21.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 278/9


EUROPOS IR VIDURŽEMIO JŪROS REGIONO ŠALIŲ SUSITARIMAS

steigiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tuniso Respublikos asociaciją

BELGIJOS KARALYSTĖ,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

Europos bendrijos steigimo sutarties ir Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutarties Susitariančiosios Šalys (toliau – valstybės narės) bei

EUROPOS BENDRIJA,

EUROPOS ANGLIŲ IR PLIENO BENDRIJA,

toliau – Bendrija, ir

TUNISO RESPUBLIKA,

toliau – Tunisas,

ATSIŽVELGDAMOS į Bendrijos, jos valstybių narių ir Tuniso tradicinių ryšių svarbą ir į bendras Susitariančiųjų Šalių vertybes;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Bendrija, jos valstybės narės ir Tunisas siekia stiprinti šiuos ryšius ir sukurti ilgalaikius, abipusiškumu, partneryste ir bendra plėtra grindžiamus santykius;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Šalims svarbūs Jungtinių Tautų Chartijos principai, ypač pagarba žmogaus teisėms, politinei ir ekonominei laisvei, kuria grindžiama asociacija;

ATSIŽVELGDAMOS į politinius ir ekonominius pokyčius, pastaraisiais metais įvykusius Europoje ir Tunise;

ATSIŽVELGDAMOS į didžiulę Tuniso ir jo gyventojų pažangą, padarytą siekiant visiškai integruoti Tuniso ekonomiką į pasaulio ekonomiką ir dalyvauti demokratinių valstybių bendrijoje;

SUVOKDAMOS šio Susitarimo, pagrįsto bendradarbiavimu ir dialogu, svarbą ilgalaikiam Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių stabilumui ir saugumui;

SUVOKDAMOS santykių svarbą bendrame Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių kontekste bei Magribo šalių tarpusavio integracijos tikslo svarbą;

ATSIŽVELGDAMOS į Bendrijos ir Tuniso ekonominius ir socialinius skirtumus bei norėdamos pasiekti šios asociacijos tikslų taikant atitinkamas šio Susitarimo nuostatas;

SIEKDAMOS sukurti ir plėtoti nuolatinį politinį dialogą dvišaliais ir tarptautiniais abi Šalis dominančiais klausimais;

ATSIŽVELGDAMOS į Bendrijos norą Tunisui teikti ryžtingos paramos jam siekiant įgyvendinti ekonomikos reformą, struktūrinį pertvarkymą ir socialinę plėtrą;

ATSIŽVELGDAMOS į Bendrijos ir Tuniso įsipareigojimą dėl laisvos prekybos, laikantis teisių ir pareigų, nustatytų Bendrajame susitarime dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT);

SIEKDAMOS sukurti nuolatiniu dialogu grindžiamą bendradarbiavimą ekonomikos, socialinėje ir kultūros srityse, kurio tikslas – geriau suprasti viena kitą;

ĮSITIKINUSIOS, kad šis Susitarimas sukurs palankias sąlygas plėtotis jų ekonominiams santykiams ir ypač prekybai, investicijoms, pagrindiniams ekonominio restruktūrizavimo ir technologinio modernizavimo sektoriams,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

1.   Šiuo Susitarimu steigiama Bendrijos bei jos valstybių narių ir Tuniso asociacija.

2.   Šio Susitarimo tikslai:

suteikti Šalių politiniam dialogui tinkamą pagrindą ir taip sudaryti sąlygas plėtoti glaudžius santykius visose srityse, kurios yra svarbios šiam dialogui,

sudaryti sąlygas palaipsniui liberalizuoti prekybą prekėmis, paslaugomis ir kapitalu,

skatinti Šalių prekybą ir darnių ekonominių bei socialinių santykių plėtojimą, palaikant dialogą ir bendradarbiaujant, siekiant skatinti Tuniso ir jo gyventojų vystymąsi ir gerovę,

remti Magribo šalių integraciją skatinant prekybą ir bendradarbiavimą tarp Tuniso ir kitų regiono šalių,

skatinti bendradarbiavimą ekonomikos, socialinėje, kultūros ir finansų srityse.

2 straipsnis

Šalių santykiai ir visos Susitarimo nuostatos grindžiamos pagarba žmogaus teisėms ir demokratiniams principams, kuriais remiasi Šalių vidaus bei tarptautinė politika ir kurie yra pagrindinis šio Susitarimo elementas.

I ANTRAŠTINĖ DALIS

POLITINIS DIALOGAS

3 straipsnis

1.   Sukuriamas nuolatinis Šalių politinis dialogas. Jis padeda kurti ilgalaikius partnerių solidarumo ryšius, kurie prisidės prie Viduržemio jūros regiono klestėjimo, stabilumo ir saugumo bei sukurs kultūrų tarpusavio supratimo ir tolerancijos sąlygas.

2.   Politinis dialogas ir bendradarbiavimas visų pirma skirtas:

a)

sudaryti sąlygas Šalių draugiškų santykių atkūrimui plėtojant geresnį tarpusavio supratimą ir nuolatinį koordinavimą abi Šalis dominančiais tarptautiniais klausimais;

b)

įgalinti kiekvieną Šalį įvertinti kitos Šalies poziciją ir interesus;

c)

prisidėti prie Viduržemio jūros regiono ir ypač Magribo šalių saugumo ir stabilumo stiprinimo;

d)

padėti kurti bendras iniciatyvas.

4 straipsnis

Politinis dialogas apima visas abiem Šalims svarbias sritis, ypač sąlygas, reikalingas užtikrinti taiką, saugumą ir regionų plėtrą teikiant paramą bendradarbiavimui, visų pirma tarp įvairių Magribo šalių.

5 straipsnis

Politinis dialogas vyksta reguliariai ir visais atvejais, kai būtina:

a)

ministrų lygmeniu, daugiausia Asociacijos taryboje;

b)

vyresniųjų pareigūnų, atstovaujančių Tunisą, ir Tarybos pirmininko bei Komisijos lygiu;

c)

išnaudojant visas galimybes, kurias teikia diplomatiniai kanalai, įskaitant reguliariai rengiamus trumpus pareigūnų pasitarimus, konsultacijas tarptautinių susitikimų metu ir diplomatinių atstovų trečiosiose šalyse kontaktus;

d)

tam tikrais atvejais, bet kokiu kitu būdu, kuris padėtų stiprinti dialogą ir jo efektyvumą.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

LAISVAS PREKIŲ JUDĖJIMAS

6 straipsnis

Bendrija ir Tunisas pereinamuoju laikotarpiu, trunkančiu daugiausia 12 metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, laikydamosi šio Susitarimo ir Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (1994) bei kitų daugiašalių susitarimų dėl prekybos, pridedamų prie PPO steigimo sutarties (toliau – GATT), nuostatų, palaipsniui sukuria laisvosios prekybos zoną.

I SKYRIUS

PRAMONINIAI PRODUKTAI

7 straipsnis

Šio skyriaus nuostatos taikomos Bendrijos ir Tuniso kilmės produktams, išskyrus produktus, išvardytus Europos bendrijos steigimo sutarties II priede.

8 straipsnis

Bendrijos ir Tuniso tarpusavio prekybai neįvedama jokių naujų importo muitų arba lygiaverčio poveikio mokesčių.

9 straipsnis

Tuniso kilmės produktų importui į Bendriją netaikoma jokių muitų ir jokių kitų lygiaverčio poveikio mokesčių bei kiekybinių apribojimų ar jokių kitų lygiaverčio poveikio priemonių.

10 straipsnis

1.   Šio skyriaus nuostatos netrukdo Bendrijai išlaikyti muito žemės ūkio sudedamąją dalį importuojamoms Tuniso kilmės prekėms, išvardytoms 1 priede.

Muito žemės ūkio sudedamoji dalis atspindi žemės ūkio produktų, kurie laikomi naudojamais šioms prekėms gaminti, kainos Bendrijos rinkoje ir iš trečiųjų šalių įvežamų produktų importo kainos skirtumus, jeigu bendra šių minėtų bazinių produktų kaina Bendrijoje yra didesnė. Muito žemės ūkio sudedamoji dalis gali būti nustatyta suma arba ad valorem muito mokestis. Šiuos skirtumus, tam tikrais atvejais, pakeičia specifiniai muitai, pagrįsti muito žemės ūkio sudedamosios dalies tarifiniu suskirstymu arba ad valorem muito mokesčiais.

2 skyriaus nuostatos, taikomos žemės ūkio produktams, taikomos mutatis mutandis muito žemės ūkio sudedamajai daliai.

2.   Šio skyriaus nuostatos netrukdo Tunisui atskirai nurodyti galiojančių importo muitų žemės ūkio sudedamąją dalį 2 priede išvardytiems Bendrijos kilmės produktams. Muito žemės ūkio sudedamoji dalis gali būti nustatyta suma arba ad valorem muito mokestis.

2 skyriaus nuostatos, taikomos žemės ūkio produktams, taikomos mutatis mutandis muito žemės ūkio sudedamajai daliai.

3.   Įsigaliojus šiam Susitarimui, 2 priedo 1 sąraše išvardytiems Bendrijos kilmės produktams Tunisas taiko importo muitus ir lygiaverčio poveikio mokesčius, kurie nedidesni kaip 1995 m. sausio 1 d. galioję muitai ir lygiaverčio poveikio mokesčiai, neviršijant tame sąraše nurodytų tarifinių kvotų.

Panaikinant muitų pramoninę sudedamąją dalį pagal šio straipsnio 4 dalį, produktams, kuriems turi būti panaikintos tarifinės kvotos, taikomi muitai negali būti didesni kaip 1995 m. sausio 1 d. galioję muitai.

4.   2 priedo 2 sąraše išvardytiems Bendrijos kilmės produktams Tunisas panaikina muitų pramoninę sudedamąją dalį, remiantis Susitarimo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytomis nuostatomis, taikomoms 4 priedo produktams.

2 priedo 1 ir 3 sąrašuose išvardytiems Bendrijos kilmės produktams Tunisas panaikina muitų pramoninę sudedamąją dalį remiantis Susitarimo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytomis nuostatomis, taikomoms 5 priedo produktams.

5.   Muitų žemės ūkio sudedamosios dalys, taikomos pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis, gali būti sumažintos, jei Bendrijos ir Tuniso tarpusavio prekyboje mokestis, taikomas pagrindiniam žemės ūkio produktui, sumažinamas arba jeigu jis sumažinamas dėl abipusių nuolaidų perdirbtiems žemės ūkio produktams.

6.   Šio straipsnio 5 dalyje numatytą sumažinimą, atitinkamų produktų sąrašą ir, tam tikrais atvejais, mažintinas tarifines kvotas nustato Asociacijos taryba.

11 straipsnis

1.   Muitai ir lygiaverčio poveikio mokesčiai, taikomi Bendrijos kilmės produktų, išskyrus 3–6 prieduose išvardytus produktus, importui į Tunisą, panaikinami įsigaliojus šiam Susitarimui.

2.   Muitai ir lygiaverčio poveikio mokesčiai, taikomi 3 priede išvardytų Bendrijos kilmės produktų importui į Tunisą, palaipsniui panaikinami pagal tokį grafiką:

Šio Susitarimo įsigaliojimo dieną kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 85 % bazinio muito;

Praėjus vieneriems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 70 % bazinio muito;

Praėjus dvejiems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 55 % bazinio muito;

Praėjus trejiems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 40 % bazinio muito;

Praėjus ketveriems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 25 % bazinio muito;

Praėjus penkeriems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, likę muitai panaikinami.

3.   Muitai ir lygiaverčio poveikio mokesčiai, taikomi 4 ir 5 prieduose išvardytų Bendrijos kilmės produktų importui į Tunisą, palaipsniui panaikinami pagal tokius grafikus:

4 priede pateikto sąrašo atveju:

Šio Susitarimo įsigaliojimo dieną kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 92 % bazinio muito;

Praėjus vieneriems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 84 % bazinio muito;

Praėjus dvejiems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 76 % bazinio muito;

Praėjus trejiems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 68 % bazinio muito;

Praėjus ketveriems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 60 % bazinio muito;

Praėjus penkeriems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 52 % bazinio muito;

Praėjus šešeriems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 44 % bazinio muito;

Praėjus septyneriems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 36 % bazinio muito;

Praėjus aštuoneriems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 28 % bazinio muito;

Praėjus devyneriems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 20 % bazinio muito;

Praėjus dešimčiai metų po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 12 % bazinio muito;

Praėjus vienuolikai metų po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 4 % bazinio muito;

Praėjus dvylikai metų po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, likę muitai panaikinami.

5 priede pateikto sąrašo atveju:

Praėjus ketveriems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 88 % bazinio muito;

Praėjus penkeriems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 77 % bazinio muito;

Praėjus šešeriems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 66 % bazinio muito;

Praėjus septyneriems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 55 % bazinio muito;

Praėjus aštuoneriems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 44 % bazinio muito;

Praėjus devyneriems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 33 % bazinio muito;

Praėjus dešimčiai metų po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 22 % bazinio muito;

Praėjus vienuolikai metų po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, kiekvienas muitas ir mokestis sumažinamas iki 11 % bazinio muito;

Praėjus dvylikai metų po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, likę muitai panaikinami.

4.   Jeigu dėl tam tikro produkto atsiranda didelių sunkumų, tada susijusius grafikus, nustatytus šio straipsnio 3 dalyje, bendru sutarimu gali peržiūrėti Asociacijos komitetas su sąlyga, kad grafikai, kuriuos prašoma peržiūrėti, negali būti pratęsti tam produktui tiek, kad viršytų didžiausią 12 metų pereinamąjį laikotarpį. Jeigu Asociacijos komitetas nepriima sprendimo per trisdešimt dienų nuo Tuniso prašymo peržiūrėti grafiką, Tunisas gali laikinai netaikyti grafiko ne ilgiau kaip vienerius metus.

5.   Kiekvienam produktui bazinis muitas, kuris turi būti nuosekliai mažinamas kaip nustatyta šio straipsnio 2 ir 3 dalyse, yra bazinis muitas, faktiškai taikytas Bendrijos atžvilgiu 1995 m. sausio 1 d.

6.   Jeigu po 1995 m. sausio 1 d. tarifai mažinami erga omnes pagrindu, sumažinti muitai pakeičia šio straipsnio 5 dalyje minimus bazinius muitus nuo jų sumažinimo dienos.

7.   Tunisas praneša Bendrijai savo bazinius muitus.

12 straipsnis

10 ir 11 straipsnių bei 19 straipsnio b punkto nuostatos netaikomos produktams, įtrauktiems į 6 priede pateiktą sąrašą. Asociacijos taryba šiems produktams taikomas priemones iš naujo išnagrinėja praėjus ketveriems metams po Susitarimo įsigaliojimo.

13 straipsnis

Nuostatos dėl importo muitų panaikinimo taikomos ir fiskalinio pobūdžio muitams.

