21995A1230(12)Oficialusis leidinys L 324 , 30/12/1995 p. 0019 - 0025


Europos bendrijos ir Ekvadoro Respublikos

Susitarimas

dėl prekursorių ir cheminių medžiagų, dažnai naudojamų neteisėtai narkotikų ar psichotropinių medžiagų gamybai

EUROPOS BENDRIJA,

toliau — Bendrija, ir

EKVADORO RESPUBLIKA,

toliau — Ekvadoras,

toliau kartu — Susitariančiosios Šalys,

PASIRYŽUSIOS užkirsti kelią neteisėtai narkotikų ir psichotropinių medžiagų gamybai ir su ja kovoti kontroliuojant tokiems tikslams dažnai naudojamų prekursorių ir cheminių medžiagų tiekimą;

PRIPAŽINDAMOS 1988 m. Jungtinių Tautų Konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekyba 12 straipsnį;

PRITARDAMOS 1991 m. liepos 15 d. Londone G-7 viršūnių susitikimo ekonomikos klausimais patvirtintam Cheminės veiklos tyrimo grupės (angl. CATF) baigiamajam pranešimą, kuris rekomendavo stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą sudarant dvišalius susitarimus, ypač tarp regionų ir valstybių, susijusių su šių cheminių medžiagų eksportu, importu ir tranzitu;

ĮSITIKINUSIOS, kad tarptautinė prekyba yra specifinis rizikos veiksnys ir kad tik atitinkamų regionų bendradarbiavimo susitarimai, ypač susiejant eksporto ir importo kontrolę, gali užkirsti kelią šiam pavojui;

PATVIRTINDAMOS savo bendrą pasiryžimą tarp Ekvadoro ir Bendrijos nustatyti pagalbos ir bendradarbiavimo mechanizmus, kad būtų galima kovoti su kontroliuojamų medžiagų nukreipimu neteisėtiems tikslams laikantis tarptautiniu lygmeniu nustatytos orientacijos ir veikimo būdų;

PRIPAŽINDAMOS, kad šios cheminės medžiagos yra taip pat daugiausia ir plačiai naudojamos teisėtiems tikslams ir kad pernelyg griežtos stebėsenos procedūros neturi trukdyti tarptautinei prekybai;

NUSPRENDĖ sudaryti susitarimą dėl prekursorių ir cheminių medžiagų, dažnai naudojamų neteisėtai narkotikų ar psichotropinių medžiagų gamybai, kontrolės ir šiuo tikslu savo įgaliotaisiais asmenimis paskyrė:

EUROPOS BENDRIJA:

EKVADORO RESPUBLIKA:

KURIE, tinkamai pasikeitę visais įgaliojimais,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Susitarimo taikymo sritis

1. Šis Susitarimas nustato priemones, stiprinančias Susitariančiųjų Šalių administracinį bendradarbiavimą siekiant užkirsti kelią medžiagų, dažnai naudojamų neteisėtai narkotikų ar psichotropinių medžiagų gamybai, nukreipimui, neatmetant deramo teisėtų prekybos ir pramonės interesų pripažinimo.

2. Šiuo tikslu Susitariančiosios Šalys viena kitai padeda, kaip nustatyta šiame Susitarime:

- stebėti tarpusavio prekybą kontroliuojamomis medžiagomis siekiant užkirsti kelią jų nukreipimui neteisėtiems tikslams,

- teikti savitarpio administracinę pagalbą užtikrinant, kad būtų tinkamai taikomos atitinkamų prekybos šiomis medžiagomis kontrolei skirtų teisės aktų nuostatos.

3. Neatmetant galimų pakeitimų, kurie galėtų būti priimti pagal Jungtinės tolesnių veiksmų grupės kompetenciją, šis Susitarimas taikomas cheminėms medžiagoms, išvardytoms 1988 m. Jungtinių Tautų Konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekyba priede (toliau — kontroliuojamos medžiagos).

2 straipsnis

Prekybos stebėsena

1. Susitariančiosios Šalys savo iniciatyva konsultuojasi ir informuoja viena kitą apie bet kurį įtarimą, kad kontroliuojamos medžiagos gali būti nukreiptos neteisėtai narkotikų ar psichotropinių medžiagų gamybai, ypač kai jos siunčiamos neįprastais kiekiais arba neįprastomis aplinkybėmis.

2. Kalbant apie šio Susitarimo A priede išvardytas kontroliuojamas medžiagas, eksportuojančios Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija, išduodama eksporto leidimą ir prieš išsiunčiant siuntą, išsiunčia eksporto leidimo kopiją importuojančios Susitariančiosios Šalies kompetentingai institucijai. Konkreti informacija turi būti teikiama tais atvejais, kai veiklos vykdytojas (operatorius) eksportuojančioje valstybėje naudojasi atviru atskiru leidimu, taikomu daugeliui eksporto operacijų.

