21996D0523(02)Oficialusis leidinys L 124 , 23/05/1996 p. 0013 - 0014


EEE jungtinio komiteto sprendimas

Nr. 12/96

1996 m. kovo 1 d.

iš dalies keičiantis EEE Susitarimo XIV priedą (Konkurencija)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą, patikslintą Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą, toliau — Susitarimas, ypač į jo 98 straipsnį,

Kadangi Susitarimo XIV priedas buvo iš dalies pakeistas 1994 m. kovo 21 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 7/94, iš dalies keičiančiu EEE susitarimo 47 protokolą ir tam tikrus priedus [1],

kadangi 1995 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 870/95 dėl Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų tarp linijinės laivybos bendrovių(consortia) rūšims pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 479/92 [2] turi būti įtrauktas į Susitarimą;

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Po 11b punkto įterpiamas toks punktas. Susitarimo XIV priedas (Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1617/93):

"11c. 395 R 0870: 1995 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 870/95 dėl Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų tarp linijinės laivybos bendrovių (consortia) rūšims pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 479/92 (OL L 89, 1995 4 21, p. 7).

Šio reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

a) 2 straipsnyje žodžiai "Bendrijos uostai" pakeičiami į "uostai teritorijoje, kuriai taikomas EEE susitarimas";

b) 7 straipsnio 1 dalyje frazė "jeigu apie minėtus susitarimus pranešama Komisijai pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 4260/88 ir Komisija neprieštarauja" pakeičiama į "jeigu apie minėtus susitarimus pranešama EB Komisijai arba ELPA priežiūros institucijai pagal Komisijos reglamento Nr. 27/62 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 4260/88, nuostatas ir atitinkamas EEE susitarimo 21 protokole numatytas nuostatas, o priežiūros institucija neprieštarauja";

c) 7 straipsnio 2 dalyje sąvoka "Komisija" pakeičiama į "EB Komisija arba ELPA priežiūros institucija";

d) 7 straipsnio 5 dalies antrasis sakinys pakeičiamas taip:"Ji prieštarauja atleidimui, jeigu gauna tokį prašymą iš valstybės, priklausančios jos kompetencijai, per tris mėnesius nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo išsiuntimo minėtoms valstybėms";

e) 7 straipsnio 6 dalies antrasis sakinys pakeičiamas taip:"Tačiau tais atvejais, kai prieštaravimas buvo iškeltas jos kompetencijai priklausančios valstybės prašymu ir toks prašymas yra pagrįstas, jis gali būti atšauktas tik pasikonsultavus su Konkurenciją ribojančių veiksmų ir dominuojančių padėčių jūrų transporte patariamuoju komitetu";

f) 7 straipsnio 9 dalies pabaiga papildoma taip:"arba atitinkama nuostata, numatyta EEE susitarimo 21 protokole";

g) 12 straipsnio įžanginėje pastraipoje frazė "pagal Reglamento (EEB) Nr. 479/92 6 straipsnio nuostatas" pakeičiama į "arba savo iniciatyva arba kitos priežiūros institucijos arba valstybės, priklausančios jos kompetencijai, arba fizinio ar juridinio asmens, turinčio teisėtą interesą, prašymu"."

2 straipsnis

Komisijos reglamento (EB) Nr. 870/1995 tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie pridedami prie šio sprendimo teksto atitinkamomis kalbomis, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 1996 m. balandžio 1 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Bendrijų oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 1996 m. kovo 1 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

P. Benavides

[1] OL L 160, 1995 6 28, p. 1.

[2] OL L 89, 1995 4 21, p. 7.

--------------------------------------------------