22000A0111(02)Oficialusis leidinys L 006 , 11/01/2000 p. 0040 - 0045


Susitarimas

dėl Europos bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo

EUROPOS BENDRIJA (toliau – Bendrija)

ir

KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ,

toliau – Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į 1985 m. Europos ekonominės bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimą dėl prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo;

ATSIŽVELGDAMOS į mokslo ir technologijų svarbą jų ekonominei ir socialinei plėtrai;

ATSIŽVELGDAMOS į esamą Bendrijos ir Kinijos mokslinį ir technologinį bendradarbiavimą;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Bendrija ir Kinija šiuo metu vykdo mokslinių tyrimų ir technologinę veiklą, įskaitant parodomąją veiklą, keletoje bendrų interesų sričių ir kad abipusis dalyvavimas viena kitos moksliniuose tyrimuose ir taikomojoje veikloje duotų abipusės naudos;

NORĖDAMOS nustatyti oficialų bendradarbiavimo moksliniuose ir technologiniuose tyrimuose pagrindą, kuris išplės ir sustiprins bendradarbiavimo veiklą bendrų interesų srityse ir paskatins taikyti tokio bendradarbiavimo rezultatus jų ekonominei ir socialinei naudai;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad šis Susitarimas dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo yra bendro Kinijos ir Bendrijos bendradarbiavimo dalis,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas

Šalys skatina, plėtoja ir padeda Bendrijos ir Kinijos bendradarbiavimo veiklai bendrų interesų srityse, kuriose jos atlieka mokslinius ir technologinius tyrimus bei taikomąją veiklą.

2 straipsnis

Sąvokos

Šiame Susitarime:

a) "bendradarbiavimo veikla" – tai bet kokia pagal šį Susitarimą Šalių atliekama ar remiama veikla, kuri apima jungtinius mokslinius tyrimus;

b) "informacija" – tai mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos moksliniai ar techniniai duomenys, rezultatai ar metodai, gauti ar sukurti atliekant jungtinius mokslinius tyrimus, bei visi kiti duomenys, kuriuos bendradarbiaujantys dalyviai, taip pat – kai reikia – ir pačios Šalys, laiko būtinais;

c) "intelektinė nuosavybė" – šios sąvokos reikšmė tokia, kaip apibrėžta 1967 m. liepos 14 d. Stokholme priimtos Konvencijos dėl Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos įsteigimo 2 straipsnyje;

d) "jungtiniai moksliniai tyrimai" – tai moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ar parodomieji projektai, atliekami gaunant vienos ar abiejų Šalių finansinę paramą arba jos negaunant, bendradarbiaujant ir Bendrijos, ir Kinijos dalyviams, bei Šalių ar jų mokslo ir technologijų organizacijų ir įstaigų, vykdančių mokslinių tyrimų programas, raštu įvardyti kaip jungtiniai moksliniai tyrimai. Kai lėšų skiria tik viena Šalis, tokį įvardijimą atlieka ta Šalis ir to projekto dalyvis;

e) "dalyvis" arba "mokslinių tyrimų centrai" – tai bet kuris Bendrijoje ar Kinijoje įsisteigęs ir bendradarbiavime dalyvaujantis fizinis ar juridinis asmuo, mokslinių tyrimų institutas ar bet koks kitas juridinis asmuo arba firma, įskaitant ir pačias Šalis.

3 straipsnis

Principai

Bendradarbiavimo veikla vykdoma laikantis tokių principų:

a) abipusės naudos, paremtos bendra pranašumų pusiausvyra;

b) abipusės prieigos prie kiekvienos Šalies atliekamų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros veiklos;

c) savalaikio keitimosi informacija, kuri gali turėti įtakos bendradarbiavimo veiklai;

d) tinkamos intelektinės nuosavybės apsaugos.

4 straipsnis

Bendradarbiavimo veiklos sritys

Pagal šį Susitarimą gali būti bendradarbiaujama atliekant įvairią mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir parodomąją veiklą (toliau – TTP), įtrauktą į pirmąją veiklą pagal pamatinę programą, kaip apibrėžta Europos bendrijos steigimo sutarties 130g straipsnyje, ir bet kokią panašią TTP veiklą atitinkamose mokslo ir technologijų srityse Kinijoje.

Šis Susitarimas neturi įtakos Kinijos, kaip besivystančios šalies, dalyvavimui Bendrijos veikloje, atliekamoje plėtrai skirtų mokslinių tyrimų srityje.

