21999D0722(09)Oficialusis leidinys L 189 , 22/07/1999 p. 0063 - 0063


EEE jungtinio komiteto sprendimas

Nr. 90/98

1998 m. rugsėjo 25 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą, patikslintą Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą, toliau — Susitarimas, ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi Susitarimo II priedas buvo iš dalies pakeistas 1997 m. gruodžio 15 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 101/97 [1];

kadangi 1997 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2523/97, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1014/90, nustatantis išsamias spiritinių gėrimų apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles [2], turi būti įtrauktas į Susitarimą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo II priedo XXVII skyriaus 2 punktas (Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1014/90) papildomas tokia įtrauka:

"— 397 L 2523: 1997 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2523/97 (OL L 346, 1997 12 17, p. 46)."

2 straipsnis

Komisijos reglamento (EB) Nr. 2523/97 tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie pridedami prie šio sprendimo teksto atitinkamomis kalbomis, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 1998 m. rugsėjo 26 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Bendrijų oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 1998 m. rugsėjo 25 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

N. v. Liechtenstein

[1] OL L 193, 1998 7 9, p. 61.

[2] OL L 346, 1997 12 17, p. 46.

--------------------------------------------------