14 straipsnis

1.   Tunisas gali imtis ribotos trukmės išskirtinių priemonių, nukrypstančių nuo 11 straipsnio, padidindamas arba pakartotinai įvesdamas muitus.

Tokios priemonės gali būti taikomos tik naujoms pramonės šakoms arba tam tikriems sektoriams, kurie pertvarkomi arba kuriuose atsiranda didelių sunkumų, ypač jeigu dėl tų sunkumų kyla didelių socialinių problemų.

Bendrijos kilmės produktų importui į Tunisą taikomi muitai, įvesti taikant šias priemones, negali viršyti 25 % ad valorem muitų ir juose turi būti numatytas preferencinis elementas Bendrijos kilmės produktams. Bendra vidutinė importuotų produktų, kuriems taikomos šios priemonės, vertė negali viršyti 15 % bendros vidutinės importuotų Bendrijos kilmės pramoninių produktų vertės per paskutinius metus, apie kuriuos turima statistinių duomenų.

Šios priemonės taikomos ne ilgiau kaip penkerius metus, nebent Asociacijos komitetas leidžia tai daryti ilgiau. Jos nustojamos taikyti vėliausiai pasibaigus didžiausiam dvylikos metų pereinamajam laikotarpiui.

Produktui negali būti įvesta jokių tokio pobūdžio priemonių, jeigu praėjo daugiau kaip treji metai nuo visų tam produktui taikomų muitų ir kiekybinių apribojimų arba mokesčių ar priemonių, turinčių lygiavertį poveikį, panaikinimo.

Tunisas informuoja Asociacijos komitetą apie bet kokias išskirtines priemones, kurių jis ketina imtis, ir, jeigu Bendrija prašo, iki jų įgyvendinimo surengiamos konsultacijos dėl tų priemonių ir dėl sektorių, kuriems jos bus taikomos. Jeigu Tunisas imasi tokių priemonių, jis nurodo Komitetui pagal šį straipsnį įvedamų muitų panaikinimo grafikus. Pagal tuos terminus muito mokesčiai palaipsniui naikinami vienodais metų intervalais, pradedant vėliausiai praėjus dvejiems metams nuo jų įvedimo. Asociacijos komitetas gali nustatyti kitą grafiką.

2.   Nukrypdamas nuo šio straipsnio 1 dalies ketvirtosios pastraipos Asociacijos komitetas, siekdamas atsižvelgti į naujos pramonės kūrimo sunkumus ir tais atvejais, kai tam tikri sektoriai pertvarkomi arba juose atsirado didelių sunkumų, gali išimties tvarka leisti Tunisui taikyti priemones, kurios jau taikomos pagal šio straipsnio 1 dalį, ilgiausiai trejus metus pasibaigus dvylikos metų pereinamajam laikotarpiui.

II SKYRIUS

ŽEMĖS ŪKIO IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTAI

15 straipsnis

Šio skyriaus nuostatos taikomos Bendrijos ir Tuniso kilmės produktams, išvardytiems Europos bendrijos steigimo sutarties II priede.

16 straipsnis

Bendrija ir Tunisas palaipsniui vis labiau liberalizuoja tarpusavio prekybą žemės ūkio ir žuvininkystės produktais.

17 straipsnis

1.   Į Bendriją importuojamiems Tuniso kilmės žemės ūkio ir žuvininkystės produktams atitinkamai taikomos protokolų Nr. 1 ir 2 nuostatos.

2.   Į Tunisą importuojamiems Bendrijos kilmės žemės ūkio produktams taikomos Protokolo Nr. 3 nuostatos.

18 straipsnis

1.   Nuo 2000 m. sausio 1 d. Bendrija ir Tunisas vertina padėtį, siekdamos nustatyti liberalizavimo priemones, kurias Bendrija ir Tunisas turi taikyti nuo 2001 m. sausio 1 d., vadovaudamosi 16 straipsnyje nustatytu tikslu.

2.   Nepažeisdamos pirmesnės pastraipos nuostatų ir atsižvelgdamos į Šalių tarpusavio prekybos žemės ūkio produktais modelius bei ypatingą tų produktų jautrumą, Bendrija ir Tunisas gali abipusiškumo pagrindu reguliariai svarstyti Asociacijos taryboje kitų nuolaidų suteikimo galimybes kiekvienam produktui.

III SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

19 straipsnis

Nepažeidžiant GATT nuostatų:

a)

Bendrijos ir Tuniso tarpusavio prekyboje neįvedama jokių naujų kiekybinių importo apribojimų ir priemonių, turinčių lygiavertį poveikį;

b)

kiekybiniai importo apribojimai ir priemonės, turinčios lygiavertį poveikį Bendrijos ir Tuniso tarpusavio prekybai, panaikinami įsigaliojus šiam Susitarimui;

c)

Bendrija ir Tunisas netaiko kitos Šalies eksportui nei muitų, nei lygiaverčio poveikio mokesčių, kiekybinių apribojimų ar lygiaverčio poveikio priemonių.

20 straipsnis

1.   Jeigu įgyvendinant Bendrijos ir Tuniso žemės ūkio politiką nustatomos konkrečios taisyklės, keičiamos galiojančios taisyklės arba keičiamos ar papildomos nuostatos, susijusios su jų žemės ūkio politikos įgyvendinimu, Bendrija ir Tunisas gali pakeisti Susitarime atitinkamiems produktams numatytas nuostatas.

Tokiais atvejais atitinkama Šalis informuoja Asociacijos komitetą. Jeigu kita Šalis prašo, Asociacijos komitetas susirenka, kad tinkamai įvertintų kitos Šalies interesus.

2.   Jeigu Bendrija arba Tunisas, taikydamos šio straipsnio 1 dalį, pakeičia tvarką, nustatytą šiame Susitarime žemės ūkio produktams, jos suteikia kitos Šalies kilmės importuotiems produktams lengvatą, panašią į numatytą šiame Susitarime.

3.   Susitariančiosios Šalies prašymu dėl visų šiuo Susitarimu nustatytų priemonių pakeitimo gali vykti konsultacijos Asociacijos taryboje.

21 straipsnis

Į Bendriją importuotiems Tuniso kilmės produktams netaikomas režimas, palankesnis už režimą, kurį valstybės narės taiko tarpusavyje.

Šio Susitarimo nuostatų taikymas neprieštarauja 1991 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentui (EEB) Nr. 1911/91 dėl Bendrijos teisės nuostatų taikymo Kanarų saloms.

22 straipsnis

1.   Šalys stengiasi netaikyti bet kokių vidaus fiskalinio pobūdžio priemonių arba praktikos, tiesiogiai arba netiesiogiai sukuriančios vienos Šalies produktų ir kitos Šalies teritorijos kilmės panašių produktų diskriminaciją.

2.   Už produktus, eksportuotus į vienos iš Šalių teritoriją, grąžinta netiesioginių vidaus mokesčių suma negali viršyti netiesioginių mokesčių, kuriais jie tiesiogiai ar netiesiogiai apmokestinami, sumos.

23 straipsnis

1.   Susitarimas netrukdo taikyti arba kurti muitų sąjungų, laisvosios prekybos zonų arba sudaryti susitarimus dėl pasienio prekybos, jeigu tai nekeičia Susitarime numatytos prekybos tvarkos.

2.   Šalys konsultuojasi Asociacijos komitete dėl susitarimų, kuriais įkuriamos muitų sąjungos arba laisvosios prekybos zonos ir, tam tikrais atvejais, dėl kitų svarbių klausimų, susijusių su atitinkama jų prekybos su trečiosiomis šalimis politika. Tokios konsultacijos ypač būtinos tais atvejais, kai į Bendriją įstoja trečioji šalis, siekiant užtikrinti, kad bus atsižvelgta į bendrus šiame Susitarime įvardytus Bendrijos ir Tuniso interesus.

24 straipsnis

Jeigu kuri nors Šalis nustato, kad prekyboje su kita Šalimi taikomas dempingas, kaip apibrėžta Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos VI straipsnyje, ji gali imtis atitinkamų priemonių šios praktikos atžvilgiu pagal Susitarimą dėl Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos VI straipsnio įgyvendinimo, susijusius vidaus teisės aktus ir 27 straipsnyje nustatytą tvarką ir sąlygas.

25 straipsnis

Jeigu produktas importuojamas padidintais kiekiais ir tokiomis sąlygomis, dėl kurių atsiranda arba gali atsirasti:

didelė žala vietos gamintojams, gaminantiems panašius arba tiesiogiai konkurencinius produktus vienos iš Susitariančiųjų Šalių teritorijos, arba

dideli sutrikimai bet kuriame ekonomikos sektoriuje arba sunkumai, dėl kurių gali itin pablogėti regiono ekonominė padėtis,

Bendrija arba Tunisas gali imtis tinkamų priemonių 27 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

26 straipsnis

Jeigu laikantis 19 straipsnio c punkto nuostatų:

i)

atsiranda produkto, kuriam eksportuojanti Šalis taiko kiekybinius eksporto apribojimus, eksporto muitus arba lygiaverčio poveikio priemones ar mokesčius, reeksportas į trečiąją šalį arba

ii)

eksportuojančiai Šaliai pradeda labai trūkti arba ji gali pritrūkti svarbaus produkto,

ir tais atvejais, kai susiklosčius pirmiau minėtoms situacijoms, eksportuojančiai Šaliai atsiranda arba gali atsirasti didelių sunkumų, ta Šalis gali imtis tinkamų priemonių 27 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Priemonės turi būti nediskriminuojančios ir panaikinamos, kai jos tampa nebereikalingos.

27 straipsnis

1.   Jeigu Bendrija arba Tunisas importuojamiems produktams, dėl kurių gali atsirasti 25 straipsnyje nurodytų sunkumų, taiko administracinę procedūrą, kurios tikslas – greitai suteikti informaciją apie prekybos srautų tendenciją, ji apie tai informuoja kitą Šalį.

2.   24, 25 ir 26 straipsniuose nurodytais atvejais, prieš imdamasi juose nurodytų priemonių arba kuo greičiau tais atvejais, kuriems taikomas šio straipsnio 3 dalies d punktas, Bendrija arba Tunisas suteikia Asociacijos komitetui visą informaciją, būtiną išsamiai padėties analizei, kad būtų priimtas abi Šalis tenkinantis sprendimas.

Renkantis tinkamas priemones pirmenybė turi būti teikiama toms priemonėms, kurios mažiausiai trukdo Susitarimui funkcionuoti.

Atitinkama Šalis nedelsdama praneša Asociacijos komitetui apie apsaugos priemones, dėl kurių reguliariai konsultuojamasi, ypač siekiant jas panaikinti susidarius palankioms aplinkybėms.

3.   Įgyvendinant šio straipsnio 2 dalį, taikomos tokios nuostatos:

a)

kalbant apie 24 straipsnį, eksportuojanti Šalis informuojama apie dempingo atvejį iš karto, kai importuojančios Šalies institucijos pradeda tyrimą. Jeigu dempingas nepanaikinamas, kaip apibrėžta GATT VI straipsnyje, arba per 30 dienų nuo pranešimo nepriimamas tinkamas sprendimas, importuojanti Šalis gali priimti tinkamas priemones;

b)

kalbant apie 25 straipsnį, sunkumams, atsiradusiems dėl tame straipsnyje nurodytos situacijos, ištirti kreipiamasi į Asociacijos komitetą, kuris gali priimti bet kokius sprendimus, būtinus sunkumams pašalinti.

Jeigu Asociacijos komitetas arba eksportuojanti Šalis nepriima sprendimo sunkumams pašalinti arba nepriimamas joks kitas priimtinas sprendimas per 30 dienų nuo kreipimosi tuo klausimu, importuojanti Šalis gali imtis tinkamų priemonių problemai išspręsti. Šios priemonės neturi būti griežtesnės nei būtina atsiradusiems sunkumams pašalinti;

c)

kalbant apie 26 straipsnį, sunkumams, atsiradusiems dėl tame straipsnyje nurodytų situacijų, pašalinti kreipiamasi į Asociacijos komitetą.

Asociacijos komitetas gali priimti bet kokį sprendimą šiems sunkumams pašalinti. Jeigu jis per 30 dienų nuo kreipimosi tuo klausimu nepriima sprendimo, eksportuojanti Šalis gali taikyti tinkamas priemones atitinkamo produkto eksportui;

d)

jeigu atsiranda išskirtinės aplinkybės ir reikia nedelsiant imtis veiksmų, todėl iš anksto informuoti arba atlikti tyrimą (tai priklauso nuo atvejo) neįmanoma, Bendrija arba Tunisas situacijose, nurodytose 24, 25 ir 26 straipsniuose, gali nedelsdama taikyti atsargumo priemones, būtinas situacijai atstatyti, ir iš karto apie tai informuoja kitą Šalį.

28 straipsnis

Šis Susitarimas netrukdo uždrausti ar apriboti importą, eksportą arba prekių gabenimą tranzitu, jeigu kyla grėsmė visuomenės dorovei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui, žmonių ir gyvūnų gyvybės ir sveikatos apsaugai, augalų apsaugai, nacionalinių vertybių, turinčių meninę, istorinę arba archeologinę vertę, apsaugai, intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugai, ir taisyklėms, susijusioms su auksu ir sidabru. Tačiau šie draudimai arba apribojimai nesukelia savavališkos diskriminacijos arba užslėpto apribojimo Šalių tarpusavio prekyboje.

29 straipsnis

Sąvoka „produktų kilmė“, reikalinga įgyvendinant šią antraštinę dalį, ir su ja susiję administracinio bendradarbiavimo metodai yra apibrėžti protokole Nr. 4.

30 straipsnis

Klasifikuojant prekes, kuriomis Šalys tarpusavyje prekiauja, naudojama Kombinuotoji prekių nomenklatūra.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮSISTEIGIMO TEISĖ IR PASLAUGOS

31 straipsnis

1.   Šalys susitaria išplėsti šio Susitarimo taikymo sritį, kad ji apimtų vienos Šalies įmonių įsisteigimo teisę kitos Šalies teritorijoje ir vienos Šalies įmonių paslaugų teikimo kitos Šalies paslaugų vartotojams liberalizavimą.

2.   Asociacijos taryba teiks rekomendacijas dėl šio straipsnio 1 dalyje minimo tikslo įgyvendinimo.

Teikdama šias rekomendacijas, Asociacijos taryba atsižvelgs į ankstesnę abipusio didžiausio palankumo režimo įgyvendinimo patirtį ir atitinkamus kiekvienos Šalies įsipareigojimus, nustatytus Bendrajame susitarime dėl prekybos paslaugomis (GATS), pridėtam prie PPO steigimo sutarties (toliau – GATS), o ypač nustatytuosius jo V straipsnyje.

3.   Ne vėliau kaip per penkerius metus nuo Susitarimo įsigaliojimo, Asociacijos taryba pirmą kartą įvertins šio tikslo įgyvendinimą.

