7.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 202/193


341 straipsnis

(EB sutarties ex 289 straipsnis)

Sąjungos institucijų būstinės vieta nustatoma bendru valstybių narių vyriausybių sutarimu.