11/ 57

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

3


21999A1204(02)


L 311/3

EUROPOS SĄJUNGOS OFICIALUSIS LEIDINYS


Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo

SUSITARIMAS (1)

Redakcijos čekų, estų, latvių, lietuvių, vengrų, maltiečių, lenkų, slovakų ir slovėnų kalbomis skelbiamos šiame 2004 m. specialaus leidimo tome.

BELGIJOS KARALYSTĖ,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

EUROPOS BENDRIJOS steigimo sutarties Susitariančiosios Šalys

(toliau – valstybės narės), ir

EUROPOS BENDRIJA (toliau – Bendrija),

ir

PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA (toliau – Pietų Afrika),

(toliau – Šalys),

ATSIŽVELGDAMOS į egzistuojančių draugystės ir bendradarbiavimo ryšių tarp Bendrijos, valstybių narių ir Pietų Afrikos svarbą bei bendras Šalių pripažįstamas vertybes;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Bendrija, valstybės narės ir Pietų Afrika nori toliau stiprinti tuos ryšius ir kurti artimus ir patvarius santykius, paremtus abipusiškumu, partneryste ir bendra plėtra;

PRIPAŽINDAMOS Pietų Afrikos žmonių istorinius pasiekimus, panaikinant aparteido sistemą ir kuriant naują politinę tvarką, paremtą įstatymų viršenybe, žmogaus teisėmis ir demokratija;

PRIPAŽINDAMOS Bendrijos ir valstybių narių politinę ir finansinę paramą šiam politinių pokyčių ir pereinamajam procesui Pietų Afrikoje;

PRISIMINDAMOS Šalių tvirtą įsipareigojimą Jungtinių Tautų Chartijos principams ir demokratiniams principams bei pagrindinėms žmogaus teisėms, nustatytoms Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje;

ATSIŽVELGDAMOS į Pietų Afrikos ir Europos bendrijos bendradarbiavimo susitarimą, pasirašytą 1994 m. spalio 10 d.;

PRISIMINDAMOS Šalių norą sukurti kiek įmanoma glaudesnius santykius tarp Pietų Afrikos ir AKR–EB Lomės konvencijos šalių, atspindėtą 1997 m. balandžio 24 d. pasirašant Protokolą, reglamentuojantį Pietų Afrikos prisijungimą prie ketvirtosios AKR–EB Lomės konvencijos su pakeitimais, padarytais 1995 m. lapkričio 4 d. Mauricijuje pasirašytu Susitarimu;

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių teises ir pareigas, susijusias su jų naryste Pasaulio Prekybos Organizacijoje (PPO), poreikį prisidėti prie Urugvajaus raundo rezultatų įgyvendinimo ir į šalių jau dedamas tam pastangas;

PRISIMINDAMOS svarbą, kurią Šalys skiria tarptautinę prekybą reglamentuojantiems principams ir taisyklėms bei būtinybei jas taikyti skaidriai ir be jokios diskriminacijos;

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS Bendrijos ir valstybių narių paramą ir palaikymą, skiriamą prekybos liberalizavimui ir ekonominei pertvarkai, kuri šiuo metu vyksta Pietų Afrikoje;

PRIPAŽINDAMOS Pietų Afrikos Vyriausybės pastangas užtikrinti ekonominį ir socialinį Pietų Afrikos žmonių vystymąsi;

PABRĖŽDAMOS svarbą, kurią Europos Sąjunga ir Pietų Afrika teikia sėkmingam Pietų Afrikos atstatymo ir plėtros programos įgyvendinimui;

PATVIRTINDAMOS Šalių įsipareigojimą skatinti pietinės Afrikos šalių regioninį bendradarbiavimą ir integraciją ir skatinti prekybos tarp tų šalių liberalizavimą;

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių įsipareigojimą užtikrinti, kad jų tarpusavio priemonės netrukdytų Pietinės Afrikos muitų sąjungos (PAMS), siejančios Pietų Afriką su keturiomis AKR valstybėmis, pertvarkymo procesui;

PABRĖŽDAMOS svarbą, kurią Šalys skiria vertybėms ir principams, nustatytiems Tarptautinės konferencijos gyventojų ir plėtros klausimais, vykusios 1994 m. Kaire, Pasaulio vadovų susitikimo socialinės plėtros klausimais, vykusio 1995 m. kovo mėnesį Kopenhagoje, ir Ketvirtosios pasaulinės moterų konferencijos, vykusios 1995 m. Pekine, baigiamosiose deklaracijose;

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS Šalių įsipareigojimą ekonominei ir socialinei plėtrai bei darbuotojų pagrindinėms teisėms, visų pirma skatinant atitinkamas Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijas, skirtas tokioms temoms kaip asociacijų laisvė, teisė vesti kolektyvines derybas ir nediskriminavimas; priverstinio ir vaikų darbo panaikinimas;

PRISIMINDAMOS, kaip svarbu pradėti dvišalius reguliarius politinius dialogus bendrų interesų klausimais,

SUSITARĖ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRIEJI TIKSLAI, PRINCIPAI IR POLITINIS DIALOGAS

1 straipsnis

Tikslai

Šio Susitarimo tikslai yra:

a)

sukurti deramą sistemą Šalių dialogui, skatinant glaudžius ryšius visose srityse, kurioms taikomas šis Susitarimas;

b)

remti Pietų Afrikos pastangas stiprinti ekonominius ir socialinius savo pereinamojo proceso pagrindus;

c)

skatinti regioninį bendradarbiavimą ir ekonominę integraciją pietinės Afrikos regione, siekiant prisidėti prie jo darnios ir tvarios ekonominės bei socialinės plėtros;

d)

skatinti tarpusavio prekių, paslaugų ir kapitalo prekybos plėtrą bei abipusį liberalizavimą;

e)

skatinti Pietų Afrikos sklandžią ir laipsnišką integraciją į pasaulio ekonomiką;

f)

skatinti Bendrijos ir Pietų Afrikos bendradarbiavimą jų atitinkamų įgaliojimų ribose jų bendrų interesų labui.

2 straipsnis

Esminis elementas

Bendrijos ir Pietų Afrikos vidaus ir tarptautinė politika remiasi pagarba Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje nustatytiems demokratiniams principams ir pagrindinėms žmogaus teisėms, taip pat įstatymo viršenybės principams, kurie sudaro šio Susitarimo esminį elementą.

Šalys taip pat dar kartą patvirtina, kad jos laikosi gero valdymo principų.

3 straipsnis

Nevykdymas

1.   Jei kuri nors Šalis mano, kad kita Šalis neįvykdė savo įsipareigojimo pagal šį Susitarimą, ji gali taikyti atitinkamas priemones.

2.   Prieš taikydama tokias priemones, ji kitai Šaliai per 30 dienų pateikia visą svarbią informaciją, būtiną nuodugniai ištirti padėtį, kad būtų galima rasti Šalims priimtiną sprendimą.

3.   Ypatingos skubos atvejais atitinkamų priemonių galima imtis be išankstinių konsultacijų. Apie tokias priemones nedelsiant pranešama kitai Šaliai, ir jos tampa konsultacijų objektu, jei to pageidauja kita Šalis. Šios konsultacijos prasideda per 30 dienų nuo pranešimo apie tokias priemones. Jei nerandama patenkinamo sprendimo, suinteresuotoji Šalis gali pasinaudoti ginčų sprendimo procedūra.

4.   Siekdamos, kad šis Susitarimas būtų teisingai aiškinamas ir taikomas, Šalys susitaria, kad „ypatingos skubos atvejai“ šio straipsnio 3 dalyje – tai vienos iš Šalių reikšmingas šio Susitarimo pažeidimas. Reikšmingas Susitarimo pažeidimas – tai:

i)

pagal bendrąsias tarptautinės teisės taisykles neleistinas Susitarimo atsisakymas;

ii)

Susitarimo esminio elemento, aprašyto 2 straipsnyje, pažeidimas.

5.   Šalys susitaria, kad šio straipsnio 1 dalyje minimos priemonės – tai priemonės, kurių yra imamasi pagal tarptautinę teisę; pasirenkant tas priemones, pirmenybė teikiama toms priemonėms, kurios mažiausiai trikdo šio Susitarimo veikimą.

4 straipsnis

Politinis dialogas

1.   Tarp Šalių vykdomas reguliarus politinis dialogas. Jis vyksta joms bendradarbiaujant, padeda tą bendradarbiavimą stiprinti ir prisideda prie ilgalaikių solidarumo ryšių ir naujų bendradarbiavimo formų nustatymo.

2.   Politiniu dialogu ir bendradarbiavimu pirmiausia siekiama:

a)

skatinti didesnį Šalių tarpusavio supratimą ir didesnį jų požiūrių sutapimą;

b)

padėti kiekvienai Šaliai atsižvelgti į kitos Šalies padėtį ir interesus;

c)

remti demokratiją, įstatymo viršenybę ir pagarbą žmogaus teisėms;

d)

skatinti socialinį teisingumą ir padėti sukurti sąlygas, būtinas skurdui ir visų formų diskriminacijai pašalinti.

3.   Politinis dialogas vyksta visais Šalių bendriems interesams svarbiais klausimais.

4.   Politinis dialogas vyksta visais būtinais atvejais, visų pirma:

a)

ministrų lygiu;

b)

vyresniųjų pareigūnų, atstovaujančių Pietų Afrikai ir Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančiai valstybei narei bei Europos Bendrijų Komisijai, lygiu;

c)

pasinaudojant visais diplomatiniais kanalais, įskaitant trumpus supažindinimus su informacija, konsultacijas vykstant tarptautiniams susitikimams ir trečiųjų šalių diplomatinių atstovų kontaktus;

d)

atitinkamais atvejais kitomis priemonėmis ir kitais lygiais, dėl kurių susitaria Šalys ir kurios gali naudingai prisidėti prie dialogo stiprinimo ir jo veiksmingumo didinimo.

5.   Be dvišalio dialogo, numatyto ankstesnėse šio straipsnio dalyse, Šalys naudojasi visomis Europos Sąjungos ir pietinės Afrikos šalių regioninio politinio dialogo galimybėmis ir jį aktyviai stiprina, visų pirma skatindamos tvirtą taiką ir stabilumą regione.

Šalys taip pat dalyvauja politiniame dialoge, vykstančiame platesnėje AKR/ES sistemoje, kaip numatyta ir nustatyta atitinkamose AKR/ES sutartyse.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

PREKYBA

A SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

5 straipsnis

Laisvoji prekybos zona

1.   Bendrija ir Pietų Afrika susitaria įkurti Laisvąją prekybos zoną (LPZ) pagal šio Susitarimo ir PPO nuostatas.

2.   LPZ įkuriama pereinamajam laikotarpiui, kuris Pietų Afrikai tęsiasi ilgiausiai 12 metų, o Bendrijai – 10 metų; ilgiausias 10 metų laikotarpis prasideda nuo šio Susitarimo įsigaliojimo.

3.   LPZ taikoma laisvam prekių judėjimui visuose sektoriuose. Šis Susitarimas taip pat taikomas prekybos paslaugomis liberalizavimui ir laisvam kapitalo judėjimui.

6 straipsnis

Prekių klasifikacija

Bendrijoje iš Pietų Afrikos importuojamų prekių klasifikacijai taikoma kombinuotoji prekių nomenklatūra. Pietų Afrikoje iš Bendrijos importuojamų prekių klasifikacijai taikoma suderintoji sistema.

7 straipsnis

Pagrindinis muitas

1.   Kiekvienam produktui pagrindinis muitas, kuriam taikomi Susitarime nustatyti sumažinimai, – tai muitas, kuris faktiškai buvo taikomas šio Susitarimo įsigaliojimo dieną.

2.   Bendrija ir Pietų Afrika viena kitai praneša savo atitinkamus pagrindinius muitus pagal Šalių susitartą nekeičiamą ir atgalinį įsipareigojimą ir susitartus nukrypimus nuo šių principų, pateiktus I priede.

3.   Tais atvejais, kai tarifo panaikinimo procesas neprasideda įsigaliojant Susitarimui (būtent produktams, išvardytiems II priedo 3, 4 ir 5 sąrašuose; III priedo 2, 3, 4 ir 6 sąrašuose; IV priedo 3, 4, 7 ir 8 sąrašuose; V priede; VI priedo 2, 3 ir 5 sąrašuose; VII priede), muitas, kuriam turi būti taikomi Susitarime nurodyti sumažinimai, – tai arba pagrindinis muitas, minimas šio straipsnio 1 dalyje, arba muitas, taikomas erga omnes pagrindu tą dieną, kai prasideda atitinkamo tarifo panaikinimo tvarkaraštis, žiūrint, kuris iš tų muitų yra mažesnis.

8 straipsnis

Fiskalinio pobūdžio muitai

Nuostatos dėl importo muitų panaikinimo taip pat taikomos fiskalinio pobūdžio muitams, išskyrus nediskriminacinius akcizus, taikomus ir importuojamoms, ir vietoje pagamintoms prekėms, kurios atitinka 21 straipsnio nuostatas.

9 straipsnis

Lygiaverčio muitams poveikio mokesčiai

Įsigaliojant šiam Susitarimui Bendrija ir Pietų Afrika panaikina bet kokius importo mokesčius, kurių poveikis yra lygiavertis importo muitų poveikiui.

B SKIRSNIS

PRAMONINIAI PRODUKTAI

10 straipsnis

Apibrėžimas

Šio skirsnio nuostatos taikomos Bendrijos ir Pietų Afrikos kilmės produktams, išskyrus produktus, kuriems taikomas žemės ūkio produktų apibrėžimas pagal šį Susitarimą.

11 straipsnis

Bendrijos tarifo panaikinimas

1.   Muitai, taikomi į Bendriją importuojamiems Pietų Afrikos kilmės pramoniniams produktams, išskyrus II priede išvardytus produktus, panaikinami įsigaliojant šiam Susitarimui.

2.   Muitai, taikomi į Bendriją importuojamiems Pietų Afrikos kilmės produktams, išvardytiems II priedo 1 sąraše, laipsniškai panaikinami pagal šį tvarkaraštį:

 

šio Susitarimo įsigaliojimo dieną visi muitai sumažinami iki 75 % pagrindinio muito;

 

po vienerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 50 % pagrindinio muito;

 

po dvejų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 25 % pagrindinio muito;

 

po trejų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos panaikinami likusieji muitai.

3.   Muitai, taikomi į Bendriją importuojamiems Pietų Afrikos kilmės produktams, išvardytiems II priedo 2 sąraše, laipsniškai panaikinami pagal šį tvarkaraštį:

 

šio Susitarimo įsigaliojimo dieną visi muitai sumažinami iki 86 % pagrindinio muito;

 

po vienerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 72 % pagrindinio muito;

 

po dvejų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 57 % pagrindinio muito;

 

po trejų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 43 % pagrindinio muito;

 

po ketverių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 28 % pagrindinio muito;

 

po penkerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 14 % pagrindinio muito;

 

po šešerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos panaikinami likusieji muitai.

4.   Muitai, taikomi į Bendriją importuojamiems Pietų Afrikos kilmės produktams, išvardytiems II priedo 3 sąraše, laipsniškai panaikinami pagal šį tvarkaraštį:

 

po trejų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 75 % pagrindinio muito;

 

po ketverių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 50 % pagrindinio muito;

 

po penkerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 25 % pagrindinio muito;

 

po šešerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos panaikinami likusieji muitai.

Kai kuriems produktams, išvardytiems šiame sąraše, tarifo panaikinimas prasideda po ketverių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos. Tarifas šiems produktams mažinamas vienodais dydžiais trejus metus iš eilės ir tas mažinimas baigiasi šeštaisiais metais nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos.

Tam tikriems šiame sąraše nurodytiems plieno produktams tarifas mažinamas palankiausio režimo pagrindu, ir nulinis muitas pasiekiamas 2004 m.

5.   Muitai, taikomi į Bendriją importuojamiems Pietų Afrikos kilmės produktams, išvardytiems II priedo 4 sąraše, panaikinami ne vėliau kaip per 10 metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos.

Motorinių automobilių komponentams, nurodytiems šiame sąraše, taikomas tarifas sumažinamas 50 % nuo šio Susitarimo įsigaliojimo.

Tikslus Bendrijos pagrindinių muitų ir tarifo, taikomo šiame sąraše esantiems produktams, panaikinimo tvarkaraštis nustatomas antrame 2000 m. pusmetyje po to, kai abi Šalys ištirs automobilių dalių, nurodytų III priedo 5 sąraše, importo iš Bendrijos į Pietų Afriką tolesnio liberalizavimo perspektyvas, atsižvelgdamos, inter alia, į Pietų Afrikos automobilių pramonės plėtros programos apžvalgos rezultatus.

6.   Muitai, taikomi į Bendriją importuojamiems Pietų Afrikos kilmės produktams, išvardytiems II priedo 5 sąraše, persvarstomi penktaisiais šio Susitarimo galiojimo metais, siekiant galbūt visiškai panaikinti tarifus.

12 straipsnis

Pietų Afrikos tarifo panaikinimas

1.   Muitai, taikomi į Pietų Afriką importuojamiems Bendrijos kilmės pramonės produktams, išskyrus tuos, kurie yra išvardyti III priede, panaikinami įsigaliojus šiam Susitarimui.

2.   Muitai, taikomi į Pietų Afriką importuojamiems Bendrijos kilmės produktams, išvardytiems III priedo 1 sąraše, laipsniškai naikinami pagal šį tvarkaraštį:

 

šio Susitarimo įsigaliojimo dieną visi muitai sumažinami iki 75 % pagrindinio muito;

 

po vienerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 50 % pagrindinio muito;

 

po dvejų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 25 % pagrindinio muito;

 

po trejų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos panaikinami likusieji muitai.

3.   Muitai, taikomi į Pietų Afriką importuojamiems Bendrijos kilmės produktams, išvardytiems III priedo 2 sąraše, laipsniškai naikinami pagal šį tvarkaraštį:

 

po trejų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 67 % pagrindinio muito;

 

po ketverių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 33 % pagrindinio muito;

 

po penkerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos panaikinami likusieji muitai.

4.   Muitai, taikomi į Pietų Afriką importuojamiems Bendrijos kilmės produktams, išvardytiems III priedo 3 sąraše, laipsniškai naikinami pagal šį tvarkaraštį:

 

po trejų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 90 % pagrindinio muito;

 

po ketverių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 80 % pagrindinio muito;

 

po penkerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 70 % pagrindinio muito;

 

po šešerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 60 % pagrindinio muito;

 

po septynerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 50 % pagrindinio muito;

 

po aštuonerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 40 % pagrindinio muito;

 

po devynerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 30 % pagrindinio muito;

 

po 10 metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 20 % pagrindinio muito;

 

po 11 metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 10 % pagrindinio muito;

 

po 12 metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos likusieji muitai panaikinami.

5.   Muitai, taikomi į Pietų Afriką importuojamiems Bendrijos kilmės produktams, išvardytiems III priedo 4 sąraše, laipsniškai naikinami pagal šį tvarkaraštį:

 

po penkerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 88 % pagrindinio muito;

 

po šešerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 75 % pagrindinio muito;

 

po septynerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 63 % pagrindinio muito;

 

po aštuonerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 50 % pagrindinio muito;

 

po devynerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 38 % pagrindinio muito;

 

po 10 metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 25 % pagrindinio muito;

 

po 11 metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 13 % pagrindinio muito;

 

po 12 metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos likusieji muitai panaikinami.

6.   Muitai, taikomi į Pietų Afriką importuojamiems Bendrijos kilmės produktams, išvardytiems III priedo 5 sąraše, laipsniškai naikinami pagal tame priede nurodytą tvarkaraštį.

7.   Muitai, taikomi į Pietų Afriką importuojamiems Bendrijos kilmės produktams, išvardytiems III priedo 6 sąraše, reguliariai persvarstomi šio Susitarimo veikimo metu siekiant toliau liberalizuoti prekybą.

Pietų Afrika Bendrijai praneša apie Pietų Afrikos automobilių pramonės plėtros programos peržiūros rezultatus. Ji pateikia pasiūlymus tolesniam automobilių produktų, nurodytų III priedo 5 ir 6 sąrašuose, importo į Pietų Afriką iš Bendrijos liberalizavimui. Šalys kartu išnagrinėja tuos pasiūlymus antrame 2000 m. pusmetyje.

