7.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 202/61


34 straipsnis

(EB sutarties ex 28 straipsnis)

Tarp valstybių narių uždraudžiami kiekybiniai importo apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės.