21997A0716(01)Oficialusis leidinys L 187 , 16/07/1997 p. 0003 - 0135


Europos–Viduržemio jūros regiono laikinosios asociacijos susitarimas

dėl prekybos ir bendradarbiavimo tarp Europos bendrijos ir Palestinos išsivadavimo organizacijos (PIO), atstovaujančios Vakarų Kranto ir Gazos ruožo Palestinos valdžios interesams

EUROPOS BENDRIJA

(toliau - Bendrija)

ir

PALESTINOS IŠSIVADAVIMO ORGANIZACIJA (PIO), ATSTOVAUJANTI VAKARŲ KRANTO IR GAZOS RUOŽO PALESTINOS VALDŽIOS INTERESAMS

(toliau - Palestinos valdžia),

ATSIŽVELGDAMOS į egzistuojančių ryšių tarp Bendrijos bei Vakarų Kranto ir Gazos ruožo Palestinos liaudies svarbą ir į jų bendrai naudojamas bendrąsias vertybes,

ATSIŽVELGDAMOS į Bendrijos ir PIO norą stiprinti tuos ryšius bei užmegzti ilgalaikius, partneryste ir savitarpiškumu grindžiamus ryšius,

ATSIŽVELGDAMOS į svarbą, kurią Šalys teikia Jungtinių Tautų Chartijos principams, ypač žmogaus teisių laikymuisi, demokratiniams principams ir ekonominėms laisvėms, sudarančioms jų ryšių pagrindą,

NORĖDAMOS sustiprinti Europos bendrijos ir Artimųjų Rytų santykių pagrindą bei Artimųjų Rytų regiono ekonominę integraciją kaip tikslą, kuris pasiekiamas, kai tik leis susiklosčiusios aplinkybės,

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių ekonominės ir socialinės plėtros skirtumus bei poreikį intensyviau dėti dabartines pastangas, skatinant Vakarų Kranto ir Gazos ruožo ekonominę ir socialinę plėtrą,

NORĖDAMOS pradėti bendradarbiavimą, paremtą nuolatiniu dialogu ekonomikos, kultūros, mokslo ir švietimo klausimais, siekiant pagerinti abipusį pažinimą ir supratimą,

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių įsipareigojimą dėl laisvosios prekybos, ypač 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos nuostatų laikymosi,

NORĖDAMOS remtis jau egzistuojančiais autonominiais Šalių susitarimais dėl prekybos ir laikydamos juos susitarimų ir savitarpiškumo pagrindu,

ĮSITIKINUSIOS, kad būtina skatinti jų ekonominių ryšių naujo klimato kūrimą siekiant pagerinti aplinką investicijų srautams,

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių teises ir prievoles pagal jų pasirašytus tarptautinius susitarimus,

ĮSITIKINUSIOS, kad Palestinos valdžios visapusiškas dalyvavimas Europos–Viduržemio jūros regiono partnerystės programoje, pradėtoje Barselonos konferencijos metu, yra svarbus žingsnis, normalizuojant Šalių tarpusavio ryšius, kurį reikėtų nurodyti dabartiniame laikinajame Susitarime,

ŽINODAMOS apie 1996 m. sausio 20 d. Palestinoje rengiamų rinkimų pagrindinę politinę reikšmę procesui, kuriuo bėgyje siekiama sudaryti nuolatinį susitarimą pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 242 ir 338 rezoliucijas,

PRIPAŽINDAMOS, kad šis Susitarimas pakeistų Europos–Viduržemio jūros regiono laikinosios asociacijos susitarimą, sąlygoms leidus,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

1. Šiuo susitarimu Bendrija ir Palestinos valdžia įsteigia laikinąją asociaciją dėl prekybos ir bendradarbiavimo.

2. Šiuo Susitarimu siekiama:

- sukurti atitinkamą pagrindą visapusiškam dialogui, kuris leistų vykti Šalių artimų ryšių plėtrai,

- sudaryti sąlygas pažangiam prekybos liberalizavimui,

- skatinti Šalių subalansuotų ekonominių ir socialinių ryšių plėtrą dialogo ir bendradarbiavimo pagrindu,

- prisidėti prie Vakarų kranto ir Gazos ruožo socialinės ir ekonominės plėtros,

- skatinti regionų bendradarbiavimą, atsižvelgiant į taikaus sambūvio ir ekonominio ir politinio stabilumo sustiprinimą,

- skatinti bendradarbiavimą kitose, abi Šalis dominančiose srityse.

2 straipsnis

Šalių ryšiai, taip pat ir šio Susitarimo nuostatos grindžiami demokratijos principais ir pagrindinėmis žmogaus teisėmis, kaip išdėstyta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, kuriais vadovaujamasi, vykdant jų vidaus ir tarptautinę politiką ir kurie yra šio Susitarimo pagrindinis elementas.

I ANTRAŠTINĖ DALIS

LAISVAS PREKIŲ JUDĖJIMAS

PAGRINDINIAI PRINCIPAI

3 straipsnis

Bendrija ir Palestinos valdžia palaipsniui sukuria laisvosios prekybos erdvę pereinamuoju laikotarpiu, trunkančiu ne ilgiau kaip iki 2001 m. gruodžio 31 dienos šioje antraštinėje dalyje nustatyta tvarka ir laikantis 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos ir kitų daugiašalių susitarimų dėl prekybos prekėmis, pridėtų prie Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) steigimo susitarimo (toliau - GATT susitarimas), nuostatų.

1 SKYRIUS

PRAMONĖS PRODUKTAI

4 straipsnis

Šios skyriaus nuostatos taikomos produktams, kurių kilmės šalis yra Bendrija ir Vakarų Krantas ir Gazos ruožas, išskyrus Europos bendrijos steigimo sutarties II priede išvardytus produktus.

5 straipsnis

Vykstant prekybai tarp Bendrijos ir Vakarų Kranto ir Gazos ruožo, joks naujas importo muito mokestis ar bet kuris kitas, lygiavertį poveikį turintis mokestis netaikomas.

6 straipsnis

Importuojant į Bendriją produktus, kurių kilmės šalis yra Vakarų Krantas ir Gazos ruožas, leidžiama neapmokestinti muito mokesčiu arba bet kuriuo kitu, lygiavertį poveikį turinčiu mokesčiu ir netaikyti kiekybinių apribojimų ar bet kurios kitos, lygiavertį poveikį turinčios priemonės.

7 straipsnis

1. Šio skyriaus nuostatos netrukdo Bendrijai išlaikyti prekių, kurių kilmės šalis yra Vakarų krantas ir Gazos ruožas ir kurios išvardytos I priede, žemės ūkio komponentą.

Šiam žemės ūkio komponentui taikomos mutatis mutandis 2 skyriaus nuostatos, taikomos žemės ūkio produktams.

2. Produktus, išvardytus 2 priede, kurių kilmės šalis yra Bendrija, Susitarimo galiojimo laikotarpiu Palestinos valdžia gali toliau apmokestinti importo muito mokesčiais ir lygiavertį poveikį turinčiais mokesčiais, ne didesniais už mokesčius, galiojančius nuo 1996 m. sausio 1 d.

3. Pagal 63 straipsnį įsteigtas Jungtinis komitetas gali priimti sprendimą dėl Šalių vienų kitoms suteikiamų paskesnių lengvatų savitarpiškumo pagrindu.

8 straipsnis

1. Muito mokesčiai ir lygiavertį poveikį turintys mokesčiai, kurias apmokestinami į Vakarų Krantą ir Gazos ruožą importuojami produktai, kurių kilmės šalis yra Bendrija, išskyrus 2 ir 3 prieduose išvardytus produktus, panaikinami šiam Susitarimui įsigaliojus.

2. Įsigaliojus šiam Susitarimui, Palestinos valdžia gali apmokestinti į Vakarų Krantą ir Gazos ruožą importuojamus produktus, kurių kilmės šalis yra Bendrija, fiskaliniais mokesčiais, neviršijančiais 25 % pagal produktų vertę. Šie mokesčiai panaikinami palaipsniui pagal šį planą:

praėjus vieneriems metams nuo šio Susitarimo įsigaliojimo, kiekvienas mokestis sumažinamas iki 90 % bazinio mokesčio;

praėjus dvejiems metams nuo šio Susitarimo įsigaliojimo, kiekvienas mokestis sumažinamas iki 80 % bazinio mokesčio;

praėjus trejiems metams nuo šio Susitarimo įsigaliojimo, kiekvienas mokestis sumažinamas iki 70 % bazinio mokesčio;

praėjus ketveriems metams nuo šio Susitarimo įsigaliojimo, kiekvienas mokestis sumažinamas iki 60 % bazinio mokesčio;

praėjus penkeriems metams nuo šio Susitarimo įsigaliojimo, kiekvienas likęs mokestis panaikinamas.

3. Didelių sunkumų, susijusių su konkrečiu produktu, atveju Jungtinis komitetas bendru sutarimu peržiūri 2 straipsnio dalyje nurodytą planą, suvokdamas, kad šio negalima panaikinti per ilgiausią, pereinamąjį penkerių metų laikotarpį. Jei Jungtinis komitetas nepriima sprendimo per 30 dienų nuo jo prašymo peržiūrėti planą, Palestinos valdžia gali laikinai atidėti plano taikymą ne ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui.

4. Jei mokestis sumažinamas erga omnes, sumažintas mokestis pakeičia 2 straipsnio dalyje nurodytą bazinį mokestį nuo sumažinimo taikymo dienos.

5. Palestinos valdžia praneša Bendrijai apie savo bazinius muitus ir mokesčius.

9 straipsnis

Nuostatos dėl importo muitų panaikinimo taip pat taikomos fiskalinio pobūdžio muitų mokesčiams.

10 straipsnis

1. Nukrypdama nuo 5 ir 8 straipsnių, Palestinos valdžia gali imtis išimtinių, ribotos trukmės priemonių muitų mokesčių nustatymui, padidinimui arba pakartotiniam nustatymui.

2. Tokios priemonės gali būti taikomos tik naujų bei besivystančių pramonės šakų ir pertvarkomų ar didelių sunkumų patiriančių sektorių, ypač tų, kuriuose patiriami sunkumai sukelia aštrias socialines problemas, atveju.

3. Produktų, kurių kilmės šalis yra Bendrija, importo į Vakarų Krantą ir Gazos ruožą muitų mokesčiai, pradedami taikyti tokiomis išimtinėmis priemonėmis, negali viršyti 25 % produktų vertės ir privalo išlikti produktų, kurių kilmės šalis yra Bendrija, preferencine marža. Produktų, kurių importui tokios priemonės taikomos, bendra vertė negali viršyti 15 % pramonės produktų, kurių kilmės šalis yra Bendrija, bendros vertės pagal turimus pastarųjų metų statistinius duomenis.

4. Tokios priemonės taikomos ne ilgiau kaip penkerius metus, išskyrus Jungtinio komiteto nustatytą ilgesnį laikotarpį.

5. Palestinos valdžia praneša Jungtiniam komitetui apie bet kokias išimtines priemones, kurias ji ketina priimti ir Bendrijos reikalavimu konsultuojamasi dėl jų ir taikymo sektoriuose prieš įgyvendinant šias priemones. Priimdama tokias priemones, Palestinos valdžia pateikia Komitetui muitų mokesčių, pradėtų taikyti pagal šį straipsnį, panaikinimo tvarkaraštį. Tokie tvarkaraščiai numato laipsnišką nagrinėjamų mokesčių panaikinimą dalimis palaipsniui kasmet, ne vėliau kaip antrųjų metų, praėjusių nuo jų taikymo pradžios, pabaigoje. Jungtinis komitetas gali priimti sprendimą dėl skirtingo tvarkaraščio.

2 SKYRIUS

ŽEMĖS ŪKIO IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTAI

11 straipsnis

Šio skyriaus nuostatos taikomos produktams, kurių kilmės šalis yra Bendrija ir Vakarų Krantas ir Gazos ruožas ir išvardytiems Europos bendrijos steigimo sutarties II priede.

12 straipsnis

Bendrija ir Palestinos valdžia progresyviau liberalizuoja prekybą žemės ūkio ir žuvininkystės produktais, paisydamos abiejų Šalių interesų.

13 straipsnis

1. 1 Protokole išvardyti žemės ūkio produktai, kurių kilmės šalis yra Vakarų Krantas ir Gazos ruožas, importuojami į Bendriją tame Protokole nustatyta tvarka.

2. 2 Protokole išvardyti žemės ūkio produktai, kurių kilmės šalis yra Bendrija, importuojami į Vakarų Krantą ir Gazos ruožą tame Protokole nustatyta tvarka.

14 straipsnis

1. Nuo 1999 m. sausio 1 d. Bendrija ir Palestinos valdžia apsvarsto situaciją tam, kad nustatytų, kokių priemonių Bendrijai ir Palestinos valdžiai reikėtų imtis, siekiant 12 straipsnyje užsibrėžto tikslo.

2. Nepažeisdamos 1 straipsnio dalies ir atsižvelgdamos į Šalių tarpusavio prekybos žemės ūkio produktais apimtį ir pažeidžiamumą, Bendrija ir Palestinos valdžia Jungtiniame komitete apsvarsto kiekvieną produktą atskirai eiliškumo ir abipusiškumo pagrindu ir nusprendžia dėl kiekvienos kitos paskesnės lengvatos.

3 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

15 straipsnis

1. Joks naujas apribojimas ar lygiavertį poveikį turinčios priemonės nepradedamos taikyti Bendrijos prekybos su Vakarų Krantu ir Gazos ruožu metu.

2. Kiekybiniai importo apribojimai ir lygiavertį poveikį turinčios priemonės, taikomos Bendrijos prekybos su Vakarų Krantu ir Gazos ruožu metu, panaikinamos nuo šio Susitarimo įsigaliojimo.

3. Bendrija ir Palestinos valdžia jų eksportui netaiko nei muitų mokesčių, nei lygiavertį poveikį turinčių mokesčių arba kiekybinių apribojimų ar lygiavertį poveikį turinčių priemonių.

16 straipsnis

1. Susitariama, kad produktams, kurių kilmė yra Vakarų Krantas ir Gazos ruožas, importo į Bendriją metu taikomas režimas palankesnis už valstybių narių taikomą tarpusavio prekybos režimą.

2. Šio Susitarimo nuostatos taikomos, nepažeidžiant 1991 m. birželio 26 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1911/91 dėl Bendrijos teisės nuostatų Kanarų saloms taikymo.

17 straipsnis

1. Pradėjusi taikyti tam tikras taisykles dėl jos žemės ūkio politikos įgyvendinimo arba dėl bet kurio dabartinių taisyklių pakeitimo, arba dėl žemės ūkio politikos įgyvendinimo nuostatų bet kurio pakeitimo ar taikymo išplėtimo suinteresuota Šalis gali iš dalies pakeisti šiame Susitarime numatytą tvarką, atsižvelgdama į nagrinėjamus produktus.

2. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis praneša Jungtiniam komitetui. Kitos Šalies reikalavimu Jungtinis Komitetas surengia posėdį, kad būtų deramai atsižvelgta į tos kitos Šalies interesus.

3. Jei Bendrija ar Palestinos valdžia, taikydamos 1 straipsnio dalį, pakeičia šiame Susitarime nustatytą tvarką dėl žemės ūkio produktų, jos susitaria, kad kitos Šalies kilmės statusą turintys produktai bus pranašesni nei numatyta šiame Susitarime.

4. Šis straipsnis gali būti taikomas, pasikonsultavus su Jungtiniu komitetu.

18 straipsnis

1. Šalys susilaiko nuo bet kokios priemonės ar fiskalinio pobūdžio praktikos, tiesiogiai ar netiesiogiai skirdamos vienos Šalies produktus nuo panašių produktų, turinčių kitos Šalies teritorijos kilmės statusą.

2. Produktus importavus į vienos iš Šalių teritoriją, negalima gauti naudos, pakartotinai išmokėjus netiesioginį vidaus apmokestinimą, viršijantį jiems tiesiogiai arba netiesiogiai taikomo netiesioginio apmokestinimo sumą.

19 straipsnis

1. Šis Susitarimas netrukdo išlaikyti arba įsteigti muitų sąjungas, laisvosios prekybos zonas arba prekybos per sieną tvarką, išskyrus tiek, kiek ji pakeičia šiame Susitarime numatytą prekybos tvarką.