32 straipsnis

1.   Iš pradžių kiekviena Šalis patvirtina savo įsipareigojimus pagal GATS, visų pirma įsipareigojimą užtikrinti abipusį didžiausio palankumo režimą paslaugų sektoriuose, kuriems taikomas šis įsipareigojimas.

2.   Vadovaujantis GATS, šis režimas netaikomas:

a)

lengvatoms, kurias Šalis suteikia remdamasi GATS V straipsnyje nustatytos rūšies susitarimo sąlygoms, arba tokio susitarimo pagrindu taikomoms priemonėms;

b)

kitoms lengvatoms, suteiktoms remiantis didžiausio palankumo režimo išimčių sąrašu, kurį Šalis yra pridėjusi prie GATS.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

MOKĖJIMAI, KAPITALAS, KONKURENCIJA IR KITOS EKONOMINĖS NUOSTATOS

I SKYRIUS

EINAMIEJI MOKĖJIMAI IR KAPITALO JUDĖJIMAS

33 straipsnis

Remdamosi 35 straipsnio nuostatomis, Šalys įsipareigoja leisti visus einamuosius mokėjimus už einamuosius sandorius atlikti laisvai konvertuojama valiuta.

34 straipsnis

1.   Įsigaliojus šiam Susitarimui, mokėjimų balanso kapitalo sąskaitos operacijų atžvilgiu Bendrija ir Tunisas užtikrina, kad su tiesioginėmis investicijomis į Tuniso bendroves, įsteigtas pagal galiojančius įstatymus, susijęs kapitalas gali laisvai judėti ir kad tokių investicijų grąža ir visas iš jų gautas pelnas gali būti likviduotas ir repatrijuotas.

2.   Šalys konsultuojasi siekdamos padėti ir, atėjus tinkamam laikui, visiškai liberalizuoti kapitalo judėjimą tarp Bendrijos ir Tuniso.

35 straipsnis

Jeigu viena ar daugiau Bendrijos valstybių narių arba Tunisas susiduria arba gali susidurti su dideliais mokėjimų balanso sunkumais, atitinkamai Bendrija ir Tunisas, vadovaujantis Bendrajame susitarime dėl muitų tarifų ir prekybos nustatytomis sąlygomis ir Tarptautinio valiutos fondo susitarimo VIII ir XIV straipsniais, gali riboti einamuosius sandorius, tačiau tik ribotą laiką ir neviršijant to, kas būtina mokėjimų balansui sureguliuoti. Atitinkamai Bendrija arba Tunisas nedelsdamas informuoja apie tai kitą Šalį ir kuo greičiau nurodo terminus, kada tos priemonės bus panaikintos.

II SKYRIUS

KONKURENCIJA IR KITOS EKONOMINĖS NUOSTATOS

36 straipsnis

1.   Tai, kas nurodyta toliau, prieštarauja tinkamam Susitarimo veikimui, nes gali turėti įtakos Bendrijos ir Tuniso tarpusavio prekybai:

a)

visi įmonių susitarimai, įmonių asociacijų sprendimai ir įmonių suderinti veiksmai, kurių tikslas arba padarinys yra konkurencijos trukdymas, ribojimas arba iškraipymas;

b)

vienos ar kelių įmonių piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi visoje Bendrijos arba Tuniso teritorijoje ar didelėje jų dalyje;

c)

bet kokia valstybės pagalba, kuri iškraipo arba gali iškraipyti konkurenciją, sudarydama palankesnes sąlygas tam tikroms įmonėms arba tam tikrų prekių gamybai, išskyrus tuos atvejus, kai leidžiama nukrypti pagal Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartį.

2.   Bet kokie šiam straipsniui prieštaraujantys veiksmai vertinami pagal kriterijus, suformuotus taikant taisykles, nustatytas Europos bendrijos steigimo sutarties 85, 86 ir 92 straipsniuose, o Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartyje nurodytų produktų atveju – pagal kriterijus, nustatytus minėtos bendrijos steigimo sutarties 65 ir 66 straipsniuose bei taisyklėse dėl valstybės pagalbos, įskaitant antrinius teisės aktus.

3.   Asociacijos taryba per penkerius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo patvirtina taisykles, būtinas šio straipsnio 1 ir 2 dalims įgyvendinti.

Kol bus priimtos šios taisyklės, vietoj taisyklių šio straipsnio 1 dalies c punkto ir atitinkamų 2 dalies nuostatų įgyvendinimui taikomos Susitarimo dėl Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos VI, XVI ir XXIII straipsnių aiškinimo ir taikymo nuostatos.

4.

a)

Siekdamos taikyti šio straipsnio 1 dalies c punkto nuostatas Šalys sutinka, kad per pirmuosius penkerius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo bet kokia Tuniso suteikta valstybės pagalba būtų vertinama atsižvelgiant į tai, kad Tunisas laikomas regionu, identišku Bendrijos regionams, apibūdintiems Europos bendrijos steigimo sutarties 92 straipsnio 3 dalies a punkte.

Per tą patį laikotarpį Tunisas gali išskirtinėmis sąlygomis EAPB plieno produktams skirti valstybės pagalbą restruktūrizavimui, su sąlyga, kad:

ji leidžia sukurti pagalbą gaunančių įmonių gyvybingumą įprastomis rinkos sąlygomis pasibaigus restruktūrizavimo laikotarpiui,

tokios pagalbos dydis ir intensyvumas griežtai ribojamas tuo, kas visiškai būtina siekiant atkurti tokį gyvybingumą, ir jis yra palaipsniui mažinamas,

restruktūrizavimo programa yra susijusi su išsamiu Tuniso pajėgumų racionalizavimo planu.

Asociacijos taryba, atsižvelgdama į Tuniso ekonominę padėtį, nusprendžia, ar tas laikotarpis turėtų būti pratęstas dar penkeriems metams.

b)

Kiekviena Šalis užtikrina skaidrumą valstybės pagalbos teikimo srityje, inter alia, kasmet pranešdama kitai Šaliai apie visą pagalbos sumą ir jos paskirstymą, o jeigu prašoma, pateikia ir informaciją apie pagalbos schemas. Vienos Šalies prašymu kita Šalis suteikia informaciją apie tam tikrus individualius valstybės pagalbos atvejus.

5.   II antraštinės dalies II skyriuje nurodytiems produktams:

šio straipsnio 1 dalies c punkto nuostatos netaikomos,

bet kokie veiksmai, prieštaraujantys šio straipsnio 1 dalies a punktui, vertinami vadovaujantis Bendrijos kriterijais, nustatytais remiantis Europos bendrijos steigimo sutarties 42 ir 43 straipsniais ir ypač kriterijais, nustatytais Tarybos reglamente Nr. 26/62.

6.   Jeigu Bendrija arba Tunisas mano, kad tam tikri veiksmai prieštarauja šio straipsnio 1 dalies nuostatomis, ir:

jie nėra tinkamai sprendžiami pagal šio straipsnio 3 dalyje nurodytas įgyvendinimo taisykles, arba

jeigu tokių taisyklių nėra ir jei dėl tokių veiksmų daroma arba gali būti padaryta didelė žala kitos Šalies interesams arba esminė žala jos vidaus pramonei, įskaitant paslaugų pramonę,

ji gali imtis tinkamų priemonių, prieš tai pasikonsultavusi su Asociacijos komitetu arba praėjus 30 darbo dienų po kreipimosi į minėtą komitetą.

Tokios priemonės veiksmų, prieštaraujančių šio straipsnio 1 dalies c punktui, atžvilgiu tais atvejais, kai joms taikytinas Bendrasis susitarimas dėl muitų tarifų ir prekybos, gali būti priimtos laikantis tvarkos ir sąlygų, nustatytų Bendrajame susitarime dėl muitų tarifų ir prekybos arba bet kuriame kitame atitinkamame jo pagrindu parengtame dokumente, kuris taikomas abiem Šalims.

7.   Nepaisydamos prieštaraujančių nuostatų, priimtų laikantis šio straipsnio 3 dalies, Šalys keičiasi informacija, atsižvelgdamos į profesinės ir verslo paslapties reikalavimų nustatytus apribojimus.

37 straipsnis

Valstybės narės ir Tunisas, nepažeisdami savo įsipareigojimų, prisiimtų pagal GATT, palaipsniui pertvarko bet kurią valstybinę komercinio pobūdžio monopoliją taip, kad galėtų užtikrinti, jog baigiantis penktiems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo nebus jokios valstybių narių ir Tuniso piliečių diskriminacijos prekių pirkimo ir pardavimo sąlygų atžvilgiu. Asociacijos komitetas bus informuotas apie priemones, priimtas šiam tikslui pasiekti.

38 straipsnis

Valstybės įmonių ir įmonių, kurioms suteiktos specialios arba išimtinės teisės, atžvilgiu Asociacijos taryba užtikrina, kad nuo penktųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo nebus patvirtintos arba taikomos jokios priemonės, iškraipančios Bendrijos ir Tuniso tarpusavio prekybą taip, kad tai prieštarautų Šalių interesams. Ši nuostata nei faktiškai, nei teisiškai netrukdo tokioms įmonėms atlikti joms pavestas konkrečias funkcijas.

39 straipsnis

1.   Šalys suteikia tinkamą ir veiksmingą intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių apsaugą, vadovaudamosi aukščiausiais tarptautiniais standartais, įskaitant veiksmingas tokių teisių vykdymo užtikrinimo priemones.

2.   Šalys reguliariai įvertina šio straipsnio ir 7 priedo įgyvendinimą. Jeigu intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių srityje atsiras problemų, kurios turės įtakos prekybos sąlygoms, bet kurios Šalies prašymu bus surengtos skubios konsultacijos, kad būtų rastas abi Šalis tenkinantis sprendimas.

40 straipsnis

1.   Šalys imasi tinkamų veiksmų skatindamos, kad Tunisas pramoniniams ir žemės ūkio maisto produktams bei sertifikavimo tvarkai taikytų Bendrijos technines taisykles ir europinius standartus.

2.   Remdamosi 1 straipsnio dalyje išdėstytais principais, Šalys, atsiradus tinkamoms aplinkybėms, sudaro susitarimus dėl abipusio sertifikavimo pripažinimo.

41 straipsnis

1.   Šalys sau iškelia tikslą abipusiai ir palaipsniui liberalizuoti viešųjų pirkimų sutartis.

2.   Asociacijos taryba imasi veiksmų, būtinų šio straipsnio 1 daliai įgyvendinti.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

EKONOMINIS BENDRADARBIAVIMAS

42 straipsnis

Tikslai

1.   Šalys įsipareigoja pradėti ekonominį bendradarbiavimą abipusiai naudingu būdu ir partnerystės dvasia, kuria pagrįstas šis Susitarimas.

2.   Ekonominio bendradarbiavimo tikslas yra padėti Tunisui siekti tvarios ekonominės ir socialinės plėtros.

43 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Bendradarbiavimas visų pirma nukreiptas į tas veiklos sritis, kurias veikia vidiniai apribojimai ir sunkumai arba kurias yra paveikęs bendras Tuniso ekonomikos liberalizavimo procesas ir ypač Tuniso bei Bendrijos tarpusavio prekybos liberalizavimas.

2.   Bendradarbiavimas panašiai orientuotas į tas sritis, kurios galėtų suartinti Bendrijos ir Tuniso ekonomikas, ypač į tas jų sritis, kurios skatina augimą ir užimtumą.

3.   Bendradarbiavimas skatina Magribo šalių ekonominę integraciją, naudojant visas priemones, kurios galėtų prididėti prie šių santykių regione plėtojimo.

4.   Aplinkos išsaugojimas ir ekonominio balanso išlaikymas yra pagrindinė įvairių ekonominio bendradarbiavimo sričių sudedamoji dalis.

5.   Šalys tam tikrais atvejais susitaria dėl kitų ekonominio bendradarbiavimo sričių.

44 straipsnis

Metodai

Ekonominis bendradarbiavimas plėtojamas šiais metodais:

a)

palaikant nuolatinį Šalių ekonominį dialogą, kuris apima visus makroekonomikos politikos aspektus;

b)

perduodant ir keičiantis informacija;

c)

konsultuojant, naudojant ekspertų paslaugas ir mokymus;

d)

kuriant bendras įmones;

e)

teikiant techninę, administracinę ir reguliavimo paramą.

45 straipsnis

Regionų bendradarbiavimas

Siekdamos visokeriopai pasinaudoti šiuo Susitarimu, Šalys skatina visą veiklą, darančią poveikio regionams arba kurioje dalyvauja trečiosios šalys, visų pirma:

a)

prekybą tarp Magribo šalių regionų;

b)

aplinkosaugos klausimus;

c)

ekonominės infrastruktūros plėtrą;

d)

mokslinius ir technologinius tyrimus;

e)

kultūrą;

f)

muitinės reikalus;

g)

regionines institucijas ir bendrų arba suderintų programų ir politikų rengimą.

46 straipsnis

Švietimas ir mokymas

Bendradarbiavimo tikslas:

a)

rasti būdų itin pagerinti švietimą ir mokymą, įskaitant profesinį mokymą;

b)

ypatingą dėmesį skirti sudaryti moterims galimybes įgyti išsilavinimą, įskaitant techninį mokymą, aukštąjį išsilavinimą ir profesinį mokymą;

c)

skatinti kurti Šalių teritorijose veikiančių specialistų organizacijų ilgalaikius ryšius siekiant kaupti ir keistis patirtimi bei metodais.

47 straipsnis

Mokslinis, techninis ir technologinis bendradarbiavimas

Bendradarbiavimo tikslas:

a)

skatinti Šalių mokslinių bendruomenių nuolatinių ryšių kūrimą, ypač tokiais būdais:

Tunisui suteikiant teisę dalyvauti Bendrijos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programose remiantis Bendrijos taisyklėmis, reglamentuojančiomis ne Bendrijos narių dalyvavimą šiose programose,

Tunisui dalyvaujant decentralizuoto bendradarbiavimo tinkluose,

skatinant mokymo ir tyrimų sinergiją;

b)

gerinti Tuniso mokslinių tyrimų gebėjimus;

c)

skatinti technologines naujoves, naujų technologijų ir pažangiosios patirties perdavimą;

d)

skatinti visą veiklą, kuria siekiama sukurti sinergiją regionų lygiu.

48 straipsnis

Aplinka

Bendradarbiavimo tikslas yra neleisti blogėti aplinkos būklei, gerinti aplinkos kokybę, saugoti žmonių sveikatą ir užkrinti racionalų gamtinių išteklių naudojimą siekiant tvariosios plėtros.

Šalys įsipareigoja bendradarbiauti įvairiose srityse, įskaitant:

a)

dirvos ir vandens kokybę;

b)

plėtros, o ypač pramonės plėtros, pasekmes (ypač įrenginių saugos ir atliekų srityse);

c)

jūros taršos stebėjimą ir prevenciją.