C SKIRSNIS

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAI

13 straipsnis

Apibrėžimas

Šio skirsnio nuostatos taikomos Bendrijos ir Pietų Afrikos kilmės produktams, išskyrus produktus, kuriems taikomas PPO žemės ūkio produktų apibrėžimas ir žuvies bei žuvininkystės produktams (3 skyrius, 1604, 1605 ir produktai 0511 91 10, 0511 91 90, 1902 20 10 ir 2301 20 00).

14 straipsnis

Bendrijos tarifo panaikinimas

1.   Muitai, taikomi į Bendriją importuojamiems Pietų Afrikos kilmės žemės ūkio produktams, išskyrus IV priede išvardytus produktus, panaikinami įsigaliojant šiam Susitarimui.

2.   Muitai, taikomi į Bendriją importuojamiems Pietų Afrikos kilmės produktams, išvardytiems IV priedo 1 sąraše, laipsniškai panaikinami pagal šį tvarkaraštį:

 

šio Susitarimo įsigaliojimo dieną visi muitai sumažinami iki 75 % pagrindinio muito;

 

po vienerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 50 % pagrindinio muito;

 

po dvejų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 25 % pagrindinio muito;

 

po trejų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos likusieji muitai panaikinami.

3.   Muitai, taikomi į Bendriją importuojamiems Pietų Afrikos kilmės produktams, išvardytiems IV priedo 2 sąraše, laipsniškai panaikinami pagal šį tvarkaraštį:

 

šio Susitarimo įsigaliojimo dieną visi muitai sumažinami iki 91 % pagrindinio muito;

 

po vienerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 82 % pagrindinio muito;

 

po dvejų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 73 % pagrindinio muito;

 

po trejų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 64 % pagrindinio muito;

 

po ketverių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 55 % pagrindinio muito;

 

po penkerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 45 % pagrindinio muito;

 

po šešerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 36 % pagrindinio muito;

 

po septynerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 27 % pagrindinio muito;

 

po aštuonerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 18 % pagrindinio muito;

 

po devynerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 9 % pagrindinio muito;

 

po 10 metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos likusieji muitai panaikinami.

4.   Muitai, taikomi į Bendriją importuojamiems Pietų Afrikos kilmės produktams, išvardytiems IV priedo 3 sąraše, laipsniškai panaikinami pagal šį tvarkaraštį:

 

po trejų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 87 % pagrindinio muito;

 

po ketverių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 75 % pagrindinio muito;

 

po penkerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 62 % pagrindinio muito;

 

po šešerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 50 % pagrindinio muito;

 

po septynerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 37 % pagrindinio muito;

 

po aštuonerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 25 % pagrindinio muito;

 

po devynerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 12 % pagrindinio muito;

 

po 10 metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos likusieji muitai panaikinami.

Tam tikriems šiame priede nurodytiems produktams taikoma neapmuitinta kvota tame priede nurodytomis sąlygomis nuo šio Susitarimo įsigaliojimo iki šiems produktams taikomo tarifo panaikinimo pabaigos.

5.   Muitai, taikomi į Bendriją importuojamiems Pietų Afrikos kilmės produktams, išvardytiems IV priedo 4 sąraše, laipsniškai panaikinami pagal šį tvarkaraštį:

 

po penkerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 83 % pagrindinio muito;

 

po šešerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 67 % pagrindinio muito;

 

po septynerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 50 % pagrindinio muito;

 

po aštuonerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 33 % pagrindinio muito;

 

po devynerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 17 % pagrindinio muito;

 

po 10 metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos likusieji muitai panaikinami.

Tam tikriems šiame priede nurodytiems produktams taikoma neapmuitinta kvota tame priede nurodytomis sąlygomis nuo šio Susitarimo įsigaliojimo iki šiems produktams taikomo tarifo panaikinimo pabaigos.

6.   Muitai, taikomi Pietų Afrikos kilmės perdirbtiems žemės ūkio produktams, importuojamiems į Bendriją, yra išvardyti IV priedo 5 sąraše ir taikomi jame nurodytomis sąlygomis.

Bendradarbiavimo taryba gali priimti sprendimus:

a)

papildyti perdirbtų žemės ūkio produktų IV priedo 5 sąrašą ir

b)

sumažinti muitus, taikomus perdirbtiems žemės ūkio produktams. Toks muitų sumažinimas gali įvykti, kai Bendrijos ir Pietų Afrikos tarpusavio prekyboje yra sumažinami muitai pagrindiniams produktams arba reaguojant į sumažinimus dėl abipusių nuolaidų, susijusių su perdirbtais žemės ūkio produktais.

7.   Sumažinti muitai, taikomi tam tikriems Pietų Afrikos kilmės žemės ūkio produktams, importuojamiems į Bendriją, yra išvardyti IV priedo 6 sąraše ir taikomi nuo šio Susitarimo įsigaliojimo pagal tame priede nurodytas sąlygas.

8.   Muitai, taikomi tam tikriems Pietų Afrikos kilmės žemės ūkio produktams, importuojamiems į Bendriją, yra išvardyti IV priedo 7 sąraše reguliariai persvarstomi šio Susitarimo veikimo metu, remiantis būsimais bendros žemės ūkio politikos pokyčiais.

9.   Tarifo nuolaidos produktams, išvardytiems IV priedo 8 sąraše, netaikomos, nes šiems produktams taikomos saugomos ES denominacijos.

10.   Tarifo nuolaidos, taikomos Pietų Afrikos kilmės produktų, išvardytų V priede, importui į Bendriją taikomos laikantis ten nurodytų sąlygų.

15 straipsnis

Pietų Afrikos tarifo panaikinimas

1.   Muitai, taikomi į Pietų Afriką importuojamiems Bendrijos kilmės žemės ūkio produktams, išskyrus tuos, kurie yra išvardyti VI priede, panaikinami įsigaliojus šiam Susitarimui.

2.   Muitai, taikomi į Pietų Afriką importuojamiems Bendrijos kilmės produktams, išvardytiems VI priedo 1 sąraše, laipsniškai naikinami pagal šį tvarkaraštį:

 

šio Susitarimo įsigaliojimo dieną visi muitai sumažinami iki 75 % pagrindinio muito;

 

po vienerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 50 % pagrindinio muito;

 

po dvejų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 25 % pagrindinio muito;

 

po trejų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos likusieji muitai panaikinami.

3.   Muitai, taikomi į Pietų Afriką importuojamiems Bendrijos kilmės produktams, išvardytiems VI priedo 2 sąraše, laipsniškai naikinami pagal šį tvarkaraštį:

 

po trejų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 67 % pagrindinio muito;

 

po ketverių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 33 % pagrindinio muito;

 

po penkerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos likusieji muitai panaikinami.

4.   Muitai, taikomi į Pietų Afriką importuojamiems Bendrijos kilmės produktams, išvardytiems VI priedo 3 sąraše, laipsniškai naikinami pagal šį tvarkaraštį:

 

po penkerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 88 % pagrindinio muito;

 

po šešerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 75 % pagrindinio muito;

 

po septynerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 63 % pagrindinio muito;

 

po aštuonerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 50 % pagrindinio muito;

 

po devynerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 38 % pagrindinio muito;

 

po 10 metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 25 % pagrindinio muito;

 

po 11 metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos visi muitai sumažinami iki 13 % pagrindinio muito;

 

po 12 metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos likusieji muitai panaikinami.

Tam tikriems šiame priede nurodytiems produktams taikoma neapmuitinta kvota tame priede nurodytomis sąlygomis nuo šio Susitarimo įsigaliojimo iki šiems produktams taikomo tarifo panaikinimo pabaigos.

5.   Muitai, taikomi tam tikriems Bendrijos kilmės žemės ūkio produktams, importuojamiems į Pietų Afriką, išvardyti VI priedo 4 sąraše, reguliariai persvarstomi šio Susitarimo veikimo metu.

6.   Muitai, taikomi Bendrijos kilmės žuvininkystės produktams, importuojamiems į Pietų Afriką, išvardyti VII priede, laipsniškai panaikinami lygiagrečiai Bendrijos vykdomam atitinkamų tarifų pozicijų muitų panaikinimui.

16 straipsnis

Žemės ūkio rinkų apsaugos priemonė

Nepaisydama kitų šio Susitarimo nuostatų, visų pirma 24 straipsnio nuostatų, jei dėl ypatingo žemės ūkio rinkų jautrumo vienos Šalies kilmės produktų importas rimtai sutrikdo ar grasina sutrikdyti rinkas kitoje Šalyje, Bendradarbiavimo taryba nedelsdama svarsto tokią padėtį, ieškodama tinkamo sprendimo. Laukdama Bendradarbiavimo tarybos sprendimo ir tais atvejais, kai dėl išimtinių aplinkybių reikia nedelsiant imtis veiksmų, nukentėjusioji Šalis gali taikyti laikinas priemones, būtinas trikdymui apriboti arba jo padarytai žalai atitaisyti. Taikydama tokias laikinas priemones, nukentėjusioji Šalis atsižvelgia į abiejų Šalių interesus.

17 straipsnis

Pietų Afrikos muitų pagreitintas panaikinimas

1.   Pietų Afrikos prašymu Bendrija svarsto pasiūlymus dėl žemės ūkio produktų importo tarifų panaikinimo tvarkaraščio pagreitinimo, kartu panaikinant visas eksporto grąžinamąsias išmokas, taikomas tų pačių Europos bendrijos kilmės produktų eksportui į Pietų Afriką.

2.   Jei Bendrijos atsakymas į tokį prašymą yra teigiamas, nauji tarifų panaikinimo ir eksporto grąžinamųjų išmokų panaikinimo tvarkaraščiai pradedami taikyti tuo pačiu metu nuo tos dienos, dėl kurios susitaria abi Šalys.

3.   Jei Bendrijos atsakymas į tokį prašymą yra neigiamas, toliau taikomos šio Susitarimo nuostatos dėl tarifų panaikinimo.

18 straipsnis

Apžvalgos straipsnis

Ne vėliau kaip po penkerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Bendrija ir Pietų Afrika svarsto tolesnes jų tarpusavio prekybos liberalizavimo priemones. Tuo tikslu atliekama apžvalga, visų pirma apžvalga muitų, bet ne vien tik jų, kurie yra taikomi produktams, išvardytiems II priedo 5 sąraše, III priedo 5 ir 6 sąraše, IV priedo 5, 6 ir 7 sąraše, V priedo 1, 2, 3 ir 4 sąraše, VI priedo 4 ir 5 sąraše ir VII priede.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

SU PREKYBA SUSIJĘ KLAUSIMAI

A SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

19 straipsnis

Priemonės, taikomos prie sienos

1.   Importo ir eksporto kiekybiniai apribojimai ir lygiaverčio poveikio priemonės Pietų Afrikos ir Bendrijos tarpusavio prekybai panaikinamos, įsigaliojus šiam Susitarimui.

2.   Bendrijos ir Pietų Afrikos tarpusavio prekyboje nepradedami taikyti jokie nauji importo ar eksporto kiekybiniai apribojimai ar lygiaverčio poveikio priemonės.

3.   Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos Bendrijos ir Pietų Afrikos tarpusavio prekyboje nepradedami taikyti jokie nauji importo ar eksporto muitai ar lygiaverčio poveikio mokesčiai, o jau taikomi muitai nedidinami.

20 straipsnis

Žemės ūkio politika

1.   Šalys gali reguliariai konsultuotis Bendradarbiavimo taryboje dėl savo atitinkamos žemės ūkio politikos strategijos ir praktinių pakeitimų.

2.   Jei kuri nors Šalis, vykdydama savo atitinkamą žemės ūkio politiką, mano, kad būtina iš dalies pakeisti šiame Susitarime nustatytas priemones, ji apie tai praneša Bendradarbiavimo tarybai, kuri sprendžia dėl prašomų pakeitimų.

3.   Jei taikydamos šio straipsnio 2 dalį Bendrija ar Pietų Afrika iš dalies pakeičia žemės ūkio produktams šiuo Susitarimu taikomas priemones, ji atlieka patikslinimus, kuriems turi pritarti Bendradarbiavimo taryba, kad kitos Šalies kilmės importui taikomos nuolaidos išliktų tokio lygio, kuris yra tolygus šiame Susitarime numatytam lygiui.

21 straipsnis

Fiskalinės priemonės

1.   Šalys netaiko jokių vidaus fiskalinio pobūdžio priemonių ar praktikos, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai taiko diskriminaciją vienos Šalies produktams ir produktams, kurių kilmė – kitos Šalies teritorija.

2.   Produktams, eksportuojamiems į vienos iš Šalių teritoriją, gali būti netaikomas netiesioginių vidaus mokesčių, kurie viršija jiems tiesiogiai ar netiesiogiai pritaikytų netiesioginių mokesčių sumą, sugrąžinimas.

22 straipsnis

Muitų sąjungos ir laisvosios prekybos zonos

1.   Susitarimas nekliudo išlaikyti ar įsteigti vienos iš Šalių ir trečiųjų šalių muitų sąjungas, laisvosios prekybos zonas ar kitas priemones, jei jos nekeičia šiame Susitarime numatytų teisių ir pareigų.

2.   Dėl susitarimų, įsteigiančių ar koreguojančių muitų sąjungas ar laisvosios prekybos zonas, ir prireikus dėl kitų svarbių klausimų, susijusių su Bendrijos ar Pietų Afrikos prekybos su trečiosiomis šalimis klausimais, Bendrija ir Pietų Afrika konsultuojasi Bendradarbiavimo taryboje. Ypač tuo atveju, kai kuri nors trečioji šalis įstoja į Europos Sąjungą, tokios konsultacijos vyksta, siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į Bendrijos ir Pietų Afrikos interesus.

23 straipsnis

Antidempingo ir kompensuojamosios priemonės

1.   Nė viena šio Susitarimo nuostata nepažeidžia ir nedaro jokio poveikio bet kurios Šalies taikomoms antidempingo ar kompensuojamosioms priemonėms pagal GATT 1994 VI straipsnį, Susitarimą dėl GATT 1994 VI straipsnio įgyvendinimo, Susitarimą dėl subsidijų ir kompensuojamųjų priemonių, pridėtą prie Marakešo susitarimo, įsteigiančio PPO.

2.   Prieš taikant galutines antidempingo ar kompensuojamąsias priemones iš Pietų Afrikos importuojamiems produktams Šalys gali apsvarstyti galimybę taikyti konstruktyvias atkuriamąsias priemones, numatytas Susitarime dėl GATT 1994 VI straipsnio įgyvendinimo ir Susitarime dėl subsidijų ir kompensuojamųjų priemonių.

24 straipsnis

Apsauginis straipsnis

1.   Kai koks nors produktas yra importuojamas dideliais kiekiais ir tokiomis sąlygomis, kad rimtai pakenkia ar gali pakenkti pana šių ar tiesiogiai konkuruojančių produktų vidaus gamintojams vienos iš Susitariančiųjų Šalių teritorijoje, Bendrija arba Pietų Afrika, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra suinteresuota, gali imtis deramų priemonių PPO susitarimo dėl apsaugos priemonių arba Susitarimo dėl žemės ūkio, pridėto prie Marakešo susitarimo, įsteigiančio PPO, numatytomis sąlygomis ir 26 straipsnyje nustatyta tvarka.

2.   Kai koks nors produktas yra importuojamas dideliais kiekiais ir tokiomis sąlygomis, kad rimtai pablogina ar gali pabloginti Europos Sąjungos tolimiausių regionų ekonominę padėtį, Europos Sąjunga, ištyrusi alternatyvius sprendimus, gali išimties tvarka tik tam atitinkamam regionui (regionams) taikyti priežiūros arba apsaugos priemones 26 straipsnyje nustatyta tvarka.

3.   Kai koks nors produktas yra importuojamas dideliais kiekiais ir tokiomis sąlygomis, kad rimtai pablogina ar gali pabloginti kitos vienos ar kelių Pietinės Afrikos muitų sąjungos valstybių ekonominę padėtį, Pietų Afrika, ištyrusi alternatyvius sprendimus, suinteresuotos šalies ar šalių prašymu gali išimties tvarka taikyti priežiūros ar apsaugos priemones 26 straipsnyje nustatyta tvarka.

25 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio apsaugos priemonės

1.   Neatsižvelgdama į 24 straipsnio nuostatas, Pietų Afrika gali taikyti išimtines ribotos trukmės priemones padidintų arba vėl taikomų muitų forma, kurios nukrypsta nuo 12 ir 15 straipsnių nuostatų.

2.   Šios priemonės gali būti susijusios tik su labai jaunomis pramonės šakomis ar sektoriais, kurie susiduria su rimtais sunkumais, kuriuos sukelia Bendrijos kilmės importas dėl 12 ir 15 straipsniuose numatytų muitų sumažinimo, ypač tais atvejais, kai tokie sunkumai sukelia dideles socialines problemas.

3.   Tokiomis priemonėmis nustatyti importo muitai, taikomi Pietų Afrikoje Bendrijos kilmės produktams, negali būti didesni už pagrindinį muitą arba už palankiausio režimo šalims taikomo muito normą ar didesni kaip 20 % ad valorem, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų yra mažesnis, ir juose turi būti preferencijos elementas, taikomas Bendrijos kilmės produktams. Visų produktų importo, kuriam taikomos šios priemonės, bendroji vertė negali sudaryti daugiau kaip 10 % visų pramoninių produktų importo iš Bendrijos per paskutinius metus, kurių statistikos duomenys yra prieinami.

4.   Šios priemonės taikomos ne ilgiau kaip ketverius metus. Jų taikymas nutraukiamas vėliausiai ilgiausio 12 metų pereinamojo laikotarpio pabaigoje. Šis terminas išimties tvarka gali būti pratęstas Bendradarbiavimo tarybos sprendimu.

5.   Jokių tokių priemonių negalima taikyti produktui, jei nuo visų muitų ir kiekybinių apribojimų ar mokesčių ar lygiaverčio poveikio priemonių panaikinimo tam produktui yra praėję daugiau kaip treji metai.

6.   Pietų Afrika Bendradarbiavimo tarybai praneša apie išimtines priemones, kurias ji ketina taikyti; prieš pradedant taikyti tokias priemones Bendrijos prašymu dėl jų vyksta konsultacijos, kuriomis siekiama rasti patenkinamą sprendimą. Tokiame pranešime nurodomas orientacinis tvarkaraštis, kada ketinama pradėti taikyti muitus ir kada juos paskui panaikinti.

7.   Jei per 30 dienų nuo tokio pranešimo nepasiekiama jokio susitarimo dėl šio straipsnio 6 dalyje minėtų siūlomų priemonių, Pietų Afrika gali imtis deramų priemonių problemai atitaisyti ir Bendradarbiavimo tarybai pateikia konkretų pagal šį straipsnį pradėtų taikyti muitų panaikinimo tvarkaraštį. Šiame tvarkaraštyje turi būti numatytas laipsniškas šių muitų panaikinimas vienodomis kasmetinėmis normomis, pradedant ne vėliau kaip po vienerių metų nuo jų įvedimo. Bendradarbiavimo taryba gali priimti sprendimą dėl kitokio tvarkaraščio.

26 straipsnis

Apsaugos procedūros

1.   Tuo atveju, jei Bendrija arba Pietų Afrika inicijuoja priežiūros mechanizmą dėl 24 straipsnyje minėtų sunkumų, kurio tikslas – greitai teikti informaciją apie prekybos srautų tendenciją, ji apie tai praneša kitai Šaliai ir, jei to pageidaujama, pradeda su ja konsultacijas.

2.   24 straipsnyje nurodytais atvejais, prieš pradedant taikyti jame numatytą priemonę, arba tais atvejais, kai taikomas šio straipsnio 5 dalies b punktas, Bendrija arba Pietų Afrika kuo skubiau Bendradarbiavimo tarybai pateikia visą svarbią informaciją, siekdama abiem Šalims priimtino sprendimo.