2. Šalys konsultuojasi Jungtiniame komitete dėl susitarimų, kuriais įsteigiamos muitų sąjungos ar laisvosios prekybos zonos ir, kai reikalaujama, svarstomi kiti esminiai klausimai, susiję su jų atitinkama prekybos su trečiosiomis šalimis politika. Ypač trečiajai šaliai įstojus į Europos Sąjungą, konsultuojamasi siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į šių Šalių abipusius interesus.

20 straipsnis

Jei viena Šalis nustato, kad prekybos su kita Šalimi metu vykdomas dempingas, kaip apibrėžta Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) VI straipsnyje, ji gali imtis atitinkamų priemonių, nukreiptų prieš šią praktiką, atsižvelgdama į Susitarimo dėl Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) VI straipsnio įgyvendinimo ir į savo atitinkamus nacionalinius įstatymus, laikydamasi sąlygų ir šio Susitarimo 23 straipsnyje nustatytos tvarkos.

21 straipsnis

Kai bet kuris produktas importuojamas tokiais didesniais kiekiais ir tokiomis sąlygomis, kad sukeliama arba galima sukelti:

- rimtą žalą vidaus gamintojams arba panašiems ar tiesiogiai konkurencingiems produktams vienoje iš Šalių teritorijoje arba

- rimtą pažeidimą bet kuriame ūkio sektoriuje ar

- sunkumų, dėl kurių regiono ekonominė situacija gali pablogėti,

suinteresuota Šalis gali imtis atitinkamų priemonių, laikydamasi sąlygų ir 23 straipsnyje nustatytos tvarkos.

22 straipsnis

Kai laikantis 15 straipsnio 3 dalies nuostatų:

i) pakartotinai eksportuojama į trečią šalį, kuriai eksportuojanti Šalis taiko kiekybinius eksporto apribojimus, eksporto mokesčius ar lygiavertį poveikį turinčias priemones svarstomo produkto atveju, ar

ii) egzistuoja eksportuojančiai Šaliai svarbaus produkto trūkumas arba yra pavojus jam atsirasti

ir kai dėl pirmiau nurodytos situacijos eksportuojanti Šalis patiria arba gali patirti didelių sunkumų, ta Šalis gali imtis atitinkamų priemonių, laikydamasi sąlygų ir 23 straipsnyje nustatytos tvarkos. Priemonės nėra diskriminacinės ir jos nebetaikomos, esant sąlygoms, nesuteikiančioms pagrindo jas taikyti.

23 straipsnis

1. Bendrijai ar Palestinos valdžiai importuojant produktus, galinčius sukelti 21 straipsnyje nurodytus sunkumus administracinei tvarkai, kuria siekiama greitai pateikti informaciją apie prekybos srautų kryptį, ji nedelsiant apie tai praneša kitai Šaliai.

2. 20, 21 ir 22 straipsniuose nurodytais atvejais, prieš imdamasi tuose straipsniuose nurodytų priemonių arba nedelsiant atvejais, kuriems taikomas šio straipsnio 3 dalies d punktas, nurodyta Šalis pateikia Jungtiniam komitetui visą atitinkamą informaciją, kuri reikalinga nuodugniai situacijos analizei tam, kad būtų priimtas abiem Šalims priimtinas sprendimas.

Pasirenkant atitinkamas priemones, prioritetą reikia skirti toms, kurios mažiausiai trikdo šio Susitarimo įgyvendinimą.

Apie apsaugos priemones Jungtiniam komitetui pranešama nedelsiant ir dėl jų periodiškai konsultuojamasi tame komitete, ypač siekiant jas panaikinti, sąlygoms leidus.

3. Įgyvendinant 2 straipsnio dalį, taikomos šios nuostatos:

a) dėl 20 straipsnio: eksportuojančiai Šaliai pranešama apie dempingo atvejį, kai tik importuojančios Šalies valdžia inicijuoja tyrimą. Kai dempingo neįmanoma išvengti, kaip apibrėžta Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) VI straipsnyje arba neįmanoma priimti kito patenkinamo sprendimo per 30 dienų nuo pranešimo šiuo klausimu dienos, importuojanti Šalis gali priimti atitinkamas priemones;

b) dėl 21 straipsnio: apie sunkumus, kylančius esant tame straipsnyje nurodytai situacijai, pranešama Jungtiniam komitetui, kad būtų atliktas tyrimas.

Jei Jungtinis komitetas ar eksportuojanti Šalis nepriėmė sprendimo dėl šių sunkumų išvengimo arba kito patenkinamo sprendimo per 30 dienų nuo pranešimo šiuo klausimu dienos, tai importuojanti Šalis gali priimti atitinkamas priemones situacijai pagerinti. Šių priemonių taikymo sritis neviršija priemonių, taikomų anksčiau atsiradusiems sunkumams pašalinti, taikymo srities;

c) dėl 22 straipsnio: apie sunkumus, kylančius esant tame straipsnyje nurodytai situacijai, pranešama Jungtiniam komitetui, kad būtų atliktas tyrimas.

Komitetas gali priimti sprendimą dėl šių sunkumų išvengimo. Jei jis nepriima sprendimo per 30 dienų nuo pranešimo šiuo klausimu dienos, tai eksportuojanti Šalis gali imtis atitinkamų priemonių dėl nagrinėjamo produkto eksporto;

d) kai išimtinės aplinkybės reikalauja nedelsiant imtis veiksmų iki pranešimo ar tyrimo ir kai šitai padaryti neįmanoma, 20, 21 ir 22 straipsnyje nurodytais atvejais suinteresuota Šalis gali nedelsiant imtis tokių apsaugos priemonių, būtinų situacijai pagerinti ir apie tai nedelsiant praneša kitai Šaliai.

24 straipsnis

Šiame Susitarime netrukdoma uždrausti arba riboti prekių, kurios, kaip motyvuojama, pažeidžia visuomenės moralę, visuomenės politiką ar visuomenės saugumą, žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos ir gyvybės priežiūrą, nacionalinio paveldo, turinčio meninės, istorinės ar archeologinės vertės, apsaugą, intelektinės, pramoninės ar komercinės nuosavybės apsaugą arba auksą ir sidabrą reglamentuojančias taisykles, eksportą, importą arba vežimą tranzitu. Tačiau tokiais draudimais arba apribojimais nesiekiama savavališkai diskriminuoti arba slaptai riboti prekybą tarp Šalių.

25 straipsnis

"Produktų, kurių kilmės šalis" sąvoka šios antraštinės dalies nuostatų taikymui ir su jomis susiję administracinio bendradarbiavimo metodai išdėstyti 3 protokole. Jungtinis komitetas gali nuspręsti padaryti šio protokolo būtinus pakeitimus, atsižvelgdamas į kilmės kumuliacijai įgyvendinimą, kaip susitarta Barselonos konferencijoje priimtoje deklaracijoje.

26 straipsnis

Prekių, kuriomis prekiauja Šalys, klasifikavimui naudojama Kombinuotoji nomenklatūra.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

MOKĖJIMAI, KAPITALAS, KONKURENCIJA, INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ IR VIEŠIEJI PIRKIMAI

1 SKYRIUS

EINAMIEJI MOKĖJIMAI IR KAPITALO JUDĖJIMAS

27 straipsnis

Laikydamosios 29 straipsnio nuostatų, Šalys įsipareigoja netaikyti jokių apribojimų bet kuriems einamiesiems mokėjimams už einamuosius sandorius.

28 straipsnis

1. Atsižvelgdamos į mokėjimų balanso kapitalo sąskaitoje sandorius, Šalys įsipareigoja netaikyti apribojimų kapitalo judėjimui, susijusiam su tiesioginėmis investicijomis į Vakarų Kranto ir Gazos ruožo bendroves, įsteigtas pagal dabartinius įstatymus, nei likviduojant, nei išvežant iš tokių investicijų gautas pajamas ar pelną.

2. Šalys konsultuojasi tarpusavyje tam, kad palengvintų kapitalo judėjimą tarp Bendrijos ir Vakarų Kranto ir Gazos ruožo.

