21973A0514(01)Oficialusis leidinys L 171 , 27/06/1973 p. 0002 - 0102
specialusis leidimas graikų k.: skyrius 11 tomas 5 p. 0110
specialusis leidimas ispanų kalba: skyrius 11 tomas 4 p. 0019
specialusis leidimas portugalų kalba skyrius 11 tomas 4 p. 0019


Europos ekonominės bendrijos ir norvegijos karalystės

Susitarimas

EUROPOS EKONOMINĖ BENDRIJA

ir

NORVEGIJOS KARALYSTĖ,

NORĖDAMOS sustiprinti bei išplėsti esamus Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos ekonominius santykius vykstant Bendrijos plėtrai bei atsižvelgiant į sąžiningos konkurencijos sąlygas siekiant užtikrinti darnią jų prekybos raidą ir taip prisidėti prie Europos kūrimo,

PASIRYŽUSIOS šiuo tikslu laipsniškai šalinti iš esmės visų savo prekybos rūšių kliūtis, vadovaudamosi Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos nuostatomis dėl laisvosios prekybos zonų steigimo,

PAREIKŠDAMOS, kad yra pasirengusios ištirti galimybę ir stiprinti savo santykius atsižvelgdamos į visus svarbius veiksnius, ypač į permainas Bendrijoje, jeigu dėl jų ūkių interesų pasirodys naudinga juos išplėsti į sritis, kurioms šis susitarimas nėra taikomas,

NUSPRENDĖ, siekdamos šių tikslų ir turėdamos omenyje, kad jokia šio susitarimo nuostata negali būti aiškinama kaip atleidžianti Susitariančiąsias Šalis nuo įsipareigojimų pagal kitus tarptautinius susitarimus,

SUDARYTI ŠĮ SUSITARIMĄ:

1 straipsnis

Šio susitarimo tikslas yra:

a) plečiant savitarpio prekybą, skatinti darnią Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės ekonominių santykių raidą, ūkinės veiklos pažangą, gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimą bei našumo ir finansinio stabilumo didinimą Bendrijoje ir Norvegijoje;

b) užtikrinti Susitariančiųjų Šalių tarpusavio prekybos sąžiningas konkurencijos sąlygas;

c) šalinant prekybos kliūtis prisidėti prie pasaulio prekybos darnios raidos ir plėtros.

2 straipsnis

Šis susitarimas taikomas produktams, kilusiems iš Bendrijos arba Norvegijos:

i) įtrauktiems į Briuselio nomenklatūros 25 – 99 skirsnius, išskyrus priede išvardytus produktus;

ii) nurodytiems Protokole Nr. 2, reikiamai atsižvelgiant į šiame Protokole numatytas priemones.

3 straipsnis

1. Į Bendrijos ir Norvegijos tarpusavio prekybą neįvedami jokie nauji importo muitai.

2. Importo muitai laipsniškai panaikinami pagal toliau pateikiamą grafiką:

a) šio susitarimo įsigaliojimo datą kiekvienas muitas sumažinamas iki 80 % bazinio muito ;

b) toliau muitai mažinami dar keturis kartus, kiekvieną kartą sumažinant po 20 %:

1974 m. sausio 1 d.,

1975 m. sausio 1 d.,

1976 m. sausio 1 d.,

1977 m. liepos 1 d.

4 straipsnis

1. Laipsniško importo muitų panaikinimo nuostatos taikomos ir fiskalinio pobūdžio muitams.

Susitariančiosios Šalys gali pakeisti fiskalinio pobūdžio muitus arba muito fiskalinę dalį vidaus mokesčiu.

2. Danija, Airija ir Jungtinė Karalystė gali palikti fiskalinio pobūdžio muitus arba fiskalines muitų dalis iki 1976 m. sausio 1 d., jeigu bus įgyvendintas Akto dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų 38 straipsnis.

3. Norvegija, laikydamasi 18 straipsnio sąlygų, gali laikinai palikti fiskalinio pobūdžio muitus arba fiskalines muitų dalis, tačiau ne ilgiau kaip iki 1975 m. gruodžio 31 d.

5 straipsnis

1. Bazinis muitas, kuris bus nuosekliai mažinamas pagal 3 straipsnio ir Protokolo Nr. 1 nuostatas, yra muitas, kuris kiekvienam produktui buvo taikomas 1972 m. sausio 1 d.

2. Jei po 1972 m. sausio 1 d. pagal susitarimus dėl tarifų, sudarytus remiantis 1964 – 1967 m. Ženevoje vykusia Prekybos konferencija, pradedama taikyti sumažintus tarifus, tokie sumažinti muitai pakeičiamai 1 dalyje nurodytais baziniais muitais.

3. Sumažinti muitai, apskaičiuojami pagal 3 straipsnio ir Protokolų Nr. 1 bei Nr. 2 nuostatas, taikomi suapvalinant iki pirmosios dešimtainės trupmenos skilties.

Bendrijai taikant Akto dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų 39 straipsnio 5 dalį dėl konkrečių muitų arba konkrečios mišrių muitų Airijos muitų tarifų sistemoje dalies taikomas 3 straipsnis ir Protokolai Nr. 1 ir Nr. 2 suapvalinant iki ketvirtosios dešimtainės trupmenos skilties.

6 straipsnis

1. Bendrijos ir Norvegijos tarpusavio prekyboje neįvedami jokie importo muitams lygiaverčiai privalomieji mokėjimai.

2. 1972 m. sausio 1 d. ar vėliau Bendrijos ir Norvegijos tarpusavio prekyboje įvesti importo muitams lygiaverčiai privalomieji mokėjimai panaikinami šiam susitarimui įsigaliojus.

Importo muitams lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai, kurie 1972 m. gruodžio 31 d. yra didesni už tuos, kurie buvo faktiškai taikomi 1972 m. sausio 1 d., įsigaliojus šiam susitarimui sumažinami iki pastarojo dydžio

3. Importo muitams lygiaverčiai privalomieji mokėjimai laipsniškai panaikinami vadovaujantis šiuo tvarkaraščiu:

a) ne vėliau kaip iki 1974 m. sausio 1 d. kiekvienas privalomas mokėjimas sumažinamas iki 60 % tarifo, taikyto 1972 m. sausio 1 d.;

b) toliau mokėjimai mažinami tris kartus, kiekvieną kartą sumažinant po 20 %:

1975 m. sausio 1 d.,

1976 m. sausio 1 d.,

1977 m. liepos 1 d.

7 straipsnis

1. Bendrijos ir Norvegijos tarpusavio prekyboje neįvedami jokie eksporto muitai arba eksporto muitams lygiaverčiai privalomieji mokėjimai.

Eksporto muitai ir jiems lygiaverčiai privalomieji mokėjimai panaikinami ne vėliau kaip iki 1974 m. sausio 1 d.

8 straipsnis

Protokole Nr. 1 nustatoma tam tikriems produktams taikytina tarifų sistema ir susitarimai.

9 straipsnis

Protokole Nr. 2 nustatoma tam tikroms prekėms, gautoms perdirbant žemės ūkio produktus, taikytina tarifų sistema ir susitarimai.

10 straipsnis

1. Jeigu Susitariančiajai Šaliai įgyvendinant savo žemės ūkio politiką arba pakeitus esamas taisykles nustatomos specialiosios taisyklės, ta Susitariančioji Šalis gali pakoreguoti šio susitarimo nuostatas dėl tų produktų, kuriems taikomos tos taisyklės arba pakeitimai.

2. Tokiais atvejais viena Susitariančioji Šalis atsižvelgia į kitos Susitariančiosios Šalies interesus. Šiam tikslui Susitariančiosios Šalys gali konsultuotis 29 straipsnyje numatytame Jungtiniame komitete.

11 straipsnis

Protokole Nr. 3 nustatomos kilmės taisyklės.

12 straipsnis

Susitariančioji Šalis, ketinanti sumažinti savo muitų arba lygiaverčių privalomųjų mokėjimų, taikomų didžiausio palankumo statusą turinčioms trečiosioms šalims, lygį arba ketinanti sustabdyti jų taikymą, apie tai, jeigu įmanoma, praneša Jungtiniam komitetui ne vėliau kaip prieš trisdešimt dienų iki tokio sumažinimo arba sustabdymo įsigaliojimo. Tokia Šalis atsižvelgia į visus kitos Susitariančiosios Šalies nusiskundimus dėl iškraipymų, galinčių atsirasti dėl tokio sumažinimo arba sustabdymo.

13 straipsnis

1. Į Bendrijos ir Norvegijos tarpusavio prekybą neįvedama jokių naujų importo kiekio apribojimų ar joms lygiaverčio poveikio priemonių.

2. Kiekybiniai importo apribojimai panaikinami šio susitarimo įsigaliojimo dieną, o visos kiekybiniams importo apribojimams lygiaverčio poveikio priemonės panaikinamos ne vėliau kaip iki 1975 m. sausio 1 d.

14 straipsnis

1. Priėmus bendrą naftos produktų kilmės apibrėžimą ir bendrą šių produktų komercijos strategiją arba priėmus bendrą energetikos strategiją, Bendrija pasilieka teisę keisti į Briuselio nomenklatūros pozicijas Nr. 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 ir 27.14 įrašytiems naftos produktams (parafinas, mikrokristalinis vaškas arba bituminis skalūnas ir kiti mineraliniai vaškai) taikomas nuostatas.

Tokiu atveju Bendrija deramai atsižvelgia į Norvegijos interesus; šiuo tikslu ji informuoja Jungtinį komitetą, kuris posėdžiauja pagal 31 straipsnyje nustatytas sąlygas.

2. Norvegija pasilieka teisę imtis tokio paties pobūdžio veiksmų, jei susidurtų su panašiomis situacijomis.

3. Pagal 1 ir 2 dalis, šis Susitarimas nepažeidžia naftos produktų importui taikomų netarifinių taisyklių.

15 straipsnis

1. Susitariančiosios Šalys pareiškia esančios pasirengusios, kiek leidžia jų žemės ūkio strategija, skatinti darnią žemės ūkio produktų, kuriems šis Susitarimas netaikomas, prekybos raidą.

2. Susitariančiosios Šalys nediskriminuodamos taiko savo žemės ūkyje galiojančias veterinarijos, sveikatos ir augalų sveikatos taisykles ir nediegia jokių naujų pernelyg apsunkinančių prekybą priemonių.

3. Susitariančiosios Šalys pagal 31 straipsnyje nustatytas sąlygas tiria visus galinčius pasitaikyti jų prekybos žemės ūkio produktais sunkumus ir stengiasi rasti tinkamus sprendimus.

16 straipsnis

Nuo 1977 m. liepos 1 d. į Bendriją įvežamiems Norvegijos kilmės produktams taikomas režimas negali būti palankesnis už tą, kurį taiko Bendrijos valstybės narės tarpusavyje.

17 straipsnis

Šis Susitarimas netrukdo palaikyti arba įkurti muitų sąjungų, laisvosios prekybos zonų arba pasienio prekybos susitarimų, jeigu jie nekeičia susitarime numatytų prekybos nuostatų, ypač nuostatų dėl kilmės taisyklių.

18 straipsnis

Susitariančiosios Šalys susilaiko nuo bet kokių vidaus fiskalinio pobūdžio priemonių ar veiklos, kurios tiesiogiai arba netiesiogiai diskriminuotų vienos Susitariančiosios Šalies produktus ir panašius kitos Susitariančiosios Šalies teritorijos kilmės produktus.

Vidaus mokesčių už produktus, eksportuojamus į vienos iš Susitariančiųjų Šalių teritoriją, grąžinama suma negali viršyti jiems taikomų tiesioginių ar netiesioginių mokesčių dydžio.

19 straipsnis

Mokėjimams, susijusiems su prekyba prekėmis ir tokių mokėjimų pervedimais Bendrijos valstybei narei, kurioje reziduoja kreditorius, arba Norvegijai, netaikomi jokie apribojimai.

Susitariančiosios Šalys susilaiko nuo bet kokių valiutų kursų arba administracinių apribojimų teikiant, grąžinant ar priimant trumpalaikius ir vidutinės trukmės kreditus dėl komercinių sandorių, kuriuose dalyvauja rezidentas.

20 straipsnis

Šis susitarimas netrukdo taikyti prekių importo, eksporto arba tranzito draudimų arba apribojimų, pagrįstų viešosios moralės, teisėtvarkos arba visuomenės saugumu, žmonių, gyvūnų arba augalų gyvybės ir sveikatos apsauga, meninę, istorinę arba archeologinę vertę turinčio nacionalinio turto apsauga, pramoninio ir komercinio turto apsauga arba su auksu ar sidabru susijusiomis taisyklėmis. Tačiau tokie draudimai arba apribojimai neturėtų tapti savavališkos diskriminacijos arba Susitariančiųjų Šalių tarpusavio prekybai taikomo užslėpto apribojimo priemone.

21 straipsnis

Jokios šio susitarimo nuostatos netrukdo kuriai nors Susitariančiajai Šaliai imtis bet kokių priemonių:

a) kurias ji laiko esant reikalingas siekiant nepaviešinti informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų esminiams jos saugumo interesams;

b) kurios yra susijusios su prekyba ginklais, amunicija ar karinėmis medžiagomis, arba gynybos tikslams būtinais tyrimais, taikomąja veikla ar gamyba, jeigu tokios priemonės nepablogina produktų, kurie nėra skirti specialiai karinėms reikmėms, konkurencijos sąlygų;

c) kurias ji laiko turint esminės reikšmės jos saugumui karo arba rimto tarptautinio įtempimo metu.

22 straipsnis

1. Susitariančiosios Šalys susilaiko nuo bet kokių priemonių, kurios galėtų kelti grėsmę šio susitarimo tikslų įgyvendinimui.

2. Jos imasi visų bendrųjų ir konkrečių priemonių, kurių reikia jų įsipareigojimams pagal šį susitarimą įvykdyti.

Jeigu kuri nors Susitariančioji Šalis mano, kad kita Susitariančioji Šalis neįvykdė kurio nors įsipareigojimo pagal šį susitarimą, ji gali imtis atitinkamų priemonių 27 straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

23 straipsnis

1. Toliau išvardyti dalykai yra nesuderinami su tinkamu šio susitarimo veikimu tiek, kiek tai gali turėti įtakos Bendrijos ir Norvegijos tarpusavio prekybai:

i) visi įmonių susitarimai, įmonių asociacijų sprendimai ir suderinti įmonių veiksmai, kuriais siekiama arba kurie gali trukdyti, apriboti arba iškreipti prekių gamybos arba prekybos konkurenciją;

ii) vienos arba daugiau įmonių piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi visose Susitariančiųjų Šalių teritorijose arba žymioje jų dalyje;

iii) bet kokia valstybės parama, iškreipianti arba galinti iškreipti konkurenciją teikiant pirmenybę tam tikroms įmonėms arba tam tikrų prekių gamybai.

2. Jeigu kuri nors Susitariančioji Šalis mano, kad tam tikri veiksmai yra nesuderinami su šiuo straipsniu, ji gali imtis atitinkamų priemonių 27 straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

24 straipsnis

Jeigu padidėjęs tam tikro produkto importas daro arba gali daryti rimtą žalą kuriai nors gamybinei veiklai, atliekamai vienos iš Susitariančiųjų Šalių teritorijoje, ir toks importas padidėja dėl:

i) dalinio arba visiško tokiam produktui taikomų muitų arba lygiaverčių privalomųjų mokėjimų apribojimo importuojančioje Susitariančioje Šalyje pagal šio susitarimo nuostatas; ir

ii) dėl to, kad muitai arba lygiaverčiai privalomieji mokėjimai, kurias eksportuojanti Susitariančioji Šalis taiko tokio produkto gamybai naudojamų žaliavų ir tarpinių produktų importui, yra žymiai mažesnės už importuojančios Susitariančiosios Šalies taikomus muitus arba lygiaverčius privalomuosius mokėjimus;

ta Susitariančioji Šalis gali imtis atitinkamų priemonių 27 straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

25 straipsnis

Jeigu viena Susitariančioji Šalis nustato, kad prekiaujant su kita Susitariančiąja Šalimi vyksta dempingas, ji gali prieš tokius veiksmus imtis atitinkamų priemonių pagal Susitarimą dėl Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos VI straipsnio įgyvendinimo vadovaudamasi 27 straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

26 straipsnis

Jeigu kuriame nors ūkio sektoriuje atsiranda rimtų sutrikimų arba kyla sunkumų, galinčių labai pabloginti regiono ekonominę padėtį, suinteresuota Susitariančioji Šalis gali imtis atitinkamų priemonių 27 straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

27 straipsnis

1. Jeigu produktų importui, galinčiam sukelti 24 ir 26 straipsniuose minimus sunkumus, Susitariančioji Šalis taiko administracinę procedūrą siekdama greitai informuoti apie prekybos srautų permainų kryptis, ji praneša apie tai kitai Susitariančiajai Šaliai.

2. 22 – 26 straipsniuose nurodytais atvejais, prieš imantis šiuose straipsniuose numatytų priemonių, arba atvejais, kuriais taikomas 3 dalies d punktas, atitinkama Susitariančioji Šalis kuo greičiau pateikia Jungtiniam komitetui visą svarbią informaciją, kuri reikalinga siekiant išsamiai ištirti padėtį, kad būtų rastas Susitariančiosioms Šalims priimtinas sprendimas.

Parenkant priemones, pirmenybė privalo būti teikiama toms priemonėms, kurios mažiausiai trukdo šio susitarimo veikimui.

Apie apsaugos priemones nedelsiant pranešama Jungtiniam Komitetui. Dėl jų Komitete nuolat konsultuojamasi, ypač siekiant jas panaikinti, kai tik leis sąlygos.

3. Įgyvendinant 2 dalį, taikomos tokios nuostatos:

a) 23 straipsnio atveju bet kuri Susitariančioji Šalis, mananti, kad tam tikri veiksmai yra nesuderinami su tinkamu šio susitarimo veikimu, gali pateikti šią problemą Jungtiniam Komitetui, kaip apibrėžta 23 straipsnio 1 dalyje.

Susitariančiosios Šalys pateikia Jungtiniam komitetui visą svarbią informaciją ir teikia jam pagalbą, reikalingą problemai ištirti arba, jeigu reikia, pašalinti nepriimtinus veiksmus.

Jeigu atitinkama Susitariančioji Šalis per Jungtinio komiteto nustatytą laiką nenutraukia nepriimtinų veiksmų, arba jeigu Jungtiniame komitete nesusitariama per tris mėnesius nuo problemos pateikimo, suinteresuota Susitariančioji Šalis gali imtis bet kokių apsaugos priemonių, kurias ji mano esant reikalingas kovojant su dideliais sunkumais, kilusiais dėl minimų veiksmų; visų pirma jį gali atšaukti tarifų nuolaidas;

b) 24 straipsnio atveju sunkumai, kilę dėl šiame straipsnyje apibūdintos situacijos, pateikiami tirti Jungtiniam komitetui, kuris gali priimti bet kokį sprendimą, tam, kad tokie sunkumai baigtųsi.

Jeigu Jungtinis komitetas arba eksportuojanti Susitariančioji Šalis nepriima sunkumus pašalinančio sprendimo per trisdešimt dienų nuo problemos pateikimo, importuojanti Susitariančioji Šalis įgyja teisę apmokestinti importuojamą produktą kompensaciniu mokėjimu.

Kompensacinis mokėjimas skaičiuojamas pagal panaudotoms žaliavoms ir tarpiniams produktams taikomų tarifų skirtumų įtaką atitinkamų prekių vertei;

c) Jeigu taikomas 25 straipsnis, prieš Susitariančiajai Šaliai imantis atitinkamų priemonių konsultuojamasi Jungtiniame komitete.

d) Jeigu ypatingos aplinkybės, reikalaujančios veikti nedelsiant, neleidžia prieš tai atlikti tyrimo, suinteresuota Susitariančioji Šalis, esant 25, 25 ir 26 straipsniuose nurodytoms situacijoms, ir tuo atveju, kai parama eksportui tiesiogiai ir iš karto veikia prekybą, gali nedelsdama imtis padėčiai pataisyti būtinų prevencinių priemonių.

28 straipsnis

Jeigu viena arba daugiau Bendrijos valstybių narių arba Norvegija turi sunkumų arba esama didelės grėsmės, kad joms gali kilti sunkumų, susijusių su jų mokėjimų balansais, suinteresuota Susitariančioji Šalis gali imtis reikiamų apsaugos priemonių. Tokiu atveju ji nedelsdama apie tai praneša kitai Susitariančiajai Šaliai.

29 straipsnis

1. Įsteigiamas Jungtinis komitetas, atsakingas už šio susitarimo administravimą ir užtikrinantis tinkamą jo įgyvendinimą. Šiam tikslui jis susitarime numatytais atvejais teikia rekomendacijas ir priima sprendimus. Tokius nutarimus Susitariančiosios Šalys įgyvendina pagal savo taisykles.

2. Siekdamos tinkamai vykdyti šį susitarimą, Susitariančiosios Šalys keičiasi informacija ir, kuriai nors Šaliai pareikalavus, konsultuojasi Jungtiniame komitete.

3. Jungtinis komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

30 straipsnis

1. Jungtinis komitetas sudaromas iš Bendrijos ir Norvegijos atstovų.

2. Jungtinis komitetas veikia bendru sutarimu.

31 straipsnis

1. Abi Susitariančiosios Šalis pirmininkauja Jungtiniam komitetui paeiliui, laikydamosi jo darbo tvarkos taisyklėse nustatytų susitarimų.

2. Pirmininkas šaukia Jungtinio komiteto posėdžius ne rečiau kaip kartą per metus bendram Susitarimo veikimui apžvelgti.

Be to, Jungtinis komitetas susirenka visuomet, kai to reikalauja tam tikros aplinkybės, pareikalavus kuriai nors Susitariančiajai Šaliai, vadovaujantis sąlygomis, kurios bus nustatytos Komiteto darbo tvarkos taisyklėse.

3. Jungtinis komitetas gali sudaryti bet kokią darbo grupę, kuri galėtų padėti jam atlikti savo pareigas.

32 straipsnis

1. Jeigu viena Susitariančioji Šalis mano, kad abiejų Susitariančiųjų Šalių interesams būtų naudinga išplėtoti šiuo susitarimu nustatytus santykius aprėpiant į jį neįtrauktas sritis, ji pareiškia kitai Susitariančiajai Šaliai pagrįstą pageidavimą.

Susitariančiosios Šalys gali pavesti Jungtiniam komitetui ištirti tokį pageidavimą ir, jeigu reikia, pateikti joms rekomendacijas, ypač turint omenyje derybų pradžią. Tokios rekomendacijos tam tikrais atvejais galėtų būti skirtos suderintam sutarimui pasiekti, jeigu nesumažinamas dviejų Susitariančiųjų Šalių savarankiškumas priimant sprendimus.

2. Po 1 dalyje apibūdintų derybų priimti susitarimai Susitariančiųjų Šalių ratifikuojami arba patvirtinami savo nustatyta tvarka.

33 straipsnis

Šio susitarimo priedas ir protokolai yra jo neatskiriama dalis.

34 straipsnis

Bet kuri Susitariančioji Šalis gali denonsuoti šį susitarimą apie tai pranešusi kitai Susitariančiajai Šaliai. Susitarimas nustoja galiojęs praėjus dvylikai mėnesių nuo tokio pranešimo datos.

35 straipsnis

Šis Susitarimas taikomas teritorijose, kuriose taikoma Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartis, šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, ir Norvegijos Karalystės teritorijoje.

36 straipsnis

Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais danų, olandų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir norvegų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

Susitariančiosios Šalys šį susitarimą patvirtina savo įprasta tvarka.

Jis įsigalioja 1973 m. liepos 1 d., jeigu Susitariančiosios Šalys prieš šią datą viena kitai praneša, kad šiam tikslui reikalingos procedūros yra atliktos.

Vėliau susitarimas įsigalioja antro mėnesio po tokio pranešimo pirmąją dieną. Galutinis tokio pranešimo terminas baigiasi 1973 m. lapkričio 30 d.

Udfærdiget i Bruxelles, denfjortende maj nitten hundrede og treoghalvfjerdsGeschehen zu Brüssel amvierzehnten Mai neunzehnhundertdreiundsiebzigDone at Brussels on thisfourteenth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-three.Fait à Bruxelles, lequatorze mai mil neuf cent soixante-treize.Fatto a Bruxelles, addìquattordici maggio millenovecentosettantatré.Gedaan te Brussel, deveertiende mei negentienhonderddrieënzeventig.Utferdiget i Brussel,fjortende mai nitten hundre og syttitre.

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Susitarimo 2 straipsnyje minimų produktų sąrašas

Pozicijos Briuselio nomenklatūroje numeris | Aprašas |

35.02 | Albuminai, albuminatai ir kiti albuminų dariniai: A.Albuminai:II.Kiti:a)kiaušinio albuminas (ovalbuminas) ir pieno albuminas (laktalbuminas):1.Džiovintas (pavyzdžiui, lakštais, lukštais, dribsniais, milteliais)2.Kitas |

45.01 | Natūrali kamštiena, neapdorota, susmulkinta, granuliuota arba malta; kamštienos atliekos |

54.01 | Linai, žali arba apdoroti, bet neverpti: linų pakulos ir atliekos (įskaitant susipynusius arba išpešiotus draiskalus) |

57.01 | Tikrosios kanapės (Cannabis sativa), žalios arba apdorotos, bet neverptos; tikrųjų kanapių pakulos ir atliekos (įskaitant susipynusius arba išpešiotus draiskalus arba virves) |

--------------------------------------------------

Protokolas Nr. 1

dėl tam tikriems produktams taikomo režimo

A SKIRSNIS

REŽIMAS, TAIKOMAS TAM TIKRŲ NORVEGIJOS KILMĖS PRODUKTŲ IMPORTUI Į BENDRIJĄ

1 straipsnis

1. Į Bendrojo muitų tarifo 48 arba 49 skirsnius įtrauktų produktų, išskyrus poziciją Nr. 48.09 (statybinės plokštės iš medienos masės arba augalinio pluošto, surištos arba nesurištos natūraliomis ar dirbtinėmis dervomis arba panašiomis rišamosiomis medžiagomis) importo į pirminės sudėties Bendriją muitai laipsniškai naikinami pagal tokį tvarkaraštį:

Tvarkaraštis | Produktai, įtraukti į pozicijas arba subpozicijas Nr. 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 arba 48.15 B Taikoma muitų norma (procentais) | Kiti produktai Taikomo bazinių muitų procentinis dydis |

Susitarimo įsigaliojimo dieną | 11,5 | 95 |

1974 m. sausio 1 d. | 11 | 90 |

1975 m. sausio 1 d. | 10,5 | 85 |

1976 m. sausio 1 d. | 10 | 80 |

1977 m. liepos 1 d. | 8 | 65 |

1979 m. sausio 1 d. | 6 | 50 |

1980 m. sausio 1 d. | 6 | 50 |

1981 m. sausio 1 d. | 4 | 35 |

1982 m. sausio 1 d. | 4 | 35 |

1983 m. sausio 1 d. | 2 | 20 |

1984 m. sausio 1 d. | 0 | 0 |

2. 1 dalyje apibūdintų produktų importo į Airiją muitai laipsniškai naikinami pagal tokį tvarkaraštį:

Tvarkaraštis | Taikomų bazinių muitų procentinis dydis |

Susitarimo įsigaliojimo dieną | 85 |

1974 m. sausio 1 d. | 70 |

1975 m. sausio 1 d. | 55 |

1976 m. sausio 1 d. | 40 |

1977 m. liepos 1 d. | 20 |

1979 m. sausio 1 d. | 15 |

1980 m. sausio 1 d. | 15 |

1981 m. sausio 1 d. | 10 |

1982 m. sausio 1 d. | 10 |

1983 m. sausio 1 d. | 5 |

1984 m. sausio 1 d. | 0 |

3. Nepaisant šio Susitarimo 3 straipsnio nuostatų, Danija ir Jungtinė Karalystė taiko tokius 1 dalyje apibūdintų Norvegijos kilmės produktų importo muitus:

Tvarkaraštis | Produktai, įtraukti į pozicijas arba subpozicijas Nr. 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 arba 48.15 B Taikomos muitų normos (procentais) | Kiti produktai Taikomo bendrojo muitų tarifo muito procentinis dydis |

Susitarimo įsigaliojimo dieną | 0 | 0 |

1974 m. sausio 1 d. | 3 | 25 |

1975 m. sausio 1 d. | 4,5 | 37,5 |

1976 m. sausio 1 d. | 6 | 50 |

1977 m. liepos 1 d. | 8 | 65 |

1979 m. sausio 1 d. | 6 | 50 |

1980 m. sausio 1 d. | 6 | 50 |

1981 m. sausio 1 d. | 4 | 35 |

1982 m. sausio 1 d. | 4 | 35 |

1983 m. sausio 1 d. | 2 | 20 |

1984 m. sausio 1 d. | 0 | 0 |

4. Nuo 1974 m. sausio 1 d. iki 1983 m. gruodžio 31 d. Danija ir Jungtinė Karalystė turi teisę kiekvienais metais atidaryti nulinio muito tarifines kvotas Norvegijos kilmės produktams, kurių kiekiai, nurodyti A priede 1974 metams, yra lygūs vidutiniam 1968–1971 metų importo kiekiui, buvo bendrai didinami keturis kartus po 5 %; po 1975 m. sausio 1 d. šios nulinio muito tarifinės kvotos kiekvienais metais padidinamos po 5 %.