3. Kalbant apie šio Susitarimo B priede išvardytas kontroliuojamas medžiagas, eksportuoti leidžiama tik tais atvejais, kai importuojanti Susitariančioji Šalis yra davusi savo sutikimą.

4. Susitariančiosios Šalys įsipareigoja abipusiškai ir laiku teikti tinkamą atsakymą apie suteiktą informaciją arba priemones, kurių buvo prašoma imtis pagal šį straipsnį.

5. Įgyvendinant pirmiau minėtas prekybos kontrolės priemones, deramai atsižvelgiama į teisėtus prekybos interesus. Pirmiausia šio straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais importuojanti Susitariančioji Šalis turi duoti atsakymą per 15 darbo dienų nuo pranešimo iš eksportuojančios Susitariančiosios Šalies gavimo. Atsakymo nedavimas per šį laikotarpį laikomas importo leidimo davimu. Apie atsisakymą duoti importo leidimą eksportuojančiai Susitariančiajai Šaliai per šį laikotarpį pranešama raštu, ir jis turi būti motyvuotas.

3 straipsnis

Siuntimo sustabdymas

1. Neatmetant jokių galimų techninių vykdymo priemonių įgyvendinimo, siuntimas yra sustabdomas, jei kurios nors Susitariančiosios Šalies nuomone yra pagrįstų priežasčių manyti, kad kontroliuojamos medžiagos gali būti nukreiptos neteisėtai narkotikų ar psichotropinių medžiagų gamybai, arba kai 2 straipsnio 3 dalyje apibūdintais atvejais importuojanti Susitariančioji Šalis prašo jį sustabdyti.

2. Susitariančiosios Šalys bendradarbiauja teikdamos viena kitai informaciją, susijusią su numanomomis nukreipimo operacijomis.

4 straipsnis

Abipusi administracinė pagalba

1. Susitariančiosios Šalys savo iniciatyva arba paprašytos teikia viena kitai informaciją, padedančią užkirsti kelią kontroliuojamų medžiagų nukreipimui į neteisėtą narkotikų ar psichotropinių medžiagų gamybą ir tiria įtariamus nukreipimo atvejus. Prireikus jos imasi atitinkamų atsargumo priemonių nukreipimui užkardyti.

2. Bet kuris informacijos ar atsargumo priemonių prašymas vykdomas kuo skubiau.

3. Administracinės pagalbos prašymai vykdomi pagal prašomosios Susitariančiosios Šalies įstatymus ir kitus teisės aktus.

4. Susitariančiosios Šalies pareigūnai, susitarę su kita Susitariančiąja Šalimi, gali dalyvauti pastarosios teritorijoje atliekamuose tyrimuose.

5. Susitariančiosios Šalys padeda viena kitai lengvinti įrodymų teikimą.

6. Šiame straipsnyje numatytas administracinis bendradarbiavimas neatmeta taisyklių, reglamentuojančių abipusę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose, jis netaikomas informacijai, gautai remiantis įgaliojimais, kuriais naudojamasi pagal teisminės institucijos prašymą, jei ta institucija dėl jos neprieštarauja.

7. Informacijos galima prašyti ir apie chemines medžiagas, kurios dažnai naudojamos neteisėtai narkotikų ar psichotropinių medžiagų gamybai, bet nepriklauso šio Susitarimo taikymo sričiai.

5 straipsnis

Keitimasis informacija ir konfidencialumas

1. Bet kuri informacija, perduota bet kuria forma pagal šį Susitarimą, yra konfidenciali arba riboto naudojimo, atsižvelgiant į kiekvienos Susitariančiosios Šalies taikomas taisykles. Jai taikoma oficialaus slaptumo pareiga ir tokia apsauga, kokia taikoma panašiai informacijai pagal atitinkamus Susitariančiosios Šalies, kuri ją gauna, įstatymus ir atitinkamas nuostatas, taikomas Bendrijos institucijoms.

2. Su asmenimis susijusiais duomenimis keičiamasi tik tais atvejais, kai gaunančioji Susitariančioji Šalis įsipareigoja saugoti tokius duomenis bent lygiaverčiu būdu, koks yra tuo konkrečiu atveju taikytinas teikiančiojoje Susitariančiojoje Šalyje, galinčioje juos teikti.

3. Gauta informacija turi būti naudojama tik šio Susitarimo tikslams. Kai viena iš Susitariančiųjų Šalių prašo tokios informacijos naudoti kitiems tikslams, ji turi iš anksto raštu prašyti institucijos, pateikusios tą informaciją, sutikimo. Be to, tokiam naudojimui taikomi tos institucijos nustatyti apribojimai.

