa kompetentinga inicijuoti tyrimus arba imtis administracinių ar teisminių veiksmų prieš sąraše nurodytas perkančiąsias organizacijas tuo atveju, jei šis Susitarimas yra pažeidžiamas pirkimų tvarkos atžvilgiu.

9 straipsnis

Skubios priemonės

1. Jei viena Šalis mano, kad kita Šalis nevykdo savo įsipareigojimų pagal šį Susitarimą arba kad kitos Šalies įstatymai, teisės aktai arba nusistovėjusi tvarka iš esmės sumažina ar kelia grėsmę, kad iš esmės sumažės pagal šį Susitarimą jai tenkanti nauda, ir Šalys nepajėgia nedelsdamos susitarti dėl tinkamos kompensacijos ar kitos susidariusiai padėčiai ištaisyti reikalingos priemonės, nepalankiai paveikta Šalis, nepažeisdama kitų savo teisių ir įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, gali atitinkamai iš dalies arba visiškai sustabdyti šio Susitarimo taikymą. Apie tokį sustabdymą ji iš karto praneša kitai Šaliai. Nepalankiai paveikta šalis taip pat gali nutraukti Susitarimą vadovaudamasi 18 straipsnio 3 dalimi.

2. Tokių priemonių taikymo sritis ir trukmė yra apribojama tiek, kiek jos yra būtinos padėčiai ištaisyti ir, jei būtina, užtikrinti teisingą teisių ir įsipareigojimų pagal šį Susitarimą balansą.

10 straipsnis

Ginčų sprendimas

Klausimus, susijusius su šio Susitarimo taikymu, kiekviena Susitariančioji Šalis gali ginčyti Jungtiniame komitete, kuris stengiasi ginčą išspręsti. Jungtiniam komitetui pateikiama visa svarbi informacija, reikalinga nuodugniai ištirti padėtį, kad būtų rastas priimtinas sprendimas. Tuo tikslu reikalaujama, kad Jungtinis komitetas ištirtų visas galimybes, kurios leistų šiam Susitarimui gerai veikti.

11 straipsnis

Jungtinis komitetas

1. Šiuo Susitarimu įsteigiamas Jungtinis komitetas. Jis užtikrina veiksmingą šio Susitarimo įgyvendinimą ir taikymą. Tuo tikslu jis atlieka pasikeitimą nuomonėmis ir informacija bei įkuria Šalių konsultacijų forumą.

2. Bendrą komitetą sudaro Šalių atstovai ir jis veikia abipusio sutarimo pagrindu. Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles ir gali sudaryti darbo grupes, padedančias jam atlikti savo uždavinius.

3. Siekiant užtikrinti, kad šis Susitarimas būtų naudojamas veiksmingai, Jungtinis komitetas renkasi ne rečiau kaip kartą per metus arba bet kurios Šalies prašymu.

4. Jungtinis komitetas nuolat tikrina šio Susitarimo priedus. Bet kuriai šaliai paprašius, Jungtinis komitetas gali juos pakeisti.

12 straipsnis

Informacijų technologija

1. Šalys bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad ta pirkimų informacijos rūšis, o visų pirma – konkursinio skelbimo ir konkurso dokumentų, kuri yra laikoma jų atitinkamuose duomenų bankuose, būtų palyginama kokybės ir prieinamumo aspektu. Taip pat Šalys bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad informacija, kuria suinteresuotos Šalys viešųjų pirkimų klausimais pasikeitė per jų atitinkamas elektronines ryšio priemones, būtų palyginama kokybės ir prieinamumo aspektu.

2. Skirdamos tinkamą dėmesį tarpusavio sąveikos ir tarpusavio ryšio klausimams bei po to, kai sutaria, kad 1 dalyje nurodyta pirkimų informacija yra palyginama, Šalys imsi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad kitos Šalies tiekėjams ir paslaugų teikėjams svarbi informacija apie pirkimus, pvz., konkursiniai skelbimai, laikoma jų atitinkamuose duomenų bankuose, būtų prieinama. Šalys taip pat suteikia galimybę kitos Šalies tiekėjams ir paslaugų teikėjams susipažinti su jų atitinkamomis elektroninėmis pirkimų sistemomis, pavyzdžiui, su elektroninėmis konkursinių pasiūlymų teikimo sistemomis. Šalys taip pat laikosi VVPS XXIV skyriaus 8 straipsnio reikalavimų.

13 straipsnis

Įgyvendinimas

1. Šalys imasi visų būtinų bendro pobūdžio ar ypatingų priemonių užtikrinti, kad įgyvendintų savo įsipareigojimus pagal šį Susitarimą.

2. Šalys susilaiko nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų sukelti pavojų šio Susitarimo tikslų pasiekimui.

14 straipsnis

Peržiūrėjimas

Ne vėliau kaip po trejų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Šalys iš naujo apsvarsto jo funkcionavimą, siekdamos, jei būtina, patobulinti jo veikimą.

15 straipsnis

Ryšys su PPO susitarimais

Šis Susitarimas nepaveikia Šalių teisių ir įsipareigojimų numatytų susitarimuose, sudarytuose globojant PPO.

16 straipsnis

Teritorinio taikymo paskirtis

Viena vertus, šis Susitarimas taikomas tose teritorijose, kuriose taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis ir pagal toje Sutartyje nustatytas sąlygas, o kita vertus – Šveicarijos teritorijoje.

17 straipsnis

Priedai

Šio Susitarimo priedai yra sudėtinė jo dalis.

18 straipsnis

Įsigaliojimas ir galiojimas

1. Šalys šį Susitarimą ratifikuoja arba patvirtina vadovaudamosi joms taikoma tvarka. Susitarimas įsigalioja pirmą antro mėnesio dieną po paskutinio pranešimo apie visų toliau nurodytų septynių dokumentų ratifikavimo arba patvirtinimo dokumentų deponavimą:

- susitarimo dėl Vyriausybės vykdomų viešųjų pirkimų tam tikrų aspektų,

- susitarimo dėl laisvo asmenų judėjimo,

- susitarimo dėl oro transporto,

- susitarimo dėl prekių ir keleivių vežimo geležinkeliais ir keliais,

- susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais,

- susitarimo dėl abipusio atitikties įvertinimo pripažinimo,

- bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje susitarimo.

2. Šis Susitarimas sudarytas pradiniam septynerių metų laikotarpiui. Po to jis pratęsiamas neribotam laikotarpiui, nebent Bendrija arba Šveicarija kitai Šaliai iki pradinio laikotarpio pabaigos praneša priešingai. Tokio pranešimo atveju taikomos šio straipsnio 4 dalies nuostatos.

3. Šį Susitarimą Bendrija ir Šveicarija gali nutraukti, apie tokį sprendimą pranešdamos kitai Šaliai. Tokio pranešimo atveju taikomos šio straipsnio 4 dalies nuostatos.

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti septyni susitarimai nebetaikomi praėjus šešiems mėnesiams po to, kai buvo gautas pranešimas apie 2 dalyje nurodytą nepratęsimą arba 3 dalyje nurodytą nutraukimą.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve. El presente Acuerdo se establecer por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca y cada uno de estos textos será auténtico.Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems. Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig. Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα. Η παρούδα συμφωνία καταρτίζεται εις διπλούν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα ολλανδικά, τα πορτογαλικά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά, καθένα από τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικό.Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine. This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove. Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognuno di questi testi fa ugualmente fede.Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig. Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove. O presente Acordo é estabelecido em exemplar duplo, nas línguas alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionioi två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por la Confederación SuizaFor Det Schweiziske EdsforbundFür die Schweizerische EidgenossenschaftΓια την Ελβετική ΣυνομοσπονδίαFor the Swiss ConfederationPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzeraVoor de Zwitserse BondsstaatPela Confederação SuíçaSveitsin valaliiton puolestaPå Schweiziska edsförbundets vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

(nurodytas Susitarimo 3 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies a–c punktuose bei 5 dalyje)

Į SĄRAŠĄ ĮTRAUKTI TELEKOMUNIKACIJŲ OPERATORIAI

I priedo A dalis – Bendrija

Belgija | "Belgacom" |

Danija | "Tele Danmark A/S ir filialai" |

Vokietija | "Deutsche Bundespost Telekom" |

Graikija | "OTE/Hellenic Telecom Organization" |

Ispanija | "Telefónica de España SA" |

Prancūzija | "France Telecom" |

Airija | "Telecom Eireann" |

Italija | "Telecom Italia" |

Liuksemburgas | "Administration des postes et télécommunications" |

Nyderlandai | "Koninklijke PTT Nederland NV" ir filialai, išskyrus "PTT Post BV" |

Austrija | "Österreichische Post und Telekomunikation (PTT)" |

Portugalija | "Portugal Telecomand" filialai |

Suomija | "Sonera" |

Švedija | "Telia" |

Jungtinė Karalystė | "British Telecommunications (BT)" "City of Kingston upon Hull" |

Šie telekomunikacijų operatoriai yra sąraše, kadangi jie patenka į Direktyvos 93/38/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 98/4/EB (OL L 101, 1998 4 4, p. 1) taikymo sritį.

I priedo B dalis – Šveicarija

Subjektų, veikiančių telekomunikacijų srityje kaip nurodyta Susitarimo 3 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies a–c punktuose, specifikacija

Subjektai, teikiantys viešąsias telekomunikacijų paslaugas, pagal koncesiją kaip apibrėžta 1997 m. balandžio 30 d. Federacinio telekomunikacijų įstatymo 66 straipsnio pirmojoje įtraukoje.

Pavyzdžiui, "Swisscom".