29 straipsnis

Jei viena ar daugiau Bendrijos valstybių narių arba Palestinos valdžia patiria didelių sunkumų, susijusių su mokėjimų balansu ar jų keliama grėsme, Bendrija ar Palestinos valdžia, laikydamasi Bendrajame susitarime dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) ir Tarptautinio valiutos fondo Susitarimo VIII ir XIX straipsniuose nustatytų sąlygų, patvirtina einamųjų sandorių apribojimus, taikomus ribotą laikotarpį ir neviršijančius to, ką reikia padaryti mokėjimų balanso situacijai pagerinti. Bendrija arba Palestinos valdžia praneša nedelsiant kitai Šaliai ir pateikia jai kuo skubiau nagrinėjamų priemonių panaikinimo tvarkaraštį.

2 SKYRIUS

KONKURENCIJA, INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ IR VIEŠIEJI PIRKIMAI

30 straipsnis

1. Su šio Susitarimo tinkamu vykdymu nesuderinami šie dalykai, kadangi jie gali daryti įtaką prekybai tarp Bendrijos ir Palestinos valdžios:

i) visi susitarimai tarp įmonių, įmonių asociacijų sprendimai ir koordinuota įmonių praktika, kuri yra jų tikslas arba poveikis, kuriuo siekiama daryti įtaką konkurencijos prevencijai, ribojimui ar sutrikdymui;

ii) vienos ar daugiau įmonių piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi Bendrijos arba Vakarų Kranto ir Gazos ruožo teritorijoje ar pagrindinėje jos dalyje;

iii) bet kokia valstybės pagalba, sutrikdanti arba sukelianti konkurencijos sutrikdymo pavojų, suteikiant palankumo statusą tam tikroms įmonėms ar tam tikrų prekių produkcijai.

2. Prireikus Šalys įvertina šiam straipsniui prieštaraujančią bet kokią praktiką pagal kriterijus, atsirandančius taikant konkurencijos Bendrijoje taisykles.

3. Jungtinis komitetas savo sprendimu priima 1 ir 2 straipsnio dalių įgyvendinimui būtinas taisykles iki 2001 m. gruodžio 31 d.

Kol šios taisyklės bus priimtos, Susitarimo dėl subsidijų ir kompensavimo priemonių nuostatos taikomos kaip 1 straipsnio dalies iii punkto ir 2 straipsnio dalies atitinkamų punktų įgyvendinimo taisyklės.

4. Dėl 1 straipsnio dalies iii punkto įgyvendinimo Šalys pripažįsta, kad Palestinos valdžia gali pageidauti per laikotarpį iki 2001 m. gruodžio 31 d. suteikti valstybės pagalbą įmonėms kaip priemonę jos ypatingoms plėtros problemoms spręsti.

5. Kiekviena Šalis užtikrina valstybės teikiamos pagalbos skaidrumą, inter alia, pranešdama kasmet kitai Šaliai apie bendrą pagalbos sumą ir paskirstymą, pateikdama, pareikalavus, pagalbos suteikimo planus. Vienai Šaliai pareikalavus, kita Šalis pateikia informaciją apie konkrečius atskirus valstybės pagalbos teikimo atvejus.

6. Atsižvelgiant į I antraštinės dalies 2 skyriuje nurodytus produktus:

- 1 straipsnio dalies iii punktas netaikomas,

- bet kuri, 1 straipsnio dalies i punktui prieštaraujanti praktika turėtų būti vertinama, atsižvelgiant į Bendrijos kriterijus, nustatytus pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 42 ir 43 straipsnius, ypač į Tarybos reglamentą Nr. 26/62.

7. Jei Bendrija arba Palestinos valdžia laikosi nuomonės, kad konkreti praktika nesuderinama su šio straipsnio 1 dalies sąlygomis ir:

- ji nederamai buvo taikoma pagal 3 straipsnio dalyje nurodytas įgyvendinimo taisykles, ar

- nesant tokių taisyklių ir jei tokia praktika pažeidžia iš esmės arba kelia esminio pažeidimo pavojų kitos šalies interesams arba jos vidaus pramonės, įskaitant paslaugų pramonę, materialiniams interesams,

ji gali imtis atitinkamų priemonių, pasikonsultavusi su Jungtiniu komitetu arba praėjus 30 dienų nuo klausimo perdavimo konsultacijai dienos.

Darant nuorodą į praktiką, nesiderinamą su šio straipsnio 1 dalies iii punktu, tokios atitinkamos priemonės, kai joms galima taikyti Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT), gali būti priimamos GATT nustatyta tvarka ir sąlygomis arba taikant kitą atitinkamą instrumentą, dėl kurio susitarta ir kuris taikomas tarp Šalių.

8. Nepaisydamos bet kokių, pagal 3 straipsnio dalį priimtų priešingų nuostatų, Šalys keičiasi informacija, atsižvelgdamos į apribojimus, nustatytus pagal profesinio ir komercinio slaptumo reikalavimus.

31 straipsnis

Valstybės narės ir Palestinos valdžia, nepažeisdamos savo įsipareigojimų GATT, tam tikrais atvejais laipsniškai suderina bet kurios valstybės komercinio pobūdžio monopolį, užtikrindamos, kad iki 2001 m. gruodžio 31 d. įsigyjant prekes ir prekiaujant jomis tarp valstybių narių piliečių ir Vakarų Krante ir Gazos ruože gyvenančių palestiniečių jokios diskriminacijos nėra.

32 straipsnis

Jungtinis komitetas, atsižvelgdamas į valstybės valdomas įmones arba bendroves, kurioms suteiktos ypatingos ar išimtinės teisės, užtikrina, kad iki 2001 m. gruodžio 31 d. nesiimama ir netaikoma jokia priemonė, sutrikdanti prekybą tarp Bendrijos ir Palestinos valdžios, priešinga Šalių interesams. Ši nuostata neturėtų trukdyti toms įmonėms vykdyti įstatyme numatytų arba pavestų tam tikrų užduočių.

33 straipsnis

1. Šalys suteikia ir užtikrina deramą ir efektyvią intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių apsaugą pagal aukščiausius tarptautinius standartus, įskaitant efektyvias tokių teisių priverstinio įgyvendinimo priemones.

2. Šalys reguliariai įvertina šio straipsnio įgyvendinimą. Jei intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės problemos daro įtaką prekybos sąlygoms, surengiamos konsultacijos Jungtiniame komitete skubos tvarka bet kurios Šalies reikalavimu tam, kad būtų priimti abiem pusėms priimtini sprendimai.

34 straipsnis

1. Šalys susitaria dėl tikslo siekti abipusio ir laipsniško viešųjų pirkimų sutarčių liberalizavimo.

2. Jungtinis komitetas imasi priemonių, būtinų įgyvendinti 1 straipsnio dalį.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

EKONOMINIS BENDRADARBIAVIMAS IR SOCIALINĖ PLĖTRA

35 straipsnis

Tikslai

1. Šalys įsipareigoja intensyvinti ekonominį bendradarbiavimą jų savitarpio interesais ir atsižvelgiant į bendruosius šio Susitarimo tikslus.

2. Bendradarbiavimo tikslas yra parama Palestinos valdžios dedamoms pastangoms pasiekti tvarią ekonominę ir socialinę plėtrą.

36 straipsnis

Taikymo sritis

1. Bendradarbiavimo metu pirmiausia dėmesys bus skiriamas sektoriams, patiriantiems vidinių sunkumų arba paveiktiems dėl Vakarų Kranto ir Gazos ruožo ūkio bendro liberalizavimo proceso, ypač dėl prekybos tarp Vakarų Kranto ir Gazos ruožo bei Bendrijos liberalizavimo.

2. Bendradarbiavimo metu dėmesys taip pat bus skiriamas toms sritims, kuriose bandoma suartinti Bendrijos bei Vakarų Kranto ir Gazos ruožo ūkį, ypač toms sritims, kurios garantuos tvarų augimą ir užimtumą.

3. Bendradarbiavimo metu skatinama įgyvendinti priemones, skirtas regionų bendradarbiavimo plėtrai.

4. Vykdant ekonominį bendradarbiavimą įvairiuose sektoriuose, kuriems jis yra reikšmingas, atsižvelgiama į aplinkos ir ekologinės pusiausvyros išsaugojimą.

5. Šalys gali susitarti dėl ekonominio bendradarbiavimo kituose sektoriuose, nenumatytuose šios antraštinės dalies nuostatose.