5 straipsnis

Bendradarbiavimo veiklos formos

a) Laikydamosi taikytinų savo įstatymų, kitų teisės aktų ir vykdomos politikos, Šalys kuo labiau skatina dalyvius dalyvauti bendradarbiavimo veikloje pagal šį Susitarimą, siekdamos suteikti panašias galimybes dalyvauti jų mokslo ir technologiniuose tyrimuose ir taikomojoje veikloje.

b) Bendradarbiavimo veikla gali būti tokia:

- Kinijos mokslinių tyrimų centrų dalyvavimas TTP projektuose pagal pamatinės programos pirmąją veiklą ir atitinkamas Bendrijoje įkurtų mokslinių tyrimų centrų dalyvavimas panašių TTP sričių Kinijos projektuose. Tokiam dalyvavimui taikomos kiekvienoje Šalyje taikytinos taisyklės ir tvarka,

- jau vykdomų TTP projektų sujungimas pagal kiekvienos Šalies TTP programose taikytiną tvarką,

- mokslininkų ir technikos specialistų vizitai ir mainai,

- bendras mokslinių seminarų, konferencijų, simpoziumų ir praktinių užsiėmimų organizavimas, taip pat specialistų dalyvavimas tokioje veikloje,

- suderinti veiksmai,

- įrangos ir medžiagų mainai ir bendras naudojimas,

- keitimasis informacija apie praktiką, įstatymus, kitus teisės aktus ir programas, susijusius su bendradarbiavimu pagal šį Susitarimą,

- bet kokia kita bendradarbiavimo forma, kurią rekomenduotų Iniciatyvinis komitetas ir kuri laikoma atitinkančia abiejose Šalyse vykdomą politiką ir taikomą tvarką.

Jungtiniai TTP projektai vykdomi tik dalyviams parengus technologijų valdymo planą, kaip nurodyta šio Susitarimo priede.

6 straipsnis

Bendradarbiavimo veiklos koordinavimas ir palengvinimas

a) Bendradarbiavimo veiklą pagal šį Susitarimą Kinijos vardu koordinuoja ir palengvina Mokslo ir technologijų ministerija, o Bendrijos vardu – Europos Bendrijų Komisijos tarnybos. Jos veikia kaip vykdantieji atstovai.

b) Šiam Susitarimui valdyti vykdantieji atstovai įsteigia TTP bendradarbiavimo iniciatyvinį komitetą (toliau – Iniciatyvinis komitetas); Komitetą sudaro vienodas oficialių kiekvienos Šalies atstovų skaičius; jis patvirtina darbo tvarkos taisykles.

c) Iniciatyvinis komitetas atlieka tokias funkcijas:

1) skatina ir seka įvairią 4 straipsnyje nurodytą bendradarbiavimo veiklą, taip pat tą veiklą, kuri atliekama pagal plėtrai skirtą TTP bendradarbiavimą;

2) pagal 5 straipsnio b punkto pirmą įtrauką iš galimų TTP bendradarbiavimo sričių kitiems metams nurodo tuos pirmenybinius bendrų interesų sektorius ar antrinius sektorius, kuriose siekiama bendradarbiauti;

3) pagal 5 straipsnio b punkto antrą įtrauką siūlo abiejų Šalių mokslininkams sujungti savo projektus, jei tai suteiktų abipusės naudos ir projektai papildytų vienas kitą;

4) teikia rekomendacijas pagal 5 straipsnio b punkto septintą įtrauką;

5) pataria Šalims, kokiais būdais sustiprinti ir pagerinti bendradarbiavimą laikantis šiame Susitarime išdėstytų principų;

6) tikrina, kaip veiksmingai veikia ir yra įgyvendinamas šis Susitarimas;

7) kasmet teikia Šalims ataskaitą apie pagal šį Susitarimą vykdomo bendradarbiavimo būklę, pasiektą lygį ir veiksmingumą. Ši ataskaita perduodama pagal 1985 m. Europos ekonominės bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimą dėl prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo įsteigtam Jungtiniam komitetui.

d) Iniciatyvinis komitetas paprastai renkasi kartą per metus, pageidautina – prieš Jungtinio komiteto, įsteigto pagal 1985 m. Europos ekonominės bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimą dėl prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo, posėdį ir pagal bendrai suderintą tvarkaraštį; posėdžiai pakaitomis turėtų būti rengiami Bendrijoje ir Kinijoje. Bet kurios Šalies reikalavimu gali būti šaukiami neeiliniai posėdžiai.

e) Iniciatyvinio komiteto arba jo vardu patirtas išlaidas dengia ta Šalis, su kurios nariais jos yra susijusios. Su Iniciatyvinio komiteto posėdžiais tiesiogiai susijusias išlaidas, išskyrus kelionės ir pragyvenimo išlaidas, dengia priimančioji Šalis.