3.   Pasirenkant priemones, pirmenybė teikiama toms priemonėms, kurios mažiausiai trikdo šio Susitarimo veikimą; jomis neturi būti siekiama daugiau nei būtina, norint užkirsti kelią rimtai žalai ar tokią žalą atitaisyti ir palengvinti koregavimą.

4.   Apie apsaugos priemones nedelsiant pranešama Bendradarbiavimo tarybai ir dėl jų reguliariai konsultuojamasi toje institucijoje, siekiant visų pirma nustatyti jų panaikinimo tvarkaraštį, kai tik leidžia aplinkybės.

5.   Pirmesnių šio straipsnio dalių įgyvendinimui taikomos šios nuostatos:

a)

dėl 24 straipsnio: sunkumai, kurie iškyla dėl tame straipsnyje minėtos padėties, perduodami nagrinėti Bendradarbiavimo tarybai, kuri gali priimti bet kokį sprendimą, kurio reikia tokiems sunkumams užbaigti. Jei Bendradarbiavimo taryba arba eksportuojanti Šalis nepriima sprendimo sunkumams užbaigti arba per 30 dienų nuo klausimo perdavimo nėra rasta jokio patenkinamo sprendimo, importuojanti Šalis gali priimti atitinkamas priemones problemai ištaisyti. Tokios priemonės turėtų būti priimamos ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui, ir jose turi būti elementai, kurie mažėjančiai turi privesti prie jų panaikinimo ne vėliau kaip iki nustatyto laikotarpio pabaigos;

b)

kai dėl išimtinių aplinkybių, kurios reikalauja nedelsiamų veiksmų, iš anksto neįmanoma perduoti informacijos arba atlikti tyrimo, Bendrija arba Pietų Afrika, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra suinteresuota, 24 straipsnyje nurodytais atvejais gali nedelsdamos taikyti atsargumo priemones, kurių reikia norint susidoroti su esama padėtimi, ir apie jas tuoj pat praneša kitai Šaliai.

27 straipsnis

Išimtys

Susitarimas nepažeidžia importui, eksportui, tranzitinėms prekėms ar naudotų prekių prekybai taikomų draudimų ir apribojimų, pateisinamų visuomenės morale, viešąja politika ar visuomenės saugumu; žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos ir gyvybės apsauga; nacionalinių vertybių, turinčių meninę, istorinę ar archeologinę vertę, apsauga; intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės apsauga ar taisyklėmis, susijusiomis su auksu ir sidabru. Tačiau tokie draudimai ar apribojimai negali tapti savavališkomis ar nepateisinamos diskriminacijos, esant vienodoms sąlygoms, priemonėmis arba paslėptu Šalių tarpusavio prekybos apribojimu.

28 straipsnis

Kilmės taisyklės

Kilmės taisyklės, skirtos tarifų preferencijų, numatytų šiame Susitarime, taikymui yra nustatytos 1 protokole.

B SKIRSNIS

ĮSISTEIGIMO TEISĖ IR PASLAUGŲ TEIKIMAS

29 straipsnis

GATS įsipareigojimų patvirtinimas

1.   Pripažindamos didėjančią paslaugų, skirtų jų ekonomikos plėtrai, svarbą, Šalys pabrėžia, jog svarbu griežtai laikytis Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS), visų pirma jo principo dėl palankiausio režimo statuso, įskaitant jo taikytinus protokolus su pridėtais įsipareigojimais.

2.   Pagal GATS šis režimas netaikomas:

a)

privalumams, kuriuos kuri nors iš Šalių suteikia, remdamasi kokio nors susitarimo, apibrėžto GATS V straipsnyje, nuostatomis arba priemonėmis, priimtomis tokio susitarimo pagrindu;

b)

kitiems privalumams, suteiktiems pagal palankiausio režimo išimčių sąrašą, kurį prie GATS yra pridėjusi viena iš Šalių.

3.   Šalys patvirtina savo įsipareigojimus, pridėtus prie GATS ketvirtojo protokolo dėl pagrindinių telekomų ir penktojo protokolo dėl finansinių paslaugų.

30 straipsnis

Tolesnis paslaugų teikimo liberalizavimas

1.   Šalys stengiasi išplėsti šio Susitarimo taikymo sritį, siekdamos toliau liberalizuoti Šalių tarpusavio prekybą paslaugomis. Šitaip išplėtus šio Susitarimo taikymo sritį, liberalizavimo procese turi būti numatyta, kad nebus arba bus panaikinta visokia Šalių diskriminacija į tokią taikymo sritį patenkančiame paslaugų sektoriuje, ir į ją turėtų įeiti visi paslaugų teikimo būdai, įskaitant paslaugos teikimą:

a)

iš vienos Šalies teritorijos į kitos Šalies teritoriją;

b)

vienos Šalies teritorijoje kitos Šalies paslaugos vartotojui;

c)

vienos Šalies paslaugų teikėjo per komercinį darinį kitos Šalies teritorijoje;

d)

vienos Šalies paslaugų teikėjo per tos Šalies fizinius asmenis kitos Šalies teritorijoje.

2.   Bendradarbiavimo taryba pateikia būtinas rekomendacijas dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų tikslų įgyvendinimo.

3.   Formuluodama šias rekomendacijas, Bendradarbiavimo taryba atsižvelgia į sukauptą patirtį įgyvendinant kiekvienos Šalies pareigas pagal GATS, visų pirma remiantis apskritai V straipsniu ir konkrečiai jo 3 straipsnio a punktu, taikomu besivystančių šalių dalyvavimui liberalizavimo susitarimuose.

4.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytus tikslus Bendradarbiavimo taryba pirmą kartą ištiria ne vėliau kaip po penkerių metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo.

31 straipsnis

Jūrų transportas

1.   Šalys stengiasi veiksmingai taikyti neribotos prieigos prie tarptautinės jūrų rinkos ir eismo principą, paremtą sąžininga konkurencija komerciniu pagrindu.

2.   Šalys susitaria viena kitos piliečiams ir laivams, registruotiems vienos iš Šalių teritorijoje, suteikti, remiantis sąžininga konkurencija komerciniu pagrindu, ne mažiau palankų režimą už tą režimą, kuris yra suteiktas didžiausio palankumo valstybėms pervežant jūromis krovinius, keleivius arba ir viena ir kita, naudojantis uostais, tų uostų infrastruktūra ir papildomomis jūrų paslaugomis, taikant atitinkamus mokesčius ir rinkliavas, naudojantis muitinėmis ir skiriant prieplaukas bei pakrovimo ir iškrovimo įrenginius.

3.   Šalys susitaria spręsti su jūrų transportu susijusius klausimus, įskaitant intermodalinę veiklą, 30 straipsnio kontekste, nepažeidžiant apribojimų dėl pilietybės ar vienos iš Šalių sudarytų susitarimų, kurie galioja tuo metu ir kurie neprieštarauja Šalių teisėms ir pareigoms pagal GATS susitarimą.

C SKIRSNIS

EINAMIEJI MOKĖJIMAI IR KAPITALO JUDĖJIMAS

32 straipsnis

Einamieji mokėjimai

1.   Atsižvelgdamos į 34 straipsnio nuostatas, Šalys įsipareigoja leisti atlikti visus mokėjimus už einamuosius sandorius tarp Bendrijos ir Pietų Afrikos rezidentų laisvai konvertuojama valiuta.

2.   Pietų Afrika gali imtis būtinų priemonių užtikrinti, kad šio straipsnio 1 dalies nuostatų, liberalizuojančių einamuosius mokėjimus, jos rezidentai nenaudotų neleistiniems kapitalo pervedimams iš šalies.

33 straipsnis

Kapitalo judėjimas

1.   Dėl sandorių, susijusių su mokėjimų balanso kapitalo sąskaita, Bendrija ir Pietų Afrika nuo pat šio Susitarimo įsigaliojimo dienos užtikrina, kad kapitalas, susijęs su tiesioginėmis investicijomis Pietų Afrikoje į įmones, sudarytas pagal šiuo metu galiojančius įstatymus, galėtų judėti laisvai ir kad tokios investicijos ir iš jų gaunamas pelnas galėtų būti likviduoti ir grąžinti į tėvynę.

2.   Šalys konsultuojasi viena su kita, stengdamosi palengvinti ir galiausiai pasiekti visišką kapitalo judėjimo tarp Bendrijos ir Pietų Afrikos liberalizavimą.

34 straipsnis

Mokėjimų balanso sunkumai

Kai viena ar kelios Bendrijos valstybės narės arba Pietų Afrika turi rimtų sunkumų dėl mokėjimų balanso arba joms tokie sunkumai gresia, Bendrija arba Pietų Afrika, paisydamos Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos ir Tarptautinio valiutų fondo Įstatų VIII ir XIV straipsnių nustatytų sąlygų, gali priimti einamųjų sandorių apribojimus, kurie yra ribotos trukmės ir negali siekti daugiau nei būtina mokėjimų balanso padėčiai ištaisyti. Bendrija arba Pietų Afrika nedelsdamos praneša apie tai kitai Šaliai ir kuo greičiau jai pateikia atitinkamų priemonių panaikinimo tvarkaraštį.

D SKIRSNIS

KONKURENCIJOS POLITIKA

35 straipsnis

Apibrėžimas

Toliau pateiktos priemonės yra nesuderinamos su tinkamu šio Susitarimo veikimu, jei jos gali daryti poveikį Bendrijos ir Pietų Afrikos tarpusavio prekybai:

a)

įmonių, tarp kurių yra horizontalūs santykiai, susitarimai ir suderinti veiksmai, įmonių asociacijų sprendimai ir įmonių, tarp kurių yra vertikalūs santykiai, susitarimai, kurie užkerta kelią konkurencijai Bendrijos ar Pietų Afrikos teritorijoje arba ją mažina, jei įmonės negali įrodyti, kad antikonkurencinį poveikį nusveria konkurenciją skatinantis poveikis;

b)

vienos ar kelių įmonių piktnaudžiavimas rinkos galia visoje Bendrijos ar Pietų Afrikos teritorijoje arba didelėje jos dalyje.

36 straipsnis

Įgyvendinimas

Jei, įsigaliojant šiam Susitarimui, kuri nors iš Šalių savo jurisdikcijoje nėra dar priėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų 35 straipsnio įgyvendinimui, ji tai padaro per trejus metus.

37 straipsnis

Atitinkamos priemonės

Jei Bendrija ar Pietų Afrika mano, kad kokia nors jos vidaus praktika yra nesuderinama su 35 straipsnio sąlygomis ir:

a)

į ją nepakankamai atsižvelgta įgyvendinimo taisyklėse, minėtose 36 straipsnyje, arba

b)

jei tokių taisyklių nėra, ir jei tokia praktika rimtai pažeidžia ar gali pažeisti kitos Šalies interesus ar padaryti reikšmingą žalą jos vidaus pramonei, įskaitant paslaugų pramonę,

toji Šalis, pasikonsultavusi su Bendradarbiavimo taryba arba po 30 dienų nuo klausimo perdavimo tokioms konsultacijoms, gali imtis atitinkamų priemonių pagal savo įstatymus.

38 straipsnis

Abipusis interesų paisymas

1.   Šalys susitaria, kad visuomet, kai Komisija arba Pietų Afrikos konkurencijos institucija turi pagrindo manyti, kad kitos institucijos teritorijoje yra taikoma pagal 35 straipsnį apibrėžta antikonkurencinė praktika, kuri labai kenkia svarbiems Šalių interesams, ji gali prašyti kitos Šalies konkurencijos institucijos imtis atitinkamų atkuriamųjų priemonių pagal tos institucijos konkurenciją reglamentuojančias taisykles.

2.   Toks prašymas nepažeidžia jokios priemonės pagal prašančiosios institucijos konkurencijos įstatymus, kurių, kaip manoma, yra būtina laikytis, ir jokiu būdu nekliudo institucijos, į kurią kreipiamasi, sprendimo priėmimo galioms ar jos nepriklausomumui.

3.   Nepažeisdama savo atitinkamų funkcijų, teisių, pareigų ar nepriklausomumo, konkurencijos institucija, į kurią taip kreipiamasi, atidžiai apsvarsto prašančiosios institucijos pareikštą nuomonę ir pateiktus dokumentus, ir visų pirma atkreipia dėmesį į atitinkamos antikonkurencinės veiklos pobūdį, dalyvaujančią įmonę ar įmones ir į žalingą poveikį nukentėjusiosios Šalies svarbiems interesams.

4.   Kai Komisija arba Pietų Afrikos konkurencijos institucija nusprendžia atlikti tyrimą arba ketina imtis kokių nors veiksmų, kurie gali turėti rimtas pasekmes kitos Šalies interesams, Šalys bet kurios iš jų prašymu konsultuojasi ir abi stengiasi rasti abipusiškai priimtiną sprendimą, atsižvelgdamos į savo atitinkamus svarbius interesus, viena kitos įstatymus, suverenumą, atitinkamų konkurencijos institucijų nepriklausomumą ir į abipusį interesų paisymą.

39 straipsnis

Techninė pagalba

Bendrija Pietų Afrikai teikia techninę pagalbą pertvarkant jos konkurencijos teisę ir politiką; į tokią pagalbą gali be kita ko įeiti:

a)

apsikeitimas ekspertais;

b)

seminarų organizavimas;

c)

mokomoji veikla.

40 straipsnis

Informacija

Šalys keičiasi informacija, atsižvelgdamos į apribojimus, kurie yra būtini dėl profesinių ir verslo paslapčių.

E SKIRSNIS

VIEŠOJI PAGALBA

41 straipsnis

Viešoji pagalba

1.   Jei viešoji pagalba, kuri remia tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo arba gali iškraipyti konkurenciją ir neremia kurios nors iš Šalių konkretaus viešosios politikos tikslo ar tikslų, gali turėti įtakos Bendrijos ir Pietų Afrikos tarpusavio prekybai, ji yra nesuderinama su tinkamu šio Susitarimo veikimu.

2.   Šalys susitaria, kad užtikrinimas, jog viešoji pagalba būtų teikiama sąžiningai, teisingai ir skaidriai, atitinka jų interesus.

42 straipsnis

Atkuriamosios priemonės

1.   Jei Bendrija arba Pietų Afrika mano, kad tam tikra praktika yra nesuderinama su 41 straipsnio sąlygomis ir kad tokia praktika rimtai pažeidžia ar gali rimtai pažeisti kitos Šalies interesus arba padaryti reikšmingą žalą jos vidaus pramonei, Šalys susitaria, kad tais atvejais, kai į tokią padėtį nepakankamai atsižvelgiama galiojančiose taisyklėse ir procedūrose, jos pradeda konsultacijas, stengdamosi rasti abipusiškai patenkinamą sprendimą. Tokios konsultacijos neturi pažeisti Šalių teisių ir pareigų pagal jų pačių atitinkamus įstatymus ir tarptautinius įsipareigojimus.

2.   Bet kuri Šalis gali paprašyti Bendradarbiavimo tarybą tokių konsultacijų kontekste ištirti Šalių viešosios politikos tikslus, pateisinančius viešąją pagalbą, minėtą 41 straipsnyje.

43 straipsnis

Skaidrumas

Kiekviena Šalis viešosios pagalbos srityje užtikrina skaidrumą. Visų pirma tais atvejais, kai kuri nors Šalis to pageidauja, kita Šalis pateikia informaciją apie pagalbos schemas, atskirus konkrečius viešosios pagalbos atvejus arba apie visą suteiktos pagalbos sumą ir jos paskirstymą. Apsikeisdamos informacija, Šalys atsižvelgia į abiejų Šalių įstatymų nustatytus apribojimus, būtinus dėl verslo ar profesinių paslapčių.

44 straipsnis

Apžvalga

1.   Tais atvejais, kai nėra jokių 41 straipsnio įgyvendinimo taisyklių ar procedūrų, viešajai pagalbai ar subsidijoms taikomi 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos VI ir XVI straipsniai bei PPO susitarimas dėl subsidijų ir kompensuojamųjų priemonių.

2.   Bendradarbiavimo taryba reguliariai apžvelgia pažangą šiais klausimais. Svarbiausia, ji ir toliau puoselėja bendradarbiavimą bei sutarimą dėl priemonių, kurių imasi kiekviena Šalis dėl 41 straipsnio veikimo.

F SKIRSNIS

KITOS SU PREKYBA SUSIJUSIOS NUOSTATOS

45 straipsnis

Vyriausybės viešieji pirkimai

1.   Šalys susitaria bendradarbiauti, siekdamos užtikrinti, kad Šalių galimybės sudaryti viešųjų pirkimų sutartis būtų reglamentuojamos tokia sistema, kuri yra sąžininga, teisinga ir skaidri.

2.   Bendradarbiavimo taryba reguliariai apžvelgia šiais klausimais padarytą pažangą.

46 straipsnis

Intelektinė nuosavybė

1.   Šalys užtikrina pakankamą ir efektyvią intelektinės nuosavybės teisių apsaugą pagal aukščiausius tarptautinius standartus. Nuo 1996 m. sausio 1 d. Šalys taiko PPO susitarimą dėl su prekyba susijusių intelektinės nuosavybės teisių aspektų (TRIPs) ir įsipareigoja prireikus tobulinti tame susitarime numatytą apsaugą.

2.   Jei intelektinės nuosavybės apsaugos srityje atsirastų problemų, kurios daro poveikį prekybos sąlygoms, skubiai bet kurios iš Šalių prašymu pradedamos konsultacijos, stengiantis rasti abipusiškai patenkinamus sprendimus.

3.   Bendrija ir jos valstybės narės patvirtina svarbą, kurią jos teikia įsipareigojimams pagal:

a)

Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą (Madridas, 1989 m.);

b)

Tarptautinę konvenciją dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos (Roma, 1961 m.);

c)

Patentinės kooperacijos sutartį (Vašingtonas, 1979 m., su pataisomis ir pakeitimais, padarytais 1984 m.).

4.   Nepažeisdama įsipareigojimų pagal PPO susitarimą dėl TRIPs, Pietų Afrika galėtų su palankumu svarstyti prisijungimą prie daugiašalių konvencijų, minimų šio straipsnio 3 dalyje.

5.   Šalys patvirtina svarbą, kurią jos skiria šiems dokumentams:

a)

Nicos susitarimui dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklų registracijos tikslais (Ženeva, 1997 m. su pakeitimais, padarytais 1979 m.);

b)

Berno konvencijai dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos (Paryžiaus aktas, 1971 m.);

c)

Tarptautinei konvencijai dėl naujų augalų veislių apsaugos (UPOV) (Ženevos aktas, 1978 m.);

d)

Budapešto sutarčiai dėl tarptautinio mikroorganizmų deponavimo pripažinimo patentavimo procedūros reikmėms (1977 m., pakeista 1980 m.);

e)

Paryžiaus konvencijai dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (Stokholmo aktas, su pakeitimais, padarytais 1979 m) WIPO;

f)

WIPO autorių teisių sutarčiai (WCT), 1996 m.

6.   Siekdama palengvinti šio straipsnio įgyvendinimą, Bendrija Pietų Afrikai jos prašymu bendrai sutartomis sąlygomis gali teikti techninę pagalbą rengiant, be kita ko, įstatymus ir kitus teisės aktus dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ir vykdymo, piktnaudžiavimo tokiomis teisėmis prevencijos, vidaus įstaigų ir kitų agentūrų, dalyvaujančių vykdyme ir apsaugoje, kūrimo ir stiprinimo, įskaitant darbuotojų mokymą.

7.   Šalys susitaria, kad šiame Susitarime į intelektinę nuosavybę įeina visų pirma autorių teisės, įskaitant autorių teises į kompiuterines programas, gretutinės teisės, naudingieji modeliai, patentai, įskaitant biotechninius išradimus, pramoniniai dizainai, geografinės nuorodos, įskaitant kilmės nuorodas, prekių ženklai ir paslaugų ženklai, integruotųjų schemų topografijos, taip pat duomenų bazių teisinė apsauga ir apsauga nuo nesąžiningos konkurencijos, minimos Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos 10 bis straipsnyje, ir neatskleistos informacijos apie pažangiąją patirtį.

