7.6.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 202/51


4 straipsnis

1.   Sąjunga dalijasi kompetencija su valstybėmis narėmis, kai Sutartys jai suteikia kompetenciją, nesusijusią su 3 ir 6 straipsniuose nurodytomis sritimis.

2.   Pasidalijamajai Sąjungos ir valstybių narių kompetencijai priskiriamos šios pagrindinės sritys:

a)

vidaus rinka;

b)

šioje Sutartyje apibrėžti socialinės politikos aspektai;

c)

ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda;

d)

žemės ūkis ir žuvininkystė, išskyrus biologinių jūrų išteklių apsaugą;

e)

aplinkosauga;

f)

vartotojų apsauga;

g)

transportas;

h)

transeuropiniai tinklai;

i)

energetika;

j)

laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė;

k)

šioje Sutartyje apibrėžti bendrų visuomenės sveikatos saugos problemų aspektai.

3.   Mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir kosmoso srityse Sąjungos kompetencijai priklauso imtis veiksmų, ypač programoms apibrėžti ir įgyvendinti, tačiau naudojimasis šia kompetencija negali trukdyti valstybėms narėms naudotis savo kompetencija.

4.   Bendradarbiavimo vystymosi labui ir humanitarinės pagalbos srityse Sąjungos kompetencijai priklauso imtis veiksmų ir vykdyti bendrą politiką, tačiau naudojimasis šia kompetencija negali trukdyti valstybėms narėms naudotis savo kompetencija.