37 straipsnis

Metodai ir tvarka

Ekonominis bendradarbiavimas vykdomas, ypač:

a) plėtojant reguliarų ekonominį Šalių dialogą visose makroekonominės politikos srityse, ypač biudžeto politikos, mokėjimų balanso ir pinigų politikos klausimais;

b) reguliariai keičiantis informacija ir idėjomis kiekviename bendradarbiavimo sektoriuje, įskaitant pareigūnų ir ekspertų posėdžius;

c) teikiant konsultacijas, dalijantis patirtimi ir organizuojant mokymą;

d) vykdant bendrą veiklą, tokią kaip seminarai ir pasitarimai;

e) teikiant techninę, administracinę pagalbą ir vykdant priežiūrą;

f) skatinant steigti bendras įmones;

g) skleidžiant informaciją apie bendradarbiavimą.

38 straipsnis

Bendradarbiavimas pramonės srityje

Pagrindinis tikslas bus:

- parama Palestinos valdžios pastangoms modernizuoti ir įvairinti pramonę, ypač kuriant privačiam sektoriui ir pramonės plėtrai palankią aplinką,

- abiejų šalių ūkio subjektų bendradarbiavimo skatinimas,

- bendradarbiavimo pramonės politikos, konkurencingumo atviros ekonomikos sąlygomis ir pramonės modernizavimo ir plėtros klausimais skatinimas,

- paramos produkcijos asortimento didinimui, eksportui ir realizavimui užsienio rinkose teikimas,

- tyrimų ir taikomosios veiklos skatinimas, inovacijų ir technologijų perdavimas tiek, kiek jos duoda naudos pramonei,

- pramonei reikalingų žmogiškųjų išteklių plėtra ir stiprinimas,

- galimybės Palestinos pramonei gauti paskolų rizikingo kapitalo finansavimui suteikimas.

39 straipsnis

Investicijų skatinimas ir investavimas

Bendradarbiavimo tikslas bus palankios ir stabilios aplinkos investicijoms į Vakarų Krantą ir Gazos ruožą sukūrimas.

Bendradarbiavimas įgaus investicijų skatinimo formą. Šitaip bus skatinamas vystymasis:

- suderintos ir supaprastintos administravimo tvarkos,

- bendrai vykdomo investavimo mechanizmo, ypač skirto abiejų Šalių smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms,

- informavimo kanalų ir investavimo galimybių nustatymo priemonių,

- aplinkos, palankios investicijoms Vakarų Krante ir Gazos ruože.

Galima bendradarbiauti ir plėtojant bei įgyvendinant projektus, įrodančius efektyvų pagrindinių technologijų įdiegimą bei panaudojimą, standartų vartojimą ir žmogiškųjų išteklių plėtrą (pvz., technologijų ir valdymo srityse) bei darbo vietų kūrimą.

40 straipsnis

Standartizavimas ir atitikties įvertinimas

Bendradarbiavimo tikslas bus sumažinti atotrūkį tarp standartų ir sertifikavimo.

Praktiškai, bendradarbiavimas bus vykdomas:

- skatinant taikyti Bendrijos techninius reglamentus ir Europos standartus bei atitikties įvertinimo tvarką,

- padidinant Palestinos sertifikavimo ir akreditacijos įstaigų atliekamo atitikties įvertinimo lygį,

- diskutuojant abipusio pripažinimo tvarkos klausimu tam tikrais atvejais,

- bendradarbiaujant kokybės vadybos srityje,

- kuriant intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisų apsaugos, standartizavimo ir kokybės standartų nustatymo struktūras.

41 straipsnis

Įstatymų suderinimas

Bendradarbiavimo tikslas bus Palestinos savivaldos tarybos leidžiamų teisės aktų suderinimas su Bendrijos teisės aktais šiame Susitarime numatytose srityse.

42 straipsnis

Mažosios ir vidutinės įmonės

Bendradarbiavimo tikslas bus aplinkos, palankios mažųjų ir vidutinių įmonių plėtrai, sukūrimas vidaus ir eksporto rinkose, inter alia:

- skatinant ryšių tarp įmonių užmezgimą, ypač naudojantis Bendrijos tinklais ir bendradarbiavimo bei partnerystės pramonės srityje skatinimo priemonėmis,

- sudarant galimybę gauti lėšų investicijoms,

- teikiant informaciją ir paramos paslaugas,

- sustiprinant žmogiškuosius išteklius, siekiant skatinti inovacijas ir projektų parengimą ir bendrų įmonių steigimą.

43 straipsnis

Finansinės paslaugos

Bendradarbiavimo tikslas bus finansinių paslaugų gerinimas ir plėtra.

Bus bendradarbiaujama:

- skatinant Palestinos finansų sektoriaus stiprinimą ir restruktūrizavimą,

- tobulinant Palestinos bankininkystės, draudimo ir kitų finansinio sektoriaus sričių atsiskaitymo, priežiūros ir reguliavimo sistemas.

44 straipsnis

Žemės ūkis ir žuvininkystė

Bendradarbiavimo pagal šią antraštę tikslas iš esmės bus, jei būtina, žemės ūkio ir žuvininkystės modernizavimas ir pertvarkymas.

Bus vykdomas infrastruktūrų ir įrangos modernizavimas, pakavimo, saugojimo bei rinkodaros metodų kūrimas ir paskirstymo kanalų tobulinimas.

Ypač bus siekiama:

- sukurti stabilias rinkas,

- teikti paramą produkcijos asortimento didinimo politikai, eksportui ir realizavimui užsienio rinkose,

- sumažinti priklausomybę nuo maisto produktų,

- skatinti ekologinę žemdirbystę ir žuvininkystę, ypatingą dėmesį skiriant žuvų išteklių išsaugojimo ir racionalaus valdymo poreikiui,

- skatinti verslo grupes glaudžiau bendradarbiauti su prekybininkų ir žemės ūkio bei žuvininkystės specialistų organizacijomis laisvanoriškumo pagrindu,

- teikti techninę pagalbą ir organizuoti mokymą,

- suderinti fitosanitarinius ir veterinarinius standartus,

- vykdyti integruotą kaimo plėtrą, įskaitant teikiamų bazinių paslaugų gerinimą ir su jomis susietos ekonominės veiklos plėtrą, ir

- skatinti kaimo regionų bendradarbiavimą ir keitimąsi patirtimi ir žiniomis kaimo plėtros klausimais.

45 straipsnis

Socialinė plėtra

Šalys pripažįsta socialinės plėtros, kuri turėtų būti vykdoma kartu su ekonomikos plėtra, svarbą. Pagrindinį prioritetą jos teikia pagrindinėms socialinėms teisėms.

Šalys teiks prioritetą priemonėms, kuriomis siekiama:

- akcentuoti moterų lygiateisiškumą ir subalansuotą dalyvavimą sprendimų ekonominiais ir socialiniais klausimais priėmimo procese, pirmiausia vykdant švietimo veiklą ir naudojantis žiniasklaidos priemonėmis,

- plėtoti šeimos planavimą ir motinų bei vaikų apsaugą,

- tobulinti socialinės apsaugos sistemą,

- gerinti atsaką į sveikatai keliamus reikalavimus,

- gerinti gyvenimo sąlygas tankiai gyvenamose mažesnį palankumo statusą turinčių regionų teritorijose,

- skatinti gerbti žmogaus teises ir demokratiją, inter alia, plėtojant visuomenės ir specialistų dialogą.

46 straipsnis

Transportas

Bendradarbiavimo tikslai bus:

- pagalba kelių, uostų ir oro uostų pertvarkymui ir modernizavimui,

- keleivių ir krovinių vežėjų paslaugų gerinimas tiek dvišaliame, tiek ir regionų lygmenyje, ir

- veiklos standartų, palyginamų su Bendrijos standartais, sukūrimas ir taikymas.

Prioritetas bus teikiamas šioms sritims:

- kelių transportui, įskaitant tranzito reikalavimų sušvelninimą palaipsniui,

- geležinkelių, uostų ir oro uostų valdymui, įskaitant navigacijos sistemas ir atitinkamų nacionalinių institucijų tarpusavio bendradarbiavimą,

- bendrojo naudojimo kelių, geležinkelių, uostų ir oro uostų pagrindinių maršrutų modernizavimui,

- transeuropiniams keliams bei regionų maršrutams, ir

- techninės įrangos atnaujinimui, kad ši atitiktų Bendrijos standartus, taikomus kelių/geležinkelių transportui, konteinerių transportui ir perkėlimui į kitos rūšies transportą.