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

(nurodytas Susitarimo 3 straipsnio 1 dalyje, 2 dalies d punkte ir 5 dalyje)

Į SĄRAŠĄ ĮTRAUKTI GELEŽINKELIO OPERATORIAI

II priedo A dalis – Bendrija

Belgija | "Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen" |

Danija | "Danske Statsbaner (DSB)" Subjektai, veikiantys (įsteigti) pagal teisės aktus 1984 m. birželio 6 d. "Lov nr. 295 om privatbanerne", 1997 m. rugpjūčio 6 d. "jf. nr. 245". |

Vokietija | "Deutsche Bundesbahn" Kiti subjektai, teikiantys viešąsias geležinkelio paslaugas kaip apibrėžta 1951 m. kovo 29 d. teisės akto "Allgemeines Eisenbahngesetz" 2 dalies Abs. I. |

Graikija | Graikijos geležinkelio organizacija (OSE) (Οργανισμός Σιδηρόδομων Ελλάδος (ΟΣΕ)) |

Ispanija | "Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE)" "Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE)" "Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)" "Eusko Trenbideak (Bilbao)" "Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV)" |

Prancūzija | "Société nationale des chémins de fer français" ir kiti visuomenei atviri geležinkelių tinklai, nurodyti 1982 m. gruodžio 30 d. teisės akto "Loi d'orientation des transports intérieurs" II antraštinės dalies 1 skyriuje "Geležinkelio transportas". |

Airija | "Iarnrod Éireann" (Airijos geležinkeliai) |

Italija | Ferrovie dello Stato Subjektai, teikiantys geležinkelio paslaugas remiantis koncesija pagal 1912 m. gegužės 9 d. teisės akto "Regio Decreto n. 1447", patvirtinančio teisės nuostatų dėl geležinkelių, veikiančių kaip privačios koncesijos, mechaniniai tramvajai ir automobiliai, suvestinę redakciją, 10 straipsnį. Subjektai, kurių veikla grindžiama pagal atskirus teisės aktus valstybės suteikta koncesija (žr. 1912 m. gegužės 9 d. teisės akto "Regio Decreto n. 1447", patvirtinančio teisės nuostatų dėl geležinkelių, veikiančių kaip privačios koncesijos, mechaniniai tramvajai ir automobiliai, suvestinę redakciją, XI antraštinės dalies II skyriaus Ia skirsnį). Subjektai, teikiantys viešąsias geležinkelio paslaugas remiantis koncesija pagal 1949 m. birželio 14 d. teisės akto "Legge n. 410 − Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione" 4 straipsnį. Subjektai arba vietos valdžios institucijos, teikiančios geležinkelio paslaugas remiantis koncesija pagal 1952 m. rugpjūčio 2 d. teisės akto "Legge n. − 1221 Provvedimenti per l'esercizio ed II potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione" 14 straipsnį. |

Liuksemburgas | "Chemins de fer luxembourgeois (CFL)" |

Nyderlandai | "Nederlandse Spoorwegen NV" |

Austrija | Subjektai, teikiantys viešąsias geležinkelio paslaugas pagal teisės aktą "Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957)". |

Portugalija | "Caminhos de Ferro Portugueses" |

Suomija | "Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna" |

Švedija | Valstybės subjektai, teikiantys geležinkelio paslaugas pagal teisės aktą "förordningen (1988:1379) om statens spàranlaggningar" ir "lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet". Regioniniai ir vietiniai valstybės subjektai, eksploatuojantys regioninius arba vietinius geležinkelio priemones pagal teisės aktą "Lagen (1978:438) om huvudmannaskap foer viss kollektiv persontrafik". Privatūs subjektai, teikiantys geležinkelio paslaugas vadovaujantis leidimu pagal teisės aktą "Foerordningen (1988:1379) om statens spaaranlaeggningar", jei toks leidimas atitinka direktyvos 2 straipsnio 3 dalies nuostatas. |

Jungtinė Karalystė | "British Railways Boards" "Northern Ireland Railways" |

II B priedas – Šveicarija

Geležinkelio operatorių, nurodytų Susitarimo 3 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies d punkte, specifikacija

"Chemins de fer fédéraux (CFF)" [1]

Subjektai kaip apibrėžta 1957 m. gruodžio 20 d. teisės akto "Loi fédérale sur les chemins de fer""1 straipsnio 2 dalyje ir 2 straipsnio 1 dalyje, jeigu jie teikia standartinio pločio bėgio ar siaurabėgio geležinkelio viešąsias transporto paslaugas [2]."

Pavyzdžiui, "BLS", "MthB", "Chemin de fer du Jura", "RhB", "FO", "GFM".

[1] Išskyrus holdingo kompanijas ir įmones, kurie transporto sektoriuje tiesiogiai neveikia.

[2] Išskyrus holdingo kompanijas ir įmones, kurie transporto sektoriuje tiesiogiai neveikia.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

(nurodytas Susitarimo 3 straipsnio 1 dalyje, 2 dalies e punkte ir 5 dalyje)

SUBJEKTAI, VEIKIANTYS ENERGETIKOS SRITYJE

III priedo A dalis – Bendrija

a) Dujų ar šilumos teikimas arba paskirstymas

Belgija | "Distrigaz SA", veikiantis pagal 1983 m. liepos 29 d. Įstatymą. Subjektai, tiekiantys dujas remiantis leidimu ar koncesija pagal 1965 m. balandžio 12 d. įstatymą su pakeitimais, padarytais 1987 m. liepos 28 d. įstatymu. Subjektai, paskirstantys dujas ir veikiantys vadovaujantis 1986 m. gruodžio 22 d. teisės aktu "Loi relative aux intercommunales". Šilumą skirstančios vietos valdžios institucijos arba vietos valdžios institucijų asociacijos. |

Danija | "Dansk Olie og Naturgas A/S", kurio veikla grindžiama išimtine teise, suteikta pagal 1979 m. birželio 18 d. teisės aktą "bekendtgoerelse nr. 869 om eneretsbevilling til indfoersel, forhandling, transport og oplagring af naturgas". Subjektai, veikiantys pagal 1972 m. birželio 7 d teisės aktą "lov nr. 249 af 7. Juni 1972 om naturgasforsyning". Subjektai, paskirstantys dujas ar šilumą remiantis patvirtinimu pagal 1983 m. birželio 29 d. teisės akto IV skyrių. Subjektai, tiekiantys dujas remiantis leidimu, suteiktu pagal teisės aktą "bekendtgoerelse nr. 141 af 13. marts 1974 om rœrledningsanlaeg paa dansk kontinentalsokkelomraade til transport af kulbrinter (angliavandenilių tiekimo vamzdynų įrenginys kontinentiniame šelfe)". |

Vokietija | Subjektai, tiekiantys arba paskirstantys dujas kaip apibrėžta 1935 m. gruodžio 13 d. teisės akto "Abs. 2 Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz)" su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1977 m. gruodžio 19 d. įstatymu, 2 dalyje. Šilumą paskirstančios vietos valdžios institucijos arba vietos valdžios institucijų asociacijos. |

Graikija | "DEP", tiekiantis arba paskirstantis dujas pagal Ministrų sprendimą 2583/1987 ("Anathesi sti Dimosia Epicheirisi Petrelaiou armodiotiton schetikon me to fysiko aerio") "Systasi tis DEPA AE (Dimosia Epicheirisi Aerioy, Anonymos Etaireia)". "Athens Municipal Gasworks S.A. DEFA", tiekiantis arba paskirstantis dujas. |

Ispanija | Subjektai, veikiantys pagal 1987 m. birželio 15 d. teisės aktą "Ley no 10". |

Prancūzija | Dujas tiekianti įmonė "Société nationale des gaz du Sud-Ouest". "Gaz de France", įsteigtas ir veikiantis pagal 1976 m. balandžio 8 d. teisės aktą "Loi 46/6288 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz". Subjektai (sociétés d'dconomie mixte or régies), paskirstantys elektrą ir nurodyti 1948 m. rugpjūčio 12 d. teisės akto "Loi 48/1260 portant modification des Lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz" 23 straipsnyje. Dujas tiekianti įmonė "Compagnie française du metane". Šilumą paskirstančios vietos valdžios institucijos arba vietos valdžios institucijų asociacijos. |

Airija | "Irish Gas Board", veikianti pagal 1976–1987 m. Dujų aktą, ir kiti subjektai, kurių veiklą reguliuoja Statutas. Šilumą paskirstanti įmonė "Dublin Corporation". |

Italija | Dujas teikiančios įmonės "SNAM" ir "SGM e Montedison". Subjektai, paskirstantys dujas pagal 1925 m. spalio 15 d. teisės akto "Leggi suIl'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto n. 2578" suvestinę redakciją ir 1986 m. spalio 4 d. teisės aktą "Decreto del PR n. 902". Visuomenei šilumą paskirstantys subjektai ir nurodyti 1982 m. gegužės 29 d. teisės akto "Legge n. 308 − Norme sul contenimento dci consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi" 10 straipsnyje. Šilumą paskirstančios vietos valdžios institucijos arba vietos valdžios institucijų asociacijos. |

Liuksemburgas | "Société de transport de gaz SOTEG SA" "Gaswierk Esch-Uelzecht SA" "Service industriel de la commune de Dudelange" "Service industriel de la commune de Luxembourg" Šilumą paskirstančios vietos valdžios institucijos arba vietos valdžios institucijų asociacijos. |

Nyderlandai | "NV Nederlandse Gaunie" Subjektai, tiekiantys arba paskirstantys dujas, remiantis licencija (vergunning), kurią išdavė vietos valdžios institucijos, vadovaudamosi teisės aktu "Gemeentewet". Vietiniai arba regioniniai subjektai, visuomenei tiekiantys arba paskirstantys dujas vadovaujantis teisės aktu "Gemeentewet" ir "Provinciewet". Šilumą paskirstančios vietos valdžios institucijos arba vietos valdžios institucijų asociacijos. |

Austrija | Dujos: perkančiosios organizacijos, tiekiančios arba paskirstančios dujas vadovaujantis teisės aktu "Energiewirtschaftsgesetz 1935, dRGBI. I S 1451/1935" su pakeitimais, padarytais teisės aktu "dRGBI. I S 467/1941". Šiluma: perkančiosios organizacijos, tiekiančios arba paskirstančios šilumą, licencijuotos vadovaujantis Austrijos prekybos, komercijos ir pramonės reguliavimo aktu (Gewerbeordnung BGBl. Nr. 50/1974). |

Portugalija | "Petroquímica e Gás de Portugal (EP)" vadovaujantis 1988 m. rugsėjo 29 d. teisės aktu "Decreto-Lei no 346-A/88". |

Suomija | Municipaliniai energetikos departamentai, jų asociacijos arba kiti subjektai, paskirstantys dujas ar šilumą, remiantis municipalinių valdžios įstaigų suteikta koncesija. |

Švedija | Subjektai, kurie tiekia arba paskirsto dujas ar šilumą remiantis koncesija, suteikta vadovaujantis teisės aktu "lagen (1978:160) om vissa rörledningar". |

Jungtinė Karalystė | "British Gas plc" ir kiti subjektai, veikiantys pagal 1986 m. Dujų aktą. Vietos valdžios institucijos arba vietos valdžios institucijų asociacijos, paskirstančios šilumą pagal 1976 m. Vietinės valdžios (įvairios nuostatos) aktą. Elektros energijos departamentai, paskirstantys šilumą pagal 1947 m. Elektros energijos aktą. |

b) Naftos arba dujų žvalgymas ir gavyba

Subjektai, kuriems naftos arba dujų žvalgymo ir gavybos įgaliojimas, leidimas, licencija arba koncesija yra suteikta vadovaujantis šių teisės aktų nuostatomis:

Belgija | 1939 m. gegužės 1 d. Įstatymas, papildytas 1939 m. lapkričio 28 d. teisės aktu "Arrêté royal no 83 sur l'exploration et Pexploitation du pétrole et du gaz". 1919 m. lapkričio 15 d. "Arrêté royal". 1953 m. balandžio 7 d. "Arrêté royal". 1960 m. kovo 15 d. "Arrêté royal" (1969 m. birželio 15 d. "Loi au sujet de la plate-forme continentale"). 1982 m. rugsėjo 29 d. "Arrêté de l'exécutif regional wallon". 1984 m. gegužės 30 d. "Arrêté de l'exécutif flamand". |

Danija | 1981 m. birželio 10 d. "Lov nr. 293 om anvendelse af Danmarks undergrund". 1979 m. gegužės 1 d. "Lov om kontinentalsoklen, jf. Lovbekendtgoerelse nr. 182". |

