7.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 202/65


45 straipsnis

(EB sutarties ex 39 straipsnis)

1.   Sąjungoje užtikrinama darbuotojų judėjimo laisvė.

2.   Tokia judėjimo laisvė reiškia, kad įdarbinimo, darbo užmokesčio ir kitų darbo ir užimtumo sąlygų atžvilgiu panaikinama bet kokia valstybių narių darbuotojų diskriminacija dėl pilietybės.

3.   Ji suteikia teisę, galimą riboti tik viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir visuomenės sveikatos sumetimais:

a)

priimti faktiškai pateiktus pasiūlymus įsidarbinti;

b)

šiuo tikslu laisvai judėti valstybių narių teritorijoje;

c)

apsigyventi bet kurioje valstybėje narėje siekiant dirbti pagal tos valstybės piliečių įsidarbinimą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

d)

laikantis Komisijos reglamentuose nustatytų sąlygų pasilikti gyventi valstybės narės teritorijoje pasibaigus darbo joje laikui.

4.   Šio straipsnio nuostatos netaikomos darbui valstybės tarnyboje.