47 straipsnis

Informacijos infrastruktūra ir telekomunikacijos

Bendradarbiavimo tikslas bus ekonominės ir socialinės plėtros skatinimas, taip pat ir informacinės visuomenės kūrimas.

Bendradarbiavimo metu prioritetas bus teikiamas:

- bendradarbiavimo telekomunikacijų politikos srityje palengvinimui, tinklų ir informacinės visuomenės infrastruktūros kūrimui,

- dialogo klausimais, susijusiais su informacine visuomene, plėtrai ir skatinimui keistis informacija bei seminarų ir konferencijų šioje srityje organizavimui,

- bendrų projektų, kuriais siekiama pradėti teikti naujas telekomunikacijų paslaugas, ir taikomųjų programų, susijusių su informacine visuomene, kūrimui ir įgyvendinimui,

- galimybės keistis informacija apie standartizavimą, atitikimo standartams tyrimą ir informacinių ir ryšių technologijų sertifikavimą sudarymui,

- tinklų ir telematinių tarnybų tarpusavio ryšiui ir tarpusavio veikimo gebai.

48 straipsnis

Energetika

Bendradarbiavimo energetikos srityje tikslas bus pagalba Vakarų Krantui ir Gazos ruožui, kuriant naujas technologijas ir infrastruktūras, būtinas jo plėtrai, ypač atsižvelgiant į jo ūkio ir Bendrijos ūkio ryšių glaudumo didinimą.

Bendradarbiavimo metu prioritetas bus teikiamas šioms sritims:

- savaime atsinaujinančių energijos šaltinių propagavimui,

- skatinimui taikyti energiją taupančias ir efektyviai energiją naudojančias sistemas,

- paramai veiklai, kuria siekiama palengvinti dujų, naftos ir elektros energijos tiekimą bei duomenų bankų tinklų ekonominiame ir socialiniame sektoriuje, ypač sujungiančių Bendrijos ir Palestinos operatorius, taikomiesiems tyrimams, ir

- paramai, teikiamai energijos tinklų modernizavimui ir plėtrai bei jų sujungimui su Bendrijos tinklais.

49 straipsnis

Bendradarbiavimas mokslo ir technologijų srityje

Šalys dės pastangas skatinti bendradarbiavimą dėl mokslo ir technologijų plėtros.

Bendradarbiavimo tikslas yra:

a) skatinti nuolatinių ryšių tarp šalių mokslininkų bendruomenių užmezgimą, pirmiausia:

- suteikiant galimybę Palestinos institucijoms dalyvauti Bendrijos mokslo ir technologijų plėtros programose, laikantis taisyklių, reglamentuojančių Bendrijai nepriklausančių valstybių dalyvavimą tokiose programose,

- Palestinai dalyvaujant decentralizuoto bendradarbiavimo tinkluose,

- skatinant mokymo ir mokslinių tyrimų tarpusavio sąveiką;

b) padidinti Palestinos vykdomų mokslinių tyrimų pajėgumus;

c) skatinti technologines inovacijas ir keitimąsi naujomis technologijomis bei mokslo žiniomis;

d) skatinti bet kokią veiklą, kuria siekiama sukurti tarpusavio sąveiką regionų lygmenyje.

50 straipsnis

Aplinkosauga

Bendradarbiavimo tikslai bus aplinkos blogėjimo prevencija, užterštumo kontrolė, žmonių sveikatos apsauga ir racionalus žmogiškųjų išteklių panaudojimo užtikrinimas, siekiant skatinti tvarią plėtrą.

Prioritetas bus klausimams, susijusiems su dykumėjimu, vandens išteklių valdymu, druskėjimu, žemės ūkio poveikiu dirvožemio ir vandens kokybei, tinkamu energijos panaudojimu, pramonės plėtros poveikiu apskritai ir pramonės įmonių sauga, ypač atliekų tvarkymu, pažeidžiamų teritorijų integruotu valdymu, jūrų vandenų kokybe ir jūrų taršos kontrole bei prevencija ir aplinkosauginiu švietimu bei sąmoningumu.

Bendradarbiavimas yra palengvinamas naudojant šiuolaikiškas aplinkosaugos vadybos, aplinkos monitoringo priemones ir priežiūros metodus, įskaitant Aplinkosaugos informacijos sistemos (EIS) ir poveikio aplinkai įvertinimo metodus (EIA).

51 straipsnis

Turizmas

Bendradarbiavimo prioritetai yra:

- investicijų turizmo srityje skatinimas,

- žinių apie turizmo industriją gilinimas ir politikos, darančios įtaką turizmui, nuoseklumo didinimas,

- tinkamo turizmo veiklos paskirstymo skirtingais metų laikais skatinimas,

- kaimyninių šalių regionų ir miestų bendradarbiavimo skatinimas,

- kultūrinio paveldo svarbos turizmui akcentavimas,

- turizmo konkurencingumo didinimas, teikiant paramą profesionalumo didinimui, užtikrinant subalansuotą ir tvarią turizmo plėtrą.

52 straipsnis

Muitinių bendradarbiavimas

Muitinių bendradarbiavimu siekiama užtikrinti, kad būtų kontroliuojamas nuostatų dėl prekybos laikymasis ir garantuojama sąžininga prekyba.

Muitinės galėtų bendradarbiauti:

- įvairiais būdais keisdamosi informacija ir mokymo planais,

- supaprastindamos prekėms taikomą muitinės procedūrų atlikimo tvarką ir kontrolę,

- pradėdamos naudoti tik vieną administracinį dokumentą ir sistemą, sujungiančią Bendrijos ir Palestinos valdžios taikomą tranzito tvarką, ir

- Bendrijos ekspertams teikiant techninę pagalbą.

Nepažeisdamos šiame Susitarime numatytų kitų bendradarbiavimo formų, Šalių vykdomosios valdžios institucijos teiks vienos kitoms savitarpio pagalbą muitinių klausimais.

53 straipsnis

Bendradarbiavimas statistikos srityje

Bendradarbiaujant šioje srityje, turėtų būti siekiama iš esmės užtikrinti statistinių duomenų apie prekybą su užsienio šalimis, mokėjimų finansavimą ir balansą, gyventojus, migraciją, transportą ir ryšius bei apskritai apie visas, šiame Susitarime numatytas sritis, palyginamumą ir naudą, dėti pastangas sukurti statistinio duomenų vertinimo sistemą.

54 straipsnis

Bendradarbiavimas ekonomikos politikos srityje

Bendradarbiaujant siekiama:

- keistis informacija apie makroekonominę situaciją ir jos perspektyvas bei plėtros strategijas,

- bendrai analizuoti abipusį interesą skatinančius ekonominius klausimus, ir

- stiprinti Bendrijos bei Vakarų Kranto ir Gazos ruožo ekonomistų bei politikų bendradarbiavimą.

55 straipsnis

Regionų bendradarbiavimas

Šalys, teikdamos techninę paramą, skatins operacijas, skirtas Palestinos valdžios bendradarbiavimo su kitais Viduržemio jūros regiono partneriais plėtrai kaip ekonominio bendradarbiavimo įgyvendinimo įvairiose srityse dalį.

Šis bendradarbiavimas taps Bendrijos paramos viso šio regiono plėtrai esminiu elementu.

Prioritetas bus teikiamas operacijoms, kuriomis siekiama:

- skatinti tarpregioninę prekybą,

- plėtoti regionų bendradarbiavimą aplinkos srityje,

- skatinti ryšių infrastruktūros plėtrą, būtiną šio regiono plėtrai,

- stiprinti jaunimo bendradarbiavimo su kaimyninėmis šalimis plėtrą.

Be to, Šalys stiprins tarpusavio bendradarbiavimą regionų plėtros ir žemės naudmenų panaudojimo planavimo srityje.