7 straipsnis

Finansavimas

a) Bendradarbiavimo veikla vykdoma atsižvelgiant į skirtas lėšas ir laikantis Šalyse taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų, vykdomos politikos ir programų. Dėl su bendradarbiavimo veikla susijusių dalyvių išlaidų vienos Šalies lėšos nėra pervedamos kitai Šaliai.

b) Kai konkrečiuose vienos Šalies bendradarbiavimo projektuose numatyta finansinė parama kitos Šalies dalyviams, visoms vienos Šalies kitos Šalies dalyviams skiriamoms subsidijoms, finansiniams ar kitokiems įnašams, remiant minėtą veiklą, pagal kiekvienos Šalies teritorijoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus taikomos mokesčių ir muitų lengvatos.

8 straipsnis

Darbuotojų įvažiavimas ir įrangos įvežimas

Kiekviena Šalis imasi visų pagrįstų priemonių ir deda visas pastangas kiek tai leidžia kiekvienos Šalies teritorijoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai, kad pagal šio Susitarimo nuostatas Šalių įvardytoje bendradarbiavimo veikloje dalyvaujantys asmenys ar jų naudojamos medžiagos, duomenys ir įranga lengviau patektų į jos teritoriją, būtų joje ir iš jos išvyktų ar būtų išgabenti.

9 straipsnis

Informacijos skleidimas ir naudojimas

Kinijoje įsteigti mokslinių tyrimų centrai, dalyvaujantys Bendrijos TTP projektuose, visuose dalykuose, susijusiuose su informacijos nuosavybe, skleidimu ir naudojimu, taip pat dėl tokio dalyvavimo atsirandančia intelektine nuosavybe, laikosi tyrimų rezultatų, sukuriamų pagal konkrečias Bendrijos TTP programas, skleidimo taisyklių bei šio Susitarimo priedo nuostatų.

Bendrijoje įsteigti mokslinių tyrimų centrai, dalyvaujantys Kinijos TTP projektuose, visuose dalykuose, susijusiuose su informacijos nuosavybe, skleidimu ir naudojimu, taip pat dėl tokio dalyvavimo atsirandančia intelektine nuosavybe, turi tokias pačias teises ir tokius pačius įsipareigojimus kaip ir Kinijos mokslinių tyrimų centrai, ir turi laikytis šio Susitarimo priedo nuostatų.

Priedas dėl intelektinės nuosavybės teisių yra sudėtinė šio Susitarimo dalis.

10 straipsnis

Teritorinis taikymas

Pirma, šis Susitarimas taikomas teritorijose, kuriose taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, ir laikantis toje Sutartyje nustatytų sąlygų, o antra – jis taikomas Kinijos Liaudies Respublikos teritorijoje. Tai nedraudžia vykdyti bendradarbiavimo veiklos atviroje jūroje, atviroje erdvėje arba trečiųjų šalių teritorijoje, laikantis tarptautinės teisės nuostatų.

11 straipsnis

Įsigaliojimas, nutraukimas ir ginčų sprendimas

a) Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kurią Šalys raštu praneša viena kitai, kad yra atliktos atitinkamos jų vidaus procedūros, būtinos Susitarimui įsigalioti.

b) Šis Susitarimas sudaromas pradiniam penkerių metų laikotarpiui ir po įvertinimo, atliekamo kiekvieno kito laikotarpio priešpaskutiniais metais, bendru Šalių sutarimu (tylus sutikimas) gali būti pratęsiamas.

c) Šis Susitarimas gali būti iš dalies pakeistas Šalių sutarimu. Pakeitimai įsigalioja tą dieną, kurią Šalys raštu praneša viena kitai, kad yra atliktos atitinkamos jų vidaus procedūros, būtinos šiam Susitarimui pakeisti.

d) Bet kuri Šalis gali bet kuriuo metu nutraukti šį Susitarimą, raštu įspėjusi apie tai prieš šešis mėnesius. Šio Susitarimo pasibaigimas ar nutraukimas neturi įtakos jokių pagal jį sudarytų susitarimų galiojimui ar trukmei arba bet kokioms konkrečioms teisėms ir įsipareigojimams, atsiradusiems laikantis priedo nuostatų.

e) Visi su šio Susitarimo aiškinimu ar įgyvendinimų susiję klausimai ar ginčai sprendžiami abipusiu Šalių sutarimu.

