21997D0904(07)Oficialusis leidinys L 242 , 04/09/1997 p. 0076 - 0076


EEE jungtinio komiteto sprendimas

Nr. 27/97

1997 m. balandžio 30 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XX priedą (Aplinka)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą, patikslintą Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą, toliau — Susitarimas, ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi Susitarimo XX priedas buvo iš dalies pakeistas 1996 m. gruodžio 13 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 82/96 [1];

kadangi 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės [2] turi būti įtraukta į Susitarimą;

kadangi Tarybos direktyva 96/61/EB, praėjus 11 metų nuo jos įsigaliojimo, panaikina 1984 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvą 84/360/EEB dėl kovos su pramonės įmonių keliama oro tarša [3], kuri yra įtraukta į Susitarimą, ir kuri todėl nuo minėtos dienos turi būti iš jo išbraukta,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XX priede po 2f punkto (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1836/93) įterpiamas šis punktas:

"2g. 396 L 0061: 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (OL L 257, 1996 10 10, p. 26)."

.

2 straipsnis

16 punkto (Tarybos direktyva 84/360/EEB) tekstas nuo 2007 m. spalio 30 d. išbraukiamas.

3 straipsnis

Tarybos direktyvos 96/61/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie pridedami prie šio sprendimo teksto atitinkamomis kalbomis, yra autentiški.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 1997 m. gegužės 1 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Bendrijų oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 1997 m. balandžio 30 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

C. Day

[1] OL L 100, 1997 4 17, p. 71.

[2] OL L 257, 1996 10 10, p. 26.

[3] OL L 188, 1984 7 16, p. 20.

--------------------------------------------------