Vokietija | 1980 m. rugpjūčio 13 d. "Bundesberggesetz" su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1990 m. vasario 12 d. |

Graikija | Įstatymas 87/1975, įsteigiantis "DEP-EKY (Peri idiyseos Dimosias Epicheiriseos Petrelaioy)". |

Ispanija | 1974 m. birželio 27 d. "Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos" ir jį įgyvendinantys dekretai. |

Prancūzija | "Code minier" (1956 m. rugpjūčio 16 d. "Décret 56-8 38") su pakeitimais, padarytais 1956 m. gruodžio 29 d. "Loi 56-1327", 1958 m. gruodžio 10 d. "Ordonnance 58-1186", 1960 m. rugpjūčio 2 d. "Décret 60-800", 1977 m. birželio 16 d. "Loi 77-620", 1980 m. kovo 11 d. "Décret 80-204". |

Airija | 1960 m. Kontinentinio šelfo aktas. 1960 m. Naftos ir kitų naudingųjų iškasenų plėtros aktas. 1975 m. Airijos išimtinio licencijavimo sąlygos. 1987 m. Atnaujintos išimtinio licencijavimo sąlygos. 1964 m. Naftos (gavybos) aktas (NI). |

Italija | 1953 m. vasario 19 d. "Legge n. 136". 1957 m. sausio 11 d. "Legge n. 6" su pakeitimais, padarytais 1967 m. liepos 21 d. "Legge n. 613". |

Liuksemburgas | − |

Nyderlandai | 1810 m. balandžio 21 d. "Mijnwet nr. 285". 1967 m. gegužės 3 d. "Wet opsporing delfstoffen nr. 258". 1965 m. rugsėjo 23 d. "Mijnwet continentaal plat 1965, nr. 428". |

Austrija | Subjektai, įsteigti vadovaujantis teisės aktu "Berggesetz 1975" (BGBl. Nr. 259/1975 su paskutiniais pakeitimais, padarytais BGBl. Nr. 193/1993). |

Portugalija | Antžeminė zona: 1974 m. spalio 16 d. "Decreto-Lei no 543/74", 1977 m. balandžio 23 d. nr. 168/77, 1980 m. rugpjūčio 7 d. nr. 266/80, 1985 m. gegužės 21 d. nr. 174/85 ir 1979 m. kovo 15 d. "Despacho no 22". Povandeninė zona: 1967 m. rugsėjo 30 d. "Decreto-Lei no 47973", 1969 m. lapkričio 11 d. nr. 49369, 1971 m. kovo 24 d. nr. 97/71, 1974 m. kovo 13 d. nr. 96/74, 1980 m. rugpjūčio 7 d. nr. 266/80, 1981 m. sausio 7 d. nr. 2/81 ir 1982 m. birželio 22 d. nr. 245/82. |

Suomija | − |

Švedija | Subjektai, turintys koncesiją naftos arba dujų žvalgymui arba gavybai pagal teisės aktą "minerallagen (1991:45)" arba kuriems leidimas buvo suteiktas vadovaujantis teisės aktu "lagen (1966:314) om kontinentalsockeln". |

Jungtinė Karalystė | 1934 m. Naftos gavybos aktas, su nuostatomis dėl veiklos išplėtimo, padarytomis 1964 m. Kontinentinio šelfo aktu. 1964 m. Naftos (Gavybos) aktas (Šiaurės Airija). |

c) Anglies arba kito kietojo kuro žvalgymas arba gavyba

Belgija | Subjektai, vykdantys anglies arba kito kietojo kuro žvalgymą arba gavybą vadovaujantis 1948 m. rugpjūčio 22 d. teisės aktu "Arrêté du Regent" ir 1980 m. balandžio 22 d. įstatymu. |

Danija | Subjektai, vykdantys anglies arba kito kietojo kuro žvalgymą arba gavybą vadovaujantis 1984 m. spalio 10 d. teisės aktu "lovbekendtgoerelse nr. 531". |

Vokietija | Subjektai, vykdantys anglies arba kito kietojo kuro žvalgymą arba gavybą vadovaujantis 1980 m. rugpjūčio 13 d. teisės aktu "Bundesberggesetz" su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1980 m. vasario 12 d. |

Graikija | Valstybinė energijos korporacija "Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy", atliekanti anglies arba kito kietojo kuro žvalgymą arba gavybą vadovaujantis 1973 m. Kasybos kodeksu su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1976 m. balandžio 27 d. įstatymu. |

Ispanija | Subjektai, vykdantys anglies arba kito kietojo kuro žvalgymą arba gavybą vadovaujantis 1973 m. liepos 21 d. teisės aktu "Ley 22/1973 de Minas" su pakeitimais, padarytais 1980 m. lapkričio 5 d. teisės aktu "Ley 54/1980" ir 1986 m. birželio 28 d. "Real Decreto Legislativo 1303/1986". |

Prancūzija | Subjektai, vykdantys anglies arba kito kietojo kuro žvalgymą arba gavybą vadovaujantis "Code minier" (1956 m. rugpjūčio 16 d. "Décret 58-863") su pakeitimais, padarytais 1977 m. birželio 16 d. teisės aktais "Loi 77-620", "Décret 80-204" ir 1980 m. kovo 11 d. "Arrêté". |

Airija | "Bord na Mona" Subjektai, žvalgantys arba išgaunantys anglį vadovaujantis 1940–1970 m. Naudingųjų iškasenų plėtros aktais. |

Italija | "Carbo Sulcis SpA" |

Liuksemburgas | − |

Nyderlandai | − |

Austrija | Subjektai, vykdantys anglies arba kito kietojo kuro žvalgymą arba gavybą vadovaujantis teisės aktu "Berggesetz 1975" (BGBl. Nr. 259/1975). |

Portugalija | "Empresa Carbonífera do Douro" "Empresa Nacional de Urânio" |

Suomija | Subjektai, vykdantys anglies arba kito kietojo kuro žvalgymą arba gavybą ir veikiantys remiantis išimtine teise, suteikta pagal teisės akto "Laki oikeudesta luovuttaa vakion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78)" 1 ir 2 straipsnį. |

Švedija | Subjektai, vykdantys anglies arba kito kietojo kuro žvalgymą arba gavybą remiantis koncesija pagal teisės aktą "minerallagen (1991:45) or lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter" arba kuriems leidimas buvo suteiktas vadovaujantis teisės aktu "lagen (1966:314) om kontinentalsockeln". |

Jungtinė Karalystė | "British Coal Corporation (BCC)", įsteigta pagal 1946 m. Anglies pramonės nacionalizavimo aktą. Subjektai, turintys naudos iš BCC suteiktos licencijos pagal 1946 m. Anglies pramonės nacionalizavimo aktą. Subjektai, vykdantys anglies arba kito kietojo kuro žvalgymą arba gavybą vadovaujantis 1969 m. Naudingų iškasenų plėtros aktu (Šiaurės Airija). |

III B priedas – Šveicarija

a) Dujų ar šilumos tiekimas arba paskirstymas

Subjektai, tiekiantys arba paskirstantys dujas pagal 1963 m. spalio 4 d. teisės akto "Loi fédérale sur les installations de transport par conduits de combustibles ou carburants liquides ou gazeux" 2 straipsnį.

Subjektai, tiekiantys arba paskirstantys šilumą remiantis kantono koncesija.

Pavyzdžiui, "SWISSGAS AG", "Gaznat SA", "Gasverbund Ostschweiz AG", "REFUNA AG", "Cadbar SA".

b) Naftos arba dujų žvalgymas ir gavyba

Subjektai, atliekantys naftos arba dujų žvalgymą ir gavybą pagal 1955 m. rusėjo 24 d. teisės aktą "Concordat Intercantonal concernant la prospection et l'exploitaiton du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie et Thurgovie".

Pavyzdžiui, "Seag AG".

c) Anglies arba kito kietojo kuro žvalgymas ir gavyba

Subjektų Šveicarijoje nėra.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

(nurodytas Susitarimo 3 straipsnio 1 dalyje, 2 dalies f punkte ir 5 dalyje)

Į SĄRAŠĄ ĮTRAUKTOS PRIVAČIOS KOMUNALINĖS ĮMONĖS

IV priedo A dalis IV priedo A dalis – Bendrija

a) Geriamojo vandens gamyba, tiekimas arba paskirstymas

Belgija | Subjektas, įsteigtas pagal 1987 m. liepos 2 d. teisės aktą "Décret de la region wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d'eau". Subjektas, įsteigtas pagal 1986 m. balandžio 23 d. teisės aktą "Arrêté portant constitution d'une société wallonne de distribution d'eau". Subjektas, įsteigtas pagal 1985 m. liepos 17 d. teisės aktą "Arrêté de l'exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d'eau". Subjektai, gaminantys arba paskirstantys vandenį ir įsteigti pagal 1986 m. gruodžio 22 d. teisės aktą "Loi relative aux intercommunales". Subjektai, gaminantys arba paskirstantys vandenį ir įsteigti pagal teisės aktą "Code communal, article 147 bis, ter et quater sur les régies communales". |

Danija | Subjektai, gaminantys arba paskirstantys vandenį ir nurodyti 1985 m. liepos 4 d. teisės akto "lovbekendtgoerelse om vandforsyning m.v." 3 straipsnio 3 dalyje. |

Vokietija | Subjektai, gaminantys arba paskirstantys vandenį pagal teisės aktą "Eigenbetriebsverordnungen" arba pagal "Länder (Kommunale Eigenbetriebe)""Eigenbetriebsgesetze". Subjektai, gaminantys arba paskirstantys vandenį pagal "Länder" dalį "Gesetze Uber die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit". Subjektai, gaminantys arba paskirstantys vandenį pagal 1937 m. vasario 10 d. teisės aktą "Gesetz über Wasser- und Bodenverbände" ir 1937 m. rugsėjo 3 d. teisės aktą "erste Verordnung Uber Wasser- und Bodenverbände". (Regiebetriebe), gaminantys arba paskirstantys vandenį pagal teisės aktą "Kommunalgesetze" ir visų pirma – pagal "Länder""Gemeindeordnungen". Subjektai, įsteigti vadovaujantis 1965 m. rugsėjo 6 d. "Aktiengesetz", su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1985 m. gruodžio 19 d., arba 1898 gegužės 20 d. "GmbH-Gesetz" su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1986 m. gegužės 15 d., arba turintys "Kommanditgesellschaft" teisinį statusą, gaminantys arba paskirstantys vandenį remiantis atskira sutartimi su regiono arba vietos valdžios institucijomis. |

Graikija | Atėnų vandens tiekimo įmonė ("Etaireia Ydrefseos − Apochetefseos Protevoysi"), įsteigta pagal 1980 m. rugpjūčio 23 d. įstatymą 1068/80. Salonikų vandens tiekimo įmonė ("Organismos Ydrefseos Thessaloniki"), veikianti vadovaujantis Prezidento dekretu 61/1988. Volos vandens tiekimo įmonė ("Etaireia Ydrefseos Voloy"), veikianti vadovaujantis Įstatymu 890/1979. Municipalinės įmonės ("Dimotikes Epicheiriseis ydrefsis-apochetefsis"), gaminančios arba paskirstančios vandenį ir įsteigtos vadovaujantis 1980 m. rugpjūčio 23 d. Įstatymu 1069/80. Vietos valdžios institucijų asociacijos ("Syndesmoi ydrefsis"), veikiančios vadovaujantis Vietos valdžios įstaigų kodeksu ("Kodikas Dimon kai Koinotiton"), kurį įgyvendino Prezidento dekretas 76/1985. |