Šiuo tikslu galima imtis šių priemonių:

- regionų ir vietos valdžios institucijų bendri veiksmai ekonominės plėtros srityje bei

- keitimosi informacija ir patirtimi mechanizmų kūrimas.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRADARBIAVIMAS AUDIOVIZUALINIAIS IR KULTŪROS KLAUSIMAIS INFORMACIJOS BEI RYŠIŲ SRITYJE

56 straipsnis

Šalys skatina bendradarbiavimą audiovizualiniame sektoriuje, siekdamos abipusės naudos. Šalys ieško Palestinos valdžios asociacijos su Bendrijos iniciatyvomis šiame sektoriuje būdų, šitaip sudarydamos galimybę bendradarbiauti tokiose srityse kaip bendra gamyba, mokymas, kūrimas ir platinimas.

57 straipsnis

Šalys skatina kultūrinį bendradarbiavimą. Bendradarbiavimo sričiai gali priklausyti Bendrijos veikla, ypač susijusi su vertimu, keitimusi meno kūriniais ir menininkais, istorijos ir kultūros paminklų bei vietų išsaugojimu ir restauravimu, asmenų, dirbančių kultūros srityje, mokymu, į Europą orientuotais kultūriniais renginiais, didinančiais abipusį sąmoningumą ir prisidedančiais prie informacijos apie svarbiausius kultūrinius renginius platinimo.

58 straipsnis

Šalys įsipareigoja rasti būdus žymiai pagerinti švietimo ir profesinio mokymo situaciją. Šiam tikslui reikės didesnį dėmesį moterų švietimo galimybėms, įskaitant techninius kursus, aukštesnįjį išsilavinimą ir profesinį mokymą.

Siekdamos, kad visuomeniniame ir privačiame sektoriuose dirbantis vyresnysis personalas pasiektų ekspertų lygmenį, Šalys bendradarbiavimo metu pagrindinį dėmesį skiria švietimui ir profesiniam mokymui bei universitetų ir bendrovių tarpusavio bendradarbiavimui.

Reikėtų skatinti jaunimą tapti aktyviais demokratinės pilietinės visuomenės nariais. Todėl reikėtų teikti paramą ir padėti plėtoti jaunimo bendradarbiavimą, įskaitant jaunų darbuotojų ir jaunimo lyderių mokymą, jaunimo mainus ir savanorišką paslaugų teikimą.

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti operacijoms ir programoms, kurios užtikrins nuolatinius ryšius (pvz., MED-CAMPUS) tarp Bendrijos bei Vakarų Kranto ir Gazos ruožo specializuotų įstaigų, kartu paskatins patirties ir techninių išteklių kaupimą bei mainus.

59 straipsnis

Šalys skatina veiklą informacijos ir ryšių srityje, siekdamos abipusių interesų.

60 straipsnis

Bendradarbiaujama, ypač:

a) vykdant reguliarų abiejų Šalių dialogą;

b) reguliariai keičiantis informacija ir idėjomis apie bendradarbiavimą kiekviename sektoriuje, įskaitant valdžios pareigūnų ir ekspertų susitikimus;

c) teikiant abipuses konsultacijas ir keičiantis patyrimu ir mokant jaunus Palestinos diplomuotus specialistus;

d) vykdant bendrą veiklą, tokią kaip seminarų ir pasitarimų organizavimas;

e) techninė, administracinė pagalba bei priežiūra;

f) informacijos apie veiklą, susijusią su bendradarbiavimu, platinimas.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

FINANSINIS BENDRADARBIAVIMAS

61 straipsnis

Siekiant šio Susitarimo tikslų, reikia sudaryti galimybę Palestinos valdžiai naudotis finansinio bendradarbiavimo priemonių paketu atitinkama tvarka ir atsižvelgiant į reikalingus finansinius išteklius.

Dėl šios tvarkos susitaria abi Šalys, taikydamos tinkamiausias priemones po to, kai įsigalios šis Susitarimas.

Finansinio bendradarbiavimo metu pagrindinis dėmesys skiriamas:

- reagavimui į Vakarų Kranto ir Gazos ruožo ekonomikos atsaką, palaipsniui suteikiant laisvosios prekybos zonos statusą, pirmiausia modernizuojant ir pertvarkant pramonę,

- prekybos institucijoms, skatinančioms prekybinius ryšius su užsienio rinkomis,

- priemonėms, papildančioms politiką, įgyvendinamą socialiniame sektoriuje,

- ekonominės ir socialinės infrastruktūros atnaujinimui,

- privataus investavimo skatinimui ir darbo vietų kūrimui produktyviuose sektoriuose,

- reformų, skirtų modernizuoti ūkį, skatinimui,

- paslaugoms,

- miestų ir kaimų plėtrai,

- aplinkai,

- institucijų, būtinų užtikrinti tinkamą Palestinos viešąjį administravimą bei pažangą demokratijos ir žmogaus teisių srityje, įsteigimui ir tobulinimui.

62 straipsnis

Siekdamos užtikrinti, kad bet kokios makroekonominės ar finansinės problemos, galinčios atsirasti dėl šio Susitarimo įgyvendinimo, sprendžiamos koordinuotai, Šalys plėtoja III antraštinėje dalyje numatytą reguliarų ekonominį dialogą, ypatingą dėmesį skirdamos tarpusavio prekybos ir finansų srautų monitoringui.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

INSTITUCINĖS, BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

63 straipsnis

1. Europos bendrijos ir Palestinos valdžios Jungtinis prekybos ir bendradarbiavimo komitetas, nurodytas šiame Susitarime kaip "Jungtinis komitetas" įkuriamas šiuo Susitarimu. Jis turi įgaliojimus priimti sprendimus šiame Susitarime nurodytais atvejais, taip pat ir kitais atvejais, kai būtina pasiekti šiame Susitarime išdėstytų tikslų.

Priimti sprendimai yra privalomi Šalims, kurios imasi tokių priemonių, kokių reikia jiems įgyvendinti.

2. Jungtinis komitetas taip pat gali suformuluoti bet kokias rezoliucijas, rekomendacijas ar nuomones, kurios jo nuomone būtinos bendriesiems tikslams pasiekti ir šio Susitarimo sklandžiam vykdymui užtikrinti.

3. Jungtinis komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

64 straipsnis

1. Jungtinis komitetas sudaromas iš Bendrijos ir Palestinos valdžios atstovų.

2. Jungtinis komitetas veikia Bendrijos ir Palestinos valdžios abipusiu susitarimu.

65 straipsnis

1. Jungtiniam komitetui pasirinktinai pirmininkauja Bendrija ir Palestinos valdžia, laikydamasi darbo tvarkos taisyklėse nustatytų sąlygų.

2. Jungtinis komitetas susirenka vienąkart per metus ir, susiklosčius būtinoms aplinkybėms, jo Pirmininko iniciatyva.

66 straipsnis

1. Jungtinis komitetas gali nuspręsti įkurti bet kurį kitą komitetą, kuris jam padėtų vykdyti jo pareigas.

2. Jungtinis komitetas nustato tokių komitetų sudėtį ir pareigas bei jų darbo tvarką.

67 straipsnis

1. Bet kuri Šalis gali Jungtiniam komitetui perduoti spręsti bet kurį ginčą, susijusį su šio Susitarimo taikymu arba aiškinimu.

2. Jungtinis komitetas gali išspręsti ginčą, priimdamas sprendimą.

3. Kiekviena Šalis įsipareigoja taikyti priemones, būtinas 2 straipsnio dalyje nurodytam sprendimui įgyvendinti.

4. Tuo atveju, kai ginčą neįmanoma išspręsti pagal 2 straipsnio dalį, bet kuri iš Šalių gali pranešti kitai Šaliai apie arbitro paskyrimą; kita Šalis privalo paskirti antrąjį arbitrą per du mėnesius.

Jungtinis komitetas paskiria trečiąjį arbitrą.

Arbitrų sprendimai priimami balsų dauguma.

Kiekviena ginčo Šalis privalo imtis priemonių, būtinų arbitro sprendimo įgyvendinimui.

68 straipsnis

Šis Susitarimas neriboja Šalies imtis bet kokių priemonių:

a) kurias ji laiko būtinomis, apsisaugant nuo informacijos atskleidimo esminiais saugumo interesais;

b) kurios susijusios su ginklų, karinės amunicijos ar karinėms reikmėms naudojamų medžiagų gamyba, prekyba arba moksliniais tyrimais, kūrimu ar gamyba, būtinais gynybos tikslams, nustatant, kad tokios priemonės nepažeidžia konkurencijos sąlygų produktų, kurie nėra skirti ypatingiems kariniams tikslams, atveju;

c) kurias ji laiko būtinomis, užtikrinant savo pačios saugumą rimtų vidaus neramumų, pažeidžiančių įstatymus ar viešąją tvarką, karo ar tarptautinės įtampos, keliančios karo pavojų, atveju tam, kad vykdytų prisiimtas prievoles išsaugoti taiką ir tarptautinį saugumą.