4. Šio straipsnio 3 dalis nekliudo naudoti tą informaciją teismo ar administracinėse bylose, iškeltose už teisės aktų, reglamentuojančių medžiagų kontrolę, nesilaikymą. Kompetentingoms institucijoms, pateikusioms tą informaciją, turi būti pranešama apie tokį naudojimą.

6 straipsnis

Išimtys iš pareigos teikti pagalbą

1. Susitariančiosios Šalys gali atsisakyti teikti pagalbą kaip nustatyta šiame Susitarime tais atvejais, kai tai darant:

a) gali būti pažeistas Ekvadoro arba Bendrijos valstybės narės suverenitetas;

b) gali būti pažeisti viešosios tvarkos, saugumo ar kiti svarbūs interesai, ypač 5 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais;

c) būtų pažeista pramoninė, komercinė ar profesinė paslaptis.

2. Jei viena Susitariančioji Šalis prašo pagalbos, kurios visai arba iš dalies ji pati negalėtų suteikti gavusi panašų prašymą, ji tai turi nurodyti savo prašyme. Tada kita Susitariančioji Šalis sprendžia, kokia forma ji gali įvykdyti prašymą.

3. Jei atsisakoma suteikti pagalbą, apie šį sprendimą ir pateisinamąsias priežastis nedelsiant pranešama kitai Susitariančiajai Šaliai.

7 straipsnis

Techninis ir mokslinis bendradarbiavimas

Susitariančiosios Šalys bendradarbiauja naujų nukreipimo būdų, taip pat atitinkamų atsakomųjų priemonių nustatymo srityje, įskaitant techninį bendradarbiavimą siekiant stiprinti administracines ir teisėsaugos struktūras šioje srityje ir skatinti bendradarbiavimą su prekyba ir pramone. Toks techninis bendradarbiavimas gali aprėpti, pavyzdžiui, mokymo ir mainų programas atitinkamiems pareigūnams, taip pat įrangą, reikalingą įgyvendinti šį Susitarimą.

8 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1. Susitariančiosios Šalys stengiasi įgyvendinti šį Susitarimą atsižvelgdamos į tai, kad visam Amerikos regionui reikia darnaus požiūrio į medžiagų kontrolės įstatymų leidybą.

2. Kiekviena Susitariančioji Šalis paskiria kompetentingą instituciją ar kompetentingas institucijas koordinuoti šio Susitarimo įgyvendinimą. Šios institucijos tiesiogiai susižino šio Susitarimo tikslais.

3. Susitariančiosios Šalys informuoja viena kitą apie nuostatas, kurias jos priima įgyvendindamos šį Susitarimą.

9 straipsnis

Jungtinė tolesnių veiksmų grupė

1. Įkuriama Jungtinė tolesnių veiksmų grupė prekursorių ir cheminių medžiagos kontrolės klausimais, toliau — Jungtinė tolesnių veiksmų grupė, kurioje atstovaujama kiekvienai šio Susitarimo Susitariančiajai Šaliai.

2. Jungtinė tolesnių veiksmų grupė veikia bendru sutarimu. Ji paprastai renkasi vieną kartą per metus bendru sutarimu nustatytu laiku, nustatytoje vietoje ir pagal nustatytą programą. Jeigu įmanoma, šie susitikimai organizuojami vienu metu su kitų Bendrijos ir kitų Amerikos valstybių organizacijos valstybių narių jungtinių komitetų ar jungtinių grupių susitikimais.

Susitariančiųjų Šalių susitarimu gali būti šaukiami neeiliniai Jungtinės tolesnių veiksmų grupės susitikimai.

3. Jungtinė tolesnių veiksmų grupė priima savo darbo tvarkos taisykles.

10 straipsnis

Jungtinės tolesnių veiksmų grupės vaidmuo

1. Jungtinė tolesnių veiksmų grupė administruoja šį Susitarimą ir užtikrina jos tinkamą įgyvendinimą. Šiuo tikslu:

- ji nagrinėja ir rengia būtinas priemones, užtikrinančias tinkamą šio Susitarimo funkcionavimą;

- Susitariančiosios Šalys ją reguliariai informuoja apie savo patirtį taikant šį Susitarimą;

- šio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais ji priima sprendimus;

- šio straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais ji priima rekomendacijas;

- ji nagrinėja ir rengia 7 straipsnyje nurodytas techninės pagalbos priemones;

- ji nagrinėja ir rengia kitas galimas bendradarbiavimo su prekursoriais ir cheminėmis medžiagomis susijusiuose reikaluose formas.

2. Jungtinė tolesnių veiksmų grupė bendru sutarimu priima sprendimus dėl A ir B priedų keitimo.

Tokius sprendimus Susitariančiosios Šalys įgyvendina pagal savo teisės aktus.