49 straipsnis

Bendradarbiavimas pramonės srityje

Bendradarbiavimo tikslas:

a)

skatinti Šalių ūkio subjektų bendradarbiavimą, įskaitant bendradarbiavimą sudarant Tunisui galimybes dalyvauti Bendrijos verslo tinkluose ir decentralizuoto bendradarbiavimo tinkluose;

b)

remti pastangas modernizuoti ir pertvarkyti Tuniso valstybinio ir privataus sektoriaus pramonę (įskaitant žemės ūkio produktų pramonę);

c)

puoselėti aplinką, kurioje skatinamos privačios iniciatyvos, siekiant stimuliuoti ir įvairinti produkciją vidaus ir eksporto rinkoms;

d)

kuo labiau išnaudoti Tuniso žmogiškuosius išteklius ir pramonės potencialą geriau taikant politikas naujovių, mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityse;

e)

sudaryti geresnes sąlygas gauti kreditą investicijų finansavimui.

50 straipsnis

Investicijų skatinimas ir apsauga

Bendradarbiavimo tikslas – sukurti palankią aplinką investicijų srautams, visų pirma:

a)

sukuriant suderintas ir supaprastintas procedūras, bendrų investicijų mechanizmus (ypač siekiant susieti mažąsias ir vidutines įmones) bei metodus informacijai apie investavimo galimybes nustatyti ir teikti;

b)

tam tikrais atvejais sukuriant teisinę sistemą investicijoms skatinti, visų pirma Tunisui ir valstybėms narėms sudarant investicijų apsaugos susitarimus ir susitarimus dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.

51 straipsnis

Bendradarbiavimas standartizacijos ir atitikties įvertinimo srityje

Šalys bendradarbiauja plėtodamos:

a)

Bendrijos standartizacijos, metrologijos, kokybės kontrolės ir atitikties įvertinimo taisyklių naudojimą;

b)

Tuniso laboratorijų atnaujinimą, vėliau sudarant susitarimus dėl atitikties įvertinimo abipusio pripažinimo;

c)

institucijas, atsakingas už intelektinę, pramoninę ir komercinę nuosavybę bei standartizavimą ir kokybę Tunise.

52 straipsnis

Teisės aktų derinimas

Bendradarbiaujant siekiama padėti Tunisui suderinti savo teisės aktus su Bendrijos teisės aktais tose srityse, kurioms taikomas šis Susitarimas.

53 straipsnis

Finansinės paslaugos

Bendradarbiaujant siekiama suderinti bendras taisykles ir standartus įvairiose srityse, įskaitant:

a)

Tuniso finansinių sektorių sustiprinimą ir pertvarkymą;

b)

finansinių paslaugų apskaitos, audito, priežiūros ir reguliavimo bei finansų kontrolės Tunise gerinimą.

54 straipsnis

Žemės ūkis ir žuvininkystė

Bendradarbiavimo tikslas:

a)

įvairiais metodais modernizuoti ir restruktūrizuoti žemės ūkį ir žuvininkystę, įskaitant infrastruktūros ir įrenginių modernizavimą, pakavimo ir sandėliavimo metodų plėtojimą ir privačių platinimo bei pardavimo tinklų gerinimą;

b)

įvairinti produkciją ir išorės rinkas;

c)

užtikrinti bendradarbiavimą sveikatos, augalų apsaugos ir auginimo metodų srityse.

55 straipsnis

Transportas

Bendradarbiavimo tikslas:

a)

užtikrinti abi Šalis dominančios kelių, geležinkelių, uostų ir oro uostų infrastruktūros, susijusios su pagrindiniais transeuropinio susisiekimo maršrutais, restruktūrizavimą ir modernizavimą;

b)

sukurti ir taikyti veiklos standartus, panašius į Bendrijoje galiojančius standartus;

c)

modernizuoti įrangą, kad ji atitiktų Bendrijos standartus, ypač taikomus įvairiarūšiam transportui, konteinerių naudojimui ir krovinių perkrovimui;

d)

palaipsniui gerinti sausumos tranzitą ir oro uostų, oro eismo ir geležinkelių valdymą.

56 straipsnis

Telekomunikacijos ir informacijos technologijos

Bendradarbiaujama daugiausia:

a)

visose telekomunikacijų srityse;

b)

informacijos technologijų ir telekomunikacijų standartizacijos, atitikties tikrinimo ir sertifikavimo srityje;

c)

naujų informacijos technologijų, ypač susijusių su tinklais ir tinklų sujungimu, (ISDN – skaitmeninis visuminių paslaugų tinklas ir EDI – keitimasis elektroniniais duomenimis) platinimo srityje;

d)

mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos skatinimo naujų ryšių bei informacijos technologijų priemonių srityje, siekiant sukurti įrangos, paslaugų ir taikomųjų programų, susijusių su informacijos technologijomis ir ryšiais, paslaugomis ir įrenginiais, rinką.

57 straipsnis

Energetika

Bendradarbiaujama daugiausia:

a)

atsinaujinančios energijos srityje;

b)

energijos taupymo skatinimo srityje;

c)

taikomųjų mokslinių tyrimų, susijusių su duomenų bazių tinklais, jungiančiais abiejų Šalių ekonominius ir socialinius subjektus, srityje;

d)

remiant pastangas modernizuoti ir plėtoti energijos tinklus ir jų prijungimą prie Bendrijos tinklų.

58 straipsnis

Turizmas

Bendradarbiavimo tikslas – plėtoti turizmą, ypatingą dėmesį skiriant:

a)

maitinimo organizavimo valdymui ir paslaugų kokybei įvairiose srityse, susijusiose su maitinimo organizavimu;

b)

rinkodaros plėtojimui;

c)

jaunimo turizmo skatinimui.

59 straipsnis

Muitinių bendradarbiavimas

1.   Bendradarbiavimo tikslas – užtikrinti sąžiningą prekybą ir prekybos taisyklių laikymąsi. Pagrindinis dėmesys skiriamas:

a)

muitinės kontrolės ir procedūrų supaprastinimui;

b)

bendro administracinio dokumento naudojimui ir sistemos, jungiančios Bendrijos ir Tuniso tranzito sistemas, sukūrimui.

2.   Neprieštaraujant kitoms šiame Susitarime numatytoms bendradarbiavimo formoms, ypač numatytosioms 61 ir 62 straipsniuose, Susitariančiųjų Šalių administracinės institucijos teikia savitarpio pagalbą pagal protokolo Nr. 5 sąlygas.

60 straipsnis

Bendradarbiavimas statistikos srityje

Bendradarbiavimo tikslas – suderinti Šalių taikomus metodus ir naudoti duomenis apie visas šiame Susitarime nurodytas sritis, apie kurias galima rinkti statistinius duomenis.

61 straipsnis

Pinigų plovimas

1.   Šalys susitaria, kad yra poreikis kartu dirbti ir bendradarbiauti siekiant užkirsti kelią jų finansinių sistemų naudojimui plaunant iš nusikalstamos veiklos, o ypač prekybos narkotikais, įgytas lėšas.

2.   Bendradarbiavimas šioje srityje pirmiausia apima administracinę ir techninę pagalbą, kurios tikslas – nustatyti kovos su pinigų plovimu standartus, atitinkančius Bendrijos ir kitų susijusių tarptautinių institucijų, įskaitant Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF), taikomus standartus.

62 straipsnis

Kova su narkotikų vartojimu ir prekyba

1.   Šalys bendradarbiavimu siekia:

a)

pagerinti politikų ir priemonių, skirtų narkotikų ir psichotropinių medžiagų prevencijai ir kovai su jų gamyba, tiekimu ir prekyba, veiksmingumą;

b)

likviduoti neteisėtą šių produktų vartojimą.

2.   Šalys, vadovaudamosi savo teisės aktais, kartu nustato atitinkamą strategiją ir bendradarbiavimo metodus tiems tikslams pasiekti. Visiems veiksmams, kurie atliekami atskirai, būtinos konsultacijos ir glaudus koordinavimas.

Tokius veiksmus gali atlikti atitinkamos valstybės ir privataus sektoriaus institucijos bei tarptautinės organizacijos, bendradarbiaudamos su Tuniso Respublikos vyriausybe ir atitinkamomis Bendrijos bei valstybių narių institucijomis.

3.   Bendradarbiavimas vyksta toliau nurodyta forma, visų pirma:

a)

kuriant arba plečiant klinikas arba bazes ir informacijos centrus, skirtus narkomanų gydymui ir reabilitacijai;

b)

įgyvendinant prevencijos, informacijos, mokymo ir epidemiologinių tyrimų projektus;

c)

kuriant standartus, susijusius su prekursorių ir kitų pagrindinių medžiagų naudojimo neteisėtai narkotikų ir psichotropinių medžiagų gamybai prevencija, atitinkančius standartus, kuriuos taiko Bendrija ir atitinkamos tarptautinės institucijos, ypač Cheminio poveikio darbo grupė (CATF).

63 straipsnis

Abi Šalys kartu parengia tvarką, reikalingą užtikrinti bendradarbiavimą šioje antraštinėje dalyje nurodytose srityse.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRADARBIAVIMAS SOCIALINĖJE IR KULTŪROS SRITYJE

I SKYRIUS

DARBUOTOJAI

64 straipsnis

1.   Kiekviena valstybė narė savo teritorijoje dirbantiems Tuniso piliečiams sukuria darbo sąlygas, moka atlyginimą ir juos atleidžia iš darbo tokiomis pat sąlygomis kaip ir savo piliečius, apsaugodama juos nuo tautinės diskriminacijos.

2.   Visiems Tuniso darbuotojams, kuriems leidžiama laikinai įsidarbinti už užmokestį valstybės narės teritorijoje, taikomos šio straipsnio 1 dalies nuostatos dėl darbo sąlygų ir atlyginimo.

3.   Tunisas tokias pačias sąlygas sudaro valstybės narės piliečiams, kurie dirba Tuniso teritorijoje.

65 straipsnis

1.   Taikant kitose šio straipsnio dalyse numatytas nuostatas, Tuniso pilietybę turintiems darbuotojams bei visiems su jais gyvenantiems šeimos nariams socialinės apsaugos srityje sudaromos tokios pačios sąlygos kaip ir tos valstybės narės, kurioje jie dirba, piliečiams, apsaugant juos nuo tautinės diskriminacijos.

Socialinės apsaugos koncepcija apima tas socialinės apsaugos šakas, kurios susijusios su ligos ir motinystės pašalpomis, invalidumo, senatvės ir maitintojo netekimo pašalpomis, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų pašalpomis bei mirties, nedarbingumo ir šeimos pašalpomis.

Tačiau dėl šių nuostatų netaikomos kitos koordinavimo taisyklės, numatytos Bendrijos teisės aktuose remiantis EB sutarties 51 straipsniu, išskyrus šio Susitarimo 67 straipsnyje numatytomis sąlygomis.

2.   Apskaičiuojant pensijas ir periodines išmokas, susijusias su senatvės, invalidumo ir maitintojo netekimo pašalpomis, šeimos, ligos ir motinystės pašalpomis, o taip pat teikiant sveikatos priežiūros paslaugas darbuotojams ir jų šeimos nariams, gyvenantiems Bendrijoje, sumuojami visi šių darbuotojų draudimo, darbo ar gyvenimo laikotarpiai įvairiose valstybėse narėse.

3.   Šie darbuotojai gauna pašalpas šeimai už tuos jų šeimos narius, kurie gyvena Bendrijoje.

4.   Šie darbuotojai gali nevaržomai į Tunisą pervesti pensijas arba periodines išmokas, susijusias su senatvės, maitintojo netekimo, nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos, invalidumo dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpomis, taikant skolingos valstybės narės arba valstybių narių teisės aktų numatytas normas, išskyrus specialiąsias neįmokines išmokas.

5.   Tunisas darbuotojams, kurie yra valstybės narės piliečiai ir dirba jo teritorijoje, o taip pat jų šeimos nariams sudaro sąlygas, panašias į minėtąsias 1, 3 ir 4 straipsnio dalyse.

66 straipsnis

Šio skyriaus nuostatos netaikomos Šalių piliečiams, nelegaliai gyvenantiems arba dirbantiems priimančiųjų šalių teritorijoje.

67 straipsnis

1.   Iki pirmųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo pabaigos, Asociacijos taryba patvirtina nuostatas 65 straipsnyje išdėstytiems principams įgyvendinti.

2.   Asociacijos taryba patvirtina išsamias administracinio bendradarbiavimo taisykles, kuriose numato būtinas 1 straipsnio dalyje minėtų nuostatų taikymo kontrolės ir stebėjimo garantijas.

68 straipsnis

Nuostatos, kurias Asociacijos taryba priėmė remiantis 67 straipsniu, neturi jokios įtakos teisėms ar įsipareigojimams pagal Tuniso ir valstybių narių dvišalius susitarimus, jeigu šiuose susitarimuose numatytas palankesnis Tuniso arba valstybių narių piliečių traktavimas.

II SKYRIUS

DIALOGAS SOCIALINIAIS KLAUSIMAIS

69 straipsnis

1.   Šalys palaiko nuolatinį dialogą visais socialiniais klausimais, kurie domina Šalis.

2.   Šis dialogas naudojamas ieškant būdų užtikrinti pažangą darbuotojų judėjimo, vienodo požiūrio bei Tuniso ir Bendrijos piliečių, teisėtai gyvenančių priimančiųjų šalių teritorijose, socialinės integracijos srityje.

3.   Dialogas visų pirma apima visus klausimus, susijusius su:

a)

migrantų bendruomenių gyvenimo ir darbo sąlygomis;

b)

migracija;

c)

nelegalia imigracija ir sąlygomis, reglamentuojančiomis asmenų, pažeidusių teisės aktus dėl teisės gyventi ir teisės įsikurti priimančiojoje šalyje, sugrįžimą;

d)

schemomis ir programomis, skirtomis skatinti vienodą požiūrį į Tuniso ir Bendrijos piliečius, abipusį kultūrų ir civilizacijų pažinimą, tolerancijos ugdymą ir diskriminacijos šalinimą.

70 straipsnis

Dialogas socialiniais klausimais vyksta tais pačiais lygmenimis ir laikantis tos pačios tvarkos, kaip numatyta šio Susitarimo, kuris gali būti šio dialogo pagrindas, I antraštinėje dalyje.

III SKYRIUS

BENDRADARBIAVIMAS SOCIALINĖJE SRITYJE

71 straipsnis

Siekiant sustiprinti Šalių bendradarbiavimą socialinėje srityje bet kuriuo jas dominančiu klausimu kuriami projektai ir programos.