47 straipsnis

Standartizavimas ir atitikties vertinimas

Šalys bendradarbiauja standartizacijos, metrologijos, sertifikavimo ir kokybės užtikrinimo srityse, stengdamosi sumažinti jų šalių skirtumus šiose srityse, pašalinti technines kliūtis ir palengvinti dvišalę prekybą. Šis bendradarbiavimas apima:

a)

priemones pagal PPO susitarimą dėl techninių kliūčių prekybai, kuriomis siekiama daugiau naudoti tarptautinių techninių nuostatų, standartų ir atitikties vertinimo procedūrų, įskaitant konkrečių sektorių priemones;

b)

susitarimų dėl abipusio atitikties vertinimo pripažinimo bendrų ekonominių interesų sektoriuose rengimą;

c)

bendradarbiavimą kokybės valdymo ir užtikrinimo srityse tam tikruose Pietų Afrikai svarbiuose sektoriuose;

d)

techninės pagalbos Pietų Afrikos gebėjimų didinimo iniciatyvoms lengvinimą akreditacijos, metrologijos ir standartizacijos srityse;

e)

Pietų Afrikos ir Europos standartizacijos, akreditacijos ir sertifikavimo organizacijų praktinių ryšių plėtojimą.

48 straipsnis

Muitinės

1.   Šalys skatina ir lengvina muitinės tarnybų bendradarbiavimą, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi nuostatų dėl prekybos ir garantuojama sąžininga prekyba. Taip bendradarbiaujant, keičiamasi informacija ir mokymo schemomis.

2.   Nepažeisdamos kitų šiame Susitarime numatytų bendradarbiavimo formų, visų pirma pagal 90 straipsnį, Susitariančiųjų Šalių administracinės institucijos teikia viena kitai pagalbą pagal šio Susitarimo 2 protokolą.

49 straipsnis

Statistika

Šalys susitaria bendradarbiauti šioje srityje. Bendradarbiaujama pirmiausia statistinių metodų derinimo ir praktinio taikymo srityje, kad tarpusavy susitartu pagrindu būtų galima apdoroti prekių ir paslaugų prekybos duomenis ir apskritai bet kurios srities, kuriai taikomas šis Susitarimas ir kuri gali būti statistiškai analizuojama, duomenis.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

EKONOMINIS BENDRADARBIAVIMAS

50 straipsnis

Įvadas

Siekdamos abipusės naudos ir paisydamos viso pietinės Afrikos regiono interesų, Šalys susitaria plėtoti ir skatinti bendradarbiavimą ekonomikos ir pramonės klausimais, įvairindamos ir stiprindamos savo ekonominius ryšius, skatindamos tvarią savo ekonomikos plėtrą, remdamos regiono ekonominio bendradarbiavimo modelius, skatindamos bendradarbiavimą tarp mažų ir vidutinio dydžio įmonių, apsaugodamos ir gerindamos aplinką, skatindamos istoriškai nuskriaustų grupių, įskaitant moteris, ekonomines galias, apsaugodamos ir skatindamos darbuotojų ir profesinių sąjungų teises.

51 straipsnis

Pramonė

Bendradarbiavimo šioje srityje tikslas – palengvinti Pietų Afrikos pramonės pertvarką ir modernizavimą, kartu didinant konkurencingumą ir augimą, ir sukuti palankias sąlygas abipusiškai naudingam Pietų Afrikos ir Bendrijos pramonės bendradarbiavimui.

Bendradarbiavimo tikslas, inter alia, yra:

a)

skatinti Šalių ekonomikos operatorių (įmonių, profesionalų, sektorinių ir kitokių verslo organizacijų, organizuotos darbo jėgos ir t. t.) bendradarbiavimą;

b)

remti Pietų Afrikos viešojo ir privataus sektoriaus pastangas pertvarkyti ir modernizuoti pramonę tokiomis sąlygomis, kurios užtikrintų aplinkos apsaugą, tvarią plėtrą ir ekonomines galias;

c)

puoselėti aplinką, kuri yra palanki privačioms iniciatyvoms, siekiant skatinti ir įvairinti vidaus ir eksporto rinkų pasiūlą;

d)

skatinti geresnį Pietų Afrikos žmogiškųjų išteklių ir kitokio pramonės potencialo panaudojimą, lengvinant, inter alia, galimybes gauti kreditus bei finansų investicijoms ir remti pramonės inovacijas, technologijų perdavimą, mokymą, mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą.

52 straipsnis

Investicijų skatinimas ir apsauga

Šalių bendradarbiavimas siekia sukurti klimatą, kuris būtų palankus ir skatintų abipusiškai naudingas vidaus ir užsienio investicijas, visų pirma gerinant investicijų apsaugos, jų skatinimo, kapitalo pervedimo ir informacijos apie investicijų galimybes mainų sąlygas.

Bendradarbiavimo tikslas, inter alia, – lengvinti ir skatinti:

a)

atitinkamais atvejais valstybių narių ir Pietų Afrikos susitarimų dėl investicijų skatinimo ir apsaugos sudarymą;

b)

atitinkamais atvejais valstybių narių ir Pietų Afrikos susitarimų dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo sudarymą;

c)

informacijos apie investicines galimybes mainus;

d)

darbą, siekiant suderintų ir supaprastintų procedūrų ir administracinės praktikos investicijų srityje;

e)

paramą, taikant atitinkamus dokumentus, investicijų Pietų Afrikoje ir pietinės Afrikos regione skatinimui.

53 straipsnis

Prekybos plėtra

1.   Šalys įsipareigoja plėtoti, įvairinti ir didinti tarpusavio prekybą ir gerinti Pietų Afrikos produkcijos konkurencingumą vidaus, regioninėse ir tarptautinėse rinkose.

2.   Bendradarbiaujant prekybos plėtros srityje daugiausia dėmesio skiriama:

a)

atitinkamų prekybos plėtros strategijų rengimui ir konkurencingumui palankios prekybos aplinkos kūrimui;

b)

gebėjimų didinimui ir žmogiškųjų išteklių bei profesinių įgūdžių ugdymui viešojo ir privataus sektoriaus prekybos ir rėmimo paslaugų srityje, įskaitant darbo sektorių;

c)

informacijos apie rinkos reikalavimus mainams;

d)

pažangiosios patirties ir technologijos perdavimui per investicijas ir bendras įmones;

e)

privataus sektoriaus plėtrai, ypač prekyboje užimtų mažų ir vidutinių įmonių plėtrai;

f)

organizacijų, susijusių su prekybos ir rėmimo paslaugų plėtra, kūrimui, pritaikymui ir stiprinimui;

g)

regioniniam bendradarbiavimui, vystant prekybą ir su prekyba susijusią infrastruktūrą bei paslaugas pietinėje Afrikoje.

54 straipsnis

Labai mažos įmonės ir mažos bei vidutinės įmonės

Šalys siekia vystyti ir stiprinti mikroįmones (MĮ) ir mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) Pietų Afrikoje, taip pat skatinti Bendrijos, Pietų Afrikos ir regiono MVĮ bendradarbiavimą taip, kad jis būtų jautrus lyčių lygybei. Šalys, inter alia:

a)

bendradarbiauja deramais atvejais kurdamos teisinių, administracinių, institucinių, techninių, mokesčių ir finansų sistemas, kurios padėtų įsteigti ir plėtoti MĮ ir MVĮ;

b)

teikia MĮ ir MVĮ reikalingą pagalbą, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso, tokiose srityse kaip finansavimas, įgūdžių mokymas, technologija ir rinkodara;

c)

teikia pagalbą įmonėms, organizacijoms, politikams ir agentūroms, teikiančioms šio straipsnio b punkte minėtas paslaugas per atitinkamą techninę paramą, informacijos mainus ir gebėjimų kūrimą;

d)

nustato ir lengvina atitinkamus Pietų Afrikos, pietinės Afrikos ir Bendrijos privataus sektoriaus operatorių ryšius, siekdamos gerinti informacijos srautus (susijusius su strategijos formulavimu ir įgyvendinimu, verslo tendencijomis ir galimybėmis, tinklais, bendromis įmonėmis ir įgūdžių perdavimu).

55 straipsnis

Informacinė visuomenė – telekomunikacijos ir informacinė technologija

1.   Šalys susitaria bendradarbiauti informacinės ir ryšių technologijos srityse, kurias jos laiko pagrindiniais modernios visuomenės sektoriais ir kurios yra gyvybingai svarbios ekonomikos ir socialinei plėtrai bei informacinės visuomenės vystymui. Bendradarbiavimas šiame kontekste apima paštą, transliacijas, telekomunikacijas, informacines technologijas. Bendradarbiavimo tikslas yra:

a)

gerinti Pietų Afrikos visuomenės ir privačių subjektų galimybes naudotis komunikacijos priemonėmis, elektronika ir informacinėmis technologijomis, remiant infrastruktūros tinklų plėtrą, žmogiškuosius išteklius ir atitinkamą informacinės visuomenės politiką Pietų Afrikoje;

b)

remti pietinės Afrikos regiono šalių tarpusavio bendradarbiavimą šioje srityje, visų pirma, palydovinės technologijos srityje;

c)

spręsti globalizacijos, naujų technologijų, institucijų ir sektorių pertvarkos keliamus uždavinius ir didėjantį atotrūkį tarp pagrindinių ir pažangiųjų informacinių paslaugų.

11.   Bendradarbiavimas apima, be kita ko:

a)

dialogą apie įvairius informacinės visuomenės aspektus, įskaitant reguliavimo aspektus ir ryšių politiką;

b)

informacijos mainus ir galimą techninę pagalbą reguliavimo, standartizavimo, atitikties bandymų ir informacijos sertifikavimo bei ryšių technologijų ir dažnių naudojimo klausimais;

c)

naujos informacijos ir ryšių technologijų platinimą ir naujų įrenginių statymą, susijusių svarbiausia su tinklų sujungimu ir įvairių priemonių sąveika;

d)

jungtinių mokslinių tyrimų skatinimą ir įgyvendinimą, technologijų kūrimą, vykdant projektus naujų technologijų, susijusių su informacine visuomene, srityje;

e)

Pietų Afrikos organizacijų galimybės dalyvauti Bendrijos projektuose ir programose, remiantis įvairiuose atitinkamuose sektoriuose taikomomis priemonėmis, ir Europos Sąjungos organizacijų galimybės dalyvauti Pietų Afrikos inicijuotoje veikloje tokiomis pat sąlygomis.

56 straipsnis

Pašto bendradarbiavimas

Šioje srityje bendradarbiavimas apima:

a)

informacijos mainus ir dialogą pašto klausimais, susijusiais, inter alia, su regionine ir tarptautine veikla, reguliavimo aspektais ir politiniais sprendimais;

b)

techninę pagalbą reguliavimo, veiklos standartų ir žmogiškųjų išteklių plėtros klausimais;

c)

jungtinių projektų, įskaitant mokslinius tyrimus, skirtų technologijų vystymui šiame sektoriuje, skatinimą ir įgyvendinimą.

57 straipsnis

Energetika

1.   Bendradarbiavimo tikslas šioje srityje:

a)

gerinti Pietų Afrikos gyventojų galimybes naudotis įperkamais, patikimais ir tvariais energijos šaltiniais;

b)

reorganizuoti ir modernizuoti energijos gamybos, skirstymo ir vartojimo sektorius, kad atitinkamos paslaugos būtų teikiamos optimaliomis ekonominio našumo, socialinės plėtros ir aplinkosaugai priimtinomis sąlygomis;

c)

remti šalių tarpusavio bendradarbiavimą pietinės Afrikos regione, eksploatuojant vietinius energijos išteklius našiu ir aplinkai nekenksmingu būdu.

2.   Bendradarbiavimu konkrečiai siekiama:

a)

remti atitinkamą energetikos politiką ir infrastruktūrą Pietų Afrikoje;

b)

įvairinti energijos tiekimą Pietų Afrikoje;

c)

gerinti energijos operatorių darbo rezultatų techninius, ekonominius ir finansinius standartus, ypač elektros ir skysto kuro sektoriuose;

d)

padėti plėtoti vietinius išmanymo gebėjimus, visų pirma organizuojant bendrą ir techninį mokymą;

e)

kurti naujas ir atsinaujinančias energijos formas ir remti infrastruktūrą, ypač infrastruktūrą skirtą elektros tiekimui kaime;

f)

gerinti racionalų energijos naudojimą, svarbiausia skatinant energetikos sistemų našumą;

g)

skatinti aplinkai nekenksmingų technologijų perdavimą ir naudojimą;

h)

skatinti regioninį bendradarbiavimą energetikos srityje pietinėje Afrikoje.

58 straipsnis

Kasyba ir mineralinės medžiagos

12.   Bendradarbiavimo šioje srityje tikslas inter alia yra:

a)

remti ir skatinti tokias politikos priemones, kurios pagerintų sveikatos ir saugos lygį bei darbo sąlygas kasybos pramonėje;

b)

sudaryti galimybes tyrimuose ir investavimui į kasybos sektorių naudotis mineraliniais ištekliais ir Žemės mokslų duomenimis. Bendradarbiavimas taip pat turėtų sukurti abipusiai naudingą investicijas į šį sektorių bei mažas ir vidutines įmones (ir pirmiau nepalankioje padėtyje buvusias bendrijas) pritraukiančią atmosferą;

c)

remti veiklos kryptis, užtikrinančias, kad kasyba yra vykdoma tinkamai atsižvelgiant į aplinką ir tvariąją plėtrą bei atsižvelgiant į konkrečias šaliai būdingas sąlygas ir kasybos pobūdį;

d)

bendradarbiauti vykdant kasybos ir mineralinių medžiagų technologijų tyrimą bei plėtrą.

13.   Prie bendradarbiavimo prisidės Pietų Afrikos vystymo bendrijos (SADC) Kasybos koordinavimo skyriaus veikla.

59 straipsnis

Transportas

1.   Bendradarbiavimo šioje srityje tikslas yra:

a)

gerinti Pietų Afrikos gyventojų galimybes naudotis įperkamomis, saugiomis ir patikimomis transporto rūšimis ir palengvinti prekių srautus šalyje, remiant ekonomiškai ir ekologiškai subalansuotų intermodalinių tinklų infrastruktūros ir transporto sistemų plėtrą;

b)

remti pietinės Afrikos regiono šalių tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant sukurti tvarų transporto tinklą regiono reikmėms.

2.   Bendradarbiavimu ypač siekiama:

a)

prisidėti prie kelių, geležinkelių, uostų ir oro uostų infrastruktūros pertvarkos ir modernizavimo;

b)

laipsniškai gerinti oro transporto, geležinkelių, kelių ir multimodalinio tranzito sąlygas, taip pat kelių, geležinkelių, uostų ir oro uostų bei jūrų ir oro eismo valdymą;

c)

gerinti oro ir jūrų eismo saugą, gerinant navigacijos priemones ir mokymą, kad būtų galima vykdyti našias programas. infrastruktūros pertvarkos ir

60 straipsnis

Turizmas

1.   Šalys bendradarbiauja, siekdamos stiprinti konkurencingos turizmo pramonės plėtrą. Šiame kontekste Šalys visų pirma susitaria:

a)

skatinti turizmo pramonės kaip ekonominio augimo, galios, užimtumo ir užsienio valiutos variklio plėtrą;

b)

siekti sukurti strateginį aljansą, paremtą viešaisiais, privačiais ir bendruomenės interesais, siekiantį užtikrinti tvarią turizmo plėtrą;

c)

vykdyti bendrą veiklą tokiose srityse kaip produktų ir rinkų, žmogiškųjų išteklių ir institucinių struktūrų plėtra;

d)

bendradarbiauti, organizuojant mokymą turizmo klausimais ir kuriant gebėjimus, kad būtų galima pagerinti paslaugų standartus;

e)

bendradarbiauti skatinant ir plėtojant bendruomenės pagrindu turizmą, vykdant bandomuosius projektus kaimo vietovėse;

f)

palengvinti laisvą turistų judėjimą.

1.   Šalys susitaria, kad bendradarbiavimas turizmo srityje bus paremtas, inter alia, šiais principais:

a)

pagarba vietinių bendruomenių vientisumui ir interesams, ypač kaimo vietovėse;

b)

kultūros paveldo svarbos pripažinimu;

c)

mokymo, žinių perdavimo ir suvokimo didinimu platesniuose bendruomenės sluoksniuose;

d)

teigiama turizmo ir aplinkos išsaugojimo sąveika;

e)

regioninio bendradarbiavimo skatinimu pietinėje Afrikoje.

61 straipsnis

Žemės ūkis

1.   Bendradarbiavimu šioje srityje siekiama skatinti integruotą, darnią ir tvarią kaimo plėtrą Pietų Afrikoje. Bendradarbiavimu visu pirma siekiama:

a)

modernizuoti ir deramais atvejais pertvarkyti žemės ūkio sektorių tokiais būdais kaip infrastruktūros ir įrangos modernizavimas, pakavimo ir sandėliavimo metodų plėtra ir privačios prekybos ir prekybos grandinių tobulinimas;

b)

palengvinti ūkininkų konkurencingumo plėtrą ir didinimą anksčiau nuskriaustose bendruomenėse ir teikti tam atitinkamas paslaugas;

c)

įvairinti ir plėtoti produkciją bei išorės rinkas;

d)

siekti ir vystyti kooperaciją gyvūnų sveikatos, augalų sveikatingumo ir žemės ūkio gamybos būdų srityse;

e)

tirti priemones, kaip suderinti standartus ir taisykles dėl gyvūnų sveikatos ir augalų sveikatingumo, siekiant palengvinti prekybą ir atsižvelgiant į galiojančius abiejose Šalyse įstatymus ir pagal PPO taisykles.

2.   Bendradarbiavimas vyksta, inter alia, perduodant išmanymą, steigiant bendras įmones ir gebėjimų didinimo programas.

62 straipsnis

Žuvininkystė

Bendradarbiavimu šioje srityje siekiama skatinti žuvininkystės išteklių subalansuotą valdymą ir naudojimą, atsižvelgiant į ilgalaikius abiejų Šalių interesus. Tai pasiekiama, keičiantis informacija, kuriant ir įgyvendinant sutartas priemones, kuriomis gali būti sprendžiami ekonominiai, komerciniai, plėtros, moksliniai ir techniniai Šalių siekiai. Šios priemonės išdėstomos atskirame abipusiškai naudingame susitarime dėl žuvininkystės, kurį Šalys įsipareigoja stengtis sudaryti kuo greičiau.

63 straipsnis

Paslaugos

Šalys susitaria puoselėti bendradarbiavimą apskritai paslaugų sektoriuje ir konkrečiai tokiose srityse kaip bankininkystė, draudimas ir kitos finansinės paslaugos, inter alia:

a)

skatindamos prekybą paslaugomis;

b)

keisdamosi atitinkamais atvejais informacija apie taisykles, įstatymus ir nuostatus, reglamentuojančius paslaugų sektorių Šalyse;

c)

tobulindamos apskaitą, auditą, finansinių paslaugų priežiūrą ir reguliavimą ir finansų stebėjimą, skatindamos, pavyzdžiui, mokymo schemas.

64 straipsnis

Vartotojų politika ir vartotojų sveikatos apsauga

Šalys pradeda bendradarbiauti vartojimo politikos ir vartotojų sveikatos apsaugos srityje pirmiausia siekdamos:

a)

sukurti tarpusavio informacijos apie šalyje uždraustus ir pavojingus produktus sistemas;

b)

keistis informacija ir patirtimi, kaip kurti ir vykdyti produktų ir produktų saugos priežiūrą po pardavimo;

c)

gerinti vartotojams teikiamą informaciją visų pirma apie kainas, siūlomų produktų ir paslaugų ypatybes;

d)

skatinti apsikeitimą vartotojų interesų atstovais;

e)

didinti vartotojų politikos ir sistemų suderinamumą;

f)

keistis informacija apie tai, kaip didinti vartotojų informuotumą per informaciją ir švietimą;

g)

viena kitai pranešti apie žalingų ar nesąžiningų verslo praktikų tyrimų vykdymą ir bendradarbiauti šioje srityje;

h)

keistis informacija apie veiksmingus būdus, kaip atitaisyti vartotojams padarytą žalą dėl neteisėtos veiklos.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRADARBIAVIMAS VYSTYMOSI LABUI

A SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

65 straipsnis

Tikslai

1.   Bendrijos ir Pietų Afrikos bendradarbiavimas vystymosi labui vykdomas politinio dialogo ir partnerystės kontekste ir remia nacionalinių valdžios institucijų vykdomą politiką bei reformas.