Ispanija | Subjektai, gaminantys arba paskirstantys vandenį pagal 1985 m. balandžio 2 d. teisės aktą "Ley no 7/1985", "Reguladora de las Bases del Régimen local" ir "Decreto Real no 781/1986 Texto Refundido Régimen local". "Canal de Isabel II". 1984 m. gruodžio 20 d. teisės aktas "Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid". "Mancomunidad de los Canales de Taibilla", 1946 m. balandžio 27 d. įstatymas. |

Prancūzija | Subjektai, gaminantys arba paskirstantys vandenį vadovaujantis teisės aktais: "dispositions générales sur les régies", "code des communes 1. 323-1 à L&nbsp 328-8", nuo R 323-1 iki R 323-6 ("dispositions générales sur les régies"),"Code des communes" L 323-8, R 323-4 ["regies directes (ou de fait)"],1926 m. gruodžio 28 d. "Décret-loi", 1930 m. vasario 17 d. "Règlement d'administration publique","Code des communes" nuo L 323-10 iki L 323-1 3, nuo R 323-75 iki 323-132 ("régies a simple autonomie financière"),"Code des communes" L 323-9, nuo R 323-7 iki R 323-74, 1959 m. spalio 19 d. "Décret (régies à personnalité morale et à autonomie financière)","Code des communes" nuo L 324-1 iki L 324-6, nuo R 324-1 iki R 324-13 ("gestion déléguée, concession et affermage"),1975 m. gruodžio 13 d. "jurisprudence administrative, circulaire intérieure(gérance)" arba1975 m. gruodžio 13 d. "Code des communes" R 324-6, "circulaire intérieure (régie intéressée)",1975 m. gruodžio 13 d. "Circulaire intérieure (exploitation aux risques et périls)".1955 m. gegužės 20 d. "Décret", 1983 m. liepos 7 d. "Loi sur les sociétés d'économie mixte (participation a une société d'économie mixte)","Code des communes" nuo L 322-1 iki L 322-6, nuo R 322-1 iki R 322-4 (dispositions communes aux régies, concessions et affermages). |

Airija | Subjektai, gaminantys arba paskirstantys vandenį pagal 1878–1964 m. Vietos valdžios (Sanitarinės tarnybos) aktą. |

Italija | Subjektai, gaminantys arba paskirstantys vandenį pagal 1925 m. spalio 15 d. "Leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto n. 2578" suvestinę redakciją ir 1986 m. spalio 4 d. "Decreto del P.R. n. 902". "Ente Autonomo Acquedotto Pugliese", įsteigtas vadovaujantis 1919 m. spalio 19 d. teisės aktu "RDL n. 2060". "Ente Acquedotti Siciliani", įsteigtas vadovaujantis 1979 m. rugsėjo 4 d. teisės aktu "Leggi regionali n. 2/2" ir 1980 m. rugpjūčio 9 d. "n. 81". "Ente Sardo Acquedotti e Fognatur", įsteigtas vadovaujantis 1963 m. birželio 5 d. teisės aktu "Legge n. 9". |

Liuksemburgas | Vandenį paskirstančios vietos valdžios institucijos. Vietos valdžios institucijų, gaminančių arba paskirstančių vandenį, asociacijos, įsteigtos vadovaujantis 1900 m. vasario 14 d. teisės aktu "Loi concernant la création des syndicats de communes" su pakeitimais ir papildymais, padarytais 1958 m. gruodžio 23 d. įstatymu ir 1981 m. liepos 29 d. įstatymu, bei vadovaujantis 1962 m. liepos 31 d. teisės aktu "Loi ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du grand-duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre". |

Nyderlandai | Subjektai, gaminantys arba paskirstantys vandenį pagal 1957 m. balandžio 6 d. teisės aktu "Waterleidingwet" su pakeitimais, padarytais 1967 m. birželio 30 d., 1975 m. rugsėjo 10 d., 1976 m. birželio 23 d., 1981 m. rugsėjo 30 d., 1984 m. sausio 25 d. ir 1986 m. sausio 29 d. įstatymais. |

Austrija | Vietos valdžios institucijų subjektai ("Gemeinden") ir vietos valdžios institucijų asociacijos ("Gemeindeverbände"), gaminančios arba paskirstančios vandenį pagal devynių "Länder""Wasserversorgungsgesetze". |

Portugalija | "Empresa Pública das Aguas Livres", gaminanti arba paskirstanti vandenį pagal 1981 m. liepos 4 d. teisės aktą "Decreto-Lei no 190/81". Vietos valdžios institucijos, gaminančios arba paskirstančios vandenį. |

Suomija | Subjektai, gaminantys, tiekiantys arba paskirstantys vandenį pagal 1977 m. gruodžio 23 d. teisės akto "Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista (982/77)" 1 straipsnį. |

Švedija | Vietos valdžios institucijos ir municipalinės įmonės, kurios gamina, tiekia arba paskirsto geriamąjį vandenį pagal teisės aktą "lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar". |

Jungtinė Karalystė | Vandens tiekimo įmonės, gaminančios arba paskirstančios vandenį pagal 1945–1989 m. Vandens aktus. "The Central Scotland Water Development Board", gaminantis arba paskirstantis vandenį ir vandens tiekimo įstaigos, gaminančios arba paskirstančios vandenį pagal 1980 m. Vandens aktą (Škotija). Šiaurės Airijos aplinkos departamentas, atsakingas už vandens tiekimą ir paskirstymą pagal 1973 m. Įsakymą dėl vandens ir kanalizacijos (Šiaurės Airija). |

b) Elektros energijos gamyba, perdavimas arba paskirstymas

Belgija | Subjektai, gaminantys, perduodantys arba paskirstantys elektros energiją pagal 1925 m. kovo 10 d. teisės akto "Loi sur les distributions d'énergie électrique" 5 straipsnį "Des régies communales et intercommunales". Subjektai, gaminantys arba paskirstantys elektros energiją pagal 1986 m. gruodžio 22 d. teisės aktą "Loi relative aux intercommunales". "Ebes", "Intercom", "Unerg" ir kiti subjektai, gaminantys, perduodantys arba paskirstantys elektros energiją ir kuriems suteikta skirstymo koncesija pagal 1925 m. kovo 10 d. teisės akto "Loi sur les distributions d'énergie électrique" 8 straipsnį "Les concessions communales et intercommunales". "Société publique de production d'électricité (SPE)" |

Danija | Subjektai, gaminantys arba perduodantys elektros energiją remiantis licencija pagal 1976 m. vasario 25 d. teisės aktą "om elforsyning § 3, stk 1, Lov. nr. 54", 1976 m. gruodžio 17 d. teisės aktą "jf. Bekendtgoerelse nr. 607 om elforsyningslovens anvendelsesomraade". Subjektai, perduodantys elektros energiją kaip apibrėžta 1976 m. vasario 25 d. teisės akte "om elforsyning § 3, stk 2, Lov nr. 54", 1976 m. gruodžio 17 d. teisės akte "jf. bekendtgoerelse nr. 607 om elforsyningslovens anvendelsesomraade" ir remiantis leidimais dėl nusavinimo pagal 1977 m. gruodžio 28 d. teisės akto "Lov om electriske staerkstroemsanlaeg, jf. Lovbekendtgoerelse nr. 669" 10–15 straipsnius. |

Vokietija | Subjektai, gaminantys, perduodantys arba paskirstantys elektros energiją kaip apibrėžta 1935 m. gruodžio 13 d. teisės akte "Gesetz zur Forderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) § 2 Absatz 2", su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1977 m. gruodžio 19 d. teisės aktu "Gesetz", ir savaiminė elektros energijos gamyba tiek, kiek ji patenka į direktyvos taikymo sritį pagal 2 straipsnio 5 dalį. |

Graikija | "Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy" (Valstybinė energijos korporacija), įsteigta pagal 1950 m. rugpjūčio 2 d. Įstatymą 1468 "Pen idryseos Dimosias Epicheiriseos Ilektrismoy", ir veikianti vadovaujantis Įstatymu 57/85 "Domi, robs kai tropos diolkisis kai leitoyrgias tis koinonikopoiimenis Dimosias Epicheirisis Ilektrismoy". |

Ispanija | Subjektai, gaminantys, perduodantys arba paskirstantys elektros energiją pagal 1954 m. kovo 12 d. Dekreto 1 straipsnį, patvirtinantį teisės aktą "Reglamento de venficaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía" ir vadovaujantis 1966 m. spalio 20 d. teisės aktu "Dekreto 2617/1966 sobre autorización administrativa en materia de instalaciones eléctricas". "Red Eléctrica de España SA", įsteigtas vadovaujantis 1985 m. sausio 23 d. teisės aktu "Real Decreto 91/1985". |

Prancūzija | "Electricité de France", įsteigtas ir veikiantis pagal 1946 m. balandžio 8 d. teisės aktą "Loi 46/6288 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz". Subjektai ("sociétés d'économie mixte or regies"), paskirstantys elektros energiją ir nurodyti 1948 m. rugpjūčio 12 d. teisės akto "Loi 48/1260 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2 298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz" 23 straipsnyje. "Compagnie nationale du Rhône" |

Airija | "The Electricity Supply Board (ESB)", įsteigtas ir veikiantis pagal 1927 m. Elektros energijos tiekimo aktą. |

Italija | "Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL)", įsteigtas vadovaujantis 1962 m. gruodžio 6 d. teisės aktu "Legge n. 1643", patvirtintu 1965 m. gruodžio 21 d. "Decreto n. 1720". Subjektai, veikiantys remiantis koncesija pagal 1962 m. gruodžio 6 d. teisės akto "Legge n. 1643 − Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti be industrie elettriche" 4 straipsnį, n. 5 arba 8. Subjektai, veikiantys remiantis koncesija pagal 1965 m. kovo 18 d. teisės akto "Decreto del Presidente della Repubblica n. 342 − Norme integrative della legge del 6 dicembre 1962, n. 1 643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dell'Ente nazionale per l'energia Elettrica" 20 straipsnį. |

Liuksemburgas | "Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg", gaminantis arba perduodantis elektros energiją pagal 1927 m. lapkričio 11 d. Konvenciją "Convention concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le grand-duché de Luxembourg", patvirtintą 1928 m. sausio 4 d. įstatymu. "Société électrique de l'Our (SEO)" "Syndicat de communes SIDOR" |

Nyderlandai | "Elektriciteitsproduktie Oost-Nederland" "Elektriciteitsbedrijf Utrecht-Noord-Holland-Amsterdam (UNA)" "Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH)" "Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ)" "Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM)" "Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP)" Subjektai, paskirstantys elektros energiją remiantis licencija (vergunning), kurią išdavė rajono valdžios institucijos pagal teisės aktą "Provinciewet". |