Pirmenybė teikiama:

a)

migracijos naštos mažinimui, visų pirma kuriant darbo vietas ir plėtojant mokymus teritorijose, iš kurių atvyksta emigrantai;

b)

repatrijuotų asmenų dėl jų nelegalaus statuso pagal atitinkamos šalies teisės aktus perkėlimui;

c)

moterų dalyvavimo ekonominės ir socialinės plėtros procese skatinimui, ypač per švietimą ir žiniasklaidą, vadovaujantis Tuniso politika šioje srityje;

d)

Tuniso šeimos planavimo ir motinos bei vaiko apsaugos programų rėmimui ir plėtojimui;

e)

socialinės apsaugos sistemos gerinimui;

f)

sveikatos apsaugos sistemos gerinimui;

g)

gyvenimo sąlygų neturtinguose tankiai gyvenamuose regionuose gerinimui;

h)

mainų ir laisvalaikio programų, skirtų mišrioms Tuniso ir Europos jaunimo, gyvenančio valstybėse narėse, grupėms, įgyvendinimui ir finansavimui siekiant skatinti tarpusavio kultūrinį supratimą ir ugdyti toleranciją.

72 straipsnis

Bendradarbiavimo schemos gali būti vykdomos jas koordinuojant su valstybėmis narėmis ir atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis.

73 straipsnis

Baigiantis pirmiesiems metams nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Asociacijos taryba sudaro darbo grupę. Ji atsakinga už nuolatinį ir reguliarų 1–3 skyrių įgyvendinimo vertinimą.

IV SKYRIUS

BENDRADARBIAVIMAS KULTŪROS SRITYJE

74 straipsnis

1.   Siekdamos skatinti tarpusavio pažinimą ir supratimą atsižvelgiant į jau atliekamą veiklą, Šalys įsipareigoja gerbdamos viena kitos kultūrą sukurti tvirtesnį pagrindą ilgalaikiam kultūriniam dialogui ir skatinti nuolatinį Šalių kultūrinį bendradarbiavimą, iš anksto neatmesdamos nė vienos veiklos srities.

2.   Šalys, kurdamos bendradarbiavimo projektus ir programas bei vykdydamos bendrą veiklą, ypatingą dėmesį skiria jaunimui, rašytinėms bei garso ir vaizdo išraiškos ir bendravimo priemonėms bei jų paveldo apsaugai ir kultūros skleidimui.

3.   Šalys susitaria, kad Bendrijoje ir valstybėse narėse jau vykdomos kultūrinio bendradarbiavimo programos gali būti įgyvendinamos ir Tunise.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

FINANSINIS BENDRADARBIAVIMAS

75 straipsnis

Siekiant įgyvendinti visus šio Susitarimo tikslus, finansinis bendradarbiavimas su Tunisu įgyvendinamas pagal atitinkamas finansines procedūras ir išteklius.

Šalys abipusiu susitarimu šias procedūras patvirtina naudodamos pačias tinkamiausias priemones po šio Susitarimo įsigaliojimo.

Be šio Susitarimo V ir VI antraštinių dalių apimamų sričių, bendradarbiavimas apima:

pagalbą ūkio modernizavimui skirtoms reformoms,

ūkio infrastruktūros atnaujinimą,

privačių investicijų ir darbo vietų kūrimo skatinimą,

atsižvelgimą į laipsniško laisvosios prekybos zonos įkūrimo padarinius Tuniso ekonomikai, ypač modernizuojant ir pertvarkant pramonę,

socialiniuose sektoriuose įgyvendintų politikų papildomas priemones.

76 straipsnis

Vadovaudamasi galiojančiomis Bendrijos finansinėmis priemonėmis, skirtomis remti Viduržemio jūros regiono šalių struktūrinių pertvarkymų programoms, ir glaudžiai bendradarbiaudama su Tuniso valdžios institucijomis ir kitais donorais, ypač su kitomis tarptautinėmis finansų įstaigomis, Bendrija nagrinėja, kokiais tinkamais būdais galima paremti Tuniso įgyvendinamą struktūrinę politiką, skirtą atkurti finansinei pusiausvyrai visais pagrindiniais aspektais, ir kurti ekonominę aplinką, palankią padidėjusiam augimui, kartu didinant socialinę gyventojų gerovę.

77 straipsnis

Siekdamos užtikrinti, kad tuo atveju, jeigu palaipsniui įgyvendinant šį Susitarimą atsirastų išskirtinių makroekonominių ir finansinių problemų, jos bus sprendžiamos koordinuotai, Šalys atidžiai stebi Bendrijos ir Tuniso prekybos ir finansinių santykių raidą, naudodamosi V antraštinėje dalyje numatytu nuolatiniu ekonominiu dialogu.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

INSTITUCINĖS, BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

78 straipsnis

Šiuo Susitarimu įkuriama Asociacija taryba, kuri posėdžiauja ministrų lygmeniu kartą per metus ir, jeigu reikia, savo pirmininko iniciatyva, laikydamasi savo darbo tvarkos taisyklėse nustatytų sąlygų.

Ji nagrinėja visus svarbius klausimus, susijusius su šiuo Susitarimu, ir visus kitus abi Šalis dominančius dvišalius ar tarptautinius klausimus.

79 straipsnis

1.   Asociacijos tarybą sudaro Europos Sąjungos Tarybos nariai, Europos Bendrijų Komisijos nariai ir Tuniso Respublikos Vyriausybės nariai.

2.   Asociacijos tarybos nariai gali skirti savo atstovus pagal Asociacijos tarybos darbo tvarkos taisyklių nuostatas.

3.   Asociacijos taryba nustato savo darbo tvarkos taisykles.

4.   Asociacijos tarybai paeiliui pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybos narys ir Tuniso Respublikos Vyriausybės narys pagal jos darbo tvarkos taisyklių nuostatas.

80 straipsnis

Siekdama Susitarimo tikslų Asociacijos taryba turi įgaliojimus priimti sprendimus šiame Susitarime numatytais atvejais.

Priimti spendimai privalomi Šalims ir jos imasi būtinų priemonių jiems įgyvendinti. Asociacijos taryba gali teikti ir atitinkamas rekomendacijas.

Ji rengia sprendimus ir rekomendacijas bendru Šalių sutarimu.

81 straipsnis

1.   Šiuo Susitarimu įkuriamas Asociacijos komitetas, atsakingas už Susitarimo įgyvendinimą pagal Tarybos įgaliojimus.

2.   Asociacijos taryba gali perduoti Asociacijos komitetui visus arba dalį savo įgaliojimų.

82 straipsnis

1.   Asociacijos komitetą, kuris posėdžiauja pareigūnų lygmeniu, sudaro Europos Sąjungos Tarybos narių, Europos Bendrijų Komisijos narių atstovai ir Tuniso Respublikos Vyriausybės atstovai.

2.   Asociacijos komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

3.   Asociacijos komitetui paeiliui pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybos pirmininko atstovas ir Tuniso Respublikos Vyriausybės atstovas.

Asociacijos komitetas įprastai paeiliui posėdžiauja Bendrijoje ir Tunise.

83 straipsnis

Asociacijos komitetas turi teisę priimti sprendimus, susijusius su Susitarimo valdymu, taip pat tose srityse, kuriose Taryba perdavė jam savo įgaliojimus.

Jis rengia sprendimus bendru Šalių sutarimu. Priimti spendimai privalomi Šalims ir jos imasi būtinų priemonių jiems įgyvendinti.

84 straipsnis

Asociacijos taryba gali įkurti bet kokią darbo grupę arba įstaigą, būtiną Susitarimui įgyvendinti.

85 straipsnis

Asociacijos taryba imasi visų reikiamų priemonių, kad palengvintų Europos Parlamento ir Tuniso Respublikos Deputatų rūmų, o taip pat Bendrijos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Tuniso Respublikos ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos bendradarbiavimą ir bendravimą.

86 straipsnis

1.   Kiekviena Šalis gali kreiptis į Asociacijos tarybą dėl ginčo, susijusio su šio Susitarimo taikymu ar aiškinimu.

2.   Asociacijos taryba gali išspręsti ginčą priimdama sprendimą.

3.   Kiekviena Šalis privalo imtis priemonių, būtinų šio straipsnio 2 dalyje minimam sprendimui įgyvendinti.

4.   Jeigu ji negali išspręsti ginčo pagal šio straipsnio 2 dalį, bet kuri Šalis gali pranešti kitai Šaliai apie arbitro skyrimą, tada kita Šalis per du mėnesius privalo skirti antrąjį arbitrą. Taikant šią procedūrą Bendrija ir valstybės narės laikomos viena ginčo Šalimi.

Asociacijos taryba skiria trečiąjį arbitrą.

Arbitrų sprendimai priimami balsų dauguma.

Kiekviena ginčo šalis privalo imtis veiksmų, būtinų arbitrų sprendimui įgyvendinti.

87 straipsnis

Nė viena šio Susitarimo nuostata nedraudžia kuriai nors Šaliai imtis priemonių:

a)

kurias mano esant būtinas, kad nebūtų atskleista informacija, prieštaraujanti pagrindiniams jos saugumo interesams;

b)

susijusių su ginklų, amunicijos arba karo medžiagų gamyba ar prekyba, arba su moksliniais tyrimais, taikomąja veikla ar gamyba, būtina gynybos tikslams, jeigu tokios priemonės nekeičia konkurencijos sąlygų prekėms, kurios specialiai nėra skirtos kariniams tikslams;

c)

kurias mano esant būtinas savo saugumui užtikrinti šalies viduje kilus dideliems neramumams, kurie suardytų teisėtvarką, prasidėjus karui arba atsiradus didelei tarptautinei įtampai, kuri galėtų sukelti karą, arba būtinas tam, kad galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus taikai ir tarptautiniam saugumui užtikrinti.

88 straipsnis

Šio Susitarimo galiojimo srityse ir neprieštaraujant jokioms specialioms jo nuostatoms:

susitarimai, kuriuos Tuniso Respublika taiko Bendrijai, negali diskriminuoti valstybių narių, jų piliečių arba jų bendrovių ar firmų,

tvarka, kurią Bendrija taiko Tuniso Respublikai, negali diskriminuoti Tuniso piliečių arba jo bendrovių ar firmų.

89 straipsnis

Nė viena šio Susitarimo nuostata:

neišplečia mokestinių lengvatų, kurias kuri nors Šalis yra suteikusi pagal bet kokį tarptautinį susitarimą arba tvarką, kuri yra jai privaloma,

netrukdo kuriai nors Šaliai priimti arba taikyti priemones, skirtas sukčiavimo arba mokesčių vengimo prevencijai,

neprieštarauja kurios nors Šalies teisei taikyti atitinkamas savo mokesčių teisės aktų nuostatas mokesčių mokėtojams, kurių padėtis nėra lygiavertė dėl jų gyvenamosios vietos.

90 straipsnis

1.   Šalis imasi bet kokių bendrojo pobūdžio ar konkrečių priemonių, kad įvykdytų savo įsipareigojimus, numatytus Susitarime. Jos imasi priemonių, kad būtų pasiekti Susitarime išdėstyti tikslai.

2.   Jeigu kuri nors Šalis mano, kad kita Šalis neįvykdė Susitarime numatyto įsipareigojimo, ji gali imtis atitinkamų priemonių. Išskyrus ypatingos skubos atvejus, prieš imdamasi priemonių ji pateikia Asociacijos tarybai visą informaciją, būtiną išsamiai padėties analizei, kad būtų rastas abiem Šalims priimtinas sprendimas.

Renkantis priemones pirmenybė turi būti teikiama toms, kurios mažiausiai trukdo Susitarimui funkcionavimui. Apie šias priemones nedelsiant pranešama Asociacijos tarybai, kurioje dėl jų konsultuojamasi, jei to prašo kita Šalis.

91 straipsnis

Protokolai Nr. 1–5 ir 1–7 priedai bei deklaracijos yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

92 straipsnis

Šiame Susitarime sąvoka „Šalys“ reiškia Bendriją arba valstybes nares, arba Bendriją ir valstybes nares pagal jų atitinkamą kompetenciją, ir Tunisą.

93 straipsnis

Šis Susitarimas sudaromas neribotam laikui.

Kiekviena Šalis gali denonsuoti Susitarimą, pranešusi kitai Šaliai. Susitarimas baigiamas taikyti praėjus šešiems mėnesiams po tokio pranešimo dienos.

94 straipsnis

Šis Susitarimas taikomas teritorijoms, kuriose taikomos Europos bendrijos ir Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartys pagal tose sutartyse nustatytas sąlygas, ir Tuniso Respublikos teritorijai.

95 straipsnis

Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais anglų, danų, graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų, suomių, švedų, vokiečių ir arabų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

96 straipsnis

1.   Susitariančiosios Šalys patvirtina šį Susitarimą pagal savo procedūras.

Jis įsigalioja antro mėnesio pirmą dieną po tos dienos, kurią Susitariančiosios Šalys praneša viena kitai apie procedūrų, nurodytų šio straipsnio pirmojoje pastraipoje, užbaigimą.