2.   Svarbiausia, bendradarbiavimas vystymosi labui prisideda prie Pietų Afrikos darnios ir tvarios ekonominės bei socialinės raidos ir jos dalyvavimo pasaulio ekonomikoje ir tvirtina demokratinės visuomenės ir teisinės valstybės, kurioje gerbiami žmogaus teisių politiniai, socialiniai ir kultūriniai aspektai bei pagrindinės laisvės, pamatus.

3.   Šiame kontekste prioritetas teikiamas rėmimo veiklai, kuri padeda kovoti su skurdu.

66 straipsnis

Prioritetai

1.   Pagrindinės bendradarbiavimo vystymosi labui sritys yra šios:

a)

politikos ir instrumentų, skirtų laipsniškai Pietų Afrikos ekonomikos integracijai į pasaulio ekonomiką ir prekybą, rėmimas, užimtumo, tvarių privačių įmonių plėtros rėmimas, regioninio bendradarbiavimo ir integracijos rėmimas. Šiame kontekste ypatingas dėmesys skiriamas paramai pastangoms, stengiantis jas pritaikyti, atsiradus regione laisvosios prekybos zonai pagal šį Susitarimą, ypač Pietinės Afrikos muitų sąjungoje;

b)

gyvenimo sąlygų gerinimas ir pagrindinių socialinių paslaugų teikimas;

c)

parama demokratizacijai, žmogaus teisių apsauga, geras viešasis valdymas, pilietinės visuomenės stiprinimas ir integracija į plėtros procesą.

2.   Skatinama viešosios valdžios institucijų ir nevyriausybinių plėtros partnerių ir veikėjų dialogas ir partnerystė.

3.   Programose pagrindinis dėmesys skiriamas pagrindinėms anksčiau nuskriaustų bendruomenių reikmėms ir atspindi plėtros aspektus, susijusius su lyčių bei aplinkosaugos dimensijomis.

67 straipsnis

Tinkami paramos gavėjai

Bendradarbiavimo partneriai, tinkami finansinei ir techninei paramai gauti, – tai nacionalinės, provincijų ir vietinės valdžios institucijos ir viešosios struktūros, nevyriausybinės organizacijos, bendruomenių organizacijos, regioninės ir tarptautinės organizacijos, institucijos ir viešieji bei privatūs subjektai. Bet kuri kita struktūra gali būti remtina, jei Šalys ją taip apibrėžia.

68 straipsnis

Priemonės ir metodai

1.   Priemonės, kurias galima taikyti bendradarbiavimo veikloje, minimoje 66 straipsnyje, – tai visų pirma studijos, techninė pagalba, mokymas ir kitos paslaugos, prekių tiekimas ir darbų atlikimas, taip pat vertinimas, stebėjimo auditas ir delegacijų lankymasis.

2.   Bendrijos finansavimas vietine ar užsienio valiuta, atsižvelgiant į poreikius ir veiklos pobūdį, gali būti skiriamas:

a)

vyriausybės biudžeto išlaidoms, skiriamoms reformoms ir politikos įgyvendinimui politiniame dialoge nustatytuose prioritetiniuose sektoriuose, remti;

b)

investicijoms (išskyrus pastatų pirkimą) ir įrangai;

c)

tam tikrais atvejais ir, pirmiausia, kai programą įgyvendina nevyriausybinis partneris, daugkartinėms išlaidoms.

3.   Kiekvienai bendradarbiavimo veiklai iš esmės yra būtinas 67 straipsnyje apibrėžtų partnerių indėlis. Šio indėlio pobūdis ir dydis priklauso nuo partnerio galimybių ir veiklos pobūdžio.

4.   Galima ieškoti galimybių derinti ir papildyti kitų partnerių, visų pirma Europos Sąjungos valstybių narių, teikiamas lėšas.

5.   Abi Šalys imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad Bendrijos dalyvavimas bendradarbiavime vystymosi labui pagal šį Susitarimą būtų žinomas plačiajai visuomenei.

69 straipsnis

Programavimas

1.   Daugiametis orientacinis programavimas, paremtas konkrečiais tikslais, nustatytais pagal 66 straipsnyje nurodytus prioritetus, nurodant pokyčius rengiant, įgyvendinant ir stebint bendradarbiavimą vystymosi labui ir vykdomą veiklą referenciniu laikotarpiu, vykdomas glaudžiai bendradarbiaujant Bendrijai ir Pietų Afrikos Vyriausybei ir dalyvaujant Europos investicijų bankui. Programavimo diskusijų rezultatai pateikiami daugiamatėje orientacinėje programoje, kurią pasirašo abi Šalys.

2.   Prie daugiametės orientacinės programos pridedamos detalios bendradarbiavimo vystymosi labui veiklos procedūros ir nuostatos.

70 straipsnis

Projektų identifikavimas, rengimas ir vertinimas

1.   Už veiklos vystymosi labui identifikavimą ir rengimą atsako Pietų Afrikos Vyriausybės nacionalinis įgaliojimus suteikiantis pareigūnas, apibrėžtas 80 straipsnyje, arba bet kuris kitas finansuotinas gavėjas, apibrėžtas 67 straipsnyje.

2.   Projektų ir programų medžiagoje, pateiktoje Bendrijos finansavimui, turi būti visa jų įvertinimui būtina informacija. Tokias medžiagas nacionalinis įgaliojimus suteikiantis pareigūnas arba kiti finansuotini gavėjai oficialiai perduoda delegacijos vadovui.

3.   Veiklos vystymosi labui vertinimą bendrai atlieka nacionalinis įgaliojimus suteikiantis pareigūnas ir (arba) kiti finansuotini gavėjai ir Bendrija.

71 straipsnis

Finansavimo pasiūlymai ir sprendimai

1.   Įvertinimo išvadas apibendrina delegacijos vadovas finansavimo pasiūlyme, kuris parengiamas glaudžiai bendradarbiaujant su nacionaliniu įgaliojimus suteikiančiu pareigūnu ir (arba) prašančiuoju partneriu.

2.   Komisija užbaigia finansavimo pasiūlymą ir persiunčia jį Bendrijos sprendimų priėmimo institucijai.

72 straipsnis

Finansavimo susitarimai

1.   Bet kuriam Bendrijos patvirtintam projektui ar programai sudaromas:

a)

arba finansavimo susitarimas, kurį parengia Komisija, veikianti Bendrijos vardu, ir nacionalinis įgaliojimus suteikiantis pareigūnas, veikiantis Pietų Afrikos Vyriausybės vardu, arba finansuotinas gavėjas;

b)

arba sutartis su tarptautinėmis organizacijomis ar teisinėmis įstaigomis, fiziniais asmenimis ar kitais 67 straipsnyje apibrėžtais operatoriais, atsakingais už projekto ar programos vykdymą.

4.   Visuose finansavimo susitarimuose ar sutartyse numatomi Komisijos ir Europos Audito Rūmų atliekami patikrinimai vietoje.

B SKIRSNIS

ĮGYVENDINIMAS

73 straipsnis

Rangovų ir tiekimo tinkamumas

1.   Dalyvavimas paraiškų konkursuose ir sutartyse yra atviras vienodomis sąlygomis visiems fiziniams ir juridiniams asmenims Europos Sąjungos valstybėse narėse, Pietų Afrikoje ir AKR valstybėse. Deramai pagrįstais atvejais bei siekiant užtikrinti geriausią ekonomiškumą gali būti leidžiama dalyvauti ir kitoms besivystančioms šalims.

2.   Tiekiamos prekės ir paslaugos turi būti valstybių narių, Pietų Afrikos ir AKR valstybių kilmės. Deramai pagrįstais atvejais jos gali būti kitų šalių kilmės.

74 straipsnis

Perkančioji institucija

1.   Rangos, prekių tiekimo ir paslaugų sutartis rengia, dėl jų derasi ir sudaro finansuotinas gavėjas, Komisijai pritariant ir bendradarbiaujant.

2.   Finansuotinas gavėjas gali prašyti Komisijos parengti, derėtis ir sudaryti paslaugų sutartis jo vardu tiesiogiai arba per jo atitinkamą žinybą.

75 straipsnis

Viešųjų pirkimų procedūros

Viešųjų pirkimų arba sutarčių, kurias finansuoja Bendrija, procedūros nustatomos bendruosiuose straipsniuose, kurie pridedami prie finansavimo susitarimų.

76 straipsnis

Bendrieji nuostatai ir sąlygos

Bendrijos finansuojamų rangos, tiekimo ir paslaugų sutarčių sudarymą ir vykdymą reglamentuoja šis Susitarimas ir atitinkami bendrieji rangos, tiekimo ir paslaugų sutarčių nuostatai bei bendrosios sąlygos, priimtos Bendradarbiavimo tarybos sprendimu.

77 straipsnis

Ginčų sprendimas

Bet kuris ginčas, iškilęs tarp Pietų Afrikos ir rangovo, tiekėjo ar paslaugų teikėjo vykdant Bendrijos finansuojamą sutartį, sprendžiamas arbitražo procedūra pagal procedūrines sutaikinimo ir sutarčių arbitražo taisykles, priimtas Bendradarbiavimo tarybos sprendimu.

78 straipsnis

Fiskalinės ir muitinės priemonės

1.   Pietų Afrikos Vyriausybė visas Bendrijos finansuojamas sutartis atleidžia nuo fiskalinių mokesčių ir muitų ir (arba) nuo lygiaverčio poveikio mokesčių ar rinkliavų.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos priemonės nustatomos Pietų Afrikos Vyriausybei ir Komisijai pasikeičiant laiškais.

79 straipsnis

Vyriausiasis įgaliojimus suteikiantis pareigūnas

Komisija paskiria vyriausiąjį įgaliojimus suteikiantį pareigūną, kuris yra atsakingas už išteklių, kuriuos Bendrija suteikia bendradarbiavimui su Pietų Afrika vystymosi labui, valdymą.

80 straipsnis

Nacionalinis įgaliojimus suteikiantis pareigūnas ir mokėjimų tarpininkas

1.   Pietų Afrikos Vyriausybė paskiria nacionalinį įgaliojimus suteikiantį pareigūną jai atstovauti visoje su Komisijos finansuojamais projektais susijusioje veikloje, kuriai yra sudarytas Pietų Afrikos ir Bendrijos finansavimo susitarimas. Taip pat paskiriamas mokėjimų tarpininkas.

2.   Vyriausiojo įgaliojimus suteikiančio pareigūno ir nacionalinio įgaliojimus suteikiančio pareigūno bei mokėjimų tarpininko pareigos ir užduotys nustatomos Pietų Afrikos Vyriausybei ir Komisijai pasikeičiant laiškais pagal Komisijos finansinius nuostatus, taikomus preferencinėms priemonėms.

81 straipsnis

Delegacijos vadovas

1.   Komisijai Pietų Afrikoje atstovauja delegacijos vadovas, kuris kartu su nacionaliniu įgaliojimus suteikiančiu pareigūnu užtikrina finansinio ir techninio bendradarbiavimo įgyvendinimą, stebėjimą ir vėlesnes priemones, laikantis gero finansų valdymo principų ir šio Susitarimo nuostatų. Visų pirma delegacijos vadovui suteikiamos galios palengvinti ir pagreitinti projektų ir programų rengimą, vertinimą ir vykdymą.

2.   Pietų Afrikos Vyriausybė delegacijos vadovui ir Pietų Afrikoje Komisijos paskirtiems pareigūnams suteikia privilegijas ir imunitetą pagal 1961 m. Vienos diplomatinių santykių konvenciją.

3.   Apibrėždamos nacionalinio įgaliojimus suteikiančio pareigūno ir delegacijos vadovo užduotis ir pareigas, Šalys siekia užtikrinti, kad projektai ir programos būtų kuo daugiau valdomi vietoje ir būtų suderinami ir nuoseklūs su kitose AKR valstybėse taikoma praktika.

82 straipsnis

Stebėjimas ir įvertinimas

1.   Stebėjimo ir įvertinimo tikslas – išorinės plėtros veiklos (rengimo, įgyvendinimo ir tolesnių veiksmų) išorinis vertinimas, siekiant pagerinti vykstančios ir būsimos veiklos vystymosi labui veiksmingumą. Šį darbą atlieka bendrai Pietų Afrika ir Bendrija.

2.   Bendradarbiavimą stebi ir vertina kartu Pietų Afrika ir Bendrija. Vykdomos metinės konsultacijos, siekiant įvertinti pažangą ir susitarti, kokių priemonių reikia imtis patikslinti ir patobulinti daugiametę orientacinę programą ir pasirengti veiklai ateityje.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRADARBIAVIMAS KITOSE SRITYSE

83 straipsnis

Mokslas ir technologija

Šalys įsipareigoja intensyvinti mokslo ir technologinį bendradarbiavimą. Išsamios šio tikslo įgyvendinimo priemonės yra pateiktos atskirame susitarime, kuris įsigaliojo 1997 m. lapkričio mėnesį.

84 straipsnis

Aplinka

1.   Šalys bendradarbiauja tvarios plėtros tikslais, racionaliai naudodamos neatsinaujinančius gamtos išteklius ir subalansuotai naudodamos atsinaujinančius gamtos išteklius, ir taip skatina aplinkos apsaugą, užkerta kelią jos prastėjimui ir kontroliuoja taršą. Šalys siekia pagerinti aplinkos kokybę ir dirba kartu, kovodamos su aplinkos problemomis.

2.   Šalys skiria ypatingą dėmesį aplinkos valdymo pajėgumams plėtoti. Aplinkosaugos prioritetai nustatomi, vykstant dialogui. Pietų Afrikos ankstesnės politikos dėl padėties aplinkoje poveikis persvarstomas ir kur įmanoma sprendžiamas.

3.   Bendradarbiavimo santykiai apima, inter alia, klausimus, susijusius su miestų plėtra ir žemės naudojimu žemės ūkio ir ne žemės ūkio tikslais; dykumų susidarymu, atliekų, įskaitant pavojingas ir branduolines atliekas, tvarkymu; pavojingų cheminių medžiagų tvarkymu; biologinės įvairovės valdymu ir subalansuotu naudojimu; subalansuotu miškininkystės išteklių valdymu; jūrų pakrančių ir jūrų taršos kontrole bei jūrų išteklių valdymu; integruotu vandens baseinų valdymu, įskaitant tarptautinių upių baseinų valdymą; vandens paklausos valdymu ir problemomis, susijusiomis su šiltnamio efektą didinančia tarša.

85 straipsnis

Kultūra

1.   Šalys įsipareigoja bendradarbiauti kultūros srityje, siekdamos skatinti gilias kultūrų įvairovės Pietų Afrikoje ir Europos Sąjungoje žinias ir geresnį supratimą. Šalys šalina kliūtis kultūrų bendravimui ir bendradarbiavimui ir skatina skirtingų kultūrų tautų tarpusavio priklausomybės suvokimą. Jos skatina Pietų Afrikos ir Europos Sąjungos žmones dalyvauti abipusiškai turtinant kultūras.

2.   Kultūriniais kontaktais siekiama išsaugoti ir praturtinti kultūros paveldą ir sukurti bei platinti kultūros vertybes ir paslaugas. Kuo plačiau yra naudojamos nacionalinės, regioninės ir tarpregioninės ryšių priemonės ir infrastruktūra, siekiant palengvinti kultūrų kontaktus ir skatinti gerbti autoriaus teises ir gretutines teises.

3.   Šalys bendradarbiauja Pietų Afrikos ir Europos Sąjungos institucijų rengiamuose kultūriniuose renginiuose ir mainuose.

86 straipsnis

Socialinės problemos

1.   Šalys veda dialogą dėl bendradarbiavimo socialiniais klausimais. Čia įeina, bet tuo nebūtinai apsiriboja, klausimai, susiję su visuomenės problemomis po aparteido, skurdo mažinimu, nedarbu, lyčių nelygybe, smurtu prieš moteris, vaikų teisėmis, darbo santykiais, visuomenės sveikata, sauga darbe ir gyventojais.

2.   Šalys mano, kad ekonomikos plėtra turi vykti kartu su socialine pažanga. Jos pripažįsta pareigą užtikrinti pagrindines socialines teises, kurios konkrečiai siekia darbuotojų asociacijų laisvės, teisės vesti kolektyvines derybas, panaikinti priverstinį darbą, pašalinti diskriminaciją darbe ir profesijose ir veiksmingo vaikų darbo panaikinimo. Šių teisių plėtros atskaitos taškas – atitinkami TDO standartai.

87 straipsnis

Informacija

Šalys imasi reikiamų priemonių veiksmingam tarpusavio apsikeitimui informacija skatinti. Pirmenybė teikiama, inter alia, informacijos apie Pietų Afrikos ir Bendrijos bendradarbiavimą skleidimui užtikrinti. Be to, Šalys stengiasi teikti pagrindinę informaciją apie Pietų Afriką ir Europos Sąjungą plačiajai visuomenei ir specializuotą informaciją apie Europos Sąjungos politiką specialioms auditorijoms Pietų Afrikoje, taip pat specializuotą informaciją apie Pietų Afrikos politiką specialioms auditorijoms Europos Sąjungoje.

88 straipsnis

Spauda ir audiovizualinė žiniasklaida

Šalys skatina bendradarbiavimą spaudos ir audiovizualinės žiniasklaidos srityje, siekdamos remti tolesnę plėtrą ir puoselėti žiniasklaidos nepriklausomumą bei pliuralizmą joje. Bendradarbiavimas vykdomas, inter alia:

a)

skatinant žmogiškųjų išteklių plėtrą, visų pirma per žurnalistų ir žiniasklaidos profesionalų mokymo ir mainų programas;

b)

skatinant platesnę žiniasklaidos prieigą prie informacijos šaltinių;

c)

keičiantis technine pažangiąja patirtimi ir informacija;

d)

kuriant audiovizualines programas.

89 straipsnis

Žmogiškieji ištekliai

1.   Šalys bendradarbiauja didindamos žmogiškųjų išteklių vertę Pietų Afrikoje visose srityse, kurioms taikomas šis Susitarimas. Bendradarbiavimu siekiama stiprinti institucijų gebėjimus pagrindinių vyriausybės žmogiškųjų išteklių vystymo srityse, ypatingą dėmesį skiriant labiausiai nuskriaustiems gyventojų sluoksniams.

2.   Siekiant vystyti vyresniųjų darbuotojų kompetencijos lygį valstybiniame ir privačiame sektoriuose, Šalys intensyvina savo bendradarbiavimą švietimo ir profesinio rengimo srityse ir švietimo įstaigų bei įmonių bendradarbiavimą. Ypatingas dėmesys skiriamas specializuotų struktūrų Europos Sąjungoje ir Pietų Afrikoje pastovių ryšių kūrimui, siekiant skatinti patirties ir techninių išteklių bendrą telkimą ir mainus.

3.   Šalys skatina informacijos mainus, siekdamos puoselėti atitinkamų institucijų bendradarbiavimą laipsnių ir diplomų pripažinimo srityje.

4.   Šalys skatina aukštojo mokslo įstaigų, pavyzdžiui, universitetų, ryšius ir bendradarbiavimą.

90 straipsnis

Kova su narkomanija ir pinigų plovimu

Šalys įsipareigoja bendradarbiauti kovoje su narkomanija ir pinigų plovimu:

a)

skatindamos Pietų Afrikos narkotikų kontrolės generalinį planą ir didindamos Pietų Afrikos ir pietinės Afrikos regiono programų veiksmingumą, kovojant su neteisėtu narkotikų ir psichotropinių medžiagų piktnaudžiavimu, taip pat su šių medžiagų gamyba, tiekimu ir prekyba, remiantis atitinkamomis tarptautinėmis JT narkotikų kontrolės konvencijomis;

b)

užkirsdamos kelią jų finansų įstaigų panaudojimui kapitalui, gautam iš nusikalstamos veikos apskritai ir konkrečiai iš narkotikų prekybos, plauti, remiantis standartais, kurie yra tolygūs tarptautinių institucijų, visų pirma Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF), priimtiems standartams, ir

c)

užkirsdamos kelią prekursorinių cheminių medžiagų ir kitų pagrindinių neteisėtoje narkotikų ir psichtropinių medžiagų gamyboje naudojamų medžiagų neteisėtam judėjimui, remiantis standartais, kurie yra tolygūs tarptautinių institucijų, visų pirma Cheminių medžiagų operatyvinės grupės (CATF), priimtiems standartams.