Austrija | Subjektai, gaminantys, perduodantys arba paskirstantys elektros energiją pagal antrąjį teisės aktą "Verstaatlichungsgesetz (BGBl. Nr. 81/1947)" ir pagal devynių "Länder""Elektrizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. Nr. 260/1975)", įskaitant "Elektrizitätswirtschaftsgesetze". |

Portugalija | "Electricidade de Portugal (EDP)", įsteigtas vadovaujantis 1976 m. birželio 30 d. teisės aktu "Decreto-Lei no 502/76". Subjektai, paskirstantys elektros energiją pagal 1982 m. rugsėjo 1 d. teisės aktą "Artigo 1o do Decreto-Lei no 344-B/82" su pakeitimais, padarytais 1986 m. rugsėjo 19 d. teisės aktu "Decreto-Lei no 297/86". Subjektai, gaminantys elektros energiją pagal 1988 m. gegužės 27 d. teisės aktą "Decreto-Lei no 189/88". Nepriklausomi elektros energijos gamintojai pagal 1988 m. gegužės 27 d. teisės aktą "Decreto-Lei no 189/88". "Empresa de Electricidade dos Açores − EDA, EP", įkurtas pagal 1980 m. rugpjūčio 21 d. teisės aktą "Dekreto Regional no 16/80". "Empresa de Electricidade da Madeira, EP", įkurtas pagal 1974 m. sausio 17 d. teisės aktą "Decreto-Lei no 12/74", regioninį statusą suteikiant pagal 1979 m. vasario 24 d. teisės aktą "Dekreto-Lei no 31/79" ir 1979 m. balandžio 19 d. "Decreto-Lei no 91/79". |

Suomija | Subjektai, gaminantys, perduodantys arba paskirstantys elektros energiją remiantis koncesija pagal 1979 m. kovo 16 d. teisės akto "Sähkölaki (319/79)" 27 straipsnį. |

Švedija | Subjektai, perduodantys arba paskirstantys elektros energiją remiantis koncesija pagal teisės aktą "lagen (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar". |

Jungtinė Karalystė | "Central Electricity Generating Board (CEGB)" ir "the Area Electricity Boards", gaminantys, perduodantys arba paskirstantys elektros energiją pagal 1947 m. Elektros energijos aktą ir 1957 m. Elektros energijos aktą. "The North of Scotland Hydro-Electricity Board (NSHB)", perduodantis arba paskirstantis elektros energiją pagal 1979 m. Elektros energijos (Škotija) aktą. "The South of Scotland Electricity Board (SSEB)" perduodantis arba paskirstantis elektros energiją pagal 1979 m. Elektros energijos (Škotija) aktą. "The Northern Ireland Electricity Service (NIES)", įsteigtas pagal 1972 m. Elektros energijos tiekimo (Šiaurės Airija) įsakymą. |

c) Perkančiosios organizacijos miesto geležinkelių, automatinių sistemų, tramvajų, troleibusų, autobusų arba funikulierių transporto paslaugų srityje

Belgija | "Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMB)". Subjektai, teikiantys viešąsias transporto paslaugas remiantis SNCV priskirta sutartimi pagal 1946 m. gruodžio 30 d. teisės akto "Arrêté relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars" 16 ir 21 straipsnį. "Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB)" "Maatschappij van bet Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA)" "Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG)" "Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC)" "Société des transports intercommunaux de la region liégeoise (STIL)" "Société des transports intercommunaux de l'agglomération verviétoise (STIAV)" ir kiti subjektai, įsteigti pagal 1962 m. vasario 22 d. teisės aktą "Loi relative à la creation de sociétés de transports en commun urbains/ Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer". Subjektai, teikiantys viešąsias transporto paslaugas remiantis sutartimi su STIB pagal 1982 m. gruodžio 30 d. teisės akto "Arrêté royal 140 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certains organismes d'intérêt public dépendant du ministère des communications" 10 straipsnį arba kartu su kitais transporto subjektais pagal to paties teisės akto 11 straipsnį. |

Danija | "Danske Statsbaner (DSB)" Subjektai, teikiantys viešąsias autobusų transporto paslaugas ("almindelig rutekørsel") remiantis leidimu, suteiktu pagal 1978 m. kovo 29 d. teisės aktą "Lov nr. 115 om buskørsel". |

Vokietija | Subjektai, kurie teikia viešąsias transporto paslaugas nedideliais atstumais ("Öffentlichen Personennahverkehr") remiantis leidimu pagal 1961 m. kovo 21 d. teisės aktą "Personenbeförderungsgesetz" su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1989 m. liepos 25 d. |

Graikija | "llektrokinita Leoforeia Periochis Athinon-Peiraios" (Atėnų elektriniai autobusai − Pirėjų sritis), veikiantis pagal Dekretą 768/1970 ir Įstatymą 588/1977. "Ilektrikoi Sidirodromoi Athinon-Peiraios" (Atėnų – Pirėjų elektriniai geležinkeliai), veikiantis pagal Įstatymus 352/1976 ir 588/1977. "Epicheirisi Astikon Sygkoinonion" (Miesto transporto įmonė) veikianti pagal Įstatymą 588/1977. "Koino Tameio Eisprazeos Leoforeion" (Suvienytas autobusų fondas), veikiantis pagal Dekretą 102/1973. "RODA (Dimotiky Epicheirisi Leoforeion Rodoy) Roda" – municipalinė autobusų įmonė Rodo saloje. "Organismos Astikon Sygkoinonion Thessalonikis" (Salonikų miesto transporto įmonė), veikianti pagal Dekretą 3721/1957 ir Įstatymą 716/1980. |

Ispanija | Subjektai, teikiantys viešąsias transporto paslaugas pagal teisės akto "Ley de Regimen local" 71 straipsnį. "Corporación metropolitana de Madrid" "Corporación metropolitana de Barselona" Subjektai, teikiantys viešąsias autobusų transporto paslaugas pagal 1987 m. liepos 31 d. teisės akto "Ley de Ordenación de Transportes Terrestres" 71 straipsnį. Subjektai, teikiantys viešąsias mieto arba tarpmiestinio autobusų transporto paslaugas pagal 1987 m. liepos 31 d. teisės akto "Ley de Ordenación de Transportes Terrestres" 113–118 straipsnius. "FEVE", "RENFE" (arba "Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera"), teikiantis viešąsias autobusų transporto paslaugas pagal 1957 m. liepos 31 d. teisės aktą "Disposiciones adicionales, Primera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres". Subjektai, teikiantys viešąsias autobusų transporto paslaugas pagal 1957 m. liepos 31 d. teisės aktą "Disposiciones Transitorias, Tercera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres". |

Prancūzija | Subjektai, teikiantys viešąsias autobusų transporto paslaugas pagal 1982 m. gruodžio 30 d. teisės akto "Loi 82-1153 (transports intérieurs, orientation)" 7-II straipsnį. "Régie autonome des transports parisiens", "Société nationale des chemins de fer frankais", "APTR" ir kiti subjektai, teikiantys viešąsias transporto paslaugas remiantis leidimu, suteiktu "Syndicat des transports parisiens" pagal teisės aktą "Ordonnance de 1959 et ses décrets d'application relatifs á l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne". |

Airija | "Iarnrod Éireann" (Airijos geležinkeliai) "Bus Éireann" (Airijos autobusai) "Bus Átha Cliath" (Dublino autobusai) Subjektai, teikiantys vviešąsias paslaugas pagal iš dalies pakeistą 1932 m. Kelių transporto aktą. |

Italija | Subjektai, teikiantys transporto paslaugas, remiantis koncesija pagal 1939 m. rugsėjo 28 d. teisės akto "Legge n. 1822 − Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee perviaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata)" su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1955 m. birželio 28 d. teisės akto "Decreto del Presidente della Repubblica n. 771" 45 straipsniu, 1 straipsnį. Subjektai, teikiantys viešąsias transporto paslaugas pagal 1925 m. spalio 15 d. teisės akto "Regio Decreto n. 2578 − Approvazione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province" 1 straipsnio 15 dalį. Subjektai, kurių veiklos pagrindas yra koncesija pagal 1912 m. gegužės 14 d. teisės akto "Regio Decreton. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili" 242 arba 256 straipsnius. Subjektai, kurių veiklos pagrindas yra koncesija pagal 1949 m. birželio 14 d. teisės akto "Legge n. 410, concorso dello Stato per la riattivazione dci pubblici servizi di trasporto in concessione" 4 straipsnį. Subjektai, kurių veiklos pagrindas yra koncesija pagal 1952 m. rugpjūčio 2 d. teisės akto "Legge n. 1221 − Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione" 14 straipsnį. |

Liuksemburgas | "Chemins de fer luxembourgeois (CFL)" "Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg" "Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE)" Autobusų transporto paslaugų įmonės, veikiančios pagal 1978 m. vasario 3 d. teisės aktą "Règlement grand-ducal concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées". |

Nyderlandai | Subjektai, teikiantys viešąsias transporto paslaugas pagal 1987 m. kovo 12 d. teisės akto "Wet Personenvervoer" II skyrių ("Openbaar vervoer"). |

Austrija | Subjektai, teikiantys transporto paslaugas pagal teisės aktą "Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957)" ir "Kraftfahrliniengesetz 1952 (BGBl. Nr. 84/1952)". |

Portugalija | "Rodoviária Nacional, EP" "Companhia Cams de Ferro de Lisboa" "Metropolitano de Lisboa, EP" "Serviços de Transportes Colectivos do Porto" "Serviços Municipalizados de Transporte do Barreiro" "Serviços Municipalizados de Transporte de Aveiro" "Serviços Municipalizados de Transporte de Braga" "Serviços Municipalizados de Transporte de Coimbra" "Serviços Municipalizados de Transporte de Portalegre" |

Suomija | Valstybės arba privatūs subjektai, teikiantys autobusų transporto paslaugas pagal teisės aktą "Laki (343/91) luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiella" ir "Helsingin kaupungin liikennelaitos/Helsingfors stads trafikverk (Helsinki Transport Board)", kuris teikia viešąsias metro ir tramvajų transporto paslaugas. |

Švedija | Subjektai, teikiantys miesto geležinkelių arba tramvajų paslaugas pagal teisės aktą "lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik" ir "lagen (1990:1157) om järnvagssäkerhet". Valstybės arba privatūs subjektai, teikiantys troleibusų arba autobusų transporto paslaugas pagal teisės aktą "lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik" ir "lagen (1983:293)om yrkestrafik". |

Jungtinė Karalystė | Subjektai, teikiantys autobusų transporto paslaugas pagal 1984 m. Londono regioninio transporto aktą. "Glasgow Underground" "Greater Manchester Rapid Transit Company" "Docklands Light Railway" "London Underground Ltd" "British Railways Board" "Tyne and Wear Metro" |

d) Perkančiosios organizacijos oro uosto pajėgumų naudojimo srityje

Belgija | "Régie des voies aériennes", įsteigtas vadovaujantis 1946 m. lapkričio 20 d. teisės aktu "Arrêté-loi portant création de la régie des voies aériennes" su pakeitimais, padarytais 1970 m. spalio 5 d. "Arrêté royal pourtant refonte du statut de la régie des voies aériennes". |