5. Nuo šio susitarimo įsigaliojimo datos iki 1982 m. gruodžio 31 d. Airija turi teisę kiekvienais metais atidaryti Norvegijos kilmės produktų, įtrauktų į pozicijas nuo Nr. 48.01 iki 48.07, nulinio muito tarifines kvotas iki 1980 m. gruodžio 31 d., o vėliau – 2 % muito tarifines kvotas, kurių pagrindiniai kiekiai lygūs vidutiniam 1968–1971 metų importo kiekiui, kuris nuo 1974 iki 1976 metų kasmet buvo padidinamas po 5 %.

Pagrindiniai šių tarifinių kvotų kiekiai nurodyti B priede. 1973 metais šie kiekiai proporcingai mažinami pagal šio susitarimo įsigaliojimo datą.

6. Frazė "Pirminės sudėties Bendrija" reiškia Belgijos Karalystę, Vokietijos Federacinę Respubliką, Prancūzijos Respubliką, Italijos Respubliką, Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę ir Nyderlandų Karalystę.

2 straipsnis

1. 2 dalyje nurodytų produktų importo į pirminės sudėties Bendriją muitai laipsniškai mažinami iki toliau nurodytų lygių pagal toliau pateikiamą tvarkaraštį:

Tvarkaraštis | Taikomų bazinių muitų procentinis dydis |

| |

Susitarimo įsigaliojimo dieną | 95 | |

1974 m. sausio 1 d. | 90 | |

1975 m. sausio 1 d. | 85 | |

1976 m. sausio 1 d. | 75 | |

1977 m. sausio 1 d. | 60 | |

1978 m. sausio 1 d. | 40 | ne daugiau kaip 3 % ad valorem (išskyrus subpoziciją Nr. 79.01 A) |

1979 m. sausio 1 d. | 30 | subpozicijai Nr. 28.56 A |

20 | kitiems produktams |

1980 m. sausio 1 d. | 0 | |

Pirminės sudėties Bendrijoje, nepaisant šio susitarimo 5 straipsnio 3 dalies nuostatų, tarifų subpozijai Nr. 79.01 A priskirtų produktų, nurodytų 2 dalyje pateikiamoje lentelėje, tarifai sumažinami apvalinant iki antro skaitmens po kablelio.

2. 1 dalyje minimi produktai yra šie:

BMT pozicijos Nr. | Aprašas |

28.56 | Karbidai (pavyzdžiui, silicio karbidas, boro karbidas, metalų karbidai): A.Silicio |

56.01 | Dirbtinis pluoštas (neištisinis), nekarštas, nešukuotas ir kitaip neparuoštas verpimui: B.Atnaujintas tekstilės pluoštas |

56.02 | Ištisiniai siūlai dirbtinio pluošto gamybai (neištisiniam) B.Atnaujinto tekstilės pluošto |

ex 73.02 | Geležies lydiniai, išskyrus feronikelį ir produktus, kurių atžvilgiu taikoma EAPB sutartis |

77.01 | Neapdirbtas magnis: magnio atliekos (išskyrus vienodo dydžio drožles) ir laužas: A.Neapdirbtas |

79.01 | Neapdirbtas cinkas; cinko atliekos ir laužas: A.Neapdirbtas |

3 straipsnis

Bendrojo muitų tarifo subpozijai Nr. 76.01 A ir pozicijoms Nr. 76.02 bei 76.03 priskirtų produktų importo į pirminės sudėties Bendriją ir Airiją muitai laipsniškai mažinami iki toliau pateikiamame tvarkaraštyje nurodytų lygių:

Tvarkaraštis | ad valoremTaikytinos muitų normos procentinis dydis |

Pozicijos Nr. 76.02 ir 76.03 | Subpozicija Nr. 76.01 A |

Susitarimo įsigaliojimo dieną | 11,4 | 6,6 |

1974 m. sausio 1 d. | 10,8 | 6,3 |

1975 m. sausio 1 d. | 10,2 | 5,9 |

1976 m. sausio 1 d. | 9 | 5,6 |

1977 m. sausio 1 d. | 7,2 | 4,2 |

1978 m. sausio 1 d. | 3 | 3 |

1979 m. sausio 1 d. | 2,7 | 2,7 |

1980 m. sausio 1 d. | 0 | 0 |

4 straipsnis

Importui, kuriam taikomi 1, 2 ir 3 straipsniuose nurodyti tarifai, nustatomi preliminarūs limitai, kuriuos viršijus gali būti vėl pradėti taikyti trečiosioms šalims taikomi muitai, vadovaujantis tokiomis nuostatomis:

a) atsižvelgiant į Bendrijos teisę sustabdyti tam tikrų produktų limitų taikymą, pagrindiniai kiekiai, pagal kuriuos nustatomos 1973 metų ribos, nurodomi C priede. 1973 metų limitai skaičiuojami mažinant pagrindinius kiekius pro rata pagal šio susitarimo įsigaliojimo datą.

Nuo 1974 metų limitų dydis atitinka 1973 metų pagrindinius kiekius, kurie kiekvienais metais buvo didinami jungtiniu 5 % koeficientu, išskyrus subpozijai Nr. 76.01 A priskirtus produktus, o didėjimo normos tolesniais metais yra tokios:

1974 | 3 % |

1975 | 3 % |

1976 | 3 % |

1977 | 5 % |

1978 | 5 % |

1979 | 10 % |

1980 | 10 % |

1981 | 10 % |

Bendrija pasilieka sau teisę nustatyti produktų, kuriems taikomas šis protokolas, tačiau kurie nėra įtraukti į priedą, limitus, lygius vidutiniam paskutiniųjų ketverių metų, kurių statistika yra sudaryta, importo į Bendriją kiekiui, padidinant juos 5 %; kiekvienais tolesniais metais šie limitai padidinami po 5 %;

b) jeigu produkto, kuriam taikomas limitas, importas dvejus metus iš eilės nesiekia 90 % nustatyto lygio, Bendrija sustabdo tokio limito taikymą;

c) kilus trumpalaikių ekonominių sunkumų, Bendrija pasilieka sau teisę pasikonsultavusi Jungtiniame komitete palikti vieneriems metams ankstesniųjų metų limitus;

d) kasmet gruodžio 1 dieną Bendrija paskelbia Jungtiniam komitetui kitų metų produktų, kuriems taikomi limitai, ir limitų dydžių sąrašą;

e) importas pagal tarifų kvotas, atidarytas remiantis 1 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatomis, taip pat yra subalansuojamas atsižvelgiant į tų pačių produktų limitus;

f) nepaisant susitarimo 3 straipsnio ir šio Protokolo 1, 2 ir 3 straipsnių nuostatų, pasiekus produkto, kuriam taikomas šis protokolas, importo limitą, tokio produkto importui iki kalendorinių metų pabaigos gali būti vėl taikomi importo muitai pagal Bendrąjį muitų tarifą.

Tokiu atveju prieš 1977 m. liepos 1 d.:

- Danija ir Jungtinė Karalystė vėl taiko tokius muitus:

Metai | Pagal bendrąjį muitų tarifą taikomų muitų procentinis dydis |

1974 | 40 |

1975 | 60 |

1976 | 80 |

- Airija tai taiko trečiosioms šalims taikomus muitus.

Šio Protokolo 1, 2 ir 3 straipsniuose nurodyti muitai iš naujo įvedami kitų metų sausio 1 dieną;

g) po 1977 m. liepos 1 d. Susitariančiosios Šalys Jungtiniame komitete nagrinėja galimybę peržiūrėti procentinį dydį, kuriuo didinami limitai, atsižvelgdamos į vartojimo bei importo tendencijas Bendrijoje ir patirtį, įgytą taikant šį straipsnį;

h) limitai panaikinami šio protokolo 1, 2 ir 3 straipsniuose nustatytų tarifų netaikymo laikotarpių pabaigoje, išskyrus subpoziciją Nr. 76.01 A, kurios limitai panaikinami 1981 m. gruodžio 31 d.

B SKIRSNIS

REŽIMAS, TAIKOMAS TAM TIKRŲ BENDRIJOS KILMĖS PRODUKTŲ IMPORTUI Į NORVEGIJĄ

5 straipsnis

1. D priede išvardytų produktų importo iš pirminės sudėties Bendrijos ir Airijos į Norvegiją muitai laipsniškai mažinami iki toliau pateikiamame tvarkaraštyje nurodytų lygių:

Tvarkaraštis | Taikomų bazinių muitų procentinis dydis |

Susitarimo įsigaliojimo dieną | 95 |

1974 m. sausio 1 d. | 90 |

1975 m. sausio 1 d. | 85 |

1976 m. sausio 1 d. | 80 |

1977 m. liepos 1 d. | 65 |

1979 m. sausio 1 d. | 50 |

1980 m. sausio 1 d. | 50 |

1981 m. sausio 1 d. | 35 |

1982 m. sausio 1 d. | 35 |

1983 m. sausio 1 d. | 20 |

1984 m. sausio 1 d. | 0 |

2. E priede išvardytų produktų importo iš pirminės sudėties Bendrijos ir Airijos į Norvegiją muitai laipsniškai mažinami iki toliau pateikiamame tvarkaraštyje nurodytų lygių:

Tvarkaraštis | Taikomų bazinių muitų procentinis dydis |

Susitarimo įsigaliojimo dieną | 95 |

1974 m. sausio 1 d. | 90 |

1975 m. sausio 1 d. | 85 |

1976 m. sausio 1 d. | 75 |

1977 m. sausio 1 d. | 60 |

1978 m. sausio 1 d. | 40 |

1979 m. sausio 1 d. | 20 |

1980 m. sausio 1 d. | 0 |

6 straipsnis

Norvegija pasilieka sau teisę vėlesniu laikotarpiu, po konsultacijų Jungtiniame komitete, jeigu tikrai būtina, produktams, kuriems taikomas šio protokolo B skirsnis, įvesti šio protokolo A skirsnyje apibūdintus preliminarius limitus; tada tokių produktų atžvilgiu būtų taikomi A skirsnyje minėti metodai. Limitus viršijančiam importui gali būti įvesti muitai, neviršijantys trečiosioms šalims taikomų muitų.

--------------------------------------------------

A PRIEDAS

Tarifinių kvotų sąrašas 1974 m.

DANIJA, JUNGTINĖ KARALYSTĖ

BMT pozicijos Nr. | Prekių aprašymas | Lygis (metrinėmis tonomis) |

Danija | Jungtinė Karalystė |

48 skirsnis | POPIERIUS IR KARTONAS; POPIERIAUS PLAUŠIENOS, POPIERIAUS ARBA KARTONO DIRBINIAI | |

48.01 | Popierius ir kartonas (įskaitant celiuliozės vatą), mašininis, ritininis arba lakštinis: | |

C.Kraftopieris ir kraftkartonis: | |

II.Kiti: | |

Kraftopieris ("kraftliner") | 303 | 7669 |

Kraftpopieris skirtas dideliems maišams | 2615 | 15428 |

Kiti | 2391 | 15138 |

ex E.Kiti: | |

Biblijinis popierius (Indijos popierius); kopijavimo popierius; spausdinimo popierius ir kitas rašomasis popierius, neturintis mechaninės medienos plaušenų, arba kuriame mechaninės medienos plaušenos sudaro mažiau kaip 5 % | 7484 | 15419 |

Spausdinimo popierius ir rašomasis popierius, turintis mechaninės medienos plaušenų, išskyrus kopijavimo popierių | 8460 | 27192 |

Gofravimo popierius gofruotam kartonui | 558 | 21108 |

Sulfitinis popierius skirtas vyniojimui | 1208 | 12582 |

Kiti, išskyrus celiuliozinę vatą ir servetėles | 4855 | — |

Kiti popieriai | — | 12168 |

Kiti kartonai | — | 10903 |

48.03 | Pergaminas arba riebalams nelaidus popierius ir kartonas, taip pat jų imitacijos, ir permatomas blizgantis popierius, ritiniais arba lakštais | 2495 | 18433 |

48.04 | Kombinuotas ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas (pagamintas adhezyvu suklijuojant plokščius popieriaus arba kartono sluoksnius), nepadengtu paviršiumi arba neįmirkytas, viduje sutvirtintas arba nesutvirtintas | 304 | — |

48.05 | Gofruotas ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas (su priklijuotais plokščiais paviršiniais lakštais arba be jų), krepiniai, klostyti, įspaustiniai arba performuoti | |

B.Kiti | 573 | — |

48.07 | Įmirkytas, padengtas, dažytu paviršiumi arba su atspaudais (nesudarantis skirsnyje 49 klasifikuojamų spaudinių) lakštinis arba ritininis popierius ir kartonas: | |

B.Kiti: | |

Padengtas, skirtas rašyti arba spausdinti popierius | 1694 | 5988 |

Kiti | 5132 |

48.15 | Kitas popierius ir kartonas, supjaustytas pagal nustatytus matmenis arba formą: | | |

B.Kiti | 1218 | — |

48.16 | Dėžės, krepšiai ir kitos pakavimo talpyklos, iš popieriaus arba kartono | 1011 | — |

48.21 | Kiti dirbiniai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, kartono, arba celiuliozinės vatos: | | |

B.Kiti | 231 | — |

ex 48 skirsnis | Kiti 48 straipsnyje išvardyti produktai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 48.01 A subpozicijoje ir 48.09 pozicijoje | 1000 | 7399 |

ex 49 skirsnis | Spausdintos knygos, laikraščiai, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai; rankraščiai, mašinraščiai ir brėžiniai, kuriems galioja Bendrųjų muitų tarifų muitų mokesčiai (pozicijos 49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 C II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B) | 175 | 45396 [1] |

[1] Sterlingais.

--------------------------------------------------

B PRIEDAS

Tarifinių kvotų sąrašas 1973 m.

AIRIJA

BMT pozicijos Nr. | Prekių aprašymas | Lygis (metrinėmis tonomis) |

48.01 | Popierius ir kartonas (įskaitant celiuliozės vatą), mašininis, ritininis arba lakštinis: | |

C.Kraftopieris ir kraftkartonis: | |

II.Kiti: | |

Kraftpopieris skirtas dideliems maišams | 2058 |

ex E.Kiti: | |

Spausdinimo popierius ir rašomasis popierius, turintis mechaninės medienos plaušenų, išskyrus kopijavimo popierių | 61 |

Sulfitinis popierius skirtas vyniojimui | 1,7 |

Kiti, išskyrus celiuliozinę vatą ir servetėles | 435,5 |

Kitas popierius ir kartonas, išvardytas 48.01 pozicijoje, išskyrus klasifikuojamą 48.01 A subpozicijoje ir produktus, kurie neviršija nurodytų dydžių | 398,4 |

48.05 | Gofruotas ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas (su priklijuotais plokščiais paviršiniais lakštais arba be jų), krepiniai, klostyti, įspaustiniai arba perforuoti: | |

B.Kiti | 4008 |

48.07 | Įmirkytas, padengtas, dažytu paviršiumi arba su atspaudais (ne paprasčiausiai liniuotas, brūkšniuotas ar languotas, ir nesudarantis skirsnyje 49 klasifikuojamų spaudinių) lakštinis arba ritininis popierius ir kartonas: | |

B.Kiti: | |

Padengtas, skirtas rašyti arba spausdinti popierius | 484 |

Kiti | 965,5 |

--------------------------------------------------

C PRIEDAS

Pagrindiniai kiekiai 1973 m.

BMT pozicijos Nr. | Prekių aprašymas | Lygis (metrinėmis tonomis) |

28.56 | Karbidai (pavyzdžiui, silicio karbidai, boro karbidai, metalų karbidai) |

A.Silicio | 34500 |

48.01 | Popierius ir kartonas (įskaitant celiuliozės vatą), mašininis, ritininis arba lakštinis: |

C.Kraftopieris ir kraftkartonis: |

II.Kiti: |

Kraftopieris ("kraftliner") | 15000 |

Kraftpopieris dideliems maišams | 28500 |

Kiti | 27000 |

ex E.Kiti: |

Biblijinis popierius (Indijos popierius); kopijavimo popierius; spausdinimo popierius ir kitas rašomasis popierius, neturintis mechaninės medienos plaušenų, arba kuriame mechaninės medienos plaušenos sudaro mažiau kaip 5 % | 35000 |

Spausdinimo popierius ir rašomasis popierius, turintis mechaninės medienos plaušenų, išskyrus kopijavimo popierius | 114000 |

Gofravimo popierius gofruotam kartonui | 43500 |

Sulfitinis popierius skirtas vyniojimui | 20000 |

Kiti, išskyrus celiuliozinę vatą ir servetėles | 33000 |

48.03 | Pergaminas arba riebalams nelaidus popierius ir kartonas, taip pat jų imitacijos, ir permatomas blizgantis popierius, ritiniais arba lakštais | 21000 |

48.07 | Įmirkytas, padengtas, dažytu paviršiumi arba su atspaudais (ne paprasčiausiai liniuotas, brūkšniuotas ar languotas, ir nesudarantis skirsnyje 49 klasifikuojamų spaudinių) lakštinis arba ritininis popierius ir kartonas: |

ex B.Kiti: |

Kiti, išskyrus padengtą, skirtą rašyti arba spausdinti popierių | 22000 |

73.02 | Fero lydiniai: |

A.Feromanganas: | 135000 |

II.Kiti |

D.Ferosilikomanganas |

C.Ferosilicis | 180000 |

E.Ferochromas ir ferosilikochromas | 23000 |

ex G.Kiti: | |

Ferovanadis | 490 |

Kiti, išskyrus feromolibdeną | 11000 |

76.01 | Neapdorotas aliuminis; aliuminio atliekos ir laužas: | |

A.Neapdorotas | 190000 |

76.02 | Apdorotos aliuminio juostos, strypai, kampuočiai ir profiliai; aliumininė viela | 12000 |

76.03 | Apdorotos aliuminio plokštės, lakštai ir juostos | 18000 |

--------------------------------------------------

D PRIEDAS

Norvegų muitų tarifo pozicijos Nr. | Prekių aprašymas |

ex 51.04 | Audiniai iš cheminių pluoštų (vientisieji), įskaitant audinius iš vientisųjų siūlų arba atraižų, kurie klasifikuojami 51.01 arba 51.02 pozicijoje, išskyrus kordo gaminius ir gaminius, kurie naudojami drabužių gamybos pramonėje |

53.10 | Avių arba ėriukų vilnos verpalai, ašutų arba kitų gyvulių plaukai (švelniavilnių arba šiurkščiavilnių), skirti mažmeninei prekybai |

ex 53.11 | Audiniai iš avių arba ėriukų vilnos verpalų arba švelniavilnių gyvulių plaukų, išskyrus tuos, kurie naudojami drabužių gamybos pramonėje |

54.05 | Lino audiniai arba audiniai iš ramės (kiniškosios dilgėlės) |

55.06 | Medvilnės verpalai, skirti mažmeninei prekybai |

55.08 | Kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai iš medvilnės |

ex 55.09 | Kiti medvilniniai audiniai, išskyrus tuos, kurie naudojami drabužių gamybos pramonėje |

56.06 | Verpalai iš cheminių pluoštų (nevientisieji arba atliekos), skirti mažmeninei prekybai |

ex 56.07 | Audiniai iš cheminių pluoštų (nevientisieji arba atliekos), išskyrus tuos, kurie naudojami drabužių gamybos pramonėje |

ex 58.04 | Pūkiniai audiniai ir šeniliniai audiniai (išskyrus kilpinius rankšluosčius arba panašius kilpinius audinius iš medvilnės klasifikuojamus 55.08 pozicijoje ir audinius klasifikuojamus 58.05 pozicijoje), išskyrus tuos, kurie naudojami drabužių gamybos pramonėje: A.Kurie sudaryti iš vientisųjų cheminių tekstilės pluoštųB.Kiti:1.Iš vilnos |

58.05 | Siaurieji audiniai ir juostelės (bolduc), kurias sudaro tik matmenys be ataudų, surišti adhezyvais, išskyrus dirbinius, klasifikuojamus 58.06 pozicijoje: A.Kurio sudėtyje yra šilko arba vientiso cheminio tekstilės pluoštoB.Kiti:2.Kiti |

58.06 | Austos etiketės, emblemos ir panašūs gaminiai, nesiuvinėti, rietime, juostelėmis, arba iškirpti tam tikromis formomis ar dydžiais |

58.07 | Šeniliniai siūlai (įskaitant plaušelių šenilinius (flock chenille) siūlus), apvytiniai siūlai (išskyrus metalizuotus verpalus, klasifikuojamus 52.01 pozicijoje ir apvytinius ašutų verpalus); pintinės juostelės ir dekoratyviniai apsiuvai rietime; kutai, pomponai ir panašūs dirbiniai |

58.09 | Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos (bet išskyrus austas, megztas arba nertas medžiagas), raštuotos; rankų darbo arba mechaniniu būdu pagaminti nėriniai, rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais |

59.01 | Vata ir jos dirbiniai; tekstilės plaušeliai, tekstilės dulkės ir gumuliukai: A.Higieniniai paketai ir šluostėsC.Kiti |

59.02 | Veltinys ir veltinio gaminiai, įmirkyti arba neįmirkyti, padengti arba nepadengti: B.Kitas veltinysB.Veltinio dirbiniai |

59.03 | Medžiagos, sudarytos iš tekstilės pluoštų klojinių, panašios medžiagos, sudarytos iš tekstilės pluoštų klojinių, padengtos arba nepadengtos, įmirkytos arba neįmirkytos |

59.04 | Virvės, virvelės, lynai arba trosai, pinti arba nepinti: A.PintiB.Kiti:1.Kurių sudėtyje yra vientisiųjų cheminių tekstilės pluoštų2.Kiti:a)iš medvilnės arba iš džiutob)iš kitų medžiagų2.Kiti |

ex 59.08 | Tekstilės gaminiai, įmirkyti, apvilkti, padengti arba laminuoti preparatais iš celiuliozės darinių ir kitais dirbtiniais plastikais, išskyrus tuos, kurie naudojami drabužių gamybos pramonėje B.Kiti |

59.13 | Tamprūs audiniai ir apsiuvai (išskyrus megztas ir nertas prekes), iš tekstilės dirbinių su guminiais siūlais |

59.15 | Tekstilinės žarnos ir panašūs tekstiliniai vamzdžio pavidalo dirbiniai (tiubingas) su vidiniu sluoksniu ar be jo, armuoti ar nearmuoti arba su kitų medžiagų priedais ar be jų |

ex 60.01 | Megzti arba nerti audiniai, neelastingi ar neimpregnuoti guma, išskyrus tuos, kurie naudojami drabužių gamybos pramonėje |

60.03 | Kojinės, apatinės kojinės, puskojinės, kulkšninės-kojinės, kojinaitės ir panašūs gaminiai, megzti arba nerti, neelastiniai ar neimpregnuoti guma |

60.04 | Apatiniai drabužiai, megzti arba nerti, neelastiniai ar neimpregnuoti guma |

60.05 | Išoriniai drabužiai ir kiti drabužiai, megzti arba nerti, neelastiniai arba neimpregnuoti guma |

61.01 | Vyrų ir berniukų viršutiniai drabužiai: B.Su kailio apdailaC.Drabužiai, kurių pagrindą sudaro šilkas arba vientisieji cheminiai tekstilės pluoštaiD.Kiti |

61.02 | Moteriški, mergaičių ir kūdikių išoriniai drabužiai |

61.03 | Vyriški ir berniukų apatiniai drabužiai, įskaitant apykaklę, marškinių dalį ties krūtine ir rankogalius |

61.04 | Moteriški, margaičių ir kūdikių apatiniai drabužiai |

61.07 | Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai |

61.09 | Korsetai, korsetų diržai, keliaraiščių diržai, liemenėlės, petnešos, keliaraiščiai, ir panašūs dirbiniai (įskaitant šias dalis iš megztų arba nertų audinių), elastiniai arba neelastiniai |

62.01 | Kelioniniai pledai ir antklodės |

62.02 | Patalynė (paklodės ir užvalkalai), stalo aptiesalai, rankšluosčiai ir virtuviniai rankšluostėliai; užuolaidos ir kiti patalpų įrengimui skirti dirbiniai |

64.01 | Avalynė, su guminiais arba dirbtiniais plastikinės medžiagos išoriniais padais ir batviršiais |

ex 85.15 | Spalvotų televizorių imtuvai |

--------------------------------------------------

E PRIEDAS

Norvegų muitų tarifo pozicijos Nr. | Prekių aprašymas |

33.06 | Kvepalai, kosmetikos ir tualetiniai preparatai |

36.01 | Šovininis parakas |

36.02 | Paruošti sprogmenys, išskyrus šovininį paraką |

36.03 | Kasybos, sprogdinimo ir degtuvų sprogdikliai |

39.01 | Kondensacijos, polikondensacijos ir adityviosios polimerizacijos produktai, modifikuoti arba nemodifikuoti, polimerizuoti arba nepolimerizuoti, linijiniai arba nelinijiniai (pavyzdžiui, fenoplastai, aminoplastai, alkidai, polialilo esteriai ir kiti nesotieji poliesteriai, silikonai): C.Kiti |

39.02 | Polimerizacijos ir kopolimerizacijos produktai (pavyzdžiui, polietilenas, politetrahaloetilenas, poliizobutilenas, polistirenas, polivinilchloridas, polivinilacetatas, polivinilchloracetatas ir kiti polivinilo dariniai, poliakrilo ir polimetakrilo dariniai, indenkumaroninė derva): A.Importuotas polietilenas, kaip nurodyta šio skyriaus 3 (a), (b) ir (e) pastaboseex B.Grindų plytelės, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 60 % mineralinių minkštiklių, išskyrus polipropileną ir poliakriląex C.Kitos grindų dangos, išskyrus polipropileną ir poliakriląex E.Dirbtiniai dešrų arba dešrelių apvalkalai, išskyrus polipropileną ir poliakriląex F.Kiti, išskyrus polipropileną ir poliakrilą |

39.03 | Regeneruota celiuliozė; nitroceliuliozė, acetilceliuliozė ir kiti celiuliozės esteriai, celiuliozės eteriai ir kiti celiuliozės cheminiai dariniai, plastifikuoti arba neplastifikuoti (pavyzdžiui, kolodijus, celiulioidas); vulkanizuotas pluoštas: A.Vulkanizuotas pluoštas:2.KitiB.Kolodijaus medvilnė, piroksilinas ir kolodijusC.Kiti:1.Neapdorotas:a)celiuliozės acetato liejimo milteliaic)kiti2.Apdorotos:b)pintysc)kiti |

39.04 | Sukietinti baltymai (pavyzdžiui, sukietintas kazeinas ir sukietinta želatina): A.Dirbtiniai dešrų arba dešrelių apvalkalai |

39.05 | Gamtinės dervos, modifikuotos lydant (takiosios dervos); dirbtinės dervos, gautos esterinant gamtines dervas arba dervų rūgštis (esterines dervas); gamtinio kaučiuko cheminiai dariniai (pavyzdžiui, chlorkaučiukas, kaučiuko chlorhidratas, oksiduotas kaučiukas, ciklokaučiukas): |

39.06 | Kiti stambiamolekuliniai polimerai, dirbtinės dervos ir dirbtiniai plastikai, įskaitant algino rūgštį, jos druskas ir esterius; linoksinas |

39.07 | Gaminiai iš medžiagų, apibūdintų 39.01–39.06 pozicijose: B.Dirbtiniai dešrų arba dešrelių apvalkalaiC.Maišai ir panašūs pakavimo dirbiniai iš plėvelės, klasifikuojami 39.03 pozicijoje; šviestuvai ir jų dalysD.Viskozės pintysE.Pavarų diržai, konvejerių juostos, liftų juostos arba jiems gaminti naudojamas beltingasF.Kiti |

40.09 | Vamzdžiai ir vamzdeliai iš nesukietinto vulkanizuoto kaučiuko (gumos): |

40.10 | Pavarų diržai, konvejerių juostos, liftų juostos arba jiems gaminti naudojamas beltingas iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos): |

40.11 | ex A.Motorinių transporto priemonių, lėktuvų ir dviračių pneumatinės padangos, išskyrus motociklų, motorolerių ir traktorių padangas; vidinės kameros motorinėms transporto priemonėms ir traktoriams; padangų juostos ir padangos be kamerų (vientisos) motorinėms transporto priemonėmsB.Kiti |

40.14 | Kiti gaminiai iš nesukietinto vulkanizuoto kaučiuko (gumos): B.Kiti |

48.21 | Kiti gaminiai ir popieriaus plaušienos, popieriaus, kartono arba celiuliozės vatos: A.Lempų gaubtai; formos skirtos kiaušiniams sudėti, iš popieriaus masėsD.Kiti |

58.02 | Kiti kilimai, kiliminės dangos, plaušinės ir dembliai ir Kelem, Schumacks ir Karamanie ir panašūs kilimai (gatavi arba negatavi) |

