7.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 202/157


250 straipsnis

(EB sutarties ex 219 straipsnis)

Komisija sprendžia savo narių balsų dauguma.

Kvorumo dydis nustatomas Darbo tvarkos taisyklėse.