Danija | Oro uostai, kurių veiklos pagrindas yra leidimas pagal 1985 m. rugsėjo 11 d. teisės aktą "§ 55, stk. 1, by om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408". |

Vokietija | Oro uostai kaip apibrėžta 1979 m. kovo 13 d. teisės akto "Luftverkehrszulassungsordnung" 38 straipsnio dalyje "Absatz 2 Nr. 1" su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1986 m. liepos 21 d. "Verordnung". |

Graikija | Oro uostai, veikiantys pagal Įstatymą 517/1931, įsteigiantį civilinės aviacijos tarnybą ("Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA)"). Tarptautiniai oro uostai, veikiantys pagal Prezidento dekretą 647/981. |

Ispanija | Oro uostai, kuriuos valdo "Aeropuertos Nacionales", veikiantis pagal 1982 m. spalio 15 d. teisės aktą "Real Dekreto 278/1982". |

Prancūzija | "Aéroports de Paris", veikiantis pagal teisės akto "Code de l'aviation civile" V antraštinės dalies L 251-1–252-1 straipsnius. "Aéroport de Bâle-Mulhouse", įsteigtas pagal 1949 m. liepos 4 d. teisės aktą "Convention franco-suisse". Oro uostai kaip apibrėžta teisės akto "Code de l'aviation civile" L 270-1 straipsnyje. Oro uostai, veikiantys pagal teisės aktą "Cahier des charges type d'une concession d'aéroport", 1955 m. gegužės 6 d. "Décret". Oro uostai, kurių veiklos pagrindas yra "Convention d'exploitation" vadovaujantis teisės akto "Code de l'aviation civile" L/221 straipsniu. |

Airija | Oro uostai "Dublin Cork" ir "Shannon", kuriuos valdo "Aer Rianta" − Airijos oro uostai. Oro uostai, kurių veiklos pagrindas yra viešojo naudojimo licencija, suteikta pagal Oro navigacijos ir transporto aktą Nr. 40/1936, Įsakymą dėl transporto kuro ir energijos (Departamentinių administravimo funkcijų perdavimas) 1959 (1959 m. SI No 125) ir Įsakymą dėl oro navigacijos (Aerodromai ir antžeminės vaizdo priemonės) 1970 (1970 m. SI No 291). |

Italija | Civiliniai valstybiniai oro uostai ("aerodromi civili istituiti dallo Stato"), nurodyti 1942 m. kovo 30 d. teisės akto "Codice della navigazione, Regio Decreto n. 327" 692 straipsnyje. Subjektai, kurių oro uosto pajėgumų naudojimo paslaugų teikimo pagrindas yra koncesija, suteikta pagal 1942 m. kovo 30 d. teisės akto "Codice della navigazione, Regio Decreto n. 327" 694 straipsnį. |

Liuksemburgas | "Aéroport de Findel" |

Nyderlandai | Oro uostai, veikiantys pagal 1958 m. sausio 15 d. teisės akto "Luchtvaartwet (stbld. 47)" 18 ir paskesnius straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1978 m. birželio 7 d. |

Austrija | "Austro Control GmbH" Subjektai kaip apibrėžta teisės akto "Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. Nr. 253/1957)" 60–80 straipsniuose. |

Portugalija | Oro uostai, kuriuos valdo "Aeroportos e Navegação Aérea (ANA), EP" pagal teisės aktą "Decreto-Lei no 246/79". "Aeroporto de Funchal" ir "Aeroporto de Porto Santo", gavę regioninio statusą pagal teisės aktą "Decreto-Lei no 284/81". |

Suomija | Oro uostai, kuriuos valdo "Ilmailulaitos/Luftfartsverket" pagal teisės aktą "Ilmailulaki (595/64)". |

Švedija | Valstybės nuosavybės ir valstybės eksploatuojami oro uostai pagal teisės aktą "lagen (1957:297) om luftfart". Privatūs ir privačiai eksploatuojami oro uostai, turintys leidimą eksploatuoti pagal aktą, jei šis leidimas atitinka direktyvos 2 straipsnio 3 dalies kriterijus. |

Jungtinė Karalystė | Oro uostai, kuriuos valdo "British Airports Authority plc". Oro uostai, kurie yra atvirosios akcinės bendrovės (plc) ir valdomi pagal 1986 m. Oro uostų aktą. |

e) Perkančiosios organizacijos jūrų arba vidaus vandenų uostų arba kitų terminalo pajėgumų srityje

Belgija | "Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles" "Port autonome de Liège" "Port autonome de Namur" "Port autonome de Charleroi" "Port de la ville de Gand" "Compagnie des installations maritimes de Burges − Maatschappij der Brugse haveninrichtingen" "Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut − Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers)" "Port de Nieuwport" "Port d'Ostende" |

Danija | Uostai kaip apibrėžta 1985 m. gruodžio 16 d. teisės akto "bekendtgørelse nr. 604" 1 straipsnyje, "I to III om hvilke havne der er omfattet af by om trafikhavne", 1976 m. gegužės 12 d. "jf. Lov nr. 239 om trafikhavne". |

Vokietija | Jūrų uostai, kurie visiškai arba iš dalies yra teritorijų valdžios institucijų nuosavybė ("Länder", "Kreise", "Gemeinden"). Vidaus vandenų uostai, kuriems taikomas teisės aktas "Hafenordnung" pagal "Wassergesetze der Länder". |

Graikija | Pirėjo uostas ("Organismos Limenos Peiraios"), įsteigtas pagal Įstatymą dėl nepaprastosios padėties 1559/1950 ir Įstatymą 1630/1951. Salonikų oro uostas ("Organismos Limenos Thessalonikis"), įsteigtas pagal dekretą N.A. 2251/1953. Kiti uostai, reguliuojami Prezidento dekretu 649/1977 (N.A. 649/1977) "Epopteia, organosi leitoyrgias kai dioikitikos elenchos limenon (priežiūra, funkcionavimo organizavimas ir administracinė kontrolė)". |

Ispanija | "Puerto de Huelva", įsteigtas pagal 1969 m. spalio 2 d. teisės aktą "Decreto no 2380/692: Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva". "Puerto de Barselona", įsteigtas pagal 1978 m. rugpjūčio 25 d. teisės aktą "Decreto no 2407/78: Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía". "Puerto de Bilbao", įsteigtas pagal 1978 m. rugpjūčio 25 d. teisės aktą "Decreto no 2408/78: Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía". "Puerto de Valencia", įsteigtas pagal 1978 m. rugpjūčio 25 d. teisės aktą "Decreto no 2409/78: Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía". "Juntas de Puertos", veikiantis pagal 1968 m. birželio 20 d. teisės aktą "Ley 27/68: Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía" ir pagal 1970 m. balandžio 9 d. teisės aktą "Decreto no 1350/70: Juntas de Puertos. Reglamento". Uostai, kuriuos valdo "Comisión Administrativa de Grupos de Puertos", veikianti pagal 1968 m. birželio 20 d. teisės aktą "Ley 27/68", 1978 m. birželio 23 d. "Decreto 1958/78" ir 1981 m. gegužės 6 d. "Decreto 571/81". Uostai, nurodyti 1982 m. gegužės 14 d. teisės akte "Real Decreto 989/8 2: Puertos. Clasificación de los de interés general". |

Prancūzija | "Port autonome de Paris", įsteigtas vadovaujantis 1968 m. spalio 24 d. teisės aktu "Loi 68/91 7 relative au port autonome de Paris". "Port autonome de Strasbourg", įsteigtas vadovaujantis 1923 m. gegužės 20 d. teisės aktu "Convention entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port", patvirtintu balandžio 26 d. įstatymu. Kiti vidaus vandenų kelių uostai, įsteigti arba eksploatuojami pagal 1969 m. vasario 6 d. teisės akto "Décret 69-140 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes" 6 straipsnį ("navigation intérieure"). "Ports autonomes", veikiantys pagal teisės akto "Code des ports maritimes" L 111-1 ir paskesnius straipsnius. "Ports non autonomes", veikiantys pagal teisės akto "Code des ports maritimes" R 121-1 ir paskesnius straipsnius. Uostai, kuriuos valdo regiono valdžios institucijos (départements) arba kurie veikia pagal regiono valdžios institucijų (départements) suteiktą koncesiją pagal 1983 m. liepos 22 d. teisės aktą "Loi 86-663", papildantį 1983 m. sausio 7 d. "la loi 83-8 relative à la répartition des compétences entre les communes, départements et l'État" 6 straipsniu. |

Airija | Uostai, veikiantys pagal 1946–1976 m. Valstybės uostų aktus. Uostas "Dun Laoghaire", veikiantis pagal 1924 m. Valstybės uostų aktą. Uostas "Rosslare Harbour", veikiantis pagal 1899 m. Finguard ir Rosslare geležinkelių ir uostų aktą. |

Italija | Valstybės uostai ir kiti uostai, kuriuos valdo "Capitaneria di Porto" pagal 1942 m. kovo 30 d. teisės aktą "Codice della navigazione, Regio Decreto n. 327". Savarankiški uostai (enti portuali), įsteigti pagal ypatingus įstatymus vadovaujantis 1942 m. kovo 30 d. teisės akto "Codice della Navigazione, Regio Decreto n. 327" 19 straipsniu. |

Liuksemburgas | "Port de Mertert", įsteigtas ir veikiantis pagal 1963 m. liepos 22 d. teisės aktą "Loi relative à l'amenagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle". |

Nyderlandai | "Havenbedrijven", įsteigtas ir veikiantis pagal 1851 m. birželio 29 d. teisės aktą "Gemeentewet". "Havenschap Vlissingen", įsteigtas pagal 1970 m. rugsėjo 10 d. teisės aktą "Wet houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van bet Havenschap Vlissingen". "Havenschap Temeuzen", įsteigtas pagal 1970 m. balandžio 8 d. teisės aktą "Wethoudende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen". "Havenschap Delfzijl", įsteigtas pagal 1957 m. liepos 31 d. teisės aktą "Wethoudende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl". "Industrie- en havenschap Moerdijk", įsteigtas pagal 1970 m. spalio 23 d. teisės aktą "gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie- en havenschap Moerdijk," patvirtintą 1972 m. kovo 4 d. "Koninklijk Besluit nr. 23". |

Austrija | Vidaus vandenų uostai, kurie yra visiška arba dalinė "Länder" ir (arba) "Gemeinden" nuosavybė. |

Portugalija | "Porto de Lisboa", įsteigtas pagal 1907 m. vasario 18 d. teisės aktą "Decreto Real" ir veikiantis pagal 1948 m. liepos 20 d. teisės aktą "Decreto-Lei no 36976". "Porto do Douro e Leixões", įsteigtas pagal 1948 m. liepos 20 d. teisės aktą "Decreto-Lei no 36977". "Porto do Sines", įsteigtas pagal 1977 m. gruodžio 14 d. teisės aktą "Decreto-Lei no 508/77". "Portos de Setúbal", "Aveiro", "Figueira da Foz", "Viana do Castelo", "Portimão e Faro", įsteigti pagal 1950 m. vasario 18 d. teisės aktą "Decreto-Lei no 37754". |

Suomija | Uostai, veikiantys pagal teisės aktą "Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76)". Saimaa kanalas ("Saimaan kanavan hoitokunta") |

Švedija | Uostai ir uostų pajėgumai pagal teisės aktą "lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn" ir "förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal". |

Jungtinė Karalystė | Uostų valdžios institucijos kaip apibrėžta 1964 m. Uostų akto 57 skirsnyje, teikiančios uostų pajėgumus vežėjams jūra arba vidaus vandenų keliais. |

IV B priedas – Šveicarija

Privačių komunalinių įmonių, nurodytų Susitarimo 3 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies f punkte, specifikacija

a) Geriamojo vandens gamyba, tiekimas arba paskirstymas

Subjektai, gaminantys, tiekiantys ir paskirstantys geriamąjį vandenį bei veikiantys pagal kantonų arba vietos teisės aktus arba pagal individualias sutartis, kurios atitinka tokių teisės aktų reikalavimus.