Tai paliudydami šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

Pasirašytas 1998 m. gruodžio 22 d. Briuselyje, dviem egzemplioriais anglų, danų, graikų, ispanų, italų, kinų, olandų, portugalų, prancūzų, suomių, švedų ir vokiečių kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

Europos Sąjungos Tarybos vardu

+++++ TIFF +++++

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRIEDAS

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Teisės į intelektualiąją nuosavybę, sukurtos ar suteiktos pagal Susitarimą, paskirstomos taip, kaip numatyta šiame priede.

I. Taikymas

Šis priedas taikomas pagal Susitarimą atliekamiems jungtiniams moksliniams tyrimams, išskyrus atvejus, kai Šalys susitarė kitaip.

II. Nuosavybė į teises, jų skyrimas ir naudojimasis jomis

1. Šiame priede vartojama "intelektinės nuosavybės" sąvoka apibrėžta Susitarimo 2 straipsnio c punkte.

2. Šiame priede aptariamas Šalių ir jų dalyvių teisių ir interesų paskirstymas. Kiekviena Šalis ir jos dalyviai užtikrina, kad kita Šalis ir jos dalyviai galėtų įgyti teisių į intelektinę nuosavybę, paskirtą jai pagal šį priedą. Šis priedas jokiais kitais būdais nekeičia ar nepažeidžia teisių, interesų ir autorinio honoraro paskirstymo tarp Šalies ir jos subjektų ar dalyvių, kuris nustatomas pagal kiekvienoje Šalyje taikomus įstatymus ir praktiką.

3. Šalys taip pat vadovaujasi tokiais principais, kurie turėtų būti numatyti ir susitarimuose sąlygose:

a) veiksmingos intelektinės nuosavybės apsaugos. Šalys užtikrina, kad jos ir (arba) jų dalyviai per protingą laikotarpį praneštų vieni kitiems apie pagal šį Susitarimą sukurtą intelektinę nuosavybę, apie įgyvendinimo susitarimus, ir laiku užtikrintų tokios intelektinės nuosavybės apsaugą;

b) veiksmingo rezultatų panaudojimo, atsižvelgiant į Šalių ir jų dalyvių įnašus;

c) nediskriminuojančių sąlygų taikymo kitos Šalies dalyviams, palyginti su sąlygomis, taikomomis saviems dalyviams;

d) slaptos verslo informacijos apsaugos.

4. Dalyviai kartu parengia technologijų valdymo planą (TVP) dėl informacijos ir intelektinės nuosavybės, kuri bus sukurta jungtinių mokslinių tyrimų metu, nuosavybės ir naudojimo, įskaitant skelbimą. TVP tvirtina mokslinių tyrimų finansavime dalyvaujanti Šalies atsakingoji finansavimo įstaiga ar padalinys; jis tvirtinamas prieš sudarant kokias nors konkrečias mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos bendradarbiavimo sutartis, kurių priedai jie yra. TVP rengiami laikantis kiekvienoje Šalyje galiojančių taisyklių ir teisės aktų bei atsižvelgiant į jungtinių mokslinių tyrimų tikslus, santykinius Šalių ir dalyvių finansinius ar kitokius įnašus, pagal teritorijas ar naudojimo sritis išduodamų licencijų tvarkos pranašumus ir trūkumus, duomenų, prekių ar paslaugų, kuriems taikoma eksporto kontrolė, perdavimą, pagal taikomus įstatymus keliamus reikalavimus ir kitus veiksnius, kuriuos dalyviai laiko svarbiais. TVP taip pat aptariamos intelektinės nuosavybės teisės ir įsipareigojimai, susiję su atvykusių mokslo darbuotojų (t. y., ne Šalies ar dalyvio mokslo darbuotojų) atliekamais moksliniais tyrimais.

TVP yra konkretus dalyvių sudaromas susitarimas dėl jungtinių mokslinių tyrimų įgyvendinimo ir dalyvių atitinkamų teisių ir įsipareigojimų.

