7.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 202/53


8 straipsnis

(EB sutarties ex 3 straipsnio 2 dalis)  (1)

Visuose savo veiksmuose Sąjunga siekia pašalinti moterų ir vyrų nelygybės apraiškas ir diegti jų lygybę.


(1)  Ši nuoroda yra indikacinė. Dėl išsamesnės informacijos žiūrėti buvusiųjų ir naujų sutarčių numeracijos atitikties lenteles.