59.10 | Linoleumas ir tekstilės pagrindo medžiagos, paruoštos panašiai, kaip linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų formų gabalais arba naudojamas grindų dangai; grindų danga, sudaryta iš dangos, pritvirtintos prie tekstilinio pagrindo, supjaustytos arba nesupjaustytos reikiamų formų gabalais: B.Kiti |

64.02 | Avalynė su išoriniais padais iš odos arba kompozicinės odos; avalynė (išskyrus avalynę, klasifikuojamą 64.01 pozicijoje) su guminiais arba su dirbtinio plastiko išoriniais padais |

69.11 | Stalo reikmenys ir kiti įprasti porcelianiniai arba kiniškojo porceliano buities bei tualeto reikmenys (įskaitant neglazūruotą dukart degtą porcelianą ir parianą) |

69.12 | Stalo reikmenys ir kiti dirbiniai, daugiausia naudojami buityje arba tualete, iš kitų keramikos rūšių |

70.05 | Neapdorotas temptasis ar pūstinis stiklas (įskaitant uždėtinį stiklą), stačiakampis |

70.06 | Lietinis, valcuotasis, temptasis arba pūstinis stiklas (įskaitant uždėtinį arba armuotąjį stiklą), stačiakampis, su šlifuotu arba poliruotu paviršiumi, bet kitu būdu neapdorotas |

70.07 | Lietinis, valcuotasis, temptasis arba pūstinis stiklas (įskaitant uždėtinį arba armuotąjį stiklą), supjaustytas pagal nurodytą formą, bet ne stačiakampis, arba išlenktas ar kitaip apdorotas (pavyzdžiui, apdorotomis briaunomis arba graviruotas), su šlifuotu arba nešlifuotu, poliruotu arba nepoliruotu paviršiumi; daugiavielis izoliacinis stiklas; švinu aptaisyti lango stiklai (vitražai) ir panašūs dirbiniai |

70.08 | Beskeveldris stiklas, sudarytas iš grūdintojo arba sluoksniuotojo stiklo, suformuotas arba nesuformuotas |

70.09 | Stikliniai veidrodžiai (įskaitant užpakalinio vaizdo veidrodžius), neįrėminti, įrėminti arba su pagrindu B. Kiti |

ex 70.13 | Stiklo dirbiniai (išskyrus gaminius, klasifikuojamus Nr. 70.19 pozicijoje) dažniausiai naudojami stalui serviruoti, virtuvėje, tualetui, biure, interjerams dekoruoti arba turintys panašią paskirtį, išskyrus dirbinius iš krištolo (kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 24 % švino oksidų ir kurių tankis yra 2,9 arba didesnis), rankų darbo arba pagamintų mechaniniu būdu, supjaustyti arba nesupjaustyti, dekoruoti arba nedekoruoti |

70.14 | Šviečiantys stiklo dirbiniai, signalizavimo stiklo dirbiniai ir stikliniai optiniai elementai, optiškai neapdoroti iš neoptinio stiklo |

73.17 | Vamzdžiai ir vamzdeliai iš ketaus: A.Su "pelekais"B.Dirvožemio vamzdžiai |

73.18 | Vamzdžiai ir vamzdeliai bei jų ruošiniai iš geležies (išskyrus ketų) arba plieno, išskyrus didelio slėgio vandentiekio ir elektros vamzdynų vamzdžius: A.Su sukniedytais arba užlenktais kraštaisB.Kiti:ex 1.Kurių sienelių storis didesnis nei 1,8 mm, išskyrus tuščiavidurius vamzdžius ir vamzdelius |

73.20 | Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, movos, alkūnės, atvamzdžiai ir jungės (flanšai) iš geležies ar plieno: A.Dirvožemio vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) |

73.38 | Namų apyvokos reikmenys, santechnikos įranga ir tokių reikmenų ir įrangos dalys iš geležies arba iš plieno: A.Dirbiniai, kurie dažniausiai naudojami buityje:2.KitiB.Santechnikos įranga, skirta naudoti uždarose patalpose:2.Kiti |

76.02 | Apdoroti strypai, juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš aliuminio; aliuminio viela: B.Kiti |

76.03 | Apdorotos aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės: B.Kiti |

82.04 | Rankiniai įrankiai (įskaitant deimantinius stiklo rėžtuvus), nenurodyti kitoje šio skirsnio pozicijoje; litavimo lempos, priekalai; spaustuvai ir veržtuvai, išskyrus staklių reikmenis ir detales; kilnojamieji žaizdrai; šlifavimo (galandimo) diskai su rėmais ir (su rankine arba su kojine pavara) |

82.07 | Įrankių antgaliai ir plokštės, strypai ir panašūs įrankių antgaliams naudojami gaminiai, nepritaisyti, iš sukepintų metalų karbidų (pavyzdžiui, volframo, molbdeno arba vanadžio karbidų) |

82.09 | Peiliai su pjovimo geležtėmis, dantytomis arba nedantytomis (įskaitant šakelių pjaustymo arba genėjimo peilius), išskyrus peilius, klasifikuojamus 82.06 pozicijoje |

82.14 | Šaukštai, šakutės, įrankiai žuviai valgyti, sviesto peiliai, samčiai ir panašūs virtuvės arba stalo įrankiai |

83.01 | Įleidžiamosios ir pakabinamosios spynos (raktinės, kodinės arba elektrinės) ir jų dalys, pagamintos iš netauriųjų metalų; rėminės konstrukcijos su spynomis rankinėms, lagaminams ir panašiems gaminiams, ir tokių konstrukcijų dalys, pagamintos iš netauriųjų metalų; visų pirmiau išvardytų dirbinių raktai, pagaminti iš netauriųjų metalų |

83.02 | Baldų, durų, laiptų, langų, langinių, kėbulų, balnų ir pakinktų, lagaminų, dėžių ir panašių dirbinių tvirtinimo ir montavimo įtaisai, aptaisai bei panašūs netauriųjų metalų dirbiniai (įskaitant automatines durų sklendes); skrybėlių kabyklos ir vagiai, gembės ir panašūs netauriųjų metalų dirbiniai |

84.15 | Šaldytuvai ir kiti šaldymo įrenginiai (elektriniai ir kiti): ex A.Kombinuoti šaldytuvai ir šaldikliai, kurių talpa ne didesnė kaip 0,284 kubiniai metraiex C.Šaldikliai ir kombinuoti šaldytuvai ir šaldikliai |

84.47 | Medienos, kamštienos, kaulų, ebonito (kietosios gumos), kietųjų dirbtinių plastikų arba panašių kietųjų medžiagų apdirbimo staklės, išskyrus klasifikuojamas 84.49 subpozicijoje: B.Daugiaašės ištekinimo ir gręžimo staklėsC.Medienos skobimo ir dygiavimo staklėsD.Kiti |

84.61 | Čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir panašūs vamzdynų, kaitrovamzdžių, katilų, rezervuarų, cisternų, bakų ir panašių dirbinių įtaisai, įskaitant slėgio mažinamuosius (redukcinius) ir termostatinius reguliuojamuosius vožtuvus |

85.04 | Elektros akumuliatoriai |

85.12 | Elektriniai tekančiojo arba talpykloje laikomo vandens šildytuvai ir panardinamieji šildytuvai; elektriniai dirvos šildymo aparatai ir patalpų šildymo aparatai; elektriniai šukuosenų aparatai (pavyzdžiui, plaukų džiovintuvai, plaukų suktuvai, kaitrinės plaukų sukimo žnyplės); elektrinės laidynės; buitiniai elektroterminiai prietaisai; varžiniai elektriniai kaitinimo elementai, išskyrus anglinius: B.Kiti |

85.23 | Izoliuotieji (įskaitant emaliuotuosius arba anoduotuosius) laidai, kabeliai, strypai, juostos ir kiti izoliuotieji elektros laidininkai (įskaitant bendraašius kabelius), su pritvirtintomis jungtimis arba be jų |

85.25 | Elektros izoliacija iš bet kokių medžiagų |

85.26 | Izoliaciniai elektros mašinų, prietaisų arba įrenginių įtaisai, išskyrus izoliatorius, klasifikuojamus 85.25 pozicijoje, pagaminti vien tik iš izoliacinių medžiagų, neįskaitant smulkių metalinių detalių, įdėtų formavimo metu ir skirtų tik dirbiniui surinkti |

87.05 | Kėbulai (įskaitant kabinas), skirti autotransporto priemonėms, klasifikuojamoms 87.01, 87.02 arba 87.03 pozicijose: B.Autotransporto priemonėms, skirtoms asmenų pervežimui, įskaitant autobususC.Kiti |

87.09 | Motociklai, motoroleriai ir dviračiai su pagalbiniu varikliu, su vežimėliu arba be vežimėlio, ir tokių transporto priemonių dalys; visų rūšių vežimėliai |

87.10 | Dviračiai (įskaitant pristatymui naudojamus triračius), be variklio |

87.13 | Vaikiški vežimėliai ir vežimėliai neįgaliesiems (išskyrus vežimėlius su varikliais ar kitomis mechaninėmis pavaromis) ir jų dalys: A.Vaikų vežimėliai ir jų dalys |

90.28 | Elektriniai matavimo, tikrinimo, analizės ir automatinės kontrolės prietaisai ir aparatai: A."Echo-sounding" prietaisai ir "asdic" aparatai |

92.11 | Gramofonai, diktofonai ir kiti garso įrašymo arba atkūrimo aparatai, įskaitant grotuvus ir magnetofonus, su garso galvutėmis arba be jų; televizijos vaizdo ir garso įrašymo arba atkūrimo aparatai, magnetiniai |

94.03 | Kiti baldai ir jų dalys: A.Iš plieno:1.Padengti nikeliu arba chromu |

96.02 | Kitos šluotos ir šepečiai (įskaitant šepečius, kurie skirti naudoti kaip mašinų dalys); dažymo voleliai; valytuvai su gumos sluoksniu, skirti langų stiklams, šaligatviams ir pan. valyti (išskyrus valytuvus su guminiu velenėliu) ir plaušinės šluotos |

98.01 | Sagos ir sagų formos, spraustukai, rankogalių segtukai ir spausteliai, įskaitant spaustelius ir kniedines spraustes; tokių dirbinių ruošiniai ir dalys |

98.02 | Užtrauktukai ir jų dalys |

--------------------------------------------------

Protokolas Nr. 2

dėl produktų, kuriems taikomos specialios priemonės, kad būtų atsižvelgta į jų sudėtyje esančių žemės ūkio produktų kainą

1 straipsnis

Siekiant atsižvelgti į žemės ūkio produktų, sudarančių prekes, kurios nurodomos prie šio protokolo pridedamose lentelėse, kainų skirtumus, šis Susitarimas netrukdo:

i) importuojant apmokestinti kintamo dydžio komponentu arba nustatytu dydžiu arba taikyti vidaus kainos kompensavimo priemones;

ii) taikyti dėl eksporto priimtas priemones.

2 straipsnis

1. Prie šio Protokolo pridėtose lentelėse nurodytų produktų baziniai muitai yra šie:

a) pirminės sudėties Bendrijai: muitai, kurie buvo faktiškai taikyti 1972 m. sausio 1 d.;

b) Danijai, Airijai ir Jungtinei Karalystei:

i) Reglamente (EEB) Nr. 1059/69 nurodytų produktų atžvilgiu:

- Airijai, viena vertus,

- Danijai ir Jungtinei Karalystei, antra vertus, produktų atžvilgiu, kuriems netaikoma Konvencija, įsteigianti Europos laisvosios prekybos asociaciją:

muitai taikant Akto dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų 47 straipsnį; Jungtiniam komitetui laiku, tačiau bet kuriuo atveju iki 2 dalyje numatyto pirmojo sumažinimo, pranešama apie šiuos bazinius muitus;

ii) kitų produktų atžvilgiu: muitai, kurie buvo faktiškai taikyti 1972 m. sausio 1 d.;

c) Norvegijai: prie šio Protokolo pridėtoje II lentelėje nurodyti muitai.

2. Taip apibrėžtų bazinių muitų ir 1977 m. liepos 1 d. taikomų muitų, kurie nurodyti prie šio Protokolo pridėtose lentelėse, skirtumai bus laipsniškai mažinami penkis kartus po 20 %, kiekvieną sumažinimą atliekant šiomis datomis:

Susitarimo įsigaliojimo dieną,

m. sausio 1 d.,1974

m. sausio 1 d.,1975

m. sausio 1 d.,1976

m. liepos 1 d.1977

Tačiau, jeigu 1977 m. liepos 1 d. taikomas muitas yra bazinis muitas, skirtumas tarp šių muitų turi būti sumažintas 40 % 1974 m. sausio 1 d., o kitą kartą - po 20 % kiekvieną iš toliau nurodytų datų:

m. sausio 1 d.,1975

m. sausio 1 d.,1976

m. liepos 1 d.1977

Nepaisant Susitarimo 5 straipsnio 3 dalies ir taikant Akto dėl stojimo sąlygų bei Sutarčių pritaikomųjų pataisų 39 straipsnio 5 dalį, konkrečių muitų ar konkrečios mišrių muitų Jungtinės Karalystės muitų tarifų sistemoje dalies atžvilgiu taikomos 1 ir 2 dalys suapvalinant iki ketvirtosios dešimtainės trupmenos skilties toliau nurodytiems produktams:

BMT pozicijos Nr. | Aprašymas |

22.06 | Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, aromatinti aromatiniais ekstraktais |

ex 22.09 | Spiritai (išskyrus klasifikuojamus 22.08 pozicijoje); likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai; sudėtiniai alkoholiniai preparatai (vadinamieji "koncentruotieji ekstraktai"), skirti gėrimų gamybai: Spiritai, išskyrus romą, arakus, tafiją, džiną, viskį, degtinę, kurių sudėtyje etilo alkoholio ne daugiau 45,2 o , ir slyvų, kriaušių arba vyšnių brendį, kurio sudėtyje yra kiaušinių arba kiaušinių trynių ir (arba) cukraus (sacharozės arba invertuotojo sukraus). |

3 straipsnis

1. Šis Protokolas taip pat taikomas Bendrojo muitų tarifo subpozicijoje 22.09 C klasifikuojamiems alkoholiniams gėrimams, kurie nenurodyti prie šio Protokolo pridėtose I ir II lentelėse. Sprendimą dėl taisyklių, reglamentuojančių šiems produktams taikomo tarifų sumažinimo, priima Jungtinis komitetas.

Nustatant šias taisykles arba vėliau Jungtinis komitetas sprendžia, ar įrašyti į šį Protokolą kitus Briuselio nomenklatūros 1–24 skirsniuose nurodytus produktus, kuriems Susitariančiųjų Šalių teritorijose netaikomi žemės ūkio norminiai aktai.

2. Tuo atveju Jungtinis komitetas prireikus papildo 3 priedo II ir III priedus.

--------------------------------------------------

I LENTELĖ

EUROPOS EKONOMINĖ BENDRIJA

BNT pozicijos Nr. | Prekių aprašymas | Bazinis muitas | Muitas, taikomas 1977 m. liepos 1 d. |

15.10 | Riebalų rūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant; riebieji alkoholiai: | | |

ex C.Kitos riebalų rūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant: | | |

produktai, gauti iš pušies, kurių sudėtyje esančios riebalų rūgštys sudaro 90 % arba daugiau masės | 4,5 % | 0 |

17.04 | Konditerijos gaminiai iš cukraus, kurių sudėtyje nėra kakavos: | | |

A.Saldišaknės ekstraktas, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 % masės sacharozės, bet nėra kitų medžiagų priedų | 21 % | 12 % |

B.Kramtomoji guma | 8 % + vc, ne didesnis kaip 23 % | vc |

C.Baltasis šokoladas | 13 % + vc, ne didesnis kaip 27 % + ads | vc |

D.Kiti | 13 % + vc, ne didesnis kaip 27 % + ads | vc |

18.06 | Šokoladas ir kiti maisto produktai, kurių sudėtyje yra kakavos: | | |

A.Kakavos milteliai, pasaldinti tik sacharoze | 10 % + vc | vc |

B.Grietininiai ledai (išskyrus ledų miltelius) | 12 % + vc, ne didesnis kaip 27 % + ads | vc |

C.Šokoladas ir šokolado produktai, su įdaru arba be jo; konditerijos gaminiai iš cukraus ir jų pakaitalai, pagaminti iš cukraus pakaitalų, kurių sudėtyje yra kakavos | 12 % + vc, ne didesnis kaip 27 % + ads | vc |

D.Kiti: | | |

I.Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų arba kurių sudėtyje šie riebalai sudaro mažiau kaip 1,5 % masės: | | |

a)tiesiogiai supakuotiems į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 500 g | 12 % + vc, ne didesnis kaip 27 % + ads | vc |

b)kiti: | | |

tiesiogiai supakuotiems į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 500 g bet ne didesnė kaip 1 kg | 19 % + vc | vc |

Kiti | 19 % + vc | 6 % + vc |

II.Kurių sudėtyje yra pieno riebalų masės: | | |

a)daugiau kaip 1,5 %, bet mažiau kaip 6,5 % | | |

1.tiesiogiai supakuotiems į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 500 g | 12 % + vc, ne didesnis kaip 27 % + ads | vc |

2.Kiti: | | |

tiesiogiai supakuotiems į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 500 g bet ne didesnė kaip 1 kg | 19 % + vc | vc |

Kiti | 19 % + vc | 6 % + vc |

b)daugiau kaip 6,5 %, bet mažiau kaip 26 %: | | |

1.Tiesiogiai supakuotiems į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 500 g | 12 % + vc | vc |

2.Kiti: | | |

Tiesiogiai supakuotiems į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 500 g bet ne didesnė kaip 1 kg | 19 % + vc | vc |

Kiti | 19 % + vc | 6 % + vc |

c)26 % arba daugiau: | | |

1.Tiesiogiai supakuotiems į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 500 g | 12 % + vc | vc |

2.Kiti: | | |

Tiesiogiai supakuotiems į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 500 g bet ne didesnė kaip 1 kg | 19 % + vc | vc |

Kiti | 19 % + vc | 6 % + vc |

19.01 | Salyklo ekstraktas | 8 % + vc | vc |

19.02 | Produktai iš miltų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, naudojami kaip kūdikių, dietiniai maisto produktus arba skirti vartoti kulinarijoje, kurių sudėtyje yra mažiau kaip 50 % masės kakavos | 11 % + vc | vc |

19.03 | Makaronai, spagečiai ir panašūs produktai | 12 % + vc | vc |

19.04 | Tapijoka ir sago; tapijokos ir sagos pakaitalai gauti iš bulvių arba kito krakmolo | 10 % + vc | vc |

19.05 | Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (pūsti ryžiai, kukurūzų dribsniai ir panašūs produktai) | 8 % + vc | vc |

19.06 | Ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai | 7 % + vc | vc |

19.07 | Duona, sausainiai ir kiti įprastiniai kepiniai, į kuriuos nepridėta cukraus, medaus, kiaušinių, riebalų, sūrio ar vaisių: | | |

A.Duoniniai traškučiai | 9 % + vc, ne didesnis kaip 24 % + adf | vc |

B.Macai | 6 % + vc, ne didesnis kaip 20 % + adf | vc |

C.Grūdų duona diabetikams | 14 % + vc | vc |

D.Kiti | 14 % + vc | vc |

19.08 | Pyragai, sausainiai, bandelės ir kiti kepiniai, kurių sudėtyje yra bet koks kiekis kakavos arba kurių sudėtyje nėra kakavos: | | |

A.Meduoliai su imbiero priedais diabetikams | 13 % + vc | vc |

B.Kiti | 13 % + vc, ne didesnis kaip 30 % + adf arba 35 % + ads | vc |

21.01 | Skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai; jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai: | | |

A.Skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai: | | |

II.Kiti | 8 % + vc | vc |

B.Ekstraktai, esencijos ir koncentratai A subpozicijoje klasifikuojamiems produktams: | | |

II.Kiti | 14 % + vc | vc |

21.04 | Padažai; sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai: | | |

B.Kiti | | |

kurių sudėtyje yra pomidorų | 18 % | 10 % |

nenurodyti | 18 % | 6 % |

21.05 | Sriubos ir sultiniai, skysto, kieto arba miltelių pavidalo; homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai: | | |

A.Sriubos ir sultiniai, skysto, kieto arba miltelių pavidalo: | | |

kurių sudėtyje yra pomidorų | 18 % | 10 % |

nenurodyti | 18 % | 6 % |

21.06 | Natūralios mielės (aktyviosios arba neaktyviosios); paruošti kepimo milteliai: | | |

A.Aktyviosios natūralios mielės: | | |

II.Kepimo mielės | 15 % + vc | vc |

B.Neaktyviosios natūralios mielės: | | |

I.tablečių, kubelių arba panašiu pavidalu, arba tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg | 13 % | 4 % |

II.Kiti | 8 % | 4 % |

21.07 | Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje: | | |

A.Grūdų arba kukurūzų burbuolių miltai, apvirti arba paruošti kitu būdu | 13 % + vc | vc |

B.Ravioliai, makaronai, spagečiai ir panašūs produktai, neįdaryti, virti; pirmiau nurodyti produktai, įdaryti | 13 % + vc | vc |

C.Grieniniai ledai (kurių sudėtyje nėra ledų miltelių) ir kiti ledai | 13 % + vc | vc |

D.Paruoštas jogurtas; paruoštas pienas, miltelių pavidalo, naudojami kūdikiams maitinti skirtiems produktams arba dietiniams ar kulinarijos tikslams | 13 % + vc | vc |

E.Sūris fondues | 13 % + vc, ne didesnis kaip 35 UA už 100 kg grynojo svorio | vc, ne didesnis kaip 25 UA už 100 kg grynojo svorio |

F.Kiti: | | |

I.Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų arba kurių sudėtyje šie riebalai sudaro mažiau kaip 1,5 % masės: | | |

a)kurių sudėtyje nėra sacharozės arba kurių sudėtyje esanti sacharozė sudaro mažiau kaip 5 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu): | | |

ex 1.Kurių sudėtyje nėra krakmolo arba kurių sudėtyje esantis krakmolas sudaro mažiau kaip 5 % masės: | | |

baltymų hidrolizatai; mielių autolizatai | 20 % | 6 % |

2.Kurių sudėtyje esantis krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės | 13 % + vc | vc |

b)kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) sudaro ne mažiau kaip 5 %, bet mažiau kaip 15 % masės | 13 % + vc | vc |

c)kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) sudaro ne mažiau kaip 15 %, bet mažiau kaip 30 % masės | 13 % + vc | vc |

d)kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) sudaro ne mažiau kaip 30 %, bet mažiau kaip 50 % masės | 13 % + vc | vc |

e)kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) sudaro ne mažiau kaip 50 %, bet mažiau kaip 85 % masės | 13 % + vc | vc |

f)kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) sudaro ne mažiau kaip 85 % masės | 13 % + vc | vc |

II.Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro ne mažiau kaip 1,5 %, bet mažiau kaip 6 % masės | 13 % + vc | vc |

III.Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro ne mažiau kaip 6 %, bet mažiau kaip 12 % masės | 13 % + vc | vc |

IV.Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro ne mažiau kaip 12 %, bet mažiau kaip 18 % masės | 13 % + vc | vc |

V.Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro ne mažiau kaip 18 %, bet mažiau kaip 26 % masės | 13 % + vc | vc |

VI.Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro ne mažiau kaip 26 %, bet mažiau kaip 45 % masės: | | |

Tiesiogiai supakuotiems į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg | 13 % + vc | vc |

Kiti | 13 % + vc | 6 % + vc |

VII.Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro ne mažiau kaip 45 %, bet mažiau kaip 65 % masės: | | |

Tiesiogiai supakuotiems į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg | 13 % + vc | vc |

Kiti | 13 % + vc | 6 % + vc |

VIII.Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro ne mažiau kaip 65 %, bet mažiau kaip 85 % masės: | | |

Tiesiogiai supakuotiems į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg | 13 % + vc | vc |

Kiti | 13 % + vc | 6 % + vc |

IX.Kurių sudėtyje esantys pieno riebalai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės: | | |

Tiesiogiai supakuotiems į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg | 13 % + vc | vc |

Kiti | 13 % + vc | 6 % + vc |

22.02 | Limonadai, aromatinti mineraliniai vandenys ir aromatinti gazuotieji vandenys ir kiti nealkoholiniai gėrimai, kurių sudėtyje nėra vaisių ir daržovių sulčių, klasifikuojamų 20.07 pozicijoje: | | |

ex A.Kurių sudėtyje nėra pieno ar pieno riebalų: | | |

Kurių sudėtyje yra cukraus (sacharozės arba invertuotojo cukraus) | 15 % | 0 |

B.Kiti | 8 % + vc | vc |

22.03 | Salyklinis alus | 24 % | 10 % |

22.06 | Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, aromatinti aromatiniais ekstraktais: | | |

A.Kurių faktinė alkoholio koncentracija ne didesnė kaip 18o, induose, kurių talpa: | | |

I.Ne didesnė kaip 2 litrai | 17 UA /hl | 0 |

II.Didesnė kaip 2 litrai | 14 UA/hl | 0 |

B.Kurių faktinė alkoholio koncentracija didesnė kaip 18o, bet ne didesnė kaip 22o, induose, kurių talpa: | | |

I.Ne didesnė kaip 2 litrai | 19 UA/hl | 0 |

II.Didesnė kaip 2 litrai | 16 UA/hl | 0 |

C.Kurių faktinė alkoholio koncentracija didesnė kaip 22o, induose, kurių talpa: | | |

I.Ne didesnė kaip 2 litrai | 1,60 UA/hl alkoholio laipsniui + 10 UA/hl | 0 |

II.Didesnė kaip 2 litrai | 1,60 UA/hl alkoholio laipsniui | 0 |

22.09 | Spiritai (išskyrus klasifikuojamus 22.08 pozicijoje); likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai; sudėtiniai alkoholiniai preparatai (vadinamieji "koncentruotieji ekstraktai"), skirti gėrimų gamybai: | | |

C.Spiritiniai gėrimai: | | |

ex V.Kiti: | | |

kurių sudėtyje yra kiaušinių arba kiaušinių trynių ir (arba) cukraus (sacharozės arba invertuoto cukraus), induose, kurių talpa: | | |

a)ne didesnė kaip 2 litrai | 1,60 UA/hl alkoholio laipsniui + 10 UA/hl | 1 UA/hl alkoholio laipsniui +6 UA/hl |

b)didesnė kaip 2 litrai | 1,60 UA/hl alkoholio laipsniui | 1 UA/hl alkoholio laipsniui |

29.04 | Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai: | | |

C.Polihidroksiliniai alkoholiai: | | |

II.Manitolis | 12 % + vc | 8 % + vc |

III.Sorbitolis | | |

a)vandeniniame tirpale: | | |

1.Kurių sudėtyje manitolis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės, skaičiuojant pagal sorbitolio kiekį | 12 % + vc | 6 % + vc |

2.Kiti | 9 % + vc | 6 % + vc |

b)kiti: | | |

1.Kurių sudėtyje manitolis sudaro ne daugiau kaip 2 % masės, skaičiuojant pagal sorbitolio kiekį | 12 % + vc | 6 % + vc |

2.Kiti | 9 % + vc | 6 % + vc |

29.10 | Acetaliai ir hemiacetaliai, ir acetaliai, kurių molekulėse yra elementarios arba kompleksinės deguoninės funkcinės grupės, ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai: | | |

ex B.Kiti: | | |

Metilgliukozidai | 14,4 % | 8 % |

29.14 | Monokarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai: | | |

ex A.Sočiosios alifatinės monokarboksirūgštys: | | |

Manitolio ir sorbitolio esteriai | 8,8 % - 18,4 % | 8 % |

ex B.Nesočiosios alifatinės monokarboksirūgštys: | | |

Manitolio ir sorbitolio esteriai | 12 % – 13,6 % | 8 % |

29.15 | Polikarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai: | | |

A.Alifatinės polikarboksirūgštys: | | |

ex V.Kitos: | | |

Itakono rūgštis ir jos druskos ir esteriai | 10,4 % | 0 |

29.16 | Karboksirūgštys, kurių molekulėse yra alkoholio, fenolio, aldehidinė arba ketononė funkcinė grupė ir kitos karboksirūgštys, kurių molekulėse yra elementarios arba kompleksinės deguoninės funkcinės grupės ir jų aldehidai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai: | | |

A.Karboksirūgštys, kurių molekulėse yra alkoholinė funkcinė grupė: | | |

I.Pieno rūgštis ir jų druskos ir esteriai | 13,6 % | 0 |

IV.Citrinų rūgštis ir jų druskos ir esteriai: | | |

a)citrinų rūgštis | 15,2 % | 0 |

b)neapdorotas kalcio citratas | 5,6 % | 0 |

c)kiti | 16 % | 0 |

ex VIII.Kiti: | | |

Glicerolio rūgštis, glikolio rūgštis, gliukaro rūgštis, izocukraus rūgštis, heptacukraus rūgštis ir jų druskos ir esteriai | 12 % | 8 % |

29.35 | Heterocikliniai junginiai; nukleino rūgštys: | | |

ex Q.Kiti: | | |

Manitolio ir sorbitolio junginių anhydridai, išskyrus maltozę ir izomaltozę | 10,4 % | 8 % |

29.43 | Chemiškai grynas cukrus, išskyrus sacharozę, gliukozę ir fruktozę; cukraus eteriai ir cukraus esteriai bei jų druskos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 29.39, 29.41, ir 29.42 pozicijose: | | |

B.Kiti | 20 % | 8 % |

29.44 | Antibiotikai: | | |

A.Penicilinai | 16,8.% | 0 |

35.01 | Kazeinas, kazeinatai ir kiti kazeino dariniai; kazeininiai klijai: | | |

A.Kazeinas: | | |

I.Skirtas regeneruotų tekstilės pluoštų gamybai [1] | 2 % | 0 |

II.Skirtas naudoti pramonėje, išskyrus maisto produktų ir pašarų gamybą: [1] | | |

Kurių sudėtyje esantis vanduo sudaro daugiau kaip 50 % masės | 5 % | 0 |

Kiti | 5 % | 3 % |

III.Kiti | 14 % | 12 % |

B.Kazeininiai klijai | 13 % | 11 % |

C.Kiti | 10 % | 8 % |

35.05 | Dekstrinai ir dekstrininiai klijai; tirpūs arba skrudinti krakmolai, krakmolo klijai: | | |

A.Dekstrinai; tirpūs arba skrudinti krakmolai | 14 % + vc | vc |

B.Klijai, pagaminti iš dekstrino arba krakmolo | 13 % + vc, ne didesnis kaip 18 % | vc |

35.06 | Paruošti klijai, nenurodyti kitoje vietoje; produktai, kurie skirti naudoti kaip skirti mažmeninei prekybai klijai, supakuoti į pakuotes, kurių neto svoris ne didesnis kaip 1 kg: | | |

A.Paruošti klijai, nenurodyti kitoje vietoje: | | |

ex II.Kiti klijai: | | |

Daugiausia sudaryti iš natrio silikatų emulsijos | 12,8 % | 0 |

ex B.Produktai, kurie skirti naudoti kaip skirti mažmeninei prekybai klijai, supakuoti į pakuotes, kurių neto svoris ne didesnis kaip 1 kg: | | |

Daugiausia sudaryti iš natrio silikatų emulsijos | 15,2 % | 0 |

38.12 | Paruošti dažiklių fiksatoriai, užpildai ir kandikai, naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose: | | |

A.Paruošti dažiklių fiksatoriai ir paruošti užpilai: | | |

I.Daugiausia iš krakmolingų medžiagų | 13 % + vc, ne didesnis kaip 20 % | vc |

38.19 | Chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti kitoje vietoje; chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje: | | |

Q.Liejimo formų pagrindai, sudarytos iš sintetinių dervų | 12,8 % | 8 % |

ex T.Kiti: | | |

Produktai iš sorbitolio krekingo | 14,4 % | 8 % |

39.02 | Polimerizacijos ir kopolimerizacijos produktai (pavyzdžiui, polietilenas, politetrahaloetilenai, poliizobutilenas, polistirenas, poilvinilchloridas, polivinilacetanas, poilivinilchloracetanas ir kiti polivinilo dariniai, poliakriliniai ir poilimetakriliniai dariniai, kumaroninės-ideninės dervos): | | |

ex C.Kiti: | | |

Lipnios medžiagos, daugiausia sudarytos iš dervos emulsijų | 12 % – 18,4 % | 0 |

39.06 | – Kiti polimerai, dirbtinės dervos ir dirbtinės plastikinės medžiagos, įskaitant algino rūgštis, jų druskas ir esterius; linoksinas: | | |

ex B.Kiti: | | |

Dekstranas | 16 % | 6 % |

Nenurodyta, išskyrus linoksiną | 16 % | 8 % |

Pastaba:

šiame sąraše santrumpos "vc", "ads" ir "adf" reiškia "kintamoji sudedamoji dalis", "papildomi muitai cukrui" ir "papildomi muitai miltams".