91 straipsnis

Duomenų apsauga

1.   Šalys bendradarbiauja, tobulindamos asmens duomenų apdorojimo apsaugą, atsižvelgdamos į tarptautinius standartus.

2.   Į bendradarbiavimą asmens duomenų apsaugos srityje gali įeiti techninė pagalba informacijos ir ekspertų pasikeitimo bei bendrų programų ir projektų kūrimo forma.

3.   Bendradarbiavimo taryba reguliariai apžvelgia šioje srityje padarytą pažangą.

92 straipsnis

Sveikata

1.   Šalys bendradarbiauja, siekdamos pagerinti gyventojų psichinę ir fizinę sveikatą ją stiprindamos ir užkirsdamos ligoms kelią.

2.   Visuomenės sveikatos srityje Šalys bendradarbiauja, dalindamosi informacija ir patirtimi vykdant programas, pagal kurias, inter alia, platinama informacija, tobulinamas visuomenės sveikatos profesionalų švietimas ir rengimas, stebimos ligos ir kuriamos sveikatos informacijos sistemos, mažinama rizika dėl ligų, susijusių su gyvenimo būdu, užkertamas kelias ir kontroliuojamas ŽIV/AIDS bei kitos užkrečiamos ligos.

3.   Į bendradarbiavimą saugos ir sveikatos darbe klausimais įeina apsikeitimas informacija apie įstatymines ir ne įstatymines priemones, taikomas nelaimingiems atsitikimams, profesinėms ligoms ir kitokiems su darbu susijusiems pavojams sveikatai išvengti.

4.   Į bendradarbiavimą vaistų srityje įeina parama vaistų įvertinimui ir registracijai.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRADARBIAVIMO FINANSINIAI ASPEKTAI

93 straipsnis

Tikslas

Siekdama šio Susitarimo tikslų Pietų Afrika naudojasi Bendrijos finansine ir technine pagalba dotacijų ir paskolų forma, kurios yra skiriamos socialinės ir ekonominės plėtros reikmėms.

94 straipsnis

Dotacijos

Finansinei pagalbai dotacijų forma taikoma:

a)

speciali finansų priemonė, įsteigta pagal Bendrijos biudžetą, skirta 65 ir 66 straipsniuose minėtai bendradarbiavimo vystymosi labui veiklai remti;

b)

kiti finansų ištekliai, kurie gali būti skirti iš kitų Bendrijos biudžeto eilučių vystymo ir tarptautinio bendradarbiavimo veiklai, patenkančiai į tų biudžeto eilučių taikymo sritį. Prašymų pateikimo ir patvirtinimo procedūra, įgyvendinimas, stebėjimas ir vertinimas vykdomi pagal bendrąsias sąlygas, taikomas atitinkamai biudžeto eilutei.

95 straipsnis

Paskolos

Dėl finansavimo paskolų forma Europos investicijų bankas Europos Sąjungos tarybos prašymu galėtų svarstyti investicinių projektų Pietų Afrikoje finansavimą ilgalaikėmis paskolomis, neviršijant didžiausių sumų ir galiojimo laikotarpių, kurie nustatomi taikant atitinkamas Europos bendrijos steigimo sutarties nuostatas.

96 straipsnis

Regioninis bendradarbiavimas

Finansinė Bendrijos pagalba, minėta pirmesniuose straipsniuose, gali būti naudojama nacionalinius arba vietinius interesus atitinkantiems projektams arba programoms Pietų Afrikoje ir Pietų Afrikos dalyvavimui regioninio bendradarbiavimo veikloje, kurios ji imasi kartu su kitomis besivystančiomis šalimis, finansuoti.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

97 straipsnis

Institucinė sąranga

1.   Šalys susitaria įsteigti Bendradarbiavimo tarybą, kuri atlieka šias funkcijas:

a)

užtikrina tinkamą Susitarimo veikimą ir įgyvendinimą ir Šalių dialogą;

b)

studijuoja Šalių tarpusavio prekybos ir bendradarbiavimo plėtrą;

c)

ieško tinkamų būdų užkirsti kelią problemoms, kurios gali atsirasti šio Susitarimo taikymo srityje;

d)

keičiasi nuomonėmis ir teikia pasiūlymus bet kuriuo bendriems interesams svarbiu klausimu, susijusiu su prekyba ir bendradarbiavimu, įskaitant veiklą ateityje ir turimus išteklius jai vykdyti.

2.   Dėl Bendradarbiavimo tarybos sudėties, jos posėdžių dažnumo, dienotvarkės ir vietos susitariama Šalių konsultacijomis.

3.   Minėta Bendradarbiavimo taryba turi įgaliojimus priimti sprendimus visais klausimais, kuriems taikomas šis Susitarimas.

4.   Šalys susitaria skatinti ir sudaryti palankias sąlygas nuolatiniam jų Parlamentų tarpusavio ryšių palaikymui dėl šiuo susitarimu nustatytų bendradarbiavimo sričių.

5.   Šalys taip pat skatina ryšius tarp kitų panašių ir atitinkamų institucijų Pietų Afrikoje ir Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, tarp Europos bendrijos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Pietų Afrikos nacionalinės ekonominės plėtros ir darbo tarybos (NEDLAC).

98 straipsnis

Straipsnis mokesčių klausimais

1.   Palankiausio režimo statusas, suteiktas pagal šio Susitarimo nuostatas, arba bet kurios pagal šį Susitarimą priimtos priemonės netaikomos mokesčių lengvatoms, kurias Pietų Afrika ir Europos Sąjungos valstybės narės teikia ar ateityje gali teikti, remdamosi susitarimais dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo, kitomis mokesčių priemonėmis ar vidaus mokesčių įstatymais.

2.   Nė viena šio Susitarimo nuostata ir jokia pagal šį Susitarimą priimta priemonė negali būti aiškinama taip, kad neleistų priimti ar vykdyti kurios nors priemonės, kuria siekiama užkirsti kelią mokesčių vengimui ar išsisukinėjimui nuo mokesčių pagal susitarimų dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo nuostatas, kitas mokesčių priemones ar vidaus įstatymus.

3.   Nė viena šio Susitarimo nuostata ir jokia pagal šį Susitarimą priimta priemonė negali būti aiškinama taip, kad, Europos Sąjungos valstybėms narėms ar Pietų Afrikai taikant savo atitinkamus mokesčių įstatymus, neleistų joms daryti skirtumo tarp mokesčių mokėtojų, kurių padėtis yra skirtinga, visų pirma jų gyvenamosios vietos atžvilgiu ar vietos, kur yra investuotas jų kapitalas, atžvilgiu.

99 straipsnis

Trukmė

Šis Susitarimas galioja neribotą laiką. Bet kuri Šalis šį Susitarimą gali denonsuoti, apie tai raštu pranešdama kitai Šaliai. Susitarimas nustoja būti taikomas, praėjus šešiems mėnesiams nuo tokio pranešimo.

100 straipsnis

Nediskriminavimas

Srityse, kuriose taikomas šis Susitarimas, nepažeidžiant jame esančių specialių nuostatų:

a)

dėl Pietų Afrikos Bendrijai taikomų priemonių neturi atsirasti jokios diskriminacijos tarp valstybių narių, jų piliečių ar jų įmonių;

b)

dėl Bendrijos ir valstybių narių Pietų Afrikai taikomų priemonių neturi atsirasti jokios diskriminacijos tarp Pietų Afrikos piliečių ar jos įmonių.

101 straipsnis

Teritorinis taikymas

Šis Susitarimas taikomas teritorijose, kuriose taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, pagal joje nustatytas sąlygas ir teritorijose, kurios yra apibrėžtos Pietų Afrikos konstitucijoje.

102 straipsnis

Ateities įvykiai

Abipusiu susitarimu ir savo kompetencijos atitinkamose srityse Šalys gali praplėsti šį Susitarimą, siekdamos padidinti bendradarbiavimą, ir jį papildyti susitarimais dėl konkrečių sektorių ar veiklos.

Remiantis šiuo susitarimu bet kuri Šalis gali pateikti siūlymus dėl bendradarbiavimo ribų išplėtimo remdamasi taikant susitarimą įgyta patirtimi.

103 straipsnis

Peržiūra

Penkerių metų laikotarpiu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Šalys jį peržiūri, siekdamos atkreipti dėmesį į kitas galimas priemones, kurios gali turėti įtakos šiam Susitarimui. Šalys susitaria dėl kitų peržiūrų.

104 straipsnis

Ginčų sprendimas

1.   Kiekviena Šalis Bendradarbiavimo tarybai gali perduoti bet kurį ginčą, susijusį su šio Susitarimo taikymu ar aiškinimu.

2.   Bendradarbiavimo taryba bet kurį ginčą gali išspręsti, priimdama sprendimą.

3.   Kiekviena Šalis privalo imtis priemonių, kurių reikia šio straipsnio 2 dalyje minėtam sprendimui įvykdyti.

4.   Jei ji negali išspręsti ginčo pagal šio straipsnio 2 dalį, kiekviena Šalis gali pranešti kitai Šaliai apie arbitro paskyrimą; tada kita Šalis privalo paskirti antrą arbitrą per du mėnesius nuo pirmo arbitro paskyrimo.

5.   Per šešis mėnesius nuo antro arbitro paskyrimo Bendradarbiavimo taryba paskiria trečią arbitrą.

6.   Arbitrų sprendimas priimamas balsų dauguma per 12 mėnesių.

7.   Kiekviena ginčo Šalis privalo imtis priemonių, kurių reikia arbitrų sprendimui įgyvendinti.

8.   Bendradarbiavimo taryba nustato arbitražo darbo tvarką.

9.   Jei ginčas kyla dėl šio Susitarimo II ir III antraštinės dalies, taikomos šios procedūros:

a)

antrasis arbitras paskiriamas per 30 dienų;

b)

Bendradarbiavimo taryba trečią arbitrą paskiria per 60 dienų nuo antrojo arbitro paskyrimo;

c)

arbitrai savo nustatytus faktus ir sprendimus paprastai pateikia Šalims ir Bendradarbiavimo tarybai ne vėliau kaip po šešių mėnesių nuo arbitražo kolegijos sudarymo dienos. Skubiais atvejais, įskaitant atvejus, susijusius su gendančiais produktais, arbitrai stengiasi savo pranešimą pateikti šalims per tris mėnesius;

d)

per 60 dienų atitinkama Šalis praneša kitai Šaliai ir Bendradarbiavimo tarybai apie savo ketinimus įgyvendinti Bendradarbiavimo tarybos arba arbitrų nustatytas išvadas ir sprendimus;

e)

jei praktiškai neįmanoma tuoj pat laikytis Bendradarbiavimo tarybos arba arbitrų nustatytų išvadų ir sprendimų, atitinkamai Šaliai suteikiamas pakankamas laikotarpis tai atlikti. Toks pakankamas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 15 mėnesių nuo išvadų ir sprendimo pateikimo Šalims. Tačiau abipusiu Šalių sutarimu tas laikotarpis gali būti sutrumpintas arba pailgintas, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes.

10.   Nepažeisdamos savo teisės taikyti PPO ginčų sprendimo procedūras, Bendrija ir Pietų Afrika stengiasi spręsti ginčus, susijusius su konkrečiomis pareigomis pagal šio Susitarimo II ir III antraštines dalis, taikydamos specialias šio Susitarimo ginčų sprendimo nuostatas. Pagal šį Susitarimą nustatytame arbitražo procese nesprendžiamos Šalių PPO teisės ir pareigos, nebent Šalys susitaria perduoti tokius klausimus arbitražui.

105 straipsnis

Straipsnis dėl dvišalių susitarimų

Išskyrus atvejus, kai šis Susitarimas sukuria lygiavertes ar didesnes Šalių teises, šis Susitarimas nedaro poveikio teisėms, nustatytoms galiojančiuose susitarimuose, kurių privalo laikytis viena ar kelios valstybės narės ir Pietų Afrika.

106 straipsnis

Straipsnis dėl pataisų

1.   Šalis, kuri nori iš dalies pakeisti šį Susitarimą, gali pateikti pasiūlymą dėl pataisos kartu su jos pagrindimu Bendradarbiavimo tarybos svarstymui ir sprendimui.

2.   Jei kita Šalis mano, kad siūloma pataisa gali daryti žalingą poveikį jos teisėms pagal šį Susitarimą, ji gali pateikti Bendradarbiavimo tarybos svarstymui ir sprendimui pasiūlymą dėl šio Susitarimo kompensacinių patikslinimų.

107 straipsnis

Priedai

Protokolai ir priedai yra šio Susitarimo sudedamoji dalis.

108 straipsnis

Kalbos ir originalų skaičius

Šis Susitarimas yra sudarytas dviem egzemplioriais anglų, danų, graikų, italų, ispanų, olandų, portugalų, prancūzų, suomių, švedų ir vokiečių kalbomis ir Pietų Afrikos oficialiosiomis kalbomis, išskyrus anglų, būtent: sepedi, sesotho, setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa ir isiZulu. Visi tekstai yra autentiški.

109 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis Susitarimas įsigalioja pirmą kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį Susitariančiosios šalys viena kitai pranešė apie būtinų procedūrų užbaigimą, dieną.

Jei prieš įsigaliojant šiam Susitarimui, Šalys nusprendžia taikyti jį laikinai, visos nuorodos į įsigaliojimo datą yra laikomos nuorodomis į tokio laikino taikymo įsigaliojimo datą.

Hecho en Pretoria, el once de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Pretoria, den ellevte oktober nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Pretoria am elften Oktober neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στην Πρετόρια, στις ένδεκα Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Pretoria on the eleventh day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Pretoria, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Fatto a Pretoria, addì undici ottobre millenovecentonovantanove.

Gedaan te Pretoria, de elfde oktober negentienhonderd negennegentig.

Feito em Pretória, em onze de Outubro de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Pretoriassa yhdentenätoista päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Pretoria den elfte oktober nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image 1

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image 2

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

Image 3

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image 4

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image 5

Por el Reino de España

Image 6

Pour la République française

Image 7

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

Image 8

Per la Repubblica italiana

Image 9

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image 10

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image 11

Für die Republik Österreich

Image 12

Pela República Portuguesa

Image 13

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image 14

För Konungariket Sverige

Image 15

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image 16

For the Republic of South Africa

wa Repapoliki ya Afrika Borwa

Ya Rephaboliki ya Afrika Borwa

Wa Rephaboliki ya Aforika Borwa

WeRiphabliki yaseNingizimu Afrika

wa Rephabuliki ya Afurika Tshipembe

Wa Riphabliki ra Afrika-Dzonga

Vir die Republiek van Suid-Afrika

WeRiphabhliki yeSewula Afrika

WeRiphablikhi yoMzantsi Afrika

WeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika

Image 17


(1)  Susitarimas, sudarytas vienuolika Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų (ispanų, danų, vokiečių, graikų, anglų, prancūzų, italų, olandų, portugalų, suomių, švedų), buvo paskelbtas OL L 311, 1999 12 4, p. 3.


PRIEDAS

PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA

SĄRAŠAS NUKRYPTI LEIDŽIANČIŲ SUTARTŲ NUOSTATŲ DĖL PREKYBĄ VARŽANČIŲ AR IŠKREIPIANČIŲ PRIEMONIŲ NETAIKYMO IR JŲ LAIPSNIŠKO PANAIKINIMO

Įvadas

Bendrija ir Pietų Afrikos Respublika susitaria, kad taikomo didžiausio palankumo statuso tarifo didinimas (angl. MFN) arba kitos prekybą varžančios ar iškreipiančios priemonės, taikomos nuo 1996 m. liepos 1 d. bus panaikintos kitos šalies atžvilgiu ne vėliau kaip po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos.

Pietų Afrikos prašymu ir atsižvelgiant į Pietų Afrikos Respublikos ekonomikos pertvarkymo ypatybes ir į konkretų etapą, suderinant jos tarifų sistemą su įsipareigojimais PPO, Bendrija išimties tvarka sutiko apsvarstyti konkrečius prašymus dėl nukrypti leidžiančių nuostatų, susijusių su prekybą varžančių ar iškreipiančių priemonių laipsnišku panaikinimu.

Atsižvelgdamos į šį procesą ir siekdamos įgyvendinti šio Susitarimo 7 straipsnio nuostatas, abi pusės susitaria nuo 1996 m. liepos 1 d. veiksmingai taikytus tarifus pakeisti toliau išvardytais tarifais, taip įrodydamos, kad šiame priede išvardytiems produktams netaikomos prekybą varžančios ar iškreipiančios priemonės.

Kodo aprašymas

Įgyvendinimo data

1996 m. norma

Nauja norma

0207 41 90

1997 9 18

27 %

220 c/kg

0403 90 00

1998 1 2

netaikoma

450 c/kg

0404 10 00

1998 1 2

netaikoma

450 c/kg

0404 90 00

1998 1 2

100 c/kg

450 c/kg

0405 10 00

1998 1 2

320 c/kg

500 c/kg

0405 20 10

1998 1 2

20 %

500 c/kg

0405 20 90

1998 1 2

320 c/kg

500 c/kg

0405 90 00

1998 1 2

320 c/kg

500 c/kg

0406 10 10

1998 1 2

25 %

500 c/kg

0406 10 20

1998 1 2

20 %

500 c/kg

0406 20 10

1998 1 2

22 %

500 c/kg

0406 20 90

1998 1 2

25 %

500 c/kg

0406 30 00

1998 1 2

25 %

500 c/kg

0406 40 10

1998 1 2

22 %

500 c/kg

0406 40 90

1998 1 2

25 %

500 c/kg

0406 90 10

1998 1 2

22 %

500 c/kg

0406 90 25

1998 1 2

660 c/kg

500 c/kg

0406 90 35

1998 1 2

660 c/kg

500 c/kg

0406 90 90

1998 1 2

25 %

500 c/kg

0902 30 00

1999 1 11

netaikoma

R4/kg

0902 40 00

1999 1 11

netaikoma

R4/kg

1001 90 00

tarifų formulė

netaikoma

50

1005 10 00

tarifų formulė

netaikoma

50

1005 90 00

tarifų formulė

netaikoma

50

1101 00 10

tarifų formulė

50 %

99

1101 00 20

tarifų formulė

1 c/kg

99

1509 10 00

1998 m. balandžio mėn.