2.   Įsigaliojęs Susitarimas pakeičia Europos bendrijos ir Tuniso Respublikos bendradarbiavimo susitarimą bei Europos anglių ir plieno bendrijos valstybių narių ir Tuniso Respublikos susitarimą, pasirašytą 1976 m. balandžio 25 d. Tunise.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfęrdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

Eγινε στις Βρυξέλλες, στις δέχα εφτά Ιουλίου χίλια εννιαхόσια ενενήντα πέντε.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait ą Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

Image 1

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk Belgiė

Für das Königreich Belgien

Image 2

Cette signature engage également la Communauté franēaise, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image 3

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image 4

Για την Ελληνιχή Δημοχρατία

Image 5

Por el Reino de Espańa

Image 6

Pour la République franēaise

Image 7

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

Image 8

Per la Repubblica italiana

Image 9

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image 10

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image 11

Für die Republik Österreich

Image 12

Pela Repśblica Portuguesa

Image 13

Suomen tasavallan puolesta

Image 14

För Konungariket Sverige

Image 15

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image 16

Por las Comunidades Europeas

For De Europęiske Fęllesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για της Ευρωπαϊχές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunitą europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image 17

Image 18

Image 19


1 PRIEDAS

GAMINIAI, NURODYTI 10 STRAIPSNIO 1 DALYJE

KN kodas

Aprašymas

0403

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat, į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

0403 10 51

Jogurtas aromatintas, į kurį pridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

– – –

Ne didesnė kaip 1,5 %

0403 10 53

– – –

Didesnė kaip 1,5 %, bet ne didesnė kaip 27 %

0403 10 59

– – –

Didesnis kaip 27 %

– – –

Kitas, kurio riebumas:

0403 10 91

– – –

Ne didesnė kaip 3 %

0403 10 93

– – –

Didesnė kaip 3 %, bet ne didesnė kaip 6 %

0403 10 99

– – –

Didesnis kaip 6 %

0403 90 71

Kitas, aromatintas arba į kurį pridėta vaisių, riešutų ar kakavos:

– –

Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas:

– – –

Ne didesnė kaip 1,5 %

0403 90 73

– – –

Didesnė kaip 1,5 %, bet ne didesnė kaip 27 %

0403 90 79

– – –

Didesnis kaip 27 %

– –

Kitas, kurio riebumas:

0403 90 91

– – –

Ne didesnė kaip 3 %

0403 90 93

– – –

Didesnė kaip 3 %, bet ne didesnė kaip 6 %

0403 90 99

– – –

Didesnis kaip 6 %

0710 40 00

Cukriniai kukurūzai, nevirti arba virti garuose ar vandenyje, sušaldyti:

0711 90 30

Cukriniai kukurūzai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais):

1517

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų maistiniai mišiniai arba preparatai, išskyrus maistinius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje:

1517 10 10

Margarinas, išskyrus skystąjį margariną, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų

1517 90 10

Kiti, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų

1702 50 00

Chemiškai gryna fruktozė

1704

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos, išskyrus saldišaknių ekstraktus, kurių sudėtyje esanti sacharozė sudaro daugiau kaip 10 % masės, tačiau į kurių sudėtį nepridėta kitų medžiagų, klasifikuojamų KN pozicijoje 1704 90 10

1704 10 11

Kramtomoji guma, su cukraus apvalkalu arba be jo:

– –

Kurios sudėtyje esanti sacharozė sudaro mažiau kaip 60 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu):

– – –

Juostelėmis

1704 10 19

– – –

kiti

– –

Kurių sudėtyje esanti sacharozė sudaro ne mažiau kaip 60 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu):

1704 10 91

– – –

Juostelėmis

1704 10 99

– – –

kiti

1704 90 30

Baltasis šokoladas

Kiti:

1704 90 51

– –

Konditerinės masės, įskaitant marcipaną, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip 1 kg

1704 90 55

Pastilės ir žirneliai nuo gerklės skausmo ir nuo kosulio:

1704 90 61

Su cukraus apvalkalu

Kiti:

1704 90 65

– –

Konditerijos gaminiai-guminukai ir konditerijos gaminiai iš drebučių, įskaitant vaisių pastas, turinčias konditerijos gaminių iš cukraus pavidalą

1704 90 71

– –

Saldainiai iš virtos cukraus masės, įdaryti arba neįdaryti

1704 90 75

– –

Kieti saldainiai iš cukraus ir sviesto („irisai“), karamelės ir panašūs saldainiai

– –

kiti:

1704 90 81

– – –

Presuotos tabletės

1704 90 99

– – –

kiti

1806

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos:

1806 10 15

– –

Kurių sudėtyje nėra sacharozės arba kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) arba izogliukozė, išreikšta sacharozės kiekiu, sudaro mažiau kaip 5 % masės

1806 10 20

– –

Kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) arba izogliukozė, išreikšta sacharozės kiekiu, sudaro ne mažiau kaip 5 %, bet mažiau kaip 65 % masės

1806 10 30

– –

Kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) arba izogliukozė, išreikšta sacharozės kiekiu, sudaro ne mažiau kaip 65 %, bet mažiau kaip 80 % masės

1806 10 90

– –

Kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) arba izogliukozė, išreikšta sacharozės kiekiu, sudaro ne mažiau kaip 80 % masės

1806 20 10

Kiti gaminiai, turintys briketų, plytelių arba juostelių pavidalą, kurių masė didesnė kaip 2 kg, taip pat skysti gaminiai, pastos, milteliai, granulės arba kito pavidalo gaminiai, sudėti į talpyklas arba tiesiogiai supakuoti į pakuotes ir kurių masė didesnė kaip 2 kg:

– –

Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 31 % masės kakavos sviesto arba kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 31 % masės kakavos sviesto ir pieno riebalų

1806 20 30

– –

Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 25 % masės, bet mažiau kaip 31 % masės kakavos sviesto ir pieno riebalų

Kiti:

1806 20 50

– –

Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 18 % masės kakavos sviesto

1806 20 70

– –

Pieniško šokolado trupiniai

1806 20 80

– –

Šokolado aromatą turinčios glazūros

1806 20 95

– –

kiti

Kiti, turintys briketų, plytelių arba juostelių pavidalą:

1806 31 00

– –

Įdaryti:

1806 32 10

– –

Neįdaryti

– – –

Su javų grūdų, vaisių arba riešutų priedais

1806 32 90

– –

kiti

1806 90 11

Kiti:

– –

Šokoladas ir šokolado produktai

– – –

Šokoladas, įdarytas arba neįdarytas:

– – – –

Su alkoholiu

1806 90 19

– – –

kiti

– –

kiti:

1806 90 31

– –

Įdaryti:

1806 90 39

– –

Neįdaryti

1806 90 50

Konditerijos gaminiai iš cukraus ir jų pakaitalai, pagaminti iš cukraus pakaitalų, turintys kakavos

1806 90 60

Tepiniai su kakava

1806 90 70

Gaminiai su kakava, vartojami gėrimų gamyboje

1806 90 90

Kiti

1901

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos miltelių arba kurių sudėtyje esantys kakavos milteliai sudaro mažiau kaip 50 % masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų nuo 0401 iki 0404 pozicijos, kurių sudėtyje nėra kakavos miltelių arba kurių sudėtyje esantys kakavos milteliai sudaro mažiau kaip 10 % masės, nenurodyti kitoje vietoje:

1901 10

Maisto produktai kūdikiams, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

1901 20

Mišiniai ir tešlos, skirti kepinių, klasifikuojamų 1905 pozicijoje, gamybai

1901 90 11

Salyklo ekstraktas:

– –

Kurio sudėtyje esančio sausojo ekstrakto kiekis sudaro ne mažiau kaip 90 % masės

1901 90 19

– –

kiti

1901 90 99

kiti

1902

Tešlos gaminiai, išskyrus įdarytus tešlos gaminius, kurie klasifikuojami KN pozicijose 1902 20 10 ir 1902 20 30 ; kuskusas, virtas arba nevirtas

1902 11

Tešlos gaminiai, nevirti, neįdaryti ir neparuošti kitu būdu:

– –

Su kiaušiniais

1902 19 10

Be miltų arba paprastųjų kviečių manų kruopų

1902 19 90

kiti

Įdaryti tešlos gaminiai, virti arba nevirti, taip paruošti arba neparuošti kitu būdu:

1902 20 91

– –

Virti

1902 20 99

– –

kiti

Kiti tešlos gaminiai:

1902 30 10

– –

Sausi

1902 30 90

– –

kiti

1902 40 10

Kuskusas

– –

Neparuoštas

1902 40 90

– –

kiti

1903 00 00

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą

1904

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javus arba javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsnius); javai, išskyrus kukurūzus, turintys grūdų pavidalą, apvirti arba paruošti kitu būdu:

1904 10 10

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus:

– –

Pagaminti iš kukurūzų

1904 10 30

– –

Pagaminti iš ryžių

1904 10 90

– –

kiti

1904 90 10

Kiti:

– –

Ryžiai

1904 90 90

– –

kiti

1905

Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai:

1905 10 00

Duoniniai traškučiai

1905 20 10

Meduoliai su imbiero priedais ir panašūs produktai

– –

Kurios sudėtyje esanti sacharozė sudaro mažiau kaip 30 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu):

1905 20 30

– –

Kurių sudėtyje esanti sacharozė sudaro ne mažiau kaip 30 %, bet mažiau kaip 50 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu)

1905 20 90

– –

Kurios sudėtyje esanti sacharozė sudaro ne mažiau kaip 50 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu):

1905 30 11

Saldūs sausainiai; vafliai ir sausblyniai

– –

Visiškai arba iš dalies padengti ar glaistyti šokoladu arba kitais produktais, kurių sudėtyje yra kakavos:

– – –

Tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 85 g

1905 30 19

– – –

kiti

– –

kiti:

– – –

saldieji sausainiai

1905 30 30

– – – –

kurių sudėtyje yra 8 % arba daugiau masės pieno riebalų

– – –

kitos

1905 30 51

– – – – –

sumuštinių sausainiai

1905 30 59

– – – – –

kitos

– –

Vafliai ir sausblyniai

1905 30 91

– – –

sūdyti, įdaryti arba neįdaryti

1905 30 99

– – –

kiti

1905 40 10

Džiūvėsiai, kepintos duonos arba pyrago riekelės ir panašūs kepinti produktai

– –

Džiūvėsiai

1905 40 90

– –

kiti

1905 90 10

– –

Macai

1905 90 20

– –

Ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai

– –

kiti:

1905 90 30

– – –

Duona ir pyragas, į kuriuos nepridėta medaus, kiaušinių, sūrio arba vaisių, kurių sudėtyje esantis cukrus sudaro ne daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos masės, o riebalai - ne daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos masės

1905 90 40

– – –

Vafliai ir sausblyniai, kurių sudėtyje esantis vanduo sudaro ne daugiau kaip 10 % masės

1905 90 45

– – –

Sausainiai

1905 90 55

– – –

Išspausti arba iškočioti produktai, pikantiški arba sūdyti

– –

kiti:

1905 90 60

– – –

Į kuriuos pridėta saldiklių

1905 90 90

– – –

kiti

2001 90 30

Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata), paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi

2001 90 40

Batatai, saldžiosios bulvės ir panašios valgomosios augalų dalys, kuriose krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi

2004 10 91

Bulvės, turinčios miltų, rūpinių arba dribsnių pavidalą, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, sušaldytos

2004 90 10

Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata), paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, sušaldyti

2005 20 10

Bulvės, turinčios miltų, rūpinių arba dribsnių pavidalą, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos

2005 80 00

Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata), paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, nesušaldyti

2008 92 45

Javainių (müsli) rūšies produktai, daugiausia sudaryti iš neskrudintų javų grūdų dribsnių

2008 99 85

Kukurūzai, išskyrus cukrinius kukurūzus (Zea mays var. saccaharata), paruošti ar konservuoti kitais būdais, kurių sudėtyje nėra pridėto cukraus arba alkoholio

2008 99 91

Batatai, saldžiosios bulvės ir panašios valgomosios augalų dalys, kuriose krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, paruošti arba konservuoti kitais būdais, kurių sudėtyje nėra pridėto cukraus arba alkoholio

2101 10 98

kiti

2101 20 98

kiti

2101 30 19

Skrudinti kavos pakaitalai, išskyrus skrudintas trūkažoles

2101 30 99

Skrudintų kavos pakaitalų, esencijos ir koncentratai, išskyrus iš skurdintos trūkažolės (cikorijos)

2102 10 31

Kepimo mielės

2102 10 39

kiti

2105

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos:

2105 00 10

kurių sudėtyje nėra pieno riebalų arba kurių sudėtyje šie riebalai sudaro mažiau kaip 3 % masės

Kurių sudėtyje pieno riebalai sudaro:

2105 00 91

– –

Ne mažiau kaip 3 % masės, bet mažiau kaip 7 % masės

2105 00 99

– –

Ne mažiau kaip 7 % masės

2106

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

2106 10 80

kiti

2106 90 10

Sūris fondues

Cukrus, su aromatinių arba dažiųjų medžiagų priedais, sirupai

2106 90 98

– –

kiti

2202 90 91

Nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, klasifikuojamas KN 2009 pozicijoje, kurių sudėtyje yra produktų, klasifikuojamų nuo KN 0401 iki 0404 pozicijos, arba riebalų, gautų iš produktų, klasifikuojamų nuo KN 0401 iki 0404 pozicijos

2202 90 95

Kiti, kurių sudėtyje riebalai, gauti iš produktų, klasifikuojamų nuo KN 0401 iki 0404 pozicijos, sudaro:

– –

Ne mažiau kaip 0,2 % masės, bet mažiau kaip 2 % masės

2202 90 99

– –

Ne mažiau kaip 2 % masės

2905 43 00

Manitolis

2905 44

D-gliucitolis (sorbitolis):

2905 44 11

Vandeniniame tirpale:

– –

Kurio sudėtyje esantis D-manitolis, išreikštas D-gliucitolio kiekiu, sudaro ne daugiau kaip 2 % masės

2905 44 19

– –

kiti

Kiti:

2905 44 91

– –

Kurio sudėtyje esantis D-manitolis, išreikštas D-gliucitolio kiekiu, sudaro ne daugiau kaip 2 % masės

2905 44 99

– –

kiti

3501

Kazeinas, kazeinatai ir kiti kazeino dariniai

3505

Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai, išskyrus esterintus ir eterintus krakmolus, klasifikuojamus KN 3505 10 50 subpozicijoje

3505 10

Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai:

3505 10 10

– –

Dekstrinai

– –

Kiti modifikuoti krakmolai:

3505 10 90

– – –

kiti

3505 20

Klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolų, dekstrinų arba kitų modifikuotų krakmolų

3809 10

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, nenurodyti kitoje vietoje

3823 60

Gliucitolis (sorbitolis), išskyrus klasifikuojamą 2905 44 subpozicijoje

3823 60 11

Vandeniniame tirpale:

– –

Kurio sudėtyje esantis D-manitolis, išreikštas D-gliucitolio kiekiu, sudaro ne daugiau kaip 2 % masės

3823 60 19

– –

kiti

Kiti:

3823 60 91

– –

Kurio sudėtyje esantis D-manitolis, išreikštas D-gliucitolio kiekiu, sudaro ne daugiau kaip 2 % masės

3823 60 99

– –

kiti


2 PRIEDAS

10 STRAIPSNIO 2 DALIES NURODYTI GAMINIAI

1 sąrašas (1)

KN kodas

Aprašymas

Kvotos

(tonos)

1519

1519 11 00

1519 12 00

1519 13 00

1519 19 10

1519 19 30

1519 19 90

1519 20 00

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant; pramoniniai riebalų alkoholiai

3 480

1520

1520 10 00

1520 90 00

Glicerolis (glicerinas) grynas arba negrynas; glicerolio vandenys ir glicerolio šarmai

154

1704

1704 10 11

1704 10 19

1704 10 91

1704 10 99

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos

186

1803

1803 10

1803 20

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti riebalai

100

1805

Kakavos milteliai, į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių

431

1806

1806 10 15

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

1806 20 10

1806 20 30

1806 20 50

1806 20 70

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos

180

1901

1901 10 00

1901 20 00

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 91

1901 90 99

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos miltelių arba kurių sudėtyje esantys kakavos milteliai sudaro mažiau kaip 50 % masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų nuo 0401 iki 0404 pozicijos, kurių sudėtyje nėra kakavos miltelių arba kurių sudėtyje esantys kakavos milteliai sudaro mažiau kaip 10 % masės, nenurodyti kitoje vietoje

762

2106

2106 10 20

2106 10 80

2106 90 10

2106 90 92

2106 90 98

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

370

2203

Salyklinis alus

255

2208

2208 20

2208 30

2208 40

2208 50

2208 90 19

2208 90 31

2208 90 33

2208 90 41

2208 90 45

2208 90 48

2208 90 52

2208 90 58

2208 90 65

2208 90 69

2208 90 73

2208 90 79

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai; sudėtiniai alkoholiniai preparatai, vartojami gėrimų gamyboje:

532

2402

2402 10 00

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Cigarai

493

2915 90

Kitos karboksilo rūgštys

153

3505

3505 10 10

3505 10 90

3505 20 10

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai; klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolų, dekstrinų arba kitų modifikuotų krakmolų

1 398

3809

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti

990


2 sąrašas

KN kodas

Aprašymas

0710 40 00

Cukriniai kukurūzai, nevirti arba virti garuose ar vandenyje, sušaldyti

0711 90 30

Cukriniai kukurūzai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais):

1702 50 00

Chemiškai gryna fruktozė

1903

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą

2001 90 30

Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata), paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi

2001 90 40

Batatai, saldžiosios bulvės ir panašios valgomosios augalų dalys, kuriose krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi

2004 10 91

Bulvės, turinčios miltų, rūpinių arba dribsnių pavidalą, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, sušaldytos

2004 90 10

Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata), paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, sušaldyti

2005 20 10

Bulvės, turinčios miltų, rūpinių arba dribsnių pavidalą, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos

2005 80 00

Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata), paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, nesušaldyti

2008 92 45

Javainių (müsli) rūšies produktai, daugiausia sudaryti iš neskrudintų javų grūdų dribsnių

2008 99 85

Kukurūzai, išskyrus cukrinius kukurūzus (Zea mays var. saccaharata), paruošti ar konservuoti kitais būdais, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus arba alkoholio

2008 99 91

Batatai, saldžiosios bulvės ir panašios valgomosios augalų dalys, kuriose krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, paruošti arba konservuoti kitais būdais, kurių sudėtyje nėra pridėto cukraus arba alkoholio

2101 10 98

Produktai, daugiausia pagaminti iš kavos arba kavos ekstraktų, esencijų arba koncentratų, išskyrus produktus, klasifikuojamus KN 2101 10 91 subpozicijoje

2101 20 98

Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų arba iš arbatos ar matės, išskyrus produktus, klasifikuojamus KN 2101 20 10

2101 30 19

Skrudinti kavos pakaitalai, išskyrus skrudintas trūkažoles

2101 30 99

Skrudintų kavos pakaitalų, esencijos ir koncentratai, išskyrus iš skurdintos trūkažolės (cikorijos)

2905 43 00

Manitolis

2905 44

D-gliucitolis (sorbitolis):

2905 44 11

Vandeniniame tirpale:

– –

Kurio sudėtyje esantis D-manitolis, išreikštas D-gliucitolio kiekiu, sudaro ne daugiau kaip 2 % masės

2905 44 19

– –

kiti

Kiti:

2905 44 91

– –

Kurio sudėtyje esantis D-manitolis, išreikštas D-gliucitolio kiekiu, sudaro ne daugiau kaip 2 % masės

2905 44 99

– –

kiti

ex 3501

Kazeinas, kazeinatai ri kiti kazeino dariniai

3823 60

Gliucitolis (sorbitolis), išskyrus klasifikuojamą 2905.44. subpozicijoje

3823 60 11

Vandeniniame tirpale:

– –

Kurio sudėtyje esantis D-manitolis, išreikštas D-gliucitolio kiekiu, sudaro ne daugiau kaip 2 % masės

3823 60 19

– –

kiti

Kiti:

3823 60 91

– –

Kurio sudėtyje esantis D-manitolis, išreikštas D-gliucitolio kiekiu, sudaro ne daugiau kaip 2 % masės

3823 60 99

– –

kiti


3 sąrašas

KN kodas

Aprašymas

ex 1517

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų maistiniai mišiniai arba preparatai, išskyrus maistinius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje:

1517 10 10

Margarinas, išskyrus skystąjį margariną, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų

1517 90 10

Kiti, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų

1904

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javus arba javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsnius); javai, išskyrus kukurūzus, turintys grūdų pavidalą, apvirti arba paruošti kitu būdu:

1904 10 10

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus:

– –

Pagaminti iš kukurūzų

1904 10 30

– –

Pagaminti iš ryžių

1904 10 90

– –

kiti

1904 90 10

Kiti:

– –

Ryžiai

1904 90 90

– –

kiti

2105

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos:

2105 00 10

kurių sudėtyje nėra pieno riebalų arba kurių sudėtyje šie riebalai sudaro mažiau kaip 3 % masės

Kurių sudėtyje pieno riebalai sudaro:

2105 00 91

– –

Ne mažiau kaip 3 % masės, bet mažiau kaip 7 % masės

2105 00 99

– –

Ne mažiau kaip 7 % masės

2202 90 91

Nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, klasifikuojamas KN 2009 pozicijoje, kurių sudėtyje yra produktų, klasifikuojamų nuo KN 0401 iki 0404 pozicijos, arba riebalų, gautų iš produktų, klasifikuojamų nuo KN 0401 iki 0404 pozicijos

2202 90 95

Kiti, kurių sudėtyje riebalai, gauti iš produktų, klasifikuojamų nuo KN 0401 iki 0404 pozicijos, sudaro:

– –

Ne mažiau kaip 0,2 % masės, bet mažiau kaip 2 % masės

2202 90 99

– –

Ne mažiau kaip 2 % masės


(1)  Produktai, kuriems Tunisas 1995 m. sausio 1 d. esančias muitų rinkliavų lygį palaikys ketverius metus pagal nurodytas tarifų kvotas, atsižvelgiant į 10 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą.

Atsižvelgiant į 10 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, panaikinant sutarčių prekybinį komponentą pagal 10 straipsnio 4 dalį, mokesčių lygis taikytinas produktams, kuriems tarifinės kvotos turi būti panaikintos, neturėtų būti didesnis kaip 1995 m. sausio 1 d. galiojantis muitų lygis.