[1] Klasifikavimo sąlygas pagal šią subpoziciją nustato atsakingos institucijos.

--------------------------------------------------

II LENTELĖ

NORVEGIJA

Norvegų muitų tarifo pozicijos Nr. | Prekių aprašymas | Baziniai muitai (N.Kr/kg) | Muitas, taikomas 1977 m. liepos 1 d. |

15.10 | Riebalų rūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant; riebieji alkoholiai: | | |

ex C.Kiti: | | |

Riebalų rūgštys, gautos iš pušies, kurių riebalų rūgštys sudaro 90 % arba daugiau masės | 0,16 | 0 |

17.04 | Konditerijos gaminiai iš cukraus, kurių sudėtyje nėra kakavos: | | |

A.Saldišaknės | 2,00 | 0 [1] |

B.Kiti | 1,00 | 0 [1] |

18.06 | Šokoladas ir kiti maisto produktai, kurių sudėtyje yra kakavos: | | |

A.Šokoladas; kakavos milteliai su cukrumi, ledai; ledų milteliai ir stalo grietinėlės milteliai: | | |

kakavos milteliai, su cukrumi | 1,00 | 0 |

šokoladas; ledų milteliai ir stalo grietinėlės milteliai | 1,00 | 0 [1] |

ledai | 15 % ne mažiau kaip N.Kr. 0,90 už kg | 0,90 |

B.Kiti | 0,50 | 0 [1] |

19.01 | Salyklo ekstraktas | 0,40 | 0 |

19.02 | Maisto produktai iš miltų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, naudojami kūdikiams maitinti skirtiems produktams arba dietiniams ar kulinarijos tikslams, kurių sudėtyje esanti kakava sudaro mažiau kaip 50 % masės: | | |

Milteliai keksams, supakuoti į pakuotes, kurių neto masė mažesnė kaip 2 kg | 0,80 | 0 [1] |

Kiti | 0,80 | 0,50 [1] |

19.03 | Makaronai, spagečiai ir panašūs produktai | 0,40 | 0,20 [1] |

19.04 | Tapijoka ir sago palmių šerdys, tapijokos ir sago palmių šerdžių pakaitalai, pagaminti iš bulvių arba kitų krakmolų | 0,60 | 0,20 [1] |

19.05 | Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdų produktus (pūsti ryžiai, kukurūzų dribsniai, ir panašūs produktai) | 0,40 | 0 |

19.06 | Ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai | 1,60 | 0 |

19.07 | Duona, džiūvėsiai ir kiti kepiniai, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, medaus, kiaušinių, riebalų; sūrio arba vaisių: | | |

"Knekkebrod" | 20 % | 10 % [1] |

"Flatbrod" | | |

Kurių sudėtyje yra kviečių | 0,80 | 0 |

Kiti | 0,20 | 0 |

Sausainiai, duonos trupiniai ir džiūvėsiai: | | |

Kurių sudėtyje yra kviečių | 0,80 | 0 |

Kiti | 0,20 | 0 |

Kiti: | | |

Kurių sudėtyje yra kviečių | 0,80 | 0,50 [1] |

Kiti | 0,20 | 0 |

19.08 | Pyragai, sausainiai, bandelės ir kiti kepiniai, kurių sudėtyje yra bet koks kiekis kakavos arba kurių sudėtyje nėra kakavos: | 2,00 | 0 [1] |

21.01 | Skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai; jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai: | Be muito | Be muito |

21.04 | Padažai; sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai | 18 % + vc, ne daugiau kaip N.Kr. 1,50 už kg | vc [1] |

21.05 | Sriubos ir sultiniai, skysto, kieto arba miltelių pavidalo; homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai: | | |

B.Sriubos ir sultiniai, skysto, kieto arba miltelių pavidalo: | | |

1.Sandariai įpakuoti: | | |

a)mėsos sultiniai | 8 % + vc, ne daugiau kaip N.Kr. 0,70 už kg | vc [1] |

b)daržovių sriubos ir sultiniai, kurių sudėtyje nėra mėsos ar mėsos ekstraktų | 8 % + vc, ne daugiau kaip N.Kr. 0,35 už kg | vc [1] |

c)kiti | 8 % + vc | vc [1] |

2.Kitos pakuotės: | | |

a)kurių sudėtyje yra mėsos arba mėsos ekstraktų | 8 % + vc | vc [1] |

b)kiti | 8 % + vc | vc [1] |

21.06 | Natūralios mielės (aktyviosios arba neaktyviosios); paruošti kepimo milteliai: | | |

ex A.Natūralios mielės: | | |

1.Vyno mielės | 1,20 | 0 |

2.Mielės, skirtos gyvūnams šerti | Be muito | Be muito |

3.Kitos, išskyrus suspaustas mieles | 30 % | 0 |

21.07 | Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje: | | |

A.Pusgaminiai, skirti produktų, klasifikuojamų 19.05 pozicijoje, gamybai: | 0,20 | 0 |

B.Saldainiai ir kramtomoji guma, kurių sudėtyje nėra cukraus | 1,00 | 0 [1] |

C.1.Nealkoholiniai preparatai (vadinamieji "koncentruotieji ekstraktai), skirti gėrimų gamybai:" | | |

a)koncentruoti ekstraktai iš obuolių ir juodųjų serbentų sulčių | 15 % | 10 % [1] |

b)kiti | 15 % | 0 |

2.Konservuoti kukurūzai ir kiti paruošti kukurūzai | 15 % | 0 |

D.Kiti | | |

1.Ledai, ledų milteliai ir stalo grietinėlės milteliai: | | |

a)ledai, kurių sudėtyje yra riebalinių medžiagų | 30 % ne mažiau kaip N.Kr. 1,70 už kg | N. Kr 1,70 už kg |

b)kiti | 30 % | |

2.Saldieji riebalai; riebalinė emulsija ir panašūs produktai, kurie naudojami kepiniams ir miltinės konditerijos gaminiams: | | |

a)kurių sudėtyje esančios riebalinės medžiagos sudaro mažiau kaip 10 % masės | 30 % | 0 [1] |

b)kurių sudėtyje esančios riebalinės medžiagos sudaro ne mažiau kaip 10 % masės | 30 % | 25 % [1] |

3.Jogurtas, aromatizuotas arba kurių sudėtyje yra vaisių | 30 % ne mažiau kaip | N.Kr. 1,70 už kg |

4.Greitai paruošiami ryžiai ir panašūs produktai | 30 % | 0 |

5.Kavos pastos; ravioliai, makaronai, spagečiai ir panašūs makaronai, virti | 30 % | 0 |

6.Kiti | 30 % | 0 [1] |

22.02 | Limonadai, aromatinti mineraliniai vandenys ir aromatinti gazuotieji vandenys ir kiti nealkoholiniai gėrimai, kurių sudėtyje nėra vaisių ir daržovių sulčių, klasifikuojamų 20.07 pozicijoje: | 1,00 | 0 [1] |

22.03 | Salyklinis alus: | | |

A.Buteliuose arba stikliniuose induose | N.Kr. 2,00 už litrą | 0 |

B.Kituose induose | 1,80 | 0 |

22.06 | Vermutai ir kiti vynai, pagaminti iš šviežių vynuogių, aromatinti aromatinėmis medžiagomis | Be muito | Be muito |

ex 22.09 | Etilo alkoholis, nedenatūruotas, kurio koncentracija mažesnė kaip 80; likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai; sudėtiniai alkoholiniai preparatai (vadinamieji "koncentruotieji ekstraktai"), skirti gėrimų gamybai: | | |

Spiritiniai gėrimai, kurių sudėtyje yra kiaušinių arba kiaušinių trynių ir (arba) cukraus (sacharozės arba invertuotojo cukraus) | Be muito | Be muito |

29.04 | Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai: | | |

ex C.Kiti: | | |

Manitolis ir sorbitolis | 15 % | 0 |

ex 29.10 | Acetaliai ir hemiacetaliai, ir acetaliai, kurių molekulėse yra elementarios arba kompleksinės deguoninės funkcinės grupės, ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai: | | |

Metilgliukozidai | 15 % | 0 |

ex 29.14 | Monokarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai: | | |

Manitolio ir sorbitolio esteriai | 24 % | 0 |

29.15 | Polikarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai: | | |

ex A.Itakono rūgštys ir jų druskos | Be muito | Be muito |

ex B.Itakono rūgščių esteriai | 24 % | 0 |

ex 29.16 | Karboksirūgštys, kurių molekulėse yra alkoholio, fenolio, aldehidinė arba ketononė funkcinė grupė ir kitos karboksirūgštys, kurių molekulėse yra elementarios arba kompleksinės deguoninės funkcinės grupės ir jų aldehidai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai: | | |

i)pieno rūgštis, citrinos rūgštis, glicerolio rūgštis, glikolio rūgštis, gliukaro rūgštis, izocukraus rūgštis, heptacukraus rūgštis ir jų druskos | Be muito | Be muito |

ii)pieno rūgšties, citrinos rūgšties, glicerolio rūgšties, glikolio rūgšties, gliukaro rūgšties, izocukraus rūgšties ir heptacukraus rūgšties esteriai | 15 % | 0 |

ex 29.35 | Heterocikliniai junginiai, nukleino rūgštys: | | |

Manitolio ir sorbitolio anhydridai, išskyrus maltozę ir izomaltozę | 15 % | 0 |

ex 29.43 | Chemiškai grynas cukrus, išskyrus sacharozę, laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę; cukrų eteriai ir cukrų esteriai bei jų druskos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 29.39, 29.41 29.42 pozicijose: | | |

Kiti nei ramnozė, rafinozė ir manozė | 0,10 | 0 |

ex 29.44 | Antibiotikai: | | |

Penicilinai ir jų druskos ir kiti dariniai | Be muito | Be muito |

35.01 | Kazeinas, kazeinatai ir kiti kazeino dariniai; kazeininiai klijai: | | |

A.Kazeinas | 1,50 | 0 [1] |

B.Kazeininiai klijai | 25 % | 0 [1] |

C.Kiti | 15 % | 0 [1] |

35.05 | Dekstrinai ir dekstrininiai klijai; tirpūs arba skrudinti krakmolai; krakmolo klijai: | | |

A.Tirpus ir degintas krakmolas: | | |

1.Iš bulvių: | | |

a)skirti naudoti maisto perdirbimo pramonėje ir namų ūkyje | 0,51 + vc, ne daugiau kaip N.Kr. 0,51 už kg | 0,17 + vc [2] |

b)kiti | 0,51 | 0 |

2.Kiti | 0,51 | 0 |

B.Kiti | 0,51 | 0 |

ex 35.06 | Paruošti klijai, nenurodyti kitoje vietoje; produktai, kurie skirti naudoti kaip skirti mažmeninei prekybai klijai, supakuoti į pakuotes, kurių neto svoris ne didesnis kaip 1 kg: | | |

Sudaryti iš natrio silikato emulsijos | 12,5 % | 0 |

ex 38.12 | Paruošti dažiklių fiksatoriai, užpildai ir kandikai, naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose: | | |

Sudaryti iš krakmolų | 0,51 | 0 [1] |

ex 38.19 | Chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti kitoje vietoje; chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje: | | |

Liejimo formų pagrindai, sudarytos iš dirbtinių dervų | 0,10 | 0 |

Produktai iš sorbitolio krekingo | 15 % | 0 |

ex 39.02 | Polimerizacijos ir kopolimerizacijos produktai (pavyzdžiui, polietilenas, politetrahaloetilenai, poliizobutilenas, polistirenas, polivinilchloridas, polivinilacetatas, polivinilchloracetatas ir kiti polivinilo dariniai, poliakriliniai ir polimetakriliniai dariniai, kumaroninės-ideninės dervos): | | |

Klijų, sudarytų iš dervų emulsijos | 10–20 % | 0 |

ex 39.06 | — Kiti polimerai, dirbtinės dervos ir dirbtinės plastikinės medžiagos, įskaitant algino rūgštis, jų druskas ir esterius; linoksinas: | | |

Kiti polimerai, dirbtinės dervos ir dirbtinės plastikinės medžiagos, jų druskos ir esteriai, išskyrus algino rūgštis, jų druskas ir esterius | 15 % | 0 |

Pastaba:

šiame sąraše santrumpa "v c" reiškia "kintamoji sudedamoji dalis".

[1] Norvegija turi teisę pasirinkti sistemą, kuri bus taikoma, siekiant atsižvelgti į pagrindinių žemės ūkio produktų kainų skirtumus.

[2] Kaip išimtis 2 Protokolo 2 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatoms, Jungtinis Komitetas nusprendžia, kaip įgyvendinami sumažinimai šiai pozicijai, ir pirmojo sumažinimo datą.

--------------------------------------------------

Protokolas Nr. 3

dėl sąvokos "produktų kilmė" apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų

I DALIS

Sąvokos "produktų kilmė" apibrėžimas

1 straipsnis

Siekiant įgyvendinti Susitarimą ir nepažeidžiant šio protokolo 2 ir 3 straipsnių nuostatų, šie produktai laikomi:

1. Bendrijos kilmės produktais:

a) visiškai Bendrijoje gautais produktais;

b) Bendrijoje gautais produktais, kuriuos gaminant naudojami kiti nei a punkte nurodyti produktai, jei tokie produktai buvo pakankamai apdirbti ar perdirbti, kaip apibrėžta 5 straipsnyje. Tačiau ši sąlyga netaikoma produktams, kurie pagal šį protokolą yra kilę Norvegijoje.

2. Norvegijos kilmės produktais:

a) Norvegijoje visiškai gauti produktais;

b) Norvegijoje gautais produktais, kuriuos gaminant naudojami kiti nei a punkte nurodyti produktai, jei tokie produktai buvo pakankamai apdirbti ar perdirbti, kaip apibrėžta 5 straipsnyje. Tačiau ši sąlyga netaikoma produktams, kurie pagal šį protokolą yra kilę Bendrijoje.

C sąraše nurodyti produktai laikinai nepatenka į šio protokolo taikymo sritį.

2 straipsnis

1. Kadangi prekyba tarp Bendrijos ir Austrijos, Suomijos, Islandijos, Portugalijos, Švedijos, Šveicarijos ir tarp Norvegijos bei pastarųjų šešių valstybių, ir taip pat tarp kiekvienos iš tų šešių valstybių tarpusavyje yra reglamentuojama susitarimu, kuriame nustatomos identiškos šiam protokolui taisyklės, šie produktai laikomi:

A. Bendrijos kilmės produktais: 1 straipsnio 1 dalyje nurodyti produktai, kuriuos eksportavus iš Bendrijos jie nebuvo apdirbti ar perdirbti bet kurioje iš šių šešių šalių arba nebuvo pakankamai apdirbti ar perdirbti, kad būtų galima jiems suteikti vienos iš šių šalių kilmės statusą vadovaujantis pirmiau nurodytų susitarimų, atitinkančių šio protokolo 1 straipsnio 1 dalies b punktą ir 2 straipsnio b dalį, nuostatomis, tuo atveju, kai:

a) perdirbant ar apdirbant buvo panaudoti tik produktai, kilę šiose šešiose šalyse arba Bendrijoje ar Norvegijoje;

b) jei yra procentinis apribojimas – 5 straipsnio A arba B punktuose pateiktuose sąrašuose, kilmės statuso neturinčių produktų dalis vertėje gali būti įskaičiuojama esant tam tikroms sąlygoms, pridedamoji vertė, kuri buvo gauta kiekvienoje šalyje pagal procentines taisykles ir su kitomis taisyklėmis, kurios pateiktos nurodytuose sąrašuose, nesudarant galimybes kumuliacijai iš vienos šalies į kitą.

B. Norvegijos kilmės produktais: 1 straipsnio 2 dalyje nurodyti produktai, kuriuos eksportavus iš Norvegijos jie nebuvo apdirbti ar perdirbti bet kurioje iš šių šešių šalių arba nebuvo pakankamai apdirbti ar perdirbti, kad būtų galima jiems suteikti vienos iš šių šalių statusą kilmės statusą vadovaujantis pirmiau nurodytų susitarimų, atitinkančių šio protokolo 1 straipsnio 1 dalies b punktą ir 2 straipsnio b dalį, nuostatomis, tuo atveju, kai:

a) apdirbant arba perdirbant buvo panaudoti tik produktai kilę vienoje iš šių šešių šalių arba Bendrijoje ar Norvegijoje;

b) jei yra procentinis apribojimas – 5 straipsnio A arba B punktuose pateiktuose sąrašuose, kilmės statuso neturinčių produktų dalis vertėje gali būti įskaičiuojama esant tam tikroms sąlygoms, pridedamoji vertė, kuri buvo gauta kiekvienoje šalyje pagal procentines taisykles ir su kitomis taisyklėmis, kurios pateiktos nurodytuose sąrašuose nesudarant galimybes kumuliacijai iš vienos šalies į kitą;

2. Siekiant įgyvendinti 1 dalies A punkto a papunktį ir B punkto a papunktį, tas faktas, kad buvo panaudoti kiti nei šioje straipsnio dalyje nurodyti produktai ne didesne nei bendra 5 % dalimi nuo bendros gautų bei importuotų į Norvegiją arba Bendriją produktų vertės, neturi poveikio nustatant tų produktų kilmę, tuo atveju, kai dėl tos priežasties, visų pirma, iš Bendrijos arba Norvegijos eksportuoti produktai nebūtų pakeitę Bendrijos arba Norvegijos kilmės produktų kilmės statuso, jei jie būtų jų sudėtyje.

3. 1 dalies A punkto b papunktyje ir B punkto b papunktyje bei 2 dalyje nurodytais atvejais joks produktas negali būti įtrauktas į sudėtį, jei jis apdirbamas arba perdirbamas vadovaujantis 5 straipsnio 3 dalimi.

3 straipsnis

Nepaisant 2 straipsnio nuostatų, ir jei vis tiek laikomasi visų tame straipsnyje numatytų sąlygų, gauti produktai nėra toliau laikomi atitinkamai Bendrijoje arba Norvegijoje gautais produktais tuo atveju, kai apdirbtų arba perdirbtų Bendrijos arba Norvegijos kilmės produktų vertė sudaro didžiausią gautų produktų vertės procentinį dydį. Jei taip nėra, šie produktai laikomi kilusiais toje šalyje, kurioje gauta pridėtinė vertė sudaro didžiausią jų vertės procentinį dydį.

4 straipsnis

Toliau nurodyti produktai laikomi visiškai gautais Bendrijoje arba Norvegijoje, kaip apibrėžta 1 straipsnio 1 dalies a punkte ir 2 straipsnio 2 dalies a punkte:

a) mineraliniai produktai, išgauti iš jų žemės gelmių ar iš jų jūros dugno;

b) jose išauginti augaliniai produktai;

c) jose gimę ir užauginti gyvūnai;

d) produktai, pagaminti iš joje užaugintų gyvūnų;

e) produktai, gauti iš jose vykdomos medžioklės ar žvejybos;

f) jūrų žvejybos produktai ir kiti laivais išgaunami iš jūros gauti produktai;

g) žuvų perdirbimo laivuose pagaminti produktai tik iš produktų, nurodytų f punkte;

h) ten surinkti panaudoti dirbiniai, tinkami tik žaliavų utilizavimui;

i) jose vykdomų gamybos procesų atliekos ir laužas;

j) jose pagamintos prekės tik iš a–j punktuose išvardytų produktų.

5 straipsnis

1. Siekiant įgyvendinti 1 straipsnio 1 dalies b punktą ir 2 straipsnio b dalį, pakankamu apdirbimu ar perdirbimu laikoma:

a) apdirbimas ar perdirbimas, dėl kurio gautos prekės yra klasifikuojamos pagal tarifų poziciją, kitą nei ta pozicija, pagal kurią klasifikuojamas kiekvienas apdirbtas ar perdirbtas produktas, tačiau išskyrus A sąraše nurodytą apdirbimą ar perdirbimą, kai taikomos konkrečios to sąrašo sąlygos;

b) B sąraše nurodytas apdirbimas ar perdirbimas.

"Skyriai", "skirsniai" ir "tarifų pozicijos" yra Briuselio prekių nomenklatūros muitų tarifų skyriai, skirsniai ir tarifų pozicijos.

2. Jei tam tikram gautam produktui A ir B sąrašo procentinio dydžio taisyklė apriboja medžiagų ir dalių, kurios gali būti panaudotos, vertę, bendra tų medžiagų ir dalių, dėl kurių pasikeitė arba nepasikeitė tarifo pozicija dėl apdirbimo, perdirbimo ar surinkimo neviršijant šiuose sąrašuose nurodytų apribojimų ir sąlygų, vertė negali būti didesnė, palyginti su gautu produktu, už vertę, atitinkančią arba bendrąją normą, jei normos abiejuose sąrašuose yra identiškos, arba didesnę iš dviejų normų, jeigu jos yra skirtingos.

3. Siekiant įgyvendinti 1 straipsnio 1 dalies b punktą ir 2 straipsnio b punktą, toliau nurodytos operacijos vis tiek laikomos nepakankamu apdirbimu ar perdirbimu, kad būtų galima suteikti produktui kilmės statusą, nepriklausomai nuo to, ar pasikeitė tarifo pozicija, ar ne:

a) operacijos, kuriomis siekiama užtikrinti gerą produktų būklę juos pervežant ir sandėliuojant (ventiliacija, išdėstymas, džiovinimas, atšaldymas, patalpinimas į druską, sieros dioksido ar kitą vandeninį tirpalą, sugadintų dalių pašalinimas ir panašios operacijos);

b) paprastos operacijos, kurias sudaro dulkių nuvalymas, sijojimas, ar pirminė atranka, rūšiavimas, klasifikavimas, suderinimas (įskaitant gaminių komplektų sudarymą), plovimas, dažymas, pjaustymas;

c) i) pakuotės pakeitimas ir prekių siuntų išskirstymas bei surinkimas;

ii) paprastas išpilstymas į butelius, skardines ar kitas talpyklas, dėjimas į maišus, dėklus, dėžes, kortelių ar lentelių tvirtinimas, kitos paprastos pakavimo operacijos;

d) ženklų, etikečių ar kitų panašių atpažinimo ženklų tvirtinimas ant produktų ar jų pakuočių;

e) paprasčiausias vienodų ar skirtingų rūšių produktų maišymas, kai vienas ar daugiau mišinio komponentų neatitinka šiame protokole numatytų sąlygų, kad būtų galima juos laikyti turinčiais Bendrijos ar Norvegijos kilmę;

f) paprastas gaminių dalių, sudarančių užbaigtą produktą, surinkimas;

g) dviejų ar kelių operacijų, išvardytų a–f punktuose, atlikimas;

h) gyvulių skerdimas.

6 straipsnis

1. Jei pagal 5 straipsnyje nurodytus A ir B sąrašus nustatoma, kad Bendrijoje ar Norvegijoje gautos prekės laikomos turinčiomis jų kilmės statusą tik tuo atveju, kai apdirbtų ar perdirbtų produktų vertė neviršija nustatyto procentinio gautų prekių vertės dydžio; nustatant tokį procentinį dydį, vertės, į kurias atsižvelgiama, yra šios:

- viena vertus,

dėl produktų, kurių importą galima įrodyti: jų muitinė vertė importuojant;

dėl nenustatytos kilmės produktų: anksčiausiai nustatyta kaina, sumokėta už tokius produktus Susitariančiosios Šalies teritorijoje, kurioje vyksta apdirbamoji gamyba;

- kita vertus,

gautų prekių ex-works kaina, atėmus grąžintus vidaus mokesčius ar grąžintinus eksporto mokesčius.

Šis straipsnis taip pat taikomas įgyvendinant 2 ir 3 straipsnius.

2. Kai taikomi 2 ir 3 straipsniai, "gauta pridėtinė vertė" reiškia skirtumą tarp gautų prekių ex-works kainos, atėmus grąžintus vidaus mokesčius arba grąžintiną eksporto sumą iš atitinkamos šalies ar iš Bendrijos ir visų importuotų bei toje šalyje arba Bendrijoje apdirbtų ir perdirbtų produktų muitinės vertės.

7 straipsnis

Norvegijos arba Bendrijos kilmės prekės, kurios sudaro vieną neišardomą siuntą, gali būti transportuojamos per kitas nei Bendrijos, Norvegijos, Austrijos, Suomijos, Islandijos, Portugalijos, Švedijos ar Šveicarijos teritorijas, prireikus perkraunamos ar laikinai sandėliuojami tose teritorijose, jei vežimas per tas teritorijas pateisinamas geografinėmis priežastimis, jei prekės buvo tranzito ar sandėliavimo šalių muitinių priežiūroje, jei jomis tose teritorijose nebuvo prekiaujama arba jos nebuvo pateiktos vidaus vartojimui ir jei su jomis nebuvo atliekamos jokios kitos operacijos, išskyrus iškrovimą, perkrovimą ar operacijas, reikalingas jų gerai būklei išsaugoti.

II DALIS

Administracinio bendradarbiavimo susitarimai

8 straipsnis

1. Kaip apibrėžta šio protokolo 1 straipsnyje, kilmės statusą turintiems produktams, juos importavus į Bendriją arba Norvegiją ir pateikus A.N.1 judėjimo sertifikatą, taikomos susitarimo nuostatos; judėjimo sertifikato pavyzdys pateikiamas šio protokolo V priede, jį išduoda Norvegijos arba Bendrijos valstybės narės muitinės.