30 %

10

1701 11 00

kaitoma

76,5 c/kg

105

1701 12 00

kaitoma

76,5 c/kg

105

1701 91 00

kaitoma

76,5 c/kg

105

1701 99 00

kaitoma

76,5 c/kg

105

2002 10 90

1998 2 13

110 c/kg minus 80

30

2204 10 10

1998 2 13

118 c/li

238 c/li

2204 10 90

1998 2 13

118 c/li

238 c/li

2204 21 10

1998 2 13

31 c/li

97 c/li

2204 21 20

1998 2 13

AA 1764/li ar R1.542/li + RO.92/

138 c/li

2204 21 90

1998 2 13

22,44 c/li

138 c/li

2204 29 10

1998 2 13

31 c/li

73 c/li

2204 29 20

1998 2 13

AA 1764/li ar R1.542/li + RO.9200

138 c/li

2204 29 90

1998 2 13

22,44 c/li

114 c/li

2205 10 00

1998 2 13

22,44 c/li

88 c/li

2205 90 00

1998 2 13

22,44 c/li

73 c/li

2206 00 10

1998 2 13

9,9 c/li

62 c/li

2206 00 20

1998 2 13

9,9 c/li

62 c/li

2206 00 30

1998 2 13

9,9 c/li

156 c/li

2206 00 40

1998 2 13

44,81 c/li

62 c/li

2206 00 50

1998 2 13

44,81 c/li

62 c/li

2206 00 60

1998 2 13

44,81 c/li

156 c/li

2206 00 70

1998 2 13

22,44 c/li

62 c/li

2206 00 90

1998 2 13

43,21 c/li

62 c/li

2849 10 00

1998 2 13

netaikoma

10

3204 17 10

1998 6 19

netaikoma

12

3204 19 10

1998 6 19

netaikoma

12

4011 10 05

1997 1 1

netaikoma

40

4011 10 15

1997 1 1

25 % ar 815 c/kg minus 75

40

4011 10 25

1997 1 1

25 % ar 815 c/kg minus 75

40

4011 10 35

1997 1 1

25 % ar 815 c/kg minus 75

40

4011 20 10

1997 1 1

25 % ar 860 c/kg minus 75

34

4011 20 20

1997 1 1

25 % ar 860 c/kg minus 75

34

4011 20 30

1997 1 1

25 % ar 860 c/kg minus 75

34

4011 20 40

1997 1 1

25 % ar 860 c/kg minus 75

34

4011 20 50

1997 1 1

25 % ar 860 c/kg minus 75

34

4011 20 60

1997 1 1

25 % ar 860 c/kg minus 75

34

4011 91 10

1997 1 1

10 % ar 830 c/kg minus 90

20

4011 91 20

1997 1 1

netaikoma

20

4011 91 30

1997 1 1

netaikoma

20

4011 91 40

1997 1 1

netaikoma

20

4011 91 50

1997 1 1

10 % ar 830 c/kg minus 90

20

4011 91 60

1997 1 1

10 % ar 830 c/kg minus 90

20

4011 99 00

1997 1 1

10 % ar 830 c/kg minus 90

20

4012 10 00

1997 1 1

20 %

25

4012 20 00

1997 1 1

20 %

25

4012 90 00

1997 1 1

12 %

25

4013 10 00

1997 1 1

10 % ar 920 c/kg minus 90

25

4013 90 90

1997 1 1

10 % ar 920 c/kg minus 90

25

4409 20 00

1997 2 7

netaikoma

12

5208 31 40

1997 12 13

10 %

22

5208 32 40

1997 12 13

10 %

22

5208 33 20

1996 12 13

10 %

22

5208 41 40

1997 12 13

10 %

22

5208 42 40

1997 12 13

10 %

22

5208 51 20

1997 12 13

10 %

22

5208 51 30

1996 12 13

10 %

22

5208 52 20

1997 12 13

10 %

22

5208 52 30

1996 12 13

10 %

22

5208 53 20

1996 12 13

10 %

22

5208 59 20

1996 12 13

10 %

22

5209 31 40

1996 12 13

10 %

22

5209 41 40

1996 12 13

10 %

22

5209 51 15

1996 12 13

10 %

22

5209 51 20

1996 12 13

10 %

22

5209 52 20

1996 12 13

10 %

22

5209 59 20

1996 12 13

10 %

22

5210 31 40

1996 12 13

10 %

22

5210 32 20

1996 12 13

10 %

22

5210 39 20

1996 12 13

10 %

22

5210 51 20

1996 12 13

10 %

22

5210 51 30

1996 12 13

10 %

22

5210 52 20

1996 12 13

10 %

22

5210 59 20

1996 12 13

10 %

22

5211 31 25

1996 12 13

10 %

22

5211 41 25

1996 12 13

10 %

22

5211 51 15

1996 12 13

10 %

22

5211 51 20

1996 12 13

10 %

22

5211 52 20

1996 12 13

10 %

22

5211 59 20

1996 12 13

10 %

22

5212 13 20

1996 12 13

10 %

22

5212 14 40

1996 12 13

10 %

22

5212 15 20

1996 12 13

10 %

22

5212 23 25

1996 12 13

10 %

22

5212 24 25

1996 12 13

10 %

22

5212 25 15

1996 12 13

10 %

22

5804 21 00

1996 12 13

netaikoma

22

5804 29 00

1996 12 13

netaikoma

22

5806 20 00

1996 12 13

42 %

36

5807 90 10

1996 12 13

 

36

5807 90 20

1996 12 13

 

36

5807 90 30

1996 12 13

 

36

5808 10 10

1996 12 13

 

36

5808 90 00

1996 12 13

45 %

36

6002 20 10

1996 12 13

20 %

22

6002 41 10

1996 12 13

20 %

22

6002 42 10

1996 12 13

20 %

22

6002 43 05

1996 12 13

20 %

22

6002 49 10

1996 12 13

20 %

22

6002 91 10

1996 12 13

20 %

22

6002 92 10

1996 12 13

20 %

22

6002 93 05

1996 12 13

20 %

22

6002 99 10

1996 12 13

20 %

22

6213 20 10

1996 12 13

15 %

46

6213 90 10

1996 12 13

15 %

46

7616 99 10

1996 11 15

 

10

7616 99 20

1997 2 7

 

15

8501 40 90

1997 5 30

5 %

20

8501 51 90

1997 5 30

5 %

24

8501 52 90

1997 5 30

5 %

24

8501 53 90

1997 5 30

5 %

20

8504 21 90

1997 12 6

5 %

15

8504 22 90

1997 12 6

5 %

15

8504 23 30

1997 12 6

14 %

15

8504 23 90

1997 12 6

5 %

15

8504 31 90

1997 12 6

5 %

15

8504 32 90

1997 12 6

5 %

15

8504 33 90

1997 12 6

5 %

15

8504 34 90

1997 12 6

5 %

15

8517 11 00

1998 12 18

netaikoma

12,5

8517 19 00

1998 12 18

netaikoma

12,5

8517 90 00

1998 12 18

netaikoma

12,5

8523 30 00

1998 11 30

netaikoma

10

8524 60 00

1998 11 30

netaikoma

10

8542 12 00

1998 11 30

netaikoma

10

8536 20 10

1996 7 5

12,5 %

15

8708 91 10

1997 2 3

netaikoma

20


II PRIEDAS

EUROPOS BENDRIJA

PRAMONINIAI PRODUKTAI 1 sąrašas

Pramoniniai produktai

ES pasiūlymas

II priedas. 1 sąrašas

1996 m. KN kodas

Tarifų kvotos arba dalinis liberalizavimas

Druska (įskaitant valgomąją ir denatūruotą):

2501 00 51

 

2501 00 91

 

2501 00 99

 

Šarminiai metalai arba šarminių žemių metalai:

2805 11 00

 

2805 19 00

 

2805 21 00

 

2805 22 00

 

2805 30 10

 

2805 30 90

 

2805 40 10

 

Amoniakas, bevandenis arba vandeninis amoniako tirpalas:

2814 10 00

 

2814 20 00

 

Natrio hidroksidas (kaustinė soda):

2815 11 00

 

2815 12 00

 

Cinko oksidas; cinko peroksidas:

2817 00 00

 

Dirbtinis korundas:

2818 10 00

 

2818 20 00

 

2818 30 00

 

Chromo oksidai ir hidroksidai:

2819 10 00

 

2819 90 00

 

Mangano oksidai:

2820 10 00

 

2820 90 00

 

Titano oksidai:

2823 00 00

 

Hidrazinas ir hidroksilaminas:

2825 80 00

 

Chloridai, oksochloridai ir hidroksochloridai:

2827 10 00

 

Sulfidai; polisulfidai:

2830 10 00

 

Fosfinatai (hipofosfitai) ir fosfonatai (fosfitai):

2835 10 00

 

2835 22 00

 

2835 23 00

 

2835 24 00

 

2835 25 10

 

2835 25 90

 

2835 26 10

 

2835 26 90

 

2835 29 10

 

2835 29 90

 

2835 31 00

 

2835 39 10

 

2835 39 30

 

2835 39 70

 

Karbonatai; peroksokarbonatai (perkarbonatai):

2836 20 00

 

2836 40 00

 

2836 60 00

 

Metalų oksorūgščių ir peroksorūgščių druskos:

2841 61 00

 

Radioaktyvieji cheminiai elementai:

2844 30 11

 

2844 30 19

 

2844 30 51

 

Izotopai, išskyrus klasifikuojamus 2844 pozicijoje:

2845 10 00

 

2845 90 10

 

Karbidai, chemijos atžvilgiu apibūdinti ar neapibūdinti:

2849 20 00

 

2849 90 30

 

Hidridai, nitridai, azidai, silicidai ir boridai:

2850 00 70

 

Cikliniai angliavandeniliai:

2902 50 00

 

Halogeninti angliavandenilių dariniai:

2903 11 00

 

2903 12 00

 

2903 13 00

 

2903 14 00

 

2903 15 00

 

2903 16 00

 

2903 19 10

 

2903 19 90

 

2903 21 00

 

2903 23 00

 

2903 29 00

 

2903 30 10

 

2903 30 31

 

2903 30 33

 

2903 30 38

 

2903 30 90

 

2903 41 00

 

2903 42 00

 

2903 43 00

 

2903 44 10

 

2903 44 90

 

2903 45 10

 

2903 45 15

 

2903 45 20

 

2903 45 25

 

2903 45 30

 

2903 45 35

 

2903 45 40

 

2903 45 45

 

2903 45 50

 

2903 45 55

 

2903 45 90

 

2903 46 10

 

2903 46 20

 

2903 46 90

 

2903 47 00

 

2903 49 10

 

2903 49 20

 

2903 49 90

 

2903 51 90

 

2903 59 10

 

2903 59 30

 

2903 59 90

 

2903 61 00

 

2903 62 00

 

2903 69 10

 

2903 69 90

 

Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti:

2905 11 00

 

2905 12 00

 

2905 13 00

 

2905 14 10

 

2905 14 90

 

2905 15 00

 

2905 16 10

 

2905 16 90

 

2905 17 00

 

2905 19 10

 

2905 19 90

 

2905 22 10

 

2905 22 90

 

2905 29 10

 

2905 29 90

 

2905 31 00

 

2905 32 00

 

2905 39 10

 

2905 39 90

 

2905 41 00

 

2905 42 00

 

2905 49 10

 

2905 49 51

 

2905 49 59

 

2905 49 90

 

2905 50 10

 

2905 50 30

 

2905 50 99

 

Fenoliai; fenolalkoholiai:

2907 11 00

 

2907 15 00

 

2907 22 10

 

Eteriai, eteralkoholiai, eterfenoliai, eteralkoholfenoliai:

2909 11 00

 

2909 19 00

 

2909 20 00

 

2909 30 31

 

2909 30 39

 

2909 30 90

 

2909 41 00

 

2909 42 00

 

2909 43 00

 

2909 44 00

 

2909 49 10

 

2909 49 90

 

2909 50 10

 

2909 50 90

 

2909 60 00

 

Epoksidai, epoksialkoholiai, epoksifenoliai ir epoksieteriai:

2910 20 00

 

Aldehidai, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių funkcinių grupių:

2912 41 00

 

2912 60 00

 

Ketonai ir chinonai, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių funkcinių grupių:

2914 11 00

 

2914 21 00

 

Sočiosios alifatinės monokarboksirūgštys:

2915 11 00

 

2915 12 00

 

2915 13 00

 

2915 21 00

 

2915 22 00

 

2915 23 00

 

2915 24 00

 

2915 29 00

 

2915 31 00

 

2915 32 00

 

2915 33 00

 

2915 34 00

 

2915 35 00

 

2915 39 10

 

2915 39 30

 

2915 39 50

 

2915 39 90

 

2915 40 00

 

2915 50 00

 

2915 60 10

 

2915 60 90

 

2915 70 15

 

2915 70 20

 

2915 70 25

 

2915 70 30

 

2915 70 80

 

2915 90 10

 

2915 90 20

 

2915 90 80

 

Nesočiosios alifatinės monokarboksirūgštys:

2916 12 10

 

2916 12 20

 

2916 12 90

 

2916 14 10

 

2916 14 90

 

Polikarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai:

2917 11 00

 

2917 14 00

 

2917 35 00

 

2917 36 00

 

2917 37 00

 

Karboksirūgštys, kurių molekulėse yra papildomoji deguoninė funkcinė grupė:

2918 14 00

 

2918 15 00

 

2918 22 00

 

2918 90 00

 

Junginiai, kurių molekulėse yra amino funkcinė grupė:

2921 11 10

 

2921 11 90

 

2921 12 00

 

2921 19 10

 

2921 19 30

 

2921 19 90

 

2921 21 00

 

2921 22 00

 

2921 29 00

 

2921 30 10

 

2921 30 90

 

2921 41 00

 

2921 42 10

 

2921 42 90

 

2921 43 10

 

2921 43 90

 

2921 44 00

 

2921 45 00

 

2921 49 10

 

2921 49 90

 

2921 51 10

 

2921 51 90

 

2921 59 00

 

Aminojunginiai, kurių molekulėse yra deguoninė funkcinė grupė:

2922 11 00

 

2922 12 00

 

2922 13 00

 

2922 19 00

 

2922 21 00

 

2922 22 00

 

2922 29 00

 

2922 30 00

 

2922 42 10

 

2922 43 00

 

2922 49 80

 

2922 50 00

 

Junginiai, kurių molekulėse yra karboksiamido funkcinė grupė:

2924 21 10

 

2924 21 90

 

2924 29 30

 

Junginiai, kurių molekulėse yra nitrilo funkcinė grupė:

2926 10 00

 

2926 90 90

 

Organiniai sieros junginiai:

2930 20 00

 

2930 90 12

 

2930 90 14

 

2930 90 16

 

Kiti organiniai-neorganiniai junginiai:

2931 00 40

 

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik deguonies heteroatomas (-ai):

2932 12 00

 

2932 13 00

 

2932 21 00

 

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra azoto heteroatomas (-ai):

2933 61 00

 

Sulfamidai:

2935 00 00

 

Mineralinės arba cheminės azoto trąšos:

3102 10 10

 

3102 10 90

 

3102 21 00

 

3102 29 00

 

3102 30 10

 

3102 30 90

 

3102 40 10

 

3102 40 90

 

3102 50 90

 

3102 60 00

 

3102 70 90

 

3102 80 00

 

3102 90 00

 

Mineralinės arba cheminės fosforo trąšos:

3103 10 10

 

3103 10 90

 

Mineralinės arba cheminės trąšos:

3105 10 00

 

3105 20 10

 

3105 20 90

 

3105 30 10

 

3105 30 90

 

3105 40 10

 

3105 40 90

 

3105 51 00

 

3105 59 00

 

3105 60 10

 

3105 60 90

 

3105 90 91

 

3105 90 99

 

Augaliniai rauginimo ekstraktai:

3201 20 00

 

3201 90 20

 

Kitos dažiosios medžiagos:

3206 11 00

 

3206 19 00

 

3206 20 00

 

3206 30 00

 

3206 41 00

 

3206 42 00

 

3206 43 00

 

3206 49 90

 

3206 50 00

 

Aktyvintos anglys; aktyvinti gamtiniai mineraliniai produktai:

3802 10 00

 

3802 90 00

 

Insekticidai, rodenticidai, fungicidai, herbicidai:

3808 10 20

 

3808 10 30

 

3808 30 11

 

3808 30 13

 

3808 30 15

 

3808 30 17

 

3808 30 21

 

3808 30 23

 

3808 30 27

 

3808 30 30

 

3808 30 90

 

Paruošti vulkanizacijos greitikliai; sudėtiniai plastifikatoriai:

3812 30 20

 

Sudėtiniai organiniai tirpikliai ir skiedikliai:

3814 00 90

 

Sumaišyti alkilbenzenai ir sumaišyti alkilnaftalenai:

3817 10 10

 

3817 10 50

 

3817 10 80

 

3817 20 00

 

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai:

3824 90 90

 

Etileno polimerai, pirminės formos:

3901 10 10

 

3901 10 90

 

3901 20 00

 

3901 30 00

 

3901 90 00

 

Propileno arba kitų olefinų polimerai:

3902 10 00

 

3902 20 00

 

3902 30 00

 

3902 90 00

 

Stireno polimerai, pirminės formos:

3903 11 00

 

3903 19 00

 

3903 20 00

 

3903 30 00

 

3903 90 00

 

Vinilchlorido polimerai:

3904 10 00

 

3904 21 00

 

3904 22 00

 

3904 30 00

 

3904 40 00

 

3904 50 00

 

3904 61 90

 

3904 69 00

 

3904 90 00

 

Vinilacetato polimerai:

3905 12 00

 

Poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos:

3907 20 19

 

3907 20 90

 

3907 60 90

 

3907 91 10

 

3907 91 90

 

3907 99 10

 

3907 99 90

 

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės:

3920 10 22

 

3920 10 28

 

3920 10 40

 

3920 10 80

 

3920 20 21

 

3920 20 29

 

3920 20 71

 

3920 20 79

 

3920 20 90

 

3920 30 00

 

3920 41 11

 

3920 41 19

 

3920 41 91

 

3920 41 99

 

3920 42 11

 

3920 42 19

 

3920 42 91

 

3920 42 99

 

3920 51 00

 

3920 59 00

 

3920 61 00

 

3920 62 10

 

3920 62 90

 

3920 63 00

 

3920 69 00

 

3920 71 11

 

3920 71 19

 

3920 71 90

 

3920 72 00

 

3920 73 10

 

3920 73 50

 

3920 73 90

 

3920 79 00

 

3920 91 00

 

3920 92 00

 

3920 93 00

 

3920 94 00

 

3920 99 11

 

3920 99 19

 

3920 99 50

 

3920 99 90

 

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš plastikų:

3921 90 19

 

Dirbiniai, skirti prekių transportavimui arba pakavimui:

3923 21 00

 

Restauruotos arba naudotos pneumatinės guminės padangos:

4012 10 30

 

4012 10 50

 

4012 10 80

 

4012 20 90

 

4012 90 10

 

4012 90 90

 

Guminės kameros:

4013 10 10

 

4013 10 90

 

4013 20 00

 

4013 90 10

 

4013 90 90

 

Išdirbtos galvijų odos arba arklenos, be plaukų:

4104 10 91

 

4104 10 95

 

4104 10 99

 

4104 21 00

 

4104 22 90

 

4104 29 00

 

4104 31 11

 

4104 31 19

 

4104 31 30

 

4104 31 90

 

4104 39 10

 

4104 39 90

 

Išdirbtos avių arba ėriukų odos, be plaukų:

4105 20 00

 

Išdirbtos kitų gyvūnų odos, be plaukų:

4107 10 10

 

4107 29 10

 

4107 90 10

 

4107 90 90

 

Zomšinės odos (įskaitant kombinuotas zomšines odas):

4108 00 10

 

4108 00 90

 

Lakinės odos ir lakinės laminuotos odos:

4109 00 00

 

Kompozicinė oda, dažniausiai sudaryta iš išdirbtos odos arba iš odos pluoštų:

4111 00 00

 

Drabužiai ir drabužių priedai:

4203 10 00

 

4203 21 00

 

4203 29 10

 

4203 29 91

 

4203 29 99

 

4203 30 00

 

4203 40 00

 

Medienos drožlių plokštės ir panašios plokštės iš medienos:

4410 11 00

 

4410 19 10

 

4410 19 30

 

4410 19 50

 

4410 19 90

 

4410 90 00

 

Medienos plaušo plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų:

4411 11 00

 

4411 19 00

 

4411 21 00

 

4411 29 00

 

4411 31 00

 

4411 39 00

 

4411 91 00

 

4411 99 00

 

Klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena:

4412 13 11

 

4412 13 19

 

4412 13 90

 

4412 14 00

 

4412 19 00

 

4412 22 10

 

4412 22 91

 

4412 22 99

 

4412 23 00

 

4412 29 20

 

4412 29 80

 

4412 92 10

 

4412 92 91

 

4412 92 99

 

4412 93 00

 

4412 99 20

 

4412 99 80

 

Statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai iš medienos:

4418 10 10

 

4418 10 50

 

4418 10 90

 

4418 20 10

 

4418 20 50

 

4418 20 80

 

4418 30 10

 

4418 90 10

 

Medienos mozaikos ir medienos inkrustacijos; skrynutės ir dėžutės:

4420 90 11

 

4420 90 19

 

Gamtinės kamštienos dirbiniai:

4503 10 10

 

4503 10 90

 

4503 90 00

 

Pynės ir panašūs dirbiniai iš pynimo medžiagų:

4601 99 10

 

Pintinės, pinti dirbiniai ir kiti dirbiniai:

4602 90 10

 

Registravimo žurnalai, apskaitos knygos, užrašų knygelės ir užsakymų knygos:

4820 10 30

 

Vaikiškos knygelės su paveikslėliais, piešimo arba spalvinimo knygelės:

4903 00 00

 

Visų rūšių žemėlapiai, hidrografijos arba panašios schemos:

4905 10 00

 

Atspaudžiamieji paveikslėliai (dekalkomanijos):

4908 10 00

 

4908 90 00

 

Spausdinti arba iliustruoti pašto atvirukai; spausdintos kortelės:

4909 00 10

 

4909 00 90

 

Spausdinti visų rūšių kalendoriai, įskaitant bloknotų pavidalo kalendorius:

4910 00 00

 

Kiti spaudiniai, įskaitant spausdintus paveikslėlius:

4911 10 10

 

4911 10 90

 

4911 91 80

 

4911 99 00

 

Šilko siūlai (išskyrus šilko atliekų verpalus):

5004 00 10

 

5004 00 90

 

Šilko atliekų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai:

5005 00 10

 

5005 00 90

 

Šilko siūlai ir šilko atliekų verpalai, skirti mažmeninei prekybai:

5006 00 10

 

5006 00 90

 

Šilko arba šilko atliekų audiniai:

5007 10 00

 

5007 20 11

 

5007 20 19

 

5007 20 21

 

5007 20 31

 

5007 20 39

 

5007 20 41

 

5007 20 51

 

5007 20 59

 

5007 20 61

 

5007 20 69

 

5007 20 71

 

5007 90 10

 

5007 90 30

 

5007 90 50

 

5007 90 90

 

Sukarštos vilnos verpalai, neskirti mažmeninei prekybai:

5106 10 10

 

5106 10 90

 

5106 20 11

 

5106 20 19

 

5106 20 91

 

5106 20 99

 

Šukuotos vilnos verpalai, neskirti mažmeninei prekybai:

5107 10 10

 

5107 10 90

 

5107 20 10

 

5107 20 30

 

5107 20 51

 

5107 20 59

 

5107 20 91

 

5107 20 99

 

Švelniavilnių gyvūnų plaukų (sukarštų arba šukuotų) verpalai, neskirti mažmeninei prekybai:

5108 10 10

 

5108 10 90

 

5108 20 10

 

5108 20 90

 

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, skirti mažmeninei prekybai:

5109 10 10

 

5109 10 90

 

5109 90 10

 

5109 90 90

 

Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų verpalai:

5110 00 00

 

Sukarštos vilnos arba sukarštų švelniavilnių gyvūnų plaukų audiniai:

5111 11 11

 

5111 11 19

 

5111 11 91

 

5111 11 99

 

5111 19 11

 

5111 19 19

 

5111 19 31

 

5111 19 39

 

5111 19 91

 

5111 19 99

 

5111 20 00

 

5111 30 10

 

5111 30 30

 

5111 30 90

 

5111 90 10

 

5111 90 91

 

5111 90 93

 

5111 90 99

 

Šukuotos vilnos arba šukuotų švelniavilnių gyvūnų plaukų audiniai:

5112 11 10

 

5112 11 90

 

5112 19 11

 

5112 19 19

 

5112 19 91

 

5112 19 99

 

5112 20 00

 

5112 30 10

 

5112 30 30

 

5112 30 90

 

5112 90 10

 

5112 90 91

 

5112 90 93

 

5112 90 99

 

Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų audiniai:

5113 00 00

 

Medvilniniai siuvimo siūlai, skirti arba neskirti mažmeninei prekybai:

5204 11 00

 

5204 19 00

 

5204 20 00

 

Medvilnės verpalai (išskyrus siuvimo siūlus):

5205 11 00

 

5205 12 00

 

5205 13 00

 

5205 14 00

 

5205 15 10

 

5205 15 90

 

5205 21 00

 

5205 22 00

 

5205 23 00

 

5205 24 00

 

5205 26 00

 

5205 27 00

 

5205 28 00

 

5205 31 00

 

5205 32 00

 

5205 33 00

 

5205 34 00

 

5205 35 10

 

5205 35 90

 

5205 41 00

 

5205 42 00

 

5205 43 00

 

5205 44 00

 

5205 46 00

 

5205 47 00

 

5205 48 00

 

Medvilnės verpalai (išskyrus siuvimo siūlus):

5206 11 00

 

5206 12 00

 

5206 13 00

 

5206 14 00

 

5206 15 10

 

5206 15 90

 

5206 21 00

 

5206 22 00

 

5206 23 00

 

5206 24 00

 

5206 25 10

 

5206 25 90

 

5206 31 00

 

5206 32 00

 

5206 33 00

 

5206 34 00

 

5206 35 10

 

5206 35 90

 

5206 41 00

 

5206 42 00

 

5206 43 00

 

5206 44 00

 

5206 45 10

 

5206 45 90

 

Medvilnės verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), skirti mažmeninei prekybai:

5207 10 00

 

5207 90 00

 

Lino verpalai:

5306 10 11

 

5306 10 19

 

5306 10 31

 

5306 10 39

 

5306 10 50

 

5306 10 90

 

5306 20 11

 

5306 20 19

 

5306 20 90

 

Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai; popieriniai verpalai:

5308 20 10

 

5308 20 90

 

5308 30 00

 

5308 90 11

 

5308 90 13

 

5308 90 19

 

5308 90 90

 

Lino audiniai:

5309 11 11

 

5309 11 19

 

5309 11 90

 

5309 19 10

 

5309 19 90

 

5309 21 10

 

5309 21 90

 

5309 29 10

 

5309 29 90

 

Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos audiniai:

5310 10 10

 

5310 10 90

 

5310 90 00

 

Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai:

5311 00 10

 

5311 00 90

 

Siuvimo siūlai iš cheminių gijų:

5401 10 11

 

5401 10 19

 

5401 10 90

 

5401 20 10

 

5401 20 90

 

Sintetiniai gijiniai siūlai (išskyrus siuvimo siūlus):

5402 10 10

 

5402 10 90

 

5402 20 00

 

5402 31 10

 

5402 31 30

 

5402 31 90

 

5402 32 00

 

5402 33 10

 

5402 33 90

 

5402 39 10

 

5402 39 90

 

5402 41 10

 

5402 41 30

 

5402 41 90

 

5402 42 00

 

5402 43 10

 

5402 43 90

 

5402 49 10

 

5402 49 91

 

5402 49 99

 

5402 51 10

 

5402 51 30

 

5402 51 90

 

5402 52 10

 

5402 52 90

 

5402 59 10

 

5402 59 90

 

5402 61 10

 

5402 61 30

 

5402 61 90

 

5402 62 10

 

5402 62 90

 

5402 69 10

 

5402 69 90

 

Dirbtiniai gijiniai siūlai (išskyrus siuvimo siūlus):

5403 10 00

 

5403 20 10

 

5403 20 90

 

5403 31 00

 

5403 32 00

 

5403 33 10

 

5403 33 90

 

5403 39 00

 

5403 41 00

 

5403 42 00

 

5403 49 00

 

Sintetiniai vienagijai siūlai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 decitekso:

5404 10 10

 

5404 10 90

 

5404 90 11

 

5404 90 19

 

5404 90 90

 

Dirbtiniai vienagijai siūlai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 decitekso:

5405 00 00

 

Cheminiai gijiniai siūlai (išskyrus siuvimo siūlus):

5406 10 00

 

5406 20 00

 

Audiniai iš sintetinių gijinių siūlų:

5407 10 00

 

5407 20 11

 

5407 20 19

 

5407 20 90

 

5407 30 00

 

5407 41 00

 

5407 42 00

 

5407 43 00

 

5407 44 00

 

5407 51 00

 

5407 52 00

 

5407 53 00

 

5407 54 00

 

5407 61 10

 

5407 61 30

 

5407 61 50

 

5407 61 90

 

5407 69 10

 

5407 69 90

 

5407 71 00

 

5407 72 00

 

5407 73 00

 

5407 74 00

 

5407 81 00

 

5407 82 00

 

5407 83 00

 

5407 84 00

 

5407 91 00

 

5407 92 00

 

5407 93 00

 

5407 94 00

 

Audiniai iš dirbtinių gijinių siūlų:

5408 10 00

 

5408 21 00

 

5408 22 10

 

5408 22 90

 

5408 23 10

 

5408 23 90

 

5408 24 00

 

5408 31 00

 

5408 32 00

 

5408 33 00

 

5408 34 00

 

Sintetinių gijų gniūžtės:

5501 10 00

 

5501 20 00

 

5501 30 00

 

5501 90 00

 

Dirbtinių gijų gniūžtės:

5502 00 10

 

5502 00 90

 

Sintetiniai kuokšteliniai (štapelio) pluoštai, nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpimui:

5503 10 11

 

5503 10 19

 

5503 10 90

 

5503 20 00

 

5503 30 00

 

5503 40 00

 

5503 90 10

 

5503 90 90

 

Dirbtiniai kuokšteliniai (štapelio) pluoštai, nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpimui:

5504 10 00

 

5504 90 00

 

Cheminių pluoštų atliekos (įskaitant pašukas, verpalų atliekas):

5505 10 10

 

5505 10 30

 

5505 10 50

 

5505 10 70

 

5505 10 90

 

5505 20 00

 

Sintetiniai kuokšteliniai (štapelio) pluoštai, karšti, šukuoti ir kitu būdu paruošti verpimui:

5506 10 00

 

5506 20 00

 

5506 30 00

 

5506 90 10

 

5506 90 91

 

5506 90 99

 

Dirbtiniai kuokšteliniai (štapelio) pluoštai, karšti, šukuoti ir kitu būdu paruošti verpimui:

5507 00 00

 

Siuvimo siūlai iš cheminių kuokštelinių pluoštų:

5508 10 11

 

5508 10 19

 

5508 10 90

 

5508 20 10

 

5508 20 90

 

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus):

5509 11 00

 

5509 12 00

 

5509 21 10

 

5509 21 90

 

5509 22 10

 

5509 22 90

 

5509 31 10

 

5509 31 90

 

5509 32 10

 

5509 32 90

 

5509 41 10

 

5509 41 90

 

5509 42 10

 

5509 42 90

 

5509 51 00

 

5509 52 10

 

5509 52 90

 

5509 53 00

 

5509 59 00

 

5509 61 10

 

5509 61 90

 

5509 62 00

 

5509 69 00

 

5509 91 10

 

5509 91 90

 

5509 92 00

 

5509 99 00

 

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus):

5510 11 00

 

5510 12 00

 

5510 20 00

 

5510 30 00

 

5510 90 00

 

Cheminių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus):

5511 10 00

 

5511 20 00

 

5511 30 00

 

Vata iš tekstilės medžiagų ir jos dirbiniai:

5601 10 10

 

5601 10 90

 

5601 21 10

 

5601 21 90

 

5601 22 10

 

5601 22 91

 

5601 22 99

 

5601 29 00

 

5601 30 00

 

Veltinys, įmirkytas arba neįmirkytas:

5602 10 11

 

5602 10 19

 

5602 10 31

 

5602 10 35

 

5602 10 39

 

5602 10 90

 

5602 21 00

 

5602 29 10

 

5602 29 90

 

5602 90 00

 

Neaustinės medžiagos, įmirkytos arba neįmirkytos:

5603 11 10

 

5603 11 90

 

5603 12 10

 

5603 12 90

 

5603 13 10

 

5603 13 90

 

5603 14 10

 

5603 14 90

 

5603 91 10

 

5603 91 90

 

5603 92 10

 

5603 92 90

 

5603 93 10

 

5603 93 90

 

5603 94 10

 

5603 94 90

 

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis:

5604 10 00

 

5604 20 00

 

5604 90 00

 

Metalizuotieji siūlai, apvytiniai arba neapvytiniai:

5605 00 00

 

Apvytiniai siūlai, ir juostelės:

5606 00 10

 

5606 00 91

 

5606 00 99

 

Dirbiniai iš siūlų, iš juostelių:

5609 00 00

 

Austiniai kilimai ir kita austinė tekstilinė grindų danga:

5701 10 10

 

5701 10 91

 

5701 10 93

 

5701 10 99

 

5701 90 10

 

5701 90 90

 

Pūkiniai audiniai ir šeniliniai audiniai:

5801 10 00

 

5801 21 00

 

5801 22 00

 

5801 23 00

 

5801 24 00

 

5801 25 00

 

5801 26 00

 

5801 31 00

 

5801 32 00

 

5801 33 00

 

5801 34 00

 

5801 35 00

 

5801 36 00

 

5801 90 10

 

5801 90 90

 

Kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai:

5802 11 00

 

5802 19 00

 

5802 20 00

 

5802 30 00

 

Gazas, išskyrus siauruosius audinius:

5803 10 00

 

5803 90 10

 

5803 90 30

 

5803 90 50

 

5803 90 90

 

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos, išskyrus austas:

5804 10 11

 

5804 10 19

 

5804 10 90

 

5804 21 10

 

5804 21 90

 

5804 29 10

 

5804 29 90

 

5804 30 00

 

Rankomis austi Gobelins rūšies gobelenai:

5805 00 00

 

Siaurieji audiniai:

5806 10 00

 

5806 20 00

 

5806 31 10

 

5806 31 90

 

5806 32 10

 

5806 32 90

 

5806 39 00

 

5806 40 00

 

Etiketės, emblemos ir panašūs dirbiniai iš tekstilės medžiagų:

5807 10 10

 

5807 10 90

 

5807 90 10

 

5807 90 90

 

Pintinės juostelės ir pintinės virvelės rietime; dekoratyviniai apsiuvai:

5808 10 00

 

5808 90 00

 

Audiniai iš metalinių siūlų ir audiniai:

5809 00 00

 

Siuvinėjimai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais:

5810 10 10

 

5810 10 90

 

5810 91 10

 

5810 91 90

 

5810 92 10

 

5810 92 90

 

5810 99 10

 

5810 99 90

 

Dygsniuotieji tekstilės gaminiai rietime:

5811 00 00

 

Tekstilės gaminiai, padengti dervomis:

5901 10 00

 

5901 90 00

 

Padangų kordo gaminys iš labai atsparių tempimui nailono siūlų:

5902 10 10

 

5902 10 90

 

5902 20 10

 

5902 20 90

 

5902 90 10

 

5902 90 90

 

Tekstilės gaminiai, įmirkyti, apvilkti, padengti:

5903 10 10

 

5903 10 90

 

5903 20 10

 

5903 20 90

 

5903 90 10

 

5903 90 91

 

5903 90 99

 

Linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų formų gabalais:

5904 10 00

 

5904 91 10

 

5904 91 90

 

5904 92 00

 

Tekstilinė sienų danga:

5905 00 10

 

5905 00 31

 

5905 00 39

 

5905 00 50

 

5905 00 70

 

5905 00 90

 

Gumuoti tekstilės gaminiai:

5906 10 10

 

5906 10 90

 

5906 91 00

 

5906 99 10

 

5906 99 90

 

Kitu būdu įmirkyti, aptraukti arba padengti tekstilės gaminiai:

5907 00 10

 

5907 00 90

 

Tekstiliniai dagčiai, austi, pinti arba megzti:

5908 00 00

 

Tekstilinės žarnos ir panašūs tekstiliniai vamzdžio pavidalo dirbiniai (tiubingas):

5909 00 10

 

5909 00 90

 

Pavarų diržai arba jiems gaminti naudojamas beltingas:

5910 00 00

 

Techninės paskirties tekstilės gaminiai ir dirbiniai:

5911 10 00

 

5911 20 00

 

5911 31 11

 

5911 31 19

 

5911 31 90

 

5911 32 10

 

5911 32 90

 

5911 40 00

 

5911 90 10

 

5911 90 90

 

Pūkinės medžiagos, įskaitant „ilgapūkes“ medžiagas:

6001 10 00

 

6001 21 00

 

6001 22 00

 

6001 29 10

 

6001 29 90

 

6001 91 10

 

6001 91 30

 

6001 91 50

 

6001 91 90

 

6001 92 10

 

6001 92 30

 

6001 92 50

 

6001 92 90

 

6001 99 10

 

6001 99 90

 

Vyriški arba berniukų paltai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai be rankovių:

6101 10 10

 

6101 10 90

 

6101 20 10

 

6101 20 90

 

6101 30 10

 

6101 30 90

 

6101 90 10

 

6101 90 90

 

Moteriški ir mergaičių paltai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai be rankovių:

6102 10 10

 

6102 10 90

 

6102 20 10

 

6102 20 90

 

6102 30 10

 

6102 30 90

 

6102 90 10

 

6102 90 90

 

Vyriški arba berniukų kostiumai, ansambliai, švarkai, sportiniai švarkai (bleizeriai):

6103 41 10

 

6103 41 90

 

6103 42 10

 

6103 42 90

 

6103 43 10

 

6103 43 90

 

6103 49 10

 

6103 49 91

 

6103 49 99

 

Moteriški arba mergaičių kostiumai, ansambliai, švarkai, sportiniai švarkai (bleizeriai):

6104 51 00

 

6104 52 00

 

6104 53 00

 

6104 59 00

 

6104 61 10

 

6104 61 90

 

6104 62 10

 

6104 62 90

 

6104 63 10

 

6104 63 90

 

6104 69 10

 

6104 69 91

 

6104 69 99

 

Vyriškos arba berniukų apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos:

6107 11 00

 

6107 12 00

 

6107 19 00

 

6107 21 00

 

6107 22 00

 

6107 29 00

 

6107 91 10

 

6107 91 90

 

6107 92 00

 

6107 99 00

 

Moteriški arba mergaičių apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės:

6108 11 10

 

6108 11 90

 

6108 19 10

 

6108 19 90

 

6108 21 00

 

6108 22 00

 

6108 29 00

 

6108 31 10

 

6108 31 90

 

6108 32 11

 

6108 32 19

 

6108 32 90

 

6108 39 00

 

6108 91 10

 

6108 91 90

 

6108 92 00

 

6108 99 10

 

6108 99 90

 

Trumparankoviai marškinėliai, apatiniai marškinėliai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, megzti arba nerti:

6109 10 00

 

6109 90 10

 

6109 90 30

 

Sportiniai kostiumai, slidinėjimo kostiumai ir maudymosi kostiumai, megzti arba nerti:

6112 11 00

 

6112 12 00

 

6112 19 00

 

6112 20 00

 

6112 31 10

 

6112 31 90

 

6112 39 10

 

6112 39 90

 

6112 41 10

 

6112 41 90

 

6112 49 10

 

6112 49 90

 

Drabužiai, pasiūti iš megztinių arba nertinių medžiagų:

6113 00 10

 

6113 00 90

 

Kiti megzti arba nerti drabužiai:

6114 10 00

 

6114 20 00

 

6114 30 00

 

6114 90 00

 

Pėdkelnės, triko, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs megzti arba nerti dirbiniai:

6115 11 00

 

6115 12 00

 

6115 19 10

 

6115 19 90

 

6115 20 11

 

6115 20 19

 

6115 20 90

 

6115 91 00

 

6115 92 00

 

6115 93 10

 

6115 93 30

 

6115 93 91

 

6115 93 99

 

6115 99 00

 

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės, megztos arba nertos:

6116 10 20

 

6116 10 80

 

6116 91 00

 

6116 92 00

 

6116 93 00

 

6116 99 00

 

Kiti gatavi drabužių priedai, megzti arba nerti:

6117 10 00

 

6117 20 00

 

6117 80 10

 

6117 80 90

 

6117 90 00

 

Vyriški arba berniukų paltai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai be rankovių:

6201 11 00

 

6201 12 10

 

6201 12 90

 

6201 13 10

 

6201 13 90

 

6201 19 00

 

6201 91 00

 

6201 92 00

 

6201 93 00

 

6201 99 00

 

Moteriški ir mergaičių paltai, puspalčiai, pelerinos, apsiaustai be rankovių:

6202 11 00

 

6202 12 10

 

6202 12 90

 

6202 13 10

 

6202 13 90

 

6202 19 00

 

6202 91 00