3 PRIEDAS

KN kodas

0505100

2508300

2528900

2620400

0505900

2508401

2529100

2621000

1302120

2508409

2529210

2701110

1302130

2508500

2529220

2701120

1302140

2508600

2529300

2701190

1302190

2508700

2530100

2701200

1302200

2509000

2530200

2702100

1302310

2511200

2530300

2702200

1505100

2512000

2530900

2703000

1505900

2513110

2601110

2704001

1515601

2513190

2601120

2704002

1515609

2513210

2601200

2705000

1516200

2513290

2602000

2706000

1522000

2514000

2603000

2707101

1702909

2516110

2604000

2707109

1804000

2516120

2605000

2707201

2001909

2516210

2606000

2707209

2101200

2516220

2607000

2707301

2101300

2517100

2608000

2707309

2103301

2517200

2609000

2707401

2106100

2517300

2610000

2707409

2106900

2517410

2611000

2707501

2403100

2517490

2612100

2707509

2403910

2518100

2612200

2707600

2403990

2518200

2613100

2707910

2501001

2518300

2613900

2707990

2501009

2519100

2614000

2708100

2502000

2519900

2615100

2708200

2504100

2520100

2615900

2709009

2504900

2521000

2616100

2712109

2505100

2523300

2616900

2712209

2505900

2524000

2617100

2712909

2506100

2525100

2617900

2713119

2506210

2525200

2618000

2713129

2506290

2525300

2619000

2713909

2507001

2526100

2620110

2714108

2507002

2526200

2620190

2714109

2508100

2527000

2620200

2714909

2508200

2528100

2620300

2715002

2715009

2817000

2827510

2836100

2801100

2818100

2827590

2836200

2801200

2818200

2827600

2836300

2801300

2818300

2828100

2836409

2802000

2819100

2828901

2836500

2803000

2820100

2828902

2836600

2804100

2820900

2828909

2836700

2804210

2821100

2829110

2836910

2804290

2821200

2829190

2836920

2804300

2823000

2829900

2836930

2804400

2824100

2830100

2836990

2804500

2824200

2830200

2839110

2804610

2824900

2830300

2839190

2804690

2825100

2830901

2839200

2804800

2825200

2830909

2839900

2804900

2825300

2831100

2840110

2805110

2825400

2831900

2840190

2805190

2825500

2832100

2840200

2805210

2825600

2832200

2840300

2805220

2825700

2832300

2841100

2805300

2825800

2833110

2841200

2809100

2825909

2833190

2841300

2810000

2826110

2833210

2841400

2811110

2826120

2833220

2841500

2811210

2826190

2833230

2841600

2811220

2826200

2833240

2841700

2811230

2826300

2833250

2841800

2812100

2826900

2833260

2841900

2812900

2827100

2833270

2842100

2813100

2827200

2833290

2842901

2813900

2827310

2833300

2842909

2814100

2827320

2833400

2844400

2814200

2827330

2834220

2846100

2815110

2827340

2835100

2846900

2815120

2827350

2835210

2847000

2815201

2827360

2835220

2848100

2815202

2827370

2835230

2848900

2815300

2827380

2835249

2849100

2816100

2827390

2835260

2849200

2816200

2827410

2835290

2849900

2816300

2827490

2835390

2850000

2851001

2905150

2909410

2915120

2851002

2905160

2909420

2915130

2851009

2905170

2909430

2915210

2901100

2905190

2909440

2915220

2901210

2905210

2909490

2915230

2901220

2905220

2909500

2915240

2901230

2905290

2909600

2915290

2901240

2905310

2910100

2915310

2901290

2905320

2910200

2915320

2902110

2905390

2910300

2915330

2902190

2905410

2910900

2915340

2902200

2905420

2911000

2915350

2902300

2905430

2912110

2915390

2902410

2905440

2912120

2915400

2902420

2905490

2912130

2915500

2902430

2905500

2912190

2915600

2902440

2906110

2912210

2915700

2902500

2906120

2912290

2915900

2902600

2906130

2912300

2916110

2902700

2906140

2912410

2916120

2903110

2906190

2912420

2916130

2903120

2906210

2912490

2916140

2903130

2906290

2912500

2916150

2903140

2907110

2912600

2916190

2903150

2907120

2913000

2916200

2903160

2907130

2914110

2916310

2903190

2907140

2914120

2916320

2903210

2907150

2914130

2916330

2903220

2907190

2914190

2916390

2903230

2907210

2914210

2917110

2903510

2907220

2914220

2917120

2903590

2907230

2914230

2917130

2903610

2907290

2914290

2917140

2903621

2907300

2914300

2917190

2903690

2908100

2914410

2917200

2904200

2908200

2914490

2917310

2904900

2908900

2914500

2917320

2905110

2909110

2914610

2917330

2905120

2909190

2914690

2917340

2905130

2909200

2914700

2917350

2905140

2909300

2915110

2917360

2917370

2922290

2933390

3004311

2917390

2922300

2933400

3004319

2918110

2922410

2933510

3004321

2918120

2922420

2933590

3004329

2918130

2922490

2933610

3004391

2918140

2922500

2933690

3004399

2918150

2923100

2933710

3004401

2918160

2923200

2933790

3004409

2918170

2923900

2933900

3004501

2918190

2924100

2934100

3004509

2918210

2924210

2934200

3004901

2918220

2924290

2934300

3004909

2918230

2925110

2934901

3006200

2918290

2925190

2934909

3006300

2918300

2925200

2935000

3006400

2918900

2926100

2940000

3006500

2919000

2926200

3001100

3101000

2920100

2926900

3001200

3102100

2920901

2927000

3001901

3102210

2920909

2928000

3001909

3102290

2921110

2929100

3002100

3102300

2921120

2929900

3002200

3102400

2921190

2930100

3002310

3102500

2921210

2930200

3002390

3102600

2921220

2930300

3002900

3102700

2921290

2930400

3003101

3102800

2921300

2930900

3003109

3102900

2921410

2931002

3003201

3103100

2921420

2931009

3003209

3103200

2921430

2932110

3003311

3103900

2921440

2932130

3003319

3104100

2921450

2932190

3003391

3104200

2921490

2932210

3003399

3104300

2921510

2932290

3003401

3104900

2921590

2932901

3003409

3105100

2922110

2932909

3003901

3105200

2922120

2933110

3003909

3105300

2922130

2933190

3004101

3105400

2922190

2933210

3004109

3105510

2922210

2933290

3004201

3105590

2922220

2933310

3004209

3105600

3105901

3301120

3502900

3705900

3105909

3301130

3503001

3707100

3201100

3301140

3503009

3707900

3201200

3301190

3504000

3801100

3201300

3301210

3505100

3801200

3201900

3301220

3505200

3801300

3202100

3301230

3506910

3801900

3202900

3301240

3506991

3802100

3203000

3301250

3506992

3802900

3204110

3301260

3506999

3803000

3204120

3301291

3507100

3804001

3204130

3301299

3507900

3804009

3204140

3301300

3701100

3805100

3204150

3301901

3701200

3805200

3204160

3301902

3701910

3805900

3204170

3301903

3701990

3806100

3204190

3302900

3702100

3806200

3204200

3401111

3702200

3806300

3204900

3402120

3702310

3806901

3205000

3402130

3702320

3806909

3206100

3402191

3702390

3807000

3206200

3403111

3702410

3809100

3206300

3403119

3702420

3809910

3206410

3403191

3702430

3809920

3206420

3403199

3702440

3809990

3206430

3403910

3702510

3810100

3206490

3403990

3702520

3810900

3206500

3404100

3702530

3811110

3207100

3404200

3702540

3811190

3207200

3404900

3702550

3811210

3207300

3405200

3702560

3811290

3207400

3405300

3702910

3811900

3212100

3405400

3702920

3812100

3212901

3405901

3702930

3812200

3213100

3405909

3702940

3812300

3213900

3407001

3702950

3814000

3214900

3407002

3703100

3815110

3215901

3407009

3703200

3815120

3215902

3501100

3703900

3815190

3215909

3501900

3705100

3815900

3301110

3502100

3705200

3816000

3817100

3905909

3921120

4009409

3817200

3906100

3921140

4009501

3818000

3906909

3921190

4009509

3820000

3907100

3926201

4010101

3821000

3907200

3926902

4010102

3822000

3907300

3926903

4010109

3823100

3907400

3926904

4010910

3823200

3907600

3926907

4010991

3823300

3907910

4001100

4010992

3823400

3907991

4001210

4010999

3823500

3907999

4001220

4011300

3823600

3908100

4001290

4014100

3823901

3908900

4001300

4014901

3823902

3909102

4002110

4014909

3823903

3909109

4002190

4015110

3901100

3909201

4002200

4015190

3901200

3909209

4002310

4015900

3901300

3909301

4002390

4016100

3901901

3909309

4002410

4016940

3901909

3909401

4002490

4016951

3902200

3909409

4002510

4016959

3902300

3909501

4002590

4016991

3902901

3909509

4002600

4016999

3902909

3910001

4002700

4017001

3903110

3910009

4002800

4017002

3903190

3911100

4002910

4101100

3903200

3911900

4002990

4101210

3903300

3912110

4003000

4101220

3903901

3912120

4004000

4101290

3903909

3912200

4005100

4101300

3904100

3912310

4005200

4101400

3904210

3912390

4005910

4102100

3904300

3912900

4005990

4102210

3904400

3913100

4006100

4102290

3904500

3913900

4006900

4103100

3904610

3914000

4007000

4103200

3904901

3918101

4009201

4103900

3904909

3918102

4009209

4104101

3905190

3918901

4009301

4104102

3905200

3918902

4009309

4104221

3905901

3919900

4009401

4104291

4104311

4602100

5003900

5301210

4104391

4602900

5004000

5301290

4105121

4701000

5005000

5301300

4105201

4702000

5006001

5302100

4106121

4703110

5006002

5302900

4106201

4703190

5007100

5303100

4107210

4703210

5007201

5303900

4107290

4703290

5007209

5304100

4107900

4704110

5007901

5304900

4111000

4704190

5007909

5305110

4204001

4704210

5101110

5305190

4204009

4704290

5101190

5305210

4401100

4705000

5101210

5305290

4401210

4706100

5101290

5305911

4401220

4706910

5101300

5305919

4401300

4706920

5102100

5305991

4402001

4706990

5102200

5305999

4402009

4801000

5103100

5306100

4403100

4802200

5103200

5306200

4403200

4802300

5103300

5307100

4403310

4802400

5104000

5307200

4403320

4805400

5105100

5308100

4403330

4811391

5105210

5308200

4403340

4811902

5105290

5308300

4403350

4812000

5105300

5308900

4403910

4813900

5105400

5309110

4403920

4822100

5107100

5309190

4403990

4823300

5108100

5309210

4404100

4823511

5108200

5309290

4404200

4823901

5109100

5310101

4405000

4823904

5109900

5310109

4413001

4904009

5110001

5310901

4413009

4905100

5110002

5310909

4417001

4905910

5202910

5311001

4421902

4905990

5203000

5311002

4421903

4908101

5204110

5311003

4501100

4908901

5204190

5311004

4501900

4911101

5204200

5311009

4601200

5001000

5207100

5402100

4601910

5002000

5207900

5402200

4601990

5003100

5301100

5402310

5402320

5504901

5801330

6603200

5402330

5504909

5801340

6603900

5402390

5506100

5801350

6804101

5402410

5506200

5801360

6804109

5402420

5506300

5801901

6804211

5402430

5506900

5801902

6804219

5402490

5507001

5806311

6804300

5402510

5507002

5806312

6806100

5402520

5507009

5806321

6806200

5402590

5509520

5806322

6806900

5402610

5511100

5806391

6807100

5402620

5511200

5806392

6807900

5402690

5511300

5809000

6810110

5403100

5603001

5902100

6810200

5403200

5603002

5902200

6812101

5403310

5603009

5902900

6812109

5403320

5604100

5903100

6812200

5403330

5604200

5903200

6812300

5403390

5604900

5903900

6812400

5403410

5605000

5905001

6812500

5403420

5606001

5905009

6812600

5403490

5606002

5908000

6812700

5404100

5606003

5909000

6812900

5404900

5606009

5910000

6814100

5405001

5607109

5911100

6814900

5405009

5607309

5911200

6815100

5406100

5607909

5911310

6815200

5406200

5608110

5911320

6815910

5501100

5608190

5911400

6815990

5501200

5608900

5911901

6902100

5501300

5609000

5911902

6902201

5501900

5801101

5911909

6902901

5502001

5801102

6115921

6903100

5502002

5801210

6115931

6903201

5502009

5801220

6117801

6903900

5503100

5801230

6217100

6904101

5503200

5801240

6217900

6904109

5503300

5801250

6307200

6904901

5503400

5801260

6502009

6904909

5503900

5801310

6507000

6905101

5504100

5801320

6603100

6906001

6906009

7202210

7210491

7216100

6909119

7202290

7210499

7216220

6909199

7202300

7210701

7216310

7002100

7202410

7210709

7216320

7002200

7202490

7210901

7216330

7002310

7202500

7210909

7216400

7002320

7202600

7211110

7216500

7002390

7202700

7211120

7216609

7003110

7202800

7211190

7216900

7003190

7202910

7211210

7217121

7003200

7202920

7211220

7217129

7003300

7202930

7211290

7217139

7004100

7202990

7211300

7217199

7005210

7203100

7211410

7217219

7005290

7203900

7211490

7217229

7010901

7205100

7211900

7217239

7010902

7205210

7212219

7217299

7011100

7205290

7212291

7217319

7011200

7206900

7212299

7217329

7011900

7208110

7212309

7217339

7014000

7208120

7212401

7217399

7015100

7208130

7212409

7218100

7017100

7208140

7212501

7218900

7017200

7208210

7212509

7301200

7017900

7208220

7212601

7302100

7019100

7208230

7212609

7302200

7019200

7208240

7213209

7302300

7019310

7208320

7213390

7302400

7019320

7208410

7213490

7302900

7019390

7208420

7213501

7303000

7019900

7209310

7213509

7304200

7020002

7209320

7214100

7305110

7104101

7209330

7214309

7307210

7104201

7209410

7214409

7307220

7104901

7209420

7214509

7307230

7201100

7209430

7214600

7307290

7201200

7209900

7215100

7307930

7201300

7210319

7215200

7307990

7201400

7210391

7215300

7312900

7202110

7210399

7215400

7315111

7202190

7210419

7215900

7315119

7315121

7409199

7604101

7906001

7315129

7409219

7604102

7906002

7315190

7409299

7604291

7907100

7315200

7409311

7604292

7907901

7315810

7409319

7605110

8001100

7315890

7409391

7605190

8001200

7315900

7409399

7605210

8003001

7317002

7409401

7605290

8003009

7318161

7409409

7606119

8004000

7319100

7409901

7606121

8005100

7319200

7409909

7606129

8005200

7319300

7410210

7606919

8006001

7319900

7410220

7606921

8007001

7321901

7412100

7606929

8007002

7326190

7414100

7607110

8007009

7326901

7414900

7609000

8101100

7326902

7416000

7613000

8101920

7326903

7417009

7614900

8101930

7401100

7419100

7616902

8101990

7401200

7419910

7616903

8102100

7402000

7419991

7616904

8102910

7403110

7501100

7616905

8102920

7403120

7501200

7801100

8102930

7403130

7502100

7801910

8102990

7403190

7502200

7801990

8103100

7403210

7504000

7803001

8103900

7403220

7505110

7803002

8104110

7403230

7505120

7804111

8104200

7403290

7505210

7804112

8104300

7405000

7505220

7804191

8104901

7406100

7506100

7804192

8104909

7406200

7506200

7804200

8105900

7407100

7507110

7806001

8106000

7407220

7507120

7806009

8107100

7407290

7507200

7901110

8107900

7408111

7508001

7901120

8108100

7408119

7508009

7901200

8108900

7408210

7601100

7903100

8110001

7408220

7601200

7903900

8110009

7408290

7603100

7904000

8111001

7409119

7603200

7905000

8111009

8112190

8411910

8450200

8473400

8112200

8411990

8450909

8474320

8112400

8412100

8451210

8475900

8112910

8412900

8452210

8477900

8112990

8414200

8452290

8478100

8201500

8414900

8452300

8478900

8201600

8418696

8453900

8480300

8202400

8419310

8454900

8480710

8203300

8419901

8455900

8481101

8203400

8419902

8462310

8481109

8204200

8419909

8462490

8481200

8208300

8420990

8466910

8481300

8208901

8421120

8466920

8481400

8209000

8421910

8466930

8481801

8210000

8422110

8466940

8482100

8211940

8422190

8467110

8482200

8212109

8423890

8467190

8482300

8212201

8425200

8467810

8482400

8212209

8425310

8467890

8482500

8212909

8425410

8467910

8482800

8214109

8428400

8467920

8482910

8301500

8428600

8467990

8482990

8301701

8428900

8469100

8485100

8302600

8430200

8469210

8485900

8305100

8431100

8469290

8501100

8305900

8431200

8469310

8501310

8307100

8431410

8469390

8501511

8311900

8431420

8470101

8501512

8401200

8431490

8470109

8502201

8402900

8432801

8470210

8502202

8403900

8432901

8470290

8504230

8405900

8433110

8470300

8504311

8406110

8433190

8470400

8504312

8406190

8437100

8470900

8504500

8406900

8437800

8472100

8504900

8407100

8437900

8472200

8505110

8407210

8442400

8472300

8505190

8407290

8443900

8473100

8505900

8407900

8448330

8473210

8506901

8409100

8448410

8473290

8506909

8410900

8448420

8473300

8507301

8507309

8516790

8532290

8543900

8507400

8516800

8532300

8545110

8507800

8517200

8532900

8545190

8507901

8517400

8533100

8545200

8507902

8518211

8533210

8545900

8507904

8518300

8533290

8546200

8507909

8518400

8533310

8547100

8508100

8519290

8533900

8603100

8508200

8519310

8535210

8603900

8508800

8519390

8535290

8606100

8508900

8519400

8535400

8606200

8509100

8520100

8536410

8606300

8509200

8520200

8539210

8606910

8509300

8521100

8539229

8606920

8509400

8521900

8539310

8607191

8509800

8522100

8539391

8607192

8509900

8523110

8539400

8607199

8510100

8523120

8540110

8607210

8510200

8523130

8540120

8607290

8510900

8523209

8540200

8607300

8511100

8524100

8540300

8607910

8511200

8524210

8540410

8607990

8511300

8524220

8540420

8608009

8511400

8524230

8540810

8701100

8511500

8524901

8540890

8701300

8511800

8526100

8540910

8701900

8511900

8526910

8540990

8703212

8512100

8526920

8541100

8703222

8512201

8527311

8541210

8703322

8512300

8527312

8541290

8801100

8512400

8527321

8541300

8801900

8513101

8527322

8541400

8803100

8513900

8530100

8541500

8803200

8515900

8530800

8541600

8803300

8516103

8530900

8542110

8803900

8516310

8532100

8542190

8904000

8516320

8532210

8542200

8906009

8516330

8532220

8542800

9001100

8516400

8532230

8542900

9001200

8516500

8532240

8543200

9002110

8516720

8532250

8543800

9002190

9002200

9014100

9028209

9207900

9002900

9014200

9028900

9208100

9004903

9014800

9029201

9208900

9005100

9014900

9029209

9209100

9005801

9015300

9029900

9209200

9005809

9015900

9030900

9209300

9005901

9017109

9031900

9209910

9005909

9017209

9032100

9209920

9006200

9017300

9032900

9209930

9006301

9017809

9033000

9209940

9006309

9017900

9107000

9209990

9006400

9018110

9108110

9402102

9006510

9018190

9108120

9402902

9006520

9018200

9108190

9402909

9006530

9018320

9108200

9405501

9006590

9018390

9108910

9502910

9006610

9018410

9108990

9502991

9006620

9018491

9109110

9506110

9006690

9018499

9109190

9506120

9006910

9018500

9109900

9506190

9006990

9018902

9110110

9506290

9007110

9018903

9110120

9506310

9007191

9018904

9110190

9506320

9007199

9018909

9110900

9506390

9007210

9019100

9114100

9506400

9007290

9019200

9114200

9506510

9007910

9020000

9114300

9506590

9007920

9021211

9114400

9506610

9008100

9021291

9114900

9506690

9008300

9022110

9201100

9506700

9008900

9022210

9201200

9506910

9009110

9022900

9201900

9506990

9009120

9024900

9202100

9507100

9009210

9025190

9202900

9507201

9009220

9025209

9203000

9507202

9009300

9025900

9204100

9507300

9009900

9026900

9204200

9507900

9010300

9027400

9205100

9508000

9010900

9027901

9205900

9603500

9011900

9027909

9206000

9603901

9013900

9028100

9207100

9603909

9606300

9608103

9608600

 

9607201

9608409

9609200

 


4 PRIEDAS

KN kodas

1302320

2837190

2937990

3214109

1506000

2837200

2938100

3215190

1521100

2838000

2938900

3302100

1521900

2843100

2939100

3401193

2008910

2843210

2939210

3406000

2101100

2843290

2939290

3601001

2103100

2843300

2939300

3601009

2205100

2843900

2939400

3602001

2205900

2844100

2939500

3602002

2503100

2844200

2939600

3602003

2503900

2844300

2939700

3602004

2510100

2844500

2939901

3602009

2510200

2845100

2939909

3603001

2511101

2845900

2941100

3603002

2511109

2902900

2941200

3603003

2515110

2903290

2941300

3603009

2515200

2903300

2941400

3604100

2516901

2903400

2941500

3604901

2516902

2903622

2941900

3604902

2520200

2904100

2942000

3604909

2522100

2931001

3208101

3605000

2530400

2932120

3208102

3606901

2710001

2936100

3208103

3701300

2710003

2936210

3208201

3808301

2710005

2936220

3208202

3808302

2710009

2936230

3208203

3808309

2713209

2936240

3208901

3823909

2804700

2936250

3208902

3902100

2805400

2936260

3208903

3904220

2806200

2936270

3209101

3904690

2808000

2936280

3209102

3905510

2811190

2936290

3209901

3906901

2811290

2936900

3209902

3907501

2819900

2937100

3210001

3907509

2822000

2937210

3210002

3909101

2828903

2937220

3210003

3915100

2834109

2937290

3211000

3915200

2834299

2937910

3212902

3915300

2837110

2937920

3214101

3915900

3916100

3923291

4109000

4418100

3916200

3923299

4110000

4418200

3916900

3923300

4201000

4418300

3917100

3923400

4205001

4418400

3917210

3923500

4205002

4418500

3917220

3923900

4206101

4418901

3917230

3924100

4206109

4418909

3917290

3924900

4206900

4420100

3917310

3925101

4301100

4420900

3917320

3925109

4301200

4421100

3917330

3925200

4301300

4421901

3917390

3925300

4301400

4421904

3917400

3925900

4301500

4421909

3919100

3926100

4301600

4502000

3920200

3926209

4301700

4503100

3920420

3926300

4301800

4503900

3920510

3926400

4301900

4504100

3920590

3926901

4302110

4504900

3920610

3926905

4302120

4601100

3920620

3926906

4302130

4707100

3920630

3926909

4302190

4707200

3920690

4011101

4302200

4707300

3920710

4011202

4302300

4707900

3920720

4011203

4303100

4804110

3920731

4011209

4303900

4804190

3920739

4104109

4304000

4805100

3920790

4104210

4409100

4805221

3920910

4104229

4409200

4805222

3920920

4104299

4412110

4805229

3920930

4104319

4412120

4805230

3920940

4104399

4412190

4805291

3920990

4105110

4412210

4805299

3921110

4105129

4412290

4805300

3921130

4105190

4412910

4805500

3921900

4105209

4412990

4806100

3922100

4106110

4414000

4806200

3922200

4106129

4415100

4806300

3922900

4106190

4415200

4806400

3923100

4106209

4416000

4807100

3923211

4107100

4417002

4807910

3923219

4108000

4417009

4807990