2. Kai taikomas 2 straipsnis ir prireikus 3 straipsnis, naudojamas A.W.1 judėjimo sertifikatas, kurio pavyzdys pateikiamas šio protokolo VI priede. Sertifikatus išduoda kiekvienos iš susijusių šalių, kuriose prekės išsaugant jų būklę buvo laikomos prieš jas reeksportuojant arba kuriose jos buvo apdirbamos ar perdirbamos, kaip nurodyta 2 straipsnyje, muitinės pateikus anksčiau išduotus judėjimo sertifikatus.

3. Norint, kad muitinės galėtų įsitikinti, kokiomis sąlygomis kiekvienoje atitinkamoje šalyje prekės buvo laikomos tais atvejais, kai jos nebuvo muitinės sandėlyje, arba kai jos tokios pat būklės turi būti reeksportuotos, anksčiau išduotus ir prekes importuojant pateiktus judėjimo sertifikatus, prekių turėtojui paprašius, pirmiau minėtos muitinės turi tinkamai patvirtinti importavimo metu ir vėliau kas šešis mėnesius.

4. Norvegijos ir Bendrijos valstybių narių muitinės įgaliojamos išduoti 2 straipsnyje nurodytuose susitarimuose minimus judėjimo sertifikatus vadovaudamosi tuose susitarimuose nustatytomis sąlygomis, jei sertifikatuose nurodytos prekės yra Norvegijos arba Bendrijos teritorijoje. Naudotino sertifikato pavyzdys pateikiamas šio protokolo VI priede.

5. Kai šiame protokole vartojama sąvoka "judėjimo sertifikatas" arba "judėjimo sertifikatai" ir nėra nurodyta, ar atitinkamas sertifikatas ar sertifikatai priklauso 1 dalyje apibūdintam sertifikato tipui arba 2 dalyje apibūdintam sertifikato tipui, atitinkamos nuostatos vienodai taikomos abiem sertifikatų tipams.

9 straipsnis

Judėjimo sertifikatas išduodamas tik eksportuotojui pateikus rašytinį prašymą šiam tikslui nustatyta forma.

10 straipsnis

1. Kai eksportuojamos sertifikate nurodytos prekės, judėjimo sertifikatą išduoda eksportuojančios valstybės muitinė. Jis turi būti pateiktas eksportuotojui tuoj po to, kai prekės buvo faktiškai eksportuotos arba kai eksportas yra garantuotas.

Išimtiniais atvejais judėjimo sertifikatas gali būti išduotas jame nurodytas prekes eksportavus, jei jis dėl klaidų arba netyčinio neveikimo ar ypatingų aplinkybių nebuvo išduotas eksportavimo metu. Tokiu atveju sertifikate turi būti nurodytos sąlygos, kuriomis vadovaujantis jis buvo išduotas.

Judėjimo sertifikatas gali būti išduotas, tik kai jis naudojamas kaip dokumentinis įrodymas, būtinas taikant šiame susitarime numatytą preferencinį režimą.

2. Pagal 8 straipsnio 2 arba 4 dalis išduotame judėjimo sertifikate privalo būti nuorodos į anksčiau išduotą judėjimo sertifikatą ar sertifikatus, kuriais remiantis jis buvo išduotas.

3. Prašymus išduoti judėjimo sertifikatus arba 2 dalyje nurodytus sertifikatus, kuriuos pateikus išduodami nauji sertifikatai, eksportuojančios šalies muitinės privalo saugoti bent jau dvejus metus.

11 straipsnis

1. Eksportuojančios valstybės išduotą judėjimo sertifikatą per keturis mėnesius nuo išdavimo privalu pateikti importuojančios valstybės, į kurią prekės buvo įvežtos, muitinei.

2. Judėjimo sertifikatas, pateikiamas importuojančios valstybės muitinei po šio straipsnio 1 dalyje nurodytos galutinės pateikimo datos, gali būti priimtas taikant preferencinį režimą, jei sertifikatas nebuvo pateiktas iki nustatytos galutinės datos dėl force majeure arba išskirtinių aplinkybių.

Kitais pavėluoto pateikimo atvejais importuojančios valstybės muitinė gali priimti sertifikatus, jei prekės buvo jai pateiktos iki nurodytos galutinės datos.

3. Pagal 8 straipsnio 3 dalį patvirtintus arba nepatvirtintus judėjimo sertifikatus saugo importuojančios valstybės muitinė vadovaudamasi toje valstybėje galiojančiomis taisyklėmis.

12 straipsnis

Judėjimo sertifikatai išduodami atitinkama forma, kurių pavyzdžiai pateikiami šio protokolo V ir VI prieduose, viena iš kalbų, kuria sudarytas Susitarimas, ir vadovaujantis eksportuojančios valstybės vidaus teisės nuostatomis. Jei pildoma ranka, rašoma rašalu, spausdintinėmis raidėmis.

Sertifikato matmenys – 210 x 297 mm. Naudojamas popierius privalo būti baltas, rašomasis, nustatyto dydžio, be mechaninių priemaišų ir sveriantis ne mažiau kaip 25 g/m2. Popieriaus fonas – atspausdintas žalias rėminio ornamento motyvas, leidžiantis aiškiai pastebėti bet kokią klastotę, atliktą mechaninėmis ar cheminėmis priemonėmis.

Bendrijos valstybės narės ir Norvegija gali pasilikti sau teisę pačioms spausdinti sertifikatus, arba sertifikatus gali spausdinti patikimos spaustuvės. Pastaruoju atveju, kiekviename sertifikate turi būti nuoroda, kad spausdino patikima spaustuvė. Kiekviename sertifikate privalo būti nurodytas spaustuvės pavadinimas bei adresas arba skiriamasis jos atpažinimo ženklas. Sertifikato formoje taip pat turi būti nurodytas serijos numeris, pagal kurį būtų galima spaustuvę atpažinti.

13 straipsnis

Judėjimo sertifikatai pateikiami importuojančios valstybės muitinei vadovaujantis tos valstybės nustatyta tvarka. Minėta muitinė gali prašyti sertifikato vertimo. Ji taip pat gali prašyti, kad su importo deklaracija būtų pateiktas importuotojo pareiškimas, kuriame nurodoma, kad prekės atitinka Susitarimo įgyvendinimui būtinas sąlygas.

14 straipsnis

1. Bendrija ir Norvegija laiko mažais paketais asmenims siunčiamas prekes arba prekes, kurios sudaro keliautojų asmens bagažo dalį, produktais, turinčiais kilmės statusą, kuriems taikomas Susitarimas nereikalaujant pateikti judėjimo sertifikato tuo atveju, kai šios prekės nėra importuojamos prekybos tikslais ir buvo deklaruotos kaip atitinkančios šių nuostatų reikalavimus, ir jei nėra abejonių dėl tokios deklaracijos teisingumo.

2. Atsitiktinis importas, kurį sudaro tik asmeniniam gavėjų ar keleivių, ar jų šeimų naudojimui skirtos prekės, nėra laikomas prekybiniu importu, jei iš prekių rūšies ir kiekio akivaizdu, kad jos nėra importuojamos komerciniais tikslais. Be to, bendra tokių prekių vertė neturi viršyti 60 apskaitos vienetų esant mažiems paketams arba 200 apskaitos vienetų, – jei tai yra keliautojo asmens bagažas.

3. Apskaitos vieneto (AV) vertė yra 0,88867088 gramai aukštos kokybės aukso. Jei apskaitos vienetas pasikeičia, Susitariančiosios Šalys susitinka Jungtiniame komitete iš naujo nustatyti vertę auksu.

15 straipsnis

1. Iš Bendrijos ar Norvegijos į parodą kitoje valstybėje, nei nurodytos 2 straipsnyje siunčiamoms prekėms, ir po parodos parduotoms importuoti į Norvegiją arba į Bendriją, taikomos šio Susitarimo nuostatų lengvatos, jei prekės atitinka šio protokolo nuostatas, leidžiančias jas pripažinti Bendrijos arba Norvegijos kilmės statusą turinčiomis prekėmis ir jei muitinei įtikinamai įrodoma, kad:

a) eksportuotojas atsiuntė šias prekes iš Bendrijos arba Norvegijos į valstybę, kurioje vyko paroda, ir ten jas eksponavo;

b) šis eksportuotojas pardavė ar kitaip perdavė prekes asmeniui Norvegijoje arba Bendrijoje;

c) prekės buvo perduotos į Norvegiją arba Bendriją parodos metu arba netrukus po jos; perduodant jos buvo tos pačios būklės, kaip ir atsiųstos į parodą;

d) kadangi prekės buvo vežamos į parodą, jos nebuvo naudojamos jokiais kitais tikslais, išskyrus demonstravimą parodoje.

2. Judėjimo sertifikatą privalu pateikti muitinei įprastu būdu. Jame turi būti nurodytas parodos pavadinimas ir adresas. Jei būtina, gali būti reikalaujama papildomų dokumentinių įrodymų apie prekių prigimtį ir jų eksponavimo sąlygas įvykusioje parodoje.

3. 1 dalies sąlygos taikomos bet kuriai prekybos, pramonės, žemės ūkio ar amatų parodai, mugei ar panašiam viešam demonstravimui, kuris nėra organizuojamas privačiais tikslais parduotuvėse ar verslo patalpose norint parduoti užsienines prekes ir kurių metu prekės yra muitinės prižiūrimos.

16 straipsnis

Stengdamosi užtikrinti tinkamą šios Susitarimo dalies taikymą, Bendrijos valstybės narės ir Norvegija padeda viena kitai įgaliodamos atitinkamas muitinės administracijas tikrinti judėjimo sertifikatų, įskaitant tuos, kurie išduoti pagal 8 straipsnio 4 dalį, autentiškumą ir teisingumą.

Jungtinis komitetas įgaliojamas priimti sprendimus, būtinus laiku taikyti administracinio bendradarbiavimo metodus Bendrijoje ir Norvegijoje.

17 straipsnis

Baudos skiriamos bet kuriam asmeniui, kuris, siekdamas gauti judėjimo sertifikatą, kad būtų galima pasinaudoti prekėms suteiktu preferenciniu režimu, neteisingai užpildo dokumentą, arba dėl jo kaltės dokumente pateikiama neteisinga informacija.

III DALIS

Baigiamosios nuostatos

18 straipsnis

Bendrija ir Norvegija imasi priemonių, būtinų leisti pateikti sertifikatus pagal šio protokolo 13 straipsnį nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos.

19 straipsnis

Bendrija ir Norvegija imasi būtinų priemonių siekiant įgyvendinti šį protokolą.

20 straipsnis

Paaiškinamosios pastabos, A, B ir C sąrašai ir judėjimo sertifikatai sudaro šio protokolo neatskiriamą dalį.

21 straipsnis

Šio Susitarimo nuostatos gali būti taikomos prekėms, kurios atitinka Susitarimo I dalies nuostatas ir kurios šio Susitarimo įsigaliojimo dieną vežamos arba laikinai sandėliuojamos Bendrijos arba Norvegijos muitinės sandėliuose arba laisvosiose zonose, jei importuojančios valstybės muitinei per keturis mėnesius nuo tos dienos pateikiamas judėjimo sertifikatas, po eksportavimo išduotas eksportuojančios valstybės muitinės arba kompetentingų institucijų kartu su dokumentais, patvirtinančiais vežimo sąlygas.

22 straipsnis

Susitariančiosios Šalys įsipareigoja imtis priemonių, būtinų užtikrinti, kad judėjimo sertifikatai, kuriuos išduoti yra įgaliotos Bendrijos valstybių narių ir Norvegijos muitinės, būtų išduodami pagal 2 straipsnyje minimus susitarimus ir vadovaujantis juose nustatytomis sąlygomis. Jos taip pat įsipareigoja taikyti šiam tikslui būtinus administracinio bendradarbiavimo metodus, svarbiausia tikrinti prekių maršrutą pagal 2 straipsnyje minimus susitarimus ir vietas, kuriose jos buvo laikomos.

23 straipsnis

1. Nepažeidžiant Protokolo Nr. 2 1 straipsnio, Bendrijoje ir Norvegijoje gamybai panaudotiems Bendrijos, Norvegijos ar šio protokolo 2 straipsnyje nurodytų šalių kilmės produktams netaikomas joks muito mokesčio grąžinimas ar atleidimas nuo muito mokesčių nuo tos dienos, kai muito mokestis tos pačios rūšies produktams Bendrijoje ir Norvegijoje buvo sumažintas iki 40 % bazinio muito.

2. Nepažeidžiant Protokolo Nr. 2 1 straipsnio, Danijoje arba Jungtinėje Karalystėje importuotiems ar panaudotiems prekių gamybai produktams, kuriems vienos iš šių dviejų šalių muitinė išdavė judėjimo sertifikatą siekdama, kad Norvegija pasinaudotų Norvegijoje galiojančiomis nuostatomis dėl tarifų, ir kuriems taikoma Susitarimo 3 straipsnio 1 dalis, netaikomas joks muito mokesčio gražinimas arba atleidimas nuo muito mokesčio. Tačiau ši taisyklė netaikoma kai panaudoti produktai yra nurodyti šio protokolo 25 straipsnio 1 dalies a punkte.

3. Nepažeidžiant Protokolo Nr. 2 1 straipsnio, Norvegijoje importuotiems ar panaudotiems prekių gamybai produktams, kuriems Norvegijos muitinė išdavė judėjimo sertifikatą siekdama, kad būtų galima pasinaudoti Danijoje arba Jungtinėje Karalystėje galiojančiomis nuostatomis dėl tarifų, ir kuriems taikoma Susitarimo 3 straipsnio 1 dalis, netaikomas joks muito mokesčio gražinimas arba atleidimas nuo muito mokesčio. Tačiau ši taisyklė netaikoma, kai panaudoti produktai yra nurodyti šio protokolo 25 straipsnio 1 dalies a punkte.

4. Šiame ir tolesniuose straipsniuose sąvoka "muito mokesčiai" taip pat reiškia muito mokesčiams lygiaverčio poveikio privalomuosius mokėjimus.

24 straipsnis

1. Prireikus gali būti reikalaujama judėjimo sertifikatuose nurodyti, kad produktai, kuriems jie išduoti, tapo kilmės statusą turinčiais produktais ir kad jie buvo papildomai perdirbti laikantis 25 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų iki tos dienos, kai minėtiems produktams taikomi muito mokesčiai buvo panaikinti prekyboje tarp pirminės sudėties Bendrijos ir Airijos bei Norvegijos.

2. Kitais atvejais prireikus iš jų gali būti reikalaujama nurodyti gautą pridėtinę vertę kiekvienoje iš šių teritorijų:

- pirminės sudėties Bendrijoje,

- Airijoje,

- Danijoje, Jungtinėje Karalystėje,

- Norvegijoje,

- kiekvienoje iš šio protokolo 2 straipsnyje nurodytų šešių šalių.

25 straipsnis

1. Importuojant į Norvegiją ar Daniją šiems produktams gali būti taikomos Norvegijoje arba abiejose šalyse galiojančios ir Susitarimo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos tarifų nuostatos:

a) produktams, kurie atitinka šio Protokolo reikalavimus ir kuriems buvo išduotas judėjimo sertifikatas, nurodantis, kad jie tapo kilmės statusą turinčiais produktais ir kad jie buvo papildomai perdirbti tik Norvegijoje arba dviejose pirmiau nurodytose šalyse arba šio protokolo 2 straipsnyje nurodytose šešiose šalyse;

b) produktams, kitiems nei 50–62 skirsniuose klasifikuojamiems produktams, kurie atitinka šio protokolo reikalavimus ir kuriems buvo išduotas judėjimo sertifikatas, nurodantis:

1) kad jie buvo gauti perdirbant prekes, kurios, jas eksportavus iš pirminės sudėties Bendrijos arba iš Airijos, jau ten tapo kilmės statusą turinčiais produktais;

2) ir kad Norvegijoje arba pirmiau minėtose dviejose šalyse arba kitose šešiose šio protokolo 2 straipsnyje nurodytose šalyse gauta pridėtinė vertė sudaro 50 % ar daugiau procentų tų produktų vertės;

c) produktams, klasifikuojamiems 50–62 skirsniuose ir išvardytiems toliau nurodytoje 2 skiltyje, atitinkantiems šio protokolo reikalavimus, ir kuriems buvo išduotas judėjimo sertifikatas, nurodantis, kad jie buvo gauti perdirbant toliau nurodytoje 1 skiltyje išvardytas prekes, kurios, jas eksportuojant iš pirminės sudėties Bendrijos arba iš Airijos, ten įgijo kilmės statusą.

| 1 skiltis | 2 skiltis |

| Naudoti gaminiai | Gauti gaminiai |

| |

1. | 50.30 | Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti, šilko šukuotines pašukas ir iškedentas arba išplaušintas nuokarpas) | Visi gaminiai, klasifikuojami nuo 50 iki 62 skirsnio | |

56.03 | Sintetinių, ištisinių arba sutraukytų pluoštų atliekos, įskaitant verpalų atliekas ir ir sukedentą žaliavą, nekarštos, nešukuotos arba kitaip neparuoštos verpimui | | |

2. | 53.05 | Avių arba ėriukų vilnos arba kitų švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvulių plaukai atliekos, sukaršti arba šukuoti | Visi gaminiai, klasifikuojami nuo 50 iki 57 skirsnio | |

3. | ex 56.01 | Sintetiniai tekstilės pluoštai (nevientisieji), nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpimui | Visi gaminiai, klasifikuojami nuo 50 iki 57 skirsnio, išskyrus klasifikuojamus 56.04 pozicijoje:Cheminiai pluoštai ir cheminių pluoštų atliekos (vientisieji arba nevientisieji), karšti, šukuoti arba kitu paruošti verpimuiNuo 58 iki 62 skirsnio klasifikuojami gaminiai: | |

ex 59.01: | Higieniniai paketai |

ex 56.02 | Ištisinė gijų gniūžtė, skirta ištisinių sintetinių audinių gamybai | ex 59.04: | Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, išskyrus pirminius verpalus, sudarytus iš vientisųjų sintetinių tekstilės pluoštų |

4. | ex 56.01 ex 56.02 | Vientisųjų gijų gniūžtės Polipropileno pluoštai su sąlyga, jeigu jų vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo gaminio vertės | ex 59.02 | Smaigstytinis veltinys, įmirkytas arba neįmirkytas, aptrauktas arba neaptrauktas |

5. | nuo ex 50 iki 57 skirsnio | Verpalai | ex 50.09 | Dažyti audiniai, kurių sudėtyje esantis šilkas arba šilko atliekos, išskyrus šukuotines pašukas, sudaro ne mažiau kaip 80 % masės |

ex 51.04 | Vientisųjų cheminių pluoštų audiniai su plaušeliais |

ex 55.09 | Kiti medvilniniai audiniai su plaušeliais |

ex 55.09 | Standus muslinas, balintas, merserizuotas ir pergamentuotas |

ex 56.07 | Cheminių pluoštų, nevientisųjų arba atliekų, audiniai su plaušeliais |

58.01 | Kilimai, kiliminės dangos, kilimėliai, rišti (gatavi arba negatavi) |

ex 59.01 | Higieniniai paketai |

ex 59.15 | Tekstilės žarnos ir panašūs tekstiliniai vamzdžio pavidalo dirbiniai, kuriuose lino arba kanapės arba jų abiejų masė ne didesnė kaip 50 % tekstilės medžiagos komponentų masės. |

ex 59.17 | Sietų audiniai |

ex 59.17 | Tekstilės dirbiniai, išskyrus apibrėžtus 59 skirsnio 5 pastabos a dalyje |

ex 60.03 | Pėdkelnės, apatinės pėdkelnės, kojinės, kojinės dengiančios kulkšnis, puskojinės ir panašūs gaminiai, gatavi ir tinkami dėvėti |

ex 60.06 | Dirbinių, klasifikuojamų 60.02–60.05 pozicijose, pobūdžio dirbiniai, megzti arba nerti ir elastiniai arba gumuoti, gatavi ir tinkami dėvėjimui arba naudojimui |

6. | nuo ex 50 iki 59 skirsnio | Pirminiai siūlai | ex 59.05 | Tinklai, rišti iš virvių, virvelių arba lynų ir gatavi žvejybos tinklai iš pluoštinių tekstilės medžiagų, virvių, virvelių arba lynų: |

59.06 | Kiti dirbiniai pagaminti iš siūlų, virvių, virvelių, lynų arba kabelių, išskyrus tekstilinius audinius ir dirbinius pagamintus iš tokių audinių |

7. | ex 55 ir 56 skirsnis | Pirminiai siūlai | ex 58.08 | Rištiniai tinkliniai audiniai, kurių tinklo akys yra vienodo dydžio kvadrato arba deimanto formos, rišti kiekviename kampe, vien tik iš medvilnės arba sintetinių tekstilės pluoštų |

8. | ex 51.01 | Vientisieji verpalai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, neskirti mažmeninei prekybai | ex 58.08 | Rištiniai tinkliniai audiniai, kurių tinklo akys yra vienodo dydžio kvadrato arba deimanto formos, rišti kiekviename kampe, vien tik iš medvilnės arba sintetinių tekstilės pluoštų |

ex 51.02 | Monofilas, juostelė (dirbtiniai šiaudai ir panašūs dirbiniai) ir imituotinis ketgutas, iš sintetinių tekstilinių medžiagų | ex 59.04 | Virvės, virvelės, lynai ir trosai padengti arba nepadengti, išskyrus pirminius siūlus vien tik iš sintetinių tekstilinių pluoštų |

59.05 | Tinklai, rišti iš virvių, virvelių arba lynų ir gatavi žvejybos tinklai iš pluoštinių tekstilės medžiagų, virvių, virvelių arba lynų |

59.06 | Kiti dirbiniai pagaminti iš siūlų, virvių, virvelių, lynų arba kabelių, išskyrus tekstilinius audinius ir dirbinius, pagamintus iš tokių audinių |

9. | ex 51.01 ex 51.02 ex 56.05 | Verpalai, monofilas, juostelė (dirbtiniai šiaudai ir panašūs dirbiniai) ir imituotinis ketgutas iš variuotų pluoštų | 58.06 | Austos etiketės, emblemos ir panašūs dirbiniai, rietime, juostelėmis arba iškirpti tam tikromis formomis ar dydžiais, nesiuvinėti |

10. | ex 51.02 | Monofilas iš poliesterių | ex 59.17 | Audiniai (išskyrus veltus tekstilinių pluoštų audinius), paprastai naudojami celiuliozinės masės, popieriaus arba kartono, įskaitant cilindrinius arba nesibaigiančius audinius, gamyboje ir apdailoje |

11. | nuo ex 50 iki 59 skirsnio | Audiniai ir kiti gaminiai, išskyrus klasifikuojamus 59.10 ir 59.11 pozicijose | 59.10 | Linoleumas ir tekstilės pagrindo medžiagos, paruoštos panašiai, kaip linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų formų gabalais arba naudojamas grindų dangai; grindų danga, sudaryta iš dangos, pritvirtintos prie tekstilinio pagrindo, supjaustytos arba nesupjaustytos reikiamų formų gabalais |

ex 59.11 | Plokštės, lakštai ir juostelės iš akytos gumos, kombinuoti su tekstiliniais pluoštais |

12. | nuo ex 50 iki 59 skirsnio | Audinys, jeigu audinio (neįskaitant pamušalų, apsiuvų ir priedų) vertė ne didesnė kaip 45 % gatavo gaminio vertės | ex 61.01 | Vyriški ir berniukų viršutiniai drabužiai, gatavi ir tinkami dėvėti |

ex 61.02 | Moteriški, mergaičių ir kūdikių viršutiniai drabužiai, gatavi ir tinkami dėvėti: suknelės, sijonai, švarkai, kelnės (išskyrus kelnes iš 55.08 arba 55.09 pozicijose klasifikuojamų pluoštų), kostiumai (sudaryti iš švarko ir sijono arba švarko ir kelnių) ir paltai |

13. | nuo ex 50 iki 59 skirsnio | Audinys, jeigu audinio vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo gaminio vertės | ex 61.09 | Liemenėlės, korsetai, juosmenėlės, gracijos, juosmenėlės-korsetai, juosmens diržai ir kiti gaminiai, dėvimi kaip kūną palaikantys drabužiai, elastiniai arba neelastiniai, gatavi ir tinkami dėvėti |

Šios straipsnio nuostatos taikomos tik produktams, kuriems pagal šio Susitarimo ir prie jo pridėtų protokolų nuostatas panaikinami muito mokesčiai pasibaigus tarifo panaikinimo laikotarpiui kiekvienam produktui.

Pirmiau pateiktos nuostatos toliau nebetaikomos, kai baigiasi kiekvienam produktui nustatytas tarifo panaikinimo laikotarpis.

2. Kitais nei 1 dalyje nurodytais atvejais, Norvegija arba Bendrija gali priimti pereinamojo laikotarpio nuostatas, skirtas neimti Susitarimo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų muitų nuo vertės, atitinkančios Norvegijos arba Bendrijos kilmės statusą turinčių produktų vertę, kurie buvo apdirbti arba perdirbti siekiant gauti kitus produktus, atitinkančius šiame protokole nurodytus reikalavimus, ir kurie vėliau importuojami į Norvegiją arba į Bendriją.

26 straipsnis

Susitariančiosios Šalys imasi priemonių, būtinų sudaryti susitarimus su Austrija, Suomija, Islandija, Portugalija, Švedija ir Šveicarija, kad būtų galima įgyvendinti šį protokolą.

27 straipsnis

1. Įgyvendinant šio Susitarimo 2 straipsnio 1 dalies A punktą bet koks produktas, turintis vienos iš šiame straipsnyje nurodytų šešių valstybių kilmės statusą, laikomas kilmės statuso neturinčiu produktu per laikotarpį ar laikotarpius, kai Norvegija taiko muito normą, taikomą trečiosioms šalims, arba bet kokią kitą to produkto apsaugos priemonę nurodytos šalies atžvilgiu, vadovaudamasi nuostatomis, reglamentuojančiomis prekybą tarp Norvegijos ir pirmiau minėtame 2 straipsnyje nurodytų šešių šalių.

2. Įgyvendinant šio Susitarimo 2 straipsnio 1 dalies B punktą bet koks produktas, turintis vienos iš šiame straipsnyje nurodytų šešių valstybių kilmės statusą, laikomas kilmės statuso neturinčiu produktu per laikotarpį ar laikotarpius, kai Bendrija taiko muito normą, taikomą trečiosioms šalims arba bet kokią kitą to produkto apsaugos priemonę nurodytos šalies atžvilgiu, vadovaudamasi susitarimu, sudarytu tarp Bendrijos ir tos šalies.

28 straipsnis

Jungtinis komitetas gali nuspręsti pakeisti šio protokolo I dalies 5 straipsnio 3 dalies, II dalies, III dalies 23, 24 ir 25 straipsnių ir I, II, III, V bei VI priedų nuostatas. Jis, visų pirma, įpareigojamas imtis būtinų priemonių jas pritaikyti prie konkrečių prekių arba tam tikrų transportavimo būdų skirtingų reikalavimų.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

PAAIŠKINAMOSIOS PASTABOS

1 pastaba – 1 straipsnis

Sąvokos "Bendrija" arba "Norvegija" taip pat apima atitinkamai Bendrijos valstybių narių arba Norvegijos teritorinius vandenis.

Laivai, plaukiojantys atviroje jūroje, įskaitant žuvų perdirbimo laivus, kuriuose sugautos žuvys yra apdirbamos ar perdirbamos, laikomi valstybės, kuriai jie priklauso teritorijos dalimi, jeigu jie atitinka 5 paaiškinamojoje pastaboje nurodytus reikalavimus.

2 pastaba – 1, 2 ir 3 straipsniai

Siekiant nustatyti, ar prekės yra kilusios Bendrijoje ar Norvegijoje, ar vienoje iš 2 straipsnyje nurodytų šalių, būtina nustatyti, ar toms prekėms pagaminti naudojami energija ir kuras, mašinos ir prietaisai yra kilę trečioje šalyje, ar ne.

3 pastaba – 2 ir 5 straipsniai

Siekiant įgyvendinti 2 straipsnio 1 dalies A punkto b papunktį ir B punkto b papunktį, procentinio dydžio taisyklė taikoma darant nuorodą į A ir B sąrašuose pateiktas nuostatas dėl gautos pridėtinės vertės. Kai gauti produktai įrašomi į A sąrašą, procentinio dydžio taisyklė yra papildomas kriterijus kartu su tarifo pozicijos pakeitimu bet kuriam iš panaudotų kilmės statuso neturinčių produktų. Taip pat nuostatos dėl galimybės kumuliuoti A ir B sąrašuose pateiktus procentinius dydžius bet kuriam gautam produktui atmetimo taikomos kiekvienoje šalyje gautai pridėtinei vertei.

4 pastaba – 1, 2 ir 3 straipsniai

Pakuotė laikoma sudarančia vienetą kartu jose esančiomis prekėmis. Tačiau ši nuostata netaikoma pakuotėms, kurios nėra normalaus tipo supakuotam gaminiui, ir kuri turi išliekamąją naudojamąją vertę bei yra ilgalaikė, nepaisant jos įpakavimo funkcijos.