69 straipsnis

Šiame Susitarime numatytose srityse ir nepažeidžiant bet kokių, jose taikomų nuostatų:

- Palestinos valdžios susitarimai su Bendrija nesukelia jokios diskriminacijos tarp valstybių narių, jų piliečių arba jų bendrovių ar firmų,

- Bendrijos susitarimai su Palestinos valdžia nesukelia jokios diskriminacijos tarp Palestinos gyventojų, Vakarų Kranto ir Gazos ruožo bendrovių ar firmų.

70 straipsnis

1. Šalys imasi bet kurių bendrųjų ar ypatingų priemonių, būtinų savo įsipareigojimams įvykdyti, kaip numatyta šiame Susitarime. Jos siekia, kad šiame Susitarime išdėstyti tikslai būtų įgyvendinti.

2. Jei bet kuri Šalis mano, kad kita Šalis neįvykdė įsipareigojimo pagal šį Susitarimą, ji gali imtis atitinkamų priemonių. Prieš taip darydama, išskyrus ypatingos skubos atvejus, ji pateikia Jungtiniam komitetui visą atitinkamą informaciją, būtiną nuodugniai situacijos analizei, tam, kad priimtų abiem Šalims priimtiną sprendimą.

Pasirenkant priemones, prioritetą būtina teikti toms priemonėms, kurios mažiausiai sutrikdo šio Susitarimo vykdymą. Apie šias priemones nedelsiant pranešama Jungtiniam komitetui ir su Jungtiniu komitetu konsultuojamasi, jei kita Šalis to reikalauja.

71 straipsnis

1–3 priedai ir 1–3 protokolai yra šio Susitarimo neatskiriama dalis.

Deklaracijos pateikiamos baigiamajame akte, kuris yra šio Susitarimo neatskiriama dalis.

72 straipsnis

Šiame Susitarime terminas "Šalys" reiškia PIO, atstovaujančią Palestinos valdžios interesams, ir Bendriją, kurių kiekviena laikosi savo atitinkamų įgaliojimų.

73 straipsnis

Viena vertus, šis Susitarimas taikomas teritorijose, kuriose taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, toje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, o kita vertus, taikomas Vakarų Krante ir Gazos ruože.

74 straipsnis

Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais anglų, arabų, danų, graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų, suomių, vokiečių ir švedų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški ir perduodami saugoti Europos Sąjungos Tarybos Generaliniam Sekretoriui.

75 straipsnis

1. Šalys šį Susitarimą patvirtins savo įprasta tvarka.

Šis Susitarimas įsigalioja kito mėnesio, kai Šalys apsikeitė notomis, patvirtinančiomis šio Susitarimo įsigaliojimo tvarkos taikymo pabaigą, pirmąją dieną.

2. Ne vėliau kaip nuo 1999 m. gegužės 4 d. pradedamos derybos dėl Europos–Viduržemio jūros regiono asociacijos Susitarimo sudarymo. Iki tokio Susitarimo sudarymo galioja šis Susitarimas, iš dalies pakeičiamas Šalių susitarimu.

3. Bet kuri Šalis gali nutraukti šį Susitarimą, apie tai pranešdama kitai Šaliai. Praėjus šešiems mėnesiams nuo tokio pranešimo dienos, Susitarimo taikymas sustabdomas.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Priedų sąrašas

1 priedas: | Produktai, nurodyti 7 straipsnio 1 dalyje |

2 priedas: | Produktai, nurodyti 7 straipsnio 2 dalyje |

3 priedas: | Produktai, nurodyti 7 straipsnio 1 dalyje |

--------------------------------------------------

Protokolų sąrašas

1 protokolas | dėl žemės ūkio produktų, kurių kilmės šalis yra Vakarų Krantas ir Gazos ruožas, importo į Bendriją tvarkos |

2 protokolas | dėl žemės ūkio produktų, kurių kilmės šalis yra Bendrija, importo į Vakarų Krantą ir Gazos ruožą tvarkos |

3 protokolas | dėl sąvokos "produktų kilmė" apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo |

--------------------------------------------------

BAIGIAMASIS AKTAS

EUROPOS BENDRIJOS

(toliau - Bendrija)

ir

PALESTINOS IŠSIVADAVIMO ORGANIZACIJA (PIO), ATSTOVAUJANTI VAKARŲ KRANTO IR GAZOS RUOŽO PALESTINO VALDŽIOS INTERESAMS

(toliau - Palestinos valdžia)

tinkamai įgalioti asmenys,

susitikę Briuselyje 1997 m. vasario 24 d. dėl Europos bendrijos ir Palestinos išsivadavimo organizacijos (PIO), atstovaujančios Vakarų Kranto ir Gazos ruožo Palestinos valdžios interesams, Europos–Viduržemio jūros regiono laikinosios asociacijos susitarimo dėl prekybos ir bendradarbiavimo pasirašymo (toliau - Europos–Viduržemio jūros regiono laikinosios asociacijos sutartis), priėmė šiuos tekstus:

Europos–Viduržemio jūros regiono laikinosios asociacijos Susitarimą, prie jo pridedamus priedus ir šiuos Protokolus:

1 protokolą | dėl žemės ūkio produktų, kurių kilmės šalis yra Vakarų Krantas ir Gazos ruožas, importo į Bendriją tvarkos |

2 protokolą | dėl žemės ūkio produktų, kurių kilmės šalis yra Bendrija, importo į Vakarų Krantą ir Gazos ruožą tvarkos |

3 protokolą | dėl sąvokos "produktų kilmė" apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo. |

Bendrijos tinkamai įgalioti asmenys ir Palestinos valdžios tinkamai įgalioti asmenys priėmė paskesnių Deklaracijų tekstus ir pridėjo prie šio Baigiamojo akto:

Bendrą deklaraciją dėl intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės (šio Susitarimo 33 straipsnis),

Bendrą deklaraciją dėl Susitarimo 55 straipsnio,

Bendrą deklaraciją dėl Susitarimo 58 straipsnio,

Bendrą deklaraciją dėl decentralizuoto bendradarbiavimo,

Bendrą deklaraciją dėl Susitarimo 67 straipsnio,

Bendrą deklaraciją dėl Susitarimo 70 straipsnio,

Bendrą deklaraciją dėl duomenų apsaugos,

Bendrą deklaraciją dėl paramos Palestinos pramonei programos,

ir dėl 3 Protokolo dėl sąvokos "produktų kilmė" apibrėžimo bei administracinio bendradarbiavimo, priėmė šias Bendras deklaracijas:

1. Bendrą deklaraciją dėl Andoros Kunigaikštystės;

2. Bendrą deklaraciją dėl San Marino Respublikos.

Bendrijos tinkamai įgalioti asmenys ir Palestinos valdžios tinkamai įgalioti asmenys taip pat paskelbė apie susitarimą pasikeičiant raštais, pateikiamą paskiau ir pridedamą prie šio Baigiamojo akto:

Bendrijos ir Palestinos valdžios susitarimas pasikeičiant raštais, susijęs su 1 protokolo 1 straipsniu ir dėl puokštėms bei kitiems dekoratyviniams tikslams skintų gėlių ir gėlių žiedpumpurių, klasifikuojamų Bendrojo muitų tarifo 060310 subpozicijoje, importo į Bendriją.

Palestinos valdžios tinkamai įgalioti asmenys paskelbė apie Europos bendrijos Deklaraciją, pateikiamą paskiau ir pridedamą prie šio Baigiamojo akto:

Deklaracija dėl kilmės kumuliacijos.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar nitten hundrede og syv og halvfems.Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsiebenundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.Done at Brussels on the twenty-fourth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.Fait à Bruxelles, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Fatto a Bruxelles, addi ventiquattro febbraio millenovecentonovantasette.Gedaan te Brussel, de vierentwintigste februari negentienhonderd zevenennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.Som skedde i Bryssel den tjugofjärde februari nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------