Pavyzdžiui, "Wasserversorgung Zug AG", "Wasserversorgung Düdingen".

b) Elektros energijos gamyba, perdavimas arba paskirstymas

Subjektai, perduodantys ir paskirstantys elektros energiją, kuriems gali būti suteikta teisė nusavinti pagal 1902 m. birželio 24 d. "Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant".

Subjektai, gaminantys elektros energiją pagal 1916 m. gruodžio 22 d. "Loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques" ir 1959 m. gruodžio 23 d. "Loi fédérale sur l'utilisation pacifique de i'énergie atomique".

Pavyzdžiui, "CKW", "ATEL", "EGL"

c) Miesto geležinkelių, automatinių sistemų, tramvajų, troleibusų autobusų arba funikulierių transportas

Subjektai, teikiantys tramvajų transporto paslaugas kaip apibrėžta 1957 m. gruodžio 20 d. teisės akto "Loi fédérale sur les chemins de fer" 2 straipsnio 1 dalyje.

Subjektai, teikiantys viešąsias transporto paslaugas kaip apibrėžta 1950 m. kovo 29 d. teisės akto "Loi fédérale sur les entreprises de trolleybus" 4 straipsnio 1 dalyje.

Subjektai, kaip savo veiklos rūšį, teikiantys reguliaraus keleivinio transporto paslaugas remiantis koncesija, suteikta pagal 1993 m. birželio 18 d. teisės akto "Loi fédérale sur le transport de voyageurs et les transports par route" 4 straipsnį, jeigu jų linijomis paslauga teikiama taip, kaip apibrėžta 1995 m. gruodžio 18 d. teisės akto "Ordonnance sur les indemnités, les prêts et leas aides financières scion la loi des chemins de fer" 5 straipsnio 3 dalyje.

d) Oro uostai

Subjektai, eksploatuojantys oro uostus remiantis koncesija, suteikta pagal 1948 m. gruodžio 21 d. teisės akto "Loi fédérale sur la navigation aérienne" 37 straipsnio 1 dalį.

Pavyzdžiui, "Bern-Belp", "Birrfeld", "Grenchen", "Samedan".

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

(dėl užginčijimo tvarkos, nurodytos Susitarimo 5 straipsnyje)

1. Ginčijimai išnagrinėjami teisme arba pirkimų baigtimi nesuinteresuotoje nešališkoje ir nepriklausomoje peržiūros institucijoje, kurios nariams apsaugoti nuo įtakos iš išorės, o jos nutarimai yra teisiškai privalomi. Laiko terminas, jei toks yra, per kurį gali būti inicijuojama užginčijimo procedūra, bet kuriuo atveju nėra trumpesnis kaip 10 dienų ir pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai skundopagrindas tampa arba laikoma, kad turėjo būti žinomu.

Jei peržiūros institucija nėra teisminė, jos sprendimai gali būti peržiūrimi teisme arba ji turi tvarką, kuri numato, kad:

a) prieš priimant sprendimą, dalyviai turi teisę būti išklausyti, procesinių veiksmų metu gali dalyvauti jų atstovai arba lydintys asmenys, o taip pat jie galimybę susipažinti su procesiniais dokumentais;

b) peržiūros institucijai gali būti pristatyti liudininkai bei pateikiama nagrinėjimui būtina su pirkimu susijusi ginčijama medžiaga;

c) žodiniai nagrinėjimai gali būti vieši, o sprendimai pateikiami raštu, nurodant jų priėmimo priežastis.

2. Šalys užtikrina, kad užginčijimo procedūrų priemonės apimtų bent jau nuostatas dėl įgaliojimų:

a) kuo anksčiau imtis priemonių, kuriomis siekiama atitaisyti tariamą pažeidimą arba užkirsti kelią tolesniam aptariamųjų interesų pažeidimui, įskaitant priemones sustabdyti arba užtikrinti sutarties sudarymo procedūros sustabdymą arba bet kurio sprendimo, kurį priėmė sąraše nurodyta perkančioji organizacija, įgyvendinimą; ir

b) anuliuoti arba užtikrinti neteisėtai priimtų sprendimų anuliavimą, įskaitant diskriminuojančių techninių, ekonominių ar finansinių specifikacijų, nurodytų konkurso skelbime, reguliariame informaciniame pranešime, pranešime apie tinkamumo nustatymo sistemos buvimą arba bet kuriame kitame dokumente, susijusiame su aptariamosios sutarties priskyrimo procedūra, pašalinimą. Tačiau vis dėlto institucijos, atsakingos už užginčijimo procedūras, įgaliojimai gali būti apribojami priteisimu atlyginti nuostolius bet kuriam žalą patyrusiam asmeniui, jeigu sąraše nurodyta perkančioji organizacija sutartį jau sudarė;

arba nuostatas dėl įgaliojimų daryti netiesioginį spaudimą sąraše nurodytoms perkančiosioms organizacijoms, kuriuo siekiama priversti jas atitaisyti bet kokius pažeidimus arba užkirsti kelią pažeidimams ir žalos atsiradimui.

3. Ginčijimo procedūra numato nuostolių atlyginimo priteisimą asmenims, patyrusiems žalą dėl pažeidimo. Jei ieškinio dėl nuostolių atlyginimo pateikimo pagrindas yra neteisėtai priimtas sprendimas, bet kuri Šalis gali imtis priemonių, kad pirmiausia būtų anuliuotas arba paskelbtas neteisėtu užginčytas sprendimas.

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

(nurodytas Susitarimo 3 straipsnio 6 ir 7 dalyje)

PASLAUGOS

Susitarimas apima šias paslaugas, kurios yra nurodytos paslaugų klasifikacijoje pagal sektorius ir pateiktos dokumente MTN.GNS/W/120:

Pavadinimas | CPC (Svarbiausio produktų klasifikatoriaus) numeris |

Techninės priežiūros ir remonto paslaugos | 6112, 6122, 633, 886 |

Sausumos transporto paslaugos, įskaitant pasiuntinių paslaugas, išskyrus šarvuotųjų automobilių paslaugas ir pašto važtos vežimą | 712 (išskyrus 71235), 7512, 87304 |

Oro transporto paslaugos: keleivių ir krovinių vežimas, išskyrus pašto važtos vežimą | 73 (išskyrus 7321) |

Pašto važtos vežimas keliais (išskyrus geležinkelio transporto paslaugas) ir oru | 71235, 7321 |

Nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) paslaugos | 752 (išskyrus 7524, 7525, 7526) |

Finansinio tarpininkavimo paslaugos

a)draudimo paslaugos | ex 81 812, 814 |

b)bankininkystės ir investavimo paslaugos | |

Kompiuteriai ir su jais susijusios paslaugos | 84 |

Apskaitos, audito ir buhalterinės paslaugos | 862 |

Rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos | 864 |

Valdymo konsultavimo paslaugos ir susijusios paslaugos | 865, 866 |

Architektūros paslaugos; inžinerijos paslaugos ir suvienytosios inžinerijos paslaugos; miesto planavimo ir gamtovaizdžio architektūros paslaugos; susijusios mokslinio ir techninio konsultavimo paslaugos; techninio tikrinimo ir analizės paslaugos | 867 |

Reklamos paslaugos | 871 |

Pastatų valymo paslaugos ir turto valdymo paslaugos | 874, 82201–82206 |

Publikavimo ir spausdinimo paslaugos pagal įkainį arba sutartį | 88442 |

Nuotėkų ir atliekų šalinimo paslaugos; sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panašios paslaugos | 94 |

--------------------------------------------------

VII PRIEDAS

(nurodytas Susitarimo 3 straipsnio 6 dalyje)

STATYBOS DARBŲ PASLAUGOS

Statybos darbų paslaugų specifikacijoje:

1. Apibrėžimas:

Sutartis dėl statybos darbų paslaugų - tai sutartis, kurios objektas yra statybos darbų, civilinės statybos arba pastatų statymo darbų atlikimas bet kokiomis priemonėmis kaip apibrėžta Svarbiausio produktų klasifikatoriaus (CPC) 51 skyriuje.

2. Paslaugų sąrašas pagal CPC 51 skyrių

Paruošiamieji statybvietės formavimo darbai | 511 |

Pastatų statybos darbai | 512 |

Inžinerinių statinių statybos darbai | 513 |

Surenkamųjų konstrukcijų surinkimo ir montavimo darbai | 514 |

Specialieji statybos darbai | 515 |

Įrengimo darbai | 516 |

Pastatų baigiamieji ir apdailos darbai | 517 |

Kitos paslaugos | 518 |

Įsipareigojimai, kuriuos pagal šį Susitarimą prisiėmė Šalys paslaugų srityje, įskaitant statybos darbų paslaugas, yra apribojami pirminiais įsipareigojimais, kurie išsamiau apibūdinami Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis kontekste pateiktuose galutiniuose Bendrijos ir Šveicarijos pasiūlymuose.