5 pastaba – 4 straipsnio f punktas

Sąvoka "jų laivai" taikoma tik laivams:

a) kurie yra registruoti arba įrašyti Bendrijos valstybėje narėje ar Norvegijoje;

b) kurie plaukioja su Bendrijos valstybės narės arba Norvegijos vėliava;

c) kurių bent 50 % nuosavybės priklauso Bendrijos valstybės narės arba Norvegijos piliečiams ar kompanijai, kurios pagrindinė buveinė yra vienoje iš šių valstybių ir kurios vadovas ar vadovai, direktorių tarybos ar stebėtojų tarybos pirmininkas ir dauguma tokių tarybų narių yra Bendrijos valstybės narės arba Norvegijos piliečiai ir kurios, be to, jei tai yra ūkinė bendrija arba ribotos atsakomybės bendrovė, bent pusė kapitalo priklauso toms valstybėms, jų valstybinėms institucijoms arba piliečiams;

d) kurių kapitonas ir vadovaujantys jūrininkai yra Bendrijos valstybės narės arba Norvegijos piliečiai ir

e) kurių bent 75 % įgulos narių yra Bendrijos valstybių narių arba Norvegijos piliečiai.

6 pastaba – 6 straipsnis

"Ex-works kaina" – kaina, sumokėta už prekę gamintojui, kurio įmonėje atliktas galutinis apdirbimas ar perdirbimas, jei į kainą įeina visų gamybai panaudotų produktų vertė.

"Muitinė vertė" – tai muitinė vertė, apibrėžta Konvencijoje dėl prekių vertimo muitinės tikslams, pasirašytos 1950 m. gruodžio 15 d. Briuselyje.

7 pastaba – 8 straipsnis

Muitinės, kurios patvirtina judėjimo sertifikatus pagal 8 straipsnio 3 dalies reikalavimus, turi teisę patikrinti prekes pagal atitinkamos valstybės galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

8 pastaba – 10 straipsnis

Kai judėjimo sertifikatas išduotas prekėms, kurios iš pradžių buvo importuotos iš Bendrijos valstybės narės arba iš Norvegijos ir reeksportuotos toje pačioje valstybėje, naujuose judėjimo sertifikatuose, kuriuos išduoda reeksportuojanti valstybė, privalu, nepažeidžiant 24 straipsnio nuostatų, nurodyti, kokioje valstybėje buvo išduotas judėjimo sertifikato originalas. Kai prekės nebuvo laikomos muitinės sandėlyje, sertifikatuose privalu taip pat nurodyti, kad 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti patvirtinimai buvo tinkamai atlikti.

9 pastaba – 16 ir 22 straipsniai

Kai judėjimo sertifikatas buvo išduotas pagal 8 straipsnio 2 ar 4 dalyse nustatytus reikalavimus bei yra išduotas toje pačioje valstybėje reeksportuotoms prekėms, paskirties šalies muitinė, taikydama administracinio bendradarbiavimo metodus, privalo gauti patvirtintas anksčiau toms prekėms išduoto judėjimo sertifikato ar sertifikatų kopijas.

10 pastaba – 23 ir 25 straipsniai

"Galiojančios tarifo nuostatos" – tai muitas, taikomas 1973 m. sausio 1 d. Danijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Norvegijoje produktams, nurodytiems 25 straipsnio 1 dalyje, arba muitas, kuris pagal Susitarimo nuostatas bus taikomas minėtiems produktams tais atvejais, kai šis muitas bus mažesnis už muitą, taikomą kitiems Bendrijos ar Norvegijos kilmės produktams.

11 pastaba – 23 straipsnis

"Muito mokesčio gražinimas arba bet koks atleidimas nuo muito mokesčio" – tai bet kokia gamybai panaudotų produktų muito mokesčio grąžinamoji išmoka arba atleidimas nuo mokesčio, dalinis arba visiškas, jei ta nuostata teisiškai ar faktiškai pripažįstamas šis gražinimas arba mokesčio netaikymas ar nenustatymas, kai iš minėtų produktų gautos prekės yra eksportuojamos, bet nelaikomos vidaus vartojimui.

12 pastaba – 24 ir 25 straipsniai

24 straipsnio 1 dalis ir 25 straipsnio 1 dalis reiškia, visų pirma, kad netaikomos:

i) 1 straipsnio 2 dalies b punkto paskutinio sakinio nuostatos – pirminės sudėties Bendrijos ir Airijos kilmės produktams, kurie buvo apdirbti ar perdirbti Norvegijoje;

ii) 2 straipsnyje nurodytuose susitarimuose numatytos nuostatos, atitinkančios tą sakinį – pirminės sudėties Bendrijos ir Airijos kilmės produktams, kurie buvo apdirbti ar perdirbti bet kurioje iš šešių šalių.

13 pastaba – 25 straipsnis

Kai kilmės statusą turintys produktai, neatitinkantys 25 straipsnio 1 dalies reikalavimų, yra importuojami į Daniją arba į Jungtinę Karalystę, muitas, sudarantis tarifo sumažinimo pagal Susitarimo 3 straipsnio 2 dalį pagrindą, yra tas muitas, kurį importuojanti šalis 1972 m. sausio 1 d. faktiškai taiko trečiosioms šalims.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

A SĄRAŠAS

Apdirbimo ar perdirbimo procesų operacijų sąrašas, dėl kurio pasikeičia tarifo pozicija, nesuteikiant produktams, kuriems taikomos šios operacijos, kilmės statuso, arba suteikiant šį statusą esant tik tam tikroms sąlygoms

Pagaminti produktai | Apdirbimas ar perdirbimas, nesuteikiantis produktams kilmės statuso | Apdirbimas arba perdirbimas, suteikiantis produktams kilmės statusą, kai yra tenkinamos šios sąlygos |

BMT pozicijos Nr. | Prekės aprašymas |

ex 17.04 | Konditerijos gaminiai iš cukraus, kurių sudėtyje nėra kakavos, išskyrus saldišaknės ekstraktą, kuriame sacharozės kiekis didesnis kaip 10 % masės, bet kurio sudėtyje nėra jokių kitų medžiagų | Gamyba iš kitų produktų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, kurių vertė didesnė kaip 30 % gatavų produktų vertės |

ex 18.06 | Šokoladas ir kiti maisto produktai, kurių sudėtyje yra kakavos, išskyrus produktus, kitus nei kakavos milteliai, pasaldinti tik sacharoze, grietininiai ledai (išskyrus ledų miltelius) ir kiti ledai, šokoladas ir šokolado produktai, įdaryti arba neįdaryti, ir konditerijos gaminiai iš cukraus ir jų pakaitalai pagaminti iš cukraus pakaitalų, turintys kakavos, tiesiogiai supakuotiems į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 500 g | Gamyba iš kitų produktų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, kurių vertė didesnė kaip 30 % gatavų produktų vertės | |

19.01 | Salyklo ekstraktas | Gamyba iš produktų, nurodytų 11.07 pozicijoje | |

19.02 | Maisto produktai iš miltų, krakmolo arba salyklo ekstrakto, naudojami kūdikiams maitinti skirtiems produktams arba dietiniams ar kulinarijos tikslams, kurių sudėtyje esanti kakava sudaro mažiau kaip 50 % masės | Gamyba iš javų ir jų darinių, mėsos ir pieno, arba iš panaudotų, 17 skirsnyje klasifikuojamų, produktų, kurių vertė didesnė kaip 30 % gatavo produkto vertės | |

19.03 | Makaronai, spagečiai ir panašūs produktai | | Gamyba iš kietųjų kviečių |

19.04 | Tapijoka ir saga; tapijokos ar sagos pakaitalai, gauti iš bulvių ar kitų krakmolų | Krakmolo gamyba iš bulvių | |

19.05 | Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (išpūsti ryžiai, kukurūzų dribsniai ir panašūs gaminiai) | Gamyba iš bet kokių produktų, išskyrus klasifikuojamus 17 skirsnyje [1], arba iš panaudotų, 17 skirsnyje klasifikuojamų, produktų, kurių vertė didesnė kaip 30 % gatavo produkto vertės | |

19.06 | Ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai | Gamyba iš produktų, klasifikuojamų 11 skirsnyje | |

19.07 | Duona, džiūvėsiai ir kiti kepiniai, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, medaus, kiaušinių, riebalų; sūrio arba vaisių | Gamyba iš produktų, klasifikuojamų 11 skirsnyje | |

19.08 | Pyragai, sausainiai, bandelės ir kiti kepiniai, kurių sudėtyje yra bet koks kiekis kakavos arba kurių sudėtyje nėra kakavos | Gamyba iš produktų, klasifikuojamų 11 skirsnyje | |

ex 21.05 | Sriubos ir sultiniai, skysto, kieto arba miltelių pavidalo | Gamyba iš produktų, nurodytų 20.02 pozicijoje | |

ex 22.02 | Limonadai, aromatizuoti mineraliniai vandenys ir aromatizuoti gazuotieji vandenys ir kiti nealkoholiniai gėrimai, į kuriuos nepridėta vaisių ir daržovių sulčių, klasifikuojamų 20.07 pozicijoje, kurių sudėtyje nėra pieno arba pieno riebalų, kurių sudėtyje yra cukraus (sacharozės ar invertuotojo cukraus); kiti | Gamyba iš vaisių sulčių [2] arba iš panaudotų, 17 skirsnyje klasifikuojamų, produktų, kurių vertė didesnė kaip 30 % gatavo produkto vertės | |

22.06 | Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, aromatingi aromatiniais ekstraktais | Gamyba iš produktų, nurodytų 08.04, 20.07, 22.04 ir 22.05 pozicijose | |

ex 22.09 | Spiritai, išskyrus romą (rum), arakus (arrack) tafijas (tafia), džiną, viskius, degtinę, kuriose alkoholio etolio koncentracija ne didesnė kaip 45,2o ir slyvų, kriaušių arba vyšnių brendis, kurio sudėtyje yra kiaušinių arba kiaušinių trynių ir (arba) cukraus (sacharozės arba invertuotojo cukraus) | Gamyba iš produktų, nurodytų 08.04, 20.07, 22.04 ir 22.05 pozicijose | |

ex 28.13 | Vandenilio bromidas | Gamyba iš produktų, nurodytų 28.01 pozicijoje [3] | |

ex 28.19 | Cinko oksidas | Gamyba iš produktų, nurodytų 79.01 pozicijoje | |

28.27 | Švino oksidai; raudonasis švino surikas ir oranžinis švino surikas | Gamyba iš produktų, nurodytų 78.01 pozicijoje | |

ex 28.28 | Ličio hidroksidas | Gamyba iš produktų, nurodytų 28.42 pozicijoje [3] | |

ex 28.29 | Ličio fluoridas | Gamyba iš produktų, nurodytų 28.28 arba 28.42 pozicijoje [3] | |

ex 28.30 | Ličio chloridai | Gamyba iš produktų, nurodytų 28.28 arba 28.42 pozicijoje [3] | |

ex 28.33 | Bromidai | Gamyba iš produktų, nurodytų 28.01 arba 28.13 pozicijoje [3] | |

ex 28.38 | Aliuminio sulfatas | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

ex 28.42 | Ličio karbonatai | Gamyba iš produktų, nurodytų 28.28 pozicijoje [3] | |

ex 29.02 | Organiniai bromidai | Gamyba iš produktų, nurodytų 28.01 arba 28.13 pozicijoje [3] | |

ex 29.02 | Trichloretanas (chloro-fenilas) | | Etanolio perdirbimas į chloralį ir chloralio kondensaciją su monochlorbenzeną [3] |

ex 29.35 | Piridinas; alfa-pikolinas; beta-pikolinas; gamma-pikolinas | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

ex 29.35 | Vinilpiridinas | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

ex 29.38 | Nikotino rūgštis | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

30.03 | Vaistai (įskaitant veterinarinius vaistus) | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

31.05 | Kitos trąšos; šiame skirsnyje klasifikuojamos prekės, tablečių, pastilių ir panašių paruoštų formų arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto svoris ne didesnis kaip 10 kg | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

32.06 | Spalvotieji lakai | Gamyba iš produktų, nurodytų 32.04 arba 32.05 pozicijoje [3] | |

32.07 | Kitos dažiosios medžiagos; neorganiniai produktai, naudojami kaip liuminoforai | 28 skirsnyje klasifikuojamų oksidų ir druskų mišiniai, su papildomais mišiniais, tokiais kaip bario sulfatas, bariokarbonato kreida ir satinbaltatai [3] | |

33.02 | Šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai | Gamyba iš produktų, nurodytų 33.01 pozicijoje [3] | |

33.05 | Eterinių aliejų vandeniniai distiliatais ir vandeniniai tirpalai, įskaitant tokius produktus, kurie naudojami medicinoje | Gamyba iš produktų, nurodytų 33.01 pozicijoje [3] | |

35.05 | Dekstrinai ir dekstrinų klijai; tirpus arba degintas krakmolas; krakmolo klijai | | Gamyba iš kukurūzų arba bulvių |

37.01 | Fotoplokštelės ir fotojuostos, plokščiosios, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus popierių, kartoną ir audeklą | Gamyba iš produktų, nurodytų 37.02 pozicijoje [3] | |

37.02 | Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, perforuotos arba neperforuotos | Gamyba iš produktų, nurodytų 37.01 pozicijoje [3] | |

37.04 | Įjautrintos plokštelės ir juostos, eksponuotos bet neišryškintos, negatyvinės ir pozityvinės | Gamyba iš produktų, nurodytų 37.01 arba 37.02 pozicijoje [3] | |

38.11 | Dezinfekcijos priemonės, insekticidai, fungicidai, herbicidai, augalų dygimo lėtikliai, žiurkių nuodai ir panašūs produktai suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą (pavyzdžiui, siera apdorotos juostos, dagčiai ir žvakės bei lipnūs musgaudžiai) | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

38.12 | Paruošti dažiklių fiksatoriai, užpildai ir kandikai, naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

38.13 | Metalo paviršių ėsdinimo preparatai (beicai); fliusai ir kiti pagalbiniai preparatai, skirti litavimui, litavimui kietuoju lydmetaliu arba virinimui; litavimo, litavimo kietuoju lydmetaliu arba suvirinimo milteliai ir pastos iš metalų ir iš kitų medžiagų; preparatai, naudojami suvirinimo elektrodų arba strypų apvalkalams ar šerdims | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

ex 38.14 | Antidetonaciniai preparatai, oksidacijos inhibitoriai, dervų susidarymo inhibitoriai, tirštikliai, antikoroziniai preparatai ir kiti paruošti alyvų, išskyrus paruoštus tepalų priedus | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

38.15 | Paruošti vulkanizacijos greitikliai | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

38.17 | Gesintuvų preparatai ir užpildai; užpildytos gesinimo granatos | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

38.18 | Sudėtiniai tirpikliai ir skiedikliai, skirti lakams ir panašiems produktams | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

ex 38.19 | Chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti kitoje vietoje; chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje: Fuzelis ir kaulų alyva;Naftenų rūgštys ir jų vandenyje netirpios druskos, naftenų rūgščių esteriai;Sulfonaftenų rūgštys ir jų vandenyje netirpstančios druskos; sulfonaftenų rūgščių esteriai;Naftos sulfonatai, išskyrus šarminių metalų, amonio arba etanolaminų naftos sulfonatus; tiofenintos alyvų, gautų iš bituminių mineralų, sulfonrūgštys ir jų druskos;Alkilbenzeno mišiniai ir alkinaftaleno mišiniai;Jonitai;Katalizatoriai;Vakuuminių vamzdžių geteriai;Sunkialydžiai cementai arba skiediniai ir panašūs gaminiai;Šarminis geležies oksidas, skirtas dujoms gryninti;Metalo grafito ar kitų junginių anglis (išskyrus dirbtiną grafitą, kuris klasifikuojamas 38.01 pozicijoje), turintys plokštelių, strypų formą arba pusiau apdoroti | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

ex 39.02 | Polimerizacijos produktai | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

39.07 | Dirbiniai iš medžiagų, nurodytų nuo 39.01 iki 39.06 pozicijose | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

40.05 | Plokštės, lakštai ir juostelės iš nevulkanizuoto gamtinio arba sintetinio kaučiuko, išskyrus rūkytus lakštus ir krepo lakštus, klasifikuojamus 40.01 arba 40.02 pozicijose; nevulkanizuoto gamtinio arba sintetinio kaučiuko granulės, sumaišytos ir paruoštos vulkanizacijai; nevulkanizuotas gamtinis arba sintetinis kaučiukas, į kurį primaišyta suodžių (pridėjus arba nepridėjus alyvos) arba silicio dioksido, iki koaguliacijos arba po jos, bet kurios formos, vadinamas pagrindiniu mišiniu | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

41.08 | Lakuota oda ir lakuotos odos imitacija; metalizuotos odos | | Odos, klasifikuojamos 41.02–41.07 pozicijose dengimas laku arba metalu (išskyrus Indijos avies ir Indijos ožkos ar ožiuko žaliavinę odą, išdirbtos augaliniam rauginimui, arba kitaip paruoštos, akivaizdžiai netinkamos tiesioginėje odos dirbinių gamyboje), kurių panaudotų žaliavinių odų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

43.03 | Kailių dirbiniai | Gamyba iš kailių plokščių, kryžių ir panašių formų (ex 43.02 pozicija) [3] | |

44.21 | Medinės dėžės, dėžutės, rėminė tara, būgnai ir panaši tara | | Gamyba iš kartono, nesupjaustyto pagal nustatytus matmenis |

45.03 | Gamtinės kamštienos dirbiniai | | Gamyba iš produktų, nurodytų 45.01 pozicijoje |

48.06 | Popierius ir kartonas, tik grafuotas, liniuotas arba sužymėtas kvadratėliais, ritininis arba lakštinis | | Gamyba iš popieriaus masės |

48.14 | Bloknotai, vokai, kortelės laiškams, paprastieji atvirlaiškiai ir susirašinėjimo kortelės; dėžutės, maišeliai, aplankai ir rašymo rinkiniai iš popieriaus arba kartono su popieriniais raštinės reikmenimis | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

48.15 | Kitas popierius ir kartonas, supjaustytas pagal nustatytus matmenis ar formą | | Gamyba iš popieriaus masės |

48.16 | Dėžutės, krepšiai ir kitos pakavimo priemonės iš popieriaus arba kartono | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

49.09 | Atvirukai su vaizdais, kalėdiniai atvirukai ir kiti sveikinimų atvirukai su vaizdais, pagaminti bet kokiu būdu, su papuošimais arba be papuošimų | Gamyba iš produktų, nurodytų 49.11 pozicijoje | |

49.10 | Visų rūšių kalendoriai iš popieriaus ar kartono, įskaitant bloknotų pavidalo kalendorius | Gamyba iš produktų, nurodytų 49.11 pozicijoje | |

50.04 [4] | Šilko siūlai, išskyrus šilko šukuotinių pašukų arba kitų šilko atliekų verpalus, neskirti mažmeninei prekybai | | Gamyba iš produktų, nurodytų 50.01 arba 50.02 pozicijoje |

50.05 [4] | Šilko atliekų, išskyrus šukuotines pašukas, verpalai, neskirti mažmeninei prekybai | | Gamyba iš produktų, nurodytų 50.03 pozicijoje, neiškarštų ir neiššukuotų |

50.06 [4] | Šilko šukuotinių pašukų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai | | Gamyba iš produktų, nurodytų 50.03 pozicijoje, neiškarštų ir neiššukuotų |

50.07 [4] | Šilko siūlai ir pašukų verpalai iš šukuotinių ar kitų šilko atliekų, skirti mažmeninei prekybai | | Gamyba iš produktų, nurodytų 50.01, arba iš produktų, nurodytų 50.03 pozicijoje, neiškarštų ir neiššukuotų. |

ex 50.08 [4] | Dirbtinės stygos iš šilko | | Gamyba iš produktų, nurodytų 50.01, arba iš produktų, nurodytų 50.03 pozicijoje, neiškarštų ir neiššukuotų. |

50.09 [5] | Šilko arba šilko atliekų, išskyrus šukuotinių pašukų, audiniai | | Gamyba iš produktų, nurodytų 50.02 arba 50.03 pozicijoje |

50.10 [5] | Šilko šukuotinių pašukų audiniai | | Gamyba iš produktų, nurodytų 50.02 arba 50.03 pozicijoje |

51.01 [5] | Dirbtiniai gijiniai siūlai iš ištisinių pluoštų, neskirti mažmeninei prekybai | | Gamyba iš cheminių produktų arba iš tekstilės plaušų |

51.02 [4] | Monofilas, juostelė (dirbtiniai šiaudai ir panašūs dirbiniai) ir dirbtinės stygos, iš sintetinių pluoštų medžiagų | | Gamyba iš cheminių produktų arba iš tekstilės plaušų |

51.03 [4] | Dirbtiniai gijiniai siūlai iš ištisinių pluoštų, skirti mažmeninei prekybai | | Gamyba iš cheminių produktų arba iš tekstilės plaušų |

51.04 [5] | Audiniai iš dirbtinių pluoštų (vientisųjų), įskaitant audinius iš monofilo arba juostelių, klasifikuojamų 51.01 arba 51.02 pozicijoje | | Gamyba iš cheminių produktų arba iš tekstilės plaušų |

52.01 [4] | Metalizuotieji siūlai, turintys tekstilės siūlų verpalų su metalu arba padengti metalu, bet kokiu būdu | | Gamyba iš cheminių produktų, iš tekstilės plaušų arba natūraliųjų tekstilės pluoštų, nevientisųjų cheminių pluoštų arba jų atliekų, neiškarštų ir neiššukuotų |

52.02 [5] | Audiniai iš metalinių siūlų arba metalizuotųjų siūlų, naudojamų drabužiuose, baldų audiniuose ar panašiuose gaminiuose | | Gamyba iš cheminių produktų, iš tekstilės plaušų arba natūraliųjų tekstilės pluoštų, nevientisųjų cheminių pluoštų arba jų atliekų |

53.06 [4] | Sukarštos avių arba ėriukų vilnos verpalai (vilnoniai verpalai), neskirti mažmeninei prekybai | | Gamyba iš produktų, nurodytų 53.01 arba 53.03 pozicijoje |

53.07 [4] | Šukuotos avių arba ėriukų vilnos verpalai (šukuotinių vilnų verpalai), neskirti mažmeninei prekyba | | Gamyba iš produktų, nurodytų 53.01 arba 53.03 pozicijoje |

53.08 [4] | Karštų arba šukuotų švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai | | Gamyba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų žaliavos, nurodytos 53.02 pozicijoje |

53.09 [4] | Ašutų arba kitų šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai | | Gamyba iš šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų žaliavos, nurodytos 53.02 pozicijoje, arba iš ašutų, nurodytų 05.03 pozicijoje |

53.10 [4] | Avių arba ėriukų vilnos, ašutų arba kitų, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių, gyvūnų plaukų verpalai skirti mažmeninei prekybai | | Gamyba iš medžiagų, nurodytų 05.03 ir 53.01–53.04 pozicijose |

53.11 [5] | Audiniai iš avių arba ėriukų vilnos arba iš kitų švelniavilnių gyvūnų plaukų | | Gamyba iš medžiagų, nurodytų 53.01–53.05 pozicijose |

53.12 [5] | Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, išskyrus ašutų, audiniai | | Gamyba iš produktų, nurodytų 53.02–53.05 pozicijose |

53.13 [5] | Ašutų audiniai | | Gamyba iš ašutų, nurodytų 05.03 pozicijoje |

54.03 [4] | Linų arba ramės (kiniškosios dilgėlės) verpalai, neskirti mažmeninei prekybai | | Gamyba iš neiškarštų ir neiššukuotų produktų, nurodytų 54.01 arba 54.02 pozicijoje |

54.04 [4] | Linų arba ramės (kiniškosios dilgėlės) verpalai, skirti mažmeninei prekybai | | Gamyba iš medžiagų, nurodytų 54.01 arba 54.02 pozicijoje |

54.05 [5] | Linų arba ramės (kiniškosios dilgėlės) audiniai | | Gamyba iš medžiagų, nurodytų 54.01 arba 54.02 pozicijoje |

55.05 [4] | Medvilnės verpalai, neskirti mažmeninei prekybai | | Gamyba iš medžiagų, nurodytų 55.01 arba 55.03 pozicijoje |

55.06 [4] | Medvilnės verpalai, skirti mažmeninei prekybai | | Gamyba iš medžiagų, nurodytų 55.01 arba 55.03 pozicijoje |

55.07 [5] | Vata | | Gamyba iš medžiagų, nurodytų 55.01, 55.03 arba 55.04 pozicijoje |

55.08 [5] | Medvilniniai kilpiniai rankšluostiniai ir panašūs kilpiniai audiniai | | Gamyba iš medžiagų, nurodytų 55.01, 55.03 arba 55.04 pozicijose |

55.09 [5] | Kiti medvilniniai audiniai | | Gamyba iš medžiagų, nurodytų 55.01, 55.03 arba 55.04 pozicijoje |

56.0. | Cheminiai pluoštai (nevientisieji), nekaršti, nešukuoti ir kitu būdu neparuošti verpimui | | Gamyba iš cheminių produktų arba tekstilės plaušų |

56.02 | Ištisinė gijų gniūžtė, skirta ištisinių sintetinių audinių gamybai | | Gamyba iš cheminių produktų arba tekstilės plaušų |

56.03 | Sintetinių, ištisinių arba sutraukytų pluoštų atliekos, įskaitant verpalų atliekas ir sukedentą žaliavą, nekarštos, nešukuotos arba kitaip neparuoštos verpimui | | Gamyba iš cheminių produktų arba tekstilės plaušų |

56.04 | Cheminiai pluoštai, nevientisieji arba atliekos, karšti, šukuoti arba kitu paruošti verpimui | | Gamyba iš cheminių produktų arba tekstilės plaušų |

56.05 [4] | Dirbtiniai gijiniai siūlai, nevientisieji arba atliekos, neskirti mažmeninei prekybai | | Gamyba iš cheminių produktų arba tekstilės plaušų |

56.06 [4] | Dirbtiniai gijiniai siūlai, nevientisieji arba atliekos, skirti mažmeninei prekybai | | Gamyba iš cheminių produktų arba tekstilės plaušų |

56.07 [5] | Cheminių pluoštų, nevientisųjų arba atliekų, audiniai | | Gamyba iš produktų, nurodytų 56.01–56.03 pozicijose |

57.05 [4] | Sėjamųjų kanapių verpalai | | Gamyba iš sėjamosios kanapės žaliavos |

57.06 [4] | Verpalai iš džiuto arba kitokio luobinio tekstilės pluošto, klasifikuojamo 57.03 pozicijoje | | Gamyba iš džiuto žaliavos arba iš kitos tekstilės pluoštų iš karnienos žaliavos, nurodytos 57.03 pozicijoje |

57.07 [4] | Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai | | Gamyba iš augalinių tekstilės pluoštų žaliavos, nurodytos 57.02 arba 57.04 pozicijoje |

57.08 | Popieriniai verpalai | | Gamyba iš produktų, klasifikuojamų 47 skirsnyje, iš cheminių produktų, tekstilės plaušų ar natūraliųjų tekstilės pluoštų, nevientisųjų cheminių pluoštų arba jų atliekų, neiškarštų ir neiššukuotų |

57.09 [5] | Sėjamųjų kanapių audiniai | | Gamyba iš produktų, nurodytų 57.01 pozicijoje |

57.10 [5] | Audiniai iš džiuto arba kitokio luobinio tekstilės pluošto, klasifikuojamo 57.03 pozicijoje | | Gamyba iš džiuto žaliavos arba iš kitos tekstilės pluoštų iš karnienos žaliavos, nurodytos 57.03 pozicijoje |

57.11 [5] | Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai | | Gamyba iš medžiagų, nurodytų 57.02 arba 57.04 pozicijoje, arba iš kokoso plaušų, nurodytų 57.07 pozicijoje |

57.12 | Popieriniai audiniai | | Gamyba iš popieriaus, iš cheminių produktų, tekstilės pluoštų arba iš natūraliųjų tekstilės pluoštų, nevientisųjų cheminių pluoštų ar jų atliekų |

58.01 [6] | Kilimai, kiliminės dangos, kilimėliai, rišti (gatavi arba negatavi) | | Gamyba iš medžiagų, nurodytų 50.01–50.03, 51.01, 53.01–53.05, 54.01, 55.01–55.04, 56.01–56.03 arba 57.01–57.04 pozicijose |

58.02 [6] | Kiti kilimai, kiliminės dangos, kilimėliai, dembliai ir medžiagos dembliams gaminti, ir Kelem, Schumacks ir Karamante kilimėliai ir panašūs kilimėliai (gatavi arba negatavi) | | Gamyba iš medžiagų, nurodytų 50.01–50.03, 51.01, 53.01–53.05, 54.01, 55.01–55.04, 56.01–56.03, 57.01–57.04 pozicijose arba iš kokoso plaušų, nurodytų 57.07 pozicijoje |

