7.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 202/52


6 straipsnis

Sąjungos kompetencijai priklauso remti, koordinuoti ar papildyti valstybių narių veiksmus. Europos lygiu tokių veiksmų sritys apima:

a)

žmogaus sveikatos apsaugą ir gerinimą;

b)

pramonę;

c)

kultūrą;

d)

turizmą;

e)

švietimą, profesinį mokymą, jaunimą ir sportą;

f)

civilinę saugą;

g)

administracinį bendradarbiavimą.