Be viso kito TVP paprastai aptariamos intelektinės nuosavybės priklausymo, apsaugos ir naudojimo teisės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos tikslams, komercinis naudojimas ir platinimas, įskaitant susitarimus dėl bendro skelbimo, atvykusių mokslo darbuotojų teisės ir įsipareigojimai bei ginčų sprendimo tvarka. TVP taip pat gali būti aptariama bendroji ir pagrindinė informacija, licencijavimas ir gautini rezultatai.

5. Jungtinių mokslinių tyrimų metu sukurta informacija ar intelektinė nuosavybė, kuri neaptarta TVP, Šalims pritarus, skirstoma laikantis TVP nustatytų principų. Kilus nesutarimui, tokia informacija ar intelektinė nuosavybė yra bendroji visų jungtinių mokslinių tyrimų, kurių metu buvo ta informacija ar intelektinė nuosavybė buvo sukurta, dalyvių nuosavybė. Kiekvienas dalyvis, kuriam taikoma ši nuostata, turi teisę naudoti tokią informaciją ar intelektinę nuosavybę savo komerciniams tikslams be jokių geografinių apribojimų.

6. Kiekviena Šalis užtikrina, kad kita Šalis ir jos dalyviai galėtų turėti teisių į intelektinę nuosavybę, jai paskirtą pagal šiuos principus.

7. Teritorijose, kuriose taikomas šis Susitarimas, išlaikydama konkurencijos sąlygas kiekviena Šalis stengiasi užtikrinti, kad pagal šį Susitarimą įgytomis teisėmis ir pagal jį sudarytais susitarimais būtų naudojamasi taip, kad visų pirma būtų skatinama: i) platinti ir naudoti pagal šį Susitarimą sukurtą, atskleistą ar kitaip pateiktą informaciją, ir ii) priimti ir diegti tarptautinius standartus.

8. Šio Susitarimo nutraukimas ar pasibaigimas neturi įtakos teisėms ar įsipareigojimams pagal šį priedą.

III. Autoriniai darbai ir moksliniai literatūros darbai

Šalims ar jų dalyviams priklausančioms autorių teisėms taikomas Berno konvenciją (1971 m. Paryžiaus aktas) atitinkantis režimas. Autorių teisių apsauga taikoma išreikštam kūriniui, bet ne idėjoms, procedūroms, darbo metodams ar matematinėms koncepcijoms kaip tokioms. Apribojimai ar išimtys dėl išskirtinių teisių taikomi tik tam tikrais ypatingais atvejais, kai nėra prieštaros įprastiniam naudojimuisi darbu ir pagrįstai nepažeidžiami teisėti teisės turėtojo interesai.

Nepažeidžiant II skirsnio, ir jeigu TVP nenustatyta kitaip, mokslinių tyrimų rezultatus Šalys ar tų jungtinių mokslinių tyrimų dalyviai skelbia kartu. Laikantis minėtos bendrosios taisyklės, taikoma tokia tvarka:

1) jeigu Šalis ar tos Šalies valstybės įstaigos išleidžia mokslo ir technikos žurnalų, straipsnių, ataskaitų, knygų, taip pat vaizdo medžiagos ir programinės įrangos, parengtos remiantis pagal šį Susitarimą atliktais jungtiniais moksliniais tyrimais, kitai Šaliai suteikiama visame pasaulyje galiojanti, neišskirtinė, neatšaukiama, neapmokestinama teisės šiuos darbus versti į kitas kalbas, dauginti, adaptuoti, perduoti ir viešai platinti;

2) šalys užtikrina, kad nepriklausomų leidėjų išleisti mokslinio pobūdžio literatūros darbai, parengti remiantis pagal šį Susitarimą atliktais jungtiniais moksliniais tyrimais, būtų kuo plačiau išplatinti;

3) visuose autorinio darbo egzemplioriuose, kurie turi būti viešai platinami ir parengiami vadovaujantis šia nuostata, nurodomi darbo autorių vardai ir pavardės, išskyrus atvejus, kai autorius aiškiai atsisako būti įvardytu. Juose taip pat pateikiama aiškiai matoma nuostata, patvirtinanti bendrą Šalių paramą.

IV. Išradimai, atradimai ir kiti mokslo ir technologiniai pasiekimai

Išradimai, atradimai ir kiti mokslo ir technologiniai pasiekimai, padaryti bendradarbiaujant pačioms Šalims, nuosavybės teise priklauso Šalims, išskyrus atvejus, kai Šalys susitaria kitaip.