58.04 [6] | Pūkiniai audiniai ir šeniliniai audiniai (išskyrus kilpinius rankšluostinius arba panašius kilpinius audinius iš medvilnės, klasifikuojamus 55.08 pozicijoje ir audinius, klasifikuojamus 58.05 pozicijoje) | | Gamyba iš medžiagų, nurodytų 50.01–50.03, 53.01–53.05, 54.01, 55.01–55.04, 56.01–56.03, 57.01–57.04 pozicijose arba iš cheminių produktų ar tekstilės plaušų |

58.05 [6] | Siaurieji pinti audiniai ir siaurieji audiniai (bolduc), kuriuos sudaro tik metmenys be ataudų, surišti adhezyvais, išskyrus dirbinius, klasifikuojamus 58.06 pozicijoje | | Gamyba iš medžiagų, nurodytų 50.01–50.03, 53.01–53.05, 54.01, 55.01–55.04, 56.01–56.03, 57.01–57.04 pozicijose arba iš cheminių produktų ar tekstilės plaušų |

58.06 [6] | Austos etiketės, emblemos ir panašūs dirbiniai, rietime, juostelėmis arba iškirpti tam tikromis formomis ar dydžiais, nesiuvinėti | | Gamyba iš medžiagų, nurodytų 50.01–50.03, 53.01–53.05, 54.01, 55.01–55.04, 56.01–56.03 pozicijose arba iš cheminių produktų ar tekstilės plaušų |

58.07 [6] | Šeniliniai siūlai (įskaitant plaušelių šenilinius siūlus), apvytiniai siūlai (išskyrus metalizuotuosius siūlus, klasifikuojamus 52.01 pozicijoje ir apvytinius ašutų siūlus); pintinės juostelės ir pintinės virvelės ir dekoratyviniai apsiuvai rietime, kutai, pomponai ir panašūs dirbiniai | | Gamyba iš medžiagų, nurodytų 50.01–50.03, 53.01–53.05, 54.01, 55.01–55.04, 56.01–56.03 pozicijose arba iš cheminių produktų ar tekstilės plaušų |

58.08 [6] | Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos, išskyrus austas, megztas arba nertas medžiagas, paprastos | | Gamyba iš medžiagų, nurodytų 50.01–50.03, 53.01–53.05, 54.01, 55.01–55.04, 56.01–56.03 pozicijose arba iš cheminių produktų ar tekstilės plaušų |

58.09 [6] | Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos (išskyrus austas, megztas arba nertas medžiagas), raštuotos; rankiniu arba mechaniniu būdu pagaminti nėriniai, rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais | | Gamyba iš medžiagų, nurodytų 50.01–50.03, 53.01–53.05, 54.01, 55.01–55.04, 56.01–56.03 pozicijose arba iš cheminių produktų ar tekstilės plaušų |

58.10 | Siuvinėjimai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

59.01 [6] | Vata ir vatos dirbiniai; tekstilės dulkės ir gumuliukai | | Gamyba arba iš natūraliųjų pluoštų arba iš cheminių produktų ar tekstilės plaušų |

59.02 [6] | Veltinis ir dirbiniai iš veltinio, įmirkyti arba neįmirkyti, padengti arba nepadengti | | Gamyba arba iš natūraliųjų pluoštų arba iš cheminių produktų ar tekstilės plaušų |

59.03 [6] | Sutvirtintų pluoštų audiniai, panašūs sutvirtintų pluoštų audiniai, ir šių audinių gaminiai, įmirkyti ar padengti arba neįmirkyti ar nepadengti | | Gamyba arba iš natūraliųjų pluoštų arba iš cheminių produktų ar tekstilės plaušų |

59.04 [6] | Virvės, pančiai, lynai arba trosai, pinti arba nepinti | | Gamyba arba iš natūraliųjų pluoštų arba iš cheminių produktų ar tekstilės plaušų ar kokoso plaušų, nurodytų 57.07 pozicijoje |

59.05 [6] | Tinklai, rišti iš virvių, virvelių arba lynų ir gatavi žvejybos tinklai iš pluoštinių tekstilės medžiagų, virvių, virvelių arba lynų | | Gamyba arba iš natūraliųjų pluoštų arba iš cheminių produktų ar tekstilės plaušų ar kokoso plaušų, nurodytų 57.07 pozicijoje |

59.06 [6] | Kiti dirbiniai iš pluošto, virvių, virvelių, lynų arba trosų, išskyrus tekstilės gaminius ir gaminius iš tokių medžiagų | | Gamyba arba iš natūraliųjų pluoštų arba iš cheminių produktų ar tekstilės masės arba iš kokoso pluošto (plaušų) verpalų, nurodytų 57.07 pozicijoje |

59.07 | Tekstilės gaminiai, padengti dervomis (gum) arba krakmolingomis medžiagomis, naudojami knygoms įrišti arba turintys panašią paskirtį; techninė audinio kalkė; paruoštos tapybai gruntuotos drobės; klijuotės, kolenkorai ir panašūs gaminiai, pvz., naudojami skrybėlių pagrindams | | Gamyba iš pluošto |

59.08 | Tekstilės gaminiai, įmirkyti, aptraukti, padengti arba laminuoti celiuliozės dariniais arba kitais dirbtiniais plastikais | | Gamyba iš pluošto |

59.09 | Tekstilės medžiagos apvilktos arba įmirkytos alyva arba padengti preparatais, daugiausia sudarytais iš džiūstančiųjų aliejų | | Gamyba iš pluošto |

59.10 [6] | Linoleumas ir medžiagos, pagamintos su tekstilės pagrindu panašiu būdu kaip linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų formų gabalais, naudojamas kaip grindų dangos; grindų dangos, sudarytos iš apvalkalo su tekstilės pagrindu, supjaustytos arba nesupjaustytos reikiamų formų gabalais | | Gamyba arba iš pluošto arba iš tekstilės pluoštų |

59.11 | Gumuoti tekstilės audiniai, išskyrus gumuotus megztus arba nertus gaminius | | Gamyba iš pluošto |

59.12 | Kitu būdu įmirkyti arba aptraukti tekstilės gaminiai; tapybos būdu dekoruotos drobės, naudojamos kaip teatro dekoracijos, studijų fonai arba panašūs gaminiai | | Gamyba iš pluošto |

59.13 [6] | Elastiniai audiniai ir papuošimai (išskyrus megztus arba nertus dirbinius), į kurių sudėtį įeina tekstilės medžiagos, kombinuotos su guminiais siūlais | | Gamyba iš pirminių verpalų |

59.15 [6] | Tekstilinės žarnos ir panašūs tekstiliniai vamzdžio pavidalo dirbiniai (tiubingas) su vidiniu sluoksniu ar be jo, armuoti ar nearmuoti arba su kitų medžiagų priedais ar be jų | | Gamyba iš produktų, nurodytų 50.01–50.03, 53.01–53.05, 54.01, 55.01–55.04, 56.01–56.03, 57.01–57.04 pozicijose, arba iš cheminių produktų ar tekstilės masės |

59.16 [6] | Pavarų diržai, konvejerių juostos, keltuvų diržai arba jiems gaminti naudojamas beltingas iš tekstilės medžiagų, sutvirtintų arba nesutvirtintų metalu ar kitomis medžiagomis | | Gamyba iš produktų, nurodytų 50.01–50.03, 53.01–53.05, 54.01, 55.01–55.04, 56.01–56.03, 57.01–57.04 pozicijose, arba iš cheminių produktų ar tekstilės masės |

59.17 [6] | Tekstilės gaminiai ir tekstilės dirbiniai, daugiausia naudojami mašinų detalėse arba įrangoje | | Gamyba iš produktų, nurodytų 50.01–50.03, 53.01–53.05, 54.01, 55.01–55.04, 56.01–56.03, 57.01–57.04 pozicijose, arba iš cheminių produktų ar tekstilės masės |

ex 60. skirsnis | Megztos arba nertos prekės, išskyrus megztas arba nertas prekes, kurios gautos susiuvant arba surenkant iš dalių megztas arba nertas prekes (supjaustytos arba gautos tiesiogiai suformuojant) | | Gamyba iš natūraliųjų pluoštų, sukarštų arba šukuotų, iš produktų, nurodytų 56.01–56.03 pozicijose, iš cheminių produktų ar tekstilės masės [6] |

ex 60.02 | Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės, megztos arba nertos, ne elastinės arba gumuotos, gautos susiuvant arba surenkant iš dalių megztas arba nertas prekes (supjaustytos arba gautos tiesiogiai suformuojant) | | Gamyba iš pluošto [7] |

ex 60.03 | Pėdkelnės, apatinės pėdkelnės, kojinės, kojinės dengiančios kulkšnis ir puskojinės, megztos arba nertos, neelastinės arba gumuotos, gautos susiuvant arba surenkant iš dalių megztas arba nertas prekes (supjaustytos arba gautos tiesiogiai suformuojant) | | Gamyba iš pluošto [7] |

ex 60.04 | Apatiniai drabužiai, megzti arba nerti, neelastiniai, negumuoti, gauti susiuvant arba surenkant iš dalių megztas arba nertas prekes (supjaustytos arba gautos tiesiogiai suformuojant) | | Gamyba iš pluošto [7] |

ex 60.05 | Viršutiniai drabužiai ir kiti dirbiniai, megzti arba nerti, neelastiniai, negumuoti, gauti susiuvant arba surenkant iš dalių megztas arba nertas prekes (supjaustytos arba gautos tiesiogiai suformuojant) | | Gamyba iš pluošto [7] |

ex 60.06 | Kiti dirbiniai, megzti arba nerti, elastiniai, gumuoti (įskaitant elastinius antkelius ir elastines kojines), gauti susiuvant arba surenkant iš dalių megztas arba nertas prekes (supjaustytos arba gautos tiesiogiai suformuojant) | | Gamyba iš pluošto [7] |

61.01 | Vyriški ir berniukų viršutiniai drabužiai | | Gamyba iš pluošto [7] [8] |

ex 61.02 | Moteriški, mergaičių ir kūdikių viršutiniai drabužiai, nesiuvinėti | | Gamyba iš pluošto [7] [8] |

ex 61.02 | Moteriški, mergaičių ir kūdikių viršutiniai drabužiai, siuvinėti | | Gamyba iš audinių, nesiuvinėtų, kuriuose panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės [7] |

61.03 | Vyriški ir berniukų apatiniai drabužiai, įskaitant apykakles, marškinius ties krūtine ir rankogalius | | Gamyba iš pluošto [7] [8] |

61.04 | Moteriški, mergaičių ir kūdikių apatiniai drabužiai | | Gamyba iš pluošto [7] [8] |

ex 61.05 | Nosinės, nesiuvinėtos | | Gamyba iš nebalintų pirminių verpalų [7] [8] [9] |

ex 61.05 | Nosinės, siuvinėtos | | Gamyba iš audinių, nesiuvinėtų, kuriuose panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės [7] |

ex 61.06 | Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai, nesiuvinėti | | Gamyba iš natūraliųjų tekstilės pluoštų ar nevientisųjų cheminių pluoštų ar jų atliekų, arba iš cheminių produktų ar tekstilės masės nebalintų pirminių verpalų [7] [8] |

ex 61.06 | Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai, siuvinėti | | Gamyba iš audinių, nesiuvinėtų, kuriuose panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės [7] |

61.07 | Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai | | Gamyba iš pluošto [7] [8] |

ex 61.08 | Apykaklės, kykai, suknelių papuošimai ir siuvinėjimai, korsažai, žabo, rankogaliai, volanai, korsažai ir panašūs moteriškų ir mergaičių drabužių priedai, nesiuvinėti | | Gamyba iš pluošto [7] [8] |

ex 61.08 | Apykaklės, kykai, suknelių papuošimai ir siuvinėjimai, korsažai, žabo, rankogaliai, volanai, korsažai ir panašūs moteriškų ir mergaičių drabužių priedai, siuvinėti | | Gamyba iš audinių, nesiuvinėtų, kuriuose panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės [7] |

61.09 | Liemenėlės, juosmenėlės, korsetai, petnešos, keliaraiščiai ir panašūs dirbiniai (įskaitant megztus arba nertus), elastiniai arba neelastiniai | | Gamyba iš pluošto [7] [8] |

61.10 | Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės, puspirštinės, kojinės ir puskojinės, nesantys megzti arba nerti gaminiai | | Gamyba iš pluošto [7] [8] |

61.11 | Gatavi drabužių priedai (pavyzdžiui suknelės skydeliai, petukai ir kiti pamušai, diržai, movos, antrankoviai, kišenės | | Gamyba iš pluošto [7] [8] |

62.01 | Kelioniniai pledai ir antklodės | | Gamyba iš nebalinto pluošto, klasifikuojamo 50–56 skirsniuose [8] [9] |

ex 62.02 | Lovos skalbiniai, stalo skalbiniai, skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai; užuolaidos ir kiti patalpų įrengimui skirti dirbiniai; nesiuvinėti | | Gamyba iš nebalintų pirminių verpalų [8] [9] |

ex 62.02 | Lovos skalbiniai, stalo skalbiniai, skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai; užuolaidos ir kiti patalpų įrengimui skirti dirbiniai; siuvinėti | | Gamyba iš audinių, nesiuvinėtų, kuriuose panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės |

62.03 | Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti | | Gamyba iš cheminių produktų, tekstilės plaušenų arba natūraliųjų tekstilės pluoštų, nevientisiųjų cheminių pluoštų arba jų atliekų [8] [9] |

62.04 | Dirbiniai iš brezento, burės, tentai, markizės, palapinės ir kempingų įranga | | Gamyba iš pirminių nebalintų verpalų [8] [9] |

62.05 | Kiti gatavi tekstilės dirbiniai (įskaitant drabužių iškarpas (lekalus)) | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės |

64.01 | Avalynė su guminiais arba iš dirbtinės plastinės medžiagos išoriniais padais ir batviršiais | Gamyba iš sujungtų batviršių detalių, pritvirtintų prie puspadžių arba prie kitų padų komponentų, bet nepritvirtintų prie išorinių padų, iš bet kokių medžiagų, išskyrus metalą | |

64.02 | Avalynė su išoriniais padais iš odos arba kompozicinės odos; avalynė (išskyrus avalynę, klasifikuojamą 64.01 pozicijoje) su guminiais arba iš dirbtinės plastinės medžiagos išoriniais padais ir batviršiais | Gamyba iš sujungtų batviršių detalių, pritvirtintų prie puspadžių arba prie kitų padų komponentų, bet nepritvirtintų prie išorinių padų, iš bet kokių medžiagų, išskyrus metalą | |

64.03 | Avalynė su išoriniais padais iš medienos arba iš kamštienos | Gamyba iš sujungtų batviršių detalių, pritvirtintų prie puspadžių arba prie kitų padų komponentų, bet nepritvirtintų prie išorinių padų, iš bet kokių medžiagų, išskyrus metalą | |

64.04 | Avalynė su išoriniais padais iš kitų medžiagų | Gamyba iš sujungtų batviršių detalių, pritvirtintų prie puspadžių arba prie kitų padų komponentų, bet nepritvirtintų prie išorinių padų, iš bet kokių medžiagų, išskyrus metalą | |

65.03 | Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai iš veltinio, pagaminti iš skrybėlių korpusų, gaubtų arba plokščių skrybėlių ruošinių, klasifikuojamų 65.01 pozicijoje, su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais arba neapdailintais kraštais | | Gamyba iš tekstilės pluoštų |

65.05 | Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai (įskaitant tinklelius plaukams), megzti arba nerti ar pagaminti iš nėrinių, veltinio arba iš kitų tekstilės medžiagų rietime (bet ne juostelių pavidalo), su pamušalu arba be pamušalo, apdailintais arba neapdailintais kraštais, su pamušalu arba be pamušalo | | Gamyba iš pluošto arba tekstilės pluoštų |

66.01 | Skėčiai, skėčiai nuo saulės (įskaitant skėčius-lazdas, sodo skėčius ir panašius skėčius) | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

ex 70.07 | Lietinis, valcuotasis, temptasis arba pūstinis stiklas (įskaitant uždėtinį arba armuotąjį stiklą) supjaustytas į reikiamas formas, išskyrus stačiakampio formą, arba išlenktas arba kitu būdu apdorotas (pavyzdžiui, apdorotomis briaunomis arba graviruotas), šlifuotu arba poliruotu paviršiumi arba nešlifuotu ir nepoliruotu paviršiumi; daugiasienis izoliacinis stiklas | Gamyba iš temptojo, lietinio arba valcuotojo stiklo, klasifikuojamo 70.04–70.06 pozicijose | |

70.08 | Beskeveldris stiklas, sudarytas iš grūdintojo arba sluoksniuotojo stiklo, suformuotas arba nesuformuotas | Gamyba iš temptojo, lietinio arba valcuotojo stiklo, klasifikuojamo 70.04–70.06 pozicijose | |

70.09 | Stikliniai veidrodžiai (įskaitant užpakalinio vaizdo veidrodžius), neįrėminti, įrėminti arba su pagrindu | Gamyba iš temptojo, lietinio arba valcuotojo stiklo, klasifikuojamo 70.04–70.06 pozicijose | |

71.15 | Dirbiniai, kurie sudaryti arba kurių sudėtyje yra perlų, brangakmenių arba pusiau brangių akmenų (gamtiniai, sintetiniai arba regeneruoti) | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės [3] |

73.07 | Bliumai, luiteliai, plytelės ir lakštiniai strypai (įskaitant alavuotuosius strypus), iš geležies arba plieno; kuriems suteikiama forma kalimo būdu, iš geležies arba plieno | Gamyba iš produktų, klasifikuojamų 73.06 pozicijoje | |

73.08 | Geležies arba plieno ritiniai, pakartotinai valcuoti | Gamyba iš produktų, klasifikuojamų 73.07 pozicijoje | |

73.09 | Universalios plokštės iš geležies ir plieno | Gamyba iš produktų, klasifikuojamų 73.07 arba 73.08 pozicijoje | |

73.10 | Strypai ir juostos (įskaitant vielos ruošinius), iš geležies arba iš plieno, karštai valcuoti, kalti, išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), šaltai suformuoti arba šaltai užbaigti (įskaitant preciziškai pagamintus); plieninis tuščiaviduris kasybos | Gamyba iš produktų, klasifikuojamų 73.07 pozicijoje | |

73.11 | Kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai, iš geležies arba plieno, karštai valcuoti, kalti, išspausti (ekstruzijos būdu pagaminti), šaltai suformuoti arba šaltai užbaigti; lakštinės atraminės konstrukcijos iš geležies arba iš plieno, išgręžiotos arba neišgręžiotos, perforuotos arba neperforuotos, monolitinės arba surinktos iš elementų | Gamyba iš produktų, klasifikuojamų 73.07–73.10, 73.12 arba 73.13 pozicijoje | |

73.12 | Apkabos ir juostos iš geležies arba plieno, karštai valcuotos arba šaltai valcuotos | Gamyba iš produktų, klasifikuojamų 73.07–73.09 arba 73.13 pozicijoje | |

73.13 | Lakštai ir plokštės iš geležies arba plieno, karštai valcuotos arba šaltai valcuotos | Gamyba iš produktų, klasifikuojamų 73.07–73.09 pozicijoje | |

73.14 | Geležinė arba plieninė viela, padengta arba nepadengta, tačiau neizoliuota | Gamyba iš produktų, klasifikuojamų 73.10 pozicijoje | |

73.16 | Geležinkelių ir tramvajų kelių konstrukcijų sudedamosios dalys iš geležies arba iš plieno: bėgiai, greitbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštinės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės | | Gamyba iš produktų, nurodytų 73.06 pozicijoje |

73.18 | Vamzdžiai ir vamzdeliai ir jų ruošiniai, iš geležies (išskyrus iš ketaus) arba iš plieno, išskyrus didelio slėgio hidroelektrinės vamzdynus | | Gamyba iš produktų, nurodytų 73.06 ir 73.07 pozicijose arba 73.15 pozicijoje, 73.06 ir 73.07 pozicijose nurodytu pavidalu |

74.03 | Apdorotosios juostos, strypai, kampuočiai ir profiliai iš vario; vario viela | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės [3] |

74.04 | Apdorotosios plokštės, lakštai ir juostelės iš vario | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės [3] |

74.05 | Varinė folija (klostyta arba neklostyta, supjaustyta arba nesupjaustyta, perforuota arba neperforuota, padengta arba nepadengta, su atspaudais arba be atspaudų, arba su popieriaus arba kitos sutvirtinančios medžiagos pagrindu arba be pagrindo), kurios storis ne didesnis kaip 0,15 mm (neįskaitant jokio pagrindo storio): | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės [3] |

74.06 | Vario milteliai ir žvyneliai | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės [3] |

74.07 | Vamzdžiai ir vamzdeliai ir jų ruošiniai, iš vario; tuščiaviduriai vario strypai | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės [3] |

74.08 | Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) (pavyzdžiui, movos, alkūnės, atlankos), iš vario | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės [3] |

74.09 | Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš vario, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintų mechaninių arba šiluminių įrenginių | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės [3] |

74.10 | Suvyta viela, lynai, kabeliai, pintos juostos, kobiniai ir panašūs dirbiniai iš geležies arba iš plieno, išskyrus izoliuotus elektros kabelius | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės [3] |

74.11 | Tinkleliai, audiniai, grotelės, tinklai, aptvarai, sutvirtinantys audiniai ir panašios medžiagos (įskaitant transporterių juostas), iš vario | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės [3] |

74.12 | Išplėstinis metalas, iš vario | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės [3] |

74.13 | Grandinės ir jų dalys iš vario | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės [3] |

74.14 | Vinys, vinutės su plačiomis galvutėmis, sąvaržos, kabliukai-vinys, smaili veržtuvai, sąsagos, kapliukai ir braižybos smeigtukai, iš vario, arba ir geležies arba plieno su varinėmis galvutėmis | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės [3] |

74.15 | Varžtai ir veržlės (įskaitant varžtų galvutes ir veržlių kaklelius), užsriegti (-os) arba įsriegtos (-os), arba neužsriegti (-os) ir neįsriegtos (-os), taip pat sraigtai (įskaitant įsukamus kablius ir įsukamus žiedus), iš vario; kniedės, pleištai, kaiščiai, poveržlės ir spyruoklinės poveržlės, iš vario | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės [3] |

74.16 | Spyruoklės iš vario | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės [3] |

74.17 | Variniai neelektriniai buitiniai virimo, kepimo ir šildymo įrenginiai bei jų dalys | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės [3] |

74.18 | Kiti dirbiniai paprastai naudojami buityje, santechnikos įranga vidaus naudojimui, taip pat tokių dirbinių ir įrangos dalys, iš vario | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės [3] |

74.19 | Kiti dirbiniai iš vario | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės [3] |

75.02 | Apdorotosios juostos, strypai, kampuočiai ir profiliai iš nikelio, nikelio viela | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės [3] |

75.03 | Apdorotos plokštės, lakštai, juostelės, iš nikelio; nikelio folija; nikelio milteliai ir žvyneliai | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės [3] |

75.04 | Vamzdžiai ir vamzdeliai ir jų ruošiniai iš nikelio; tuščiaviduriai strypai ir vamzdžių bei vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, movos, alkūnės, atlankos) iš nikelio | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės [3] |

75.05 | Anodai dengimo elektriniu būdu iš nikelio, apdoroti arba neapdoroti, įskaitant pagamintus elektrolizės būdu | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės [3] |

75.06 | Kiti dirbiniai iš nikelio | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės [3] |

76.02 | Apdorotosios juostos, strypai, kampuočiai ir profiliai iš aliuminio; aliuminio viela | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

76.03 | Apdorotosios plokštės, lakštai ir juostelės iš aliuminio | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

76.04 | Aliuminio folija (klostyta arba neklostyta, supjaustyta arba nesupjaustyta, perforuota arba neperforuota, padengta arba nepadengta, su atspaudais arba be atspaudų, arba su popieriaus arba kitos sutvirtinančios medžiagos pagrindu arba be pagrindo), kurios storis (išskyrus bet kokį pagrindą) ne didesnis kaip 0–20 mm | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

76.05 | Aliuminio milteliai ir žvyneliai | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

76.06 | Vamzdžiai ir vamzdeliai ir jų ruošiniai, iš aliuminio; tuščiaviduriai aliuminio strypai | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

76.07 | Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, movos, alkūnės, atlankos) iš aliuminio | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

76.08 | Konstrukcijos, sukomplektuotos arba nesukomplektuotos, ir metalinių konstrukcijų dalys, surinktos arba nesurinktos (pavyzdžiui, angarai ir kiti pastatai, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš aliuminio; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs dirbiniai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš aliuminio | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

76.09 | Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios bet kurių medžiagų (išskyrus suslėgtas ir suskystintas dujas) talpyklos iš aliuminio, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų, aptaisytos arba neaptaisytos, su termoizoliacija arba be termoizoliacijos, tačiau be pritvirtintų mechaninių arba šiluminių įrenginių | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

76.10 | Statinės, būgnai, skardinės, dėžės ir panašios talpyklos iš aliuminio (įskaitant neišardomas arba išardomas cilindrines talpyklas), naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

76.11 | Aliumininės suslėgtų arba suskystintų dujų talpyklos | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

76.12 | Suvyta viela, lynai, kabeliai, pintos juostos ir panašūs dirbiniai iš aliuminio vielos, išskyrus izoliuotus elektros kabelius | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

76.13 | Tinkleliai, audiniai, grotelės, tinklai, aptvarai, sutvirtinantys audiniai ir panašios medžiagos, iš aliuminio vielos | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

76.14 | Išplėstinis metalas iš aliuminio | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

76.15 | Dirbiniai paprastai naudojami buityje, santechnikos įranga vidaus naudojimui, taip pat tokių dirbinių ir įrangos dalys, iš aliuminio | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

76.16 | Kiti dirbiniai iš aliuminio | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

77.02 | Apdorotosios juostos, strypai, kampuočiai ir profiliai iš magnio ir magnio viela; apdorotosios plokštės, lakštai ir juostelės iš magnio, magnio folija; vienodo dydžio pjuvenos ir drožlės, milteliai ir dribsniai, iš magnio, vamzdžiai ir vamzdeliai ir jų ruošiniai iš magnio; tuščiaviduriai magnio strypai | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

77.03 | Kiti dirbiniai iš magnio | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

78.02 | Apdorotosios juostos, strypai, kampuočiai ir profiliai iš švino; švino viela | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

78.03 | Apdorotosios plokštės, lakštai ir juostelės iš švino | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

78.04 | Švininė folija (klostyta arba neklostyta, supjaustyta arba nesupjaustyta, perforuota arba neperforuota, padengta arba nepadengta, su atspaudais arba be atspaudų, arba su popieriaus arba kitos sutvirtinančios medžiagos pagrindu arba be pagrindo), kurios svoris (išskyrus bet kokį pagrindą) ne didesnis kaip 1,7 kg/m2 ; švino milteliai ir žvyneliai | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

78.05 | Vamzdžiai ir vamzdeliai ir jų ruošiniai, iš švino; tuščiaviduriai strypai ir vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (pavyzdžiui, movos, alkūnės, atlankos ir lenktos S raidės forma) | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

78.06 | Kiti dirbiniai iš švino | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

79.02 | Apdorotosios juostos, strypai, kampuočiai ir profiliai iš cinko; cinko viela | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

79.03 | Apdorotosios plokštės, lakštai ir juostelės iš cinko; cinko folija; cinko milteliai ir žvyneliai | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

79.04 | Vamzdžiai ir vamzdeliai ir jų ruošiniai, iš cinko; tuščiaviduriai strypai, vamzdeliai ir jų jungiamosios detalės (pavyzdžiui, movos, alkūnės, atlankos), iš cinko | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

79.05 | Nutekamieji vamzdžiai, stogo skersiniai, stoglangių rėmai ir kiti apdoroti statybos elementai iš cinko | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

79.06 | Kiti dirbiniai iš cinko | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

80.02 | Apdorotosios juostos, strypai, kampuočiai ir profiliai iš alavo; alavo viela | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

80.03 | Apdorotosios plokštės, lakštai ir juostelės iš alavo | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

80.04 | Alavinė folija (klostyta arba neklostyta, supjaustyta arba nesupjaustyta, perforuota arba neperforuota, padengta arba nepadengta, su atspaudais ar be atspaudų, arba su popieriaus, arba kitos sutvirtinančios medžiagos pagrindu, arba be pagrindo), kurios svoris (išskyrus bet kokį pagrindą) ne didesnis kaip 1 kg/m2 ; alavo milteliai ir žvyneliai | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

80.05 | Vamzdžiai ir vamzdeliai ir jų ruošiniai, iš alavo; tuščiaviduriai strypai, vamzdeliai ir jų jungiamosios detalės (pavyzdžiui, movos, alkūnės, atlankos), iš alavo | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

82.05 | Rankinių įtaisų, su varikliu arba be variklio, arba staklių (pavyzdžiui, presavimo, štampavimo, perforavimo, išorinių arba vidinių sriegių sriegimo, gręžimo, tekinimo, pratraukimo, frezavimo, tekinimo arba veržimo) keičiamieji įrankiai, įskaitant metalo tempimo arba išspaudimo (ekstruzijos) štampus (matricas), uolienų arba grunto gręžimo įrankius | | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės [3] |

82.06 | Staklių arba mechaninių įrenginių peiliai ir pjovimo geležtės | | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės [3] |

ex 84. skirsnis | Katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai bei jų dalys, išskyrus šaldytuvus ir šaldymo įrenginius (elektrinius ir kitokius) (84.15 pozicija), siuvamosios mašinos, įskaitant baldus, specialiai pritaikytus siuvamosioms mašinoms (ex 84.41 pozicija) | | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės [10] |

84.15 | Šaldytuvai ir šaldymo įrenginiai (elektriniai ir kitokie) | | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų, neturinčių kilmės statuso, medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės, jeigu panaudotų, turinčių kilmės statusą, medžiagų ir detalių vertė ne mažesnė kaip 50 % [11] |

ex 84.41 | Siuvamosios mašinos, baldai, specialiai pritaikyti siuvamosioms mašinoms | | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų, neturinčių kilmės statuso, medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės, jeigu: a)ne mažiau kaip 50 % vertės sudaro medžiagos ir detalės, skirtos viršutinės dalies surinkimui (išskyrus variklį), turinčios kilmės statusą [11], irb)siūlų įtempimo, sunėrimo ir dygsniavimo zigzagu mechanizmai turi kilmės statusą |

ex 85. skirsnis | Elektros mašinos ir įrenginiai; bei jų dalys; išskyrus produktus, klasifikuojamus 85.14 arba 85.15 pozicijoje | | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų, neturinčių kilmės statuso, medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės |

85.14 | Mikrofonai ir jų stovai; garsiakalbiai; elektriniai garsinio dažnio stiprintuvai | | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų, neturinčių kilmės statuso, medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės, jeigu: a)ne mažiau kaip 50 % vertės sudaro medžiagos ir detalės, turinčios kilmės statusą [11], irb)mažiau kaip 3 % gatavo produkto vertės sudaro neturintys kilmės statuso tranzistoriai [12] |

85.15 | Radijotelegrafijos ir radijotelefonijos perdavimo ir priėmimo aparatai; radijo transliacijų ir televizijos perdavimo ir priėmimo aparatai (įskaitant imtuvus turinčius garso įrašymo arba atkūrimo aparatus) taip pat televizijos kameros; radarai, radionavigaciniai ir nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai | | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų, neturinčių kilmės statuso, medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės, jeigu: a)ne mažiau kaip 50 % vertės sudaro medžiagos ir detalės, turinčios kilmės statusą , ir [11]b)mažiau kaip 3 % gatavo produkto vertės sudaro neturintys kilmės statuso tranzistoriai [12] |

86. skirsnis | Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvai, riedmenys ir jų dalys; geležinkelių arba tramvajaus bėgių įrenginiai ir įtaisai; visų rūšių mechaniniai (įskaitant elektromechaninius) eismo signalizacijos įrenginiai | | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės |

ex 87. skirsnis | Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys, išskyrus produktus, klasifikuojamus 87.09 pozicijoje | | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės |

87.09 | Motociklai, (įskaitant mopedus) ir dviračiai su pagalbiniais varikliais, su priekabomis arba be jų; visų rūšių priekabos | | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų, neturinčių kilmės statuso, medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės, jeigu panaudotų, turinčių kilmės statusą, medžiagų ir detalių vertė ne mažesnė kaip 50 % [11] |

ex 90. skirsnis | Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, precizijos, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai ir jų dalys, išskyrus produktus, klasifikuojamus 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 arba 90.26 pozicijoje | | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės |

90.05 | Refrakciniai teleskopai (monokuliarai ir binokliai), prizminiai arba ne | | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų, neturinčių kilmės statuso, medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės, jeigu panaudotų, turinčių kilmės statusą, medžiagų ir detalių vertė ne mažesnė kaip 50 % [11] |

90.07 | Fotoaparatai; fotoblykstės | | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų, neturinčių kilmės statuso, medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės, jeigu panaudotų, turinčių kilmės statusą, medžiagų ir detalių vertė ne mažesnė kaip 50 % [11] |

90.08 | Kino kameros ir kino projektoriai, garso įrašymo ir garso atkūrimo aparatai; bet koks šių produktų derinys | | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų, neturinčių kilmės statuso, medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės, jeigu panaudotų, turinčių kilmės statusą, medžiagų ir detalių vertė ne mažesnė kaip 50 % [11] |

90.12 | Sudėtiniai optiniai mikroskopai, skirti fotografuoti ar projektuoti vaizdą arba ne | | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų, neturinčių kilmės statuso, medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės, jeigu panaudotų, turinčių kilmės statusą, medžiagų ir detalių vertė ne mažesnė kaip 50 % [11] |

90.26 | Dujų, skysčių ar elektros tiekimo arba gamybos kiekio skaitikliai, jų kalibratoriai | | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų, neturinčių kilmės statuso, medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės, jeigu panaudotų, turinčių kilmės statusą, medžiagų ir detalių vertė ne mažesnė kaip 50 % [11] |

ex 91. skirsnis | Sieniniai arba staliniai bei rankiniai laikrodžiai ir jų dalys, išskyrus produktus, klasifikuojamus 91.04 arba 91.08 pozicijoje | | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės |

91.04 | Kiti laikrodžiai | | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų, neturinčių kilmės statuso, medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės, jeigu panaudotų, turinčių kilmės statusą, medžiagų ir detalių vertė ne mažesnė kaip 50 % [11] |

91.08 | Laikrodžių mechanizmai, surinkti | | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų, neturinčių kilmės statuso, medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės, jeigu panaudotų, turinčių kilmės statusą, medžiagų ir detalių vertė ne mažesnė kaip 50 % [11] |

ex 92. skirsnis | Muzikos instrumentai; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, magnetiniai; šių dirbinių dalys ir reikmenys; išskyrus produktus, klasifikuojamus 92.11 pozicijoje | | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų, neturinčių kilmės statuso, medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės |

92.11 | Patefonai, diktofonai ir kiti garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, įskaitant elektrofonus ir kasetinius grotuvus, su garso įrašymo ir atkūrimo galvutėmis; televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, magnetiniai | | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų, neturinčių kilmės statuso, medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės, jeigu: a)ne mažiau kaip 50 % vertės sudaro medžiagos ir detalės, turinčios kilmės statusą [11], irb)mažiau kaip 3 % gatavo produkto vertės sudaro neturintys kilmės statuso tranzistoriai [12] |

93. skirsnis | Ginklai ir šaudmenys; jų dalys | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

96.02 | Kitos šluotos ir šepečiai (įskaitant šepečius, skirtus naudoti kaip mašinų dalys); dažymo voleliai; valytuvai (išskyrus valytuvus su guminiais velenėliais) ir plaušinės šluotos | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

97.03 | Kiti žaislai; skirti pramogoms veikiantys modeliai | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

98.01 | Sagos ir sagų formos, spraustukai, rankogalių segtukai, spraustukai, spausteliai ir kniedinės spraustės; šių dirbinių ruošiniai | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

98.08 | Rašomųjų mašinėlių juostelės arba panašios juostelės, suvyniotos arba nesuvyniotos; antspaudų pagalvėlės, su dėžutėmis arba be jų | | Gamyba, kurioje panaudotų produktų vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

ex 98.15 | Termosai ir kiti vakuuminiai indai | | Gamyba iš produktų, nurodytų 70.12 pozicijoje |

[1] Ši taisyklė netaikoma, jeigu naudojami Zea Indurata tipo kukurūzai.

[2] Ši taisyklė netaikoma, jeigu naudojamos ananasų, citrinų ir greipfrutų sultys.

[3] Šios nuostatos netaikomos, jeigu prekės pagamintos iš produktų, kurie įgijo kilmės statusą pagal B sąraše nustatytas sąlygas.

[4] Pluoštui, kuris sudarytas iš dviejų arba daugiau tekstilės medžiagų, taikomos sąlygos, paminėtos šiame sąraše, atsižvelgiant į kiekvieną poziciją, pagal kurią klasifikuojami pluoštai, iš kitų tekstilės medžiagų, iš kurių gaunamas mišrus pluoštas. Tačiau ši taisyklė netaikoma bet kuriai vienai arba mišrioms tekstilės medžiagoms, kurių sudėtyje esančios tekstilės medžiagos sudaro ne daugiau kaip 10 % masės.

[5] iki 30 %, kai minima medžiaga yra pluoštas, kurio plotis ne didesnis kaip 5 mm, kurio pagrindą sudaro arba plonos aliuminio juostos arba dirbtinės plastinės medžiagos juostelės, padengtos arba nepadengtos aliuminio milteliais, įstatant ir įklijuojant į pagrindą, tepant permatomus arba spalvotus klijus tarp dviejų dirbtinės plastinės medžiagos juostelių.

[6] iki 30 %, kai minima medžiaga yra pluoštas, kurio plotis ne didesnis kaip 5 mm, kurio pagrindą sudaro arba plonos aliuminio juostos arba dirbtinės plastinės medžiagos juostelės, padengtos arba nepadengtos aliuminio milteliais, įstatant ir įklijuojant į pagrindą, tepant permatomus arba spalvotus klijus tarp dviejų dirbtinės plastinės medžiagos juostelių.

[7] Panaudotos puošmenos ir priedai (išskyrus pamušalus ir tarpinius pamušalus), kurie keičia tarifų poziciją, nepanaikina kilmės statuso pagamintiems produktams, jeigu jų svoris ne didesnis kaip 10 % viso panaudotų tekstilės medžiagų svorio.

[8] Šios nuostatos netaikomos, jeigu produktai pagaminti iš margintų audinių pagal B sąraše nustatytas sąlygas.

[9] Produktams, kurie yra pagaminti iš dviejų arba daugiau tekstilės medžiagų, ši taisyklė netaikoma vienai arba daugiau sumaišytos tekstilės medžiagai, jeigu jos arba jų svoris ne didesnis kaip 10 % viso panaudotų tekstilės medžiagų svorio.

[10] Šios nuostatos netaikomos kuro elemtams, klasifikuajmiens 84.59 pozicijoje, iki 1977 m. gruodžio 31 d.

[11] nenustatytos kilmės produktų vertę.

[12] Šis procentas nedidina 40 %.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

B SĄRAŠAS

Apdirbimo ar perdirbimo procesų operacijų sąrašas, dėl kurio nepasikeičia tarifo pozicija, suteikianti produktams, kuriems taikomos šios operacijos, kilmės statusą

Pagaminti produktai | Apdirbimas arba perdirbimas, suteikiantis produktams kilmės statusą |

BMT pozicijos Nr. | Prekės aprašymas |

| Neturinčių kilmės statuso medžiagų ir dalių panaudojimas katiluose, mašinose ir mechaniniuose įrenginiuose ir t. t., kurie nurodyti 84–92 skirsniuose, ir katiluose ir reaktoriuose, kurie klasifikuojami 73.37 pozicijoje, nepanaikina šių produktų, kaip turinčių kilmės statusą, statuso, jeigu šių produktų ir dalių vertė ne didesnė kaip 5 % gatavo produkto vertės |

ex 25.09 | Žemės dažai, degti arba miltelių pavidale | Žemės dažų smulkinimas, kalcinavimas ir sutrynimas |

ex 25.15 | Marmuras, supjaustytas formuojant kvadrato skerspjūvį, nestoresnis nei 25 cm | Pjaustymas į plokštes arba dalis, marmuro poliravimas, šlifavimas ir valymas, įskaitant marmurą, grubiai perskeltą, toliau neapdorotą, grubiai aptašytą formuojant kvadrato skerspjūvį arba supjaustytą formuojant kvadrato skerspjūvį, nestoresnį kaip 25 cm |

ex 25.16 | Granitas, porfyras, bazaltas, smiltainis ir kiti paminklams ar statybai skirti akmenys, supjaustyti formuojant kvadrato skerspjūvį, nestoresni kaip 25 cm | Granito, porfyro, bazalto, smiltainio ir kitų paminklams ar statybai skirtų akmenų, įskaitant akmenis, grubiai perskeltus, toliau neapdorotus, pjaustymas, grubiai aptašyti formuojant kvadrato skerspjūvį arba supjaustyti formuojant kvadrato skerspjūvį, nestoresnį kaip 25 cm |

ex 25.18 | Degtas dolomitas; aglomeruotas dolomitas (įskaitant dervotą dolomitą) | Neapdoroto dolomito kalcinavimas |

28.– 37. skirsnis | Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija | Apdorojimas arba perdirbimas, kuriame panaudotų, neturinčių kilmės statuso, produktų vertė ne didesnė kaip 20 % gatavo produkto vertės |

ex 38. skirsnis | Įvairūs chemijos produktai, išskyrus rafinuotą talo alyvą | Apdorojimas arba perdirbimas, kuriame panaudotų, neturinčių kilmės statuso, produktų vertė ne didesnė kaip 20 % gatavo produkto vertės |

ex 38.05 | Rafinuota talo alyva | Žalios talo alyvos perdirbimas |

39. skirsnis | Dirbtinės dervos ir dirbtinis plastikas, celiuliozės esteriai ir eteriai; jų dalys | Apdorojimas arba perdirbimas, kuriame panaudotų, neturinčių kilmės statuso, produktų vertė ne didesnė kaip 20 % gatavo produkto vertės |

ex 40.01 | Lietinės gumos plokštės, skirtos padams | Gamtinio kaučiuko krepinių lakštų laminavimas |

ex 40.07 | Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis | Gamyba iš guminių siūlų ir kordo |

ex 41.01 | Avių ir ėriukų oda be vilnos | Vilnos šalinimas nuo avių ir ėriukų odos |

ex 41.02 | Papildomai raugintos galvijų odos (įskaitant buivolų odą), arklenos, išskyrus odą, klasifikuojamą 41.06–41.08 pozicijoje | Galvijų odos papildomas rauginimas (įskaitant buivolų odą), arklenos, toliau neapdorotos, išskyrus rauginimą |

ex 41.03 | Papildomai raugintos avių ir ėriukų odos, išskyrus odą, klasifikuojamą 41.06–41.08 pozicijose | Avių ir ėriukų odos papildomas rauginimas, toliau neapdorotos, išskyrus rauginimą |

ex 41.04 | Papildomai raugintos ožkų ir ožiukų odos, išskyrus odą, klasifikuojamą 41.06–41.08 pozicijose | Ožkų ir ožiukų odos papildomos rauginimas, toliau neapdorotos, išskyrus rauginimą |

ex 41.05 | Kitos papildomai raugintos odos rūšys, išskyrus odą, klasifikuojamą 41.06–41.08 pozicijose | Kitų rūšių odų papildomas rauginimas, toliau neapdorotų, išskyrus rauginimą |

ex 43.02 | Sujungti kailiai | Raugintų arba išdirbtų kailių balinimas, dažymas, išdirbimas, pjaustymas ir sujungimas |

50.09 ex | Marginti audiniai | Audinių, kurių vertė ne didesnė kaip 47,5 % gatavo produkto vertės, dekoravimas baigiamosiomis operacijomis (balinimas, taurinimas, džiovinimas, garinimas, mazgų užmezgimas, adymas, impregnavimas, dekatiravimas, merserizavimas) |

50.10 |

ex51.04 |

ex53.11 |

ex53.12 |

ex53.13 |

ex54.05 |

ex55.07 |

ex55.08 |

ex55.09 |

ex56.07 |

ex 68.03 | Dirbiniai iš skalūnų, įskaitant dirbinius iš aglomeruotų skalūnų | Gamyba iš skalūno dirbinių |

ex 68.13 | Dirbiniai iš asbesto; dirbiniai iš mišinių, daugiausia sudarytų iš asbesto, arba iš mišinių, daugiausia sudarytų iš asbesto ir magnio karbonato | Gamyba iš dirbinių iš asbesto arba dirbinių iš mišinių, daugiausia sudarytų iš asbesto, arba iš mišinių, daugiausia sudarytų iš asbesto ir magnio karbonato |

ex 68.15 | Dirbiniai iš žėručio, įskaitant sujungtas žėručio atplaišas su popieriaus arba audinio pagrindu | Gamyba iš žėručio dirbinių |

ex 70.10 | Pjaustyti stiklo buteliai | Butelių, kurių vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės, pjaustymas |

ex 70.13 | Pjaustyti stiklo dirbiniai (išskyrus gaminius, klasifikuojamus pozicijoje Nr. 70.19) dažniausiai naudojami stalui serviruoti, virtuvėje, tualetui, biure, interjerams dekoruoti arba turintys panašią paskirtį | Stiklo dirbinių, kurių vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės, pjaustymas |

ex 70.20 | Dirbiniai pagaminti iš stiklo pluošto | Gamyba iš neapdoroto stiklo pluošto |

ex 71.02 | Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys, supjaustyti arba kitu būdu apdoroti, nesuverti, neaptaisyti arba neįtvirtinti (išskyrus nesurūšiuotus akmenis laikinai suvertus gabenimo patogumui) | Gamyba iš neapdorotų brangakmenių ir pusbrangių akmenų |

ex 71.03 | Sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, supjaustyti arba kitu būdu apdoroti, nesuverti, neaptaisyti arba neįtvirtinti (išskyrus nesurūšiuotus akmenis laikinai suvertus gabenimo patogumui) | Gamyba iš neapdorotų sintetinių arba regeneruotų brangakmenių arba pusbrangių akmenų |

ex 71.05 | Sidabras ir sidabro lydiniai, įskaitant pasidabravimą ir paplatinuotą sidabrą, pusiau apdorotas | Neapdoroto sidabro ir sidabro lydinių valcavimas, tempimas, kalimas arba šlifavimas |

ex 71 .05 | Sidabras, įskaitant pasidabravimą ir paplatinuotą sidabrą, neapdorotas | Neapdoroto sidabro ir sidabro lydinių išlydinimas arba elektrolitinis atskyrimas |

ex 71.06 | Valcuotasis sidabras, pusiau apdorotas | Neapdoroto valcuoto sidabro valcavimas, tempimas, kalimas arba šlifavimas |

ex 71.07 | Auksas, įskaitant auksą, padengtą platina, pusiau apdorotas | Neapdoroto aukso, įskaitant auksą, padengtą platina, valcavimas, tempimas, kalimas arba šlifavimas |

ex 71.07 | Auksas, įskaitant auksą, padengtą platina, neapdorotas | Neapdoroto aukso, arba aukso lydinių išlydinimas arba elektrolitinis atskyrimas |

ex 71.08 | Valcuotas auksas ant netauriųjų metalų arba sidabro, pusiau apdorotas | Neapdoroto valcuoto aukso ant netauriųjų metalų arba sidabro valcavimas, tempimas, kalimas arba šlifavimas |

ex 71.09 | Platina ir kiti platinos grupės metalai, pusiau apdoroti | Neapdorotos platinos ir kitų platinos grupės metalų valcavimas, tempimas, kalimas arba šlifavimas |

ex 71.09 | Platina ir kiti platinos grupės metalai, neapdoroti | Neapdorotos platinos ir kitų platinos grupės metalų išlydinimas arba elektrolitinis atskyrimas |

ex 71.10 | Valcuotoji platina arba kiti platinos grupės metalai, ant netauriųjų arba tauriųjų metalų, pusiau apdorota | Neapdorotos valcuotos platinos arba kitų platinos grupės metalų, ant netauriųjų arba tauriųjų metalų, valcavimas, tempimas, kalimas arba šlifavimas |

ex 73.15 | Legiruotasis plienas ir plienas, kurio sudėtyje daug anglies: | |

| pavidale, nurodytame 73.07–73.13 pozicijose | Gamyba iš produktų, kurių pavidalas nurodytas 73.06 pozicijoje |

| pavidale, nurodytame 73.14 pozicijoje | Gamyba iš produktų, kurių pavidalas nurodytas 73.06 arba 73.07 pozicijoje |

ex 74.01 | Nerafinuotasis varis ("pūslėtasis" varis ir kiti) | Vario šteino lydymas |

ex 74.01 | Rafinuotas varis | Deginimo arba elektrolitiniu būdu valomas nerafinuotas varis ("pūslėtasis" varis ir kiti), vario atliekos arba laužas |

ex 74.01 | Vario lydiniai | Rafinuoto vario, vario atliekų arba laužo lydimas ir šiluminis apdorojimas |

ex 75.01 | Neapdorotas nikelis (išskyrus elektroninio dengimo anodus, klasifikuojamus 75.05 pozicijoje) | Nikelio šteinų ir kitų tarpinių nikelio metalurgijos produktų valymas elektrolizės, suliejimo arba cheminiu būdu |

ex 77.04 | Berilis, apdorotas | Neapdoroto berilio, kurio vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės, valcavimas, tempimas arba šlifavimas |

ex 81.01 | Volframas, apdorotas | Gamyba iš neapdoroto volframo, kurio vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

ex 81.02 | Molibdenas, apdorotas | Gamyba iš neapdoroto molibdeno, kurio vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

ex 81.03 | Tantalas, apdorotas | Gamyba iš neapdoroto tantalo, kurio vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

ex 81.04 | Kiti netaurieji metalai, apdoroti | Gamyba iš neapdorotų kitų netaurių metalų, kurių vertė ne didesnė kaip 50 % gatavo produkto vertės |

84.06 | Stūmokliniai vidaus degimo varikliai | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės |

ex 84.08 | Varikliai ir jėgainės, išskyrus reaktyvinius variklius ir dujų turbinas | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų, neturinčių kilmės statuso, medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės, jeigu panaudotų, turinčių kilmės statusą, medžiagų ir detalių vertė ne mažesnė kaip 50 % [1] |

84.16 | Kalandravimo mašinos arba kitos valcavimo mašinos (išskyrus skirtas metalui arba stiklui apdoroti) ir šių įrenginių velenai | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų, neturinčių kilmės statuso, medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 25 % gatavo produkto vertės |

ex 84.17 | Mechaniniai įrenginiai, pramoniniai arba laboratoriniai įrenginiai, kaitinami arba nekaitinami elektra, naudojami medžiagų apdorojimui įvairiais, su temperatūros pokyčiu susijusiais, procesais, medienos, popieriaus masės, popieriaus arba kartono gamybos pramonėje | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų, neturinčių kilmės statuso, medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 25 % gatavo produkto vertės |

84.31 | Mašinos ir įrengimai, skirti celiuliozės masės, popieriaus arba kartono gamybai arba apdailai | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų, neturinčių kilmės statuso, medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 25 % gatavo produkto vertės |

84.33 | Visų rūšių popieriaus arba kartono pjaustymo mašinos; kiti popieriaus masės, popieriaus arba kartono gamybos mechaniniai įrenginiai | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų, neturinčių kilmės statuso, medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 25 % gatavo produkto vertės |

ex 84.41 | Siuvamosios mašinos, įskaitant specialiai sukonstruotus baldus, skirtus naudoti kartu su siuvamosiomis mašinomis | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų, neturinčių kilmės statuso, medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 40 % gatavo produkto vertės, jeigu: a)ne mažiau kaip 50 % vertės sudaro medžiagos ir detalės, skirtos viršutinės dalies surinkimui (išskyrus variklį), turinčios kilmės statusą [1]irb)siūlų įtempimo, sunėrimo ir dygsniavimo zigzagu mechanizmai turi kilmės statusą |

87.06 | Autotransporto priemonių, klasifikuojamų 87.01–87.03 pozicijose, dalys ir reikmenys | Apdorojimas, perdirbimas arba surinkimas, kuriame panaudotų medžiagų ir detalių vertė ne didesnė kaip 15 % gatavo produkto vertės |

ex 95.01 | Vėžlių šarvų dirbiniai | Gamyba iš apdorotų vėžlių šarvų |

ex 95.02 | Perlamutro dirbiniai | Gamyba iš apdoroto perlamutro |

ex 95.03 | Dramblio kaulo dirbiniai | Gamyba iš apdorotų dramblio kaulų |

ex 95.04 | Kaulų dirbiniai (išskyrus banginių ūsus) | Gamyba iš apdorotų kaulų (išskyrus banginių ūsus) |

ex 95.05 | Ragų, koralų dirbiniai (gamtiniai arba aglomeruoti) arba kitos gyvūninės raižybos medžiagos | Gamyba iš apdorotų ragų, koralų (gamtinių arba aglomeruotų) arba iš kitų gyvulinės raižybos medžiagų |

ex 95.06 | Augalinių raižybos medžiagų dirbiniai (pavyzdžiui, corozo riešutai) | Gamyba iš apdorotų augalinių raižybos medžiagų (pavyzdžiui, corozo riešutų) |

ex 95.07 | Juodojo gintaro (gagato) dirbiniai (ir mineraliniai juodojo gintaro pakaitalai), gintaras, jūros puta (sepiolita), aglomeruotasis gintaras ir aglomeruotoji jūros puta (sepiolita) | Gamyba iš apdoroto juodojo gintaro (ir mineralinių juodojo gintaro pakaitalų), gintaro, jūros putos (sepiolitos), aglomeruotojo gintaro ir aglomeruotosios jūros putos (sepiolitos) |

ex 98.11 | Pypkės, pypkių kaušeliai, iš medžio, medžio šaknies arba iš kitų medžiagų | Gamyba iš grubiai apdorotų pypkių ruošinių |

[1] nenustatytos kilmės produktų vertę.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

C SĄRAŠAS

Produktų, kuriems netaikomos šio Protokolo nuostatos, sąrašas

BMT pozicijos Nr. | Produkto aprašymas |

ex 27.07 | Absorbuotos alyvos, kurių sudėtyje yra aromatinių dalių, kaip apibrėžta 27 skirsnio 2 pastaboje, kurių ne mažiau kaip 65 % tūrio distiliuojasi iki 250 oC (įskaitant naftos spirito ir benzolo mišinius), skirtos naudoti kaip variklių degalai arba šildymo kuras |

27.09– 27.16 | Mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai |

ex 29.01 | Angliavandeniliai: alifatiniaicioalkanai ir cikloalkenai, išskyrus azulenąbenzenas, toluenas, asilenai,skirti naudoti kaip variklių degalai arba šildymo kuras |

ex 34.03 | Tepimo priemonės, kurių sudėtyje yra naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus priemones, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės |

ex 34.04 | Vaksai, daugiausia sudaryti iš parafino, naftos vaško, vaško, gauto iš bituminių mineralų, anglių dulkių vaško arba vaško nuovirų |

ex 38.14 | Paruošti tepalų priedai |

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Protokolas Nr. 4

dėl tam tikrų su Airija susijusių nuostatų

Nepaisant Susitarimo 13 straipsnio, priemonės, numatytos 6 protokolo 1 ir 2 dalyse ir Akto dėl stojimo sąlygų bei Sutarčių pritaikomųjų pataisų 7 protokolo 1 straipsnyje dėl tam tikrų su Airija susijusių kiekybinių apribojimų bei dėl motorinių transporto priemonių ir motorinių transporto priemonių surinkimo pramonės, taikomos Norvegijai.

--------------------------------------------------

Baigiamasis aktas

EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS

IR NORVEGIJOS KARALYSTĖS

atstovai,

susirinkę vienas tūkstantis devyni šimtai septyniasdešimt trečiųjų metų gegužės keturioliktą dieną Briuselyje,

kad pasirašytų Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimą,

šio Susitarimo pasirašymo metu,

atsižvelgė į toliau išvardytas deklaracijas, pridėtas prie šio Akto:

1. Europos ekonominės bendrijos deklaraciją dėl Susitarimo 23 straipsnio 1 dalies,

2. Europos ekonominės bendrijos deklaraciją dėl tam tikrų Susitarimo nuostatų regioninio taikymo.

Udfærdiget i Bruxelles, denfjortende maj nitten hundrede og treoghalvfjerdsGeschehen zu Brüssel amvierzehnten Mai neunzehnhundertdreiundsiebzigDone at Brussels on thisfourteenth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-threeFait à Bruxelles, lequatorze mai mil neuf cent soixante-treizeFatto a Bruxelles, addìquattordici maggio millenovecentosettantatréGedaan te Brussel, deveertiende mei negentienhonderddrieënzeventigUtferdiget i Brussel,fjortende mai nitten hundre og syttitre

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

DEKLARACIJOS

Europos ekonominės bendrijos deklaracija dėl Susitarimo 23 straipsnio 1 dalies

Europos ekonominė bendrija pareiškia, kad kalbant apie Susitarimo 23 straipsnio 1 dalies atskirą taikymą, kuris yra Susitariančiosioms Šalims privalomas, ji įvertins visus šiam straipsniui prieštaraujančius veiksmus remdamasi kriterijais, atsirandančiais dėl Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 85, 86, 90 ir 92 straipsnių nuostatų taikymo.

--------------------------------------------------

Europos ekonominės bendrijos deklaracija dėl tam tikrų Susitarimo nuostatų regioninio taikymo

Europos ekonominė bendrija pareiškia, kad bet kurių priemonių, kuri ji gali imtis pagal Susitarimo 23, 24, 25, 26 straipsnius, taikymas vadovaujantis 27 straipsnyje nurodyta procedūra ir pagal tame straipsnyje numatytus susitarimus arba pagal 28 straipsnį, atsižvelgiant į Bendrijos taisykles, gali būti ribojamas vienu iš jos regionų.

--------------------------------------------------