--------------------------------------------------

VIII PRIEDAS

(nurodytas Susitarimo 3 straipsnio 7 dalyje)

Šveicarija

Šis Susitarimas Šveicarijoje netaikomas:

a) sutartims, kurias perkančiosios organizacijos sudaro kitais tikslais, negu jų veikla kaip apibūdinta šio Susitarimo 3 straipsnio 2 dalyje ir I–IV prieduose arba dėl jų veiklos už Šveicarijos ribų;

b) sutartims, kurios sudaromos dėl perpardavimo arba trečiųjų šalių samdymo su sąlyga, kad perkančioji organizacija neturi jokios specialiosios ar išimtinės teisės parduoti ar samdyti tokių sutarčių subjektą, o kiti subjektai gali jį laisvai parduoti arba samdyti pagal tokias pat sąlygas, kaip ir perkančioji organizacija;

c) sutartims, kurios sudaromos dėl vandens pirkimo;

d) sutartims, kurias sudaro kita, nei geriamą vandenį arba elektros energiją į tinklus tiekianti valstybės valdžios institucija, perkančioji organizacija, kuri teikia viešąsias paslaugas, jei aptariamojo subjekto geriamo vandens arba elektros energijos gamybos paslauga teikiama todėl, kad jo vartojimas yra būtinas vykdyti veiklą, kuri yra kita, nei nurodyta 3 straipsnio 2 dalies f punkto i ir ii papunktyje, o tiekimas į viešąjį tinklą priklauso tik nuo paties subjekto vartojimo ir, atsižvelgiant į ankstesnių trejų metų, įskaitant einamuosius metus, vidurkį, neviršijo 30 % subjekto viso geriamo vandens ar elektros energijos suvartojimo;

e) sutartims, kurias sudaro kitos nei valstybinės valdžios įstaigos, tiekianti dujas ar šilumą į viešuosius paslaugų tinklus, perkančiosios organizacijos, jei aptariamojo subjekto dujų arba šilumos gamyba yra neišvengiamas rezultatas jo vykdomos veiklos, kuri yra kita, nei nurodyta 3 straipsnio 2 dalies e punkto i papunktyje ir tiekimo į viešąjį tinklą tikslas – tik ekonomiškai panaudoti tokią produkciją ir, atsižvelgiant į ankstesnių trejų metų, įskaitant einamuosius metus, vidurkį, tai sudaro ne mažiau kaip 20 % subjekto apyvartos;

f) sutartims, kurios sudaromos dėl energijos arba kuro tiekimo energijos gamybai;

g) sutartims, kurias sudaro perkančiosios organizacijos, teikiančios viešąsias autobusų transporto paslaugas, jei apskritai arba tam tikrame geografiniame rajone kiti subjektai tas paslaugas gali teikti laisvai pagal tas pačias sąlygas, kaip ir perkančiosios organizacijos;

h) sutartims, kurias sudaro 3 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytą veiklą vykdančios perkančiosios organizacijos su sąlyga, kad sutarčių objektas yra produktų pardavimas arba nuoma tam, kad būtų pakartotinai finansuojama tiekimo sutartis, sudaryta vadovaujantis šio Susitarimo nuostatomis;

i) sutartims, kurios sudaromos pagal tarptautinį susitarimą ir dėl bendro Šalių projekto įgyvendinimo ar eksploatavimo;

j) sutartims, kurios sudaromos pagal tam tikrą tarptautinės organizacijos tvarką;

k) sutartims, jei Šalys skelbia, kad jos yra slaptos arba jeigu jas vykdant turi būti imamasi specialių saugumo priemonių pagal pasirašiusiose valstybėse galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus arba kai to reikalauja pagrindiniai tos valstybės saugumo interesai.

--------------------------------------------------

IX PRIEDAS

(nurodytas Susitarimo 6 straipsnio 4 dalyje)

IX A priedas – priemonės, apie kurias pranešė Europos bendrija:

IX B priedas – priemonės, apie kurias pranešė Šveicarija:

Vadovaujantis šio Susitarimo 6 straipsnio 4 dalimi peržiūrėti tvarką, įvestą kantonuose ir municipalitetuose dėl sutarčių, kurių vertė pagal 1995 m. spalio 6 d. teisės aktą "Loi fédérale sur le marché intérieur" yra mažesnė už ribinę vertę.

--------------------------------------------------

X PRIEDAS

(nurodytas Susitarimo 6 straipsnio 2 dalyje)

Sričių, kuriose įmanoma diskriminacija, pavyzdžiai:

Draudžiamas bet koks teisės aktas, procedūra ar nusistovėjusi praktika, pavyzdžiui, rinkliavos, kainų lengvatos, vietiniai reikalavimai turiniui, vietiniai reikalavimai investicijoms ar gamybai, licencijavimo ar leidimų išdavimo sąlygos arba finansavimas ar siūlymas teisių, kurios diskriminuotų arba reikalautų, kad sudarant pirkimų sutartis Šalies perkančiosios organizacijos diskriminuotų kitos Šalies produktus, paslaugas, tiekėjus arba paslaugų teikėjus.

--------------------------------------------------

Baigiamasis Aktas

EUROPOS BENDRIJOS

ir

ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS

įgaliotieji atstovai, susitikę 1999 m. birželio 21 d. Liuksemburge, kad pasirašytų Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl vyriausybės vykdomų viešųjų pirkimų tam tikrų aspektų, priėmė toliau išvardytas Bendrąsias deklaracijas, kurios pridedamos prie šio Baigiamojo akto:

Susitariančiųjų Šalių Bendrąją deklaraciją dėl sutarčių sudarymo tvarkos ir užginčijimo tvarkos,

Susitariančiųjų Šalių Bendrąją deklaraciją dėl monitoringo institucijų,

Susitariančiųjų Šalių Bendrąją deklaraciją dėl priedų atnaujinimo,

Bendrąją deklaraciją dėl tolesnių derybų.

Buvo atsižvelgta ir į šias prie šio Baigiamojo akto pridedamas deklaracijas:

Šveicarijos deklaraciją dėl abipusiškumo principo siejant su rinkų atvėrimu vietos ir savivaldybių lygmenyse Bendrijos tiekėjams ir paslaugų teikėjams,

Deklaraciją dėl Šveicarijos dalyvavimo komitetuose.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäusenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por la Confederación SuizaFor Det Schweiziske EdsforbundFür die Schweizerische EidgenossenschaftΓια την Ελβετική ΣυνομοσπονδίαFor the Swiss ConfederationPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzeraVoor de Zwitserse BondsstaatPela Confederação SuíçaSveitsin valaliiton puolestaPå Schweiziska edsförbundets vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ BENDROJI DEKLARACIJA

dėl sutarčių sudarymo tvarkos ir užginčijimo tvarkos

Šalys susitaria, kad reikalaudamos, kad Šveicarijos perkančiosios organizacijos laikytųsi Vyriausybės viešųjų pirkimų susitarimo (VVPS) taisyklių ir kad Bendrijos ir jos valstybių narių perkančiosios organizacijos laikytųsi Direktyvoje 93/38/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 98/4/EB (OL L 101, 1998 4 1, p. 1) bei Direktyvoje 92/13/EEB (OL L 76, 1992 3 23, p. 14) nustatytų taisyklių, pačios laikysis Susitarimo dėl vyriausybės vykdomų viešųjų pirkimų tam tikrų aspektų 4 ir 5 straipsniuose nustatytų reikalavimų.

--------------------------------------------------

SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ BENDROJI DEKLARACIJA

dėl monitoringo institucijų

Bendrijos atveju, šio Susitarimo 8 straipsnyje numatyta monitoringo institucija gali būti Europos Bendrijų Komisija arba valstybės narės nepriklausoma nacionalinė institucija, šiuo Susitarimu nesuteikiant išskirtinių įgaliojimų nei vienai iš jų. Vadovaujantis EB sutarties 211 straipsniu, Europos Bendrijų Komisija jau turi reikiamus įgaliojimus, nustatytus 8 straipsnio 2 dalyje.

Šveicarijos atveju, monitoringo institucija gali būti federalinė institucija visai šaliai arba kantono institucija tai sričiai, už kurią ji yra atsakinga.

--------------------------------------------------

SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ BENDROJI DEKLARACIJA

dėl priedų atnaujinimo

Susitariančiosios Šalys įsipareigoja atnaujinti Susitarimo dėl vyriausybės vykdomų viešųjų pirkimų tam tikrų aspektų priedus ne vėliau kaip praėjus mėnesiui nuo jo įsigaliojimo.

--------------------------------------------------

BENDROJI DEKLARACIJA

dėl tolesnių derybų

Europos bendrija ir Šveicarijos Konfederacija skelbia apie jų ketinimą pradėti derybas, siekiant sudaryti susitarimus bendro intereso srityse, o būtent – susijusiose su 1972 m. Laisvosios prekybos susitarimo 2 protokolo atnaujinimu ir Šveicarijos dalyvavimu tam tikrose Bendrijos mokymo, jaunimo, žiniasklaidos, statistikos ir aplinkos apsaugos programose. Pasibaigus dabartinėms dvišalėms deryboms, sparčiai turi vykti šių derybų parengiamieji darbai.

--------------------------------------------------

ŠVEICARIJOS DEKLARACIJA

dėl abipusiškumo principo siejant su rinkų atvėrimu vietos ir savivaldybių lygmenyse Bendrijos tiekėjams ir paslaugų teikėjams

Remiantis abipusiškumo principu ir siekiant apriboti dalyvavimą sutarčių sudaryme Šveicarijos vietos ir savivaldybių lygmenyse su Bendrijos tiekėjais ir paslaugų teikėjais, Šveicarija Vyriausybės viešųjų pirkimų susitarimo priedų 1 bendrojoje pastaboje po pirmąja pastraipa įterps šią naują pastraipą:"Dėl 2 priedo 3 dalyje išvardytų subjektų sutarčių sudarymo su Kanados, Izraelio, Japonijos, Korėjos Respublikos, Norvegijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Honkongo (Kinija), Singapūro ir Arubos produktų tiekėjais ir paslaugų teikėjais".

--------------------------------------------------

DEKLARACIJA

dėl Šveicarijos dalyvavimo komitetuose

Taryba sutinka, kad Šveicarijos atstovai dalyvautų kaip stebėtojai šių komitetų ir specialistų darbo grupių posėdžiuose, jei jų aptariami klausimai jiems aktualūs:

- mokslinių tyrimų programų komitetuose, įskaitant Mokslinių ir techninių tyrimų komitetą (CREST),

- administracinėje darbuotojų migrantų socialinės apsaugos komisijoje,

- koordinacinėje aukštojo mokslo diplomų tarpusavio pripažinimo grupėje,

- patariamuosiuose oro maršrutų ir konkurencijos taisyklių taikymo oro transporto srityje komitetuose.

Komitetams balsuojant, Šveicarijos atstovai nedalyvauja.

Jeigu kiti komitetai sprendžia kitų, šiais susitarimais numatytų, sričių klausimus, ir kuriuos įgyvendindama Šveicarija perėmė acquis communautaire arba kitas panašias priemones, Komisija tarsis su Šveicarijos specialistais pagal EEE susitarimo 100 straipsnyje nurodytą tvarką.

Informacija, susijusi su septynių susitarimų su Šveicarijos Konfederacija įsigaliojimu laisvo asmenų judejimo, oro ir žemes transporto, viešųjų pirkimų, mokslinio ir t echnologinio bendradarbiavimo, atitikties įvertinimo tarpusavio pripažinimo bei prekybos žemes ukio produktais srityse.

2002 m. balandzio 17d. pranešus apie procedurų kurios butinos septynių susitarimų tarp Europos Sajungos, jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos laisvo asmenų judejimo, oro ir zemes transporto, viešųjų pirkimų, mokslinio ir technologin io bendradarbiavimo, atitikties įvertinimo tarpusavio pripazinimo bei prekybos zemes ukio produktais srityse, pasirašytų Liuksemburge 1999 m. birželio 21 d. įsigaliojimiu, užbaigmia, š ie susitarimai isigalios tuo paciu metu 2002 m. birželio 1d.

--------------------------------------------------