V. Neatskleidžiama informacija

A. Neatskleidžiama dokumentinė informacija

1. Kiekviena Šalis, jos įstaigos ar atitinkamai jos dalyviai kuo anksčiau ir, pageidautina, TV plane įvardija informaciją, kuri jų pageidavimu turėtų likti neatskleista pagal šį Susitarimą, inter alia, atsižvelgdama į šiuos kriterijus:

a) informacijos slaptumą, t. y. į tai, kad ji kaip visuma arba kuris nors jos konkretus derinys ar rinkinys nėra plačiai žinomas ar teisėtomis priemonėmis nesunkiai prieinamas tos srities specialistams;

b) faktinę ar potencialią informacijos komercinę vertę, kurią jai suteikia slaptumas;

c) ankstesnę informacijos apsaugą, t. y. į tai, kad teisėtai tą informaciją valdęs asmuo jos slaptumui išsaugoti ėmėsi priemonių, kurios tomis sąlygomis buvo pagrįstos.

Tam tikrais atvejais Šalys ir jų dalyviai gali susitarti, kad, jei nenurodyta kitaip, pagal šį Susitarimą atliekamų jungtinių mokslinių tyrimų metu pateikta, sukurta ar informacijos mainų metu gauta visa informacija ar jos dalis negali būti atskleista.

2. Kiekviena Šalis užtikrina, kad ji ar jos dalyviai aiškiai nustatytų neatskleidžiamą informaciją, pavyzdžiui, atitinkamai pažymėdama ar pateikdama apribojimo ženklą. Tai taip pat taikoma bet kokioms visos minėtos informacijos ar jos dalių kopijoms.

Šalis, pagal šį Susitarimą gaunanti neatskleidžiamą informaciją, saugo jos slaptumą. Šie apribojimai automatiškai baigiasi, kai jos savininkas viešai atskleidžia šią informaciją.

3. Pagal šį Susitarimą perduotą neatskleidžiamą informaciją ją gavusi Šalis gali platinti asmenims, esantiems gavusioje Šalyje arba joje dirbantiems, bei kitiems atitinkamiems gavusioje Šalyje esantiems padaliniams ar įstaigoms, įgaliotiems siekti konkrečių tikslų pagal atliekamus jungtinius mokslinius tyrimus, tačiau visos tokios neatskleidžiamos informacijos platinimas turi vykti tik laikantis slaptumo išsaugojimo susitarimo, o minėtoji informacija turi būti nesunkiai atpažįstama kaip slapta pagal pirmiau nustatytus požymius.

4. Gavusi išankstinį rašytinį Šalies, pateikiančios neatskleidžiamą informaciją, sutikimą, gaunančioji Šalis gali platinti tokią neatskleidžiamą informaciją plačiau, negu leista 3 dalyje. Šalys bendradarbiauja nustatydamos išankstinio rašytinio sutikimo tokiam platesniam platinimui prašymo ir gavimo tvarką, o kiekviena Šalis duoda tokį sutikimą jos vidaus politikos, teisės aktų ir įstatymų leidžiama apimtimi.

B. Neatskleidžiama nedokumentinė informacija

Su nedokumentine neatskleidžiama ar kitokia slapta informacija, pateikta pagal šį Susitarimą surengtuose seminaruose ir kituose susitikimuose, arba informacija, sukurta komandiravus darbuotojus, naudojantis priemonėmis ar vykdant jungtinius projektus, Šalys ar jų dalyviai elgiasi pagal Susitarime dokumentinei informacijai nustatytus principus; tačiau tokios neatskleidžiamos ar kitos slaptos informacijos gavėjui turi būti pranešta apie slaptą perduodamos informacijos pobūdį jos perdavimo metu.

C. Apsauga

Kiekviena Šalis stengiasi užtikrinti, kad pagal šį Susitarimą jos gauta neatskleidžiama informacija būtų saugoma taip, kaip jame numatyta. Jeigu viena iš Šalių sužino, kad ji nesugebės, arba galima pagrįstai manyti, kad ji nesugebės įvykdyti A ir B skirsniuose pateiktų neplatinimo nuostatų, apie tai ji nedelsdama informuoja kitą Šalį. Po to Šalys tariasi dėl tinkamos veiksmų eigos.

--------------------------------------------------