Jei Jungtinėje tolesnių veiksmų grupėje Susitariančiosios Šalies atstovas priėmė kokį nors sprendimą, dėl kurio reikia atlikti tuo tikslu būtinas procedūras, tas sprendimas įsigalioja, jei jame nenurodoma jokia data, antro mėnesio nuo tos dienos, kai apie tokį atlikimą pranešama, pirmą dieną.

3. Jungtinė tolesnių veiksmų grupė Susitariančiosioms Šalims rekomenduoja:

a) šio Susitarimo pakeitimus;

b) bet kurią kitą priemonę, reikalingą šiam Susitarimui įgyvendinti.

11 straipsnis

Kiti susitarimai

1. Nepažeidžiant Europos bendrijos steigimo sutarties nuostatų, šio Susitarimo nuostatos pakeičia dvišalių susitarimų, sudarytų tarp atskirų ar kelių Bendrijos valstybių narių ir Ekvadoro, nuostatas, jei jos yra nesuderinamos su pirmesnėmis. Šie dvišaliai susitarimai neturi pažeisti Bendrijos nuostatų, reglamentuojančių informacijos, gautos tais klausimais, kuriems taikomas šis Susitarimas, ir galinčios dominti Bendriją, perdavimo tarp kompetentingų administracijos institucijų Bendrijoje.

2. Susitariančiosios Šalys taip pat praneša viena kitai apie visas medžiagų kontrolės priemones, kurių imtasi kartu su kitomis šalimis.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

1. Šis Susitarimas įsigalioja antro mėnesio nuo paskutinio ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo pagal kiekvienai Susitariančiajai Šaliai taikytinas taisykles dokumento deponavimo dienos pirmą dieną.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Generaliniam sekretoriatui, kuris veikia kaip depozitaras.

3. Depozitaras Susitariančiosioms Šalims praneša kiekvienos Susitariančiosios Šalies dokumentų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, deponavimo datą ir šio Susitarimo įsigaliojimo datą.

13 straipsnis

Galiojimas ir denonsavimas

1. Ši Susitarimas sudaromas penkeriems metams ir, jeigu jo neatsisakoma, nutylėjimu pratęsiamas tolesniems tokios pačios trukmės laikotarpiams.

2. Šis Susitarimas abipusiu Susitariančiųjų Šalių sutarimu gali būti keičiamas.

3. Bet kuri Susitariančioji Šalis gali pasitraukti iš šio Susitarimo, prieš 12 mėnesių raštu pranešdama apie tai kitai Susitariančiajai Šaliai.

14 straipsnis

Autentiški tekstai

Šis Susitarimas, kuris yra sudarytas dviem egzemplioriais, kurio tekstai anglų, danų, graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų, suomių, švedų ir vokiečių kalbomis yra autentiški bei kuris deponuojamas Europos Sąjungos Generalinio sekretoriato archyvuose, o šis kiekvienai Susitariančiajai Šaliai pateikia jo patvirtintą kopiją.

Hecho en Madrid, el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.Udfærdiget i Madrid den attende december nitten hundrede og femoghalvfems.Geschehen zu Madrid am achtzehnten Dezember neunzehnhundertfünfundneunzig.Έγινε στη Μαδρίτη, στις δεκαοκτώ Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.Done at Madrid on the eighteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-five.Fait à Madrid, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.Fatto a Madrid, addì diciotto dicembre millenovecentonovantacinque.Gedaan te Madrid, de achttiende december negentienhonderd vijfennegentig.Feito em Madrid, em dezoito de Dezembro de mil novecentos e noventa e cinco.Tehty Madridissa kahdeksantenatoista päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.Som skedde i Madrid den artonde december nittonhundranittiofem.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaFor Europeiska gemenskapen

+++++ TIFF +++++

Por la República de EcuadorFor Republikken EcuadorFür die Republik EcuadorΓια τη Δημοκρατία του ΙσημερινούFor the Republic of EcuadorPour la république de l'EquateurPer la Repubblica dell'EcuadorVoor de Republiek EcuadorPela República da EquadorEcuadorin tasavallan puolestaFör Republiken Ecuador

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

A PRIEDAS

Medžiagos, kurioms taikomos 2 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės

Metiletilketonas

Toluenas

Kalio permanganatas

Sieros rūgštis

Acetonas

Etileteris

Vandenilio chloridas

Acetanhidridas

Antranilo rūgštis

Fenilacto rūgštis

Piperidinas

--------------------------------------------------

B PRIEDAS

Medžiagos, kurioms taikomos 2 straipsnio 3 dalyje nurodytos priemonės

--------------------------------------------------